Показалец 
Приети текстове
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург
Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
 Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
 Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I
 Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I
 Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур ***
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
 Договор за създаване на транспортна общност ***
 Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
 Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
 Програма „Правосъдие“ ***I
 Състояние на дебата относно бъдещето на Европа
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: нива на географска разбивка
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: регулаторни технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: дата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори
 Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент
 Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I
 Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I
 Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза ***I
 ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция ***
 Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I
 Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I
 Враждебни реакции по отношение на правата на жените и равенството между половете в ЕС
 Предизвикателства за политиката относно и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените
 Използването на канабис за медицински цели
 Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.

Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
PDF 122kWORD 51k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0499),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0313/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0037/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за контрол на рибарството

P8_TC1-COD(2018)0263


(кодифициран текст)(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/473.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I
PDF 95kWORD 49k
Решение на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. за връщане на въпроса за междуинституционални преговори в компетентната комисия въз основа на неизмененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
P8_TA(2019)0085A8-0010/2019

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0010/2019).


Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I
PDF 236kWORD 73k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TA(2019)0086A8-0261/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0096),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0109/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка 18 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0261/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

P8_TC1-COD(2018)0044


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(3),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(4),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(5),

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. С оглед на постепенното изграждане на това пространство Съюзът трябва да приеме мерки в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранични последици, доколкото това е необходимо за правилното функциониране на вътрешния пазар.

(2)  Съгласно разпоредбите на член 81 от Договора тези мерки трябва да включват гарантиране на съвместимостта на приложимите в държавите членки норми относно стълкновението на закони.

(3)  Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква стълкновителните норми в държавите членки да препращат към едно и също национално право като приложимо право независимо от това коя е държавата членка на съда, пред който е подаден искът, за да се повиши предвидимостта на изхода на спора, сигурността правната сигурност по отношение на приложимото право и свободното движение и признаването на съдебни решения. [Изм. 1]

(4)  Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета(6) относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) не урежда въпросите на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. В член 27, параграф 2 от него обаче се изисква Комисията да представи на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад по въпроса за противопоставимостта спрямо трети лица на прехвърлянето на вземане или суброгацията и за предимството на вземането, което е предмет на прехвърляне или суброгация, пред правото на друго лице, като този доклад следва да бъде придружен, ако е уместно, от предложение за изменение на регламента и от оценка на въздействието на разпоредбите, които ще бъдат въведени.

(5)  На 18 февруари 2015 г. Комисията прие Зелена книга за изграждане на съюз на капиталовите пазари, в която заяви, че постигането на по-голяма правна сигурност при трансграничното прехвърляне на вземания и приоритетният ред на тези прехвърляния, особено в случаи на несъстоятелност, са важен аспект от изграждането на общоевропейски пазар на секюритизации и финансови обезпечения, а също и на други дейности, като например факторинг.

(6)  На 30 септември 2015 г. Комисията прие съобщение, съдържащо План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари. В този План за действие за съюз на капиталовите пазари бе отбелязано, че различията в националното третиране на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на дългови вземания усложняват използването на тези инструменти като трансгранични обезпечения, като в плана се заключава, че тази правна несигурност пречи на икономически значимите финансови операции, като секюритизациите. В Плана за действие за съюз на капиталовите пазари бе обявено, че Комисията ще предложи единни правила за определяне с правна сигурност кое национално право следва да се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания.

(7)  На 29 юни 2016 г. Комисията прие Доклад относно целесъобразността на член 3, параграф 1 от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на съвета(7) относно финансовите обезпечения, който се фокусира върху въпроса дали директивата функционира ефективно и ефикасно по отношение на формалните действия, изисквани за използването на вземания по кредити като обезпечение. В доклада се стига до заключението, че предлагането на единни правила по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания би позволило да се определя с правна сигурност кое национално право следва да се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, което ще допринесе за постигането на по-голяма правна сигурност в случаите на трансгранично мобилизиране на вземания по кредити като обезпечение.

(8)  На 29 септември 2016 г. Комисията прие доклад по въпроса за противопоставимостта спрямо трети лица на прехвърлянето на вземане или суброгацията и за предимството на вземането, което е предмет на прехвърляне или суброгация, пред правото на друго лице. В доклада се заключава, че приемането на единни стълкновителни норми, уреждащи действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, както и въпросите за приоритета в случаите на конкуренция между приобретатели или между приобретатели и други носители на права, ще доведе до повишаване на правната сигурност и до намаляване на практическите проблеми и правните разноски, свързани със съществуващото понастоящем многообразие от подходи в държавите членки.

(9)  Материалният обхват и разпоредбите на настоящия регламент следва да съответстват на Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета(8), Регламент (ЕО) № 593/2008 и регламенти (ЕС) № 1215/2012(9) и (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета(10). При тълкуването на настоящия регламент следва да се избягват, доколкото е възможно, нормативните празноти между тези инструменти.

(10)  С настоящия регламент се изпълнява Планът за действие за съюз на капиталовите пазари. Той също изпълнява изискването, предвидено в член 27, параграф 2 от Регламента „Рим I“, Комисията да публикува доклад и ако е целесъобразно, предложение относно противопоставимостта спрямо трети лица на прехвърлянето на вземане и приоритета на приобретателя пред правото на друго лице.

(11)  Понастоящем на равнището на Съюза не съществуват съществува хармонизиран набор от правила относно стълкновителни норми, уреждащи действието (или имуществените последици) спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Тези стълкновителни норми са установени на равнището на държавите членки, но са несъгласувани, и тъй като са често основани на различни свързващи фактори за определяне на приложимото право, което ги прави следователно неясни, особено в държавите, където тези правила не са уредени от отделни законодателни разпоредби. При трансграничното прехвърляне на вземания несъгласуваността на стълкновителните норми води до правна несигурност за това кое право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Липсата на правна сигурност създава правен риск при трансграничното прехвърляне на вземания, който не съществува при прехвърлянията в рамките на съответната държава, тъй като различните национални материалноправни норми могат да бъдат прилагани в зависимост от държавата членка, чиито съдилища или органи решават спора за правото върху вземанията; имплицитно резултатът от конфликт за приоритет, що се отнася до собственика на вземане след извършването на трансгранична сделка, ще варира в зависимост от приложеното национално право. [Изм. 2]

(12)  Ако приобретателите не знаят за съществуването на правния риск или решат да не го вземат предвид, те могат да претърпят неочаквани финансови загуби. Несигурността относно това кой притежава правото на собственост върху вземанията, които са предмет на трансгранично прехвърляне, може да доведе до верижни ефекти и да задълбочи и удължи въздействието на дадена финансова криза. Ако приобретателите решат да намалят правния риск като потърсят специфичен правен съвет, те ще имат по-високи разходи по сделките, каквито разходи не са необходими при прехвърляне на вземания в национален контекст. Ако правният риск има възпиращ ефект върху приобретателите и те решат да избегнат риска, те могат да пропуснат бизнес възможности, а пазарната интеграция може да бъде намалена. [Изм. 3]

(12a)   Този правен риск може също да има разубеждаващ ефект. Приобретателите и прехвърлителите могат да изберат да го избегнат, пропускайки бизнес възможности. Следователно тази липса на яснота не изглежда в съответствие с целта за пазарна интеграция и с принципа за свободно движение на капитали, заложен в членове 63 – 66 от Договора за функционирането на Европейския съюз. [Изм. 4]

(13)  С настоящия регламент се цели да се осигури правна сигурност посредством установяване на общи стълкновителни норми, определящи кое национално право се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, като се увеличи броят на трансакциите за трансгранични вземания, така че да се насърчат трансграничните инвестиции в Съюза и да се улесни достъпът до финансиране за дружествата, включително малките и средни предприятия (МСП), и потребителите. [Изм. 5]

(14)  Вземането предоставя на кредитора право да му бъде платена парична сума или да получи изпълнение на задължение от страна на длъжника. Прехвърлянето на вземане дава възможност на кредитора (прехвърлител) да прехвърли на друго лице (приобретател) правото си да иска изпълнението на дълг от даден длъжник. Приложимото право към договорните отношения между кредитора и длъжника, между прехвърлителя и приобретателя и между приобретателя и длъжника се определя от стълкновителните норми, предвидени в Регламента „Рим I“.

(14a)   Настоящият регламент не е предназначен да промени разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 относно собствения ефект на доброволно прехвърляне на вземане, както между прехвърлител и приобретател или между приобретател и длъжник. [Изм. 6]

(15)  Стълкновителните норми, предвидени в настоящия регламент, следва да уреждат имуществените последици последиците от прехвърлянето на вземания между всички страни, участващи в прехвърлянето (т.е. между прехвърлителя и приобретателя и между приобретателя и длъжника), както и по отношение на трети лица, (например, кредитор на прехвърлителя), с изключение на длъжника. [Изм. 7]

(16)  Вземанията, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, са включват търговските вземания, вземанията, произтичащи от финансови инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(11), и паричните средства, кредитирани по сметка в кредитна институция. Финансовите инструменти по смисъла на Директива 2014/65/ЕС включват ценните книжа и дериватите, търгувани на финансовите пазари. Докато ценните книжа са активи, дериватите са договори, които включват както права (или вземания), така и задължения за страните по договора. [Изм. 8]

(17)  Настоящият регламент се отнася до действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания. Той не По-специално той обхваща прехвърлянето на договори (например договори за деривати), включващи както права (или вземания), така и задължения, и новацията на договори, включващи такива права и задължения. Тъй като настоящият регламент не обхваща прехвърлянето или новацията на договори, търгуването с финансови инструменти, както и клирингът и сетълментът на тези инструменти ще продължат да се уреждат от правото, приложимо към договорни задължения, както е определено в Регламента „Рим I“. По принцип това право се избира от страните по договора или се определя от недискреционни правила, приложими по отношение на финансовите пазари. [Изм. 9]

(18)  Въпросите, уредени с Директивата относно финансовите обезпечения Директива 2002/47/ЕО, Директивата относно окончателността на сетълмента Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12), Директивата относно ликвидацията Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(13) и Регламента за регистъраРегламент (ЕС) № 389/2013(14), не следва да бъдат засегнати от настоящия регламент, тъй като обхватът на стълкновителните норми, съдържащи се в настоящия регламент, и обхватът на стълкновителните норми, съдържащи се в посочените три директиви, не се припокриват. [Изм. 10]

(19)  Настоящият регламент следва да има универсален характер: правото, определено с настоящия регламент, следва да се прилага дори и когато не е право на държава членка.

(20)  Предвидимостта е от съществено значение за третите лица, които имат интерес да придобият право на собственост върху прехвърленото вземане. Прилагането на правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя, по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания дава възможност на третите засегнати лица лесно да узнаят предварително кое национално право ще урежда правата им. Ето защо по отношение на действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица следва по правило да се прилага правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя. Това правило следва да се прилага по-специално по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания при факторинга и при предоставянето на обезпечения, а когато страните не са избрали правото, уреждащо прехвърленото вземане, и при секюритизацията.

(21)  Правото, избрано да бъде приложимо по правило по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, следва да даде възможност за определяне на приложимото право при прехвърляне на бъдещи вземания, което представлява обща практика в случаи на прехвърляне на множество вземания, какъвто е например случаят с факторинга. Прилагането на правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя позволява да се определи правото, приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на бъдещи вземания.

(22)  Необходимостта да се определи кой има право на собственост върху прехвърленото вземане често възниква при определянето на масата на несъстоятелността, когато прехвърлителят изпадне в несъстоятелност. Поради тази причина е желателно да има съгласуваност между стълкновителните норми, предвидени в настоящия регламент, и стълкновителните норми, предвидени в Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност. Съгласуваността следва да бъде постигната чрез прилагането по правило на правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя към действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица, тъй като използването на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя като критерий на привързване съвпада с използването на центъра на основните интереси на длъжника като критерий за привързване за целите на несъстоятелността.

(23)  Конвенцията на Организацията на обединените нации от 2001 г. за прехвърляне на вземания в международната търговия предвижда, че приоритетът на правото на приобретател на прехвърлено вземане пред правото на конкуриращ претендент се урежда от правото на държавата, в която се намира прехвърлителят. Съвместимостта между стълкновителните норми на Съюза, предвидени в настоящия регламент, и решението на международно равнище, предпочетено в Конвенцията, следва да спомогне за разрешаването на международни спорове.

(24)  Ако прехвърлителят промени обичайното си местопребиваване между множество прехвърляния на едно и също вземане, приложимото право следва да бъде правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя към момента, в който един от приобретателите първи противопостави направеното му прехвърляне на трети лица, като изпълни изискванията, предвидени от правото, което е приложимо съобразно обичайното местопребиваване на прехвърлителя към този момент.

(25)  В съответствие с пазарната практика и нуждите на участниците на пазара, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на определени вземания следва по изключение да се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, т.е. правото, което урежда първоначалния договор между кредитора и длъжника, от който поражда възниква вземането. [Изм. 1]

(26)  Правото, уреждащо прехвърленото вземане, следва да урежда действието спрямо трети лица на прехвърлянето на парични средства, кредитирани по сметка в кредитна институция, извършено от титуляря на сметката, при което титулярят на сметката се явява кредитор/прехвърлител, а кредитната институция се явява длъжник. Ако правото, уреждащо прехвърленото вземане, се прилага по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на тези вземания, се осигурява по-голяма предвидимост за третите лица, като например кредиторите на прехвърлителя и конкуриращите приобретатели, тъй като по принцип се предполага, че вземането, което титулярят на сметката има по отношение на паричните средства, кредитирани по сметка в кредитна институция, се урежда от правото на държавата, в която се намира кредитната институция (а не от правото по обичайното местопребиваване на титуляря на сметката/прехвърлителя). Това право обикновено се избира в договора за сметката, сключен между титуляря на сметката и кредитната институция.

(27)  За действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, произтичащи от финансови инструменти, следва също да се прилага правото, уреждащо прехвърленото вземане, тоест правото, уреждащо договора, от който произтича вземането (като например договор за дериват). Прилагането на правото, уреждащо прехвърленото вземане, вместо правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя по отношение на действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, произтичащи от финансови инструменти, е от съществено значение за запазване на стабилността и гладкото функциониране на финансовите пазари. Стабилността и гладкото функциониране на тези пазари се запазват, когато правото, което урежда финансовия инструмент, от който произтича вземането, е правото избрано от страните по договора или правото, определено в съответствие с недискреционните правила, приложими по отношение на финансовите пазари.

(28)  Следва да се осигури гъвкавост при определянето на приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизацията, за да се отчетат нуждите на всички участници в секюритизацията и да се улесни разширяването на пазара на трансгранични секюритизации чрез включване на по-малки оператори. Въпреки че правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя следва да се прилага по правило към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизация, прехвърлителят (инициаторът) и приобретателят (дружеството със специална цел) следва да могат да избират приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания да бъде правото, уреждащо вземането. Прехвърлителят и приобретателят следва да могат да решат, че към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в контекста на секюритизация също ще се прилага общото правило за правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя или следва да могат да изберат правото, уреждащо прехвърленото вземане, в зависимост от структурата и характеристиките на сделката, например броя и местонахождението на инициаторите и броя на правните режими, уреждащи прехвърлените вземания. [Изм. 12]

(29)  Конфликти за приоритет между приобретатели на едно и също вземане могат да възникнат, когато, що се отнася до едно прехвърляне, към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се прилага правото по обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а що се отнася до друго прехвърляне — правото, уреждащо прехвърленото вземане. В такива случаи приложимото право за решаване на конфликта за приоритет следва да бъде правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е станало противопоставимо на трети лица съгласно приложимото към него право. Когато двете прехвърляния на вземания са станали противопоставими на трети лица едновременно, следва да има предимство правото на обичайното местоживеене на прехвърлителя. [Изм. 13]

(30)  Приложното поле на националното право, определено с настоящия регламент като приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, следва да бъде единно. Националното право, определено като приложимо, следва да урежда по-специално i) действието на прехвърлянето спрямо трети лица, т.е. стъпките и процедурите, които трябва да бъдат предприети следвани от приобретателя, за да се гарантира, че той придобива правото на собственост върху прехвърленото вземане (например регистриране на прехвърлянето пред публичен орган или в публичен регистър или уведомяване на длъжника в писмен вид за извършеното прехвърляне) и ii) въпросите за приоритета, т.е. разрешаването на конфликтите между няколко претенденти за това кой има право на собственост върху вземането след трансгранично прехвърляне (например между двама приобретатели, когато едно и също вземане е било прехвърлено два пъти, или между приобретател и кредитор на прехвърлителя). [Изм. 14]

(31)  Като се има предвид универсалният характер на настоящия регламент, за приложимо право може да бъде определено правото на държави с различни правни традиции. Ако след прехвърлянето на едно вземане бъде прехвърлен и договорът, който поражда вземането, правото, определено с настоящия регламент като приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземане, следва също да урежда и конфликта за приоритет между приобретателя на вземането и новия бенефициер на същото вземане след прехвърлянето на договора, породил вземането. По същата причина правото, определено с настоящия регламент като приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземане, следва да се прилага и когато като функционален еквивалент на прехвърлянето на договор се използва новация, за да бъде разрешен конфликт за приоритет между приобретателя на вземането и новия бенефициер на функционално равностойното вземане след новацията на договора, породил вземането.

(32)  Съображения от обществен интерес оправдават предоставянето на възможност на съдилищата в държавите членки при изключителни обстоятелства да прилагат изключения, основани на съображения за обществен ред и особени повелителни норми, като тези изключения следва да бъдат тълкувани стеснително.

(33)  Спазването на международните ангажименти, поети от държавите членки, предполага, че настоящият регламент следва да не засяга международните конвенции, по които една или повече държави членки са страни към момента на приемане на настоящия регламент. С цел улесняване на достъпа до правилата Комисията следва да публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък със съответните конвенции въз основа на информация, предоставена от държавите членки.

(34)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз. С него се цели по-специално да се насърчи прилагането на членове 17 и 47, които се отнасят съответно до правото на собственост и правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, както и член 16 относно свободата на упражняване на търговска дейност. [Изм. 15]

(35)  Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Желаното единство на стълкновителните норми, отнасящи се до действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, може да бъде постигнато единствено посредством регламент, тъй като само регламент може да гарантира последователно тълкуване и прилагане на нормите на национално равнище. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(36)  В съответствие с член 3 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, [Обединеното кралство] [и] [Ирландия] [са нотифицирали/е нотифицирало/нотифицирала желанието си да участват/участва в приемането и прилагането на настоящия регламент] [не участват/не участва в приемането на настоящия регламент и не са обвързани/не е обвързано/обвързана от него, нито от неговото прилагане].

(37)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1 

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага, в случаи на стълкновение на закони, относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания в областта на гражданското и търговското право, различно от действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица. [Изм. 16]

Той не се прилага, в частност, за данъчни, митнически или административни въпроси.

1a.   Настоящият регламент не накърнява правото на Съюза и националното право в областта на защитата на потребителите. [Изм. 17]

2.  От приложното поле на настоящия регламент са изключени:

а)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от семейни отношения и отношения, които съгласно приложимото към тях право имат сходни последици, включително задължения за издръжка;

б)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от режими на имуществени отношения между съпрузи, от режими на собственост при отношения, които съгласно приложимото към тях право имат последици, сходни на тези, произтичащи от брак, включително регистрирани партньорства, и от завещания и наследяване; [Изм. 18]

в)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от менителници, чекове, записи на заповед и други прехвърляеми инструменти, доколкото задълженията по такива други прехвърляеми инструменти произтичат от техния прехвърляем характер;

г)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от въпроси, уреждани от правото, приложимо към дружества, други корпоративни или некорпоративни юридически лица и неперсонифицирани образувания, като например учредяване чрез регистрация или по друг начин, правоспособност, вътрешна организация или ликвидация на дружества, други корпоративни или некорпоративни юридически лица и неперсонифицирани образувания, личната отговорност на служители и членове, в това им качество, за задълженията на дружеството или юридическото лице;

д)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от учредяването на доверителна собственост и от отношенията между учредители, доверителни собственици и бенефициери;

е)  прехвърлянето на вземания, произтичащи от договори за животозастраховане, които са резултат от дейността, извършвана от организации, различни от предприятията, посочени в член 2, параграфи 1 и 3 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламант и на Съвета(15), чийто предмет е да предоставят облага на наети или самостоятелно заети лица, които спадат към предприятие или група предприятия или към професия или група професии, в случай на смърт, преживяване, прекратяване или ограничаване на дейността, професионално заболяване или трудова злополука.

еа)  прехвърляне на вземания в хода на колективно производство по Регламент (ЕС) 2015/848. [Изм. 19]

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)  „прехвърлител“ означава лице, което прехвърля на друго лице свое право на вземане срещу даден длъжник;

б)  „приобретател“ означава лице, което придобива от друго лице право на вземане срещу даден длъжник;

в)  „прехвърляне“ означава доброволно прехвърляне на право на вземане срещу даден длъжник. То включва пълното прехвърляне на вземания, договорната суброгация, прехвърлянето на вземания като обезпечение, както и учредяването на залог или други обезпечителни права върху вземания;

г)  „вземане“ означава правото да се иска изпълнение на дълг от какъвто и да е характер, независимо дали този дълг е паричен или непаричен и дали произтича от договорно или извъндоговорно задължение;

д)  „действие спрямо трети лица“ означава имущественоправното действие, тоест правото на приобретателя да противопостави правото си на собственост върху прехвърленото му вземане на другите приобретатели или бенефициери на същото вземане или на функционално равностойно на него вземане, както и на кредиторите на прехвърлителя и на другите трети лица, с изключение на длъжника; [Изм. 20]

е)  „обичайно местопребиваване“ означава, що се отнася до дружествата и до другите корпоративни или некорпоративни юридически лица и неперсонифицирани образувания, мястото на централното им управление, а що се отнася до физическите лица, действащи в рамките на стопанската си дейност — тяхното основно място на стопанска дейност;

ж)  „кредитна институция“ означава предприятие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(16), включително клонове, по смисъла на член 4, параграф 1, точка 17 от същия регламент, на кредитни институции с главно управление във или — в съответствие с член 47 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(17) — извън Съюза, когато тези клонове се намират в Съюза;

з)  „парични средства“ означава пари, кредитирани по сметка в кредитна институция в каквато и да е валута; [Изм. 21]

и)  „финансов инструмент“ означава инструментите, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(18).

ГЛАВА II

ЕДИННИ ПРАВИЛА

Член 3

Универсално прилагане

Всяко право, посочено в настоящия регламент, се прилага независимо от това дали е правото на държава членка.

Член 4

Приложимо право

1.  Освен ако в настоящия член не е предвидено друго, действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя към релевантния момент момента на сключване на договора за прехвърляне. [Изм. 22]

Ако прехвърлителят е променил обичайното си местопребиваване между две прехвърляния на едно и също вземане на различни приобретатели, приоритетът на правото на даден приобретател пред правото на друг приобретател се урежда от правото на държавата по обичайното местопребиваване на прехвърлителя към момента на прехвърлянето, което първо е породило действие спрямо трети лица съгласно правото, определено като приложимо съгласно първата алинея.

2.  Правото Независимо от параграф 1 от настоящия член, правото, приложимо към прехвърленото вземане, урежда действието спрямо трети лица на прехвърлянето на:

а)  парични средства пари, кредитирани по сметка в кредитна институция;

б)  вземания, произтичащи от финансов инструмент финансови инструменти.

3.  Прехвърлителят и приобретателят могат да изберат правото, приложимо към прехвърленото вземане, да бъде приложимо към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания с оглед на секюритизация.

Изборът на право се прави изрично в договора за прехвърлянето или чрез отделно споразумение. Материалната и формалната действителност на акта, с който е направен изборът на право, се уреждат от избраното право.

4.  Конфликт за приоритет между приобретатели на едно и също вземане в случаите, когато действието спрямо трети лица на едно от прехвърлянията се урежда от правото на държавата, в която е обичайното местопребиваване на прехвърлителя, а действието спрямо трети лица на други прехвърляния се урежда от правото, уреждащо прехвърленото вземане, се урежда от правото, приложимо към действието спрямо трети лица на онова прехвърляне на вземането, което първо е породило действие спрямо трети лица съгласно приложимото към него право. Когато двете прехвърляния на вземания са станали противопоставими на трети лица едновременно, предимство има правото на държавата, в която се намира обичайното местоживеене на прехвърлителя. [Изм. 22]

Член 5

Обхват на приложимото право

Правото, приложимо съгласно настоящия регламент към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, урежда по-специално:

а)  изискванията за осигуряване на действието на прехвърлянето спрямо трети лица, различни от длъжника, като например формалностите във връзка с регистрацията или публикуването;

б)  приоритета на правата на един приобретател пред правата на друг приобретател на същото вземане;

в)  приоритета на правата на приобретателя пред правата на кредиторите на прехвърлителя;

г)  приоритета на правата на приобретателя пред правата на бенефициера на прехвърлянето на договор относно същото вземане;

д)  приоритета на правата на приобретателя пред правата на бенефициера на новация на договор спрямо длъжника във връзка с равностойното вземане.

Член 6

Особени повелителни норми

1.  Никоя разпоредба от настоящия регламент не ограничава прилагането на особените повелителни норми на правото на сезирания съд.

2.  Особени повелителни норми са норми, чието зачитане дадена държава членка смята, че е от решаващо значение за гарантиране на нейните обществени интереси, като политическата, социалната или икономическата ѝ организация, до такава степен, че те са приложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, независимо от правото, приложимо съгласно настоящия регламент към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания.

2a.  Прилагат се първостепенните повелителни норми на правото на държавата, в която трябва да бъде извършено или е извършено прехвърлянето, доколкото тези първостепенни повелителни норми обезсилват изпълнението на договора за прехвърляне. [Изм. 23]

ГЛАВА III

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Обществен ред

Прилагането на разпоредба на правото на държава, определено съгласно настоящия регламент, може да бъде отказано само ако това прилагане e явно несъвместимо с обществения ред на сезирания съд.

Член 8

Изключване на препращането

Прилагането на правото на дадена държава, определено с настоящия регламент, означава прилагане на действащите правни норми на тази държава, различни от нормите на нейното международно частно право.

Член 9

Държави с повече от една правна система

1.  Когато една държава включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, всяка териториална единица се счита за държава за целите на определяне на приложимото право съгласно настоящия регламент.

2.  Държава членка, която включва няколко териториални единици, всяка от които има собствен правен режим относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания, не е длъжна да прилага настоящия регламент към стълкновенията на закони, възникнали единствено между правните режими на такива единици.

Член 10

Връзка с други разпоредби от правото на Съюза

Настоящият регламент не засяга прилагането на разпоредби от правото на Съюза, които установяват по конкретни въпроси стълкновителни норми относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания.

Член 11

Връзка със съществуващи международни конвенции

1.  Настоящият регламент не засяга прилагането на международни конвенции, по които една или повече държави членки са страни към датата на приемане на настоящия регламент и които установяват стълкновителни норми относно действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания.

2.  Въпреки това в отношенията между държави членки настоящият регламент има предимство пред конвенции, сключени изключително между две или повече от тях, доколкото такива конвенции засягат въпроси, уредени от настоящия регламент.

Член 12

Списък на конвенции

1.  Държавите членки нотифицират Комисията за конвенциите, посочени в член 11, параграф 1, най-късно до [начална дата на прилагане]. След тази дата държавите членки нотифицират Комисията относно всички актове за денонсиране на такива конвенции.

2.  В срок от шест месеца след получаването на нотификациите, посочени в параграф 1, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз:

а)  списък на конвенциите, посочени в параграф 1;

б)  списък на всички актове за денонсиране, посочени в параграф 1.

Член 13

Клауза за преразглеждане

Не по-късно от [пет години след началната дата на прилагане] Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящия регламент. Ако е подходящо, докладът се придружава от предложения за изменение на настоящия регламент.

Член 14

Прилагане във времето

1.  Настоящият регламент се прилага за прехвърлянията на вземания, извършени на или след … [началната дата на прилагане].

2.  Приложимото право съгласно настоящия регламент определя дали правата на трето лице по отношение на вземане, прехвърлено след датата, от която е започнал да се прилага настоящият регламент, имат приоритет пред правата на друго трето лице, придобити преди настоящият регламент да започне да се прилага. В случай на конкуриращи се вземания, основани на прехвърляне, приложимото право съгласно настоящия регламент определя правата на съответните приобретатели единствено по отношение на прехвърляния, извършени след … [датата на прилагане на настоящия регламент]. [Изм. 24]

Член 15

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от … [18 месеца от датата на влизане в сила].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2.
(2) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
(3) OВ C 303, 29.8.2018 г., стр. 2.
(4)OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 50.
(5) Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г.
(6) Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).
(7) Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).
(8)Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II) (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).
(9)Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (OВ L 351, 20.12.2012 г., стp. 1).
(10)Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19).
(11)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(12)Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45).
(13)Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции (ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15).
(14)Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).
(15) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(16)Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(17)Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
(18)Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).


Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I
PDF 229kWORD 78k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0369),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 133 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0240/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0069/2019,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

P8_TC1-COD(2018)0194


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 133 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Eвропейската централна банка(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Съюзът и неговите държави членки са си поставили за цел да определят мерките, необходими за използването на еврото като единна парична единица. Тези мерки включват защитата защита на еврото срещу фалшифициране и свързаните с него измами, като по този начин с цел да се повиши гарантира ефективността на икономиката на Съюза и да се осигури устойчивостта на публичните финанси. [Изм. 1]

(2)  В Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета(3) се предвиждат обмен на информация, сътрудничество и взаимна помощ, като по този начин се изгражда хармонизирана рамка за защита на еврото. Действието на посочения регламент бе разширено с Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета(4) по отношение на държавите членки, които не са приели еврото като своя единна парична единица, така чеза да се осигури равностойно ниво на защита на еврото в целия Съюз.

(3)  Действията, целящи да се насърчат обменът на информация и персонал, техническата и научната помощ и специализираното обучение, подпомагат значително защитата на единната парична единица на Съюза срещу фалшифициране и свързаните с него измами, а по този начин и постигането на високо и еднакво ниво на защита в целия Съюз, като същевременно демонстрират способността на Съюза да се справи с тежката организирана престъпност. Тези действия също така помагат за преодоляване на общите предизвикателства и за прекъсването на връзките с изпирането на пари и организираната престъпност. [Изм. 2]

(4)  Наличието на програма за защита на еврото срещу фалшифициране допринася за повишаването на осведомеността на гражданите на Съюза, като подобрява повишаване на тяхното доверие в еврото и за подобряване на защитата на еврото, най-вече чрез редовно оповестяване на резултатите от подкрепяните от тази програма действия. [Изм. 3]

(4a)   Солидната защита на еврото срещу фалшифициране представлява важен компонент на сигурността и конкурентоспособността на икономиката на ЕС и е пряко свързана с целта на ЕС за подобряване на ефикасното функциониране на Икономическия и валутен съюз. [Изм. 4]

(5)  Помощта за такива действия, оказвана в миналото по линия на решения 2001/923/ЕО(5) и 2001/924/ЕО(6) на Съвета, изменени и допълнени с решения 2006/75/ЕО(7), 2006/76/ЕО(8), 2006/849/EC(9) и 2006/850/ЕО(10) на Съвета и с Регламент № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета(11), позволи да се засилят действията на Съюза и на държавите членки в областта на защитата на еврото срещу фалшифициране. Целите на програмата за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) за периодите 2002—2006 г., 2007—2013 г. и 2014—2017 г.(12), бяха успешно постигнати.

(6)  В Съобщението За разлика от стандартната процедура, в случая не беше извършена отделна оценка на въздействието на програмата. Това може донякъде да бъде обяснено с факта, че през 2017 г. Комисията извърши средносрочна оценка на програмата, подкрепена от независим доклад(13). Въпреки че като цяло докладът относно програмата е положителен, в него се изразява загриженост относно ограничения брой компетентни органи, които участват в дейностите по програмата, както и относно качеството на ключовите показатели за изпълнение, използвани за измерване на резултатите от програмата. В своето съобщение до Съвета и Европейския парламент относно междинната оценка на програма „Перикъл 2020“ и в своята предварителна оценка под формата на работен документ, придружаващ предложението й (COM(2018)0369), Комисията заключи, че следва да се окаже подкрепа за продължаването на тази програма програмата и след 2020 г. предвид нейната европейска добавена стойност за Съюза, дългосрочното ѝ въздействие и устойчивостта на действията по нея, и приноса й за борбата срещу организираната престъпност. [Изм. 5]

(7)  Препоръката в междинната оценка е, че действията, финансирани по „Перикъл 2020“, следва да бъдат продължени, като същевременно се вземат вземе предвид възможностите за необходимостта от опростяване на подаването на заявления, за от насърчаване на диференциацията на бенефициерите и от участие на максимален брой компетентни органи от различни държави в дейностите на програмата, за запазване на акцента върху често повтарящите се и нововъзникващите заплахи, свързани с фалшифицирането, и за рационализиране на ключовите показатели за изпълнението. [Изм. 6]

(7a)   В трети държави бяха разкрити центрове на фалшификации, а фалшифицирането на еврото придобива нарастващо международно измерение; следователно изграждането на капацитет и обучителните дейности с участието на компетентните органи от трети държави следва да се считат за съществени за постигането на ефективна защита на единната валута на Съюза и следва да бъдат допълнително насърчавани в контекста на програмата. [Изм. 7]

(8)  С оглед на това следва да бъде приета нова програма за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“). Следва да се гарантира, че програма „Перикъл IV“ е съгласувана с други съответни програми и действия и ги допълва. Поради това, за целите на изпълнението на програма „Перикъл IV“, Комисията следва да проведе в рамките на комитета, посочен в Регламент (ЕО) № 1338/2001, всички необходими консултации с основните участници, и по-специално компетентните национални органи, определени от държавите членки, Европейската централна банка и Европол, за да се оценят нуждите във връзка със защитата на еврото, и по-специално по отношение на обмена, помощта и обучението. Освен това, при прилагането на програмата, Комисията следва да се възползва от обширния опит на Европейската централна банка по отношение на провеждането на обучение и предоставянето на информация относно фалшифицираните евро банкноти. [Изм. 8]

(9)  По отношение на настоящия регламент се прилагат хоризонтални финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Тези правила са установени във Финансовия регламент, като с тях по-специално се определя процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, обществени поръчки, награди и непряко изпълнение и се предвижда контрол върху отговорността на финансовите оператори. Правилата, приети съгласно член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз, се отнасят също така до защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци във връзка с прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като зачитането на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС.

(10)  Настоящият регламент спазва принципите на добавена стойност и пропорционалност. Програма „Перикъл IV“ следва да улеснява сътрудничеството сред държавите членки и между Комисията и държавите членки с цел защита на еврото срещу фалшифициране, без да отнема отговорностите на държавите членки и като използва ресурсите по-ефикасно, отколкото би могло да се постигне на национално равнище. Действията на равнището на Съюза са необходими и основателни, тъй като те несъмнено подпомагат държавите членки при колективната защита на еврото и насърчават използването на общи структури на Съюза с цел засилване на сътрудничеството и обмена навременния и всеобхватен обмен на информация между компетентните органи. [Изм. 9]

(11)  Програма „Перикъл IV“ следва да се изпълнява съгласно многогодишната финансова рамка, определена в ... [препратка към Регламент (ЕС, Евратом) .../2018 на Съвета относно МФР след 2020 г.].

(12)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на програма „Перикъл IV“ допълнят и изменят несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с работната програма, съгласно предвиденото от член 10 и показателите, посочени в член 12 и в приложението. Комисията следва да приема годишните работни програми, в които се определят приоритетите, разпределението на бюджета и критериите за оценяване във връзка с безвъзмездните средства за действия. Тези годишни работни програми следва да включват и изключителните и надлежно обосновани случаи, в които е необходимо увеличаване на съфинансирането с цел държавите членки да разполагат с по-голяма икономическа гъвкавост, която да има позволи да изпълняват и завършват проекти за защита на еврото по удовлетворителен начин. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(14). По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 10]

(13)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програма „Перикъл IV“, който представлява основната референтна сума, по смисъла на ... [ако е необходимо, позоваването да се актуализира съгласно новото Междуинституционално споразумение: точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(14)  В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(16) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(17) финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно — налагане на административни санкции. По-специално, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(18). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза и предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата.

(15)  Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад за оценка относно изпълнението на програма „Перикъл IV“ и окончателен доклад за оценка относно постигането на целите ѝ.

(16)  С оглед на посоченото по-горе Регламент (ЕС) № 331/2014 следва да бъде отменен.

(17)  Целесъобразно е да се осигури плавен и непрекъснат преход между програма „Перикъл 2020“ и програма „Перикъл IV“ и продължителността на програма „Перикъл IV“ да се приведе в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) .../... на Съвета [за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027]. Предвид на това програма „Перикъл IV“ следва да се прилага от 1 януари 2021 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава програма „Перикъл IV“ — програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (наричана по-нататък „програмата“).

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Член 2

Цели на програмата

1.  Програмата има следната обща цел:

Предотвратяване Предотвратяването на и борба борбата с фалшифицирането и свързаните с него измами, като чрез това което се повиши конкурентоспособността запазва целостта на системата на евробанкнотите и евромонетите, което засилва доверието на гражданите и предприемачите в истинността на банкнотите и монетите, и укрепва доверието в икономиката на Съюза и се осигури устойчивост, като същевременно осигурява устойчивостта на публичните финанси. [Изм. 11]

2.  Програмата има следната специфична цел:

Защита на евробанкнотите и евромонетите срещу фалшифициране и свързаните с него измами чрез подпомагане и допълване на мерките, предприемани от държавите членки, и оказване на съдействие на компетентните национални органи и органи на Съюза в усилията им да развиват тясно и редовно сътрудничество и да обменят най-добри практики помежду си и с Комисията, като това сътрудничество и този обмен по целесъобразност включват и трети държави и международни организации.

Член 3

Бюджет

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. е 7 700 000(19) EUR (по текущи цени). [Изм. 12]

2.  Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на многогодишната финансова рамка.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

Член 4

Изпълнение и форми на финансиране от ЕС

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с [последната версия на Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(20)].

2.  Програмата се изпълнява от Комисията в сътрудничество с държавите членки чрез редовни консултации на различните етапи от това изпълнение, като се вземат предвид осигурява последователност и се избягва ненужно припокриване със съответните мерки, предприети от други компетентни органи, и по-специално от Европейската централна банка и Европол. За тази цел при подготовката на работните програми в съответствие с член 10, Комисията взема предвид съществуващите и планираните дейности на Европейската централна банка и Европол в областта на борбата срещу фалшифицирането на еврото и измамите с него. [Изм. 13]

3.  Финансовото подпомагане по програмата, предназначено за допустимите действия, изброени в член 6, се извършва под формата на:

безвъзмездни средства; или

обществени поръчки.

Член 5

Съвместни действия

1.  Действията по програмата могат да бъдат организирани съвместно от Комисията и други партньори, които разполагат със съответните експертни познания и опит, като например:

а)  националните централни банки и Европейската централна банка;

б)  националните центрове за анализ (НЦА) и националните центрове за анализ на монети (НЦАМ);

в)  Европейския технически и научен център (ЕТНЦ) и монетните дворове;

г)  Европол, Евроюст и Интерпол;

д)  националните централни бюра за борба с фалшифицирането, предвидени в член 12 от Международната конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци, подписана в Женева на 20 април 1929 г.(21), както и другите специализирани служби за предотвратяване, разкриване и преследване на фалшифицирането;

е)  специализирани органи в областта на техниката по възпроизвеждане и по удостоверяване, печатари и гравьори;

ж)  органи, различни от изброените в букви а)—е), които разполагат със специфичен експертен капацитет, включително, по целесъобразност, такива органи от трети държави, и по-специално от присъединяващите се държави и от държавите кандидатки; и

з)  частни субекти, които са развили и имат доказани технически познания, и екипи, специализирани в разпознаването на фалшифицирани банкноти и монети.

2.  Когато допустимите действия се организират съвместно от Комисията и Европейската централна банка, Евроюст, Европол или Интерпол, възникналите разходи се разпределят между тях. При всички положения всяка от изброените структури поема пътните разходи и разходите за настаняване на своите гостуващи лектори.

ГЛАВА II

ДОПУСТИМОСТ

Член 6

Допустими действия

1.  Програмата предоставя, при условията, определени в годишната работна програма, посочена в член 10, финансово подпомагане за следните действия:

а)  обмен и разпространение на информация, по-конкретно чрез организирането на семинари и срещи, включително обучение, целеви стажове и обмен на персонал на компетентните национални органи и други подобни действия. Наред с други области, обменът на информация обхваща:

—  най-добри практики за предотвратяване на фалшифицирането и измамите, свързани с еврото; [Изм. 14]

—  методиките за мониторинг и анализ на икономическото и финансовото въздействие на фалшифицирането;

—  функционирането на базите данни и на системите за ранно предупреждение;

—  използването на детекторни уреди с компютърно дублиране на данни; [Изм. 15]

—  методите за проверка и разследване;

—  научната помощ, включително следенето на новостите;

—  защитата на еврото извън Съюза;

—  научноизследователските действия;

—  предоставянето на специфичен оперативен експертен капацитет;

б)  техническа, научна и оперативна подкрепа, когато тя е необходима като част от програмата, включваща по-специално:

—  всякакви подходящи мерки за съставяне на равнището на Съюза на педагогически средства, като справочник със законодателство на Съюза, информационни бюлетини, практически ръководства, глосари и речници, бази данни, особено във връзка с научната помощ и следенето на технологичните новости, и приложения за компютърна поддръжка, например софтуер;

—  съответни проучвания с мултидисциплинарно и транснационално измерение, включително научни изследвания в областта на иновационните защитни елементи;

—  разработването на механизми и методи за техническа помощ за улесняване на действията по разкриване на равнището на Съюза;

—  подпомагане на сътрудничеството при операции, в които участват поне две държави, когато такова подпомагане не може да се предоставя по предостави от други програми на европейските институции и органи; [Изм. 16]

в)  закупуване на оборудване, което да се използва от органите на трети държави, специализирани в борбата с фалшифицирането, с цел защита на еврото в съответствие с член 10, параграф 3.

2.  В програмата се вземат предвид транснационалните и мултидисциплинарните аспекти на борбата с фалшифицирането, като се предвижда участието на следните групи:

а)  персонала на ведомствата, участващи в откриването и борбата с фалшифицирането, по-специално полицията и митническите и финансовите административни структури, в зависимост от техните специфични функции на национално равнище;

б)  служителите на разузнавателните служби;

в)  представителите на националните централни банки, монетните дворове, търговските банки и други финансови посредници, по-специално по отношение на задълженията на финансовите институции;

г)  съдебните служители, специализираните адвокати и представителите на съдебната власт в тази област;

д)  всяка друга засегната група специалисти, като например търговско-промишлените палати и подобни структури, които могат да осигурят достъп до малките и средните предприятия, търговците на дребно и дружествата за транспортиране на пари и ценности.

3.  Групите, посочени в параграф 2 от настоящия член, могат да включват участници от трети държави, ако това е важно за изпълнението на целите, предвидени в член 2. [Изм. 17]

ГЛАВА III

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Член 7

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

За действията, изпълнявани чрез безвъзмездни средства, закупуването на оборудване не може да бъде единственият компонент на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 8

Проценти на съфинансиране

Процентът на съфинансиране за безвъзмездните средства, отпускани по програмата, не надвишава 75 % от допустимите разходи. В изключителни и надлежно обосновани случаи, определени в годишните работни програми по член 10, процентът на съфинансиране не надвишава 90 % от допустимите разходи.

Член 9

Допустими субекти

Субектите, които могат да получават финансиране по програмата, са компетентните национални органи съгласно определението в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1338/2001.

ГЛАВА IV

ПРОГРАМИРАНЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ

Член 10

Работна програма

1.  Програмата На Комисията се изпълнява чрез предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, за да приема работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. [Изм. 18]

2.  По отношение на безвъзмездните средства, в допълнение към изискванията, определени в член 108 от Финансовия регламент, в работната програма се посочват основните критерии за подбор и за отпускане и максималният възможен процент на съфинансиране.

Член 11

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, се предоставя на Комисията от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г. [Изм. 19]

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 1 и член 12, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. [Изм. 20]

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, както и с представители на Европейската централна банка и Европол. [Изм. 21]

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 12, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 12

Мониторинг

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на изпълнението на специфичната цел, определена в член 2, се съдържат в приложението към настоящото предложение.

2.  За да се осигури ефективна оценка на напредъка на програмата по отношение на изпълнението на нейните цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 11, с които да разработи разпоредбите за рамка за мониторинг и оценка, включително чрез изменения на приложението с цел да се преразгледат и допълнят показателите, когато това е необходимо за целите на оценката.

3.  Комисията предоставя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейската централна банка, на Европол и на Съвета Европейската прокуратура годишна информация за резултатите от програмата, като взема предвид количествените и качествените показатели, посочени в приложението към настоящото предложение. [Изм. 22]

4.  Участващите държави и другите бенефициери предоставят на Комисията всички данни и цялата информация, необходими за мониторинга и оценяването на програмата.

Член 13

Оценка

1.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след началото му.

2.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от две години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

3.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, и Европейската централна банка, Европол, Евроюст и Европейската прокуратура. [Изм. 23]

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Информация, комуникация и публичност

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират прозрачността и видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. [Изм. 24]

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

Член 15

Отмяна

Регламент (ЕС) № 331/2014 се отменя, считано от 1 януари 2021 г.

Член 16

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението на съответните действия съгласно Регламент (ЕС) № 331/2014, който продължава да се прилага за съответните действия до тяхното приключване.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

Програмата ще бъде следена отблизо въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване, при минимална административна тежест и разходи, на това до каква степен са постигнати общата и специфичната цел на програмата, както и с оглед да се намалят административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели: [Изм. 25]

а)  брой на откритите фалшиви евробанкноти и евромонети броят на държавите членки и третите държави, чиито компетентни национални органи са участвали в дейностите по програмата; [Изм. 26]

б)  брой на закритите незаконни работилници; и брой на участниците и степента им на удовлетвореност, както и всякакви други коментари, които те евентуално са предоставили относно полезността на дейностите по програмата; [Изм. 27]

в)  обратна информация информацията, получена от участниците в действията, финансирани националните компетентни органи за броя на откритите фалшиви евро и незаконните работилници, демонтирани като пряко следствие от подобреното сътрудничество чрез програмата. [Изм. 28]

Данните и информацията, свързани с ключовите показатели за изпълнението, се събират ежегодно по следния начин: от Комисията и бенефициерите на програмата. [Изм. 29]

—  Комисията събира данните за броя на фалшивите евромонети и евробанкноти;

—  Комисията събира данните за броя на закритите работилници за фалшифициране;

—  Комисията и бенефициерите по програмата събират данните за обратната информация от участниците в действията, финансирани чрез програмата.

(1)ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 2.
(2)Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г.
(3)Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6).
(4)Регламент (ЕО) № 1339/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите членки, които не са приели еврото за своя единна валута (OВ L 181, 4.7.2001 г., стp. 11).
(5)Решение 2001/923/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 50).
(6)Решение 2001/924/ЕО на Съвета от 17 декември 2001 г. за разширяване на действиeто на Решението за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) в държавите членки, които не са приели еврото като единна валута (ОВ L 339, 21.12.2001 г., стр. 55).
(7)Решение 2006/75/ЕО на Съвета от 30 януари 2006 г. за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 36, 8.2.2006 г., стр. 40).
(8)Решение 2006/76/EО на Съвета от 30 януари 2006 г. за разширяване на прилагането на Решение 2006/75/ЕО за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) по отношение на държави членки, които не участват в програмата (OВ L 36, 8.2.2006 г., стp. 42).
(9)Решение 2006/849/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“), (ОВ L 330, 28.11.2006 г., стр. 28).
(10)Решение 2006/850/EО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за включване на неучастващите държави членки в приложното поле на Решение 2006/849/ЕО за изменение и удължаване на срока на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл“) (OВ L 330, 28.11.2006 г., стp. 30).
(11)Регламент (ЕС) № 331/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 2020“) и за отмяна на решения на Съвета 2001/923/ЕО, 2001/924/ЕО, 2006/75/ЕО, 2006/76/ЕО, 2006/849/ЕО и 2006/850/ЕО (ОВ L 103, 5.4.2014 г., стр. 1).
(12)Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 6 декември 2017 г. относно междинната оценка на Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програмата „Перикъл 2020“) (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 final и Ares(2917)3289297 '30/06/2017.
(14) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(15)ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.
(16)ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
(17)ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1.
(18) Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(19) Индикативно количество, в зависимост от общата многогодишна финансова рамка (МФР).
(20) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
(21)Сборник договори на Обществото на народите № 2623 (1931 г.), стр. 372.


Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур ***
PDF 115kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
P8_TA(2019)0088A8-0053/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07971/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07972/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0446/2018),

—  като взе становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0053/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1) Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0089.


Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)
PDF 143kWORD 57k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта за решение на Съвета (07971/2018),

—  като взе предвид предложения текст за Споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Република Сингапур (Сингапур), който до голяма степен отразява споразумението, парафирано на 20 септември 2013 г.,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (COM(2018)0194),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0446/2018),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда от 16 май 2017 г. съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС, изготвено по искане на Комисията на 10 юли 2015 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисията във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (TiSA)(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“,

—  като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), като се започне със Сингапур,

—  като взе предвид указанията за водене на преговори от 23 април 2007 г. за междурегионално споразумение за свободна търговия с държавите — членки на АСЕАН,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

—  като взе предвид ДФЕС, и по-специално членове 91, 100, 168 и 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(3) относно проекта за решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0048/2019),

А.  като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят важни ценности, включително демокрация, върховенство на закона, зачитане на правата на човека, културно и езиково многообразие и силна ангажираност по отношение на прилагането на открита и основана на правила многостранна търговска система;

Б.  като има предвид, че това е първото двустранно търговско споразумение, сключено между ЕС и държава — членка на АСЕАН, и че това е важна стъпка към постигането на крайната цел за междурегионално ССТ; като има предвид, че споразумението ще служи също така като референтен показател за споразуменията, по които ЕС понастоящем води преговори с другите основни икономики в рамките на АСЕАН;

В.  като има предвид, че в региона на АСЕАН Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС, като на него се дължат малко по-малко от една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона;

Г.  като има предвид, че обемът на търговията между ЕС и Сингапур възлиза на повече от 50 милиарда евро годишно;

Д.  като има предвид, че 90% от бъдещия световен икономически растеж се предвижда да бъде генериран извън Европа, и по-специално в Азия;

Е.  като има предвид, че Сингапур е страна по Цялостното и прогресивно споразумение за Транстихоокеанско партньорство (ЦПСТП) и по продължаващите преговори във връзка с Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП);

Ж.  като има предвид, че от 2017 г. Сингапур е икономика с високи доходи и брутен национален доход от 52 600 USD на глава от населението; като има предвид, че икономическият растеж на страната е един от най-високите в света – средно годишно 7,7%, считано от обявяването на независимост;

З.  като има предвид, че Сингапур е една от държавите, с които най-лесно се развива бизнес в международен мащаб, че това е една от най-конкурентните икономики в света и една от най-слабо корумпираните държави в света;

И.  като има предвид, че производството, по-специално електрониката и прецизният инженеринг, и секторът на услугите продължават да бъдат двата основни стълба на икономиката на Сингапур, които осигуряват висока добавена стойност;

Й.  като има предвид, че Сингапур е фактор от световно значение в областта на финансовите и застрахователните услуги;

К.  като има предвид, че над 10 000 европейски дружества имат регионални офиси в Сингапур и работят в среда на правна сигурност и стабилност; като има предвид, че около 50 000 европейски дружества изнасят за Сингапур, като 83% от тях са малки и средни предприятия (МСП);

Л.  като има предвид, че Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур вероятно ще окаже много положително въздействие върху търговските и инвестиционните потоци между ЕС и Сингапур; като има предвид, че в проучване от 2018 г., изготвено за Европейския парламент, се прогнозира, че през първите пет години обемът на търговията между ЕС и Сингапур ще нарасне с 10%;

М.  като има предвид, че други големи икономики като Япония, САЩ и Китай вече са сключили споразумения за свободна търговия със Сингапур, което поставя Европейския съюз в неблагоприятно конкурентно положение;

Н.  като има предвид, че в оценката за въздействието върху търговията и устойчивостта във връзка с прилагането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и АСЕАН от 2009 г. беше изведено заключението, че това двустранно ССТ ще бъде от взаимна полза за националния доход, БВП и заетостта на двете страни по него; като има предвид, че не е изготвяна оценка за въздействието върху търговията и устойчивостта, по-специално във връзка с търговските отношения между ЕС и Сингапур и за по-скорошен период;

О.  като има предвид, че в анализа за икономическото въздействие на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, направен от Европейската комисия през 2013 г., се посочва, че БВП на Сингапур би могъл да се увеличи с 0,94%, т.е. с 2,7 милиарда евро, а БВП на ЕС — с 550 милиона евро;

1.  приветства подписването на ССТ в Брюксел на 19 октомври 2018 г.;

2.  подчертава, че първоначално преговорите бяха приключени през 2012 г. и се основаваха на указанията на Съвета за водене на преговори за сключването на ССТ между ЕС и АСЕАН, прието през април 2007 г.; изразява съжаление за голямото забавяне във връзка с постигането на напредък по споразумението за ратифициране, което, наред с други фактори, се дължеше на искането на Комисията за становище на Съда на Европейския съюз с цел внасяне на яснота относно това дали включените в споразумението въпроси попадат в обхвата на изключителната компетентност на ЕС или са обект на споделена компетентност; приветства правната яснота, осигурена чрез становището на Съда на Европейския съюз, като счита, че това е допринесло за засилване на демократично легитимната роля на Европейския парламент и е внесло яснота относно правомощията на ЕС в областта на търговската политика; приветства трайния ангажимент на Сингапур, въпреки това забавяне, и призовава за бързо прилагане на споразумението, след ратифицирането му от Парламента;

3.  счита, че е много важно ЕС да запази водещата си роля при прилагането на една открита и основана на правила търговска система, и приветства факта, че 10 години след началото на преговорите ССТ между ЕС и Сингапур е значим елемент от този процес; следователно призовава Комисията и държавите членки да търсят активно връзки с други международни партньори, за да продължи да се следва една амбициозна глобална програма за справедлива и открита търговия, като се извличат поуки и се надгражда върху ССТ със Сингапур;

4.  подчертава икономическото и стратегическо значение на това споразумение, тъй като Сингапур е център за целия регион на АСЕАН; счита, че това споразумение е важна стъпка, която ще създаде прецедент за търговските и инвестиционните споразумения с други държави — членки на АСЕАН, и че то е трамплин за постигането на бъдещо междурегионално търговско споразумение; подчертава също така, че това споразумение ще допринесе да се гарантира, че износителите от ЕС няма да са в по-неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията спрямо предприятията от други държави — страни по ЦПСТП и ВРИП; приветства факта, че сключването на това споразумение, като част от глобалната програма на ЕС за справедлива и открита търговия, ще донесе значителни ползи не само за потребителите, но и за работниците;

5.  отбелязва, че Сингапур вече премахна повечето свои тарифи за продуктите от ЕС и че това споразумение ще отстрани напълно малкото оставащи тарифи, считано от влизането му в сила;

6.  приветства факта, че Сингапур ще премахне някои мерки, които могат да представляват пречки пред търговията, като например двойните изпитвания за безопасност на автомобили, автомобилни части и електроника, което ще опрости износа на стоки от европейски предприятия за Сингапур;

7.  подчертава, че споразумението ще предостави на дружествата от ЕС по-добър достъп до сингапурския пазар на услуги, например до финансови, телекомуникационни, инженерни, архитектурни и пощенски услуги, както и до услуги в областта на морския транспорт, и че тази либерализация следва подхода на „положителния списък“;

8.  припомня, по отношение на либерализацията на финансовите услуги, че споразумението включва пруденциална клауза за допускане на изключения, позволяваща на страните да приемат или да запазват в сила мерки от пруденциални съображения, по-специално с цел защита на вложителите и инвеститорите и гарантиране на целостта и стабилността на финансовите системи на страните;

9.  приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; отбелязва, че Сингапур не е нито в „черния списък“, нито в „списъка за наблюдение“ на групата на ЕС по въпросите на Етичния кодекс за държави, които не оказват съдействие в областта на данъчното облагане, въпреки че някои НПО критикуват страната за това, че предлага данъчни стимули на дружествата;

10.  подчертава подобряването на достъпа до сингапурския пазар за обществени поръчки по това споразумение, спрямо условията по споразумението за държавните поръчки; подчертава, че при възлагането на обществени поръчки следва също така да се вземат предвид социалните и екологичните критерии; подчертава, че както в ЕС, така и в Сингапур обществените поръчки трябва да продължават да обслужват по възможно най-добър начин интересите на гражданите;

11.  приветства факта, че Сингапур се съгласи да създаде система за регистрация на географските указания (ГУ), която ще осигури защита за около 190 географски указания на ЕС, с възможност за добавяне на още географски указания на по-късен етап; припомня, че през 2016 г. ЕС изнесе за Сингапур селскостопански хранителни продукти на стойност 2,2 милиарда евро и отбелязва, че Сингапур е петият най-голям пазар в Азия за износ на хранителни продукти и напитки от ЕС, предлагащ значителни възможности за земеделските производители и производителите на хранителни стоки от ЕС; следователно приветства ангажимента на Сингапур в това споразумение за запазване на нулевите мита върху продуктите на хранително-вкусовата промишленост и за въвеждане на система за сертифициране на месопреработвателните предприятия от ЕС, които желаят да изнасят за Сингапур; все пак изразява съжаление за това, че споразумението не предлага автоматична защита за 196-те ГУ от ЕС, включени в приложението към главата за правата върху интелектуалната собственост, тъй като всички географски указания, независимо от техния произход, ще трябва да бъдат разгледани и публикувани (както и евентуалните възражения, ако има такива), съгласно сингапурската процедура за регистрация, за да бъдат защитени; подчертава, че законодателството за прилагане на географските указания, с което ще бъдат създадени сингапурският регистър на ГУ и процедурата за регистрация на ГУ, ще влезе в сила след ратифицирането на споразумението от Парламента; призовава органите на Сингапур да започнат незабавно работа по процедурата за регистрация, да създадат бързо регистъра и да го приведат в действие при ратифицирането на споразумението от Парламента; насърчава Комисията да продължи да работи интензивно със сингапурските органи, за да се гарантира защитата на възможно най-много ГУ от ЕС в съответствие с условията за защита, посочени в ССТ, без да се допускат изключения или ограничения (включително приложения или бележки под линия);

12.  подчертава, че споразумението признава правото на държавите членки, на всички равнища, да определят и предоставят обществени услуги, и не пречи на правителствата да връщат приватизирани услуги обратно в публичния сектор;

13.  подчертава, че споразумението гарантира правото на ЕС да си запази и да прилага свои собствени стандарти по отношение на всички стоки и услуги, които се продават в ЕС, и следователно целият внос от Сингапур трябва да отговаря на стандартите на ЕС; подчертава, че стандартите на ЕС не следва никога да се разглеждат като търговски бариери и подчертава значението на насърчаването на тези стандарти на международно равнище; подчертава, че нищо в споразумението не възпрепятства прилагането на принципа на предпазните мерки, посочен в Договора за функционирането на Европейския съюз;

14.  подчертава значението на една основана на ценности, отговорна търговска политика и необходимостта от насърчаване на устойчивото развитие; за целта приветства факта, че в главата относно търговията и устойчивото развитие двете страни са поели ангажимент да гарантират високо равнище на опазване на околната среда и защита на труда, и че следователно това може да се разглежда като прогресивно търговско споразумение; отбелязва, че споразумението включва също така глава относно нетарифните бариери при производството на енергия от възобновяеми източници; посочва, че споразумението между ЕС и Сингапур би могло да послужи като инструмент за борба с изменението на климата, както и за ускоряване и активизиране на действията и инвестициите, които са необходими за постигането на устойчиво бъдеще с нисковъглеродни технологии; призовава ЕС и Сингапур да предприемат всички необходими действия за изпълнение на целите за устойчиво развитие;

15.  припомня, че страните се ангажираха да положат трайни усилия за ратифициране и ефективно прилагане на основните конвенции на МОТ; отбелязва информацията, предоставена до момента от правителството на Сингапур във връзка с изпълнението на останалите три основни конвенции на МОТ, а именно Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, Конвенцията относно дискриминацията и Конвенцията относно принудителния труд, и призовава Сингапур да се ангажира допълнително към МОТ във връзка с напредъка по постигането на пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка – за продължаване на тяхната ратификация в разумен срок;

16.  приветства ангажимента за ефективно прилагане на многостранните споразумения в областта на околната среда, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, както и за устойчиво управление на горите и рибарството;

17.  подчертава, че регулаторното сътрудничеството е доброволно, и че то не следва по никакъв начин да ограничава правото на регулиране;

18.  насърчава страните да прилагат напълно разпоредбите относно сътрудничеството в областта на хуманното отношение към животните и да създадат възможно най-скоро след влизането в сила на ССТ съвместна работна група за договаряне на план за действие, насочен към някои сектори, като например хуманното отношение към рибата, отглеждана в условията на аквакултура;

19.  подчертава, че участието на гражданското общество и социалните партньори при мониторинга на изпълнението на споразумението е важно и призовава за бързо създаване на национални консултативни групи след влизането в сила на споразумението и за балансирано представителство на гражданското общество в тези групи; призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране, за да могат те да работят ефективно и да предоставят подкрепа за гарантиране на конструктивното участие на гражданското общество;

20.  отбелязва, че Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (СПС) предвижда възможността ЕС да спре изпълнението на ССТ в случай на нарушения на основните права на човека от страна на Сингапур;

21.  призовава Комисията да използва добре и възможно най-скоро клаузата за общ преглед на споразумението, с цел подобряване на прилагането на разпоредбите в областта на трудовата заетост и опазването на околната среда, включително чрез разглеждане на различни методи за прилагане на механизъм за санкциониране, като крайна мярка;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Република Сингапур.

(1) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
(2) ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 21.
(3) Приети текстове от съответната дата, P8_TA(2019)0088.


Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур ***
PDF 115kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07979/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07980/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0447/2018),

—  като взе становището на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.(1),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(2) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0054/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1) Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0091.


Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)
PDF 139kWORD 55k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07979/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (07980/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8‑0447/2018),

—  като взе предвид указанията от 23 април 2007 г. за водене на преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) с държавите — членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

—  като взе предвид решението на Съвета от 22 декември 2009 г. за продължаване на двустранните преговори по ССТ с отделни държави — членки на АСЕАН, като се започне със Сингапур,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно бъдещата европейска политика в областта на международните инвестиции(1),

—  като взе предвид измененията от 12 септември 2011 г. на първоначалните указания за водене на преговори за упълномощаване на Комисията да води преговори в областта на инвестициите,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид становището на Съда от 16 май 2017 г. по процедура 2/15(4), поискано на 10 юли 2015 г. от Комисията съгласно член 218, параграф 11 от ДФЕС,

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2018 г. относно приноса на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия с транснационални характеристики във връзка с правата на човека(5),

—  като взе предвид Правилата на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) за прозрачността при основаващ се на договор арбитраж между инвеститор и държава,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално дял V от него относно външната дейност на Съюза,

—  като взе предвид ДФЕС, в частност част пета, дялове I, II и V от него, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(6) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0049/2019),

A.  като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят еднакви основни ценности, сред които демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, културното и езиковото многообразие и силна ангажираност с основаната на правила търговия в рамките на многостранната търговска система;

Б.  като има предвид, че ЕС е най-големият получател и източник на преки чуждестранни инвестиции в световен мащаб;

В.  като има предвид, че Сингапур е осмата по големина дестинация за преките чуждестранни инвестиции на ЕС и първата в региона на АСЕАН;

Г.  като има предвид, че Сингапур е безспорно най-големият партньор на ЕС в Югоизточна Азия, като малко по-малко от една трета от търговията със стоки и услуги между ЕС и АСЕАН и приблизително две трети от инвестициите между двата региона се дължат именно на него. като има предвид, че над 10 000 европейски дружества имат регионални офиси в Сингапур и работят нормално, в условия на правна сигурност и стабилност;

Д.  като има предвид, че Сингапур е първата по значимост дестинация за европейските инвестиции в Азия, като двустранните инвестиции достигнаха 256 милиарда евро през 2016 г.;

Е.  като има предвид, че в момента има над 3 000 действащи международни инвестиционни договора и че държавите — членки на ЕС, са страни по около 1 400;

Ж.  като има предвид, че това е първото споразумение „единствено за защита на инвестициите“, сключено между ЕС и трета държава след дискусии между институциите относно новата структура на споразуменията за свободна търговия на ЕС въз основа на Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г.;

З.  като има предвид, че с оглед на новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и свързания механизъм за прилагане — инвестиционната съдебна система, през 2017 г. Сингапур се съгласи на преразглеждане на разпоредбите за защита на инвестициите, договорени през 2014 г., и следователно на провеждането на преговори по вече договореното споразумение;

И.  като има предвид, че споразумението се основава на разпоредбите за защита на инвестициите, включени във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада, ратифицирано от Парламента на 15 февруари 2017 г.;

Й.  като има предвид, че на 6 септември 2017 г. Белгия поиска от Съда на Европейския съюз становище относно съвместимостта на разпоредбите за инвестиционната съдебна система на ВИТС с Договорите на ЕС;

К.  като има предвид, че развитите икономики с правилно функциониращи съдебни системи правят необходимостта от механизми за уреждане на спорове между инвеститор и държава не така належаща, въпреки че тези механизми могат да осигурят по-бързо решаване на споровете; като има предвид все пак, че създаването на независим многостранен инвестиционен съд ще повиши доверието в системата и правната сигурност;

Л.  като има предвид, че споразумението ще замени действащите двустранни инвестиционни споразумения между 13 държави – членки на ЕС, и Сингапур, които не включват новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за неговото прилагане (инвестиционната съдебна система);

М.  като има предвид, че страните се ангажираха да работят за създаването на многостранен инвестиционен съд — инициатива, която се радва на силна подкрепа от Парламента;

Н.  като има предвид, че на 20 март 2018 г. Съветът прие указанията за водене на преговори, с които упълномощи Комисията да договори, от името на ЕС, конвенция за създаването на многостранен инвестиционен съд; като има предвид, че тези указания за водене на преговори бяха оповестени;

О.  като има предвид, че ЕС сключи сходно споразумение за защита на инвестициите с Виетнам, което беше прието от Комисията на 17 октомври 2018 г.;

1.  приветства новия подход на ЕС спрямо защитата на инвестициите и механизма за неговото прилагане (инвестиционната съдебна система), който замени както спорния механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава, като същевременно отстрани някои от неговите недостатъци, така и индивидуалните подходи, следвани от държавите — членки на ЕС, в действащите двустранни инвестиционни споразумения;

2.  счита, че е от първостепенно значение, че споразумението ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, прозрачност и отговорност, като същевременно гарантира правото и на двете страни да приемат разпоредби на всички равнища на управление и да преследват легитимни цели на обществените политики, например в областта на общественото здраве и опазването на околната среда; подчертава, че ако една от страните приеме разпоредби, които имат отрицателно въздействие върху дадена инвестиция или върху очакваната печалба на даден инвеститор, това само по себе си няма да съставлява нарушение на стандартите за защита на инвестициите и следователно няма да изисква обезщетение; подчертава, че споразумението не следва по никакъв начин да ограничава независимостта на социалните партньори и правата на синдикалните организации;

3.  подчертава, че споразумението гарантира, че инвеститорите от ЕС в Сингапур няма да бъдат дискриминирани спрямо местните инвеститори, и ги защитава ефективно от незаконно отчуждаване;

4.  припомня, че инвестиционната съдебна система предвижда създаването на първоинстанционен инвестиционен съд и апелативен съд, чиито членове ще трябва да притежават сравними квалификации с тези на съдиите в Международния съд, включително експертен опит в областта на международното публично право, а не само в областта на търговското право, и ще трябва да спазват строги правила за независимост, почтеност и етично поведение чрез задължителен кодекс за поведение, предназначен да предотвратява конфликти на интереси;

5.  приветства факта, че за производствата пред трибуналите ще се прилагат правила за прозрачност, че документите по делата ще бъдат публично достъпни и че изслушванията ще бъдат публични; счита, че повишаването на прозрачността ще спомогне за изграждането на обществено доверие в системата; приветства освен това яснотата по отношение на основанията, въз основа на които даден инвеститор може да внесе иск, което осигурява допълнителна прозрачност и безпристрастност на процеса;

6.  подчертава, че трети страни, като организации по труда и за опазване на околната среда, не притежават процесуална правоспособност и следователно не могат да участват като засегнати страни за прилагане на задълженията на инвеститорите, но могат да подпомагат производствата на инвестиционната съдебна система чрез становища amicus curiae; подчертава факта, че инвестиционният съд продължава да бъде отделна система, само за чуждестранните инвеститори;

7.  подчертава, че търсенето на най-благоприятна правна система не трябва да бъде възможно и че трябва да се избягват множеството паралелни производства;

8.  припомня, че споразумението се основава до голяма степен на разпоредбите за защита на инвестициите по ВИТС, тъй като включва разпоредби относно задълженията на бивши съдии, кодекс за поведение за предотвратяване на конфликти на интереси и напълно функциониращ към момента на сключването му апелативен съд;

9.  приветства ангажимента на Сингапур във връзка със създаването на многостранния инвестиционен съд — независим публичен международен съд, който ще бъде оправомощен да разглежда спорове относно инвестиции между инвеститори и държави, които са приели неговата компетентност по отношение на сключените от тях двустранни инвестиционни споразумения, и чиято крайна цел трябва да бъде реформирането и замяната на настоящия небалансиран, скъпо струващ и фрагментиран режим за закрила на инвестициите; счита, че споразумението е от решаващо значение за постигането на тази цел; насърчава Комисията да продължи да полага усилия за диалог с трети държави с цел създаването на многостранния инвестиционен съд във възможно най-кратки срокове;

10.  приветства решението на Съвета да публикува указанията за водене на преговори от 20 март 2018 г. относно многостранния инвестиционен съд и призовава Съвета да публикува указанията за водене на преговори по всички предходни и бъдещи търговски и инвестиционни споразумения незабавно след приемането им с цел повишаване на прозрачността и обществения контрол;

11.  подчертава факта, че споразумението ще замени действащите двустранни инвестиционни споразумения между 13 държави — членки на ЕС, и Сингапур и по този начин ще осигури по-голяма съгласуваност в сравнение с двустранните инвестиционни споразумения, които се основават на остарели разпоредби за защита на инвестициите и включват механизма за уреждане на спорове между инвеститор и държава; подчертава, че споразумението ще създаде също нови права за искове на инвеститорите в другите 15 държави членки; подчертава, че функционалните национални съдилища са първата инстанция за решаване на инвестиционни спорове, но счита, че споразумението е важна стъпка към реформа на правилата относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове на световно равнище;

12.  изразява съжаление поради липсата на разпоредби относно задълженията на инвеститорите и в този контекст подчертава значението на корпоративната социална отговорност; призовава Комисията да разгледа въпроса за законодателство, което е сходно на разпоредбите относно полезните изкопаеми от зони на конфликт и дървения материал, например за сектора за производство на облекло; припомня значението на Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

13.  отбелязва липсата на всеобщ подход по отношение на спазването на правото в областта на правата на човека от страна на корпорациите и на механизми за защита; отбелязва започнатата в ООН работа на отворената междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека с оглед на създаването на обвързващ инструмент на ООН; насърчава Комисията и държавите — членки на ЕС, да участват конструктивно в тази инициатива;

14.  насърчава Комисията да продължи работата си за подобряване на достъпа до инвестиционната съдебна система, особено за малките и средните предприятия (МСП) и по-малките дружества;

15.  призовава Комисията и Сингапур да договорят по-строги санкции, в случай че член на съдилищата не спазва кодекса за поведение, и да гарантират въвеждането им веднага след влизането в сила на споразумението;

16.  счита, че одобряването на споразумението ще даде по-голямо преимущество на ЕС за договаряне на сходни споразумения с другите държави от АСЕАН с оглед на установяването на сходни правила за защита на инвестициите в целия регион;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на Република Сингапур.

(1) ОВ C 296Е, 2.10.2012 г., стр. 34.
(2) OВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 40.
(3) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 30.
(4) Становище на Съда от 16 май 2017 г., 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0382.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0090.


Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур ***
PDF 113kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
P8_TA(2019)0092A8-0020/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15375/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (08224/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0026/2019),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0020/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Сингапур.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0093.


Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)
PDF 162kWORD 58k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15375/2018),

—  като взе предвид проекта на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (08224/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0026/2019),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур, подписано на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид Споразумението за свободна търговия (ССТ) и Споразумението за защита на инвестициите (СЗИ) между ЕС и Сингапур, подписани на 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество между АСЕАН и ЕИО, подписано през март 1980 г., което представлява правната рамка за отношенията между ЕС и АСЕАН(1),

—  като взе предвид дванадесетата среща на високо равнище между Азия и Европа (ASEM), проведена на 18 и 19 октомври 2018 г. в Брюксел,

—  като взе предвид десетото междупарламентарно заседание ЕС — Сингапур, проведено на 23 май 2017 г. в Сингапур,

—  като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, публикувана от заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител) през юни 2016 г.,

—  като взе предвид насоките относно външната политика и политиката на сигурност на ЕС в Източна Азия, одобрени от Съвета на 15 юни 2012 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 28 май 2018 г. относно засиленото сътрудничество на ЕС в областта на сигурността в Азия и с Азия;

—  като взе предвид стратегията на ЕС за свързване на Европа и Азия, която се основава на концепцията за устойчива свързаност,

—  като взе предвид своите неотдавнашни резолюции относно АСЕАН, по-специално резолюциите от 3 октомври 2017 г. относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия(2) и от 15 януари 2014 г. относно бъдещето на отношенията между ЕС и АСЕАН(3),

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от 13 февруари 2019 г.(4) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0023/2019),

A.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Сингапур датират от няколко десетилетия и са изградени въз основа на дългогодишни приятелски отношения и тесни исторически, политически и икономически връзки; като има предвид, че двустранното партньорство се основава на споделени ценности и ангажимент за мирен и проспериращ свят;

Б.  като има предвид, че и двете страни по Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между ЕС и Сингапур потвърждават отново зачитането на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както са определени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международни инструменти в областта на правата на човека;

В.  като има предвид, че Сингапур е член — основател на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), която през 2017 г. отбеляза своята 40-та годишнина;

Г.  като има предвид, че по време на своето председателство на АСЕАН през 2018 г., което бе под наслов „Устойчиви и иновативни“, Сингапур беше домакин на две срещи на върха на АСЕАН и насърчаваше единството, сигурността и икономическото сътрудничество между държавите от АСЕАН, като постави началото на инициативи като Младежката стипендия на АСЕАН;

Д.  като има предвид, че Сингапур е близък съюзник на Съединените щати, с които през 2003 г. Сингапур сключи ССТ, и за които счита, че са абсолютно необходими за сигурността, стабилността и баланса в азиатско-тихоокеанския регион;

Е.  като има предвид, че през 2017 г. Сингапур се нареди на 9-о място в индекса на човешкото развитие на Програмата на ООН за развитие;

Ж.  като има предвид, че Сингапур се нареди на 6-о място в индекса за възприемане на корупцията на „Трансперънси интернешънъл“ за 2017 г., което означава, че Сингапур е една от най-слабо корумпираните страни в света;

З.  като има предвид, че първият Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН се проведе през февруари 2018 г.;

И.  като има предвид, че в Сингапур имаше рекордни нива на замърсяване на въздуха в резултат на горски пожари в съседни държави, което до голяма степен се дължи на умишленото изгаряне с цел разчистването на площи за отглеждане на насаждения за добив на палмово масло и дървен материал;

Й.  като има предвид, че в конституцията на Сингапур се гарантират правата на свобода на изразяване на мнение, на мирни събрания и на сдружаване, които обаче са силно ограничени от съображения за сигурност, защита на обществения ред, морал, парламентарна привилегия и расова и религиозна хармония; като има предвид, че Сингапур се нарежда на 151-во място от общо 180 държави според световния индекс за свобода на печата за 2018 г.; като има предвид, че законите на Сингапур за неуважението, противодържавната дейност и клеветата се използват за ограничаване на критичните гласове сред активистите, блогърите и медиите;

К.  като има предвид, че в Сингапур все още се прилага смъртното наказание; като има предвид, че след кратък период без екзекуции броят на екзекуциите се увеличава от 2014 г. насам;

Л.  като има предвид, че правата на общността на ЛГБТИ лицата в Сингапур са силно ограничени; като има предвид, че сексуалните отношения по взаимно съгласие между двама мъже са незаконни и се наказват с до две години лишаване от свобода; като има предвид, че еднополовите връзки не се признават по закон в Сингапур;

М.  като има предвид, че Сингапур все още не е ратифицирал две основни конвенции на МОТ, по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията;

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

1.  приветства сключването на СПС, което е от стратегическо значение и ще предостави правна рамка за дългогодишните двустранни отношения и ангажимент за укрепване и разширяване на сътрудничеството в рамките на регионални и международни форуми, както и в области като опазване на околната среда, международна стабилност, правосъдие, сигурност и развитие;

2.  подчертава възможностите, предоставени от СПС, за сътрудничество в нови области, като права на човека, правосъдие, свобода и сигурност и неразпространение на ядрените оръжия, както и за научно и технологично сътрудничество в области като енергетиката, околната среда, борбата с изменението на климата, опазването на природните ресурси и транспорта, и по-специално морския и въздушния транспорт;

3.  приветства сътрудничеството в областта на междуличностните контакти, информационното общество, аудио-визуалния сектор и медиите, образователния и културния обмен, заетостта и социалните въпроси, здравеопазването и статистическите данни, които ще помогнат да се направи оценка на постигнатия напредък в прилагането на споразумението;

4.  счита, че СПС, рамковото споразумение, е политически тясно свързано със ССТ и СЗИ и ги допълва; припомня, че член 44 от СПС допуска неизпълнение на споразуменията в случаи на системно и сериозно нарушаване на съществени елементи, включително демократичните принципи, принципите на правовата държава и правата на човека;

5.  приветства подписването от Сингапур на 21 юни 2017 г. на многостранното споразумение между компетентните органи за прилагане на международния стандарт за автоматичен обмен на информация за данъчни цели, както и уведомлението на тази страна до ОИСР от 30 юни 2017 г. относно намерението ѝ да задейства автоматичен обмен по това споразумение с всички държави – членки на ЕС, които не са сключвали двустранно споразумение за целта; насърчава страните да се възползват в пълна степен от разпоредбите за данъчно сътрудничество в СПС;

Права на човека и основни свободи

6.  потвърждава отново необходимата съпричастност и ангажираност във връзка със зачитането на правата на човека, включително социалните права, демокрацията, основните свободи, доброто управление и принципите на правовата държава, както и за съвместна работа в тази насока; припомня, че правата на човека са в центъра на отношенията на ЕС с трети държави; призовава органите на Сингапур да гарантират при всички обстоятелства зачитането на международното право, демокрацията, правата на човека и основните свободи в съответствие с Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека и счита, че ЕС следва да продължи да предоставя подкрепа на Сингапур за социалното приобщаване, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, както и насърчаването на мира, сигурността и съдебната реформа; приветства открития обществен дебат относно преразглеждането на неприлагания закон за наказване на еднополовите връзки по взаимно съгласие и призовава правителството на Сингапур да защитава изцяло правата на ЛГБТИ общността; настоява правителството на Сингапур да отмени законите, които предвиждат наказания за сексуални отношения между лица от един и същи пол; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество по правата на жените и настоятелно призовава правителството на Сингапур да улесни приемането на законодателство, което забранява всички форми на дискриминация срещу жените и дискриминация на основата на сексуалната ориентация;

7.  призовава ЕС да започне диалог с правителството на Сингапур с цел незабавно въвеждане на мораториум върху смъртното наказание като стъпка към премахването на смъртното наказание;

8.  призовава правителството на Сингапур да защитава свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, тъй като те са основни елементи в една добре функционираща демокрация;

9.  призовава ЕС да започне диалог с органите на Сингапур, за да улесни ратифицирането от Сингапур на инструментите в областта на правата на човека и основните конвенции на МОТ; отчита, че Сингапур все още не е ратифицирал Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране и Конвенцията относно дискриминацията и че е денонсирал Конвенцията относно принудителния труд; очаква от Сингапур да продължи да работи с МОТ, за да се постигне напредък към пълно съответствие със съдържанието на тези конвенции и в крайна сметка да се пристъпи към тяхното ратифициране;

Отношения между ЕС и Сингапур

10.  подчертава, че сключването на СПС дава силен тласък за по-голяма ангажираност между ЕС, Сингапур и региона на Югоизточна Азия като цяло;

11.  подчертава политическата полза от силни търговски и инвестиционни отношения между Сингапур и ЕС;

12.  подчертава специалния опит на ЕС в изграждането на институции, единния пазар, регулаторното сближаване, управлението на кризи, хуманитарната помощ и оказването на помощ при бедствия, както и в областта на правата на човека и демокрацията; подчертава, че ЕС следва да засили политическите диалози и сътрудничеството по въпроси като основните права, както и по теми от общ интерес, включително принципите на правовата държава и сигурността, както и защитата на свободата на изразяване;

13.  приветства факта, че СПС подкрепя междуличностните контакти, например академичната мобилност в рамките на програмата „Еразмус Мундус“, и улеснява по-нататъшното развитие на културния обмен, за да се постигне по-добро взаимно разбиране и познаване на съответните култури;

14.  подчертава ролята на базираната в Сингапур Фондация „Азия — Европа“ (АСЕФ) като основен инструмент за културен обмен между Азия и Европа; приветства нейната роля за включване на въпросите, предизвикващи загриженост у гражданското общество, като жизненоважен елемент в разискванията на АСЕМ;

15.  подчертава, че Центърът на Европейския съюз в Сингапур, който беше създаден през 2009 г. в партньорство с Националния университет на Сингапур и Технологичния университет в Нанян, насърчава познаването и разбирането на ЕС и неговите политики и е част от глобалната мрежа от центрове на ЕС за високи постижения;

16.  насърчава сингапурските изследователи да изпълняват съвместни проекти за научни изследвания и иновации с организации от ЕС по линия на научноизследователски инициативи на ЕС като програмата „Хоризонт 2020“, и да работят за преодоляването на общите световни предизвикателства, свързани с изменението на климата, околната среда, биотехнологиите, здравеопазването, застаряването на населението, енергията, природните ресурси и продоволствената сигурност;

Регионално и международно сътрудничество

17.  счита, че Сингапур е ключов партньор в реагирането на хуманитарни бедствия в Югоизточна Азия, както и важен фактор за политическата стабилност на целия регион;

18.  изразява загриженост, че изменението на климата ще има значително въздействие върху Сингапур и региона на АСЕАН; приветства положителния принос на Сингапур за постигането на целите на хилядолетието за развитие и целите за устойчиво развитие; приветства ратифицирането от страна на Сингапур на Парижкото споразумение на 21 септември 2016 г. и очаква Сингапур да изпълни планираните цели за намаляване на емисиите до 2030 г.; възнамерява да работи съвместно със Сингапур и АСЕАН за ускоряване на изпълнението на Парижкото споразумение относно климата; изтъква необходимостта от предоставяне на помощ за Сингапур и останалите държави от АСЕАН, за да се подобри защитата и устойчивото използване на биологичното разнообразие, и по-конкретно кораловите рифове, и систематичното възстановяване на горските екосистеми; приветства ролята на Сингапур по регионалния въпрос за намаляване на обезлесяването; настоятелно призовава за допълнително сътрудничество между ЕС и Сингапур за ефективно ограничаване на горските пожари и за приемане на по-екологосъобразни технологии за транспорт и сгради;

19.  счита, че има поле за действие, интерес и необходимост за съвместна работа между ЕС и АСЕАН с цел разработване на съвместна стратегия за кръгова икономика;

20.  приветства създаването на Форум на младите лидери на ЕС и АСЕАН, който ще даде възможност на млади лидери от ЕС и държавите от АСЕАН да обменят идеи и да изграждат взаимоотношения, за да подкрепят отношенията между ЕС и АСЕАН;

21.  подчертава, че СПС ще предостави възможност на ЕС да засили приноса си за осъществяването на общите цели в региона на Индийския и Тихия океан; призовава за укрепване на съвместните усилия за свободен и отворен регион на Индийския и Тихия океан;

22.  призовава за сътрудничество със Сингапур в преследването на общи интереси, свързани с изпълнението на политиките на АСЕАН и на ЕС в сферата на свързаността; подчертава необходимостта от сътрудничество по отношение на инициативата „Един пояс, един път“, за да се работи за изпълнението на целите и критериите за свързаност, които бяха договорени по време на неотдавнашната среща на високо равнище между ЕС и Китай; отново изтъква необходимостта от насърчаване на многостранното управление;

23.  подчертава, че Сингапур се застъпи за регионално многостранно сътрудничество в Югоизточна Азия; отбелязва ролята на Сингапур в междурегионалните дипломатически, икономически и институционални диалози между ЕС и АСЕАН и подчертава подкрепата на Сингапур за регионалната интеграция в Югоизточна Азия;

24.  отбелязва, че Сингапур има стратегическо местоположение; отбелязва приноса на Сингапур за регионалната и глобалната сигурност; приветства годишната среща на върха по въпросите на сигурността в Азия, известна още като диалога „Шангри-ла“, която се провежда в хотел „Шангри-ла“ в Сингапур от 2002 г. насам;

25.   изразява дълбоката си загриженост във връзка с нарастващото напрежение в Южнокитайско море; призовава АСЕАН да ускори консултациите относно кодекс на поведение за мирното решаване на спорове и противоречия в тази област, както и ЕС да подкрепи този процес; настоява, че проблемът следва да се решава в съответствие с международното право съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право (UNCLOS); изразява задоволство, че Сингапур, държава, която няма претенции по въпроса, настоятелно призова страните да се справят с различията по мирен начин и в съответствие с международното право, включително UNCLOS;

26.  призовава, наред със Сингапур, за свободата на корабоплаването и прелитането в този район и подчертава, че ЕС има силен интерес да насърчава стабилността в Югоизточна Азия; подчертава ключовата роля на регионалния форум на АСЕАН и на срещата на високо равнище за Източна Азия в насърчаването на диалозите по въпросите на сигурността между региона и извънрегионалните сили Китай и САЩ;

27.  приветства програмата на АСЕАН за капацитет в областта на киберпространството, стартирана по инициатива на Сингапур, която има за цел да подпомага народите от АСЕАН при установяването и реагирането на киберзаплахи; разбира, че АСЕАН не разполага с взаимни норми за киберзащита, което би могло да възпрепятства сътрудничеството в областта на киберсигурността в региона; призовава ЕС да сподели опита си за противодействие на кибернетични и хибридни заплахи и да подкрепи изграждането на капацитет на АСЕАН в тази област;

28.  приветства Сингапур за разполагането на войски и оборудване в подкрепа на многонационалната коалиция в Ирак от 2003 г. до 2008 г. и последващия принос на Сингапур за операциите срещу ИДИЛ в Ирак и Сирия;

29.  отчита готовността на Сингапур да бъде домакин и да има роля в организирането на срещи на върха за насърчаване на мира и изграждането на доверие в Азия и извън нея;

Институционална рамка по СПС

30.  приветства създаването съгласно СПС на съвместен комитет, съставен от представители на двете страни на подходящо високо равнище, за да се гарантира правилното функциониране и прилагане на споразумението, да се определят приоритети и да се отправят препоръки за насърчаване на постигането на целите на споразумението;

31.  призовава за редовен обмен между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Парламента, за да може Парламентът да следи прилагането на СПС и постигането на целите му;

o
o   o

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Сингапур.

(1) ОВ L 144, 10.6.1980 г., стр. 2.
(2) OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 44.
(3) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 75.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0092.


Договор за създаване на транспортна общност ***
PDF 117kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13111/2018),

—  като взеха предвид Договора за създаване на Транспортната общност(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91 и член 100, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0473/2018),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8-0022/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на договора;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Косово(2), Черна гора и Република Сърбия.

(1) ОВ L 278, 27.10.2017 г., стр. 3.
(2) Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина
PDF 183kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (2018/2148(INI))
P8_TA(2019)0095A8-0467/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,

—  като взе предвид Протокола за адаптиране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който беше парафиран на 18 юли 2016 г. и влезе в сила на 1 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г. и представянето на отговорите на страната на въпросника на Комисията на 28 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета — от 16 октомври 2017 г. относно Босна и Херцеговина, от 26 юни 2018 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране и от 15 октомври 2018 г. относно военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR Althea,

—  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 5 – 6 ноември 2015 г., второто заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 10 юли 2017 г., и третото заседание на Комитета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 27 март 2018 г. и третото заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 13 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Берлинския процес и по-специално заключенията на председателя на срещата на държавните и правителствени ръководители, проведена в рамките на срещата на върха за Западните Балкани в Лондон на 10 юли 2018 г., трите съвместни декларации, подписани в същия ден – относно регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, относно изчезналите лица и относно военните престъпления, както и декларацията за борба с корупцията, с която Босна и Херцеговина излезе по същия повод,

—  като взе предвид декларацията от София, приета по време на срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г. (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2018 г.“ (SWD(2018)0155),

—  като взе предвид изявлението от 2 май 2018 г. на заместник-председателя на комисията/върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно изборната реформа в Босна и Херцеговина за изборите за Камарата на представителите на федералната единица на Федерацията,

—  като взе предвид резултатите от изборите, проведени на 7 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид предварителните констатации и заключения на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите, публикувани на 8 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан от 8 октомври 2018 г. относно изборите в Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид съвместните заключения на икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид местното изявление на ЕС от 1 юни 2018 г. относно Наказателно-процесуалния кодекс на Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид Петдесет и третия(1) и Петдесет и четвъртия(2) доклад до Съвета за сигурност на ООН на върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и Херцеговина съответно от 3 май 2018 г. и от 31 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015 — 2018 г., приета през юли 2015 г., както и механизма за координация, приет от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска на 23 август 2016 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0467/2018),

А.  като има предвид, че ЕС остава ангажиран с европейската перспектива на Босна и Херцеговина, нейната териториална цялост, суверенитет и единство;

Б.  като има предвид, че кандидатурата на страната за членство в ЕС е стратегически избор и ангажимент за развитие в посока към ЕС;

В.  като има предвид, че Комисията подготвя становището си по кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; като има предвид, че Босна и Херцеговина, като използва механизма за координация по въпросите на ЕС, подготви своите отговори на въпросника на Комисията и ги представи на 28 февруари 2018 г.; като има предвид, че на 20 юни 2018 г. Босна и Херцеговина получи над 600 последващи въпроса и че още не е успяла да изпрати отговорите си на допълнителните въпроси;

Г.  като има предвид, че от средата на 2017 г. се наблюдава явно забавяне в приемането на реформите, свързани с ЕС, въпреки поетите от Босна и Херцеговина ангажименти с Програмата за реформи; като има предвид, че присъединяването към ЕС е цялостен процес, за който се изисква политическа воля, съвместни усилия на всички заинтересовани страни и консенсус по Програмата за реформи; като има предвид, че гражданите на Босна и Херцеговина трябва да бъдат поставени в центъра на институционалните, икономическите и социалните реформи;

Д.  като има предвид, че на 7 октомври 2018 г. в Босна и Херцеговина се проведоха общи избори; като има предвид, че политическите партии не успяха да постигнат съгласие относно промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, създадена с решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; като има предвид, че посредническите усилия по този въпрос, водени от посланиците на ЕС и на САЩ в Босна и Херцеговина, с участието на Венецианската комисия, не дадоха резултат;

Е.  като има предвид, че Босна и Херцеговина продължава да е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека по делото Сейдич-Финци и други свързани дела; като има предвид, че Съветът възложи на Комисията да обърне специално внимание на този въпрос при изготвянето на своето становище относно кандидатурата за членство на Босна и Херцеговина; като има предвид, че следователно в своето становище Комисията се очаква да анализира въпроси, свързани с функционалността, и да направи преглед на правната рамка от гледна точка на съвместимостта с достиженията на правото на ЕС, установявайки необходимостта от конституционни или други реформи; като има предвид, че колкото повече Босна и Херцеговина се доближава до членство в ЕС, толкова по-належаща ще става необходимостта от конституционна реформа за засилване на функционалността и гарантиране на защитата на правата на човека; като има предвид, че до момента политическите лидери в страната не са успели да поправят съответните пропуски в конституцията на Босна и Херцеговина;

Ж.  като има предвид, че в момента не се прилагат 13 решения на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и многобройни конституционни решения на равнището на федералните единици (28 във Федерацията и 7 в Република Сръбска); като има предвид, че изпълнението на решенията на конституционния съд е съществен елемент на върховенството на закона;

З.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е също така страна по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.);

И.  като има предвид, че в съвременна Европа няма място за възвеличаване на лица, осъдени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

Й.  като има предвид, че продължаващите предизвикателства в процеса на помирение следва да се решават по-енергично;

К.  като има предвид, че корупцията, включително на най-високо равнище, остава широко разпространена;

1.  приветства представянето на отговорите на Босна и Херцеговина на въпросника на Комисията; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да отговори своевременно, прозрачно и подробно на последващите въпроси, които са от по-техническо естество, за да допринесе за изготвянето от Комисията на становището ѝ по кандидатурата на страната за членство в ЕС;

2.  изразява загриженост във връзка с явното забавяне на темпа на реформите поради несъгласия между партиите и силно поляризираната предизборна кампания, която започна много рано; подчертава, че декларираният ангажимент на управляващите органи в Босна и Херцеговина за присъединяването на страната към ЕС трябва да бъде съпътстван от последователно осъществяване на реформите, предвидени в Програмата за реформи, и да намери израз в постигането на конкретни резултати в полза на гражданите, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност; изразява съжаление, че освен приемането на стратегии за цялата страна в областта на околната среда, развитието на селските райони и енергетиката, както и на някои важни за реформите мерки, като изменението на Закона за акцизите, необходими за осигуряване на финансиране от МВФ и ЕБВР, не е постигнат съществен напредък;

3.  изразява съжаление, че предизборната кампания отново беше доминирана от разделяща етно-националистическа реторика, която продължава да бъде характерна черта на политическия дебат в страната, с участието на политици от всички партии; призовава всички политически лидери да се заемат без да отлагат със съставянето на правителства на всички равнища, като работят конструктивно заедно и в интерес на гражданите на своята страна; призовава за подходящо представяне на процеса на интегриране в ЕС пред обществеността, включително като проект за помирение и развитие на политическа култура, основана на компромис и взаимно разбирателство;

4.  отбелязва, че и този изборен цикъл беше белязан от разделяне на етнически принцип и че предизборната кампания беше с акцент по-скоро върху проблемите от миналото, които разединяват хората, отколкото върху предлагането на конкретни решения на проблемите, с които те се сблъскват всеки ден; изразява съжаление за националистическата и подстрекателска предизборна реторика, която задълбочава пропастта между трите съставни народа; отбелязва, че изборите от 7 октомври 2018 г. бяха оспорвани и като цяло добре организирани, въпреки някои нередности, и че гражданите на Босна и Херцеговина упражниха своето демократично право по спокоен и организиран начин; отново посочва, че всички твърдения за нередности, свързани с изборите, следва да се разследват и осъждат по възможно най-категоричен начин и че всички незаконни действия следва да се преследват; подчертава все още съществуващите недостатъци в процеса на провеждане на демократични избори и очаква препоръките на ОССЕ/БДИПЧ да бъдат изпълнени без отлагане; припомня, че все още не е изпълнено решението на Конституционния съд от 2010 г. относно демократичното право на гражданите на Мостар да гласуват на местни избори;

5.  изразява съжаление, че преди изборите не беше постигнат компромис по промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, произтичаща от решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; отбелязва решението на Централната избирателна комисия за разпределение на местата в Камарата на представителите на Федерацията, прието на 18 декември 2018 г. и призовава всички политически участници да предприемат по систематичен начин мерки за преодоляване на останалите пропуски в избирателното законодателство на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава всички политически лидери и избрани членове на парламентите да проявяват отговорност, да избягват изявления, оспорващи единството на държавата, да оставят настрана противоречията си и да намерят компромиси и решения, които да бъдат приемливи за всички; предупреждава, че забавянията и опитите за блокиране на сформирането на правителствени органи след изборите няма да са в интерес на гражданите и няма да допринесат за целта за европейска интеграция; подчертава, че провеждането на избори, зачитането на резултатите и формирането на правителство съгласно съответните правни разпоредби е важна характеристика за една добре функционираща демокрация, както и изискване към всяка държава, стремяща се към членство в ЕС;

6.  отново категорично заявява необходимостта от бързо сформиране на Камарата на представителите на Федерацията в съответствие с решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, както се посочва и в съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан относно изборите в Босна и Херцеговина;

7.  изразява съжаление, че въпросът за демократичното и легитимното представителство на трите съставни народа и на всички граждани остава нерешен; настоятелно призовава всички страни да намерят компромис навреме, тъй като този въпрос следва да бъде разгледан възможно най-скоро от новите законодатели, включително чрез привеждане в действие на решенията на Европейския съд по правата на човека по делото Сейдич-Финци и свързаните с него дела; отново изтъква необходимостта от предприемане на конституционни, политически и избирателни реформи, които да превърнат Босна и Херцеговина в напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, основана на върховенството на закона;

8.  изразява съжаление за това, че поради опитите за въвеждане на етническо блокиране в правилата за гласуване на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране, делегатите от Босна и Херцеговина все още не могат да постигнат споразумение по процедурния правилник на комитета, поради което той не е заседавал вече три години; изразява съжаление за липсата на сътрудничество с Европейския парламент, припомня, че това е явно нарушение на задълженията, произтичащи от споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА), и настоятелно призовава всички участници да се споразумеят и да приемат процедурния правилник на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране въз основа на препоръките на Европейския парламент по този въпрос; отбелязва, че функционирането на демократичните институции, включително на парламента, е необходимо условие за напредъка на процеса на интеграция в ЕС;

9.  изразява безпокойство за липсата на систематични оценки на регулаторното въздействие и на обществени консултации, за лошото качество и недостатъчната честота на извършваното наблюдение и докладване, както и за липсата на формално изискване за публикуване на основни правителствени документи, свързани с планирането;

10.  призовава за приемането на по-нататъшни недопускащи дискриминация и съобразени със социалното измерение на пола стратегии за цялата страна в области като заетостта и управлението на публичните финанси, което ще позволи последователното провеждане на реформите в цялата страна, както и достъпа до по-нататъшно финансиране по ИПП; отбелязва със задоволство, че приемането на съответните общи за цялата страна стратегии даде възможност за допълнително финансиране по ИПП в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и енергетиката по линия на наскоро преразгледания индикативен стратегически документ за периода 2014 – 2020 г.; подчертава необходимостта да се гарантира по-добро усвояване на предприсъединителната помощ, по-специално чрез подобряване на координацията на донорите и административния капацитет; настоятелно призовава за приемането на национална програма за сближаване на законодателството на страната с достиженията на правото на ЕС, което е законодателно изискване съгласно ССА и е абсолютно необходимо в подготовката за присъединяване към ЕС;

11.  подновява призива си за приемането на обща за страната стратегия за правата на човека; подчертава необходимостта от незабавно приемане на изменения на Закона за омбудсмана, за да се гарантира спазването на Парижките принципи; счита, че е необходимо Босна и Херцеговина да установи национален превантивен механизъм за предотвратяване на изтезания и малтретиране, както и да приеме държавен закон относно правата на цивилните лица, подложени на изтезания по време на войната, в съответствие с международните си задължения; счита, че Босна и Херцеговина следва да положи повече усилия за привеждане на условията в местата за лишаване от свобода и за задържане в полицейските участъци в съответствие с международните стандарти; призовава още веднъж органите в Република Сръбска да отменят разпоредбата относно смъртното наказание в конституцията на федералната единица; подчертава отново необходимостта от гарантиране на недопускащ дискриминация достъп до правосъдие в цялата страна чрез хармонизирана и устойчива система за безплатна правна помощ; призовава управляващите органи да насърчават европейските ценности и да продължат да следват европейската перспектива;

12.  призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат конкретни стъпки за интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики, в т.ч. в програмата за реформи, и изразява безпокойство във връзка с недостатъчното представителство на жените на позиции, свързани с вземането на решения, особено на местно равнище; настоятелно призовава политическите партии в Босна и Херцеговина да правят повече за гарантиране на представителството на жените на всички нива на политическата система;

13.  изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да нарушава Европейската конвенция за правата на човека, като не изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека по казусите Сейдич-Финци, Зорнич, Пилав и Шлаку, което позволява явна дискриминация между гражданите в Босна и Херцеговина в пряко противоречие с ценностите и нормите на ЕС; припомня, че при изготвянето на своето становище Комисията следва да обърне внимание на този въпрос; подчертава, че прилагането на тези решения би допринесло за изграждането на функциониращо демократично общество; подчертава, че от Босна и Херцеговина се очаква, както от всички останали кандидати за членство в ЕС, постепенно да приведе конституционната и правната си система в съответствие с изискванията на достиженията на правото на ЕС в областта на недопускането на дискриминация и очаква своевременното постигане на напредък по тези съществени въпроси; настоява, че прилагането на тези решения не следва да засяга по-нататъшното изпълнение на Програмата за реформи и трябва да доведе до премахването на всякакви ограничения на правото на кандидатиране в избори, основани на етническа принадлежност и местоживеене или свързани с избора на даден гражданин да не се идентифицира с даден съставен народ; счита поради това, че конституционната и избирателната реформа следва да вървят ръка за ръка; призовава политическите лидери да избягват националистическата реторика, която разделя обществото, и да продължат политическия диалог и дейностите за сътрудничество между политическите представители на трите народа и на останалите групи;

14.  призовава за по-ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация, по-специално чрез приемане на стратегии за цялата страна за правата на човека и за недопускане на дискриминация; насърчава сътрудничеството между трите съставни народа и останалите групи по културни, религиозни и образователни въпроси, като се преодоляват етническите разделения; изразява съжаление за липсата на напредък по въпроса за „две училища под един покрив“; настоятелно призовава за предприемането на решителни действия на всички равнища за намиране на системни решения, които да гарантират приобщаващо и недопускащо дискриминация образование за всички деца; отбелязва, че приемането на образователни и учебни програмите на цялата територия на Босна и Херцеговина следва да зачита културното и езиковото многообразие на народите, поставяйки същевременно акцент върху взаимното разбирателство и помирението; изразява безпокойство, че липсата на ресурси и съгласуване затруднява изпълнението на плана за действие за децата за периода 2015 — 2018 г.; приветства законодателството на Босна и Херцеговина в областта на приемните грижи и подчертава необходимостта от подкрепа за по-нататъшната деинституционализация на грижите за децата в цялата страна; призовава за по-добър достъп до образование и подходящи социални услуги за децата с увреждания, както и за подобряване като цяло на достъпа до сгради, институции и транспорт за лицата с увреждания;

15.  призовава за по-ефективно прилагане на законодателните разпоредби относно равенството между мъжете и жените, за намаляване на разликите в заплащането между мъжете и жените и за подобряване на достъпа на жените до пазара на труда, както и за борба със свързаните с пола стереотипи в обществото; отбелязва с безпокойство липсата на ефективно изпълнение на законодателството за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за защита от такова насилие, по-специално във връзка с домашното насилие; посочва необходимостта от привеждане на законодателството в съответствие с Конвенцията от Истанбул; настоятелно призовава за постигане на напредък по отношение на гарантирането на зачитането на правата на хората с увреждания, по-специално чрез бързо изпълнение на съответните препоръки на ООН; отчита стъпките, предприети за правна закрила на ЛГБТИ лицата, но подчертава, че е необходимо да се направи повече за наказателното преследване на насилието и престъпленията от омраза срещу тях, както и за насърчаване на тяхното социално приобщаване;

16.  изразява загриженост, че липсата на координация между различните равнища на управление и липсата на финансиране продължават да възпрепятстват ефективната защита на малцинствата и уязвимите групи, по-специално на ромите; призовава за предприемане на допълнителни стъпки за укрепване на защитата на правата на малцинствата; отбелязва със загриженост, че резултатите от проучването от 2017 г. за маргинализираните роми в Босна и Херцеговина показват техния ограничен достъп до възможности във всеки аспект на човешкото развитие; осъжда стигматизирането и социалното изключване на ромите; призовава органите на Босна и Херцеговина да почитат паметта на жертвите на Холокоста над ромите, да обявят 2 август за възпоменателен ден на Холокоста над ромите и да включат жертвите от ромски произход във възпоменателните събития, провеждани на 27 януари всяка година за отбелязване на Деня за почитане на паметта на жертвите на Холокоста; приветства приемането на преразгледания план за действие за ромите относно жилищното настаняване, заетостта и здравеопазването за периода 2017 — 2020 г.; настоятелно призовава да се вземат мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, равнищата на заетост, здравеопазването, жилищното настаняване и условията на живот за ромите и другите малцинства, като се поставя акцент върху подобряването и пълното прилагане на съществуващата съответна политика и законодателна рамка; изразява загриженост относно слабото представителство на националните малцинства в политическия и обществения живот;

17.  отбелязва участието на Босна и Херцеговина в тазгодишната оценка по програмата PISA на ОИСР, което стана възможно с финансовата подкрепа на Европейската комисия; поздравява образователните институции на Босна и Херцеговина (компетентните министерства и институции на равнище кантони и федералните единици, както и на държавно равнище, и на окръг Бръчко) за тяхното сътрудничество и желание за съвместна работа; настоятелно призовава бъдещите правителства на всички равнища да използват резултатите от оценката, които се очаква да бъдат публикувани през 2019 г., да провеждат конструктивен дебат и да развиват образователни реформи, които да доведат до по-добро качество на резултатите от образованието;

18.  призовава за всеобхватна реформа на системите за социална закрила чрез премахване на дискриминационните практики в съответствие със задълженията по отношение на правата на човека и за гарантиране на въвеждането на подходящи минимални стандарти за закрила на най-уязвимите населения, в т.ч. премахване на пропуските в законодателството, поради които някои деца не могат да имат здравна осигуровка; приканва всички съответни институции в Босна и Херцеговина да засилят координацията и сътрудничеството в наблюдението на правата на децата, в т.ч. чрез установяване на всеобхватен механизъм за събиране на данни за правата на децата в Босна и Херцеговина;

19.  отбелязва, че Босна и Херцеговина продължава да бъде отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация на трафика на хора; призовава за подобряване на управлението на границите и за укрепване на специализираните звена за разследване на трафика на хора с цел водене на ефективна борба срещу трафикантите;

20.  изразява загриженост относно недостатъчните образователни и икономически реформи, които водят до високи равнища на младежка безработица и икономическа емиграция, както и относно липсата на подходящи политики и инвестиции в децата и младите хора; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да положи усилия за решаване на проблема с големия дисбаланс в съотношението между мъжете и жените сред работещите и с изключването на младите хора от малцинствените групи от мерките за образование и заетост; призовава за много по-активна и систематична политика по отношение на младите хора в Босна и Херцеговина, чиято цел следва да бъде овластяването на младите хора в страната; насърчава в тази връзка Босна и Херцеговина да създаде специална рамка и да гарантира пълноценното функциониране на Комисията за координиране на проблемите на младите хора в рамките на Министерството по гражданските въпроси на Босна и Херцеговина;

21.  призовава за пълно прилагане и подкрепа с публични средства на стратегиите и законодателството в областта на правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, и тяхната закрила;

22.  призовава Босна и Херцеговина да гарантира правото на собственост; посочва липсата на цялостна законодателна рамка за разглеждане на заявленията за реституиране и насърчава органите на властта да започнат диалог със заинтересованите страни по въпросите на реституирането или обезщетяването за иззето имущество;

23.  изразява съжаление за липсата на напредък по отношение на свободата на изразяване на мнение и независимостта на медиите; отхвърля категорично продължаващите опити за оказване на политически и финансов натиск върху медиите; осъжда повтарящите се случаи на сплашвания, смъртни заплахи и словесни нападки и физически нападения срещу журналисти, и особено срещу разследващи журналисти, отразяващи случаи на останали ненаказани военни престъпления; призовава органите да събират данни по такива случаи, да гарантират бързото разследване и наказателно преследване на извършителите и да насърчават среда, благоприятстваща свободата на изразяване на мнение; посочва необходимостта от укрепване на финансовата стабилност и политическата неутралност на Агенцията за регулиране на съобщенията; призовава отново за гарантиране на независимостта и устойчивото финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори, както и на наличието на съдържание на всички официални езици; призовава за повече внимание по отношение на условията на труд на журналистите в целия сектор; изразява загриженост относно липсата на прозрачност на собствеността на медиите и отново призовава за гарантиране на пълна прозрачност чрез приемане на подходяща законодателна рамка; изразява съжаление за политическото възпрепятстване на създаването на функциониращо обществено радио- и телевизионно разпространение; отново призовава за гарантиране на медиен плурализъм и подчертава, че продуцирането и излъчването на телевизионно и радио съдържание на всички официални езици на Босна и Херцеговина ще допринесе за защитата на културното многообразие в страната; подчертава, че също както по отношение на други държави в региона, продължава да е обезпокоен от използването на медиите за политически цели пряко от политическите фактори или от стопански субекти в опитите им да упражняват политическо влияние;

24.  приветства усилията за насърчаване на помирението, взаимното уважение и религиозната толерантност в страната, в т.ч. тези на Съвета по междурелигиозните въпроси на Босна и Херцеговина; изразява съжаление за продължаващите случаи на дискриминация на религиозна основа, както и на инциденти, насочени срещу религиозни обекти; приветства и подкрепя тези, които се борят за свобода на изразяване и срещу речта на омразата и религиозната омраза и насърчават приобщаването; отхвърля насаждането на страх от другите и призовава органите да реагират бързо и последователно при всички такива случаи;

25.  приветства приемането на стратегическата рамка за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина за периода 2018 — 2022 г. и призовава за бързото ѝ прилагане; привлича отново вниманието към разпокъсаността и политизирането на системата на изготвяне на политики в Босна и Херцеговина и подчертава необходимостта от реформа на конституционната рамка в съответствие с най-високите стандарти в областта на човешките права и свободи и за подобряване на качеството, съгласуваността и финансовата осъществимост на публичните политики в цялата страна; призовава за приемане на обща за цялата страна стратегия в областта на управлението на публичните финанси и за увеличаване на прозрачността на бюджета в Босна и Херцеговина, както и за по-силни механизми за предотвратяване на неефективно използване и разхищение на публични ресурси, включително в областта на обществените поръчки; призовава по-специално за предприемане на действия за намаляване на риска от политизиране на държавната администрация чрез ефективна система за управление на човешките ресурси на всички административни равнища, както и чрез стандартизиране на процедурите в държавната служба на всички равнища на управление, особено между федералното и кантоналните равнища във Федерацията;

26.  отчита постигането на известен напредък в създаването на институционални механизми за сътрудничество между управляващите органи и организациите на гражданското общество и в осигуряването на публично финансиране за организациите на гражданското общество; отново призовава за приемането на стратегическа рамка за сътрудничество с гражданското общество на всички равнища на управление, за по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения и за допълнителни усилия за осигуряване на възможност за обществен контрол върху работата на правителствата; подчертава освен това необходимостта от увеличаване на участието на гражданското общество в планирането, наблюдението и изпълнението на програми на ЕС за осигуряване на подкрепа; настоятелно призовава органите да проведат ефективен диалог, който евентуално да доведе до законодателни инициативи и инициативи за изграждане на капацитет, които да увеличат капацитета на социалните партньори и гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряването на публично финансиране за организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително за организации с наблюдателни или застъпнически функции, както и за малки местни организации;

27.  остава загрижен във връзка с широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина и продължаващото разминаване между декларираната политическа воля за борба с нея и липсата на конкретни резултати; подчертава, че няма данни за наказателно преследване на високопоставени лица и че правната и институционалната рамка за борба със системната корупция в области като финансирането на политическите партии, обществените поръчки, конфликтите на интереси и декларирането на активи е слаба и неподходяща; призовава за предприемане на стъпки за подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията в съответствие с европейските стандарти, чрез по-добро хармонизиране на плановете за действие, приети на различни равнища, чрез прилагане на съществуващите стратегии и чрез засилване на сътрудничеството между органите за предотвратяване на корупцията и с Агенцията за противодействие на корупцията;

28.  счита, че са необходими допълнителни усилия за подобряване на борбата с широкоразпространената корупция; настоятелно призовава за предприемане на действия за значително подобряване на резултатите в областта на превенцията и противодействието на корупцията, включително на мерки за налагане на ефективни и възпиращи санкции, в т.ч. конфискуване на придобито по престъпен начин имущество; подчертава необходимостта от изграждане на капацитет за противодействие и разследване на икономическата и финансовата престъпност и на свързаните с обществените поръчки престъпления; подчертава, че следва да се обърне особено внимание на провеждането на ефективни проверки на финансирането на политическите партии и предизборните кампании и на подобряването на публичния достъп до и надзора върху декларациите за имотно състояние на длъжностните лица, включително на тези, които се кандидатират в изборите; призовава за изпълнение на препоръките на GRECO, по-специално на отнасящите се до финансирането на политическите партии и конфликтите на интереси; счита за важно Босна и Херцеговина да приеме закон за конфликтите на интереси в съответствие с европейските и международните стандарти; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да направи анализ на съществуващата правна рамка за борба с корупцията, след което да приеме съгласувана стратегия за поправяне на установените пропуски и слабости в съответствие с международните и европейските стандарти;

29.  приветства приемането през март 2017 г. на плана за действие за изпълнение на стратегията за реформа в сектора на правосъдието за 2014 — 2018 г. и създаването на необходимите структури за докладване и мониторинг; посочва необходимостта от решителни действия за неговото изпълнение; изразява загриженост във връзка с продължаващите политически мотивирани заплахи срещу съдебната власт; отново подчертава необходимостта от укрепване на независимостта на съдебната власт, включително от политическо влияние, както и на нейната безпристрастност, професионализъм, ефективност и отчетност; приветства приетия подробен план за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия по въпроси в рамките на правомощията на Висшия съдебен и прокурорски съвет, насочен към засилване на мерките по отношение на назначаването, дисциплината и почтеността в съдебната власт, включително чрез подобряване на декларациите за имотно състояние; настоятелно призовава за бързото приемане и прилагане на съответните законодателни актове; подчертава необходимостта от преразглеждане на закона за Висшия съдебен и прокурорски съвет въз основа на препоръките на Комисията и становището на Венецианската комисия; призовава за стандартизиране на наказателните кодекси за военни престъпления и подчертава значението на провеждането на свързани с равенството между половете оценки на текущата съдебна реформа;

30.  изразява съжаление във връзка с факта, че органи на всички равнища продължават да пренебрегват или отхвърлят обвързващи съдебни решения, включително решения, взети на най-висока инстанция, като припомня, че тези действия представляват сериозно предизвикателство за върховенството на закона;

31.  приветства по-нататъшното наваксване на изоставането в разглеждането на делата за военни престъпления, продължаващата положителна тенденция в наказателното преследване на военни престъпления, свързани със сексуално насилие, и подобренията по отношение на подкрепата за жертвите на военни престъпления и свидетелите в съда; настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да хармонизират законодателството относно цивилните жертви на войната, така че то да обхваща и жертвите на сексуално насилие, за да се предотврати дискриминацията по отношение на статута и достъпа до обезщетения в различните федерални единици; призовава за незабавно изменение на националната стратегия за военните престъпления, за да се гарантира по-ефективно разпределение на делата между различните равнища на управление, както и за нови критерии и срокове за обработване на най-сложните дела;

32.  отбелязва, че все още липсва цялостна стратегия за съдебната система по време на прехода, както и стабилен механизъм за обезщетяване за тежки нарушения на правата на човека по време на войната в цялата страна, в т.ч. на жертвите на свързано с войната сексуално насилие; призовава за приемане на Закона за жертвите на изтезания, на стратегията за правораздаването по време на прехода и на програмата за жертвите на сексуално насилие, за формирането на специален фонд за обезщетяване на жертвите на изнасилвания, изтезания и малтретиране по време на военните действия и за създаване на подходящи механизми за обезщетяване на цивилните жертви на войната, които да включват реституиране, обезщетяване, рехабилитация, репарации и гаранции за недопускане на нови подобни случаи;

33.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на Регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); подчертава, че е важно ръководителите на Босна и Херцеговина да предприемат сериозни действия относно нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и необходимостта от активно ангажиране на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне своята работа без по-нататъшно отлагане; насочва вниманието към предложението на коалицията за RECOM за план за действие с ясни дати и референтни показатели;

34.  осъжда всякакво възвеличаване на лица, осъдени за най-тежките престъпления срещу човечеството; призовава настоятелно за насърчаване на зачитането на жертвите на военни престъпления и помирението; припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина отговорността им да направят обективна оценка на събитията по време на войната, в интерес на истината, помирението и мирното бъдеще, както и да избягват злоупотребата със съдебната система за политически цели; подчертава, че преследването на военни престъпления трябва да се основава на концепцията за независимост на съдебната власт и не трябва да се използва за политизиране с цел обслужване на всекидневни политически цели, за преразглеждане на историята или за задълбочаване на разделенията в обществото; отбелязва със съжаление решението на народното събрание на Република Сръбска да оттегли подкрепата си за доклада на комисията за Сребреница от 2004 г. и осъжда изявленията от всички страни, възвеличаващи военнопрестъпници;

35.  подчертава, че въпреки постигнатия значителен напредък, наследството от свързаните с конфликта сексуално насилие и травми от периода на войната през 1992 — 1995 г. все още се нуждае от специално внимание в Босна и Херцеговина; подчертава, че трябва да се гарантира, че оцелелите жертви — мъже и жени, включително децата, родени при такива обстоятелства, имат справедлив достъп до грижи, подкрепа и правосъдие чрез цялостни репарации, в т.ч. рехабилитация и предотвратяване на стигматизирането на жертвите на сексуално насилие в ситуации на конфликт;

36.  отчита постигането на определен, но все още недостатъчен напредък в прилагането на приложение VII към Дейтънското мирно споразумение относно бежанците и вътрешно разселените лица; отбелязва бавния напредък по отношение на справянето с все още големия брой вътрешно разселени лица, завърналите се лица от малцинствата, бежанците и изчезналите лица; призовава органите на властта да започнат интензивно сътрудничество между двете федерални единици и напълно да споделят всички съответни военни и разузнавателни данни, за да се идентифицират лицата, които все още се водят като изчезнали в резултат на войната; приветства неотдавнашните инициативи, насочени към засилване на регионалното сътрудничество с цел решаване на проблема с изчезналите лица, и призовава органите на Босна и Херцеговина да участват в този процес; отбелязва значението на събирането на данни относно завърналите се лица; осъжда нападенията срещу тяхно имущество и отбелязва, че успехът на политиката за завръщане в Босна и Херцеговина допринася за постигането на помирение;

37.  призовава за прилагане на допълнителни мерки и конкретни програми за устойчиво завръщане на бежанци, достъп до здравеопазване и заетост, социална закрила, безопасност и образование, както и за обръщане на значително внимание на обезщетенията за имуществени щети, които не могат да бъдат възстановени; настоятелно призовава в тази връзка за възобновяване на работата на комисията по разглеждане на свързаните с недвижимо имущество искове на разселени лица и бежанци;

38.  изразява съжаление, че страната продължава да страда поради наличието на противопехотни мини на близо 2,2 % от нейната обща територия, което пряко засяга безопасността на над 540 000 жители; приветства продължаващата подкрепа от страна на ЕС за разчистването на противопехотните мини и поздравява батальона за разминиране на въоръжените сили в Босна и Херцеговина за отличната му работа; отбелязва със загриженост липсата на достатъчно количество съвременно оборудване за разминиране, която може да доведе до намаляване на сегашния темп на разминиране от три квадратни километра на година на по-малко от един квадратен километър през 2020 г.; настоятелно призовава поради това държавите членки да осигурят необходимите средства и оборудване на батальона за разминиране;

39.  приветства приемането на стратегията за борба с организираната престъпност за периода 2017 — 2020 г. и напредъка в изпълнението на плановете за действие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм; призовава за ускоряване на усилията за постигане на резултати по отношение на разследванията, наказателните преследвания, окончателните присъди и конфискацията на облагите от организирана престъпност; приветства дългоочакваното приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от Камарата на представителите на Босна и Херцеговина на 17 септември 2018 г., тъй като те са от изключителна важност за способността на институциите на правовата държава да провеждат чувствителни разследвания и да си сътрудничат с международни правоприлагащи агенции и призовава Комисията да следи отблизо прилагането на тези изменения; подчертава, че привеждането на Закона за Агенцията за разузнаване и сигурност в съответствие с европейските и международните стандарти следва да продължи да бъде важен приоритет за органите на властта; отчита факта, че Босна и Херцеговина е извадена от списъка на Специалната група за финансови действия на високорискови трети държави със структурни недостатъци в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, и призовава за по-нататъшни усилия, за да бъде тя извадена и от списъка на ЕС на високорискови държави;

40.  призовава за продължаване на усилията за борба с радикализацията и за по-нататъшни мерки за установяване, предотвратяване и справяне с проблема с чуждестранните бойци и с незаконната търговия с оръжия и за проследяване на паричните средства, предназначени за по-нататъшна радикализация; насърчава органите да продължат да подобряват способностите на Босна и Херцеговина за борба с тероризма чрез по-добра координация и сътрудничество, обмен на оперативни данни за престъпността, предотвратяване на радикализацията и програми за дерадикализация на младите хора; призовава органите да разработят стратегия за борба с киберпрестъпленията и други подобни заплахи за сигурността; припомня необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството по въпросите на управлението на границите със съседните държави;

41.  поздравява усилията на органите на Босна и Херцеговина за спиране на заминаването на нейни граждани за участие в чужди бойни действия и настоятелно ги призовава да издадат съответните присъди за чуждестранните бойци терористи и да управляват тяхната последваща социална реинтеграция; отбелязва със загриженост съобщенията за радикални клетки в страната;

42.  отбелязва със загриженост нарастващия брой мигранти, пристигащи напоследък в Босна и Херцеговина, и липсата на координация между различните равнища на управление в отговор на тази ситуация; счита, че въпросът за миграцията не следва да бъде политизиран; приветства хуманитарната помощ от ЕС за справяне с нарастващите потребности на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите в страната, както и приетата на 10 август 2018 г. специална мярка (възлизаща на 6 милиона евро) за подпомагане на справянето на Босна и Херцеговина с миграционните потоци; подчертава значението на отчитането на свързаните с пола аспекти на хуманитарната помощ и въздействието на бежанските лагери върху приемащите общности; счита, че сътрудничеството със съседните държави и с ЕС е от съществено значение за справяне с това общо предизвикателство;

43.  призовава за приемането на обновен набор от ориентирани към ЕС реформи непосредствено след сформирането на новите органи в Босна и Херцеговина, за да се възобнови процесът на реформите и да се постигне напредък в европейската интеграция на страната; настоява за ефективно обвързване на финансовата подкрепа от ЕС с условия и за разработване на плановете за действие и рамките за мониторинг от ЕС в съответствие с 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, за да се осъществи „новото засилено социално измерение“, както се предвижда в Стратегията за Западните Балкани от 2018 г.; отчита постигането на известен напредък в Босна и Херцеговина по отношение на икономическото развитие и конкурентоспособността, но отбелязва, че страната все още се намира на ранен етап от изграждането на функционираща пазарна икономика; изразява твърдото си убеждение, че постигането на напредък в социално-икономическите реформи с подходящото участие на социалните партньори следва да бъде основен приоритет след изборите, с оглед на подобряването на условията на живот в страната; отбелязва, че напредъкът в областта на социалната политика е много ограничен; подчертава необходимостта от укрепване на основните икономически показатели като растежа, заетостта и борбата срещу сивата икономика; посочва значението на преструктурирането на публичния сектор, в т.ч. публичните предприятия, на по-нататъшното намаляване на неформалната икономика и свързаната с нея данъчна тежест върху труда, на подобряването на бизнес средата (включително чрез развитие на единното икономическо пространство на Босна и Херцеговина), на засилването на използването на публичните финанси в подкрепа на растежа, по-специално чрез поставяне на акцент върху потребностите в средносрочен план, като например инфраструктура и образование, и на предоставянето на навременни и изчерпателни статистически данни съгласно европейските и международните стандарти;

44.  отбелязва бавния напредък в областта на опазването на околната среда и климата; припомня необходимостта от привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС на законодателството в областта на околната среда и от гарантиране на неговото ефективно и структурирано прилагане в цялата страна, в съответствие със стандартите на ЕС и националната стратегия за сближаване в областта на околната среда; отново подчертава необходимостта да се намери бързо решение на въпроса с трансграничното замърсяване на въздуха, причинено от петролната рафинерия в Брод, в съответствие с политиките на ЕС в областта на околната среда; подчертава, че Босна и Херцеговина трябва да спазва напълно задълженията си по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и Протокола за стратегическа екологична оценка, по-специално в басейна на река Неретва и по поречието на река Требишница; подчертава, че планирането и изграждането на водноелектрически централи и проекти изискват спазването на международното законодателство и на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда; подчертава неотложната необходимост да се избегнат отрицателни последици върху областите от голямо значение за опазване на природата чрез подобряване на качеството на оценките за въздействие върху околната среда и гарантиране на публичното участие и консултациите с гражданското общество по съответните проекти;

45.  отбелязва, че пазарите за електричество и газ остават разпокъсани и доминирани от ключови дружества с установени позиции; призовава органите на Босна и Херцеговина да продължат да развиват транспортната и енергийната инфраструктура на страната и спешно да изградят функциониращи енергийни и транспортни вериги; призовава Босна и Херцеговина да се възползва от новия пакет на ЕС за развитие на регионалната свързаност и да работи за завършването на регионалния енергиен пазар в съответствие с ангажиментите във връзка с климата; подкрепя продължаването на инвестициите в инфраструктурни проекти, които ще подобрят транспортните връзки в Босна и Херцеговина, както и тези със съседни държави; призовава за спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки и на принципа на прозрачност, когато се избират изпълнители, за да се предотвратяват злоупотреби с власт и корупция и да се гарантира избирането на най-добрите оферти; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

46.  приветства конструктивните и стабилни двустранни отношения на Босна и Херцеговина и подписването на редица двустранни споразумения със съседните държави; призовава за укрепване на добросъседските отношения с държавите в региона и за продължаване на усилията за решаването на всички нерешени двустранни спорове, включително обозначаването на границата със Сърбия и Хърватия, също и с цел постигането на напредък към членство в европейските организации;

47.  приветства външнополитическата стратегия на Босна и Херцеговина за периода 2018 — 2023 г., приета от председателството на Босна и Херцеговина, в която ясно се посочва, че членството в ЕС е една от основните стратегически цели на страната; изразява съжаление, че степента на съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета на ЕС относно общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) е паднала до 61% през 2017 г.; подчертава необходимостта от резултати по отношение на постепенното привеждане в съответствие с ОВППС и призовава за значително подобрение в тази област, което е съществен елемент от присъединяването към ЕС; настоятелно приканва Босна и Херцеговина да се присъедини към решенията на Съвета за въвеждане на рестриктивни мерки на ЕС в контекста на незаконното анексиране на Крим от Русия и на събитията в източна Украйна и изразява съжаление относно съзнателната липса на сътрудничество от страна на някои политически фактори;

48.  отбелязва растящото чуждо влияние в Босна и Херцеговина и изразява твърдото си убеждение, че по-силната ангажираност на Босна и Херцеговина спрямо ЕС остава най-добрият начин за гарантиране на напредъка в посока на европейските ценности, стабилността и благосъстоянието на страната; приветства продължаващото присъствие на операцията на EUFOR „Althea“ в страната, която оказва помощ в изграждането на капацитет и обучението на въоръжените сили на Босна и Херцеговина, както и за запазването на възпиращия капацитет за подкрепа на безопасна и сигурна среда; приветства продължаването на мандата на EUFOR от Съвета за сигурност на ООН до ноември 2019 г.;

49.  настоятелно призовава органите да гарантират стриктно съответствие със стандартите на ЕС и с международните стандарти, както и с политическите цели в областта на енергетиката и изменението на климата; изразява съжаление относно факта, че усилията на страната за борба с изменението на климата остават на равнище декларации, като в същото време се вземат решения за проектирането на нови топлоелектрически централи на въглища; призовава поради това да се отменят проектите и плановете за изграждане на водноелектрически централи, които имат вредно въздействие върху природата, които са против волята на местното население, които не са в съответствие с плановете за териториално развитие на местно равнище или на равнището федералните единици и които носят ползи само за инвеститорите;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Парламента на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина, Република Сръбска и Окръг Бръчко и на правителствата на десетте кантона.

(1) S/2018/416, 3.5.2018 г..
(2) S/2018/974, 31.10.2018 г.


Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
PDF 558kWORD 164k
Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие
Предложение за
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство – секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти. Член 322 от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на финансови норми, които определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите, както и за контрола върху отговорността на финансовите оператори.
(1)  Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че за да засили своето икономическо, социално и териториално сближаване, Съюзът трябва да си поставя за цел да намали разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони или острови, и че специално внимание трябва да се отделя на селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия. Тези региони се възползват най-вече от политиката на сближаване. Член 175 от ДФЕС изисква Съюзът да подкрепя осъществяването на тези цели чрез действията, които предприема посредством Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство – секция „Ориентиране“, Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейската инвестиционна банка и други инструменти. Член 322 от ДФЕС съдържа правното основание за приемане на финансови норми, които определят реда и условията за установяване и изпълнение на бюджета, както и за представяне и проверка на отчетите, както и за контрола върху отговорността на финансовите оператори.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  За бъдещето на Европейския съюз и неговите граждани е важно политиката на сближаване да остане основната инвестиционна политика на Съюза, като се запази нейното финансиране през периода 2021 – 2027 г. поне на равнището на програмния период 2014 – 2020 г. Новото финансиране за други области на дейност или за програми на Съюза не следва да бъде в ущърб на Европейския фонд за регионално развитие, на Европейския социален фонд+ или на Кохезионния фонд.
Изменение 430
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.
(2)  С цел подобряване на координацията и хармонизиране на изпълнението на фондовете на Съюза, които се изпълняват при споделено управление, а именно Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионния фонд, и на мерките, финансирани при споделено управление по Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМИ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Фонда за интегрирано управление на границите (ИУГВ), следва да бъдат определени финансови правила въз основа на член 322 от ДФЕС за всички тези фондове („фондовете“), които ясно да определят обхвата на прилагане на съответните разпоредби. Освен това следва да бъдат определени общоприложими разпоредби на основание член 177 от ДФЕС, които да обхванат специалните правила на политиката за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд, ЕФМДР и в определена степен Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР ).
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Най-отдалечените региони и северните региони с много ниска гъстота на населението следва да се ползват от специални мерки и от допълнително финансиране съгласно член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
(4)  Най-отдалечените региони и северните региони с много ниска гъстота на населението следва да се ползват от специални мерки и от допълнително финансиране съгласно член 349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г., за да се справят със специфичните недостатъци, свързани с тяхното географско местоположение.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ на Съюза, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС.
(5)  При изпълнението на фондовете следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС, като се взема предвид Хартата на основните права на Европейския съюз. Държавите членки следва да спазват и задълженията по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. В този контекст фондовете следва да се изпълняват по начин, който насърчава деинституционализацията и грижите в общността. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на перспективата за равенство между половете, както и да се противопоставят на дискриминацията по пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Фондовете не следва да подпомагат действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация или изключване, или да подпомагат инфраструктура, която е недостъпна за хора с увреждане. Целите на фондовете следва да се осъществяват в рамките на устойчивото развитие и действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“ и като се отчитат ангажиментите, договорени в рамките на Парижкото споразумение. За да се защити целостта на вътрешния пазар, операциите в полза на предприятия са в съответствие с правилата за държавна помощ на Съюза, определени в членове 107 и 108 от ДФЕС. Бедността е едно от най-големите предизвикателства за ЕС. Ето защо фондовете следва да допринасят за премахването на бедността. Те следва да допринасят и за изпълнението на ангажимента на Съюза и на неговите държави членки за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата.
(9)  Отразявайки значението на борбата срещу изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, фондовете ще допринесат за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Механизмите за устойчивост на климата следва да бъдат неразделна част от планирането на програмите и тяхното изпълнение.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)
(9а)   Предвид въздействието на миграционните потоци от трети държави, политиката на сближаване следва да допринесе за процесите на интеграция, по-специално като предоставя инфраструктурна подкрепа на градовете и на местните и регионалните органи, които се намират на предна линия и са ангажирани в най-голяма степен с изпълнението на политиките на интеграция.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Част от бюджета на Съюза, разпределена за фондовете, следва да се изпълнява от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [номерът на новия Финансов регламент] на Европейския парламент и на Съвета12 („Финансовия регламент“). Поради това, когато изпълняват фондовете при споделено управление, Комисията и държавите членки следва да зачитат принципите, посочени във Финансовия регламент, като доброто финансово управление, прозрачността и недопускането на дискриминация.
(10)  Част от бюджета на Съюза, разпределена за фондовете, следва да се изпълнява от Комисията при споделено управление с държавите членки по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) [номерът на новия Финансов регламент] на Европейския парламент и на Съвета12 („Финансовия регламент“). Поради това, когато изпълняват фондовете при споделено управление, Комисията и държавите членки следва да зачитат принципите, посочени във Финансовия регламент, като доброто финансово управление, прозрачността и недопускането на дискриминация. Държавите членки следва да отговарят за изготвянето и изпълнението на програмите. Това следва да се извършва на подходящото териториално равнище в съответствие с тяхната институционална, правна и финансова рамка и от определените от тях органи за тази цел. Държавите членки следва да се въздържат от добавяне на правила, които усложняват използването на фондовете от страна на бенефициерите.
__________________
__________________
12 ОВ L […], […], стр. […].
12 ОВ L […], […], стр. […].
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Принципът на партньорство е основна черта на изпълнението на фондовете, надгражда подхода на многостепенното управление и гарантира участието на гражданското общество и социалните партньори. За да се осигури приемственост в организирането на партньорства, Делегиран регламент (ЕС) № 240/201413 на Комисията следва да продължи да се прилага.
(11)  Принципът на партньорство е основна черта на изпълнението на фондовете, надгражда подхода на многостепенното управление и гарантира участието на регионалните, местните и други публични органи, гражданското общество и социалните партньори. За да се осигури приемственост в организирането на партньорства, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя и адаптира Делегиран регламент (ЕС) № 240/201413 на Комисията.
__________________
__________________
13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
13 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  На равнището на Съюза рамката за определяне на националните приоритети за реформа и наблюдение на изпълнението им е европейският семестър за координация на икономическите политики. Държавите членки разработват собствени национални стратегии за многогодишни инвестиции в подкрепа на тези приоритети за реформа. Тези стратегии следва да бъдат представени заедно с годишните национални програми за реформи като начин за определяне и координиране на приоритетните инвестиционни проекти, които трябва да бъдат подпомогнати с финансиране от държавите членки и Съюза. Те следва също така да осигурят съгласуваното използване на финансирането от Съюза и да увеличат максимално добавената стойност на финансовото подпомагане, която получават по-специално фондовете, Европейския механизъм за стабилизиране на инвестициите и InvestEU.
заличава се
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Държавите членки следва да определят по какъв начин съответните препоръки за отделната държава („ПОД“), приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС и съответните препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, се вземат предвид при изготвянето на програмните документи. През програмния период 2021 – 2027 г. държавите членки следва редовно да представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на програмите в подкрепа на препоръките за отделните държави. В рамките на междинен преглед държавите членки следва, наред с други елементи, да обмислят необходимостта от промени в програмите с цел отчитане на съответните ПОД, приети или изменени от началото на програмния период.
(13)  Държавите членки следва да вземат предвид съответните препоръки за отделната държава („ПОД“), приети съгласно член 121, параграф 2 от ДФЕС и съответните препоръки на Съвета, приети съгласно член 148, параграф 4 от ДФЕС, при изготвянето на програмните документи, когато са в съответствие с целите на програмата. През програмния период 2021 – 2027 г. държавите членки следва редовно да представят на мониторинговия комитет и на Комисията напредъка в изпълнението на програмите в подкрепа на препоръките за отделните държави, както и на Европейския стълб на социалните права. В рамките на междинен преглед държавите членки следва, наред с други елементи, да обмислят необходимостта от промени в програмите с цел отчитане на съответните ПОД, приети или изменени от началото на програмния период.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  При изготвянето на програмите си и определянето на нуждите от финансови средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии държавите членки следва да вземат предвид съдържанието на своите проекти за национални планове в областта на енергетиката и климата, които предстои да се разработят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз14, както и резултата от процеса на даване на препоръките на Съюза по отношение на тези планове.
(14)  При изготвянето на програмите си, включително по време на междинния преглед, и определянето на нуждите от финансови средства за инвестиции в нисковъглеродни технологии държавите членки следва да вземат предвид съдържанието на своите проекти за национални планове в областта на енергетиката и климата, които предстои да се разработят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз14, както и резултата от процеса на даване на препоръките на Съюза по отношение на тези планове.
__________________
__________________
14 [Регламент относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 [Регламент относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Споразумението за партньорство, изготвено от всяка държава членка, следва да бъде стратегически документ, направляващ преговорите между Комисията и съответната държава членка относно изготвянето на програмите. С цел намаляване на административната тежест по време на програмния период следва да не е необходимо да се изменят споразуменията за партньорство. За да се улесни планирането и да се избягва припокриване на съдържанието в програмните документи, споразуменията за партньорство могат да бъдат включени като част от дадена програма.
(15)  Споразумението за партньорство, изготвено от всяка държава членка, следва да бъде стратегически документ, направляващ преговорите между Комисията и съответната държава членка относно изготвянето на програмите. С цел намаляване на административната тежест по време на програмния период следва да не е необходимо да се изменят споразуменията за партньорство. За да се улесни планирането и да се избягва припокриване на съдържанието в програмните документи, следва да бъде възможно споразуменията за партньорство да бъдат включени като част от дадена програма.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Всяка държава членка следва да разполага с гъвкавост да дава принос към InvestEU за осигуряване на бюджетни гаранции за инвестициите в тази държава членка.
(16)  Всяка държава членка би могла да разполага с гъвкавост да дава принос към InvestEU за осигуряване на бюджетни гаранции за инвестициите в тази държава членка при определени условия, посочени в член 10 от настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  За да се осигурят необходимите предпоставки за ефективното и ефикасно използване на подпомагането от Съюза, предоставяно чрез фондовете, следва да се определи ограничен списък от благоприятстващи условия, както и кратък и изчерпателен набор от обективни критерии за тяхната оценка. Всяко благоприятстващо условие следва да бъде свързано с една специфична цел и следва да се прилага автоматично, когато специфичната цел бъде избрана за получаване на подпомагане. Когато тези условия не са изпълнени, разходите, свързани с операциите по съответните специфични цели следва да не се включват в заявленията за плащане. За да се поддържа благоприятна инвестиционна рамка, трайното изпълняване на благоприятстващите условия следва редовно да се наблюдава. Важно е също така да се гарантира, че подбраните за подпомагане операции се изпълняват в съответствие с действащите стратегии и документи за планиране в основата на изпълнените благоприятстващи условия, като така се осигурява съгласуваността на съфинансираните операции с политическата рамка на Съюза.
(17)  За да се осигурят необходимите предпоставки за приобщаващото, недискриминационното, ефективното и ефикасно използване на подпомагането от Съюза, предоставяно чрез фондовете, следва да се определи ограничен списък от благоприятстващи условия, както и кратък и изчерпателен набор от обективни критерии за тяхната оценка. Всяко благоприятстващо условие следва да бъде свързано с една специфична цел и следва да се прилага автоматично, когато специфичната цел бъде избрана за получаване на подпомагане. Когато тези условия не са изпълнени, разходите, свързани с операциите по съответните специфични цели следва да не се включват в заявленията за плащане. За да се поддържа благоприятна инвестиционна рамка, трайното изпълняване на благоприятстващите условия следва редовно да се наблюдава. Важно е също така да се гарантира, че подбраните за подпомагане операции се изпълняват в съответствие с действащите стратегии и документи за планиране в основата на изпълнените благоприятстващи условия, като така се осигурява съгласуваността на съфинансираните операции с политическата рамка на Съюза.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Държавите членки следва да създадат рамка за качество на изпълнението за всяка програма, която да обхваща всички показатели, междинни цели и целеви стойности, по които се следи, отчита и оценява изпълнението на програмата.
(18)  Държавите членки следва да създадат рамка за качество на изпълнението за всяка програма, която да обхваща всички показатели, междинни цели и целеви стойности, по които се следи, отчита и оценява изпълнението на програмата. Това следва да позволи подборът и оценката на проектите да бъдат ориентирани към резултати.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този преглед следва да осигури пълноценно коригиране на програмите въз основа на качеството на изпълнението им, както и възможност да се отчетат новите предизвикателства и приложимите ПОД, издадени през 2024 г. Успоредно с това, наред с техническата корекция за 2025 г., през 2024 г. Комисията следва да направи преглед на общо разпределените за всички държави членки средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за годините 2025, 2026 и 2027, като приложи метода на разпределение, предвиден в съответния основен акт. Този преглед, заедно с резултатите от междинния преглед, следва да доведе до изменения в програмата, променящи разпределението на финансовите средства за 2025, 2026 и 2027 г.
(19)  Държавата членка следва да проведе междинен преглед на всяка от програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд. Този преглед следва да осигури пълноценно коригиране на програмите въз основа на качеството на изпълнението им, както и възможност да се отчетат новите предизвикателства и приложимите ПОД, издадени през 2024 г., както и на напредъка по националните планове в областта на енергетиката и климата и Европейския стълб на социалните права. Демографските предизвикателства също следва да се вземат предвид. Успоредно с това, наред с техническата корекция за 2025 г., през 2024 г. Комисията следва да направи преглед на общо разпределените за всички държави членки средства по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за годините 2025, 2026 и 2027, като приложи метода на разпределение, предвиден в съответния основен акт. Този преглед, заедно с резултатите от междинния преглед, следва да доведе до изменения в програмата, променящи разпределението на финансовите средства за 2025, 2026 и 2027 г.
Изменения 425/rev, 444/rev, 448 и 469
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Механизмите, които гарантират връзката между политиките на ЕС за финансиране и икономическото управление на Съюза, следва допълнително да се усъвършенстват, като на Комисията се позволи да представи предложение на Съвета за спиране на всички или на част от бюджетните кредити за поети задължения за една или няколко програми на съответната държава членка, когато тази държава членка не предприема ефективни действия в контекста на процеса на икономическо управление. За да се осигури еднакво изпълнение и с оглед на значимостта на финансовите въздействия на налаганите мерки, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. За да се улесни приемането на решения, необходими за гарантирането на ефективни действия в контекста на процеса на икономическото управление, следва да се използва обратно квалифицирано мнозинство.
заличава се
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
(20a)  Държавите членки биха могли в надлежно обосновани случаи да отправят искане за гъвкавост в настоящата рамка на Пакта за стабилност и растеж за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подпомагани от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, активирани в рамките на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондовете“). Комисията следва внимателно да оцени съответното искане, когато определя фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Големите проекти представляват значителен дял от разходите на Съюза и често са от стратегическо значение за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Поради това е оправдано операциите над определени прагове да продължават да подлежат на специални процедури за одобряване съгласно настоящия регламент. Прагът следва да бъде установен по отношение на общите допустими разходи, след като бъдат взети предвид очакваните нетни приходи. За да се осигури яснота, е целесъобразно да се определи какво следва да съдържа заявлението за голям проект с такава цел. Заявлението следва да съдържа необходимата информация за предоставяне на увереност, че финансовият принос от фондовете няма да доведе до значителна загуба на работни места в съществуващи обекти в рамките на Съюза. Държавата членка следва да предостави цялата необходима информация и Комисията следва да оцени големия проект, за да се определи дали исканото финансово участие е оправдано.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да бъде укрепен подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР), както и всички останали териториални инструменти по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, предоставящи подпомагане на инициативи, разработени от държавата членка за инвестиции, програмирани за ЕФРР, следва да се основават на териториалните и местните стратегии за развитие. За целите на ИТИ и териториалните инструменти, разработени от държавите членки, следва да бъдат определени минимални изисквания по отношение на съдържанието на териториалните стратегии. Тези териториални стратегии следва да бъдат разработени и одобрени на отговорността на съответните органи или организации. За да се осигури участието на съответните органи или организации в изпълнението на териториалните стратегии, те следва да носят отговорността за подбора на операциите, които ще бъдат подпомогнати или включени в този подбор.
(23)  За да бъде укрепен подходът за интегрирано териториално развитие, инвестициите под формата на териториални инструменти, като интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), воденото от общностите местно развитие (ВОМР, известно като LEADER в контекста на ЕЗФРСР), както и всички останали териториални инструменти по цел на политиката „Европа по-близо до гражданите“, предоставящи подпомагане на инициативи, разработени от държавата членка за инвестиции, програмирани за ЕФРР, следва да се основават на териториалните и местните стратегии за развитие. Същото следва да се прилага и за свързани инициативи, като „Интелигентни села“. За целите на ИТИ и териториалните инструменти, разработени от държавите членки, следва да бъдат определени минимални изисквания по отношение на съдържанието на териториалните стратегии. Тези териториални стратегии следва да бъдат разработени и одобрени на отговорността на съответните органи или организации. За да се осигури участието на съответните органи или организации в изпълнението на териториалните стратегии, те следва да носят отговорността за подбора на операциите, които ще бъдат подпомогнати или включени в този подбор.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  За да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде подсилено и улеснено ВОМР. То следва да отчита местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики и следва да предвижда структурните промени, да изгражда капацитета на общността и да стимулира иновациите. Следва да се акцентира върху тясното сътрудничество и интегрираното използване на фондовете за изпълнение на стратегии за местно развитие. Местните групи за действие, представляващи интересите на общността, следва принципно да носят отговорността за изготвянето и изпълнението на стратегии за ВОМР. С цел да се улесни координираното подпомагане от различни фондове за стратегии за ВОМР и да се улесни тяхното изпълнение следва да се улесни използването на подход с „водещ фонд“.
(24)  За да бъде мобилизиран по-добре потенциалът на местно ниво, е необходимо да бъде подсилено и улеснено ВОМР. То следва да отчита местните потребности и потенциал, както и съответните социални и културни характеристики и следва да предвижда структурните промени, да изгражда капацитета на общността и административния капацитет и да стимулира иновациите. Следва да се акцентира върху тясното сътрудничество и интегрираното използване на фондовете за изпълнение на стратегии за местно развитие. Местните групи за действие, представляващи интересите на общността, следва принципно да носят отговорността за изготвянето и изпълнението на стратегии за ВОМР. С цел да се улесни координираното подпомагане от различни фондове за стратегии за ВОМР и да се улесни тяхното изпълнение следва да се улесни използването на подход с „водещ фонд“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  С цел намаляване на административната тежест техническата помощ по инициатива на държавата членка следва да се изпълнява чрез фиксирана ставка въз основа на напредъка при изпълнението на програмата. Техническата помощ може да бъде допълнена от целеви мерки за изграждане на административен капацитет, при които се използват методи за възстановяване, които не са свързани с разходи. Действията и планираните резултати, както и съответните плащания от Съюза могат да бъдат договорени в пътна карта и могат да водят до плащания за резултати по места.
(25)  С цел намаляване на административната тежест техническата помощ по инициатива на държавата членка следва да се изпълнява чрез фиксирана ставка въз основа на напредъка при изпълнението на програмата. Техническата помощ може да бъде допълнена от целеви мерки за изграждане на административен капацитет, например оценка на набора от умения на човешките ресурси, при които се използват методи за възстановяване, които не са свързани с разходи. Действията и планираните резултати, както и съответните плащания от Съюза могат да бъдат договорени в пътна карта и могат да водят до плащания за резултати по места.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка.
(27)  С цел да се анализира качеството на изпълнение на програмите държавите членки следва да създадат мониторингови комитети, състоящи се също така от представители на гражданското общество и на социалните партньори. За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд годишните доклади за изпълнението следва да се заменят с годишен структуриран политически диалог на базата на последната информация и последните данни относно изпълнението на програмите, предоставени от държавата членка.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.16, налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.
(28)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.16, налице е нужда фондовете да се оценяват въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място. Когато е възможно, показателите следва да бъдат разработени по чувствителен спрямо измерението на пола начин.
_________________
_________________
16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
16 OB L 123, 12.5.2016 г., стр. 13.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  За да се гарантира наличието на подробна актуална информация относно изпълнението на програмите, следва да се изисква по-често докладване по електронен път на количествени данни.
(29)  За да се гарантира наличието на подробна актуална информация относно изпълнението на програмите, следва да се изисква ефективно и своевременно докладване по електронен път на количествени данни.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  С цел да се окаже подкрепа за изготвянето на свързани програми и дейности от следващия програмен цикъл Комисията следва да направи междинна оценка на фондовете. В края на програмния период Комисията следва да извърши последващи оценки на фондовете, които да се съсредоточат върху тяхното въздействие.
(30)  С цел да се окаже подкрепа за изготвянето на свързани програми и дейности от следващия програмен цикъл Комисията следва да направи междинна оценка на фондовете. В края на програмния период Комисията следва да извърши последващи оценки на фондовете, които да се съсредоточат върху тяхното въздействие. Резултатите от тези оценки следва да бъдат направени достъпни за обществеността.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 34
(34)  Що се отнася до безвъзмездните средства, предоставяни на бенефициерите, държавите членки следва във все по-голяма степен да използват опростени варианти за разходите. Прагът по отношение на задължителното използване на опростени варианти за разходите следва да бъде свързан с общите разходи на операцията, за да се гарантира еднакво третиране на всички операции под прага, независимо от това дали подпомагането е публично или частно.
(34)  Що се отнася до безвъзмездните средства, предоставяни на бенефициерите, държавите членки следва във все по-голяма степен да използват опростени варианти за разходите. Прагът по отношение на задължителното използване на опростени варианти за разходите следва да бъде свързан с общите разходи на операцията, за да се гарантира еднакво третиране на всички операции под прага, независимо от това дали подпомагането е публично или частно. Когато държава членка възнамерява да предложи използването на вариант с опростени разходи, тя би могла да се консултира с мониторинговия комитет.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да се оптимизира навлизането на съфинансирани инвестиции в опазването на околната среда, следва да бъдат гарантирани взаимодействия с програмата LIFE за действия в областта на околната среда и климата, по-специално чрез стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природата по LIFE.
(36)  За да се оптимизира навлизането на съфинансирани инвестиции в опазването на околната среда, следва да бъдат гарантирани взаимодействия с програмата LIFE за действия в областта на околната среда и климата, по-специално чрез стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природата по LIFE, както и чрез проекти, финансирани по „Хоризонт Европа“ и други програми на Съюза.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  За да се гарантира ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на фондовете, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират дългосрочността на инвестициите в инфраструктура или производствени дейности и да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. При подбора на операции управляващите органи следва специално да следят за това да не се подпомага преместване и да третират сумите, неправомерно изплатени на операции, които не отговарят на изискването за дълготрайност, като нередности.
(38)  За да се гарантира приобщаващ характер, ефективност, справедливост и устойчиво въздействие на фондовете, следва да се предвидят разпоредби, които да гарантират липсата на дискриминация и дългосрочността на инвестициите в инфраструктура или производствени дейности и да предотвратят използването на фондовете за неправомерни облаги. При подбора на операции управляващите органи следва специално да следят за това да не се подпомага преместване и да третират сумите, неправомерно изплатени на операции, които не отговарят на изискването за дълготрайност, като нередности.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 40
(40)  С цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят синергии, по-специално между фондове и пряко управляваните инструменти, включително инструмента за осъществяване на реформи. Тези синергии следва да се постигнат чрез основните механизми, а именно признаването на единни ставки за допустимите разходи по програма „Хоризонт Европа“ за подобна операция и възможността за една и съща операция да се съчетава финансиране от различни инструменти на Съюза, стига да се избягва двойното финансиране. Поради това настоящият регламент следва да установи правила за допълващо финансиране от фондовете.
(40)  С цел извличане на оптимална добавена стойност от инвестициите, финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза, следва да се търсят синергии, по-специално между фондове и пряко управляваните инструменти, включително инструмента за осъществяване на реформи. Тази координация на политиката следва да насърчава лесни за използване механизми и многостепенно управление. Тези синергии следва да се постигнат чрез основните механизми, а именно признаването на единни ставки за допустимите разходи по програма „Хоризонт Европа“ за подобна операция и възможността за една и съща операция да се съчетава финансиране от различни инструменти на Съюза, стига да се избягва двойното финансиране. Поради това настоящият регламент следва да установи правила за допълващо финансиране от фондовете.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)
(42a)   Управляващите органи следва да имат възможността да прилагат финансовите инструменти чрез пряко възлагане на договор на групата на ЕИБ, на националните насърчителни банки и на международните финансови институции (МФИ).
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 44
(44)  Като спазват изцяло приложимите правила за държавните помощи и правилата за обществените поръчки, изяснени още по време на програмния период 2014 – 2020 г., управляващите органи следва да имат възможност да решават кои са най-подходящите варианти за изпълнение на финансови инструменти в отговор на специфичните потребности на целевите региони.
(44)  Като спазват изцяло приложимите правила за държавните помощи и правилата за обществените поръчки, изяснени още по време на програмния период 2014 – 2020 г., управляващите органи следва да имат възможност да решават кои са най-подходящите варианти за изпълнение на финансови инструменти в отговор на специфичните потребности на целевите региони. В тази рамка Комисията, в сътрудничество с Европейската сметна палата, следва да дава насоки на одиторите, управляващите органи и бенефициерите за оценяване на съответствието с държавната помощ и за разработване на схеми за държавна помощ.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)
(45а)   С цел подобряване на отчетността и прозрачността, Комисията следва да предвиди система за разглеждане на жалби, достъпна за всички граждани и заинтересовани страни на всички етапи от подготовката и изпълнението на програмите, включително мониторинг и оценка.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 46
(46)  За да се ускори началото на изпълнението на програмите, следва да се улеснят разпоредбите за пренасяне на механизмите за изпълнението от предишния програмен период. Следва да се запази използването на компютризираните системи, създадени за предходния програмен период, които да се адаптират при нужда, освен ако не е необходимо използването на нова технология.
(46)  За да се ускори началото на изпълнението на програмите, следва да се улеснят разпоредбите за пренасяне на механизмите за изпълнението, включително административните и информационните системи от предишния програмен период, когато е възможно. Следва да се запази използването на компютризираните системи, създадени за предходния програмен период, които да се адаптират при нужда, освен ако не е необходимо използването на нова технология.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)
(48a)  За да се подпомогне ефективното използване на фондовете, подкрепата на ЕИБ следва да бъде на разположение на всички държави членки по тяхно искане. Това би могло да обхваща изграждането на капацитет, подкрепата за определянето, подготовката и изпълнението на проекти, както и съвети относно финансови инструменти и инвестиционни платформи.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 50
(50)  За да се осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и свързаните с него административни разходи и тежести, честотата, обхватът и приложното поле на проверките на управлението следва да се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на изпълняваните операции, бенефициерите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити.
(50)  За да се осигури подходящ баланс между ефективното и ефикасно изпълнение на фондовете и свързаните с него административни разходи и тежести, честотата, обхватът и приложното поле на проверките на управлението следва да се основават на оценка на риска, която взема предвид фактори като типа на изпълняваните операции, сложността и броя на операциите, бенефициерите, както и на равнището на риска, установено при предишни проверки на управлението и одити. Мерките за управление и контрол на фондовете следва да бъдат пропорционални на равнището на риск за бюджета на Съюза.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 58
(58)  Държавите членки следва също да предотвратяват, откриват и отстраняват ефективно с всякакви нередности, включително измами от страна на бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/201318 и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/193921 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва наказателно измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/137122 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, така че всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза сътрудничат напълно за защитата на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, ангажирани с изпълнението на средства на Съюза, предоставят същите права. Държавите членки следва да докладват на Комисията за открити нередности, включително измами, за своите последващи действия, както и за последващи действия по разследванията на OLAF.
(58)  Държавите членки следва също да предотвратяват, откриват и отстраняват ефективно с всякакви нередности, включително измами от страна на бенефициерите. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/201318 и с регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/9519 и (ЕО) № 2185/9620, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, с цел установяване дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/193921 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва наказателно измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/137122 относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, така че всички лица и субекти, получаващи средства на Съюза сътрудничат напълно за защитата на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и Европейската сметна палата (ЕСП), и гарантират, че всички трети страни, ангажирани с изпълнението на средства на Съюза, предоставят същите права. Държавите членки следва да предоставят подробен доклад на Комисията за открити нередности, включително измами, за своите последващи действия, както и за последващи действия по разследванията на OLAF. Държавите членки, които не участват в засиленото сътрудничество с EPPO, следва да докладват на Комисията относно решенията, взети от националните разследващи органи във връзка със случаи на нередности, засягащи бюджета на Съюза.
__________________
__________________
18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
18 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).
20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
20 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
21 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
22 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
22 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 61
(61)  Следва да бъдат установени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подпомагане от фондовете. За тази цел определянето на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета23, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията24.
(61)  Следва да бъдат установени обективни критерии за определяне на допустими региони и области, които да получат подпомагане от фондовете. За тази цел определянето на регионите и районите на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета, изменен последно с Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията24.
__________________
__________________
23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
23 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията от 8 август 2014 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 241, 13.8.2014 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията от 21 ноември 2016 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 322, 29.11.2016 г., стр. 1).
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  За да бъде установена подходяща финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства на държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ заедно със списък на допустимите региони, както и средствата за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Предвид факта, че националните средства на държавите членки следва да се установят въз основа на статистическите данни и прогнозите, налични през 2018 г. и предвид несигурността на прогнозите, Комисията следва да направи преглед на общите отпуснати средства на всички държави членки през 2024 г. въз основа на наличните тогава последни статистически данни, и когато има кумулативно отклонение от повече от ± 5% – да коригира тези отпуснати средства за периода 2025 – 2027 г., за да може резултатите от междинния преглед и техническата корекция да бъдат отразени в измененията на програмите по едно и също време.
(62)  За да бъде установена подходяща финансова рамка за ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и Кохезионния фонд, Комисията следва да определи годишното разпределение на наличните средства на държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ заедно със списък на допустимите региони, както и средствата за целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Предвид факта, че националните средства на държавите членки следва да се установят въз основа на статистическите данни и прогнозите, налични през 2018 г. и предвид несигурността на прогнозите, Комисията следва да направи преглед на общите отпуснати средства на всички държави членки през 2024 г. въз основа на наличните тогава последни статистически данни, и когато има кумулативно отклонение от повече от ± 5% – да коригира тези отпуснати средства за периода 2025 – 2027 г., за да може резултатите от междинния преглед и техническата корекция да бъдат отразени в измененията на програмите по едно и също време.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) [новият Регламент за МСЕ]25 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В продължение на успешния подход от програмния период 2014-2020 г., 10 000 000 000 EUR от Кохезионния фонд следва да бъдат прехвърлени към Механизма за свързване на Европа.
(63)  Проектите, свързани с трансевропейските транспортни мрежи съгласно Регламент (ЕС) [новият Регламент за МСЕ]25 ще продължат да бъдат финансирани от Кохезионния фонд както чрез споделено управление, така и чрез режим на пряко изпълнение по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). В продължение на успешния подход от програмния период 2014-2020 г., 4 000 000 000 EUR от Кохезионния фонд следва да бъдат прехвърлени към Механизма за свързване на Европа.
__________________
__________________
25 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно [МСЕ] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
25 Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно [МСЕ] (ОВ L […], […] г., стр. […]).
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  Известна част от средствата от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат разпределени на Европейската инициатива за градовете, която следва да се изпълнява чрез пряко или непряко управление от Комисията.
(64)  Известна част от средствата от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд следва да бъдат разпределени на Европейската инициатива за градовете, която следва да се изпълнява чрез пряко или непряко управление от Комисията. В бъдеще следва да се обсъди допълнително специфичното подпомагане, предоставяно на регионите и общностите в неравностойно положение.
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 65 a (ново)
(65a)   За да се преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени регионите със средни доходи, както е посочено в 7-ия доклад за сближаването1a (нисък растеж в сравнение с по-развитите региони, но и в сравнение с по-слабо развитите региони, като пред този проблем са изправени по-специално регионите, чийто БВП на глава от населението е между 90% и 100% от средния за ЕС-27), „регионите в преход“ следва да получат адекватно подпомагане и да бъдат определени като региони, чийто БВП на глава от населението е между 75% и 100% от средния за ЕС-27.
___________________
7-и доклад на Комисията относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Моят регион, моята Европа, нашето бъдеще – седми доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване“ (COM(2017)0583, 9 октомври 2017 г.).
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 66 a (ново)
(66a)  В контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза няколко региона и държави членки ще бъдат изложени в по-голяма степен на последиците от оттеглянето, отколкото останалите, поради географското си положение, природа и/или обхват на търговските си връзки. Ето защо е важно да се определят практически решения за подпомагане също в рамките на политиката на сближаване, за да се отговори на предизвикателствата, пред които са изправени засегнатите региони и държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство. Освен това ще трябва да се установи постоянно сътрудничество, което да включва обмен на информация и на добри практики на равнището на най-засегнатите местни и регионални органи и държави членки.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Необходимо е да се установят максимални ставки на съфинансиране в областта на политиката за сближаване по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публично или частно национално подпомагане. Тези ставки следва да отразяват равнището на икономическо развитие на регионите от гледна точка на БВП на глава от населението спрямо средната стойност за ЕС-27.
(67)  Необходимо е да се установят максимални ставки на съфинансиране в областта на политиката за сближаване по категории региони, с цел да се гарантира, че принципът за съфинансиране е спазен чрез подходящо ниво на публично или частно национално подпомагане. Тези ставки следва да отразяват равнището на икономическо развитие на регионите от гледна точка на БВП на глава от населението спрямо средната стойност за ЕС-27, като същевременно се запазва не по-малко благоприятно третиране поради промени в тяхната категоризация.
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  Освен това правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с установяването на критериите за определяне на случаите на нередности, които трябва да бъдат докладвани, определянето на единичната цена, еднократните суми и единните ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходи, приложимо за всички държави членки, а също и определяне на стандартизирани готови методики за изготвяне на извадки.
(69)  Освен това правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с изменението на Европейския кодекс на поведение за партньорство с цел адаптиране на кодекса към настоящия регламент, установяването на критериите за определяне на случаите на нередности, които трябва да бъдат докладвани, определянето на единичната цена, еднократните суми и единните ставки, както и финансиране, което не е свързано с разходи, приложимо за всички държави членки, а също и определяне на стандартизирани готови методики за изготвяне на извадки.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(70)  От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи, прозрачни консултации с всички заинтересовани страни, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Целите на настоящия регламент, а именно да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и да определи общи финансови правила за част от бюджета на Съюза, изпълняван в споделено управление, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, от една страна поради степента на разминаване в развитието на различните региони и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и регионите, а от друга страна поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на ЕС със споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
(73)  Целите на настоящия регламент, а именно да засили икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и да определи общи финансови правила за част от бюджета на Съюза, изпълняван в споделено управление, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, от една страна поради степента на разминаване в развитието на различните региони и конкретните предизвикателства, пред които са изправени най-необлагодетелстваните региони, както и ограничението на финансовите средства на държавите членки и регионите, а от друга страна поради необходимостта от съгласувана рамка за изпълнение, обхващаща няколко фонда на ЕС със споделено управление. Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а
a)  финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейският социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“), фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност („ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),
a)  финансовите правила за Европейския фонд за регионално развитие („ЕФРР“), Европейския социален фонд+ („ЕСФ+“), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони („ЕЗФРСР“), Европейския фонд за морско дело и рибарство („ЕФМДР“),фонд „Убежище и миграция“ („ФУМИ“), фонд „Вътрешна сигурност(„ФВС“) и инструмента за управление на границите и визите („ИУГВ“) (наричани по-нататък заедно „фондовете“),
Изменения 431
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква б
б)  общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР.
б)  общи разпоредби, приложими за ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, както и за ЕЗФРСР, съгласно предвиденото в параграф 1а от настоящия член.
Изменение 432
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1a.   Дял I, глава I - член 2 - параграф 4 a, глава II - член 5, дял III, глава II - членове 22–28 и дял IV - глава III - раздел I - членове 41–43 се прилагат по отношение на мерките за подпомагане, финансирани от ЕЗФРСР, а дял I - глава 1 - член 2 - параграфи 15–25, както и дял V - глава II - раздел II - членове 52–56 се прилагат по отношение на финансовите инструменти, предвидени в член 74 от Регламент (ЕС) .../... [Регламента относно стратегическите планове по ОСП] и подкрепяни в рамките на ЕЗФРСР.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „съответни препоръки за отделните държави“, означава препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е уместно да се използват многогодишни инвестиции, попадащи в обхвата на фондовете, както е посочено в регламентите за отделните фондове, и съответните препоръки, приети в съответствие с член [XX] от Регламент (ЕС) [номер на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз] на Европейския парламент и на Съвета;
(1)  „съответни препоръки за отделните държави“, означава препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 121, параграф 2 и параграф 4 и член 148, параграф 4 от ДФЕС, свързани със структурните предизвикателства, за чието преодоляване е уместно да се използват многогодишни инвестиции, попадащи в обхвата на фондовете, както е посочено в регламентите за отделните фондове, и съответните препоръки, приети в съответствие с член [XX] от Регламент (ЕС) [номер на новия Регламент относно управлението на Енергийния съюз] на Европейския парламент и на Съвета;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
(1а)   „благоприятстващо условие“ означава конкретно и точно определено условие, което има реална връзка с пряко въздействие върху ефективното и ефикасно изпълнение на дадена специфична цел на програмата;
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
(4а)  „програма“ в контекста на ЕЗФРСР означава стратегическите планове по ОСП, както са посочени в Регламент (EС) [...] (Регламента за стратегическите планове по ОСП);
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 – буква в
в)  в контекста на схемите за държавни помощи – предприятието, което получава помощта;
в)  в контекста на схемите за държавни помощи – по целесъобразност, органът или предприятието, което получава помощта, освен когато помощта е по-малка от 200 000 EUR на предприятие, при което съответната държава членка може да реши, че бенефициер е органът, който предоставя помощта, без да се засягат регламенти (ЕС) № 1407/2013, (ЕС) № 1408/2013 и (ЕС) № 717/2014 на Комисията;
__________________
OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1.
OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9.
OВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „фонд за малки проекти“ означава операция по програма от Interreg, насочена към подбора и изпълнението на проекти с ограничен финансов обем;
(9)  „фонд за малки проекти“ означава операция по програма от Interreg, насочена към подбора и изпълнението на проекти, включително проекти от типа „от хората за хората“ с ограничен финансов обем;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21
(21)  „специален фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд с цел да предоставя финансови продукти на крайните получатели;
(21)  „специален фонд“ означава фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд, посредством който те предоставят финансови продукти на крайните получатели;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 36 а (нова)
(36а)  принципът „енергийната ефективност на първо място“ означава даване на приоритет, при вземането на решения в областта на енергийното планиране, политика и инвестиции, на мерките, които повишават ефективността на търсенето и предлагането на енергия;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37
(37)  „устойчивост на климата“ означава процес, който гарантира, че инфраструктурата е устойчива на отрицателните въздействия от изменението на климата в съответствие с националните правила и насоки, където са налични, или с международно признатите стандарти.
(37)  „устойчивост на климата“ означава процес, който гарантира, че инфраструктурата е устойчива на отрицателните въздействия от изменението на климата в съответствие с международно признатите стандарти или националните правила и насоки, където са налични, че се зачита принципът „енергийната ефективност на първо място“ и че се избират специфични пътища за намаляване на емисиите и за декарбонизация;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 37 a (нова)
(37а)  „ЕИБ“ означава Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд или всяка друга дъщерна структура на Европейската инвестиционна банка.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а
a)  по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход;
a)  по-интелигентна и по-конкурентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход и укрепване на малките и средните предприятия;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
б)  по-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска,
б)  по-зелена, нисковъглеродна, преминаваща към икономика с нулеви нетни въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него и превенция и управление на риска;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в
в)  по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ;
в)  по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността, включително интелигентната и устойчива мобилност, и регионалната свързаност на ИКТ;
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г
г)  по-социална Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права,
г)  по-социална и по-приобщаваща Европа – реализиране на европейския стълб на социалните права;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи.
д)  Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на всички региони, райони и на местните инициативи.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Държавите членки предоставят информация относно подпомагането за цели във връзка с околната среда и климата, като използват методология, основана на видовете интервенции за всеки от фондовете. Тази методология се състои от приписването на конкретен коефициент на подпомагането, предоставяно на дадено равнище, който отразява степента, в която това подпомагане допринася към целите във връзка с околната среда и климата. В случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.
3.  Държавите членки гарантират устойчивост по отношение на климата на съответните операции през целия процес на планиране и изпълнение и предоставят информация относно подпомагането за цели във връзка с околната среда и климата, като използват методология, основана на видовете интервенции за всеки от фондовете. Тази методология се състои от приписването на конкретен коефициент на подпомагането, предоставяно на дадено равнище, който отразява степента, в която това подпомагане допринася към целите във връзка с околната среда и климата. В случая на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд коефициентите са обвързани с кодовете и измеренията за видовете интервенции, определени в приложение І.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Държавите членки и Комисията гарантират координацията, допълняемостта и съгласуваността между фондовете и други инструменти на Съюза, например програмата за подкрепа на структурните реформи, включително инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа. Те оптимизират механизмите за координиране между отговорните субекти, за да се избегне дублиране по време на планирането и на изпълнението.
4.  В съответствие със съответните си отговорности и с принципите на субсидиарност и многостепенно управление, държавите членки и Комисията гарантират координацията, допълняемостта и съгласуваността между фондовете и други инструменти на Съюза, например програмата за подкрепа на структурните реформи, включително инструмента за осъществяване на реформи и инструмента за техническа подкрепа. Те оптимизират механизмите за координиране между отговорните субекти, за да се избегне дублиране по време на планирането и на изпълнението.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 a (нов)
4а.   Държавите членки и Комисията гарантират спазването на съответните правила за държавната помощ.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Държавите членки и Комисията изпълняват бюджета на Съюза, разпределен за фондовете, под споделено управление в съответствие с член [63] от Регламент (ЕС, Евратом) [номер на новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“).
1.  Държавите членки в съответствие със своята институционална и правна рамка и Комисията изпълняват бюджета на Съюза, разпределен за фондовете, под споделено управление в съответствие с член [63] от Регламент (ЕС, Евратом) [номер на новия Финансов регламент] („Финансовия регламент“).
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Комисията обаче изпълнява размера на подпомагането от Кохезионния фонд, прехвърлено към МСЕ, Европейската инициатива за градовете, междурегионалните иновативни инвестиции, размера на подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ към транснационалното сътрудничество, размера на приноса към InvestEU37 и техническата помощ по инициатива на Комисията при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.
2.  Без да се засяга член 1, параграф 2, Комисията изпълнява размера на подпомагането от Кохезионния фонд, прехвърлено към МСЕ, Европейската инициатива за градовете, междурегионалните иновативни инвестиции, размера на подпомагането, прехвърлено от ЕСФ+ към транснационалното сътрудничество, размера на приноса към InvestEU37 и техническата помощ по инициатива на Комисията при пряко или непряко управление в съответствие с [член 62, параграф 1, букви а) и в)] от Финансовия регламент.
_________________
_________________
37 [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ L […], […], стр. […])].
37 [Регламент (ЕС) № […] от […] (ОВ L […], […], стр. […])].
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  Комисията може да изпълнява сътрудничеството между най-отдалечените региони по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“ при непряко управление.
3.  Комисията, със съгласието на държавата членка и на съответния регион, може да изпълнява сътрудничеството между най-отдалечените региони по цел „Европейско териториално сътрудничество (Interreg)“ при непряко управление.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Всяка държава членка организира партньорство с компетентните регионални и местни органи. В това партньорство се включват поне следните партньори:
1.  За споразумението за партньорство и за всяка програма всяка държава членка, в съответствие със своята институционална и правна рамка, организира пълноценно и ефективно партньорство. В това партньорство се включват поне следните партньори:
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а
a)  градски и други публични органи;
a)  регионални, местни, градски и други публични органи;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в
в)  съответните организации, представляващи гражданското общество, партньорите от областта на околната среда и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията.
в)  съответните организации, представляващи гражданското общество, като например партньорите от областта на околната среда, неправителствените организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното включване, основните права, правата на хората с увреждания, равенството между половете и недискриминацията.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в a (нова)
вa)   научноизследователски институции и университети, по целесъобразност.
Изменения 78 и 459
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2
2.  Съгласно принципа на многостепенното управление държавата членка ангажира тези партньори в изготвянето на споразумението за партньорство и в целия процес на подготовка и изпълнение на програмите, включително чрез участие в мониторингови комитети по член 34.
2.  Съгласно принципа на многостепенното управление и следвайки подход „отдолу-нагоре“, държавата членка ангажира тези партньори в изготвянето на споразумението за партньорство и в целия процес на подготовка, изпълнение и оценка на програмите, включително чрез участие в мониторингови комитети по член 34. В този контекст, държавите членки разпределят подходящ процент от идващите от фондовете средства за изграждане на административен капацитет на социалните партньори и организациите на гражданското общество. В случай на трансгранични програми заинтересованите държави членки включват тези партньори от всички участващи държави членки.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Организацията и изпълнението на партньорството трябва да бъдат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията38.
3.  Организацията и изпълнението на партньорството трябва да бъдат в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията38. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 107 във връзка с изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията за неговото приспособяване към настоящия регламент.
_________________
_________________
38 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
38 Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 74, 14.3.2014 г., стр. 1).
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4
4.  Поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, представляващи партньорите на равнището на Съюза, по изпълнението на програмите.
4.  Поне веднъж годишно Комисията провежда консултации с организациите, представляващи партньорите на равнището на Съюза, по изпълнението на програмите и докладва за резултата на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6a
Хоризонтални принципи
1.  Държавите членки и Комисията гарантират зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз при изпълнението на фондовете.
2.  Държавите членки и Комисията гарантират, че равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола се вземат под внимание и се насърчават през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите, включително по отношение на мониторинга, докладването и оценката.
3.  Държавите членки и Комисията предприемат съответните стъпки, за да предотвратят всякаква дискриминация на основата на полова принадлежност, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация по време на подготовката, изпълнението, мониторинга, докладването и оценката на програмите. По-специално през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите се взема под внимание достъпността за хората с увреждания.
4.  Целите на фондовете се осъществяват в съответствие с принципа на устойчивото развитие, като се отчитат целите за устойчиво развитие на ООН, и в съответствие с действията на Съюза за утвърждаване на целта за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и борба с изменението на климата, като се взема предвид принципът „замърсителят плаща“, както е предвидено в член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Държавите членки и Комисията гарантират, че по време на подготовката и изпълнението на програмите се насърчават изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност, принципът „енергийната ефективност на първо място“, социално справедлив енергиен преход, смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията към него, биологичното разнообразие, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска. Програмите се стремят да избягват инвестиции, свързани с производството, преработката, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
1.  Всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство, в което определя целите и договореностите за ефективното и ефикасно използване на фондовете през периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г.
1.  Всяка държава членка изготвя споразумение за партньорство, в което определя целите и договореностите за ефективното и ефикасно използване на фондовете през периода 1 януари 2021 г. - 31 декември 2027 г. Такова споразумение за партньорство се изготвя в съответствие с кодекса за поведение, установен с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
2.  Държавата членка представя споразумението за партньорство на Комисията преди или едновременно с подаването на първата програма.
2.  Държавата членка представя споразумението за партньорство на Комисията преди или едновременно с подаването на първата програма, но не по-късно от 30 април 2021 г.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3
3.  Споразумението за партньорство може да се представи заедно със съответната годишна национална програма за реформи.
3.  Споразумението за партньорство може да се представи заедно със съответната годишна национална програма за реформи и националния план в областта на енергетиката и климата.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а
a)  избраните цели на политиката, с указание от кои фондове и програми ще бъдат следвани и обосновка за това, а където е целесъобразно – и обосновка за използването на модела за постигане на резултати на InvestEU, като се вземат предвид препоръките за отделните държави;
a)  избраните цели на политиката, с указание от кои фондове и програми ще бъдат преследвани и обосновка за това, като се вземат предвид и се изброяват съответните препоръки за отделните държави, както и регионалните предизвикателства;
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка i
и)  резюме на вариантите на политика и на основните резултати, очаквани от всеки от фондовете, включително – където е приложимо – от използването на InvestEU;
и)  резюме на вариантите на политика и на основните резултати, очаквани от всеки от фондовете;
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка ii
ii)  координация, разграничение и допълняемост между фондовете и, където е приложимо, координация между националните и регионалните програми;
ii)  координация, разграничение и допълняемост между фондовете и, където е приложимо, координация между националните и регионалните програми, по-специално по отношение на стратегическите планове по ОСП, посочени в Регламент (ЕС) [...] (Регламента за стратегическите планове по ОСП);
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii
iii)  допълвания между фондовете и други инструменти на Съюза, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата по програма LIFE;
iii)  допълвания и полезни взаимодействия между фондовете и други инструменти на Съюза, включително стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата по програма LIFE, както и – когато това е уместно, проекти, финансирани по „Хоризонт Европа“;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б – подточка iii а (нова)
iiiа)   изпълнение на целите, политиките и мерките съгласно националните планове в областта на енергетиката и климата;
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация;
в)  неокончателно предвиждано финансиране от всеки от фондовете по цели на политиката на национално и, по целесъобразност – на регионално равнище, като се спазват правилата за отделните фондове относно тематичната концентрация;
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква г
г)  където е приложимо, разбивка на финансовите ресурси по категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 и размера на разпределените средства, предлагани за прехвърляне между категориите региони в съответствие с член 105;
г)  разбивка на финансовите ресурси по категории региони в съответствие с член 102, параграф 2 и размера на разпределените средства, предлагани за прехвърляне между категориите региони в съответствие с член 105;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква д
д)  сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU по фондове и категории региони;
заличава се
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж
ж)  резюме на действията, които съответната държава членка ще предприеме, за да увеличи своя административен капацитет за изпълнение на фондовете.
ж)  резюме на действията, които съответната държава членка ще предприеме, за да увеличи своя административен капацитет за изпълнение на фондовете и нейната система за управление и контрол.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж a (нова)
жа)   по целесъобразност – интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства и/или специфичните нужди на регионите и районите;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ж б (нова)
жб)   стратегия за комуникация и видимост.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)
по искане на държави членки ЕИБ може да участва в подготовката на споразумението за партньорство, както и в дейностите във връзка с подготовката на операции, финансови инструменти и публично-частни партньорства.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg), в споразумението за партньорство се включва само списък на планираните програми.
Що се отнася до целта за европейско териториално сътрудничество (Interreg), в споразумението за партньорство се включва само списък на планираните програми и нуждите от трансгранични инвестиции в засегнатата държава членка.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на споразумението за партньорство и на съответствието му с настоящия регламент и с правилата за отделните фондове. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.
1.  Комисията прави оценка на споразумението за партньорство и на съответствието му с настоящия регламент и с правилата за отделните фондове. В оценката си Комисията отчита разпоредбите на член 4 и 6,съответните препоръки за отделните държави, както и мерките, свързани с интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и начина, по който те се предприемат.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
2.  Комисията може да прави коментари до три месеца след датата на представяне на споразумението за партньорство от държавата членка.
2.  Комисията може да прави коментари до два месеца след датата на представяне на споразумението за партньорство от държавата членка.
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на споразумението за партньорство, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на споразумението за партньорство, като отчита коментарите на Комисията в рамките на един месец от датата на тяхното представяне.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява споразумението за партньорство, не по-късно от четири месеца след датата на подаването на това споразумение от съответната държава членка. Споразумението за партньорство не може да се изменя.
4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се одобрява споразумението за партньорство, не по-късно от четири месеца след датата на първото подаване на това споразумение от съответната държава членка. Споразумението за партньорство не може да се изменя.
Изменение 428
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
1.  В споразумението за партньорство или в искането за изменение на програмата държавите членки могат да разпределят размера на приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции. Размерът на приноса към InvestEU не може да надвишава 5 % от общия размер на отпуснатите средства по всеки един от фондовете, освен в надлежно обосновани случаи. Този принос не представлява прехвърляне на средства по смисъла на член 21.
1.  От 1 януари 2023 г. в искането за изменение на програмата държавите членки могат, със съгласието на съответните управляващи органи, да разпределят до 2% от приноса от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и ЕФМДР, който да бъде прехвърлен към InvestEU и изпълнен под формата на бюджетни гаранции. До 3% от общия размер на отпуснатите средства по всеки един от фондовете може да бъде допълнително разпределен към InvestEU в рамките на междинния преглед. Този принос се предоставя за инвестиции в съответствие с целите на политиката на сближаване и в същата категория региони, към които са насочени фондовете по произход. Когато сума от ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд се предоставя като принос на InvestEU, следва да се прилагат благоприятстващите условия съгласно посоченото в член 11 от настоящия регламент и в приложения III и IV към него. Могат да бъдат разпределяни само средства от бъдещи календарни години.
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.   За споразумението за партньорство може да бъдат разпределяни само средства от настоящата и бъдещите календарни години. За исканията за изменение на програма могат да бъдат разпределяни само средства от бъдещи календарни години.
заличава се
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Посочената в параграф 1 сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на държавата членка.
3.  Посочената в параграф 1 сума се използва за обезпечаване на частта от гаранцията на ЕС по подразделението на съответната държава членка.
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 1
Когато до 31 декември 2021 г. не бъде сключено споразумение за принос, както е определено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сума, посочена в параграф 1, отпусната по споразумението за партньорство, държавата членка внася искане за изменение на програма или програми, за да използва съответната сума.
Когато до 31 декември 2023 г. не бъде сключено споразумение за принос, както е определено в член [9] от [Регламента за InvestEU], за сума, посочена в параграф 1, държавата членка внася искане за изменение на програма или програми, за да използва съответната сума.
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 – алинея 2
Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, отпусната в искането за изменение на дадена програма, се сключва едновременно с приемането на решението за изменение на програмата.
Споразумението за принос за сума, посочена в параграф 1, отпусната в искането за изменение на дадена програма, се сключва или съответно изменя едновременно с приемането на решението за изменение на програмата.
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5
5.  Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от девет месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към програмата или програмите, а държавата членка внася съответното искане за изменение на програмата.
5.  Ако споразумението за гаранция, предвидено в член [9] от [Регламента за InvestEU], не бъде сключено в срок от девет месеца след одобрението на споразумението за принос, съответните суми, внесени в общия обезпечителен фонд като обезпечение, се прехвърлят обратно към първоначалната програма или програми, а държавата членка внася съответното искане за изменение на програмата. В този конкретен случай ресурсите от предишни календарни години могат да бъдат променени, ако ангажиментите все още не са изпълнени.
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 7
7.  Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU, изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и се използват за подпомагане по същата цел или цели под формата на финансови инструменти.
7.  Средствата, генерирани от или относими към приноса за InvestEU, изпълнени чрез бюджетни гаранции, се предоставят на държавите членки и на местния или регионалния орган, за който се отнася приносът, и се използват за подпомагане по същата цел или цели под формата на финансови инструменти.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
В настоящия регламент се определят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение („благоприятстващи условия“) за всяка специфична цел.
В настоящия регламент се определят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение („благоприятстващи условия“) за всяка специфична цел. Благоприятстващите условия се прилагат до степента, в която допринасят за постигането на специфичните цели на програмата.
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
2.  Когато изготвя програма или въвежда нова специфична цел като част от изменението на дадена програма, държавата членка прави оценка изпълнени ли са благоприятстващите условия, свързани с избраната специфична цел. Благоприятстващо условие се счита за изпълнено, когато са удовлетворени свързаните с него критерии. Държавата членка посочва във всяка програма или в изменението на програмата кои от благоприятстващите условия са изпълнени и кои – не, и включва обосновка защо счита дадено благоприятстващо условие за изпълнено.
2.  Когато изготвя програма или въвежда нова специфична цел като част от изменението на дадена програма, държавата членка прави оценка изпълнени ли са благоприятстващите условия, свързани с избраната специфична цел. Благоприятстващо условие се счита за изпълнено, когато са удовлетворени свързаните с него критерии. Държавата членка посочва във всяка програма или в изменението на програмата кои от благоприятстващите условия са изпълнени и кои – не, и включва обосновка защо счита дадено благоприятстващо условие за изпълнено. По искане на държава членка ЕИБ може да допринесе за оценките на действията, необходими за изпълнение на съответните благоприятстващи условия.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 1
В срок от три месеца от получаването на информацията по параграф 3, Комисията извършва оценка и информира държавата членка дали е съгласна, че условието е изпълнено.
В срок от два месеца от получаването на информацията по параграф 3, Комисията извършва оценка и информира държавата членка дали е съгласна, че условието е изпълнено.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 – алинея 2
Когато Комисията не е съгласна с оценката на държавата членка, тя уведомява съответно държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от един месец.
Когато Комисията не е съгласна с оценката на държавата членка, тя уведомява съответно държавата членка и ѝ дава възможност да представи коментари в срок от най-много два месеца.
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – алинея 1
Разходите, свързани с операции по съответната специфична цел не могат да бъдат включвани в заявления за плащане, докато Комисията не информира държавата членка, че счита благоприятстващото условие за изпълнено съгласно параграф 4.
Разходите, свързани с операции по съответната специфична цел могат да бъдат включвани в заявления за плащане, преди Комисията да информира държавата членка, че счита благоприятстващото условие за изпълнено съгласно параграф 4, без да се засяга самото спиране на възстановяването на разходите до момента на изпълнение на условието.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки определят рамка за качество на изпълнението, която дава възможност за мониторинг, отчитане и оценка на изпълнението на програмата по времето на нейното изпълнение и допринася за измерването на общите резултати на фондовете.
Държавата членка, когато е целесъобразно със сътрудничеството на местните и регионалните органи, определя рамка за качество на изпълнението, която дава възможност за мониторинг, отчитане и оценка на изпълнението на програмата по времето на нейното изпълнение и допринася за измерването на общите резултати на фондовете.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.  Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма, с изключение на техническата помощ и на специфичната цел, насочена към материалните лишения, определена в член [4, буква в), подточка vii)] от Регламента за ЕСФ+.
2.  Междинните цели и целевите стойности се определят във връзка с всяка специфична цел в дадена програма, с изключение на техническата помощ и на специфичната цел, насочена към материалните лишения, определена в член [4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – уводна част
1.  За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, държавата членка прави преглед на всяка програма, като взема предвид следните елементи:
1.  За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд, държавата членка и съответните управляващи органи правят преглед на всяка програма, като вземат предвид следните елементи:
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 14 — параграф 1 — буква а
a)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети през 2024 г.;
a)  новите предизвикателства, посочени в съответните препоръки за отделните държави, приети през 2024 г., и целите, определени при прилагането на интегрираните национални планове в областта на климата и енергетиката, ако е уместно;
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква б
б)  социално-икономическото положение на съответната държава членка или на съответния регион;
б)  социално-икономическото положение на съответната държава членка или на съответния регион, включително състоянието на изпълнението на Европейския стълб на социалните права и териториалните нужди с оглед намаляване на различията, както и на икономическите и социалните неравенства;
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква г a (нова)
гa)  всяка значителна отрицателна финансова, икономическа или социална промяна, която изисква корекция на програмите, включително вследствие на симетрични или асиметрични сътресения в държавите членки и техните региони.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 1
Държавата членка представя на Комисията до 31 март 2025 г. искане за изменение на всяка програма в съответствие с член 19, параграф 1. Държавата членка обосновава изменението въз основа на елементите, посочени в параграф 1.
В съответствие с резултата от прегледа държавата членка представя на Комисията до 31 март 2025 г. искане за изменение на всяка програма в съответствие с член 19, параграф 1 или заявява, че не се изискват никакви изменения. Държавата членка обосновава изменението въз основа на елементите, посочени в параграф 1 или, според случая, посочва причините да не се изисква изменение на дадена програма.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква а
a)  разпределението на финансовите ресурси по приоритети, включително суми за годините 2026 и 2027;
a)  преразгледаното първоначално разпределение на финансовите ресурси по приоритети, включително суми за годините 2026 и 2027;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – алинея 2 – буква б a (нова)
ба)   сумите, които ще бъдат предоставени като принос за InvestEU по фонд и категория региони, когато е целесъобразно;
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 а (нов)
3а.   До 31 март 2026 г. Комисията приема доклад, обобщаващ резултатите от процеса на междинния преглед, посочен в параграфи 1 и 2. Комисията съобщава този доклад на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономическия и социален комитет и на Комитета на регионите.
Изменения 425/rev, 444/rev, 448 и 469
Предложение за регламент
Член 15
[...]
заличава се
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
1.  Държавите членки изготвят програми за изпълнение на фондовете за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.
1.  Държавите членки като си сътрудничат с партньорите, посочени в член 6, изготвят програми за изпълнение на фондовете за периода 1 януари 2021 г. – 31 декември 2027 г.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 1
Всяка програма се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на конкретна цел на политиката или за техническа помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката може да съответства повече от един приоритет.
Всяка програма се състои от приоритети. Всеки приоритет съответства на една или повече цели на политиката или за техническа помощ. Приоритет, който съответства на една цел на политиката, се състои от една или няколко специфични цели. На една и съща цел на политиката може да съответства повече от един приоритет.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка i
и)  икономическите, социалните и териториалните различия, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;
и)  икономическите, социалните и териториалните различия и неравенства, освен за програмите, подпомагани от ЕФМДР;
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка ii
ii)  пазарната неефективност, инвестиционните потребности и допълняемостта с други форми на подпомагане;
ii)  пазарната неефективност, инвестиционните потребности и допълняемостта и полезните взаимодействия с други форми на подпомагане;
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iii
iii)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави и в други приложими препоръки на Съюза, адресирани до държавите членки;
iii)  предизвикателствата, посочени в съответните препоръки за отделните държави;
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – точка iv
iv)  предизвикателствата в административния капацитет и управлението;
iv)  предизвикателствата в административния капацитет и управлението и мерките за опростяване;
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка iv a (нова)
ivа)   интегриран подход за справяне с демографските предизвикателства, когато е уместно;
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка vi a (нова)
viа)   предизвикателствата и свързаните с тях цели, определени в националните планове в областта на енергетиката и климата и в Европейския стълб на социалните права;
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква а – подточка vii
vii)  при програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие;
vii)  при програмите, подпомагани от ФУМИ, ФВС и ИУГВ, напредъка в прилагането на съответните достижения на правото на Съюза и планове за действие както и установените недостатъци;
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка i
и)  свързаните видове действия, включително списък на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, където е целесъобразно;
и)  свързаните видове действия, включително индикативен списък и график на планираните операции от стратегическо значение и на техния очакван принос за постигането на тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, където е целесъобразно;
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка iii a (нова)
iiiа)   действия за гарантиране на равенство, приобщаване и недискриминация;
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка v
v)  междурегионални и транснационални действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;
v)  междурегионални, трансгранични и транснационални действия, при които бенефициерите се намират поне в още една друга държава членка;
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка v a (нова)
vа)   устойчивостта на инвестициите;
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква г – подточка vii a (нова)
viiа)   описание как ще се осъществят допълвания и полезни взаимодействия с други фондове и инструменти;
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 1 – буква и
и)  предвидения подход към комуникацията и видимостта за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка;
и)  предвидения подход към комуникацията и видимостта за програмата чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, когато е уместно отразяване в социалните медии, както и планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка;
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 1 – буква й
й)  управляващия орган, одитния орган и организацията, която получава плащания от Комисията.
й)  управляващия орган, одитния орган, органа, отговарящ за счетоводната функция съгласно член 70, и организацията, която получава плащания от Комисията.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2
Букви в) и г) от настоящия параграф не се прилагат за специфичната цел, определена в член [4, буква в) подточка vii)] от настоящия параграф
Букви в) и г) от настоящия параграф не се прилагат за специфичната цел, определена в член [4, параграф 1, подточка xi)] от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)
Доклад за околната среда, съдържащ съответната информация относно въздействието върху околната среда в съответствие с Директива 2001/42/ЕО, се прилага към програмата, като се отчитат нуждите във връзка със смекчаването на последиците от изменението на климата.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 6
6.  За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд програмите, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите само за годините 2021 – 2025 г.
6.  За ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд програмите, представени в съответствие с член 16, в таблицата, посочена в параграф 3, буква е), подточка ii), се дават сумите за годините 2021 – 2027 г.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Комисията прави оценка на програмата и на съответствието ѝ с настоящия регламент и с регламентите за отделните фондове, както и на съответствие ѝ със споразумението за партньорство. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави.
1.  Комисията прави оценка на програмата и на съответствието ѝ с настоящия регламент и с регламентите за отделните фондове, както и на съответствие ѝ със споразумението за партньорство. В оценката си Комисията отчита по-специално съответните препоръки за отделните държави, както и съответните предизвикателства, установени при изпълнението на интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата и на Европейския стълб на социалните права и начина, по който се подхожда към тях.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Комисията може да направи коментари в срок от три месеца от датата на подаване на програмата от държавата членка.
2.  Комисията може да направи коментари в срок от два месеца от датата на подаване на програмата от държавата членка.
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на програмата, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на програмата, като отчита коментарите на Комисията в рамките на два месеца от датата на тяхното представяне.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което одобрява програмата не по-късно от шест месеца след датата на представяне на програмата от държавата членка.
4.  Комисията приема решение посредством акт за изпълнение, с което одобрява програмата не по-късно от пет месеца след датата на първото представяне на програмата от държавата членка.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Комисията прави оценка на изменението и на неговото съответствие с настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, включително изисквания на национално равнище, и може да направи коментари в срок от три месеца от представянето на изменената програма.
2.  Комисията прави оценка на изменението и на неговото съответствие с настоящия регламент и регламентите за отделните фондове, включително изисквания на национално равнище, и може да направи коментари в срок от два месеца от представянето на изменената програма.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  Държавата членка прави преглед на изменената програма, като отчита коментарите на Комисията.
3.  Държавата членка прави преглед на изменената програма, като отчита коментарите на Комисията в рамките на два месеца от тяхното представяне.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма не по-късно от 6 месеца след представянето ѝ от държавата членка.
4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма не по-късно от три месеца след представянето ѝ от държавата членка.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 5 – алинея 1
Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 5 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 3 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлянето се отнася единствено до отпуснатите средства за същата категория региони.
Държавата членка може да прехвърли по време на програмния период сума в размер на до 7 % от първоначално разпределените средства за даден приоритет и не повече от 5 % от бюджета на програмата към друг приоритет на един и същ фонд и на същата програма. Когато извършва това държавата членка се съобразява с кодекса за поведение, установен с Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията. За програмите, подпомагани по линия на ЕФРР и ЕСФ+, прехвърлянето се отнася единствено до отпуснатите средства за същата категория региони.
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 6
6.  За поправка на грешки от чисто техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата, не се изисква одобрението на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.
6.  За поправка на грешки от чисто канцеларско, техническо или редакционно естество, които не засягат изпълнението на програмата, не се изисква одобрението на Комисията. Държавите членки уведомяват Комисията за такива поправки.
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
2.  ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 10 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението.
2.  ЕФРР и ЕФС+ могат да финансират — като се допълват и при спазване на граница от 15 % подпомагане от тези фондове за всеки приоритет на една програма — цялата или част от операция, разходите по която са допустими за подпомагане от другия фонд, въз основа на правилата за допустимост, прилагани за този фонд, при условие че тези разходи са необходими за изпълнението.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
1.  Държавите членки могат да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към всеки друг фонд със споделено управление или към инструмент с пряко или непряко управление.
1.  С цел осигуряване на гъвкавост държавите членки могат, ако мониторинговият комитет на програмата изрази съгласие, да поискат прехвърляне на до 5 % от отпуснатите финансови средства по програмата от всеки от фондовете към Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд или Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Изменения 171 и 434
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2
2.  Прехвърлените средства се изпълняват в съответствие с правилата на фонда или инструмента, към който се прехвърлят, а в случай на прехвърляне към инструменти при пряко или непряко управление, в полза на съответната държава членка.
2.  Прехвърлените средства се използват в съответствие с правилата на фонда или инструмента, към който се прехвърлят.
Изменения 172, 433 и 434
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
3.  Исканията съгласно параграф 1 определят общата прехвърлена сума за всяка година по фонд и по категория регион, където е от значение, обосновани са надлежно и са придружени от преразгледаната програма или програми, от които средствата трябва да бъдат прехвърлени в съответствие с член 19, като указват към кой друг фонд или инструмент се прехвърлят сумите.
3.  Исканията съгласно параграф 1 определят общата прехвърлена сума за всяка година по фонд и по категория регион, където е от значение, обосновани са надлежно с оглед на взаимното допълване и въздействието, които трябва да се постигнат, и са придружени от преразгледаната програма или програми, от които средствата трябва да бъдат прехвърлени в съответствие с член 19, като указват към кой друг фонд или инструмент се прехвърлят сумите.
Изменение 173
Предложение за регламент
Дял 3 – глава 1 a (нова)
ГЛАВА I а – Големи проекти
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 21 а (нов)
Член 21a
Съдържание
Като част от програма или програми ЕФРР и Кохезионният фонд могат да подкрепят операция, включваща поредица от строителни работи, дейности или услуги и предназначена сама по себе си да изпълни неделима задача от точно определено икономическо или техническо естество, която има ясно определени цели и за която общите допустими разходи надхвърлят 100 000 000 EUR („голям проект“). Финансовите инструменти не се считат за големи проекти.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 21 б (нов)
Член 21б
Информация, необходима за одобряването на голям проект
Преди да бъде одобрен голям проект, управляващият орган представя на Комисията следната информация:
a)  подробности относно органа, който ще отговаря за изпълнението на големия проект, и относно неговия капацитет;
б)  описание на инвестицията и нейното местоположение;
в)  общите разходи и общите допустими разходи;
г)  извършените проучвания за осъществимост, включително анализ на вариантите, и резултатите от тях;
д)  анализ на разходите и ползите, включително икономически и финансов анализ, и оценка на риска;
е)  анализ на въздействието върху околната среда, като се вземат предвид потребностите във връзка с приспособяването към изменението на климата и смекчаването на последиците от него и устойчивостта на бедствия;
ж)  обяснение на това как големият проект се съгласува със съответните приоритети на програмата или програмите и неговия очакван принос за постигане на специфичните цели на тези приоритети и очаквания принос за социално-икономическото развитие;
з)  плана за финансиране, който показва общия размер на планираните финансови средства и планираната подкрепа от фондовете, ЕИБ и всички други източници на финансиране, както и физическите и финансовите показатели за мониторинг на напредъка, като се отчитат установените рискове;
и)  графика за изпълнение на големия проект и – когато се очаква периодът на изпълнение да е по-дълъг от програмния период, на фазите, за които се иска подкрепа от фондовете през програмния период.
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 21 в (нов)
Член 21в
Решение относно голям проект
1.  Комисията оценява големия проект въз основа на информацията, посочена в член 21б, с цел да определи дали исканото финансово участие в големия проект, избран от управляващия орган, е оправдано. Комисията приема чрез акт за изпълнение решение относно одобряването на финансовото участие в избрания голям проект не по-късно от три месеца след датата на подаване на информацията, посочена в член 21б.
2.  Одобрението от Комисията съгласно параграф 1 зависи от сключването на първата обществена поръчка за строителство или, в случаите на дейности, извършвани в рамките на структури за ПЧП, от подписването на споразумението за ПЧП между публичната организация и организацията от частния сектор, в рамките на три години от датата на одобрението.
3.  Когато Комисията не одобри финансовото участие в избрания голям проект, в решението си тя излага причините за своя отказ.
4.  Големите проекти, представени за одобрение съгласно параграф 1, се съдържат в списъка на големите проекти по дадена програма.
5.  Разходите, свързани с голям проект, могат да бъдат включени в заявление за плащане след представянето за одобрение, посочено в параграф 1. Когато Комисията не одобри големия проект, избран от управляващия орган, декларацията за разходите се коригира съответно след оттеглянето на заявлението от държавата членка или след приемането на решението на Комисията.
(Това изменение ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение V.)
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – буква в
в)  друг териториален инструмент, разработен от държавите членки с оглед на инвестиции, програмирани по ЕФРР по целта на политиката, посочена в член 4, параграф 1, буква д).
в)  друг териториален инструмент, разработен от държавите членки с оглед на инвестиции, програмирани по целта на политиката, посочена в член 4, параграф 1, буква д).
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)
Държавата членка осигурява съгласуваност и координация, когато местните стратегии за развитие се финансират от повече от един фонд.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  географския район, обхванат от стратегията;
a)  географския район, обхванат от стратегията, включително икономическите, социалните и екологичните взаимовръзки;
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на стратегията в съответствие с член 6.
г)  описание на участието на партньори в подготовката и изпълнението на стратегията съгласно член 6, параграф 1.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2
2.  Териториалните стратегии се изготвят на отговорността на съответните градски, местни или други териториални органи или организации.
2.  Териториалните стратегии се изготвят и одобряват под отговорността на съответните регионални, местни и други публични органи. Предварително съществуващите стратегически документи, отнасящи се до обхванатите територии, могат да бъдат актуализирани и използвани за териториалните стратегии.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 1
Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните градски, местни или други териториални органи или организации подбират или участват в подбора на операциите.
Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните регионални, местни или други териториални органи или организации подбират или участват в подбора на операциите.
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 a (нов)
3а.   При изготвянето на териториални стратегии органите, посочени в параграф 2, си сътрудничат със съответните управляващи органи с цел определяне на обхвата на операциите, които следва да бъдат подпомагани по съответната програма.
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Когато градски, местен или друг териториален орган или организация изпълнява задачи, които са отговорност на управляващия орган и които са различни от подбор на операции, управляващият орган го определя за междинен орган.
4.  Когато регионален, местен или друг публичен орган или друга организация изпълнява задачи, които са отговорност на управляващия орган и които са различни от подбор на операции, управляващият орган го определя за междинен орган.
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)
Избраните операции могат да бъдат подпомагани по повече от един приоритет на една и съща програма.
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1
1.  Когато стратегия, изпълнявана в съответствие с член 23, съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или няколко фонда, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на същата програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“).
1.  Когато стратегия, изпълнявана в съответствие с член 23, съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или повече от един фонд, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на същата програма, действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция („ИТИ“). Когато е целесъобразно, всяка ИТИ може да бъде допълнена с финансово подпомагане от ЕЗФРСР.
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)
2а.   Когато списъкът на операциите, които ще бъдат подпомагани, не е включен в териториалната стратегия, съответните регионални, местни или други публични органи или организации участват в подбора на операциите.
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и ЕФМДР могат да подпомагат воденото от общностите местно развитие.
1.  ЕФРР, ЕСФ+, ЕФМДР и ЕЗФРСР подпомагат воденото от общностите местно развитие. В контекста на ЕЗФРСР такова развитие се определя като местно развитие в рамките на LEADER.
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 - буква б
б)  водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни;
б)  водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в които вземането на решения не е контролирано от нито една от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, включително от публичния сектор;
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква г
г)  подпомага изграждането на мрежи, иновативните характеристики в местния контекст и - където е целесъобразно - сътрудничеството с други териториални участници.
г)  подпомага изграждането на мрежи, подхода „отдолу нагоре“, достъпността, иновативните характеристики в местния контекст и – където е целесъобразно – сътрудничеството с други териториални участници.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4
4.  Когато за изпълнението на такава стратегия се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи могат да изберат един от фондовете за водещ фонд.
4.  Когато за изпълнението на такава стратегия се предоставя подпомагане от повече от един фонд, съответните управляващи органи могат да изберат един от фондовете за водещ фонд. Видът на мерките и операциите, които трябва да бъдат финансирани от всеки засегнат фонд, също може да бъде уточнен.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква г
г)  целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и свързаните планирани действия;
г)  целите на стратегията, включително измерими целеви стойности за резултатите, и свързаните планирани действия в отговор на местните потребности, определени от местната общност;
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – буква е
е)  финансов план, включително планираните средствата от всеки от съответните фондове и всяка от съответните програми.
е)  финансов план, включително планираните средствата от всеки от съответните фондове, в това число когато е целесъобразно, ЕЗФРСР, и всяка от съответните програми.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4
4.  В решението за одобряване на стратегия се определя размерът на средствата от всеки фонд и от всяка програма и отговорностите за управленските и контролните задачи по програмата или програмите.
4.  В решението за одобряване на стратегия се определя размерът на средствата от всеки фонд и от всяка програма и отговорностите за управленските и контролните задачи по програмата или програмите. Съответното национално публично финансиране се гарантира предварително за целия период.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Управляващите органи гарантират, че местните групи за действие избират или един партньор в рамките на групата като административен и финансов водещ партньор, или образуват законно учредена обща структура.
2.  Управляващите органи гарантират, че местните групи за действие са приобщаващи и че те или избират един партньор в рамките на групата като административен и финансов водещ партньор, или образуват законно учредена обща структура с цел изпълнение на задачите, свързани със стратегиите за водено от общностите развитие.
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 27 — параграф 3 — буква а
a)  изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции;
a)  изграждане на административния капацитет на местните участници за разработване и изпълнение на операции;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 5
5.  Местната група за действие може да бъде бенефициер и да изпълнява операции съгласно стратегията.
5.  Местната група за действие може да бъде бенефициер и да изпълнява операции съгласно стратегията, като насърчава разделението на функциите в рамките на местната група за действие.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавата членка гарантира, че подпомагането от фондовете за воденото от общностите местно развитие обхваща:
1.  С оглед на гарантирането на допълвания и полезни взаимодействия държавата членка гарантира, че подпомагането от фондовете за воденото от общностите местно развитие обхваща:
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 28 — параграф 1 — буква а
a)  изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;
a)  изграждане на административен капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)   популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие с цел улесняване на обмена между заинтересованите страни, тяхното информиране и подпомагане на потенциалните бенефициери при изготвянето на заявленията им;
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)
1а.   Действията, посочени в първата алинея, могат да включват по-специално:
a)  помощ за подготовка и оценка на проекти;
б)  подкрепа за институционално укрепване и изграждане на административен капацитет за ефективното управление на фондовете;
в)  проучвания, свързани с докладването от страна на Комисията във връзка с фондовете и доклада за сближаването;
г)  мерки, отнасящи се до анализа, управлението, мониторинга, обмена на информация и изпълнението на фондовете, както и мерки, отнасящи се до прилагането на системите за контрол и до оказването на техническа и административна помощ;
д)  оценки, експертни доклади, статистика и проучвания, включително и тези от общ характер, свързани с текущата и бъдещата дейност на фондовете;
е)  действия за разпространяване на информация, за подкрепа на работата в мрежи, където е целесъобразно, провеждането на комуникационни дейности със специален акцент върху резултатите и добавената стойност, получени с подкрепата на фондовете, повишаване на осведомеността и насърчаване на сътрудничеството и обмена на опит, включително с трети държави;
ж)  изграждане, експлоатация и взаимно свързване на компютризирани системи за управление, мониторинг, одит, контрол и оценка;
з)  действия за подобряване на методите за оценка и обмена на информация относно практиките за оценяване;
и)  действия, свързани с одитирането;
й)  укрепване на националния и регионалния капацитет по отношение на инвестиционното планиране, потребностите от финансиране, подготовката, проектирането и използването на финансови инструменти, съвместни планове за действие и големи проекти;
к)  разпространяване на добри практики с цел подпомагане на държавите членки в укрепването на капацитета на съответните партньори, посочени в член 6, параграф 1, и на обединенията на организации, в които участват.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1 б (нов)
1б.   Комисията заделя най-малко 15% от ресурсите за техническа помощ по инициатива на Комисията с цел постигане на по-голяма ефективност на общуването с широката общественост и по-силни полезни взаимодействия между комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, чрез разширяване на базата от знания за резултатите, по-специално чрез по-ефективно събиране и разпространение, оценка и докладване на данни, и особено чрез открояване на приноса на фондовете за подобряване на живота на гражданите и увеличаване на видимостта на подкрепата от фондовете, както и повишаване на осведомеността за резултатите и добавената стойност от такава подкрепа. След приключване на програмата по целесъобразност продължават да се изпълняват мерките за информация, комуникация и видимост на резултатите и добавената стойност на подкрепата от фондовете, със специален акцент върху операциите. Тези мерки допринасят и за корпоративната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент.
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2
2.  Тези действия могат да обхващат бъдещи и предишни програмни периоди.
2.  Тези действия могат да обхващат предишни и бъдещи програмни периоди.
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 a (нов)
2а.  За да се избегне спиране на плащанията, Комисията гарантира, че държавите членки и регионите, които изпитват затруднения при спазването поради липса на административен капацитет, получават достатъчно техническа помощ за подобряване на своя административен капацитет.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
1.  По инициатива на дадена държава членка фондовете могат да подпомагат действия, които засягат предходни или следващи програмни периоди, стига те да са необходими за ефективното администриране и използване на тези фондове.
1.  По инициатива на дадена държава членка фондовете могат да подпомагат действия, които засягат предходни или следващи програмни периоди и които са необходими за ефективното администриране и използване на тези фондове, за изграждането на капацитет на партньорите, посочени в член 6, както и за гарантиране на функции като подготовка, обучение, управление, мониторинг, оценка, видимост и комуникация.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
3.  В рамките на всяка програма техническата помощ е под формата на приоритет, отнасящ се до един-единствен фонд.
3.  В рамките на всяка програма техническата помощ е под формата на приоритет, отнасящ се или до един-единствен фонд, или до няколко фонда.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – уводна част
2.  Процентът по фондовете, възстановяван за техническа помощ, е следният:
2.  Въз основа на споразумение между Комисията и държавите членки и като се взема предвид финансовият план на програмата, процентът по фондовете, възстановяван за техническа помощ може да бъде не повече от:
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква а
a)  за подпомагане от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за подпомагане от Кохезионния фонд: 2,5 %;
a)  за подпомагане от ЕФРР по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за подпомагане от Кохезионния фонд: 3%;
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б
б)  за подпомагане от ЕСФ+: 4 % и за програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+: 5 %;
б)  за подпомагане от ЕСФ+: 5% и за програмите по член 4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+: 6%;
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква г
г)  за подпомагане от ФУМИ, ФВС и ИУГВ: 6 %.
г)  за подпомагане от ФУМИ, ФВС и ИУГВ: 7%.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
За най-отдалечените региони процентът за букви а), б) и в) е до 1% по-висок.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
В допълнение към член 29 държавите членки могат да предлагат да предприемат допълнителна техническа помощ за укрепване на капацитета на органите на държавата членка, на бенефициерите и на съответните партньори, необходима за ефективното администриране и използване на фондовете.
В допълнение към член 31 държавите членки могат да предлагат да предприемат допълнителна техническа помощ за укрепване на институционалния капацитет и ефективността на публичните органи и публичните услуги, на бенефициерите и на съответните партньори, необходима за ефективното администриране и използване на фондовете.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2
Подпомагането за такива действия се изпълнява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 89.
Подпомагането за такива действия се изпълнява чрез финансиране, което не е свързано с разходи, в съответствие с член 89. Техническа помощ под формата на доброволна специална програма може да се осъществява или чрез финансиране, което не е свързано с разходите за техническа помощ, или чрез възстановяване на преките разходи.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 1
Държавата членка сформира комитет, който да следи изпълнението на програмата („мониторингов комитет“), в срок от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано на заинтересованата държава членка.
След консултация с управляващия орган държавата членка сформира комитет, който да следи изпълнението на програмата („мониторингов комитет“), в срок от три месеца след датата, на която одобрението на програмата е нотифицирано на заинтересованата държава членка.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2
2.  Мониторинговият комитет приема свой процедурен правилник.
2.  Всеки мониторингов комитет приема свой процедурен правилник, като взема под внимание необходимостта от пълна прозрачност.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5
5.  Параграфи 1-4 не се прилагат за програми по член [4, буква в), точка vi)] от Регламента за ЕСФ+ и свързаната техническа помощ.
5.  Параграфи 1 – 4 не се прилагат за програми по член [4, параграф 1, точка xi)] от Регламента за ЕСФ+ и свързаната техническа помощ.
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 1
Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните органи на държавата членка, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 6.
Държавата членка определя състава на мониторинговия комитет и осигурява балансирано представителство на съответните органи на държавата членка, на междинните звена и на представителите на партньорите, посочени в член 6, чрез прозрачна процедура.
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  В работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция участват представители на Комисията.
2.  В работата на мониторинговия комитет с мониторингова и съвещателна функция участват представители на Комисията. Представители на ЕИБ може да бъдат поканени да участват в работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)
2а.  За ФУМИ, ФВС и ИУГВ съответните децентрализирани агенции участват в работата на мониторинговия комитет със съвещателна функция.
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква a а (нова)
aа)   предложения за евентуални мерки за опростяване за бенефициерите;
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква б
б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване;
б)  всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и мерките за тяхното разрешаване, включително и всякакви нередности, където е целесъобразно;
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква и
и)  напредъка при изграждането на административен капацитет за публичните институции и бенефициерите, където това е приложимо.
и)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции, партньорите и бенефициерите, където това е приложимо.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 - буква б
б)  годишните доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;
б)  изготвяни всяка година доклади за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ и окончателния доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд;
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 – буква г a (нова)
га)   промени в списъка на планираните операции от стратегическо значение, посочен в член 17, параграф 3, буква г);
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2 a (нов)
2а.   Мониторинговият комитет може да предлага на управляващия орган допълнителни функции за намеса.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – алинея 1
Между Комисията и всяка една от държавите членки се организира годишна среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма.
Между Комисията и всяка една от държавите членки се организира годишна среща за преглед с цел да бъде разгледано качеството на изпълнението на всяка програма. Управляващите органи вземат надлежно участие в този процес.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6
6.  За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, държавата членка представя годишен доклад за качеството на изпълнението в съответствие с регламентите за отделния фонд.
6.  За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ, държавата членка представя всяка година доклад за качеството на изпълнението в съответствие с регламентите за отделния фонд.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 2
Първото предаване на данни се извършва до 31 януари 2022 г., а последното — до 31 януари 2030 г.
Първото предаване на данни се извършва до 28 февруари 2022 г., а последното – до 28 февруари 2030 г.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 3
За програмите по член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+ данните се предават ежегодно до 30 ноември.
За програмите по член 4, параграф 1, подточка xi) от Регламента за ЕСФ+ данните се предават ежегодно до 30 ноември.
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 37 — параграф 2 — буква а
a)  брой на подбраните операции, общите допустими разходи по тях, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;
a)  в данните, които трябва да бъдат предоставени до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година – брой на подбраните операции, общите допустими разходи по тях, приноса от фондовете и общите допустими разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган, всички разбити по видове интервенции;
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 - буква б
б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.
б)  само в данните, които трябва да бъдат предоставени до 31 май и 30 ноември всяка година – стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции и постигнатите от операциите стойности.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  Управляващият орган извършва оценки на програмата. Всяка оценка разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на програмите.
1.  Управляващият орган извършва оценки на програмата. Всяка оценка разглежда приобщаващия и недискриминационен характер, ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността, видимостта и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на програмите.
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 a (нов)
2а.   Оценката, посочена в параграф 2, включва оценка на социално-икономическото въздействие и потребностите от финансиране по целите на политиката, посочени в член 4, параграф 1, в рамките на отделните програми и между тях, с фокус върху по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход, както и по-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността, включително интелигентната и устойчивата мобилност, и регионалната свързаност на ИКТ. Комисията публикува резултатите от оценката на своя уебсайт и съобщава тези резултати на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  други имащи отношение партньори и органи.
б)  други имащи отношение партньори и органи, включително регионални, местни и други публични органи, както и икономически и социални партньори.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1
1.  Управляващият орган гарантира, че не в срок от 6 месеца след одобряването на програмата е налице уебсайт, на който е на разположение информация за програмите, за които той отговаря, като тя обхваща целите на програмите, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.
1.  Управляващият орган гарантира, че в срок от 6 месеца след одобряването на програмата е налице уебсайт, на който е на разположение информация за програмите, за които той отговаря, като тя обхваща целите на програмите, дейностите, индикативен график на поканите за представяне на предложения, наличните възможности за финансиране и постиженията.
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  за юридически лица - име на бенефициера;
a)  за юридически лица – име на бенефициера и име на изпълнителя;
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 45 — параграф 1 — буква а
a)  включват на професионалния уебсайт на бенефициера или сайтове в социални медии - когато такива съществуват - кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подпомагането, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовото подпомагане от Съюза;
a)  включват на професионалния уебсайт на бенефициера и сайтове в социални медии – когато такива съществуват – кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подпомагането, включително на нейните цели и резултатите от нея, и открояват финансовото подпомагане от Съюза;
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в – уводна част
в)  поставят на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операциите, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, в следните случаи:
в)  поставят на място, ясно видимо за обществеността, постоянни табели или табла веднага щом започне изпълнението на операциите, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, в следните случаи:
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква г
г)  за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията, подчертаващ подпомагането от фондовете,
г)  за операции, които не попадат в обхвата на буква в), поставят на място, ясно видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията, подчертаващ подпомагането от фондовете,
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д a (нова)
да)   веднага щом започне физическото изпълнение, поставят на публично място и за постоянно емблемата на Съюза по начин, ясно видим за обществеността, и в съответствие с техническите характеристики, определени в приложение VIII;
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2
Това изискване не се отнася за операциите, подпомагани по специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламента за ЕСФ+.
Това изискване не се отнася за операциите, подпомагани по специфичната цел, определена в член 4, параграф 1, подточка хi) от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1
Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят подпомагане на бенефициерите под формата на безвъзмездни средства, финансови инструменти или награди или като комбинация от тях.
Държавите членки използват приноса от фондовете, за да предоставят подпомагане на бенефициерите под формата на безвъзмездни средства с ограничено използване на финансови инструменти или награди или като комбинация от тях.
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква в
в)  единна ставка в размер до 25 % от допустимите преки разходи, при условие че ставката е изчислена в съответствие с член 48, параграф 2, буква а).
в)  единна ставка в размер до 25% от допустимите преки разходи, при условие че ставката е изчислена в съответствие с член 48, параграф 2, буква а) или член 48, параграф 2, буква в).
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 – буква a
a)  като последните документирани годишни брутни разходи за труд се разделят на 1720 часа за лицата на пълно работно време или на съответна пропорционална част от 1720 часа за лицата на непълно работно време;
a)  като последните документирани годишни брутни разходи за труд, заедно с очакваните допълнителни разходи, за да се отчетат фактори като увеличения на тарифите или повишения в длъжност, се разделят на 1720 часа за лицата на пълно работно време или на съответна пропорционална част от 1720 часа за лицата на непълно работно време;
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2 - буква б
б)  като последните документирани месечни брутни разходи за труд се разделят на месечното работно време на съответното лице съгласно приложимото национално законодателство, посочено в трудовия договор.
б)  като последните документирани месечни брутни разходи за труд, заедно с очакваните допълнителни разходи, за да се отчетат фактори като увеличения на тарифите или повишения в длъжност, се разделят на месечното работно време на съответното лице съгласно приложимото национално законодателство, посочено в трудовия договор.
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за нови инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници.
2.  Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните получатели само за нови инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране от пазарни източници. Това подпомагане може да бъде насочено към инвестиции както в материални така и в нематериални активи, както и в работен капитал, в съответствие с приложимите правила на Съюза за държавната помощ.
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 2 – буква а
a)  предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на ливъридж;
a)  предложения размер на приноса от програмата за финансовия инструмент и очаквания ефект на ливъридж, придружени от съответните оценки;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5
5.  Финансовите инструменти могат да се комбинират с допълнително подпомагане за програмата под формата на безвъзмездни средства като единична операция за финансов инструмент, в рамките на едно споразумение за финансиране, като и двата отделни вида подпомагане се предоставят от организацията, изпълняваща финансовия инструмент. В такъв случай правилата, приложими за финансови инструменти, се прилагат и за тази единична операция за финансов инструмент.
5.  Финансовите инструменти могат да се комбинират с допълнително подпомагане за програмата под формата на безвъзмездни средства като единична операция за финансов инструмент, в рамките на едно споразумение за финансиране, като и двата отделни вида подпомагане се предоставят от организацията, изпълняваща финансовия инструмент. Когато размерът на подпомагането по програмата под формата на безвъзмездни средства е по-малък от размера на подпомагането по програмата под формата на финансов инструмент, се прилагат правилата, приложими за финансови инструменти.
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2
Управляващият орган избира организацията, която изпълнява финансовия инструмент.
Управляващият орган избира организацията, която изпълнява финансовия инструмент, или чрез пряко, или чрез непряко възлагане на договор.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Управляващият орган може да възлага задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на:
a)  ЕИБ;
б)  международна финансова институция, в която дадена държава членка е акционер;
в)  банка или институция, която е публична собственост, учредена е като правен субект и извършва финансови дейности на професионална основа.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7
7.  Когато управляващият орган управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 2, или когато организацията, изпълняваща финансовия инструмент, управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 3, те водят отделни сметки или поддържат счетоводни кодове по приоритети и по категории региони за всеки принос за всяка програма и отделно за средствата, посочени съответно в членове 54 и 56.
7.  Когато управляващият орган управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 2, или когато организацията, изпълняваща финансовия инструмент, управлява финансовия инструмент в съответствие с параграф 3, те водят отделни сметки или поддържат счетоводни кодове по приоритети и по категории региони или, в случая на ЕЗФРСР, по вид интервенция за всеки принос за всяка програма и отделно за средствата, посочени съответно в членове 54 и 56.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 7 а (нов)
7а.   Изискванията за докладване относно използването на финансовия инструмент за предвидените цели се ограничават до управляващите органи и до финансовите посредници.
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2
2.  Лихвите и другите печалби, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се използват по същата цел или цели като първоначалното подпомагане от фондовете или в рамките на същия финансов инструмент или – след приключването на финансовия инструмент – в други финансови инструменти или форми на подпомагане до края на периода на допустимост.
2.  Лихвите и другите печалби, които могат да бъдат отнесени към подпомагането от фондовете, изплатено на финансови инструменти, се използват по същата цел или цели като първоначалното подпомагане от фондовете или в рамките на същия финансов инструмент или – след приключването на финансовия инструмент – в други финансови инструменти или форми на подпомагане за по-нататъшни инвестиции в крайни получатели; или, когато е приложимо, за покриване на загубите в номиналния размер на приноса на фондовете за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако такива загуби са възникнали въпреки активното управление на касовите наличности от органите, изпълняващи финансовите инструменти; до края на периода на допустимост.
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1
1.  Подпомагането от фондовете за финансови инструменти, които инвестират в крайни получатели, както и всеки вид доход, генериран от тези инвестиции и който може да бъде отнесен към подпомагането от фондовете, може да се използва за диференцирано третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, чрез подходящо поделяне на рисковете и печалбата.
1.  Подпомагането от фондовете за финансови инструменти, които инвестират в крайни получатели, както и всеки вид доход, генериран от тези инвестиции и който може да бъде отнесен към подпомагането от фондовете, може да се използва за диференцирано третиране на инвеститорите, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, или за други форми на подпомагане от страна на Съюза, чрез подходящо поделяне на рисковете и печалбата, като се взема предвид принципът на доброто финансово управление.
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2
2.  Равнището на такова диференцирано третиране не може да надхвърля необходимото за създаването на стимули за привличане на частни средства, установено с конкурсна процедура или независима оценка.
2.  Равнището на такова диференцирано третиране не може да надхвърля необходимото за създаването на стимули за привличане на частни средства, установено с конкурсна процедура или предварителна оценка, извършена в съответствие с член 52 от настоящия регламент.
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
1.  Средствата, изплатени обратно преди изтичане на периода на допустимост на финансови инструменти от инвестиции в крайни получатели или от освобождаването на ресурси, заделени съгласно договореното по договори за гаранции, включително изплащане на главници и всякакъв вид генериран доход, който е относим към подпомагането от фондовете, се използват повторно в същите или други финансови инструменти за допълнителни инвестиции в крайни получатели по същата специфична цел или цели, както и за евентуални разходи и такси за управление, свързани с тези допълнителни инвестиции.
1.  Средствата, изплатени обратно преди изтичане на периода на допустимост на финансови инструменти от инвестиции в крайни получатели или от освобождаването на ресурси, заделени съгласно договореното по договори за гаранции, включително изплащане на главници и всякакъв вид генериран доход, който е относим към подпомагането от фондовете, се използват повторно в същите или други финансови инструменти за допълнителни инвестиции в крайни получатели по същата специфична цел или цели, както и за евентуални разходи и такси за управление, свързани с тези допълнителни инвестиции, като се взема предвид принципът на доброто финансово управление.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Икономиите чрез по-ефективни операции не се считат за генерирани приходи за целите на първа алинея. По-специално, икономиите на разходи в резултат на мерки за енергийна ефективност не водят до съответно намаляване на оперативните субсидии.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – алинея 1
Разходите са допустими за подпомагане от фондовете, ако те са направени от бенефициер или от частния партньор на операция за ПЧП и са изплатени за изпълнение на операции между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. – като се взема по-ранната от двете дати – и 31 декември 2029 г.
Разходите са допустими за подпомагане от фондовете, ако те са направени от бенефициер или от частния партньор на операция за ПЧП и са изплатени за изпълнение на операции между датата на подаване на програмата в Комисията или 1 януари 2021 г. – като се взема по-ранната от двете дати – и 31 декември 2030 г.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4
4.  Цяла операция или част от операция може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата.
4.  Цяла операция или част от операция по ЕФРР, ЕСФ+ или Кохезионния фонд може да се изпълнява извън държава членка, включително и извън територията на Съюза, при условие че операцията попада в един от петте компонента на цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕС) [...] („Регламента за ЕТС“) и допринася за целите на програмата.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 6
6.  Не се избират за финансиране от фондовете операции, които са били физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени или не.
6.  Не се избират за финансиране от фондовете операции, които са били физически завършени или изцяло изпълнени преди подаването на заявлението за финансиране по програмата до управляващия орган, независимо дали всички свързани плащания са направени или не. Настоящият параграф не се прилага за разходите, свързани с компенсирането на допълнителните разходи в най-отдалечените региони в рамките на ЕФМДР, нито за разходите, финансирани чрез специални допълнителни помощи за най-отдалечените региони в рамките на ЕФРР и ЕСФ+.
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  лихви по дългове, с изключение свързани с безвъзмездни средства, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
a)  лихви по дългове, с изключение на такива, които са свързани с безвъзмездни средства, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси, или с принос към финансови инструменти, произтичащ от отрицателни лихви;
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)   данъка върху добавената стойност (ДДС), освен за операциите, чиято обща стойност е по-малка от 5 000 000 EUR.
заличава се
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)
Допустимостта за данъка върху добавената стойност (ДДС) се определя за всеки конкретен случай, освен за операциите, чиято обща стойност е под 5 000 000 EUR, и за инвестициите и разходите на крайните получатели.
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 2
Държавата членка може да съкрати сроковете, посочени в първа алинея, на три години, когато става въпрос за поддържане на инвестиции или за работни места, създадени от МСП.
Държавата членка може да съкрати сроковете, посочени в първа алинея, на три години в надлежно обоснованите случаи, посочени в букви а), б) и в), когато става въпрос за поддържане на работни места, създадени от МСП.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат към операциите, при които настъпи спиране на производствена дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат към приноси от програми за или от финансови инструменти и към операциите, при които настъпи спиране на производствена дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 1
Таксите за управление, посочени в параграф 1, буква г), се определят въз основа на качеството на изпълнение. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специални фондове съгласно член 53, параграф 3, се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер до 5 % от общия размер на приноса от програмата, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция.
Таксите за управление, посочени в параграф 1, буква г), се определят въз основа на качеството на изпълнение. За първите дванадесет месеца от изпълнението на финансовите инструменти е допустимо основно възнаграждение за разходи и такси за управление. Когато организациите, изпълняващи холдингов фонд и/или специални фондове съгласно член 53, параграф 2, се избират чрез пряко възлагане на обществена поръчка, за сумата на разходите и таксите за управление, изплатени на тези организации, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи, се определя праг в размер до 5 % от общия размер на приноса от програмата, изплатен на крайните получатели под формата на заеми, капиталови или квазикапиталови инвестиции или заделен съгласно договори за гаранция.
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3 – алинея 2
Този праг не се прилага, когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление.
Когато подборът на организациите, изпълняващи финансови инструменти, се осъществява чрез конкурентна тръжна процедура в съответствие с приложимото законодателство и с тази процедура се определи необходимостта от по-високо равнище на разходите и таксите за управление, тези такси се основават на изпълнението.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами.
2.  Държавите членки гарантират законосъобразността и редовността на разходите, включени в отчетите, които се представят на Комисията и предприемат всички необходими действия, за да предотвратят, открият, коригират и докладват нередности, включително измами. Държавите членки си сътрудничат изцяло с OLAF.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4
4.  Държавите членки гарантират качеството и надеждността на системата за мониторинг и на данните за показателите.
4.  Държавите членки гарантират качеството, независимостта и надеждността на системата за мониторинг и на данните за показателите.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6 – алинея 1
Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете. По искане на Комисията те разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на програмите им, и при поискване я информират за резултатите от разглеждането.
Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с фондовете. За обхвата, правилата и процедурите във връзка с тези разпоредби отговарят държавите членки в съответствие с тяхната институционална и правна рамка. По искане на Комисията в съответствие с член 64, параграф 4а те разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на програмите им, и при поискване я информират за резултатите от разглеждането.
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 1
Държавите членки гарантират, че всеки обмен на информация между бенефициерите и органите по програмите се осъществява чрез системи за електронен обмен на данни съгласно приложение XII.
Държавите членки гарантират, че всеки обмен на информация между бенефициерите и органите по програмите се осъществява чрез лесни за ползване системи за електронен обмен на данни съгласно приложение XII.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 2
За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се прилага от 1 януари 2023 г.
За програмите, подпомагани от ЕФМДР, ФУМИ, ФВС и ИУГВ първа алинея се прилага от 1 януари 2022 г.
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 3
Първа алинея не се прилага за програми по член [4, параграф 1, буква в), точка vii)] от Регламента за ЕСФ+.
Първа алинея не се прилага за програми по член [4, параграф 1, подточка xi)] от Регламента за ЕСФ+.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 63 – параграф 11
11.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който да се използва за докладване на нередности в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия за изпълнението на настоящия член.
11.  Комисията приема акт за изпълнение за определяне на формата, който да се използва за докладване на нередности в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 109, параграф 2, за да гарантира еднакви условия и правила за изпълнението на настоящия член.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 1
Комисията се уверява, че държавите членки разполагат с необходимите системи за управление и контрол, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, и че тези системи функционират ефективно по време на изпълнението на програмите. Комисията изготвя одитна стратегия и план за одит, които се основават на принципа на оценка на риска.
Комисията се уверява, че държавите членки разполагат с необходимите системи за управление и контрол, които отговарят на изискванията на настоящия регламент, и че тези системи функционират ефективно и ефикасно по време на изпълнението на програмите. Комисията изготвя за държавите членки одитна стратегия и план за одит, които се основават на принципа на оценка на риска.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2
2.  Одитите на Комисията се извършват до три календарни години след приемане на отчетите, в които са включени съответните разходи. Този срок не се прилага за операции, при които са възникнали съмнения за измама.
2.  Одитите на Комисията се извършват до две календарни години след приемане на отчетите, в които са включени съответните разходи. Този срок не се прилага за операции, при които са възникнали съмнения за измама.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква а
a)  Комисията дава поне 12 работни дни предизвестие за одита на компетентния програмен орган, освен в спешни случаи. В такива одити могат да участват длъжностни лица или упълномощени представители на държавата членка.
a)  Комисията дава поне 15 работни дни предизвестие за одита на компетентния програмен орган, освен в спешни случаи. В такива одити могат да участват длъжностни лица или упълномощени представители на държавата членка.
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква в
в)  Комисията предава предварителните констатации от одита на компетентния орган на държавата членка на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца след последния ден на одита.
в)  Комисията предава предварителните констатации от одита на компетентния орган на държавата членка на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 2 месеца след последния ден на одита.
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 1 – буква г
г)  Комисията предава доклада от одита на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 3 месеца, след като е получила пълния отговор от компетентния орган на държавата членка по предварителните констатации от одита.
г)  Комисията предава доклада от одита на поне един от официалните езици на Съюза не по-късно от 2 месеца, след като е получила пълния отговор от компетентния орган на държавата членка по предварителните констатации от одита. Отговорът на държавата членка се счита за пълен, ако в срок от 2 месеца Комисията не е докладвала за съществуването на неполучена документация или елементи от документация.
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 – алинея 2
Комисията може да удължи сроковете, посочени в букви в) и г), с още три месеца.
В надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи сроковете, посочени в букви в) и г), с още два месеца.
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 a (нов)
4а.   Без да се засяга член 63, параграф 6, Комисията предвижда система за обработка на жалби, достъпна за гражданите и заинтересованите страни.
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 2
2.  Одитният орган е публичен орган, функционално независим от одитираните субекти.
2.  Одитният орган е публичен или частен орган, функционално независим от управляващия орган и органите или организациите, на които се възложени или делегирани определени функции.
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква д
д)  записва и съхранява в електронна система данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и самоличността на потребителите.
д)  записва и съхранява в електронни системи данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и самоличността на потребителите.
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1
Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на операции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират равенство между половете и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Управляващият орган определя и прилага критерии и процедури за подбор на операции, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират достъп за лицата с увреждания, равенство между половете и вземат предвид разпоредбите на Хартата за основните права на Европейския съюз и принципа на устойчивото развитие и на политиката на Съюза в областта на околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква а
a)  гарантира, че подбраните операции отговарят на програмата и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните конкретни цели,
a)  гарантира, че подбраните операции са устойчиви, отговарят на програмата и на териториалните стратегии и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните конкретни цели,
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква в
в)  гарантира, че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подпомагане, предприетите дейности и постигането на поставените цели,
в)  гарантира, че подбраните операции представляват подходящо съотношение между размера на подпомагането, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели;
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква д
д)  гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 49,
д)  гарантира, че подбраните операции, които попадат в обхвата на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета48, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда или процедура по проучване и че оценката на алтернативните решения, както и всеобхватна обществена консултация се отчитат подобаващо, въз основа на изискванията на посочената директива, изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета49;
_________________
_________________
48 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
48 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).
49 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
49 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1).
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква е
е)  се уверява, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено,
е)  гарантира, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до управляващия орган, приложимото право е било спазено,
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 3 – буква й
й)  гарантира устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години.
й)  гарантира, преди вземането на решения за инвестиции, устойчивостта на климата на инфраструктурни инвестиции с очаквана продължителност от най-малко пет години, както и прилагането на принципа „енергийната ефективност на първо място“.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5 a (нов)
5а.   В надлежно обосновани случаи управляващият орган може също така да вземе решение да предостави до 5% от финансовите средства на програма по линия на ЕФРР и ЕСФ+ за конкретни проекти в държавата членка с допустимост по „Хоризонт Европа“, включително на избрани във втората фаза, при условие че тези конкретни проекти допринасят за целите на програмата в тази държава членка.
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 6
6.  Когато управляващият орган избере дадена операция от стратегическо значение, той незабавно уведомява Комисията за това и ѝ предоставя цялата информация от значение за тази операция.
6.  Когато управляващият орган избере дадена операция от стратегическо значение, в срок от един месец той уведомява Комисията за това и ѝ предоставя цялата информация от значение за тази операция, включително анализ на разходите и ползите.
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  гарантира, в зависимост от наличието на финансиране, че даден бенефициер получава пълния дължим размер не по-късно от 90 дни от датата на подаване на искането за плащане от бенефициера,
б)  гарантира, за плащанията за предварително финансиране и междинните плащания, че даден бенефициер получава пълния дължим размер за проверените разходи не по-късно от 60 дни от датата на подаване на искането за плащане от бенефициера,
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 70 — параграф 1 — буква а
a)  изготвяне и изпращане до Комисията на заявления за плащане съгласно членове 85 и 86,
a)  изготвяне и изпращане до Комисията на заявления за плащане съгласно членове 85 и 86, и отчитане на одитите, извършени от или на отговорността на одитния орган;
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – буква б
б)  изготвяне на счетоводните отчети в съответствие с член 92 и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна система,
б)  изготвяне и представяне на счетоводните отчети, потвърждаване на тяхната пълнота, точност и истинност в съответствие с член 92 и поддържане на записи на всички елементи на отчетите в електронна система,
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6 a (нов)
6а.   Одитът се извършва въз основа на приложимия към момента на договаряне на одитираната операция стандарт, освен когато новите стандарти са по-благоприятни за бенефициера.
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 6 б (нов)
6б.   Установяването на нередност като част от одита на дадена операция, водещо до финансова санкция, не може да доведе до разширяване на обхвата на контрола или до финансови корекции извън разходите, обхванати от счетоводната година на одитирания разход.
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1
1.  Одитният орган изготвя одитна стратегия на основата на оценка на риска, като взема предвид описанието на системите за управление и контрол, предвидено в член 63, параграф 9, обхващащо одитите на системите и операциите. Одитната стратегия включва одити на системите на новоизбрани управляващи органи и органи, натоварени със счетоводната функция в срок от девет месеца след навършване на първата година от тяхната работа. Одитната стратегия се изготвя в съответствие с образеца, посочен в приложение XVIII и се актуализира ежегодно след първия годишен контролен доклад и одитното становище, представени на Комисията. Тя може да обхваща една или повече програми.
1.  Одитният орган след консултации с управляващия орган изготвя одитна стратегия на основата на оценка на риска, като взема предвид описанието на системите за управление и контрол, предвидено в член 63, параграф 9, обхващащо одитите на системите и операциите. Одитната стратегия включва одити на системите на новоизбрани управляващи органи и органи, натоварени със счетоводната функция. Одитът се извършва в срок от девет месеца след навършване на първата година от тяхната работа. Одитната стратегия се изготвя в съответствие с образеца, посочен в приложение XVIII и се актуализира ежегодно след първия годишен контролен доклад и одитното становище, представени на Комисията. Тя може да обхваща една или повече програми. Одитният орган може да определи в одитната стратегия ограничение за единичните счетоводни одити.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)
В случай на несъгласие между Комисията и държава членка относно констатациите от одита се въвежда процедура за уреждане на спорове.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – алинея 2
Комисията и одитните органи първо използват цялата информация и документация, налична в електронната система, посочена в член 66, параграф 1, буква д), включително резултатите от проверките на управлението, и изискват и получават допълнителни документи и одитни доказателства от засегнатите бенефициери само когато въз основа на тяхната професионална преценка това е необходимо за достигането на достоверни одитни заключения.
Комисията и одитните органи първо използват цялата информация и документация, налична в електронните системи, посочени в член 66, параграф 1, буква д), включително резултатите от проверките на управлението, и изискват и получават допълнителни документи и одитни доказателства от засегнатите бенефициери само когато въз основа на тяхната професионална преценка това е необходимо за достигането на достоверни одитни заключения.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1
1.  Управляващият орган извършва проверки на управлението на място съгласно член 68, параграф 1 само на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове - на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.
1.  Управляващият орган извършва проверки на управлението на място съгласно член 68, параграф 1 само на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове - на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми. Без да се засягат разпоредбите на член 127 от Финансовия регламент, ако във финансовия инструмент са предвидени контролни доклади в подкрепа на заявлението за плащане, управляващият орган може да реши да не извършва проверки на управлението на място.
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2 – алинея 2
ЕИБ или други международни финансови институции, в които някоя от държавите членки е акционер обаче предоставят на управляващия орган доклади за контрола в подкрепа на заявленията за плащане.
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3
3.  Одитният орган извършва одити на системата и на операциите съгласно членове 71, 73 или 77 на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове – на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми.
3.  Одитният орган извършва одити на системата и на операциите съгласно членове 71, 73 или 77 на равнището на организациите, които изпълняват финансовия инструмент, а в контекста на гаранционните фондове – на равнището на организациите, които осигуряват съответните средства по нови заеми. Без да се засягат разпоредбите на член 127 от Финансовия регламент, ако финансовият инструмент предвижда предоставянето на одитния орган на годишен одитен доклад, изготвен от негови външни одитори до края на всяка календарна година, който обхваща елементите, включени в приложение XVII, одитният орган може да реши да не извършва допълнителни одити.
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3 a (нов)
3а.   В контекста на гаранционните фондове органите, отговарящи за одита на програмите, може да извършват проверки или одити на органите, предоставящи нови базови заеми, само когато възникнат една или повече от следните ситуации:
a)  не са налични разходооправдателни документи, доказващи подкрепата от финансовия инструмент за крайните получатели на равнището на управляващия орган или на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти;
б)  има доказателства за това, че наличните документи на равнището на управляващия орган или на равнището на организациите, изпълняващи финансови инструменти, не представляват верни и точни записи за предоставената подкрепа.
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1
1.  Без да се засягат правилата, уреждащи държавните помощи, управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи, свързани с операциите, подпомагани от фондовете, се съхраняват на подходящото равнище за петгодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от управляващия орган към бенефициера.
1.  Без да се засягат правилата, уреждащи държавните помощи, управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи, свързани с операциите, подпомагани от фондовете, се съхраняват на подходящото равнище за тригодишен срок, считано от 31 декември на годината, в която е извършено последното плащане от управляващия орган към бенефициера.
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2 a (нов)
2а.   С решение на управляващия орган срокът на съхраняване на документи може да бъде намален пропорционално на рисковия профил и на големината на бенефициерите.
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част
Предварителното финансиране за всеки фонд се изплаща, в зависимост от наличието на средства, под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година:
Предварителното финансиране за всеки фонд се изплаща под формата на годишни вноски, както следва и преди 1 юли всяка година:
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква б
б)  2020 г. 0,5%;
б)  2020 г. 0,7%;
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  2023 г.: 0,5%;
в)  2023 г. 1%;
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква г
г)  2024 г.: 0,5%;
г)  2024 г.: 1,5%;
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква д
д)  2025 г.: 0,5%;
д)  2025 г.: 2%;
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – алинея 1 – буква e
е)  2026: 0,5
е)  2026: 2%
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 3 – буква б
б)  сумата за техническа помощ, изчислена в съответствие с член 31, параграф 2,
б)  сумата за техническа помощ, изчислена в съответствие с член 31,
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 85 – параграф 4 – буква в a (нова)
ва)   в случаите на държавна помощ заявлението за плащане може да включва авансови плащания към бенефициерите от организацията, която предоставя помощта, съгласно следните кумулативни условия: авансовите плащанията са предмет на банкова или еквивалентна гаранция, не надвишават 40% от общия размер на помощта, която се отпуска на бенефициера за определена операция и се покриват от разходите, платени от бенефициерите и подкрепени с платени фактури, в рамките на 3 години.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1
1.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 2, заявленията за плащане, подадени съгласно приложение XIX, включват общите изплатени суми, а в случаите на гаранция — сумите, заделени според договори за гаранция, от управляващия орган на крайните получатели, както е посочено в член 62, параграф 1, букви а), б) и в).
1.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 1, заявленията за плащане, подадени съгласно приложение XIX, включват общите изплатени суми, а в случаите на гаранция — сумите, заделени според договори за гаранция, от управляващия орган на крайните получатели, както е посочено в член 62, параграф 1, букви а), б) и в).
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 86 – параграф 2 – уводна част
2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 3, заявленията за плащане, включващи разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:
2.  Когато финансовите инструменти се изпълняват съгласно член 53, параграф 2, заявленията за плащане, включващи разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1
1.  В зависимост от наличието на средства Комисията извършва междинните плащания не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е получено от Комисията.
1.  Комисията извършва междинните плащания не по-късно от 60 дни след датата, на която заявлението за плащане е получено от Комисията.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 90 — параграф 1 — буква а
a)  са налице данни за сериозен недостатък, за който не са предприети корективни мерки,
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 91 – параграф 1 – буква д
д)  държавата членка не е предприела необходимото действие съгласно член 15, параграф 6.
заличава се
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 1
1.  Комисията отменя всяка сума в дадена програма, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 84 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 85 и 86 до 26 декември на втората календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021 – 2026 г.
1.  Комисията отменя всяка сума в дадена програма, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 84 или за която не е било подадено заявление за плащане в съответствие с членове 85 и 86 до 31 декември на третата календарна година след годината на бюджетните задължения за периода 2021 – 2026 г.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 2
2.   Сумата, която трябва да бъде покрита от предварително финансиране или заявления за плащане до крайния срок, установен в параграф 1 относно бюджетното задължение за 2021 г., възлиза на 60 % от това задължение. 10% от бюджетното задължение за 2021 г. се добавят към всяко бюджетно задължение за 2022—2025 г. за целите на изчисляване на сумите, които трябва да бъдат покрити.
заличава се
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 99 – параграф 3
3.  Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2029 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния фонд, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.
3.  Частта от задълженията, която все още е открита към 31 декември 2030 г., се отменя, ако пакетът за получаване на увереност и окончателният доклад за качеството на изпълнението за програмите, подпомагани от ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния фонд, не са били подадени до Комисията в срока, предвиден в член 38, параграф 1.
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 100 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)
ба)  е било невъзможно да се внесе своевременно заявление за плащане поради забавяния на равнището на Съюза при създаването на правната и административната рамка за фондовете за периода 2021 – 2027 г.
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 101 – параграф 2
2.  Държавата членка разполага с един месец, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.
2.  Държавата членка разполага с два месеца, за да се съгласи със сумата, която трябва да бъде отменена, или да представи коментари.
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 102 – параграф 1
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд подпомагат целта „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички региони, съответстващи на ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистиката („региони от ниво 2 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) № 868/2014 на Комисията.
1.  ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионният фонд подпомагат целта „Инвестиции за растеж и работни места“ във всички региони, съответстващи на ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистиката („региони от ниво 2 по NUTS“), създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003, изменен с Регламент (ЕС) 2016/2066 на Комисията.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 1 – алинея 1
Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021-2027 г., възлизат на 330 624 388 630 EUR по цени от 2018 г.
Средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, налични за поемане на бюджетни задължения за периода 2021 – 2027 г., възлизат на 378 097 000 000 EUR по цени от 2018 г.
(С това изменение се цели да се въведе отново сума, еквивалентна на сумата на разположение за периода 2014 – 2020 г. с необходимите увеличения, в съответствие с позицията на ЕП по предложението за МФР за 2021 – 2027. То ще изисква съответстващи корекции на изчисленията в приложение XXII.)
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 1
Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по категории региони, заедно със списъка на допустимите региони в съответствие с методиката, определена в приложение XXII.
Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с което се определя годишната разбивка на глобалните средства по държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“, по категории региони, заедно със списъка на допустимите региони в съответствие с методиката, определена в приложение XXII. Общите минимални разпределени от фондовете средства на национално равнище следва да се равняват на 76% от бюджета, отпуснат на всяка една държава членка или регион за периода 2014 – 2020 г.
Изменение 429
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)
Без да се засягат средствата, отпуснати на държавите членки на национално равнище, финансирането за регионите, които са понижени в категория за периода 2021 – 2027 г., се запазва на равнището на разпределените средства за периода 2014 – 2020 г.
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 103 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)
С оглед на особеното значение на финансирането по линия на политиката на сближаване за трансграничното и транснационалното сътрудничество и за най-отдалечените региони, критериите за допустимост за такова финансиране следва да бъдат не по-малко благоприятни от тези за периода 2014 – 2020 г. и да гарантират максимална приемственост по отношение на съществуващите програми.
(За това изменение ще са необходими съответстващи корекции на изчисленията в приложение XXII.)
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – уводна част
1.  Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 97,5% от глобалните средства (т.е. общо 322 194 388 630 EUR) и се разпределят, както следва:
1.  Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 97% от глобалните средства, т.е. на общо 366 754 000 000 EUR (по цени от 2018 г.) От тази сума 5 900 000 000 EUR се разпределят за Гаранция за децата от средствата по ЕСФ+. Оставащият пакет в размер на 360 854 000 000 EUR (по цени от 2018 г. ) се разпределя, както следва:
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква а
a)  61,6 % (т.е. общо 198 621 593 157 EUR) за по-слабо развитите региони;
a)  61,6 % (т.е. общо 222 453 894 000 EUR) за по-слабо развитите региони;
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква б
б)  14,3% (т.е. общо 45 934 516 595 EUR) за регионите в преход,
б)  14,3% (т.е. общо 51 446 129 000 EUR) за регионите в преход,
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква в
в)  10,8% (т.е. общо 34 842 689 000 EUR) за по-силно развитите региони,
в)  10,8% (т.е. общо 39 023 410 000 EUR) за по-силно развитите региони,
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква г
г)  12,8% (т.е. общо 41 348 556 877EUR) за държавите членки, подпомагани от Кохезионния фонд,
г)  12,8% (т.е. общо 46 309 907 000 EUR) за държавите членки, подпомагани от Кохезионния фонд,
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 1 – буква д
д)  0,4 % (т.е. общо 1 447 034 001 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
д)  0,4% (т.е. общо 1 620 660 000 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 1
Размерът на наличните средства за ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ възлиза на 88 646 194 590 EUR.
Размерът на наличните средства за ЕСФ+ възлиза на 28,8% от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ (т.е. 105 686 000 000 EUR по цени от 2018 г.). Тук не се включва финансовият пакет за направление „Заетост и социални иновации“ или направление „Здраве“.
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 3 – алинея 2
Размерът на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, посочен в параграф 1, буква д), разпределен за ЕСФ+, т.е. 376 928 934 EUR.
Размерът на допълнителното финансиране за най-отдалечените региони, посочен в параграф 1, буква д), разпределен за ЕСФ+, отговаря на 0,4% от средствата, посочени в първата алинея (т.е. 424 296 054 EUR по цени от 2018 г.).
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 1
Размерът на подпомагането, което ще се прехвърля от Кохезионния фонд към МСЕ, възлиза на 10 000 000 000 EUR. Той се изразходва за проекти за транспортна инфраструктура чрез обявяване на специфични покани в съответствие с Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] изключително в държави членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд.
Размерът на подпомагането, което ще се прехвърля от Кохезионния фонд към МСЕ, възлиза на 4 000 000 000 EUR по цени от 2018 г. То се изразходва за проекти за транспортна инфраструктура, като се вземат под внимание потребностите от инвестиции в инфраструктура на държавите членки и регионите, чрез обявяване на специфични покани в съответствие с Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] изключително в държави членки, които са допустими за финансиране от Кохезионния фонд.
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 5
30 % от средствата, прехвърлени към МСЕ, се предоставят незабавно след прехвърлянето им на разположение на всички държави членки, допустими за финансиране от Кохезионния фонд за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ].
заличава се
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 4 – алинея 6
Правилата, приложими за сектора на транспорта съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] се прилагат за специфичните покани, посочени в първа алинея. До 31 декември 2023 г. подборът на проекти, допустими за финансиране, се съобразява с националните средства по Кохезионния фонд по отношение на 70 % от средствата, прехвърлени към МСЕ.
Правилата, приложими за сектора на транспорта съгласно Регламент (ЕС) [новия регламент за МСЕ] се прилагат за специфичните покани, посочени в първа алинея. До 31 декември 2023 г. подборът на проекти, допустими за финансиране, се съобразява с националните средства по Кохезионния фонд.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 5
5.  500 000 000 EUR от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление от Комисията.
5.  560 000 000 EUR по цени от 2018 г. от средствата по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за Европейската инициатива за градовете под пряко или непряко управление от Комисията.
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 6
6.  175 000 000 EUR от средствата на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за транснационално сътрудничество, подпомагащо новаторски решения под пряко или непряко управление.
6.  196 000 000 EUR по цени от 2018 г. от средствата на ЕСФ+ по целта „Инвестиции за растеж и работни места“ се отпускат за транснационално сътрудничество, подпомагащо новаторски решения под пряко или непряко управление.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 104 – параграф 7
7.  Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 2,5 % от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2021-2027 г. (т.е. общо 8 430 000 000 EUR).
7.  Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 3% от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2021—2027 г. (т.е. общо 11 343 000 000 EUR по цени от 2018 г.).
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 105 – параграф 1 – буква а
a)  не повече от 15% от общите разпределени средства за по-слабо развитите региони към региони в преход или по-силно развити региони, или от регионите в преход към по-силно развитите региони,
a)  не повече от 5% от общите разпределени средства за по-слабо развитите региони към региони в преход или по-силно развити региони, или от регионите в преход към по-силно развитите региони,
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  70% за по-слабо развитите региони;
a)  85% за по-слабо развитите региони,
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  55% за регионите в преход;
б)  65% за регионите в преход;
Изменения 349 и 447
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 1 – буква в
в)  40% за по-силно развитите региони.
в)  50% за по-силно развитите региони.
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 2
Ставките на съфинансиране, определени по буква а), се прилагат и за най-отдалечените региони.
Ставките на съфинансиране, определени по буква а), се прилагат и за най-отдалечените региони, както и за допълнително разпределените средства за най-отдалечените региони.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 3
Ставката на съфинансиране за целта Кохезионния фонд на равнището на всеки приоритет е не повече от 70 %:
Ставката на съфинансиране за целта Кохезионния фонд на равнището на всеки приоритет е не повече от 85%:
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 3 – алинея 4
Регламентът за ЕСФ+ може да установи по-високи ставки на съфинансиране за приоритети, подкрепящи иновативни действия съгласно член [14] от същия регламент.
Регламентът за ЕСФ+ може, в надлежно обосновани случаи, да установи по-високи ставки на съфинансиране от до 90% за приоритети, подкрепящи иновативни действия съгласно член [13] и член [4, параграф 1, точка (x)] и [(xi)] от същия регламент, както и за програми в областта на материалните лишения съгласно член [9], младежката безработица съгласно член [10], подкрепящи Европейската гаранция за децата съгласно член [10a] и транснационалното сътрудничество съгласно член [11б].
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 – алинея 1
Ставката на съфинансиране на програмите по Interreg не надвишава 70%.
Ставката на съфинансиране на програмите по Interreg не надвишава 85%.
Изменение 453
Предложение за регламент
Член 106 – параграф 4 а (нов)
4а.  Държавите членки могат в надлежно обосновани случаи да отправят искане за допълнителна гъвкавост в действащата уредба на Пакта за стабилност и растеж за публичните или равностойните на тях структурни разходи, подпомагани от публичната администрация чрез съфинансиране на инвестиции, активирани в рамките на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове. Комисията внимателно оценява съответното искане, когато определя фискалните корекции съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж по начин, който отразява стратегическото значение на инвестициите.
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 107 – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 108 за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел адаптиране към промените през програмния период за несъществени елементи на настоящия регламент, с изключение на приложения III, IV, X и XXII.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 108 за изменение на приложенията към настоящия регламент с цел адаптиране към промените през програмния период за несъществени елементи на настоящия регламент, с изключение на приложения III, IV, X и XXII. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 108 с цел изменение и адаптиране на Делегиран регламент (ЕС) № 204/2014 на Комисията, посочен в член 6, параграф 3, от настоящия регламент.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, се предоставя на Комисията, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент до 31 декември 2027 г.
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4 и член 89, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 108 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 3, член 63, параграф 10, член 73, параграф 4, член 88, параграф 4, член 89, параграф 4 и член 107 влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на посочения акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 359
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 001 – колона 1
001 Инвестиции в дълготрайни активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
001 Инвестиции в дълготрайни активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 360
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 002 – колона 1
002 Инвестиции в дълготрайни активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
002 Инвестиции в дълготрайни активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 361
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 004 – колона 1
004 Инвестиции в нематериални активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
004 Инвестиции в нематериални активи на микропредприятия, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 362
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 1 – ред 005 – колона 1
005 Инвестиции в нематериални активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
005 Инвестиции в нематериални активи на малки и средни предприятия (включително частни изследователски центрове), пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности или свързани с конкурентоспособността
Изменение 363
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – ред 035 – колона 1
035 Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)
035 Мерки за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения и свлачища (в това число за повишаване на информираността, гражданска защита и системи и инфраструктура за управление на бедствия)
Изменение 364
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 2 – ред 043

Текст, предложен от Комисията

043

Управление на битови отпадъци: механично-биологична обработка, термична обработка

0%

100%

Изменение

 

заличава се

 

 

Изменение 365
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 056 – колона 1
056 Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T – основна мрежа
056 Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – основна мрежа
Изменение 366
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 057 – колона 1
057 Новопостроени автомагистрали и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
057 Новопостроени автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
Изменение 367
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 060 – колона 1
060 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T – основна мрежа
060 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – основна мрежа
Изменение 368
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 3 – ред 061 – колона 1
061 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
061 Реконструирани или ремонтирани автомагистрали, мостове и пътища на TEN-T – всеобхватна мрежа
Изменение 369
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 5 – ред 128 – колона 1
128 Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи и свързани с тях туристически услуги
128 Опазване, развитие и популяризиране на публични туристически активи и туристически услуги
Изменение 370
Предложение за регламент
Приложение І – Таблица 1 – Цел на политиката 5 – ред 130 – колона 1
130 Опазване, развитие и популяризиране на природното наследство и екотуризъм
130 Опазване, развитие и популяризиране на природното наследство и екотуризъм, извън рамките на защитените зони по „Натура 2000“
Изменение 371
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 12 — колона Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 372
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 16 — колона Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 373
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 22 — колона Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 374
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 26 — колона Водено от общностите местно развитие (ВОМР)
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 375
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 32 — колона — Друг вид териториален инструмент в рамките на цел на политиката 5
Градове и предградия
Градове, предградия и свързани селски райони
Изменение 376
Предложение за регламент
Приложение I — таблица 3 — ред 36 — колона — Друг вид териториален инструмент в рамките на цел на политиката 5
Много слабо населени региони
Селски райони и много слабо населени райони
Изменение 377
Предложение за регламент
Приложение І – таблица 4 – ред 17
17 Хотелиерство и ресторантьорство
17 Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
Изменение 378
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтални благоприятстващи условия – ред 6 – колона 2
Действаща национална рамка за прилагането на КПХУ на ООН, която включва:
Действаща национална рамка за прилагането на КПХУ на ООН, която включва:
1.  Общи цели с измерими подцели, събиране на данни и механизъм за мониторинг.
1.  Общи цели с измерими подцели, събиране на данни и механизъм за мониторинг, приложими спрямо всички цели на политиката.
2.  Механизъм, с който се гарантира, че достъпът до политиката, законодателството и стандартите са надлежно отразени в подготовката и изпълнението на програмите.
2.  Механизъм, с който се гарантира, че достъпът до политиката, законодателството и стандартите са надлежно отразени в подготовката и изпълнението на програмите в съответствие с разпоредбите на КПХУ на ООН и са включени в критериите и задълженията при подбор на проектите.
2а.  Задължение за докладване до комитета за наблюдение относно съответствието на подпомаганите операции.
Изменение 379
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтална благоприятстващи условия – ред 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагане на принципите и правата на европейския стълб на социалните права, които допринасят за действителната конвергенция и сближаване в Европейския съюз.

Механизми на национално равнище за гарантиране на надлежното прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права, които допринасят за възходяща социална конвергенция и сближаване в ЕС, по-специално принципите за предотвратяване на нелоялна конкуренция в рамките на вътрешния пазар.

Изменение 380
Предложение за регламент
Приложение III – Таблица Хоризонтална благоприятстващи условия – ред 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ефективно прилагане на принципа на партньорство

Налице е рамка, в която всички партньори играят пълноценна роля при изготвянето, прилагането, мониторинга и оценката на програмите, която включва:

 

1.  Механизми за гарантиране на прозрачни процедури за участието на партньори.

 

2.  Механизми за разпространение и оповестяване на информация, от значение за партньорите за подготовката за срещи и проследяване на резултатите от тях.

 

3.  Подкрепа за овластяване на партньорите и изграждане на капацитет.

Изменение 381
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 2 – колона 4
Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които включват:
Приемат се национални планове в областта на енергетиката и климата, които са в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и които включват:
1.  Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно управлението на енергийния съюз
1.  Всички елементи, изисквани съгласно образеца в Приложение I от Регламента относно управлението на енергийния съюз
2.  Примерно описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии
2.  Описание на предвидените финансови ресурси и механизми за мерки за насърчаване на енергията с ниски въглеродни емисии
Изменение 382
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 4 – колона 2
ЕФРР и Кохезионният фонд:
ЕФРР и Кохезионният фонд:
2.4  Насърчаване на приспособяването към изменението на климата, управление на риска и устойчивост на бедствия
2.4  Насърчаване на приспособяването към изменението на климата и структурните промени, управление на риска и устойчивост на бедствия
Изменение 383
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 2 – ред 7 – колона 4
Налице е рамка за приоритетните действия в съответствие с член 8 от Директива 92/43/ЕИО, която включва:
Налице е рамка за приоритетните действия в съответствие с член 8 от Директива 92/43/ЕИО, която включва:
1.  Всички елементи, изисквани от образеца за рамката за приоритетни действия за периода 20212027 г., договорена между Комисията и държавите членки
1.  Всички елементи, изисквани от образеца за рамката за приоритетни действия за периода 20212027 г., договорена между Комисията и държавите членки, в това число приоритетните мерки и оценка на нуждите от финансиране
2.  Определяне на приоритетните мерки и оценка на нуждите от финансиране
Изменение 384
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – точка 3.2 – колона 2
3.2  Разработване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермодална TEN-T
3.2  Разработване на стабилна, устойчива на изменението на климата, интелигентна, безопасна и интермодална TEN-T
Изменение 385
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – колона 4 – точка -1 а (нова)
-1а.  Изисква да се осигури социалното, икономическото и териториалното сближаване и, в по-голяма степен, липсващите връзки да бъдат завършени и тесните участъци да бъдат премахнати по мрежата TEN-T, което означава също така инвестиране в материална инфраструктура
Изменение 386
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – точка 3.2 – колона 4 – точка 1
1.  Включва икономическа обосновка на планираните инвестиции, подкрепени от солиден анализ на търсенето и моделиране на движението, и която следва да отчита очакваното въздействие на либерализирането на железопътния транспорт
1.  Включва икономическа обосновка на планираните инвестиции, подкрепени от солиден анализ на търсенето и моделиране на движението, и която следва да отчита очакваното въздействие на отварянето на пазарите на железопътни услуги
Изменение 387
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 2
2.  Отразява плановете за качество на въздуха, като се вземат предвид по-специално националните планове за декарбонизация
2.  Отразява плановете за качество на въздуха, като се вземат предвид по-специално националните стратегии за транспортния сектор за намаляване на емисиите
Изменение 388
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 3
3.  Включва инвестиции в коридорите на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както са определени в Регламент (ЕС) № 1316/2013, в съответствие със съответните работни планове на TEN-T
3.  Включва инвестиции в коридорите на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както са определени в Регламент (ЕС) № 1316/2013, в съответствие със съответните работни планове на TEN-T, както и в предварително набелязани участъци от всеобхватната мрежа
Изменение 389
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 4
4.  За инвестиции извън основната мрежа на TEN-Т, осигурява допълване чрез предоставяне на достатъчно свързаност на регионите и местните общности с основната мрежа на TEN-T и нейните транспортни възли
4.  За инвестиции извън основната мрежа на TEN-Т, осигурява допълване чрез предоставяне на достатъчно свързаност на градските мрежи, регионите и местните общности с основната мрежа на TEN-T и нейните транспортни възли
Изменение 390
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 3 – ред 2 – колона 4 – точка 9 а (нова)
9а.  Насърчава устойчивите регионални и трансгранични инициативи в областта на туризма, които водят до ползи както за туристите, така и за жителите, например свързването на Европейската мрежа от велосипедни маршрути EuroVelo и европейската железопътна мрежа.
Изменение 391
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 1 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ:
ЕСФ:
4.1.1  Подобряване на достъпа до заетост за всички лица, търсещи работа, включително младите хора, както и на неактивните лица и насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;
4.1.1  Подобряване на достъпа до заетост за всички лица, търсещи работа, по-специално младите хора и дългосрочно безработните, както и на неактивните лица и насърчаване на самостоятелната заетост и социалната икономика;
4.1.2  Модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда, за да се гарантира навременна и целесъобразна помощ и подкрепа за преходите на пазара на труда и мобилността;
4.1.2  Модернизиране на институциите и услугите на пазара на труда, за да се прецени и прогнозира необходимостта от умения и да се гарантира навременна и целесъобразна помощ и подкрепа за преходите на пазара на труда и мобилността;
Изменение 392
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 2 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ
ЕСФ
4.1.3  Насърчаване на по-добро равновесие между професионалния и личния живот, включително достъп до услуги за отглеждане на деца, здравословна и подходяща работна среда, насочена към справяне с рисковете за здравето, приспособяването на работниците към промяната и здравословен и активен живот на възрастните хора;
4.1.3  Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, на по-добро равновесие между професионалния и личния живот, включително достъп до услуги за отглеждане на деца, здравословна и подходяща работна среда, насочена към справяне с рисковете за здравето, приспособяването на работниците, предприятията и предприемачите към промяната и здравословен и активен живот на възрастните хора;
Изменение 393
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 2 – колона 4 – точка 2
2.  Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете в областта на заетостта, заплащането и пенсиите и за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот, включително чрез подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст, със съответните цели
2.  Мерки за преодоляване на неравнопоставеността между половете в областта на заетостта, заплащането, социалната сигурност и пенсиите и за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот, включително чрез подобряване на достъпа до образование и грижи в ранна детска възраст, със съответните цели
Изменение 394
Предложение за регламент
Приложение ІV – Цел на политиката 4 – ред 3 – колона 2 – точка ЕСФ
ЕСФ:
ЕСФ:
4.2.1  Подобряване на качеството, ефективността и съответствието с пазара на труда на системите за образование и обучение
4.2.1  подобряване на качеството, приобщаващия характер и ефективността и съответствието с пазара на труда на системите за образование и обучение в подкрепа на придобиването на ключови умения, включително цифрови умения и улесняването на прехода от образование към работа;
4.2.2  Насърчаване на гъвкави възможности повишаване и актуализиране на уменията, включително чрез улесняване на промените в професионалното развитие и популяризиране на професионалната мобилност
4.2.2  Насърчаване на ученето през целия живот, и по-специално на гъвкави възможности за повишаване и актуализиране на уменията, както и неформалното и самостоятелното учене, включително чрез улесняване на промените в професионалното развитие и популяризиране на професионалната мобилност
4.2.3  Насърчаване на равен достъп, по-специално за групите в неравностойно положение, до качествено и приобщаващо образование и обучение от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование;
4.2.3  Насърчаване на равен достъп до и завършването на качествено и приобщаващо образование и обучение, по-специално за групите в неравностойно положение – от образованието и грижите в ранна детска възраст през общото и професионалното образование и обучение до висшето образование, както и образованието и ученето в зряла възраст, включително улесняване на мобилността с учебна цел за всички;
Изменение 395
Предложение за регламент
Приложение IV – ред 4.2– колона 4: Критериите за изпълнение за базовите условия — точка 1
1.  Основани на факти системи за планиран