Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2541(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0139/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0139/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 164kWORD 46k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Vaikuttavat aineet, kuten tiaklopridi
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, epoksikonatsoli, fenpyroksimaatti, fluatsinami, flutolaniili, fosetyyli, Lecanicillium muscarium, mepanipyriimi, mepikvatti, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonatsoli, metrafenoni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61, tiaklopridi, tolklofossi-metyyli, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli, Verticillium albo-atrum ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY(1),

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, epoksikonatsoli, fenpyroksimaatti, fluatsinami, flutolaniili, fosetyyli, Lecanicillium muscarium, mepanipyriimi, mepikvatti, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonatsoli, metrafenoni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61, tiaklopridi, tolklofossi-metyyli, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli, Verticillium albo-atrum ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D060042/02),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(2) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,

–  ottaa huomioon tiaklopridista annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti lokakuussa 2017 laaditun uusimista koskevan arviointikertomuksen(3),

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(4) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

Taustaa

A.  ottaa huomioon, että tiaklopridi on hyväksytty käyttöön hyönteismyrkkynä 1. tammikuuta 2005 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että menettely tiaklopridin hyväksynnän uusimiseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012(5) mukaisesti on ollut käynnissä vuodesta 2015 ja hakemus on toimitettu noudattaen kolmen vuoden aikarajaa; ottaa huomioon, että hyväksynnän nykyinen voimassaoloaika päättyy 30. huhtikuuta 2019;

C.  ottaa huomioon, että tehoaine tiaklopridin hyväksynnän voimassaoloaikaa on jo pidennetty komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/524(6);

D.  toteaa, että komissio ei perustele toisen pidentämisen syitä muutoin kuin toteamalla, että ”koska aineiden [tiaklopridi mukaan luettuna] arviointi on viivästynyt hakijoista riippumattomista syistä, kyseisten tehoaineiden hyväksyntien voimassaolo todennäköisesti päättyy ennen kuin on tehty päätös niiden uusimisesta”;

E.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu ja turvata samalla unionin maatalouden kilpailukyky; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä herkkien väestöryhmien, kuten raskaana olevien naisten, imeväisten ja lasten suojeluun;

F.  toteaa, että ennalta varautumisen periaatetta olisi sovellettava ja että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 korostetaan, että aineita olisi sisällytettävä kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on osoitettu, että niistä on selvää hyötyä kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön;

G.  toteaa, että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään, että tehoaineiden hyväksynnän nopeuttamiseksi eri menettelyvaiheille olisi vahvistettava tiukat määräajat, mitä ei selvästikään ole tapahtunut;

H.  toteaa, että asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetään, että tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloaikaa olisi rajoitettava turvallisuussyistä; katsoo, että hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava oikeassa suhteessa tällaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin, mutta tällaista oikeasuhteisuutta ei selvästikään ole;

I.  toteaa, että tehoaine tiaklopridi on syanosubstituoitu neonikotinoidi, jota käytetään laajalti korvaamaan klotianidiinia, imidaklopridia ja tiametoksaamia, jotka ovat kiellettyjä unionissa lukuun ottamatta käyttöä kasvihuoneissa;

J.  toteaa, että tiaklopridiin perustuvia valmisteita suihkutetaan pelloilla paljon enemmän kuin aiemmin käytettyjä aineita klotianidiinia, imidaklopridia ja tiametoksaamia;

K.  toteaa, että tiaklopridivalmisteiden käyttö on sallittua kukinnan aikana, koska pölyttäjille on odotettavissa vähemmän haittaa;

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

L.  ottaa huomioon, että useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu tiaklopridilla olevan hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia(7), genotoksisia ja sytotoksisia vaikutuksia(8), (9) sekä vaikutuksia hermoston kehitykseen ja on osoitettu sen olevan neurotoksinen(10) ja immunotoksinen(11);

M.  toteaa, että EU:n torjunta-ainetietokannassa(12) tehoaine tiaklopridilla katsotaan olevan ”hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia” ja sitä ehdotetaan korvattavaksi;

N.  ottaa huomioon, että Euroopan kemikaalivirasto on perustanut tehoaine tiaklopridia varten seuraavan luokituksen ja merkinnät: ”epäillään olevan ihmisen karsinogeeni ja oletetaan olevan ihmisen lisääntymiselle vaarallinen”;

O.  toteaa, että lokakuussa 2017 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisi julkista kuulemista varten uusimista koskevan arviointikertomuksen tiaklopridista ja siihen sisältyi hälyttäviä ja peruuttamattomia päätelmiä tiaklopridin vaarallisuudesta ihmisten terveydelle(13);

P.  toteaa, että 16. kesäkuuta 2016 pidetyssä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kokouksessa komission jäsen Andriukaitis selitti, että ennalta varautumisen periaate on ensisijainen, jos hormonaalisten haitta-aineiden kriteereistä ei ole varmuutta;

Q.  toteaa, että Ranskan ympäristövirasto ANSES antoi tehoaine tiaklopridista kielteisen lausunnon toukokuussa 2018 julkaisemassaan kertomuksessa(14), (15), (16) neonikotinoideista;

R.  toteaa, että Ranska on kieltänyt tiaklopridin käytön syyskuusta 2018 alkaen, koska sen epäillään aiheuttavan syöpää;

Uhka biologiselle monimuotoisuudelle

S.  toteaa, että tiaklopridi voi olla hunajamehiläisille yhtä toksinen kuin imidaklopridi ja tiametoksaami(17);

T.  toteaa, että tiaklopridi voi vaikuttaa hunajamehiläisten oppimiseen ja muistiin ja siten niiden yhdyskuntien elinvoimaisuuteen(18); toteaa, että viimeaikaiset tieteelliset tiedot(19) osoittavat, että hunajamehiläisten krooninen altistuminen pelloilla tehoaine tiaklopridille pieninä pitoisuuksina aiheuttaa merkittäviä subletaaleja vaikutuksia, kuten näiden hyönteisten heikentynyttä ravinnonhankintakykyä, viestintää ja navigointia, minkä vuoksi on kyseenalaista, noudatetaanko tiaklopridin käytössä tosiasiallisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 396/2005(20);

U.  toteaa, että neonikotinoidien pölyttäjiin kohdistuvien tunnettujen sivuvaikutusten lisäksi viimeisimmissä tieteellisissä julkaisuissa(21) on osoitettu, että tehoaine tiaklopridi vaikuttaa hunajamehiläisten immunokompetenssiin, joka on jo huomattavasti heikentynyt;

V.  toteaa, että pölyttäjiin kohdistuvan toksisuuden lisääntyminen on seurausta useiden torjunta-aineiden ja hyönteismyrkkyjen, myös tiaklopridin, yhteisvaikutuksesta(22);

1.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että tiaklopridin rekisteröintipäätöstä ei voida perustella, koska ei ole riittävästi näyttöä siitä, että estetään eläimiin, elintarviketurvallisuuteen ja pölyttäjiin kohdistuvat riskit, joita ei voida hyväksyä;

3.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi ei perustu siihen, että unionin maataloudessa tarvittaisiin kiireellisesti tehoaine tiaklopridia;

4.  katsoo, että komission ehdotus täytäntöönpanoasetukseksi ei ole ennalta varautumisen periaatteen mukainen;

5.  katsoo, että komission olisi aiheellista ehdottaa sen sijaan hunajamehiläisille erityisasemaa, jossa otetaan huomioon, että pölyttäjät ovat välttämättömiä kestävälle maataloudelle, kasvintuotannolle ja samanaikaisesti muille luonnonvaraisille ja elintarviketuotantoon käytettäville eläimille, ja ehdottaa asiaa koskevien säännösten muuttamista, yhdenmukaistamista ja johdonmukaistamista tämän perusteella, jotta voidaan varmistaa hunajamehiläisten ja muiden pölyttäjien suojelun korkea taso;

6.  kehottaa komissiota perumaan ehdotuksen täytäntöönpanoasetukseksi ja toimittamaan valiokunnalle uuden ehdotuksen, jossa otetaan huomioon tehoaine tiaklopridin krooniset vaikutukset hunajamehiläisiin, ihmisten ja eläinten terveyteen sekä ympäristöön;

7.  kehottaa komissiota kieltämään viipymättä neonikotinoidiluokkaan kuuluvat tehoaineet, jotka toimivat samalla tavalla, tiaklopridi mukaan luettuna;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(3) Renewal Assessment Report prepared according to the Commission Regulation (EY) No 1107/2009, Thiacloprid, osa 1, lokakuu 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(4) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
(6) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/524, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa, sekä tehoaineiden klodinafoppi, klopyralidi, syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, kinoksifeeni, rimsulfuroni, spinosadi, tiaklopridi, tiametoksaami, tiraami, tolklofossimetyyli, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 88, 4.4.2018, s. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/.
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, toukokuu 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, toukokuu 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, toukokuu 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., ‘In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States’, Scientific Reports 6, 15. syyskuuta 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö