Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2520(RPS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0138/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0138/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0195

Elfogadott szövegek
PDF 150kWORD 50k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: Megengedett szermaradékanyag-határértékek, többek között a klotianidin tekintetében
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klotianidin, cikloxidim, epoxikonazol, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klotianidin, cikloxidim, epoxikonazol, flonikamid, haloxifop, mandesztrobin, mepikvát, Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 törzs és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetére,

–  tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára(2),

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a klotianidin és a tiametoxam maradékanyag-határértékeinek a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatáról szóló, 2014. november 25-i, indokolással ellátott véleményére(3), amelyet 2014. december 4-én tettek közzé,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) a klotianidin burgonyában előforduló maradékanyag-határértékeinek módosításáról szóló, 2018. augusztus 30-i, indokolással ellátott véleményére(4), amelyet 2018. szeptember 20-án tettek közzé,

–  tekintettel a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának 2018. november 27-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(5) 5a. cikke (3) bekezdésének b) pontjára és 5a. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének c) pontjára,

A.  mivel a klotianidin egy neonikotinoid alapú rovarölő szer és egyben egy másik neonikotinoid, a tiametoxam metabolitja, amely számos rovarfajtát céloz meg, köztük a beporzó rovarokat is;

B.  mivel az EFSA 2017. szeptember 21-én véleményt fogadott el a neonikotinoidok toxicitásáról;

C.  mivel az EFSA 2018. február 28-án közzétette három neonikotinoid – a klotianidin, az imidakloprid és a tiametoxam – frissített kockázatértékelését, amely megerősíti, hogy a neonikotinoid növényvédő szerek legtöbb felhasználása veszélyt jelent a vadméhekre és a mézelő méhekre(6);

D.  mivel a klotianidin az Unióban betiltott három neonikotinoid egyike;

E.  mivel számos tanulmány utal arra, hogy a klotianidin hatással van a májra és a veseanyagcserére, illetve immunotoxikus hatása van az emlősökre(7);

F.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikkének (2) bekezdése az Unió egyik alapvető elveként határozza meg az elővigyázatosság elvét;

G.  mivel az EUMSZ 168. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy „valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi egészségvédelem magas szintjét”;

H.  mivel a 2009/128/EK irányelv célja a peszticidek fenntartható használatának elérése az Unióban a peszticidek emberi és állati egészségre és környezetre jelentett veszélyének és kifejtett hatásának csökkentése által, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések vagy technikák, például a peszticidek nem vegyi alternatíváinak előmozdítása révén;

I.  mivel az Egyesült Államokban a burgonyára használt klotianidinra vonatkozó behozatali tűréshatárokat illető kérelmek alapján a Bizottsági rendelettervezet úgy ítéli meg, hogy az ilyen termények behozatala elé gördíthető kereskedelmi akadályok megelőzése érdekében magasabb maradékanyag-határértékekkel (MRL) kell számolni;

J.  mivel a Bizottságnak a klotianidin tekintetében az MRL növelésére irányuló javaslata kétségeket vetett fel az elővigyázatosság elve alapján, tekintettel az adatok közötti eltérésekre, valamint a klotianidinnak a közegészségre, fiatal emlősökre és a környezetre gyakorolt hatásait illetően továbbra is fennálló bizonytalanságra;

K.  mivel az EFSA az MRL-ek emelésére irányuló kérelemmel kapcsolatban megállapítja, hogy a tagállamoknak legkésőbb 2018. szeptember 19-ig módosítaniuk kell vagy hatályon kívül kell helyezniük a klotianidint hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre az (EU) 2018/784 bizottsági végrehajtási rendelet(8) értelmében kiadott eddigi engedélyeket; mivel az ilyen, a klotianidin jóváhagyásának feltételeire alkalmazandó korlátozások nem relevánsak, minthogy az MRL alkalmazásai az importált terményekre vonatkoznak;

L.  2018. augusztus 30-i véleményében az EFSA megállapította, hogy „a 396/2005/EK rendelet 6. cikkének megfelelően a Bayer CropScience AG kérelmet nyújtott be Németország (értékelő tagállam, EMS) illetékes nemzeti hatóságához annak érdekében, hogy megállapítsa a Kanadából importált burgonyában előforduló klotianidin behozatali tűréshatárát. Az értékelő tagállam a 396/2005/EK rendelet 8. cikkének megfelelően értékelő jelentést készített, amelyet 2018. április 26-án az Európai Bizottság elé terjesztett és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA) továbbított. Az értékelő tagállam a Kanadából behozott burgonyára vonatkozó importtolerancia határát 0,3 mg/kg szinten állapította meg”;

M.  mivel az EFSA által 2018. augusztus 30-i véleményében levont következtetések csak a kanadai normatív értékeknek való megfelelés szükségességével indokolják a klotianidin-MRL növelését, és teljesen elmulasztják a neonikotinoidok és használatuk kumulatív környezeti hatásának elemzését;

N.  mivel az EFSA következtetéseit elméleti megfontolások alapján fogalmazták meg, különösen a rövid távú kockázatok vonatkozásában megengedhető maximális napi bevitel becslése tekintetében; mivel az EFSA elemzésében foglalt egyes szempontok elméleti jellege kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy az EFSA képes-e empirikus tényekre támaszkodni, és ebből adódóan eredményeiben a valós helyzetet leképezni;

O.  mivel az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a klotianidin maximális MRL-jének növelése „valószínűleg nem” jelent kockázatot a fogyasztók egészségére nézve; mivel ez a megállapítás ugyanakkor némi bizonytalanságot foglal magában, és így maradnak bizonyos kétségek az új MRL-értékek tényleges biztonságosságát illetően;

1.  ellenzi a Bizottság rendelettervezetének elfogadását;

2.  úgy véli, hogy e bizottsági rendelet tervezete túllépi a 396/2005/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

3.  úgy véli, hogy az 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet nem egyeztethető össze az alap-jogiaktus céljával vagy tartalmával;

4.  megjegyzi, hogy a rendelettervezet értelmében a klotianidin jelenlegi MRL-szintje 0,03 mg/kg-ról 0,3 mg/kg-ra növekedne;

5.  ajánlja, hogy a klotianidin MRL-je maradjon 0,03 mg/kg;

6.  úgy véli, hogy a klotianidin regisztrálására vonatkozó határozat nem indokolható, mivel nincs elég bizonyíték, amely arra engedne következtetni, hogy az állatokat, az élelmiszer-biztonságot és a beporzókat érintő elfogadhatatlan kockázatok megelőzhetők;

7.  megjegyzi, hogy még ha az eljárás a peszticidekről szóló, hatályos 2009/128/EK irányelvet követné is, maga a tény, hogy egy német kérelmező vállalat a német illetékes hatóságot választotta értékelő tagállamként tükrözi a több érintett fél által a növényvédő szerek kiértékelésével kapcsolatosan hangoztatott aggodalmat, miként azt a Parlamentnek a növényvédő szerek uniós engedélyezési eljárásáról szóló, 2019. január 16-i állásfoglalásában(9) az AJ. és az AK. preambulumbekezdés megemlíti;

8.  emlékeztet, hogy a klotianidin peszticidként történő alkalmazása globális szinten sújtja a beporzó rovarokat(10);

9.  úgy véli, hogy az EFSA véleménye nem vette figyelembe az emberi egészséget és a méheket érintő kockázatot; meggyőződése, hogy a beporzókra és a környezetre gyakorolt hatást figyelembe kell venni az MRL-ek értékelésekor; felhívja a tagállamokat és az EFSA-t, hogy az MRL-ekre vonatkozó kérelmek elbírálásakor fokozott elővigyázatossággal védjék a lakosság egészségét és a beporzóállományt;

10.  felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a bizottsági rendelet tervezetét;

11.  felkéri a Bizottságot, hogy az elővigyázatosság elvét tiszteletben tartó EUMSZ alapján nyújtson be új jogalkotási javaslatot;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
(2) HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.
(5) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. és tsa: ‘Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats’, Cell Biol Toxicol, Vol. 28, No 3, 2012, 187-200. o.; Tokumoto J. és tsa: ‘Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails’, J. Vet. Med. Sci., Vol. 75, No 6, 2013, 755–760. o.; Wang Y. és tsa: ‘Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)’, J. Agric. Food Chem., Vol. 66, No 28, 2018, 7376−7383. o.; Wang X. és tsa:‘Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., Vol. 58, No 1, 2018, 471-507. o.
(8) A Bizottság (EU) 2018/784 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 35. o.).
(9) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 2014. május 23., https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat