Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. februar 2019 - StrasbourgEndelig udgave
 Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ***I
 Digitalisering af registrering og kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (omarbejdning) ***I
 Lovgivning, der finder anvendelse med hensyn til virkningerne for tredjepart af overdragelse af fordringer ***I
 Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) ***I
 Frihandelsaftale mellem EU og Singapore ***
 Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
 Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore ***
 Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
 Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore ***
 Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning)
 Traktat om oprettelse af transportfællesskab ***
 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina
 Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I
 Programmet for retlige anliggender ***I
 Status for debatten om Europas fremtid
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: geografisk opdeling
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen med henblik på udsættelse af datoerne for udsat anvendelse af clearingforpligtelsen for visse OTC-derivataftaler
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: den dato, på hvilken clearingforpligtelsen træder i kraft for visse aftaletyper
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: den dato, indtil hvilken modparterne fortsat kan anvende deres risikostyringsprocedurer for visse OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart
 Samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område ***I
 Forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager ***I
 Fælles regler til sikring af basal konnektivitet i vejgodstransporten med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
 Fælles regler, der sikrer basale luftfartsforbindelser i lyset af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
 Luftfartssikkerhed for at tage højde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen ***I
 GATS: nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af EU ***
 Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet ***I
 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer ***I
 Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU
 Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme
 Anvendelse af cannabis til medicinske formål
 Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i 2018
Tekster
Endelig udgave (1221 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik