Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk
 Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I
 Zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani ***I
 Právo rozhodné pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany ***I
 Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 (program „Pericles IV“) ***I
 Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem ***
 Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení)
 Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem ***
 Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení)
 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem ***
 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení)
 Smlouva o založení Dopravního společenství ***
 Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018
 Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I
 Program Spravedlnost ***I
 Stav diskuse o budoucnosti Evropy
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: úrovně geografického členění
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana
 Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech ***I
 Doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech ***I
 Společná pravidla zajišťující základní propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
 Společná pravidla zajišťující základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
 Bezpečnost letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie ***I
 Všeobecná dohoda o obchodu službami: potřebná kompenzační vyrovnání v důsledku přistoupení Česka, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Rakouska, Polska, Slovinska, Slovenska, Finska a Švédska k EU ***
 Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě ***I
 Pojištění motorových vozidel ***I
 Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU
 Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí
 Používání konopí pro léčebné účely
 Jednání Petičního výboru v roce 2018
Texty (1244 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí