Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution)
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko ***
 Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet ***
 Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) ***
 EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I
 Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I
 En civilskyddsmekanism för unionen ***I
 Minimikrav för återanvändning av vatten ***I
 Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I
 Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I
 Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna *
 Strategier för integration av romer
 Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
 Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete
 Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
 Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
 Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)
 En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
 Hållbar användning av bekämpningsmedel
 Genomförande av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Texter
Slutlig utgåva (924 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy