Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg
 Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) ***
 Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon)
 ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping ***
 PõhjaJäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe ***
 ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi pettustevastase võitluse programm ***I
 Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I
 Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I
 Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***I
 Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve ***I
 Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine ***I
 Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem *
 Romasid käsitlevad integratsioonistrateegiad
 Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust
 Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad tõhustatud koostööd
 Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle
 Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus
 Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri)
 Terviklik Euroopa tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas
 Pestitsiidide säästev kasutamine
 Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine
Tekstid (881 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika