Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. veebruar 2019 - Strasbourg
 Euroopa Kalanduskontrolli Amet ***I
 Aktsiisikauba liikumise ja jälgimise arvutistamine ***I
 Õigus, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes ***I
 Vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) ***I
 ELi–Singapuri vabakaubandusleping ***
 ELi–Singapuri vabakaubandusleping (resolutsioon)
 ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping ***
 ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon)
 ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping ***
 ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon)
 Transpordiühenduse asutamise leping ***
 2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
 Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I
 Õigusprogramm ***I
 Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: geograafilise jaotuse tasemed
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kliiringukohustust käsitlevad regulatiivsed tehnilised standardid, et pikendada kliiringukohustuse kohaldamise hilisemat kuupäeva teatavate börsiväliste tuletislepingute puhul
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: teatavate lepinguliikide suhtes kliiringukohustuse jõustumise kuupäev
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kuupäev, milleni vastaspooled võivad jätkata oma riskijuhtimismenetluste kohaldamist teatavate börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoole kaudu
 Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
 Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
 Ühiseeskirjad, millega tagatakse põhiline autoveoühendus seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega ***I
 Põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirjad, võttes arvesse Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ***I
 Lennundusohutus seoses Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ***I
 Teenustekaubanduse üldleping: vajalikud kompenseerivad kohandused, mis tulenevad Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Austria, Poola, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja Rootsi ühinemisest Euroopa Liiduga ***
 Üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamine ***I
 Mootorsõidukite kindlustus ***I
 Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis
 Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks
 Kanepi raviotstarbeline kasutamine
 2018. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Tekstid (1191 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika