Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2541(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0139/2019

Előterjesztett szövegek :

B8-0139/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0199

Elfogadott szövegek
PDF 173kWORD 54k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg
Hatóanyagok, többek között a tiakloprid
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Az Európai Parlament 2019. március 13-i állásfoglalása az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(1),

–  tekintettel az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az abamektin, a Bacillus subtilis (Cohn 1872) QST 713 törzse, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, a Beauveria bassiana, a benfluralin, a klodinafop, a klopriralid, a Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), a ciprodinil, a diklórprop-P, az epoxikonazol, a fenpiroximát, a fluazinam, a flutolanil, a foszetil, a Lecanicillium muscarium, a mepanipirim, a mepikvát, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, a metkonazol, a metrafenon, a Phlebiopsis gigantea, a pirimikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a Pythium oligandrum, a rimszulfuron, a spinozad, a Streptomyces K61, a tiakloprid, a tolklofosz-metil, a Trichoderma asperellum, a Trichoderma atroviride, a Trichoderma gamsii, a Trichoderma harzianum, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol, a Verticillium albo-atrum és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetére (D060042/02),

–  tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2), és különösen annak 17. cikke első bekezdésére,

–  tekintettel a tiaklopridról az 1107/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően elkészített, 2017. októberi megújításértékelő jelentést(3),

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 11. és 13. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A kontextus ismertetése

A.  mivel a tiakloprid rovarölő szerként való felhasználás céljából 2005. január 1. óta jóváhagyással rendelkezik;

B.  mivel a tiakloprid jóváhagyásának megújítására irányuló, a 844/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet(5) szerinti eljárás 2015 óta folyik, és magában foglalja az előírt hároméves határidőt; mivel a jelenlegi jóváhagyási időszak 2019. április 30-án lejár;

C.  mivel a tiakloprid hatóanyag jóváhagyási időtartamát az (EU) 2018/524 bizottsági végrehajtási rendelet(6) már meghosszabbította;

D.  mivel a Bizottság nem fejti ki a második meghosszabbítás okait annak megállapításán túl, hogy: „mivel az anyagok [többek között a tiakloprid] értékelése a kérelmezőkön kívül álló okok miatt halasztást szenvedett, a szóban forgó hatóanyagok jóváhagyása valószínűleg még azelőtt lejár, hogy meghosszabbításukról döntés születne”;

E.  mivel az 1107/2009/EK rendelet célja, hogy biztosítsa mind az emberi és állati egészség, mind a környezet magas szintű védelmét, és ezzel egyidejűleg megőrizze az uniós mezőgazdaság versenyképességét; mivel külön figyelmet kell fordítani a népesség sérülékenyebb csoportjainak, például a várandós nőknek, a csecsemőknek és a gyermekeknek a védelmére;

F.  mivel az elővigyázatosság elvének érvényesülnie kell, és mivel az 1107/2009/EK rendelet kimondja, hogy a növényvédő szerek csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a növénytermesztés szempontjából, és várhatóan nem hatnak károsan az emberek és állatok egészségére, illetve nem terhelik elfogadhatatlan mértékben a környezetet;

G.  mivel az 1107/2009/EK rendelet kimondja, hogy a hatóanyagok jóváhagyásának meggyorsítása érdekében szigorú határidőket kell megállapítani az eljárás különböző szakaszaira, ami egyértelműen nem történt meg;

H.  mivel az 1107/2009/EK rendelet előírja, hogy a biztonság érdekében a hatóanyagok jóváhagyási időtartamát korlátozni kell; mivel a jóváhagyás időtartamának arányban kell állnia az adott hatóanyag használatával járó esetleges kockázatokkal, de ilyen arányosság nyilvánvalóan nem áll fenn;

I.  mive a tiakloprid hatóanya egy cián-helyettesített neonikotinoid, amelyet széles körben alkalmaznak az Unióban – az üvegházakban való felhasználás kivételével – betiltott klotianidin, imidakloprid és tiametoxam helyettesítésére;

J.  mivel a tiakloprid alapú készítményeket a földeken a korábban használt klotianidin, imidakloprid és tiametoxam hatóanyagoknál sokkal nagyobb mennyiségben permetezik szét;

K.  mivel a tiaklopridkészítmények használata a virágzás ideje alatt megengedett, mivel a beporzók várhatóan kevésbé károsodnak;

Endokrin károsító tulajdonságok

L.  mivel több közelmúltbeli tanulmány arra utal, hogy a tiakloprid endokrin károsító hatásokkal(7), genotoxikus és citotoxikus hatásokkal(8),(9), valamint az idegrendszer fejlődését befolyásoló hatással bír, továbbá neurotoxikus(10) és immunotoxikus(11) anyag;

M.  mivel a tiakloprid hatóanyag az uniós növényvédőszer-adatbázis(12) szerint „endokrin károsító tulajdonságokkal” rendelkezik, és helyettesítésre jelölt anyag;

N.  mivel az Európai Vegyianyag-ügynökség a tiakloprid hatóanyagra az alábbi besorolást és címkézést állapította meg: „az emberre feltehetőleg rákkeltő hatású és az emberi reprodukciót vélelmezetten károsító anyag”;

O.  mivel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság a tiaklopridról szóló, nyilvános konzultációra(13) bocsátott, 2017. októberi megújításértékelő jelentésben riasztó és visszavonhatatlan következtetéseket vont le a tiakloprid emberi egészségre való veszélyességét illetően;

P.  mivel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2016. június 16-i ülésén Andriukaitis biztos kifejtette, hogy az elővigyázatosság elve érvényesül, amennyiben az endokrin károsító anyagokra vonatkozó kritériumokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel;

Q.  mivel az ANSES francia környezetvédelmi ügynökség a neonikotinoidokról szóló 2018. májusi jelentésében kedvezőtlen véleményt nyilvánított a tiakloprid hatóanyagról(14),(15),(16);

R.  mivel Franciaország 2018 szeptembere óta tiltja a tiakloprid használatát annak feltételezett rákkeltő hatása miatt;

Fenyegetés a biológiai sokféleségre nézve

S.  mivel a tiakloprid ugyanolyan mérgező lehet a mézelő méhek számára, mint az imidakloprid és a tiametoxam(17);

T.  mivel a tiakloprid befolyásolhatja a mézelő méhek tanulási és memóriateljesítményét, ezáltal pedig a méhcsaládok életképességét is(18); mivel friss tudományos adatok(19) azt mutatják, hogy a földeken a mézelő méhek tiakloprid hatóanyagnak való krónikus, alacsony koncentrációjú expozíciója jelentős szubletális hatásokat vált ki, például romlik az állatok élelemszerző magatartása, kommunikációja és navigációs képessége, és ennek megfelelően felmerül a kérdés, hogy a tiakloprid hatóanyag használata megfelel-e a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek(20);

U.  mivel a neonikotinoidok beporzókra kifejtett, már ismert mellékhatásai mellett közelmúltbeli tudományos publikációk(21) kimutatták, hogy a tiakloprid hatóanyag hatással van a mézelő méhek már most is jelentősen meggyengült immunkompetenciájára;

V.  mivel a beporzókat érintő toxicitás növekedése a sokféle növényvédő és rovarölő szer, köztük a tiakloprid használatából eredő koktélhatás(22) következménye;

1.  úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete túllépi a 1107/2009/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  úgy véli, hogy a tiakloprid regisztrálására vonatkozó határozat nem indokolható, mivel nincs elég bizonyíték, amely arra engedne következtetni, hogy az állatokat, az élelmiszer-biztonságot és a beporzókat érintő elfogadhatatlan kockázatok megelőzhetők;

3.  úgy ítéli meg, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete nem a tiakloprid hatóanyag uniós mezőgazdasági célok tekintetében meglévő, sürgető szükségességen alapul;

4.  úgy véli, hogy a Bizottság végrehajtásirendelet-tervezete nem tartja tiszteletben az elővigyázatosság elvét;

5.  azt tartja helyénvalónak, hogy a Bizottság ehelyett javasolja különleges státusz bevezetését a mézelő méhekre vonatkozóan, figyelembe véve, hogy a beporzók elengedhetetlenek a fenntartható mezőgazdaság, a növénytermesztés, illetve más vadon élő és élelmiszer-termelő állatok szempontjából, továbbá ennek fényében tegyen javaslatot a vonatkozó rendeletek módosítására, harmonizálására és egységességük fokozására, a mézelő méhek és más beporzók magas szintű védelmének biztosítása érdekében;

6.  felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtásirendelet-tervezetét, és nyújtson be a bizottságnak új tervezetet, amely figyelembe veszi a tiakloprid hatóanyag mézelő méhekre, az emberek és az állatok egészségére és a környezetre gyakorolt krónikus hatását;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul tiltsa be a neonikotinoid osztályba tartozó és hasonló hatásmechanizmusú hatóanyagokat, a tiaklopridot is beleértve;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 309., 2009.11.24., 71. o.
(2) HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
(3) Az 1107/2009/EK bizottsági rendeletnek megfelelően elkészített megújításértékelő jelentés, Tiakloprid, 1. kötet, 2017. október, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(4) HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
(5) A Bizottság 844/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a hatóanyagok jóváhagyásának meghosszabbítására vonatkozó eljárás végrehajtásához szükséges rendelkezéseknek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megállapításáról (HL L 252., 2012.9.19., 26. o.).
(6) A Bizottság (EU) 2018/524 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a Bacillus subtilis (Cohn 1872) AQ 713 törzzsel azonos QST 713 törzse, a klodinafop, a klopiralid, a ciprodinil, a diklórprop-P, a foszetil, a mepanipirim, a metkonazol, a metrafenon, a primikarb, a Pseudomonas chlororaphis MA 342 törzse, a pirimetanil, a kinoxifen, a rimszulfuron, a spinozad, a tiakloprid, a tiametoxam, a tiram, a tolklofosz-metil, a triklopir, a trinexapak, a tritikonazol és a ziram hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról (HL L 88., 2018.4.4., 4. o.).
(7) A kereskedelemben kapható deltametrin- és/vagy tieklopridkészítmények hatásai a patkányszérum pajzsmirigyhormon-szintjére. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) A tiakloprid genotoxikus és citotoxikus hatásának in vitro vizsgálata tenyésztett emberi periferiális vérlimfocitákban. Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) A széles körben használt neonikotinoid alapú rovarirtó szerek genotoxikus és citotoxikus hatásainak vizsgálata HepG2 és SH-SY5Y sejtekben. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A neonikotinoid alapú rovarirtó szerek kritikus vizsgálata a fejlődési neurotoxicitás tekintetében. Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) A tiakloprid, a deltametrin és kombinációjuk hatásai a patkányok nyirokszerveiben, polimorfonukleáris leukocitáiban és vérplazmájában bekövetkező oxidatív stresszre. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „A növényvédő szerek kaptáron belüli expozómája: a költöző mézelő méheket érintő, a kaptáron belüli növényvédőszer-fertőzésekből eredő kockázatok értékelése az Egyesült Államok keleti államaiban”, Scientific Reports 6., 2016. szeptember 15., http://www.nature.com/articles/srep33207

Utolsó frissítés: 2020. március 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat