Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0012(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0326/2018

Ingivna texter :

A8-0326/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0192

Antagna texter
PDF 118kWORD 57k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg ***I
P8_TA(2019)0192A8-0326/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0033),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0014/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande den 23 maj 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 19 december 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och fiskeriutskottet (A8-0326/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 283, 10.8.2018, s. 61.
(2) EUT C 461, 21.12.2018, s. 220.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG
P8_TC1-COD(2018)0012

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/883.)

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy