Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 13 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
 Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I
 Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I
 Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Договор за създаване на транспортна общност ***
 Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
 Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
 Програма „Правосъдие“ ***I
 Състояние на дебата относно бъдещето на Европа
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: нива на географска разбивка
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: дата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
 Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I
 Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I
 Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция ***
 Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I
 Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I
 Враждебни реакции по отношение на правата на жените и равенството между половете в ЕС
 Предизвикателства за политиката относно и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
 Използването на канабис за медицински цели
 Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.
Текстове
Окончателна версия (1947 kb)
Правна информация - Политика за поверителност