Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2520(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0138/2019

Podneseni tekstovi :

B8-0138/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0195

Usvojeni tekstovi
PDF 142kWORD 53k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Prigovor na provedbeni akt: Najveća dopuštena količina rezidua za nekoliko tvari uključujući klotianidin
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida(1),

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klotianidin, cikloksidim, epoksikonazol, flonikamid, haloksifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola soj NRRL Y-27328 i proheksadion u ili na određenim proizvodima (D059754/02),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ, a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 14. stavak 1. točku (a)(2),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) od 25. studenoga 2014. o reviziji postojećih maksimalnih razina ostataka klotiandina i tiametoksana prema članku 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005, objavljeno 4. prosinca 2014.(3),

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje EFSA-e od 30. kolovoza 2018. o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka klotiandina u krumpirima, objavljeno 20. rujna 2018.(4),

–  uzimajući u obzir mišljenje koje je 27. studenoga 2018. dostavio Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) i članak 5.a stavak 5. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(5),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da se klotianidin ubraja u neonikotinoidne insekticide i glavne metabolite neonikotinoida tiametoksama koji djeluje na niz insekata, uključujući oprašivače;

B.  budući da je EFSA 21. rujna 2017. donijela mišljenje o toksičnosti neonikotinoida;

C.  budući da je EFSA 28. veljače 2018. objavila ažurirane procjene rizika za tri neonikotinoida, klotianidin, imidakloprid i tiametoksam, u kojima se potvrđuje da u većini slučajeva primjena neonikotinoidnih pesticida predstavlja rizik za divlje pčele i pčele medarice(6);

D.  budući da je klotianidin jedan od tri neonikotinoida koji su zabranjeni u Europskoj uniji;

E.  budući da nekoliko studija upućuje na to da klotianidin djeluje na metabolizam jetre i bubrega te da ima imunotoksičan učinak na sisavce(7);

F.  budući da se u članku 191. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije načelo predostrožnosti navodi kao jedno od temeljnih načela Unije;

G.  budući da se člankom 168. stavkom 1. UFEU-a određuje da se pri utvrđivanju i provedbi svih politika i aktivnosti Unije osigurava visok stupanj zaštite zdravlja ljudi;

H.  budući da se Direktivom 2009/128/EZ nastoji postići održiva upotreba pesticida u Uniji smanjenjem rizika i učinaka upotrebe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš te promicanjem upotrebe integrirane zaštite bilja i primjene alternativnih metoda ili postupaka, kao što su nekemijske alternative pesticidima;

I.  budući da Komisija u Nacrtu uredbe iznosi mišljenje da je zbog zahtjeva za uvozno odstupanje podnesenih za klotianidin korišten za krumpire u Sjedinjenim Američkim Državama nužno dozvoliti više maksimalne razine ostataka kako bi se izbjegle trgovinske prepreke za uvoz takvih usjeva;

J.  budući da je prijedlog Komisije o podizanju maksimalnih razina ostataka za klotianidin imajući u vidu načelo predostrožnosti pobudio sumnje, s obzirom na to da o učinku klotianidina na javno zdravlje, mlade sisavce i okoliš nema podataka i da vlada stalna nesigurnost;

K.  budući da EFSA u pogledu zahtjeva za podizanje razine maksimalnih ostataka tvrdi da su države članice u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/784(8) najkasnije do 19. rujna 2018. morale izmijeniti ili povući postojeća odobrenja za proizvode za zaštitu bilja koji kao aktivnu tvar sadrže klotianidin; budući da ta ograničenja uvjeta za odobrenje klotianidina nisu relevantna jer se primjena maksimalnih razina ostataka odnosi na uvezeni usjev;

L.  budući da u svojem mišljenju od 30. kolovoza 2018. EFSA napominje sljedeće: „Društvo Bayer CropScience AG podnijelo je skladu s člankom 6. (EZ) br. 396/2005 zahtjev za uvozno odstupanje za aktivnu tvar klotianidin u krumpirima uvezenima iz Kanade nadležnom nacionalnom tijelu u Njemačkoj (država članica koja vrši ocjenu) Država članica koja vrši ocjenu sastavila je izvješće o ocjeni u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 koje je podneseno Europskoj komisiji i proslijeđeno Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA) 26. travnja 2018. Država članica koja vrši ocjenu predložila je određivanje uvoznog odstupanja za krumpire uvezene iz Kanade od 0,3 mg/kg.”;

M.  budući da zaključci EFSA-e iz mišljenja od 30. kolovoza 2018. opravdavaju povećanje maksimalne razine ostataka klotianidina samo zbog potrebe usklađivanja s kanadskim normativnim vrijednostima i u potpunosti izostavljaju analizu kumulativnog učinka neonikotinoida i njihove upotrebe na okoliš;

N.  budući da su zaključci EFSA-e formulirani na temelju teoretskih razmatranja, posebice što se tiče procjene povezanosti između najvećeg dnevnog unosa i kratkoročnih rizika; budući da teoretska priroda nekih aspekata EFSA-ine analize budi sumnje u njezinu sposobnost da se osloni na empirijske činjenice i, posljedično, u mogućnost da rezultati analize prikazuju stvarno stanje;

O.  budući da je EFSA zaključila da „nije vjerojatno” da će podizanje maksimalnih razina ostataka klotianidina predstavljati rizik za zdravlje potrošača; budući da, međutim, ta prosudba uključuje stupanj vjerojatnosti i da stoga ostavlja prostor za sumnju u stvarnu sigurnost novih vrijednosti maksimalnih razina ostataka;

1.  protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije prekoračuje provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 396/2005;

3.  smatra da ovaj Nacrt uredbe Komisije nije u skladu s ciljem i sadržajem Uredbe (EZ) br. 396/2005;

4.  napominje da bi se u skladu s Nacrtom uredbe postojeća razina maksimalnih ostataka klotianidina podigla s 0,03 mg/kg na 0,3 mg/kg;

5.  predlaže da se razina maksimalnih ostataka klotianidina zadrži na 0,03 mg/kg;

6.  smatra da se odluka o registriranju klotianidina ne može opravdati jer nema dostatnih dokaza koji ukazuju na to da će neprihvatljivi rizici za životinje, sigurnost hrane i oprašivače biti spriječeni;

7.  napominje da, čak i da je postupak bio u skladu s postojećom Direktivom 2009/128/EZ o pesticidima, činjenica da se njemački podnositelj zahtjeva obratio njemačkom nadležnom tijelu i time kao državu članicu koja vrši evaluaciju odabrao Njemačku odražava zabrinutost nekoliko dionika u vezi s postupkom ocjene pesticida koja je spomenuta u uvodnim izjavama AJ i AK Rezolucije Europskog parlamenta od 16. siječnja 2019. o postupku Unije za odobravanje pesticida(9);

8.  podsjeća da uporaba klotianidina kao pesticida na globalnoj razini utječe na oprašivače(10);

9.  smatra da u mišljenju EFSA-e nije uzet u obzir kumulativni rizik za zdravlje ljudi i za pčele; vjeruje da bi se učinak na oprašivače i okoliš trebao uzeti u obzir pri ocjenjivanju maksimalnih razina ostataka; poziva države članice i EFSA-u da u ocjenama primjena maksimalnih razina ostataka povećaju oprez u vezi s javnim zdravljem i zdravljem oprašivača;

10.  traži od Komisije da povuče svoj Nacrt uredbe;

11.  traži od Komisije da podnese novi zakonodavni prijedlog na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 309, 24.11.2009., str. 71.
(2) SL L 70, 16.3.2005., str. 1.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, Službeni list EFSA-e 2014;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, Službeni list EFSA-e 2018;16(9):5413.
(5) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. et al., „Učinci izloženosti klotianidinu na kvalitetu sperme, testikularnu apoptozu i sastav masnih kiselina u štakora u razvoju”, Cell Biol Toxicol, sv. 28, br. 3, 2012, str. 187-200; Tokumoto J. et al., „Učinci izloženosti klotianidinu na reproduktivni sustav mužjaka prepelica”, J. Vet. Med. Sci., sv. 75, br. 6, 2013, str. 755–760; Wang Y. et al., „Metabolička distribucija i učinak tiametoksama na mongolskog guštera (Eremias argus) nakon izlaganja oralnim putem”, J. Agric. Food Chem., sv. 66, br. 28, 2018, str. 7376−7383; Wang X. et al., ‘Mehanizam toksičnosti neonikotinoida: učinak na oksidativni stres i metabolizam’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., sv. 58, br. 1, 2018, str. 471-507.
(8) Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidina (SL L 132, 30.5.2018., str. 35.).
(9) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., „Subletalni učinci acetamiprida i tiametoksama na ponašanje pčela (Apis mellifera)”, 23. svibnja 2014., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti