Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2520(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0138/2019

Ingivna texter :

B8-0138/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.7
CRE 13/03/2019 - 19.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0195

Antagna texter
PDF 144kWORD 47k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg
Gränsvärden för en rad ämnen, däribland klotianidin
P8_TA(2019)0195B8-0138/2019

Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2019 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D059754/02 – 2019/2520(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel(1),

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klotianidin, cykloxydim, epoxikonazol, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepikvat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 och prohexadion i eller på vissa produkter (D059754/02),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, särskilt artiklarna 5.1 och 14.1 a(2),

–  med beaktande av det motiverade yttrandet av den 25 november 2014 från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) över en översyn av befintliga gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade MRL-värden) av klotianidin och tiametoxam enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 396/2005 [Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for clothianidin and thiamethoxam according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005], offentliggjort den 4 december 2014(3),

–  med beaktande av Efsas motiverade yttrande av den 30 augusti 2018 över ändring av MRL-värdet för klotianidin i potatis [Modification of the existing maximum residue level for clothianidin in potatoes], offentliggjort den 20 september 2018(4),

–  med beaktande av yttrandet av den 27 november 2018 från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder,

–  med beaktande av artikel 5a.3 b och 5a.5 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Klotianidin är ett insektsbekämpningsmedel av typ neonikotinoid och en betydande metabolit av en annan neonikotinoid, tiametoxam, som inriktar sig på ett flertal insekter, bland dem också pollinerare.

B.  Den 21 september 2017 antog Efsa ett yttrande om neonikotinoiders giftighet.

C.  Den 28 februari 2018 offentliggjorde Efsa uppdaterade riskbedömningar av tre neonikotinoider (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam), och bekräftade att flertalet användningar av bekämpningsmedel av typ neonikotinoider innebär en risk för vilda bin och honungsbin(6).

D.  Klotianidin är en av de tre neonikotinoider som är förbjudna i unionen.

E.  Ett flertal studier tyder på att klotianidin påverkar lever- och njurmetabolismen och har immunotoxiska effekter på däggdjur(7).

F.  I artikel 191.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastslås det att försiktighetsprincipen är en av unionens grundläggande principer.

G.  I artikel 168.1 i EUF-fördraget står det att ”[e]n hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder”.

H.  Direktiv 2009/128/EG har som syfte att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel inom unionen genom att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors och djurs hälsa och miljön och genom att främja användning av integrerat växtskydd och av andra alternativa metoder eller tekniker såsom icke-kemiska alternativ till bekämpningsmedel.

I.  På grundval av ansökningar om importtolerans som har lämnats in för klotianidin som använts på potatis i Förenta staterna anses det i utkastet till kommissionens förordning att det behövs högre MRL-värden för att undvika handelshinder för import av sådana grödor.

J.  Kommissionens förslag om höjda MRL-värden för klotianidin har gett upphov till tvivel, med hänsyn till försiktighetsprincipen, eftersom det saknas uppgifter och råder ständig osäkerhet när det gäller hur klotianidin påverkar folkhälsan, unga däggdjur och miljön.

K.  Efsa angav i samband med begäran om höjda MRL-värden att medlemsstaterna, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/784(8), måste ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klotianidin som verksamt ämne senast den 19 september 2018. Sådana begränsningar av villkoren för godkännande av klotianidin är inte relevanta eftersom MRL-ansökan avser en importerad gröda.

L.  I sitt yttrande av den 30 augusti 2018 konstaterar Efsa att Bayer CropScience AG, i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 396/2005, lämnade in en ansökan till den behöriga nationella myndigheten i Tyskland (utvärderande medlemsstat) om att fastställa en importtolerans för det verksamma ämnet klotianidin i potatis som importeras från Kanada. Den utvärderande medlemsstaten utarbetade, i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 396/2005, en utvärderingsrapport som överlämnades till Europeiska kommissionen och vidarebefordrades till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 26 april 2018. Den utvärderande medlemsstaten föreslog att det skulle fastställas en importtolerans för potatis som importeras från Kanada på 0,3 mg/kg.

M.  I slutsatserna i Efsas yttrande av den 30 augusti 2018 motiveras en höjning av MRL‑värdena för klotianidin endast med hänvisning till att de kanadensiska normativa värdena måste respekteras, samtidigt som man helt avstod från att analysera neonikotinoiders kumulativa miljöpåverkan och användningen av dem.

N.  Efsas slutsatser har utarbetats på basis av teoretiska resonemang, särskilt när det gäller uppskattningen av det maximala dagliga intaget i förhållande till riskerna på kort sikt. I vissa hänseenden är Efsas analys så teoretisk att man börjar betvivla Efsas förmåga att stödja sig på empiriska fakta och följaktligen också att få fram verklighetstrogna resultat.

O.  Efsa drog slutsatsen att det var ”osannolikt” att höjda MRL-värden för klotianidin skulle utgöra en risk för konsumenternas hälsa. Här ingår dock en sannolikhetsbedömning, så att det kvarstår vissa tvivel på att de nya MRL-värdena faktiskt är säkra.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 396/2005.

3.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) nr 396/2005.

4.  Europaparlamentet noterar att det befintliga MRL-värdet för klotianidin enligt utkastet till förordning skulle öka från 0,03 till 0,3 mg/kg.

5.  Europaparlamentet anser att MRL-värdet för klotianidin bör ligga kvar på 0,03 mg/kg.

6.  Europaparlamentet anser att beslutet om att registrera klotianidin inte kan rättfärdigas, eftersom det inte finns tillräckliga belägg för att det går att förhindra oacceptabla risker för djur, livsmedelssäkerhet och pollinerare.

7.  Europaparlamentet noterar att även om förfarandet följde det befintliga direktiv 2009/128/EG om bekämpningsmedel, så återspeglar det faktum att det tyska ansökande företaget vände sig till den behöriga tyska nationella myndigheten och därmed valde Tyskland som utvärderande medlemsstat de betänkligheter i fråga om förfarandet för utvärdering av bekämpningsmedel som flera intressenter uttryckt, och vilket påpekades i skälen AJ och AK i parlamentets resolution av den 16 januari 2019 om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel(9).

8.  Europaparlamentet påminner om att användningen av klotianidin som bekämpningsmedel påverkar pollinerare i hela världen(10).

9.  Europaparlamentet anser att Efsa i sitt yttrande inte har beaktat den kumulativa risken, vare sig för människors hälsa eller för bin. Parlamentet anser att påverkan på pollinerare och miljön bör beaktas när MRL-värden utvärderas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och Efsa att slå bättre vakt om allmänhetens och pollinerarnas hälsa vid utvärderingen av ansökningar om MRL-värden.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till förordning.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny rättsakt på grundval av EUF-fördraget, varvid försiktighetsprincipen ska respekteras.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
(3) DOI: 10.2903/j.efsa.2014.3918, EFSA Journal 2014;12(12):3918.
(4) DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5413, EFSA Journal 2018;16(9):5413.
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) DOI: 10.2903/sp.efsa.2018.EN-1378.
(7) Bal R. m.fl., Effects of clothianidin exposure on sperm quality, testicular apoptosis and fatty acid composition in developing male rats (Cell Biol Toxicol), vol. 28, nr 3, 2012, s. 187–200; Tokumoto J. m.fl., Effects of exposure to clothianidin on the reproductive system of male quails (J. Vet. Med. Sci.), vol. 75, nr 6, 2013, s. 755–760; Wang Y. m.fl., Metabolism distribution and effect of thiamethoxam after oral exposure in Mongolian racerunner (Eremias argus) – J. Agric. Food Chem., vol. 66, nr 28, 2018, s. 7376–7383; Wang X. m.fl., Mechanism of neonicotinoid toxicity: Impact on oxidative stress and metabolism, (Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.), vol. 58, nr 1, 2018, s. 471–507.
(8) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/784 av den 29 maj 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet klotianidin (EUT L 132, 30.5.2018, s. 35).
(9) Antagna texter, P8_TA(2019)0023.
(10) El Hassani, A. K., Dacher, M., Gary, V., Lambin, M., Gauthier, M., Armengaud, C., Effets sublétaux de l’Acétamipride et du Thiamethoxam sur le comportement de l’abeille (Apis mellifera), 23 maj 2014, https://www.researchgate.net/publication/255636607_Effets_subletaux_de_l%27Acetamipride_et_du_Thiamethoxam_sur_le_comportement_de_l%27abeille_Apis_mellifera

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy