Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2541(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0139/2019

Pateikti tekstai :

B8-0139/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0199

Priimti tekstai
PDF 174kWORD 51k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras
Veikliosios medžiagos, įskaitant tiaklopridą
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, Bacillus thuringiensis porūšio Aizawai, Bacillus thuringiensis porūšio israeliensis, Bacillus thuringiensis porūšio kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralino, klodinafopo, klopiralido, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinilo, dichlorpropo‑P, epoksikonazolo, fenpiroksimato, fluazinamo, flutolanilo, fosetilo, Lecanicillium muscarium, mfepanipirimo, mepikvato, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazolo, metrafenono, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, Pythium oligandrum, rimsulfurono, spinozado, Streptomyces K61, tiakloprido, metiltolkofoso, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo, Verticillium albo-atrum ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, projekto‑ (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, Bacillus thuringiensis porūšio Aizawai, Bacillus thuringiensis porūšio israeliensis, Bacillus thuringiensis porūšio kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralino, klodinafopo, klopiralido, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinilo, dichlorpropo‑P, epoksikonazolo, fenpiroksimato, fluazinamo, flutolanilo, fosetilo, Lecanicillium muscarium, mepanipirimo, mepikvato, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonazolo, metrafenono, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, Pythium oligandrum, rimsulfurono, spinozado, Streptomyces K61, tiakloprido, metiltolkofoso, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo, Verticillium albo-atrum ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, projektą (D060042/02),‑

–  atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(2), ypač į jo 17 straipsnio pirmą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio mėn. įrašo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą dėl tiakloprido(3), parengtą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 13 straipsnius(4),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

Aplinkybės

A.  kadangi nuo 2005 m. sausio 1 d. tiaklopridas buvo patvirtintas naudoti kaip insekticidas;

B.  kadangi tiakloprido patvirtinimo atnaujinimo procedūra pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 844/2012(5) vykdoma nuo 2015 m. ir jai taikomas reikalaujamas pranešimo pateikimas prieš trejus metus; kadangi dabartinis patvirtinimo galiojimas baigiasi 2019 m. balandžio 30 d.;

C.  kadangi veikliosios medžiagos tiakloprido patvirtinimo galiojimo laikotarpis jau buvo pratęstas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/524(6);

D.  kadangi Komisija nepateikia antro pratęsimo priežasčių ir tenurodo, jog: „atsižvelgiant į tai, kad šias medžiagas [įskaitant tiaklopridą] įvertinti pavėluota dėl nuo pareiškėjų nepriklausančių priežasčių, šių veikliųjų medžiagų patvirtinimas veikiausiai baigs galioti prieš priimant sprendimą dėl jo pratęsimo“;

E.  kadangi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 siekiama užtikrinti aukštą žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, ir tuo pačiu metu apsaugoti Sąjungos žemės ūkio konkurencingumą; kadangi reikėtų skirti ypatingą dėmesį pažeidžiamų gyventojų grupių, įskaitant nėščias moteris, kūdikius ir vaikus, apsaugai;

F.  kadangi turėtų būti taikomas atsargumo principas ir kadangi Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodoma, kad medžiagos turėtų būti naudojamos augalų apsaugos produktuose tik jei įrodyta, kad jos aiškiai naudingos augalų auginimui ir neturėtų turėti jokio kenksmingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba jokio nepriimtino poveikio aplinkai;

G.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 pažymima, kad siekiant paspartinti veikliųjų medžiagų patvirtinimą, skirtingiems procedūros etapams turėtų būti nustatyti griežti terminai, tačiau aišku, kad jie nebuvo nustatyti;

H.  kadangi Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nurodoma, kad saugumo sumetimais veikliųjų medžiagų patvirtinimo laikotarpis turėtų būti ribotas; kadangi patvirtinimo laikotarpis turėtų būti proporcingas galimai rizikai, kuri atsiranda naudojant tokias medžiagas, tačiau akivaizdu, jog proporcingumo principo nesilaikoma;

I.  kadangi veiklioji medžiaga tiaklopridas yra cianu pakeistas neonikotinoidas, plačiai naudojamas klotianidinui, imidaklopridui ir tiametoksamui, kurie yra draudžiami Sąjungoje, išskyrus naudoti šiltnamiuose, pakeisti;

J.  kadangi produktų tiakloprido pagrindu laukuose purškiama daug daugiau nei anksčiau naudotų cheminių medžiagų klotianidino, imidakloprido ir tiametoksamo;

K.  kadangi tiakloprido produktus leidžiama naudoti žydėjimo laikotarpiu, nes numatoma mažesnė žala apdulkintojams;

Endokrininę sistemą ardančios savybės

L.  kadangi keliais naujais moksliniais tyrimais atskleista, kad tiaklopridas turi endokrininę sistemą ardančių savybių(7), jam būdingas genotoksinis ir citotoksinis poveikis(8),(9) poveikis nervų sistemos vystymuisi, taip pat neurotoksinis(10) bei imunotoksinis(11) poveikis;

M.  kadangi ES pesticidų duomenų bazėje(12) laikoma, kad veiklioji medžiaga tiaklopridas turi endokrininę sistemą ardančių savybių ir yra keistinas;

N.  kadangi Europos cheminių medžiagų agentūra veikliajai medžiagai tiaklopridui nustatė tokią klasifikaciją ir ženklinimą: „numanomas žmonių kancerogenas ir reprodukciją toksiškai veikianti medžiaga“;

O.  kadangi Europos maisto saugos tarnyba 2017 m. spalio mėn. įrašo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitoje dėl tiakloprido, kuri buvo skirta viešosioms konsultacijoms(13), paskelbė nerimą keliančias ir nekeičiamas išvadas dėl tiakloprido pavojingumo žmogaus sveikatai;

P.  kadangi 2016 m. birželio 16 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto posėdyje Komisijos narys V. Andriukaitis paaiškino, kad iškilus abejonių dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijų, pirmenybė būtų teikiama atsargumo principui;

Q.  kadangi Prancūzijos aplinkosaugos agentūra ANSES savo 2018 m. gegužės mėn. ataskaitoje dėl neonikotinoidų(14),(15),(16) pateikė nepalankią nuomonę apie veikliąją medžiagą tiaklopridą;

R.  kadangi Prancūzija nuo 2018 m. rugsėjo mėn. uždraudė naudoti tiaklopridą remdamasi numatomu jo kancerogeniškumu;

Pavojus biologinei įvairovei

S.  kadangi tiaklopridas gali būti toks pat toksiškas bitėms, kaip ir imidaklopridas bei tiametoksamas(17);

T.  kadangi tiaklopridas gali turėti poveikį bičių mokymosi ir atminties veiklai, taigi ir jų kolonijų gyvybiškumui(18); kadangi iš naujausių mokslinių duomenų(19) matyti, kad laukuose skraidančių bičių patiriamas lėtinis veikliosios medžiagos tiakloprido poveikis esant nedidelei koncentracijai sukelia beveik mirtiną poveikį, pavyzdžiui, sutrinka šių gyvūnų elgsena, kai ieškoma maisto, bendravimas ir orientavimasis; tai reiškia, kad galima kelti klausimą, ar veikliosios medžiagos tiakloprido naudojimas iš tikrųjų atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005(20);

U.  kadangi, be jau žinomo šalutinio neonikotinoidų poveikio apdulkintojams, naujuose moksliniuose leidiniuose(21) įrodyta, kad veiklioji medžiaga tiaklopridas daro poveikį bičių imunologinėms savybėms, kurios jau yra labai susilpnėjusios;

V.  kadangi toksiškumo apdulkintojams padidėjimas yra kokteilio efektas(22), susidaręs dėl kelių skirtingų pesticidų ir insekticidų, įskaitant tiaklopridą, naudojimo;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektu viršijami Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 numatyti įgyvendinimo įgaliojimai;

2.  mano, jog sprendimas registruoti tiaklopridą negali būti pateisinamas, nes nepakanka įrodymų, kad bus užkirstas kelias nepriimtinam pavojui gyvūnams, maisto saugai ir apdulkintojams;

3.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektas nėra grindžiamas tuo, kad Sąjungos žemės ūkio srityje skubiai reikia veikliosios medžiagos tiakloprido;

4.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento projektu nesilaikoma atsargumo principo;

5.  mano esant tinkama, kad Komisija verčiau pasiūlytų suteikti bitėms specialų statusą, kuriuo būtų atsižvelgiama į tai, kad apdulkintojai yra būtini darniam žemės ūkiui, augalų auginimui ir tuo pat metu kitiems laukiniams ir maistiniams gyvūnams; taip pat, atsižvelgiant į tai, pasiūlyti pakeisti, harmonizuoti ir padidinti atitinkamų reglamentų suderinamumą, siekiant užtikrinti aukštą bičių ir kitų apdulkintojų apsaugos lygį;

6.  ragina Komisiją atsiimti savo įgyvendinimo reglamento projektą ir pateikti komitetui naują projektą, kuriame būtų atsižvelgiama į veikliosios medžiagos tiakloprido lėtinį poveikį bitėms, žmogaus ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai;

7.  ragina Komisiją nedelsiant uždrausti neonikotinoidų klasės veikliąsias medžiagas arba medžiagas, kurios turi tokį patį poveikį, įskaitant tiaklopridą;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
(2) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(3) Įrašo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaita pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Tiaklopridas, 1 tomas, 2017 m. spalio mėn., https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.
(4) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(5) 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).
(6) 2018 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/524, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų Bacillus subtilis (Cohn 1872) padermės QST 713, tolygios padermei AQ 713, klodinafopo, klopiralido, ciprodinilo, dichlorpropo-P, fosetilo, mepanipirimo, metkonazolo, metrafenono, pirimikarbo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, pirimetanilo, chinoksifeno, rimsulfurono, spinozado, tiakloprido, tiametoksamo, tiramo, metiltolkofoso, triklopiro, trineksapako, tritikonazolo ir ziramo patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 88, 2018 4 4, p. 4).
(7) „Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum“ (liet. „Komercinių deltametrino ir (arba) tiakloprido produktų poveikis skydliaukės hormonų lygiui žiurkių kraujo serume“). Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783.
(8) „In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes“ (liet. „Tiakloprido genotoksinio ir citotoksinio poveikio žmogaus periferinių kraujo limfocitų kultūroje in vitro tyrimas“). Kocaman, A. Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181.
(9) „Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells“ (liet. „Plačiai naudojamų insekticidų neonikotinoidų genotoksinio ir citotoksinio poveikio HepG2 ir SH-SY5Y ląstelėms tyrimas“). Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.
(10) „A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity“ (liet. „Kritinė insekticidų neonikotinoidų poveikio, susijusio su toksiškumo poveikiu vystymuisi, apžvalga“). Sheets, L. P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/.
(11) „Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats“ (liet. „Tiakloprido, deltametrino ir jų junginių poveikis žiurkių limfoidinių organų, polimorfonuklearinių leukocitų ir plazmos oksidacinei pažaidai“). Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617.
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936.
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.
(14) „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes“. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf.
(15) „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes“, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf.
(16) „Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes“, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, Mai 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf.
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1.
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056.
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag.
(20) 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014.
(22) Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States“ (liet. „Pesticidų perteklius aviliuose. Rizikos, kylančios migruojančioms bitėms dėl avilių taršos pesticidais rytinėse Jungtinėse Amerikos Valstijose, vertinimas“), Scientific Reports 6, 2016 m. rugsėjo 15 d., http://www.nature.com/articles/srep33207.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika