Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0012(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0326/2018

Внесени текстове :

A8-0326/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0192

Приети текстове
PDF 124kWORD 63k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I
P8_TA(2019)0192A8-0326/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за отмяна на Директива 2000/59/ЕО и за изменение на Директива 2009/16/ЕО и Директива 2010/65/ЕС (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0033),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0014/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по рибно стопанство (A8-0326/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 61.
(2) OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 220.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО
P8_TC1-COD(2018)0012

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/883.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност