Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2541(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0139/2019

Teksty złożone :

B8-0139/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0199

Teksty przyjęte
PDF 170kWORD 58k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg
Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: substancje czynne, w tym tiaklopryd
P8_TA(2019)0199B8-0139/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillusthuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop‑P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów(1),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: abamektyna, Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, Bacillusthuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodynil, dichlorprop‑P, epoksykonazol, fenpiroksymat, fluazynam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipirym, mepikwat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiaklopryd, tolchlofos metylu, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum oraz ziram (D060042/02),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG(2), w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

–  uwzględniając sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia zatwierdzenia tiakloprydu opublikowane w październiku 2017 r. i sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/2009(3),

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

Kontekst

A.  mając na uwadze, że tiaklopryd został zatwierdzony do użytku jako środek owadobójczy dnia 1 stycznia 2005 r.;

B.  mając na uwadze, że od 2015 r. trwa procedura odnowienia zatwierdzenia tiakloprydu na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012(5), obejmująca wymagane powiadomienie z trzyletnim wyprzedzeniem; mając na uwadze, że obecny okres zatwierdzenia upłynie w dniu 30 kwietnia 2019 r.;

C.  mając na uwadze, że okres zatwierdzenia substancji czynnej tiaklopryd został już przedłużony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/524(6);

D.  mając na uwadze, że Komisja nie wyjaśniła powodów drugiego przedłużenia, lecz wskazała jedynie: „Ze względu na fakt, że ocena tych substancji [w tym tiakloprydu] opóźniła się z przyczyn niezależnych od wnioskodawców, prawdopodobnie zatwierdzenia tych substancji czynnych wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia”;

E.  mając na uwadze, że celem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności unijnego rolnictwa; mając na uwadze, że należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę szczególnie wrażliwych grup ludności, w tym kobiet ciężarnych, niemowląt i dzieci;

F.  mając na uwadze, że należy zastosować zasadę ostrożności, a także mając na uwadze, że w treści rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 wskazano, że substancje powinny być włączane w skład środków ochrony roślin tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że zapewniają one jednoznaczne korzyści dla produkcji roślinnej, i oczekuje się, że nie będą miały żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi lub zwierząt ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko;

G.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 przewiduje, że aby przyspieszyć zatwierdzanie substancji czynnych, należy wyznaczyć ściśle określone terminy dla poszczególnych etapów procedury, co ewidentnie nie miało miejsca;

H.  mając na uwadze, że w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009 określono, że ze względów bezpieczeństwa okres zatwierdzania substancji czynnych powinien być ograniczony w czasie; mając na uwadze, że okres zatwierdzania powinien być proporcjonalny do ewentualnego ryzyka związanego ze stosowaniem takich substancji, lecz wyraźnie widać, że proporcjonalności tej nie wprowadzono;

I.  mając na uwadze, że substancja czynna tiaklopryd jest cyjano-podstawionym neonikotynoidem powszechnie stosowanym jako zastępnik chlotianidyny, imidachloprydu i tiametoksamu, których stosowanie jest w Unii zakazane do celów innych niż uprawy szklarniowe;

J.  mając na uwadze, że środki na bazie tiakloprydu są rozpylane na polach w znacznie większym stopniu niż poprzednio stosowane substancje: chlotianidyna, imidachlopryd i tiametoksam;

K.  mając na uwadze, że formy użytkowe tiakloprydu są dopuszczone do stosowania w okresie kwitnienia ze względu na spodziewaną mniejszą szkodliwość dla owadów zapylających;

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

L.  mając na uwadze, że w wielu niedawnych badaniach zasugerowano, iż tiaklopryd powoduje zaburzenia endokrynologiczne(7), wykazuje działanie genotoksyczne i cytotoksyczne(8),(9) oraz prowadzi do zaburzeń neurorozwojowych, jak również ma właściwości neurotoksyczne(10) i immunotoksyczne(11);

M.  mając na uwadze, że w unijnej bazie danych pestycydów(12) substancję czynną tiaklopryd uznano za wykazującą właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i kwalifikującą się do zastąpienia;

N.  mając na uwadze, że Europejska Agencja Chemikaliów następująco zaklasyfikowała i oznaczyła substancję czynną tiaklopryd: „podejrzewa się, że jest rakotwórcza dla człowieka, i domniema się, że działa szkodliwie na rozrodczość u ludzi”;

O.  mając na uwadze, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w sprawozdaniu z oceny dotyczącej odnowienia zatwierdzenia tiakloprydu, opracowanym w październiku 2017 r. i wydanym na potrzeby konsultacji społecznych(13), podał alarmujące i nieodwołalne wnioski dotyczące niebezpiecznego wpływu tiakloprydu na zdrowie ludzkie;

P.  mając na uwadze, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2016 r., komisarz Vytenis Andriukaitis wyjaśnił, że w przypadku wątpliwości w odniesieniu do kryteriów dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego pierwszeństwo ma zasada ostrożności;

Q.  mając na uwadze, że francuska agencja ds. ochrony środowiska ANSES w sprawozdaniu dotyczącym neonikotynoidów opublikowanym w maju 2018 r.(14),(15),(16) negatywnie zaopiniowała substancję czynną tiaklopryd;

R.  mając na uwadze, że od września 2018 r. stosowanie tiakloprydu we Francji jest zakazane ze względu na podejrzewane działanie rakotwórcze;

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej

S.  mając na uwadze, że tiaklopryd może być równie toksyczny dla pszczół miodnych jak imidachlopryd i tiametoksam(17);

T.  mając na uwadze, że tiaklopryd może mieć wpływ na procesy uczenia się i zapamiętywania u pszczół miodnych, a w związku z tym może zagrażać żywotności ich kolonii(18); mając na uwadze, że według ostatnich danych naukowych(19) długotrwała ekspozycja pszczół miodnych na polach na niskie stężenie substancji czynnej tiaklopryd ma istotne efekty subletalne, takie jak zaburzenia zachowań związanych z poszukiwaniem pożywienia, a także komunikacji i nawigacji u tych zwierząt, co skłania do zakwestionowania faktycznej zgodności substancji czynnej tiaklopryd z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady(20);

U.  mając na uwadze, że oprócz znanego dotychczas działania niepożądanego neonikotynoidów u owadów zapylających w ostatnich publikacjach naukowych(21) wykazano, że substancja czynna tiaklopryd wpływa na prawidłowe funkcjonowanie – znacznie osłabionego już – układu odpornościowego pszczół miodnych;

V.  mając na uwadze, że wzrost toksyczności dla owadów zapylających jest rezultatem oddziaływania różnych pestycydów i środków owadobójczych występujących w połączeniu(22), w tym tiakloprydu;

1.  uważa, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009;

2.  uważa, że decyzja o zarejestrowaniu tiakloprydu nie jest uzasadniona, ponieważ nie ma wystarczających dowodów na to, że uniknie się niedopuszczalnego ryzyka dla zwierząt, bezpieczeństwa żywności i owadów zapylających;

3.  uważa, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji nie wynika z pilnej potrzeby zapewnienia substancji czynnej tiaklopryd do użytku w rolnictwie w Unii;

4.  uważa, że projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji jest niezgodny z zasadą ostrożności;

5.  uważa, że Komisja powinna zamiast tego przedstawić wniosek w sprawie specjalnego statusu pszczół miodnych, uwzględniający fakt, że owady zapylające są niezbędne dla zrównoważonego rolnictwa, produkcji roślinnej oraz innych dzikich zwierząt oraz zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności, a w związku z tym powinna przedstawić również wniosek w sprawie modyfikacji, harmonizacji i zwiększenia spójności właściwych rozporządzeń, mający na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pszczół miodnych i innych owadów zapylających;

6.  wzywa Komisję do wycofania projektu rozporządzenia wykonawczego oraz do przedłożenia komisji nowego projektu, uwzględniającego przewlekły wpływ substancji czynnej tiaklopryd na pszczoły miodne, zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko;

7.  wzywa Komisję do niezwłocznego zakazania stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów lub substancji mających analogiczne działanie, w tym tiakloprydu;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
(2) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(3) Sprawozdanie z oceny dotyczącej odnowienia sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/2009, „Tiaklopryd”, tom 1, październik 2017 r., https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(4) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).
(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/524 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodynil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipirym, metkonazol, metrafenon, pirymikarb, Pseudomonas chlororaphis szczep: MA 342, pirymetanil, chinoksyfen, rimsulfuron, spinosad, tiaklopryd, tiametoksam, tiuram, tolchlofos metylu, trichlopyr, trineksapak, tritikonazol oraz ziram (Dz.U. L 88 z 4.4.2018, s. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum [Wpływ komercyjnych form użytkowych deltametryny lub tiakloprydu na poziom hormonów tarczycy w surowicy krwi szczurów], Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes [Badanie in vitro działania genotoksycznego i cytotoksycznego tiakloprydu w wyhodowanych ludzkich limfocytach krwi obwodowej], Kocaman, A.Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells [Badanie działania genotoksycznego i cytotoksycznego powszechnie stosowanych środków owadobójczych z grupy neonikotynoidów w komórkach HepG2 i SH-SY5Y], Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity [Krytyczny przegląd środków owadobójczych z grupy neonikotynoidów pod kątem neurotoksyczności rozwojowej], Sheets, L.P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats [Wpływ tiakloprydu, deltametryny i ich kombinacji na stres oksydacyjny w narządach limfatycznych, leukocytach polimorfojądrowych i osoczu krwi szczurów], Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective [Zagrożenia i korzyści zastępników wyrobów fitofarmaceutycznych zawierających neonikotynoidy, tom 1 – Sprawozdanie grupy roboczej. Wskazanie alternatyw dla dozwolonych zastosowań neonikotynoidów. Zbiorowe sprawozdanie specjalistyczne], maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective [Zagrożenia i korzyści zastępników wyrobów fitofarmaceutycznych zawierających neonikotynoidy, tom 2 – Sprawozdanie dotyczące wskaźników ryzyka. Zbiorowe sprawozdanie specjalistyczne], maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective [Zagrożenia i korzyści zastępników wyrobów fitofarmaceutycznych zawierających neonikotynoidy, tom 3 – Sprawozdanie zawierające argumenty naukowe i techniczne dotyczące wpływu na rolnictwo. Zbiorowe sprawozdanie specjalistyczne], maj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K.S., Pettis, J.S., Tarpy, D.R., Mullin, C.A., Frazier, J.L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States” [Eksposom pestycydów w ulach: ocena ryzyka dla migrujących pszczół miodnych w wyniku zanieczyszczenia ulów pestycydami we wschodniej części Stanów Zjednoczonych], Scientific Reports 6, 15 września 2016 r., http://www.nature.com/articles/srep33207

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności