Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко ***
 Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан ***
 Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) ***
 Програма на ЕС за борба с измами ***I
 Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
 Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
 Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I
 Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I
 Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I
 Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки *
 Стратегии за интегриране на ромите
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
 Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
 Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
 Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
 Устойчива употреба на пестициди
 Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
Текстове (1521 kb)
Правна информация - Политика за поверителност