Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2553(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0142/2019

Внесени текстове :

B8-0142/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.10

Приети текстове :

P8_TA(2019)0198

Приети текстове
PDF 187kWORD 56k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 ×1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507
P8_TA(2019)0198B8-0142/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D060244/03 – 2019/2553(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 и подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 1507, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 14 януари 2019 г., по време на което не беше прието становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 31 май 2018 г. и публикувано на 11 юли 2018 г.(3),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 10 август 2010 г. Syngenta Crop Protection AG подаде чрез свързаното с него дружество Syngenta Crop Protection NV/SA заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 („заявлението“) до националния компетентен орган на Германия, и заявлението се отнася и за пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21, за употреба, различна от храни и фуражи, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че обхватът на заявлението, който включва всички подкомбинации на генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 към момента на подаването, впоследствие е ограничен до включването на трите подкомбинации Bt11 x MIR162 x 1507, MIR162 x 1507 x GA21 и MIR162 x 1507, независимо от техния произход, за употреба като храна и фураж, внос и преработка;

В.  като има предвид, че царевицата, произлизаща от четирите множествени събития Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21, е произведена чрез конвенционално кръстосване с цел комбиниране на четири единични събития, довели до експресия, inter alia, на два различни Cry протеина (известни и като Bt протеини) за защита срещу някои люспокрили вредители, и експресии на протеини за поносимост срещу глифосат и глуфосинат;

Г.  като има предвид, че ЕОБХ прие положително становище относно това заявление; като има предвид обаче, че член на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО) е изразил мнение на малцинството;

Липса на данни за трите подкомбинации

Д.  като има предвид, че заявителят не е предоставил данни за нито една от трите подкомбинации, нито е обосновал защо не счита, че това е необходимо за оценката на риска; като има предвид, че ЕОБХ не е поискал данни за трите подкомбинации; като има предвид, че не е известно дали тези подкомбинации все още са били произведени;

Мнение на малцинството на ЕОБХ

Е.  като има предвид, че мнението на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, гласи, че е неприемливо „оценките“ на генетично модифицирани култури (т.е. трите подкомбинации), за които не са предоставени данни, да имат същата тежест и надеждност като оценките на генетично модифицирани култури, за които са предоставени и оценени данни;

Ж.  като има предвид, че както е посочено в мнението на малцинството, проучванията показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система при определени условия на експозиция на Bt протеини, и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойства, което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

З.  като има предвид, че според мнението на малцинството, че макар никакви нежелани реакции да не са откривани в никое заявление, където са изразени Bt протеини, има вероятност „токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и извършват за оценка на безопасността на генетично модифицираните растения в ЕОБХ, да не ги наблюдават, тъй като те не включват подходящите изпитвания за тази цел“(5);

И.  като има предвид, че в мнението на малцинството също така се посочва, че поради липса на данни относно трите подкомбинации „рискът от повишена експресия на новоекспресираните Bt протеини и от евентуален кумулативен ефект от съчетаването им върху имунната система (например в резултат на адювантна активност) не може да бъде изключен“ и че не е възможно да се изясни ролята на генетично модифицираните организми (ГМО) за повишаване на алергенните рискове, нито да се защитят напълно потребителите, които могат да бъдат изложени на риск;

Липса на оценка и на проверки за добавъчните хербициди и техните остатъчни вещества

Й.  като има предвид, че използването на добавъчен хербицид, в случая глуфосинат и глифосат, е част от обичайната земеделска практика при отглеждането на устойчиви на хербициди растения и следователно може да се очаква, че тези растения ще бъдат изложени на по-високи и на многократни дози, което не само ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата, а следователно и във внесените продукти, но може също така да повлияе и на състава на генетично модифицираното растение и неговите агрономични характеристики;

К.  като има предвид, че употребата на глуфосинат не е разрешена в Съюза, тъй като той е класифициран като токсичен за възпроизвеждането и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(6);

Л.  като има предвид, че остава неизяснен въпросът относно канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

М.  като има предвид, че по принцип според експертната група на ЕОБХ по растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от тях, не могат да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества при пръскане на генетично модифицирани култури с глифосатни препарати(7); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(8);

Н.  като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка към глифосата, известна като POE-tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; като има предвид, че проблемните добавки и смеси може обаче да продължават да са разрешени в държавите, в които се отглежда тази генетично модифицирана царевица (понастоящем Аржентина, Канада и Япония);

О.  като има предвид, че информацията относно остатъчните нива на хербициди и техните метаболити е от съществено значение за цялостната оценка на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди; като има предвид, че остатъците от пръскане с хербициди се считат за излизащи извън обхвата на експертната група на ЕОБХ по ГМО; като има предвид, че не са оценени остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 или на трите подкомбинации с хербициди;

П.  като има предвид освен това, че метаболитите на добавъчни хербициди, които се срещат в растения, произлизащи от множествени събития, могат да се различават от тези в родителското растение – нещо, което ЕОБХ не е отчел в своята оценка;

Р.  като има предвид, че съгласно независимо проучване(9) ЕОБХ е трябвало да поиска от заявителя да представи данни от полеви опити с най-високата доза хербициди, която може да бъде толерирана от растенията; като има предвид, че материал от тези растения е трябвало да бъде оценен от гледна точка на токсичността за органите, на реакциите на имунната система и на токсичността за репродукцията, като се вземат предвид и комбинаторните въздействия с други съединения на растенията и Bt токсините;

С.  като има предвид, че като част от координираната многогодишна контролна програма на Съюза за 2019, 2020 и 2021 г. държавите членки не са задължени да измерват остатъчните количества глуфосинат по отношение на вноса на царевица с цел проверка на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ)(10); като има предвид, че не може да се гарантира дали остатъчните вещества от глифосат и глуфосинат в генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 или в трите подкомбинации ще бъдат в съответствие с МДГОВ на Съюза;

Липса на демократична легитимност

Т.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 14 януари 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 на Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки;

У.  като има предвид, че както в обяснителния меморандум на законодателното си предложение, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, така и в обяснителния меморандум на законодателното предложение, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011, Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване са приемани от Комисията, без да бъдат подкрепени от становището на комитета на държавите членки, както и че връщането на досието на Комисията за вземане на окончателно решение, което до голяма степен е изключение за процедурата като цяло, се превърна в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят Юнкер критикува многократно тази практика като недемократична(11);

Ф.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(12) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(13), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на хербицид, който не е разрешен за употреба в Съюза, в настоящия случай глуфосинат;

5.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди, без да е извършена пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането с добавъчни хербициди, метаболити и техните търговски формули, използвани в държавите на отглеждането им;

6.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения с поносимост към хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

7.  призовава Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на множествени събития, освен ако те не са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от заявителя;

8.  призовава ЕОБХ да разработи допълнително и да използва системно методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на множествени ГМО събития, които са известни и очаквани, например във връзка с адювантните свойства на Bt токсините;

9.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

10.  призовава Комисията да спре всички решения за изпълнение относно заявления за разрешаване на ГМО, докато процедурата по разрешаване не бъде преработена по такъв начин, че да се коригират слабостите в сегашната процедура, която се е оказала неподходяща;

11.  призовава Комисията да оттегли предложенията за разрешаване на ГМО, ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище относно отглеждането или употребата в храни или фуражи на съответния ГМО;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21 и три подкомбинации, независимо от техния произход, за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA-GMO-DE-2010-86), EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2018 г.; 16(7):5309, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309
(4)————————–—————————————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21 (OВ C 86, 6.3.2018 г., стр. 108).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4), (OВ C 86, 6.3.2018 г., стp. 111).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 76).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 80).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 70).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 73).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 83).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 34).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 71).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (OВ C 307, 30.8.2018 г., стр. 67).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 54).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 55).Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 60).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 122).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 127).Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 133).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 59122 (DAS-59122-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0051).Резолюция от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0052).Резолюция от 3 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускане на пазара на храни и фуражи, произведени от генетично модифицирано захарно цвекло H7-1 (KM-ØØØH71-4), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0197).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0221).Резолюция от 30 май 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията 1507, 59122, MON 810 и NK603, и за отмяна на решения 2009/815/ЕО, 2010/428/ЕС и 2010/432/ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2018)0222).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2018)0416).Резолюция от 24 октомври 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две, три или четири от събитията MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 и 59122, и за отмяна на Решение № 2011/366/ЕС (Приети текстове, P8_TA(2018)0417).Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за изменение на Решение за изпълнение 2013/327/ЕС по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на фуражи, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0057).Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2019)0058).Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0059).Резолюция от 31 януари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2019)0060).
(5) https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, p. 34.
(6) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(7) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015 г., 13(11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20Bt11xMIR162x1507xGA21_fin.pdf, стр. 6.
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/555 на Комисията от 9 април 2018 г. (ОВ L 92, 10.4.2018 г., стр. 6).
(11) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(12) ОВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165.
(13) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност