Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2520(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0138/2019

Внесени текстове :

B8-0138/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0195

Приети текстове
PDF 166kWORD 51k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Противопоставяне на акт за изпълнение: максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко вещества, включително клотианидин
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин, циклоксидим, епоксиконазол, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(1),

—  като взе предвид проекта на Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от клотианидин, циклоксидим, епоксиконазол, флоникамид, халоксифоп, мандестробин, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D059754/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета, и по-специално член 5, параграф 1 и член 14, параграф 1, буква а) от него(2),

—  като взе предвид мотивираното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 25 ноември 2014 г. относно прегледа на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от клотианидин и тиаметоксам в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, публикувано на 4 декември 2014 г.(3),

—  като взе предвид мотивираното становище на ЕОБХ от 30 август 2018 г. относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества от клотианидин в картофите, публикувано на 20 септември 2018 г.(4),

—  като взе предвид становището, предоставено на 27 ноември 2018 г. от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

—  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) и член 5а, параграф 5 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(5),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че клотианидинът е неоникотиноиден инсектицид и основен метаболит на друг неоникотиноид — тиаметоксама, който е насочен към редица насекоми, включително опрашителите;

Б.  като има предвид, че на 21 септември 2017 г. ЕОБХ прие становище относно токсичността на неоникотиноидите;

В.  като има предвид, че на 28 февруари 2018 г. ЕОБХ публикува актуализирани оценки на риска за три неоникотиноида — клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам — потвърждаващи, че повечето употреби на неоникотиноидните пестициди представляват риск за дивите и медоносните пчели(6);

Г.  като има предвид, че клотианидинът е един от трите неоникотиноида, които са забранени в Съюза;

Д.  като има предвид, че в няколко проучвания се предполага, че клотианидинът въздейства върху чернодробния и бъбречния метаболизъм и има имунотоксично въздействие върху бозайниците(7);

Е.  като има предвид, че член 191, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя принципа на предпазните мерки като един от основните принципи на Съюза;

Ж.  като има предвид, че съгласно член 168, параграф 1 от ДФЕС „[п]ри разработването и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве“;

З.  като има предвид, че Директива 2009/128/ЕО цели постигане на устойчива употреба на пестициди в Съюза чрез намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и на животните и върху околната среда, както и чрез насърчаване на използването на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или техники, като нехимични алтернативи на пестицидите;

И.  като има предвид, че в проекта на регламент на Комисията, въз основа на заявления за допустимост на вноса за клотианидин, използван по отношение на картофите в Съединените щати, се счита, че са необходими по-високи максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ), за да се избегне създаването на търговски бариери за вноса на подобни култури;

Й.  като има предвид, че предложението на Комисията за увеличаване на МДГОВ за клотианидина породи съмнения, въз основа на принципа на предпазните мерки, като се имат предвид непълните данни и съществуващата несигурност по отношение на въздействието на клотианидина върху общественото здраве, младите бозайници и околната среда;

К.  като има предвид, че във връзка с искането за повишаване на МДГОВ ЕОБХ заяви, че до 19 септември 2018 г. държавите членки трябва да изменят или оттеглят действащите разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество клотианидин, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/784 на Комисията(8); като има предвид, че подобни ограничения спрямо условията за одобрение на клотианидина не са относими, тъй като прилагането на МДГОВ засяга вносните култури;

Л.  като има предвид, че в своето становище от 30 август 2018 г. ЕОБХ отбелязва, че в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Bayer CropScience AG е подал заявление до компетентния национален орган на Германия (оценяваща държава членка) за определяне на допустимост на вноса за активното вещество клотианидин в картофите, внасяни от Канада, че оценяващата държава членка е изготвила доклад за оценка в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005, който е бил представен на Европейската комисия и предаден на ЕОБХ на 26 април 2018 г., и че оценяващата държава членка е предложила да определи допустимост на вноса за картофите, внасяни от Канада, на равнище от 0,3 мг/кг;

М.  като има предвид, че заключенията на ЕОБХ в неговото становище от 30 август 2018 г. обосновават увеличението на МДГОВ от клотианидин единствено въз основа на необходимостта от спазване на нормативните стойности, прилагани от Канада, и не правят анализ на кумулативното въздействие върху околната среда на неоникотиноидите и тяхната употреба;

Н.  като има предвид, че заключенията на ЕОБХ са формулирани въз основа на теоретични съображения, особено по отношение на оценката на максималния дневен прием във връзка с краткосрочния риск; като има предвид, че теоретичният характер на някои аспекти от анализа на ЕОБХ поражда съмнения относно способността му да се опира на емпирични факти и в резултат на това да отразява действителността в своите резултати;

О.  като има предвид, че ЕОБХ заключава, че „е малко вероятно“ повишаването на МДГОВ от клотианидин да застраши здравето на потребителите; като има предвид обаче, че това становище включва известна степен на вероятност и поради това оставя известно съмнение относно действителната безопасност на новите стойности на МДГОВ;

1.  се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че въпросният проект на регламент на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005;

3.  счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 396/2005;

4.  отбелязва, че съгласно проекта на регламент действащите МДГОВ от клотианидин ще се увеличат от 0,03 на 0,3 мг/кг;

5.  предлага МДГОВ от клотианидин да останат на равнище от 0,03 мг/кг;

6.  счита, че решението за регистрация на клотианидин не може да бъде обосновано, тъй като няма достатъчно доказателства, които да подсказват, че ще бъдат предотвратени неприемливите рискове за животните, безопасността на храните и опрашителите;

7.  отбелязва, че дори процедурата да беше следвала действащата Директива 2009/128/ЕО относно пестицидите, фактът, че германското дружество заявител е избрало като оценяваща държава членка компетентния национален орган на Германия е отзвук на загрижеността във връзка с процеса на оценка на пестицидите, изразена от множество заинтересовани лица, както е посочено в съображения АЙ и АК на резолюцията на Парламента от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(9);

8.  припомня, че използването на клотианидин като пестицид засяга опрашителите в световен мащаб(10);

9.  счита, че становището на ЕОБХ не взема под внимание кумулативния риск за здравето на човека и за пчелите; счита, че въздействието върху опрашителите и околната среда следва да бъдат взети предвид при оценката на МДГОВ; призовава държавите членки и ЕОБХ да проявяват по-голяма бдителност по отношение на общественото здраве и здравето на опрашителите при оценката на заявленията за МДГОВ;

10.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент;

11.  отправя искане към Комисията да представи нов акт, въз основа на ДФЕС, който да спазва принципа на предпазните мерки;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(2) ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.;16(9):5413.
(5) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. и др., „Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats“ (Последици от излагане на клотианидин върху качеството на спермата, апоптозата на тестисите и състава на мастните киселини при млади екземпляри мъжки плъхове), Cell Biol Toxicol, том 28, № 3, 2012 г., стр. 187—200; Tokumoto J. и др., „Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails“ (Последици от излагане на клотианидин върху възпроизводителната система на мъжки екземпляри пъдпъдъци), J. Vet. Med. Sci., том 75, № 6, 2013 г., стр. 755—760; Wang Y. и др., „Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)“ (Метаболитно разпределение и последици след експозиция по орален път на тиаметоксам при монголския гущер), J. Agric. Food Chem., том 66, № 28, 2018 стр., стр. 7376—7383; Wang X. и др., „Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism“ (Механизъм на неоникотиноидната токсичност: въздействие върху оксидативния стрес и метаболизма), Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., том 58, № 1, 2018 г., стр. 471—507.
(8) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/784 на Комисията от 29 май 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество клотианидин (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 35).
(9) Приети текстове , P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., „Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)“ (Сублетални ефекти на ацетамиприд и тиаметоксам за поведението на пчелите (Apis mellifera)), 23 май 2014 г., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност