Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0226(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0276/2018

Внесени текстове :

A8-0276/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0194

Приети текстове
PDF 124kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I
P8_TA(2019)0194A8-0276/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 – C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0489),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0311/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата относно проекта на законодателен акт, представени от Камарата на депутатите на Чешката република, Сената на Чешката република и Парламента на Испания,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 януари 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 19 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0276/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 24.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за борба с измамите със и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета
P8_TC1-COD(2017)0226

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/713.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност