Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0040(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0342/2018

Внесени текстове :

A8-0342/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0193

Приети текстове
PDF 135kWORD 50k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I
P8_TA(2019)0193A8-0342/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0085),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0097/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0342/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
P8_TC1-COD(2018)0040

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/632.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът приветстват Специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, както и други актуални доклади в областта на митниците, които дадоха на съзаконодателите по-добър поглед върху причините за закъсненията при внедряването на информационните системи, необходими за подобряване на митническите операции в ЕС.

Европейският парламент и Съветът считат, че всеки бъдещ одит от страна на Европейската сметна палата, в който се оценяват докладите, изготвени от Комисията въз основа на член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могъл да допринесе положително за избягването на допълнителни забавяния.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид тези одити.

Изявление на Комисията

Комисията приветства споразумението между Европейския парламент и Съвета относно предложението за удължаване на крайния срок за преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза.

Комисията отчита съвместното изявление на Европейския парламент и на Съвета, в което се отбелязва, че евентуална бъдеща работа на Европейската сметна палата по оценка на докладите, изготвени от Комисията на основание член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могла да допринесе за избягването на по-нататъшни забавяния.

Ако Европейската сметна палата реши да подложи на оценка докладите на Комисията, Комисията — както се изисква от член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ще ѝ съдейства в пълна степен и ще вземе изцяло предвид съответните констатации.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност