Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2541(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0139/2019

Внесени текстове :

B8-0139/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0199

Приети текстове
PDF 197kWORD 60k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Активни вещества, включително тиаклоприд
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(1),

—  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества абамектин, Bacillus subtilis (Cohn 1872) щам QST 713, Bacillus thuringiensis, подвид Aizawai, Bacillus thuringiensis, подвид Israeliensis, Bacillus thuringiensis, подвид kurstaki, Beauveria bassiana, бенфлуралин, клодинафоп, клопиралид, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ципродинил, дихлорпроп-P, епоксиконазол, фенпироксимат, флуазинам, флутоланил, фосетил, Lecanicillium muscarium, мепанипирим, мепикват, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, метконазол, метрафенон, Phlebiopsis gigantea, пиримикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пириметанил, Pythium oligandrum, римсулфорон, спинозад, Streptomyces K61, тиаклоприд, толклофос-метил, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, триклопир, тринексапак, тритиконазол, Verticillium albo-atrum и цирам (D060042/02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(2), и по-специално член 17, първа алинея от него,

—  като взе предвид доклада за оценка на подновяването от октомври 2017 г., изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Комисията относно тиаклоприд(3),

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

Представяне на контекста

А.  като има предвид, че тиаклоприд е разрешен за употреба като инсектицид от 1 януари 2005 г.;

Б.  като има предвид, че процедура за подновяване на одобрението на тиаклоприд съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията(5) е в ход от 2015 г. насам и включва изискваното тригодишно предизвестие; като има предвид, че текущият срок на одобрение изтича на 30 април 2019 г.;

В.  като има предвид, че срокът на одобрението на активното вещество тиаклоприд вече беше удължен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/524 на Комисията(6);

Г.  като има предвид, че Комисията не обяснява причините за второ удължаване, а само заявява: „Поради факта, че оценката на тези вещества [включително тиаклоприд] е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване“;

Д.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и на животните, както и опазване на околната среда, като в същото време се запази конкурентоспособността на селското стопанство на Съюза; като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на защитата на уязвими групи от населението, включително бременни жени, бебета и деца;

Е.  като има предвид, че следва да се прилага принципът на предпазните мерки и че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че в състава на продукти за растителна защита следва да се включват само вещества, за които е показано, че определено са от полза за растениевъдството и които не се очаква да окажат вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито пък неприемливо въздействие върху околната среда;

Ж.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1107/2009 гласи, че за да се ускори одобряването на активни вещества, следва да се установят строги крайни срокове за различните етапи на процедурата, което очевидно не се е случило;

З.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че в интерес на безопасността срокът на одобрението на активни вещества следва да бъде ограничен във времето; като има предвид, че срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на такива вещества, но такава пропорционалност очевидно липсва;

И.  като има предвид, че активното вещество тиаклоприд е неоникотиноид цианозаместител, широк използван за заместване на клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам, които са забранени в Съюза, с изключение на употребата в парници;

Й.  като има предвид, че рецептурите, които се основават на тиаклоприд, биват пръскани върху обработваемите площи с много по-висок темп от използваните преди вещества клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам;

К.  като има предвид, че рецептури на базата на тиаклоприд са разрешени за употреба по време на цъфтежа, защото се очакват по-малки врези за опрашителите;

Свойства на нарушаване на функциите на ендокринната система

Л.  като има предвид, че няколко скорошни проучвания сочат, че тиаклоприд води до ендокринни смущения(7), има генотоксични и цитотоксични последици(8),(9) невротоксично въздействие върху развитието и е невротоксичен(10) и имунотоксичен(11);

М.  като има предвид, че се счита, че активното вещество тиаклоприд e „вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система “ в базата данни на ЕС за пестицидите(12) и е кандидат за замяна;

Н.  като има предвид, че Европейската агенция по химикалите е установила следната класификация и етикетиране за активното вещество тиаклоприд: „вещество, за което се предполага, че е канцерогенно за човека и предполагаемо токсично за човешката дейност“;

О.  като има предвид, че в своя доклад от октомври 2017 г. за оценка на подновяването в случая с тиаклоприд Европейският орган за безопасност на храните публикува тревожни и неотменими заключения относно опасния характер на тиаклоприд за човешкото здраве, като докладът е издаден за обществена консултация(13);

П.  като има предвид, че на заседание на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните от 16 юни 2016 г. комисар Андрюкайтис обясни, че принципът на предпазните мерки би имал предимство в случай на съмнение по отношение на критериите за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Р.  като има предвид, че френската Агенция за околната среда ANSES изрази отрицателно становище относно активното вещество тиаклоприд в своя доклад за неоникотиноидите през май 2018 г.(14),(15),(16);

С.  като има предвид, че Франция забрани използването на тиаклоприд от септември 2018 г. насам въз основа на предполагаемата му канцерогенност;

Заплаха за биологичното разнообразие

Т.  като има предвид, че тиаклоприд може да бъде толкова токсичен за медоносните пчели, колкото имидаклоприд и тиаметоксам(17);

У.  като има предвид, че тиаклоприд може да засегне способността за учене и помнене при медоносните пчели, а по този начин и жизнеността на колониите им(18); като има предвид, че последните научни данни(19) показват, че хроничната експозиция на медоносните пчели в обработваемите площи на ниска концентрация на активното вещество тиаклоприд води до важни сублетални ефекти, като например нарушаване на събирането на храна, комуникацията и навигацията на тези животни, което означава, че може да се постави въпросът дали употребата на активното вещество тиаклоприд действително е в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(20);

Ф.  като има предвид, че в допълнение към вече известните странични ефекти на неоникотиноидите върху опрашителите, последните научни публикации(21) показаха, че активното вещество тиаклоприд засяга имунохарактеристиките на медоносните пчели, които вече са значително отслабени;

Х.  като има предвид, че повишаването на токсичността за опрашителите е резултат от ефекта на коктейла(22) от използването на множество пестициди и инсектициди, в това число тиаклоприд;

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  счита, че решението за регистрация на тиаклоприд не може да бъде обосновано, тъй като няма достатъчно доказателства, които да подсказват, че ще бъдат предотвратени неприемливите рискове за животните, безопасността на храните и опрашителите;

3.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не се основава на спешна необходимост от активното вещество тиаклоприд за целите на селското стопанство в Съюза;

4.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не е в съответствие с принципа на предпазните мерки;

5.  счита, че е целесъобразно, вместо това Комисията да предложи специален статут по отношение на медоносните пчели, който да отчита факта, че опрашителите са крайно необходими за устойчивото селско стопанство, за производството на култури и едновременно с това за други диви животни и животни, отглеждани за производство на храни, и да предложи изменение, хармонизиране и увеличаване на съгласуваността на съответните разпоредби с оглед на това, с цел да се гарантира високо равнище на защита на медоносните пчели и другите опрашители;

6.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на регламент за изпълнение и да представи на комисията нов проект, който взема предвид хроничния ефект на активното вещество тиаклоприд върху пчелите, здравето на пчелите, човешкото здраве и здравето на животните и околната среда;

7.  призовава Комисията да забрани незабавно активните вещества от класа на неоникотиноидите или вещества, които имат същия принцип на действие, включително тиаклоприд;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(2) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(3) Доклад за оценка на подновяването, изготвен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Комисията, Тиаклоприд, Том 1, октомври 2017 г., https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(4) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(5) Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).
(6) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/524 на Комисията от 28 март 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества: Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, клодинафоп, клопиралид, ципродинил, дихлорпроп-Р, фосетил, мепанипирим, метконазол, метрафенон, примикарб, Pseudomonas chlororaphis, щам chlororaphis strain: MA 342, пириметанил, квиноксифен, римсулфурон, спинозад, тиаклоприд, тиаметоксам, тирам, толклофос-метил, триклопир, тринексапак, тритиконазол и цирам (ОВ L 88, 4.4.2018 г., стр. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum („Въздействие на търговски формули на базата на делтаметрин и/или тиаклоприд върху нивата на тироидните хормони в серум от плъх“) Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes („Инвитро изследване на генотоксичните и цитотоксичните въздействия на тиаклоприд в култивирани човешки лимфоцити от периферна кръв“). Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells („Изследване на генотоксичните и цитотоксичните въздействия на широкоизползваните неоникотиноидни инсектициди в HepG2 и SH-SY5Y клетки“). Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity („Критичен преглед на неоникотиноидните инсектициди за невротоксичност за развиващия се организъм“). Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats („Въздействия на тиаклоприд, делтаметрин и съчетанието от тях върху оксидативния стрес в лимфоидните органи, полиморфоядрените левкоцити и плазмата на плъхове“). Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes (Рискове и ползи във връзка с алтернативи на фитофармацевкични продукти със съдържание на неоникотиноиди, Том 1 – Доклад на работна група – Идентифициране на алтернативи на разрешените употреби на неоникотиноиди). Доклад за колективна експертна оценка, май 2018 г. https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque (Рискове и ползи във връзка с алтернативи на фитофармацевтични продукти със съдържание на неоникотиноиди, Том 2 – Доклад относно рисковите показатели). Доклад за колективна експертна оценка, май 2018 г. https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole (Рискове и ползи във връзка с алтернативи на фитофармацевтични продукти със съдържание на неоникотиноиди, Том 3 – Научно-технически доклад относно въздействието върху селското стопанство). Доклад за колективна експертна оценка, май 2018 г. https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, in Scientific Reports 6, 15 September 2016, („Експозиция на пестициди в кошери: оценка на риска за прелетните медоносни пчели от замърсяване с пестицид в кошерите в Източните Съединени американски щати“, в in Scientific Reports 6, 15 септември 2016 г.), http://www.nature.com/articles/srep33207

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност