Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2520(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0138/2019

Texte depuse :

B8-0138/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0195

Texte adoptate
PDF 143kWORD 53k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg
Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru o serie de substanțe, inclusiv clotianidinul
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Rezoluția Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin, cicloxidim, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor(1),

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru clotianidin, cicloxidim, epoxiconazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D059754/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1) litera (a)(2),

–  având în vedere avizul motivat din 25 noiembrie 2014 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind revizuirea limitelor maxime de reziduuri (LMR) existente pentru clotianidin și tiametoxam, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, publicat la 4 decembrie 2014(3),

–  având în vedere avizul motivat al EFSA din 30 august 2018 privind modificarea limitei maxime existente pentru reziduurile de clotianidin la cartofi, publicat la 20 septembrie 2018(4),

–  având în vedere avizul emis la 27 noiembrie 2018 de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) și alineatul (5) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât clotianidinul este un insecticid neonicotinoid și un metabolit principal al unui alt neonicotinoid, tiametoxamul, care vizează o serie de insecte, inclusiv polenizatori;

B.  întrucât, la 21 septembrie 2017, EFSA a adoptat un aviz privind toxicitatea neonicotinoidelor;

C.  întrucât, la 28 februarie 2018, EFSA a publicat evaluări actualizate ale riscurilor pentru trei neonicotinoide — clotianidin, imidacloprid și tiametoxam — prin care se confirmă că cele mai multe utilizări ale pesticidelor neonicotinoide reprezintă un risc pentru albinele sălbatice și albinele melifere(6);

D.  întrucât clotianidinul este unul dintre cele trei neonicotinoide interzise în Uniune;

E.  întrucât mai multe studii sugerează că clotianidinul are un impact asupra metabolismului hepatic și renal și are efecte imunotoxice asupra mamiferelor(7);

F.  întrucât articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) consacră principiul precauției ca unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii;

G.  întrucât articolul 168 alineatul (1) din TFUE prevede că „[î]n definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane”;

H.  întrucât Directiva 2009/128/CE urmărește să obțină o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și efectelor pesticidelor asupra sănătății umane și animale și asupra mediului și promovând recurgerea la gestionarea integrată a dăunătorilor și la tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide;

I.  întrucât proiectul de regulament al Comisiei, pe baza cererilor de toleranță la import depuse pentru clotianidinul utilizat la cartofi în Statele Unite, consideră că sunt necesare LMR mai ridicate pentru a se evita ridicarea de obstacole comerciale la importul unor astfel de culturi;

J.  întrucât propunerea Comisiei de a majora LMR pentru clotianidin a suscitat îndoieli, pe baza principiului precauției, având în vedere insuficiența datelor și incertitudinea constantă în ceea ce privește efectele clotianidinului asupra sănătății publice, mamiferelor tinere și mediului;

K.  întrucât EFSA declară că, în legătură cu cererea de a majora LMR, statele membre trebuie să modifice sau să retragă autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin clotianidin ca substanță activă în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/784(8) al Comisiei, până cel târziu la 19 septembrie 2018; întrucât astfel de restricții privind condițiile de autorizare a clotianidinului nu sunt relevante, deoarece cererea privind LMR se referă la o cultură importată;

L.  întrucât în avizul său din 30 august 2018, EFSA constată că: „În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, Bayer CropScience AG a depus o cerere la autoritatea națională competentă din Germania (statul membru evaluator) de stabilire a unei toleranțe la import pentru substanța activă clotianidin la cartofii importați din Canada. Statul membru evaluator a elaborat un raport de evaluare în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, care a fost transmis Comisiei Europene și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 26 aprilie 2018. Statul membru evaluator a propus stabilirea unei toleranțe la import pentru cartofii importați din Canada la nivelul de 0,3 mg/kg”;

M.  întrucât concluziile formulate de EFSA în avizul său din 30 august 2018 justifică o creștere a LMR de clotianidin exclusiv pe baza necesității de a respecta valorile normative canadiene și omit în totalitate să analizeze impactul cumulativ al neonicotinoidelor și al utilizării acestora asupra mediului;

N.  întrucât concluziile EFSA au fost formulate pe baza unor considerente teoretice, în special în ceea ce privește estimarea dozei zilnice maxime în raport cu riscul pe termen scurt; întrucât natura teoretică a anumitor aspecte din analiza EFSA ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a se baza pe fapte empirice și, în consecință, de a reprezenta realitatea în rezultatele sale;

O.  întrucât EFSA a concluzionat că o creștere a LMR de clotianidin este „improbabil” să reprezinte un risc pentru sănătatea consumatorilor; întrucât, cu toate acestea, acest verdict implică un grad de probabilitate și, prin urmare, lasă unele îndoieli în ceea ce privește siguranța efectivă a noilor valori ale LMR,

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005;

3.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei este incompatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 396/2005;

4.  ia act de faptul că, în conformitate cu proiectul de regulament, LMR existentă de clotianidin ar crește de la 0,03 la 0,3 mg/kg;

5.  sugerează că LMR pentru clotianidin ar trebui să rămână la 0,03 mg/kg;

6.  consideră că decizia de înregistrare a clotianidinului nu poate fi justificată, deoarece nu există dovezi suficiente care să sugereze că se vor preveni riscurile inacceptabile pentru animale, siguranța alimentară și polenizatori;

7.  constată că, deși procedura a urmat Directiva 2009/128/CE privind pesticidele, faptul că societatea germană solicitantă a ales în calitate de stat membru evaluator autoritatea națională competentă din Germania reflectă îngrijorările mai multor părți interesate cu privire la procesul de evaluare a pesticidelor, așa cum se menționează în considerentele AJ și AK din Rezoluția Parlamentului din 16 ianuarie 2019 referitoare la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune(9);

8.  reamintește că utilizarea clotianidinului ca pesticid afectează polenizatorii la nivel mondial(10);

9.  consideră că avizul EFSA nu a luat în considerare riscurile cumulative pentru sănătatea umană și cea a albinelor; consideră că la evaluarea LMR ar trebui să se țină seama de efectele asupra polenizatorilor și asupra mediului; invită statele membre și EFSA să manifeste mai multă vigilență față de sănătatea populației și a polenizatorilor atunci când evaluează cererile de LMR;

10.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament;

11.  solicită Comisiei să prezinte un nou act în temeiul TFUE care să respecte principiul precauției;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
(2) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. et al., ‘Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats’, Cell Biol Toxicol, vol. 28, nr. 3, 2012, pp. 187-200; Tokumoto J. et al., ‘Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails’, J. Vet. Med. Sci., vol. 75, nr. 6, 2013, pp. 755–760; Wang Y. et al., ‘Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus)’, J. Agric. Food Chem., vol. 66, nr. 28, 2018, pp. 7376−7383; Wang X. et al., ‘Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism’, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., vol. 58, nr. 1, 2018, pp. 471-507.
(8) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/784 al Comisiei din 29 mai 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active clotianidin (JO L 132, 30.5.2018, p. 35).
(9) Texte adoptate, P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M. and Armengaud, C., ‘Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera)’, 23 mai 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate