Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (resolutie)
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko ***
 Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee ***
 Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) ***
 Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I
 Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
 Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I
 Minimumeisen voor hergebruik van water ***I
 De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen ***I
 Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken ***I
 Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten *
 Strategieën voor de integratie van de Roma
 Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap
 Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking
 Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie
 Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU
 Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)
 Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica
 Duurzaam gebruik van pesticiden
 Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg
Teksten (967 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid