Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)
 Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου ***
 Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό ***
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I
 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I
 Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
 ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών *
 Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
 Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
 Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
 Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
 Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
 Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
 Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Κείμενα
Οριστική έκδοση (1594 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου