Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I
 Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I
 Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων ***I
 Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I
 Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
 Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
 Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών ***
 Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
 Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I
 Η πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επίπεδα γεωγραφικής κατανομής
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων
 Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
 Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I
 Επίδοση και κοινοποίηση στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
 Κοινοί κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
 Ασφάλεια της αεροπορίας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
 GATS: απαραίτητες αντισταθμιστικές προσαρμογές που προκύπτουν από την προσχώρηση, στην ΕΕ, της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας ***
 Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών ***I
 Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων ***I
 Εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ
 Πολιτικές προκλήσεις και στρατηγικές για την καταπολέμηση των καρκίνων των γυναικών και την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων
 Χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς
 Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2018

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I
PDF 118kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))
P8_TA(2019)0084A8-0037/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0499),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0313/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με μια ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0037/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2018)0263


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/473.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) EE C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης ***I
PDF 89kWORD 48k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 για αναπομπή του θέματος στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τη μη τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0341 – C8-0215/2018 – 2018/0187(COD))(1)
P8_TA(2019)0085A8-0010/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

(1) Απόφαση που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0010/2019).


Εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων ***I
PDF 229kWORD 58k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))
P8_TA(2019)0086A8-0261/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0096),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 81 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0109/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0261/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

P8_TC1-COD(2018)0044


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για τη σταδιακή δημιουργία αυτού του χώρου, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει μέτρα για τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 81 της Συνθήκης, τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν και μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά τη σύγκρουση νόμων.

(3)  Για να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της έκβασης των επίδικων διαφορών, να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο και να προαχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία και η αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προϋποθέτει ότι οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ισχύουν στα κράτη μέλη ορίζουν ως εφαρμοστέο το ίδιο εθνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ενώπιον των δικαστηρίων του οποίου ασκείται η αγωγή. [Τροπολογία 1]

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) δεν καλύπτει τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης ή της υποκατάστασης σε απαίτηση, καθώς και σχετικά με την προτεραιότητα της εκχωρηθείσας ή της καθ’ υποκατάσταση απαίτησης έναντι δικαιώματος άλλου προσώπου, συνοδευόμενη, αν χρειάζεται, από πρόταση τροποποίησης του εν λόγω κανονισμού και από εκτίμηση των επιπτώσεων των διατάξεων που θα θεσπιστούν.

(5)  Στις 18 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο σχετικά με την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών, όπου αναφέρεται ότι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου σε περιπτώσεις διασυνοριακής εκχώρησης απαιτήσεων και όσον αφορά τη σειρά προτεραιότητας των μεταβιβάσεων αυτών, ιδίως σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, αποτελεί σημαντική πτυχή της ανάπτυξης μιας πανευρωπαϊκής αγοράς τιτλοποίησης και συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, όπως η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων («factoring»).

(6)  Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Το εν λόγω σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών επισημαίνει ότι οι διαφορές όσον αφορά την εθνική μεταχείριση των έναντι τρίτων αποτελεσμάτων της εκχώρησης χρεωστικών απαιτήσεων περιπλέκουν τη χρήση των μέσων αυτών ως διασυνοριακής ασφάλειας, καταλήγοντας με τη διαπίστωση ότι αυτή η ανασφάλεια δικαίου ματαιώνει οικονομικά σημαντικές χρηματοοικονομικές πράξεις, όπως οι τιτλοποιήσεις. Στο σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών εξαγγέλθηκε ότι η Επιτροπή θα προτείνει ενιαίους κανόνες για τον προσδιορισμό, με ασφάλεια δικαίου, του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων.

(7)  Στις 29 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας εστιάζοντας την ανάλυσή της στο κατά πόσον η εν λόγω οδηγία λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά όσον αφορά τις επίσημες πράξεις που απαιτούνται για την παροχή δανειακών απαιτήσεων ως ασφάλειας. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα η υποβολή πρότασης για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων θα καταστήσει δυνατό τον προσδιορισμό, με ασφάλεια δικαίου, του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου στα αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων, πράγμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου σε περιπτώσεις διασυνοριακής κινητοποίησης δανειακών απαιτήσεων ως ασφάλειας.

(8)  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης ή της υποκατάστασης σε απαίτηση και σχετικά με την προτεραιότητα της εκχωρηθείσας ή της καθ’ υποκατάσταση απαίτησης έναντι του δικαιώματος άλλου προσώπου. Η έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη ενιαίων κανόνων σύγκρουσης νόμων που να διέπουν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων, καθώς και τα ζητήματα προτεραιότητας μεταξύ πολλαπλών εκδοχέων ή μεταξύ εκδοχέων και άλλων δικαιούχων, θα ενίσχυε την ασφάλεια δικαίου και θα μείωνε τα εγγενή πρακτικά προβλήματα και τα νομικά έξοδα που προκαλεί η σημερινή ποικιλία προσεγγίσεων στα κράτη μέλη.

(9)  Το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008, και τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1215/2012(9) και (ΕΕ) 2015/848(10) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κατά την ερμηνεία του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγονται τα κανονιστικά κενά μεταξύ αυτών των πράξεων.

(10)  Ο παρών κανονισμός υλοποιεί το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Υλοποιεί επίσης την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού Ρώμη I, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση και, αν χρειάζεται, πρόταση, σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης, καθώς και σχετικά με την προτεραιότητα του εκδοχέα έναντι δικαιώματος άλλου προσώπου.

(11)  Δεν υπάρχουν υπάρχει σήμερα σε επίπεδο Ένωσης κανόνες εναρμονισμένο σύνολο κανόνων περί σύγκρουσης νόμων που να διέπουν τα έναντι τρίτων (ή εμπράγματα) αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Αυτοί οι κανόνες σύγκρουσης νόμων θεσπίζονται σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά είναι ασυνεπείς μεταξύ τους και συχνά ασαφείς – καθώς βασίζονται σε διαφορετικά συνδετικά στοιχεία για να προσδιορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο – και, ως εκ τούτου, ασαφείς, ιδίως στις χώρες όπου οι εν λόγω κανόνες δεν διέπονται από χωριστές νομοθετικές διατάξεις. Σε διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η ασυνέπεια μεταξύ των εθνικών κανόνων σύγκρουσης νόμων οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου ως προς το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων. Στις διασυνοριακές εκχωρήσεις απαιτήσεων, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου δημιουργεί νομικό κίνδυνο – ο οποίος δεν υφίσταται στις εγχώριες εκχωρήσεις –, δεδομένου ότι είναι δυνατή η εφαρμογή διαφορετικών εθνικών ουσιαστικών κανόνων, ανάλογα με το κράτος μέλος του οποίου τα δικαστήρια ή οι αρχές εξετάζουν μια διαφορά για να αποφανθούν ως προς τον νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων· εμμέσως, η έκβαση της σύγκρουσης ως προς την προτεραιότητα, δηλαδή ως προς το ποιος θα αναλάβει απαίτηση που προκύπτει από διασυνοριακή εκχώρηση, διαφέρει, ανάλογα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. [Τροπολογία 2]

(12)  Αν οι εκδοχείς δεν γνωρίζουν τον νομικό κίνδυνο ή επιλέξουν να τον αγνοήσουν, ενδέχεται να έχουν απροσδόκητες οικονομικές ζημίες. Η αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος έχει νόμιμο τίτλο επί των απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί σε διασυνοριακή βάση μπορεί να έχει παρενέργειες και να εντείνει και να παρατείνει τον αντίκτυπο μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αν οι εκδοχείς αποφασίσουν να μετριάσουν τον νομικό κίνδυνο αναζητώντας ειδικές νομικές συμβουλές, θα επιβαρυνθούν με υψηλότερο συναλλακτικό κόστος, το οποίο δεν απαιτείται για τις εγχώριες εκχωρήσεις. Αν οι εκδοχείς αποθαρρυνθούν από τον νομικό κίνδυνο και επιλέξουν να τον αποφύγουν, ενδέχεται να χάσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να μειωθεί η ολοκλήρωση της αγοράς. [Τροπολογία 3]

(12α)   Αυτός ο νομικός κίνδυνος μπορεί επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Οι εκδοχείς και οι εκχωρητές ενδέχεται να επιλέξουν να τον αποφύγουν, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό να χαθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η έλλειψη αυτή σαφήνειας δεν φαίνεται, επομένως, να συνάδει με τον στόχο της ενοποίησης της αγοράς και με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων που κατοχυρώνεται στα άρθρα 63 έως 66 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(13)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η παροχή ασφάλειας δικαίου με τη θέσπιση κοινών κανόνων σύγκρουσης νόμων που καθορίζουν το εθνικό δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων, προκειμένου να αυξηθούν οι συναλλαγές διασυνοριακών απαιτήσεων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), και των καταναλωτών σε χρηματοδότηση. [Τροπολογία 5]

(14)  Η απαίτηση παρέχει στον δανειστή το δικαίωμα να ζητήσει την πληρωμή χρηματικού ποσού ή την εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης από τον οφειλέτη. Η εκχώρηση απαίτησης επιτρέπει στον δανειστή (εκχωρητή) να μεταβιβάσει σε άλλο πρόσωπο (εκδοχέα) το δικαίωμά του να απαιτήσει την οφειλή από τον οφειλέτη. Τα δίκαια που διέπουν τη συμβατική σχέση μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη, μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα και μεταξύ του εκδοχέα και του οφειλέτη καθορίζονται από τους κανόνες σύγκρουσης νόμων που προβλέπονται στον κανονισμό Ρώμη I.

(14α)   Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 σχετικά με το εμπράγματο αποτέλεσμα της εκούσιας εκχώρησης μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα ή μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη. [Τροπολογία 6]

(15)  Οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διέπουν τα εμπράγματα αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων μεταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται στην εκχώρηση (δηλαδή μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα και μεταξύ του εκδοχέα και του οφειλέτη), καθώς και έναντι τρίτων για παράδειγμα, δανειστή του εκχωρητή, εξαιρουμένου του οφειλέτη. [Τροπολογία 7]

(16)  Οι Στις απαιτήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι περιλαμβάνονται εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις από χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), και μετρητά που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα. Τα βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνουν κινητές αξίες και παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι κινητές αξίες είναι περιουσιακά στοιχεία, τα παράγωγα είναι συμβάσεις που περιλαμβάνουν τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη. [Τροπολογία 8]

(17)  Ο παρών κανονισμός αφορά τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Δεν Καλύπτει, ειδικότερα, τη μεταβίβαση συμβάσεων (π.χ. συμβάσεων παραγώγων), στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο δικαιώματα (ή απαιτήσεις) όσο και υποχρεώσεις, και την ανανέωση συμβάσεων που περιλαμβάνουν τέτοια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τη μεταβίβαση ή την ανανέωση συμβάσεων, η διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς επίσης η εκκαθάριση και ο διακανονισμός αυτών των μέσων, θα εξακολουθήσουν να διέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, όπως ορίζεται στον κανονισμό Ρώμη Ι. Κατά κανόνα, αυτό το δίκαιο επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ή καθορίζεται από κανόνες μη διακριτικής ευχέρειας που εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. [Τροπολογία 9]

(18)  Τα θέματα που διέπονται από την οδηγία για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), την οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), την οδηγία για την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) και τον κανονισμό για το ενωσιακό μητρώο (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής(15) δεν θα πρέπει να θίγονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς δεν υπάρχει επικάλυψη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνων που περιέχονται στις εν λόγω τρεις οδηγίες. [Τροπολογία 10]

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να έχει καθολική εφαρμογή: το δίκαιο που καθορίζεται με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και όταν δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους.

(20)  Η προβλεψιμότητα έχει ουσιώδη σημασία για τους τρίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο επί της εκχωρηθείσας απαίτησης. Η εφαρμογή του δικαίου της χώρας στην οποία έχει ο εκχωρητής τη συνήθη διαμονή του στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων παρέχει στους ενδιαφερόμενους τρίτους τη δυνατότητα να γνωρίζουν ευχερώς εκ των προτέρων ποιο εθνικό δίκαιο θα διέπει τα δικαιώματά τους. Επομένως, για τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων θα πρέπει κατά κανόνα να είναι εφαρμοστέο το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή. Ο κανόνας αυτός θα πρέπει να ισχύει ιδίως για τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων στις συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), στις πράξεις παροχής ασφάλειας και, όταν τα μέρη δεν έχουν επιλέξει το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, στην τιτλοποίηση.

(21)  Το δίκαιο που επιλέγεται κατά κανόνα ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων θα πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση εκχώρησης μελλοντικών απαιτήσεων, η οποία αποτελεί κοινή πρακτική όταν εκχωρούνται πολλαπλές απαιτήσεις, όπως στην πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων. Η εφαρμογή του δικαίου της συνήθους διαμονής του εκχωρητή καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων μελλοντικών απαιτήσεων.

(22)  Η ανάγκη προσδιορισμού του προσώπου που έχει νόμιμο τίτλο σε εκχωρηθείσα απαίτηση προκύπτει συχνά κατά τον προσδιορισμό της πτωχευτικής περιουσίας, όταν ο εκχωρητής καθίσταται αφερέγγυος. Συνεπώς, είναι επιθυμητή η συνοχή μεταξύ των κανόνων σύγκρουσης νόμων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και των κανόνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/848 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η κατά κανόνα εφαρμογή του δικαίου της συνήθους διαμονής του εκχωρητή στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων αναμένεται να εξασφαλίσει τη συνοχή, διότι η χρήση της συνήθους διαμονής του εκχωρητή ως συνδετικού στοιχείου συμπίπτει με το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη, που χρησιμοποιείται ως συνδετικό στοιχείο στην περίπτωση της αφερεγγυότητας.

(23)  Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2001 για την εκχώρηση απαιτήσεων στο διεθνές εμπόριο προβλέπει ότι η προτεραιότητα του δικαιώματος του εκδοχέα στην εκχωρηθείσα απαίτηση επί του δικαιώματος προσώπου που προβάλλει ανταγωνιστικό δικαίωμα διέπεται από το δίκαιο του κράτους στο οποίο βρίσκεται ο εκχωρητής. Η συμβατότητα μεταξύ των ενωσιακών κανόνων σύγκρουσης νόμων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και της λύσης που έχει προκριθεί σε διεθνές επίπεδο από την προαναφερόμενη σύμβαση αναμένεται να διευκολύνει την επίλυση διεθνών διαφορών.

(24)  Αν ο εκχωρητής αλλάξει τη συνήθη διαμονή του κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ πολλαπλών εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης, το εφαρμοστέο δίκαιο θα πρέπει να είναι το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή τη στιγμή κατά την οποία ένας από τους εκδοχείς καθιστά πρώτος ενεργή έναντι τρίτων την εκχώρηση σʼ αυτόν, εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις που προβλέπονται βάσει του δικαίου που είναι εφαρμοστέο με βάση τη συνήθη διαμονή του εκχωρητή εκείνη τη στιγμή.

(25)  Σύμφωνα με την πρακτική της αγοράς και τις ανάγκες των συμμετεχόντων στην αγορά, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα ορισμένων εκχωρήσεων απαιτήσεων θα πρέπει, κατ’ εξαίρεση, να διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, δηλαδή το δίκαιο που διέπει την αρχική σύμβαση μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη από την οποία απορρέει η η οποία γεννά την απαίτηση. [Τροπολογία 11]

(26)  Το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης θα πρέπει να διέπει τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης από δικαιούχο λογαριασμού μετρητών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, όταν ο δικαιούχος του λογαριασμού είναι ο δανειστής/εκχωρητής και το πιστωτικό ίδρυμα ο οφειλέτης. Αν στα έναντι τρίτων αποτελέσματα αυτών των εκχωρήσεων εφαρμόζεται το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα για τους τρίτους, όπως οι δανειστές του εκχωρητή και οι ανταγωνιστές εκδοχείς, καθώς γενικά θεωρείται ότι η απαίτηση που έχει ο δικαιούχος λογαριασμού επί των μετρητών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία βρίσκεται το πιστωτικό ίδρυμα (και όχι από το δίκαιο της συνήθους διαμονής του δικαιούχου του λογαριασμού / εκχωρητή). Το δίκαιο αυτό επιλέγεται κατά κανόνα στη σύμβαση λογαριασμού μεταξύ του δικαιούχου του λογαριασμού και του πιστωτικού ιδρύματος.

(27)  Τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα πρέπει επίσης να υπόκεινται στο δίκαιο που διέπει την εκχωρηθείσα απαίτηση, δηλαδή στο δίκαιο που διέπει τη σύμβαση από την οποία απορρέει η απαίτηση (π.χ. τη σύμβαση παραγώγων). Η υπαγωγή των έναντι τρίτων αποτελεσμάτων της εκχώρησης απαιτήσεων οι οποίες απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα στο δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης και όχι στο δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή έχει ουσιώδη σημασία για να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, διότι το δίκαιο που διέπει το χρηματοπιστωτικό μέσο από το οποίο απορρέει η απαίτηση είναι το δίκαιο που επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ή το δίκαιο που καθορίζεται σύμφωνα με κανόνες μη διακριτικής ευχέρειας που εφαρμόζονται στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

(28)  Για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των φορέων τιτλοποίησης και να διευκολυνθεί η επέκταση της διασυνοριακής αγοράς τιτλοποίησης σε μικρότερους φορείς, πρέπει να προβλεφθεί ευελιξία όσον αφορά τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξεων τιτλοποίησης. Ενώ στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξεων τιτλοποίησης θα πρέπει να εφαρμόζεται καταρχήν το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή, ο εκχωρητής (μεταβιβάζων) και ο εκδοχέας (εταιρεία ειδικού σκοπού) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων. Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να αποφασίζουν ότι τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων στο πλαίσιο πράξης τιτλοποίησης θα πρέπει να εξακολουθούν να υπόκεινται στον γενικό κανόνα της συνήθους διαμονής του εκχωρητή είτε να επιλέγουν το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, ανάλογα με τη δομή και τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, για παράδειγμα τον αριθμό και τον τόπο των μεταβιβαζόντων και τον αριθμό των δικαίων που διέπουν τις εκχωρηθείσες απαιτήσεις. [Τροπολογία 12]

(29)  Ενδέχεται να προκύψουν συγκρούσεις προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης υπόκεινται στο δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή σε μία εκχώρηση και στο δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης σε άλλη. Στις περιπτώσεις αυτές, το εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της σύγκρουσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαίτησης η οποία παρήγαγε πρώτη αποτελέσματα έναντι τρίτων δυνάμει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου. Σε περίπτωση που αμφότερες οι εκχωρήσεις απαιτήσεων παράγουν ταυτόχρονα αποτελέσματα έναντι τρίτων, θα πρέπει να υπερισχύει το δίκαιο της συνήθους διαμονής του εκχωρητή. [Τροπολογία 13]

(30)  Το πεδίο εφαρμογής του εθνικού δικαίου που ορίζει ο παρών κανονισμός ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης πρέπει να είναι ενιαίο. Το εθνικό δίκαιο που ορίζεται ως εφαρμοστέο πρέπει να διέπει ειδικότερα i) την έναντι τρίτων παραγωγή αποτελεσμάτων της εκχώρησης, δηλαδή, τις ενέργειες στις και τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να προβεί αναλάβει ο εκδοχέας για να εξασφαλίσει την απόκτηση νόμιμου τίτλου επί της εκχωρηθείσας απαίτησης (για παράδειγμα, καταχώριση της εκχώρησης σε δημόσια αρχή ή μητρώο ή έγγραφη αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη)· και ii) ζητήματα προτεραιότητας, δηλαδή συγκρούσεις την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ διαφόρων προσώπων ως προς το ποιος έχει τίτλο επί της απαίτησης μετά από διασυνοριακή εκχώρηση (για παράδειγμα, μεταξύ δύο εκδοχέων, όταν η ίδια απαίτηση έχει εκχωρηθεί δύο φορές, ή μεταξύ εκδοχέα και δανειστή του εκχωρητή). [Τροπολογία 14]

(31)  Δεδομένου του καθολικού χαρακτήρα του παρόντος κανονισμού, ενδέχεται να οριστούν ως εφαρμοστέα τα δίκαια χωρών με διαφορετικές νομικές παραδόσεις. Αν, μετά την εκχώρηση απαίτησης, μεταβιβαστεί η σύμβαση από την οποία απορρέει η απαίτηση, το δίκαιο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων θα πρέπει επίσης να διέπει τη σύγκρουση προτεραιότητας μεταξύ του εκδοχέα της απαίτησης και του νέου δικαιούχου της ίδιας απαίτησης μετά τη μεταβίβαση της σύμβασης από την οποία απορρέει η απαίτηση. Για τον ίδιο λόγο, όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός της ανανέωσης ως λειτουργικό ισοδύναμο της μεταβίβασης σύμβασης, το δίκαιο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό ως εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται για την επίλυση σύγκρουσης προτεραιότητας μεταξύ του εκδοχέα μιας απαίτησης και του νέου δικαιούχου της λειτουργικά ισοδύναμης απαίτησης που προέκυψε μετά την ανανέωση της σύμβασης από την οποία απορρέει η απαίτηση.

(32)  Για λόγους δημόσιου συμφέροντος δικαιολογείται να δίνεται στα δικαστήρια των κρατών μελών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δυνατότητα να εφαρμόζουν εξαιρέσεις βάσει διατάξεων δημόσιας τάξης και υπερισχυουσών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, που θα πρέπει να ερμηνεύονται συσταλτικά.

(33)  Η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη συνεπάγεται ότι ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις διεθνείς συμβάσεις των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους κανόνες αυτούς, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στη δημοσίευση σχετικού καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τα στοιχεία που θα της διαβιβάσουν τα κράτη μέλη.

(34)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να προαγάγει την εφαρμογή των άρθρων 17 και 47, τα οποία αφορούν, αντίστοιχα, το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, καθώς και του άρθρου 16 το οποίο αφορά την επιχειρηματική ελευθερία. [Τροπολογία 15]

(35)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν μάλλον, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του παρόντος κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιθυμητή ομοιογένεια των κανόνων σύγκρουσης νόμων σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κανονισμού, διότι μόνο ο κανονισμός εξασφαλίζει συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(36)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4α παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το [Ηνωμένο Βασίλειο] [και] [η Ιρλανδία] [γνωστοποίησε/-αν την επιθυμία του/τους να συμμετάσχει/-ουν στην έκδοση και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού] [δεν συμμετέχει/-ουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται/-ονται απ’ αυτόν ούτε υπόκειται/-νται στην εφαρμογή του].

(37)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται απ’ αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, σε καταστάσεις που συνεπάγονται σύγκρουση νόμων, στα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχωρήσεων απαιτήσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις πλην των έναντι τρίτων αποτελεσμάτων ως προς τον οφειλέτη της εκχωρηθείσας απαίτησης. [Τροπολογία 16]

Δεν εφαρμόζεται ιδίως σε φορολογικά, τελωνειακά και διοικητικά ζητήματα.

1α.   Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. [Τροπολογία 17]

2.  Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τα ακόλουθα:

α)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις και από σχέσεις οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σ’ αυτές δίκαιο, θεωρείται ότι παράγουν ανάλογα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων διατροφής·

β)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, από το περιουσιακό καθεστώς σχέσεων οι οποίες, σύμφωνα με το εφαρμοστέο σ’ αυτές δίκαιο, θεωρείται ότι παράγουν αποτελέσματα ανάλογα με εκείνα του γάμου, καθώς και από διαθήκες και κληρονομική διαδοχή συμπεριλαμβανομένων των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης, των διαθηκών και της κληρονομικής διαδοχής· [Τροπολογία 18]

γ)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους, στο μέτρο που οι ενοχές που προκύπτουν από τους εν λόγω άλλους διαπραγματεύσιμους τίτλους απορρέουν από τον διαπραγματεύσιμο χαρακτήρα τους·

δ)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από ζητήματα τα οποία διέπονται από το δίκαιο των εταιρειών και άλλων ενώσεων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως η ίδρυση, με καταχώριση ή με άλλον τρόπο, η δικαιοπρακτική ικανότητα, η εσωτερική οργάνωση ή η εκκαθάριση εταιρειών και άλλων ενώσεων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, καθώς και η προσωπική ευθύνη των στελεχών και των μελών για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ή της ένωσης·

ε)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από την ίδρυση εμπιστευμάτων και τις σχέσεις μεταξύ ιδρυτών, διαχειριστών εμπιστευμάτων και δικαιούχων·

στ)  η εκχώρηση απαιτήσεων που απορρέουν από συμβάσεις ασφάλισης ζωής οι οποίες προκύπτουν από εργασίες που διενεργούνται από οργανισμούς διαφορετικούς από τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16), αντικείμενο των οποίων είναι η καταβολή παροχών σε μισθωτούς ή αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι ανήκουν σε επιχείρηση ή σε όμιλο επιχειρήσεων ή σε ένα επάγγελμα ή σε ομάδα επαγγελμάτων, σε περίπτωση θανάτου ή επιβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής ή μείωσης των δραστηριοτήτων, ή σε περίπτωση ασθένειας που σχετίζεται με την εργασία ή με εργατικό ατύχημα·

στα)  η εκχώρηση απαιτήσεων στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/848. [Τροπολογία 19]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «εκχωρητής»: πρόσωπο που μεταβιβάζει σε άλλο πρόσωπο το δικαίωμά του να απαιτήσει οφειλή από οφειλέτη·

β)  «εκδοχέας»: πρόσωπο που αποκτά από άλλο πρόσωπο το δικαίωμα να απαιτήσει οφειλή από οφειλέτη·

γ)  «εκχώρηση»: εκούσια μεταβίβαση δικαιώματος απαίτησης οφειλής από οφειλέτη. Περιλαμβάνει τις ρητές μεταβιβάσεις απαιτήσεων, τη συμβατική υποκατάσταση, τις μεταβιβάσεις απαιτήσεων προς εξασφάλιση άλλης απαίτησης, καθώς επίσης τα ενέχυρα ή άλλα δικαιώματα εξασφάλισης επί απαιτήσεων·

δ)  «απαίτηση»: το δικαίωμα απαίτησης οφειλής οποιασδήποτε φύσης, χρηματικής ή μη, ανεξαρτήτως του αν απορρέει από συμβατική ή εξωσυμβατική ενοχή·

ε)  «έναντι τρίτων αποτελέσματα»: τα εμπράγματα αποτελέσματα, δηλαδή το δικαίωμα του εκδοχέα να επικαλεστεί τον νόμιμο τίτλο του επί απαίτησης που του έχει εκχωρηθεί έναντι άλλων εκδοχέων ή δικαιούχων της ίδιας ή λειτουργικά ισοδύναμης απαίτησης, δανειστών του εκχωρητή και άλλων τρίτων, εξαιρουμένου του οφειλέτη· [Τροπολογία 20]

στ)  «συνήθης διαμονή»: για επιχειρήσεις και άλλους φορείς, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ο τόπος της κεντρικής διοίκησης· για φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ο κύριος τόπος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του·

ζ)  «πιστωτικό ίδρυμα»: επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), συμπεριλαμβανομένων των κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 17 του εν λόγω κανονισμού υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εντός, ή σύμφωνα με το άρθρο 47 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), εκτός της Ένωσης, αν τα εν λόγω υποκαταστήματα βρίσκονται στην Ένωση·

η)  «μετρητά»: χρήματα που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, σε οποιοδήποτε νόμισμα· [Τροπολογία 21]

θ)  «χρηματοπιστωτικό μέσο»: τα μέσα που καθορίζονται στο παράρτημα I τμήμα Γ της οδηγίας 2014/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 3

Καθολική εφαρμογή

Δίκαιο που καθορίζεται ως εφαρμοστέο από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ακόμη και αν δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Εφαρμοστέο δίκαιο

1.  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, τα έναντι τρίτων αποτελέσματα εκχώρησης απαιτήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής κατά τον κρίσιμο χρόνο σύναψης της σύμβασης εκχώρησης.

Αν ο εκχωρητής έχει αλλάξει τη συνήθη διαμονή του μεταξύ δύο εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησης σε διαφορετικούς εκδοχείς, η προτεραιότητα του δικαιώματος ενός εκδοχέα επί του δικαιώματος άλλου εκδοχέα διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία είχε τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής τη στιγμή κατά την οποία η εκχώρηση άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι άλλων τρίτων βάσει του δικαίου που ορίστηκε ως εφαρμοστέο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το εφαρμοστέο στην εκχωρηθείσα απαίτηση δίκαιο διέπει τα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης:

α)  μετρητών χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα·

β)  απαιτήσεων που απορρέουν από χρηματοπιστωτικό μέσο χρηματοπιστωτικά μέσα.

3.  Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας μπορούν να επιλέξουν το εφαρμοστέο στην εκχωρηθείσα απαίτηση δίκαιο ως δίκαιο εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων ενόψει τιτλοποίησης.

Η επιλογή του δικαίου γίνεται ρητά στη σύμβαση εκχώρησης ή σε χωριστή συμφωνία. Το ουσιαστικό και τυπικό κύρος της πράξης με την οποία πραγματοποιήθηκε η επιλογή δικαίου διέπεται από το δίκαιο που επελέγη.

4.  Η σύγκρουση προτεραιότητας μεταξύ εκδοχέων της ίδιας απαίτησης, όταν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα μιας εκ των εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο εκχωρητής και τα έναντι τρίτων αποτελέσματα άλλων εκχωρήσεων διέπονται από το δίκαιο της εκχωρηθείσας απαίτησης, διέπεται από το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης της απαίτησης που πρώτη άρχισε να παράγει αποτελέσματα έναντι τρίτων βάσει του εφαρμοστέου σ’ αυτήν δικαίου. Σε περίπτωση που αμφότερες οι απαιτήσεις παράγουν ταυτόχρονα αποτελέσματα έναντι τρίτων, υπερισχύει το δίκαιο της χώρας στην οποία ο εκχωρητής έχει τη συνήθη διαμονή του. [Τροπολογία 22]

Άρθρο 5

Πεδίο εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου

Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης απαιτήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διέπει, ειδικότερα:

α)  τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της παραγωγής αποτελεσμάτων από την εκχώρηση έναντι τρίτων διαφορετικών από τον οφειλέτη, όπως είναι οι διατυπώσεις καταχώρισης ή δημοσίευσης·

β)  την προτεραιότητα των δικαιωμάτων του εκδοχέα έναντι των δικαιωμάτων άλλου εκδοχέα της ίδιας απαίτησης·

γ)  την προτεραιότητα των δικαιωμάτων του εκδοχέα έναντι των δικαιωμάτων των δανειστών του εκχωρητή·

δ)  την προτεραιότητα των δικαιωμάτων του εκδοχέα έναντι των δικαιωμάτων του δικαιούχου μεταβίβασης σύμβασης όσον αφορά την ίδια απαίτηση·

ε)  την προτεραιότητα των κατά του οφειλέτη δικαιωμάτων του εκδοχέα έναντι των δικαιωμάτων δικαιούχου ανανέωσης σύμβασης όσον αφορά την ισοδύναμη απαίτηση.

Άρθρο 6

Υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

1.  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να περιορίσουν την εφαρμογή των υπερισχυουσών διατάξεων αναγκαστικού δικαίου του δικαίου του δικάζοντος δικαστή.

2.  Οι υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου είναι διατάξεις η τήρηση των οποίων κρίνεται πρωταρχικής σημασίας από ένα κράτος μέλος για τη διασφάλιση των δημόσιων συμφερόντων του, όπως η πολιτική, κοινωνική ή οικονομική οργάνωσή του, σε βαθμό που να επιβάλλεται η εφαρμογή τους σε κάθε κατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους, ανεξάρτητα από το δίκαιο που άλλως είναι εφαρμοστέο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2α.  Οι υπερισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί η εκχώρηση εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι εν λόγω υπερισχύουσες αναγκαστικού δικαίου διατάξεις καθιστούν την εκπλήρωση της σύμβασης εκχώρησης παράνομη. [Τροπολογία 23]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Δημόσια τάξη (ordre public)

Η εφαρμογή διάταξης του δικαίου οποιασδήποτε χώρας που ορίζεται ως εφαρμοστέο από τον παρόντα κανονισμό δεν μπορεί να αποκλειστεί παρά μόνο αν η εφαρμογή αυτή είναι προδήλως ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη (ordre public) του δικάζοντος δικαστή.

Άρθρο 8

Αποκλεισμός της παραπομπής

Ως εφαρμογή του δικαίου κράτους που ορίζεται ως εφαρμοστέο από τον παρόντα κανονισμό νοείται η εφαρμογή των κανόνων δικαίου που ισχύουν στο κράτος αυτό, εκτός από τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς του δικαίου.

Άρθρο 9

Κράτη με περισσότερα του ενός συστήματα δικαίου

1.  Αν ένα κράτος περιλαμβάνει περισσότερες εδαφικές ενότητες καθεμία από τις οποίες έχει τους δικούς της κανόνες δικαίου σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται κράτος για τον προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Κράτος μέλος που περιλαμβάνει περισσότερες εδαφικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες έχει τους δικούς της κανόνες δικαίου σχετικά με τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων, δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τον παρόντα κανονισμό στις συγκρούσεις νόμων που προκύπτουν αποκλειστικά μεταξύ αυτών των εδαφικών ενοτήτων.

Άρθρο 10

Σχέση με άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου οι οποίες, σε ειδικά θέματα, θεσπίζουν κανόνες σύγκρουσης νόμων που αφορούν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων.

Άρθρο 11

Σχέση με ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού και οι οποίες θεσπίζουν κανόνες σύγκρουσης νόμων που αφορούν τα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων.

2.  Ωστόσο, μεταξύ κρατών μελών, ο παρών κανονισμός υπερισχύει των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων απ’ αυτά, στο μέτρο που οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12

Κατάλογος συμβάσεων

1.  Έως ... [ημερομηνία εφαρμογής], τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

2.  Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α)  κατάλογο των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)  κατάλογο των καταγγελιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 13

Ρήτρα επανεξέτασης

Έως ... [5 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Αν κριθεί σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Διαχρονική εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε εκχωρήσεις απαιτήσεων που συνάπτονται από ... [ημερομηνία εφαρμογής] και μετά.

2.  Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό καθορίζει το κατά πόσον τα δικαιώματα τρίτου σχετικά με απαίτηση που έχει εκχωρηθεί μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έχουν προτεραιότητα έναντι των δικαιωμάτων άλλου τρίτου τα οποία αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση ανταγωνιστικών απαιτήσεων βάσει εκχωρήσεων, το εφαρμοστέο δυνάμει του παρόντος κανονισμού δίκαιο καθορίζει τα δικαιώματα των εκάστοτε εκδοχέων, μόνον όσον αφορά απαιτήσεις που εκχωρούνται μετά ... [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [18 μήνες από την έναρξη ισχύος του].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 303 της 29.8.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.
(3) ΕΕ C 303 της 29.8.2018, σ. 2.
(4)ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6).
(7)Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II) (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 40).
(9)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
(10)Κανονισμός (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 19).
(11)Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(12)Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43-50).
(13)Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).
(14)Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15).
(15)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 122 της 3.5.2013, σ. 1).
(16)Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(17)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(18)Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).
(19)Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).


Πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») ***I
PDF 225kWORD 57k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV») (COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
P8_TA(2019)0087A8-0069/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0369),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0240/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0069/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία για την περίοδο 2021-2027 (πρόγραμμα «Pericles IV»)

P8_TC1-COD(2018)0194


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 133,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και συναφείς απάτες, ενισχύοντας την ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της οικονομίας της Ένωσης και να διασφαλιστεί η τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. [Τροπολογία 1]

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου(3) προβλέπει ανταλλαγές πληροφοριών, συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή, θεσπίζοντας έτσι ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την προστασία του ευρώ. Η ισχύς του εν λόγω κανονισμού επεκτάθηκε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου(4), και στα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως το ενιαίο νόμισμά τους, για να υπάρχει ισοδύναμη προστασία του ευρώ σε όλη την Ένωση.

(3)  Οι δράσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικού, την τεχνική και επιστημονική βοήθεια και την ειδική κατάρτιση συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης από την παραχάραξη και κιβδηλεία, και τη συναφή απάτη, προσφέροντας υψηλό και ισοδύναμο επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση, ενώ συγχρόνως καταδεικνύουν την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα. Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με το οργανωμένο έγκλημα. [Τροπολογία 2]

(4)  Ένα πρόγραμμα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της Ένωσης, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη τους στο εν λόγω νόμισμα και βελτιώνοντας την προστασία του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της διαρκούς διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων που στηρίζει το εν λόγω πρόγραμμα. [Τροπολογία 3]

(4α)   Η πλήρης προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία αποτελεί βασική συνιστώσα μιας ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενωσιακής οικονομίας, και συνδέεται άμεσα με τον ενωσιακό στόχο για τη βελτίωση της αποδοτικής λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(5)  Η στήριξη αυτών των δράσεων στο παρελθόν, βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου 2001/923/ΕΚ(5) και 2001/924/ΕΚ(6), οι οποίες εν συνεχεία τροποποιήθηκαν και παρετάθη η ισχύς τους με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2006/75/ΕΚ(7), 2006/76/ΕΚ(8), 2006/849/ΕΚ(9), 2006/850/ΕΚ(10) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 331/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), συνέβαλε στην αναβάθμιση των δράσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Οι στόχοι του προγράμματος για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») για τις περιόδους 2002-2006, 2007-2013 και 2014 έως 2017(12) έχουν επιτευχθεί.

(6)  Σε αντίθεση με τη συνήθη διαδικασία, δεν διενεργήθηκε χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων του προγράμματος. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι η Επιτροπή διενήργησε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος το 2017, βασιζόμενη σε ανεξάρτητη έκθεση(13). Μολονότι η έκθεση είναι γενικά θετική όσον αφορά το πρόγραμμα, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τον περιορισμένο αριθμό αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και σχετικά με την ποιότητα των βασικών δεικτών επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020, και στην εκ των προτέρων αξιολόγησή της με τη μορφή εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της, το οποίο συνοδεύει την πρότασή της (COM(2018)0369), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η συνέχιση του προγράμματος Pericles 2020 και μετά το 2020, δεδομένης της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας του της ΕΕ, των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των δράσεών του, καθώς και της συνεισφοράς του στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. [Τροπολογία 5]

(7)  Οι συμβουλές που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση αξιολόγηση είναι ότι οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Pericles 2020 θα πρέπει να συνεχιστούν, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και παράλληλα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάγκη να απλουστευθεί η υποβολή αιτήσεων, να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση των δικαιούχων και η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αρμόδιων αρχών από διάφορες χώρες στις δραστηριότητες του προγράμματος, να συνεχιστεί η εστίαση στις αναδυόμενες και επαναλαμβανόμενες απειλές παραχάραξης και κιβδηλείας, και να εξορθολογιστούν οι βασικοί δείκτες επιδόσεων. [Τροπολογία 6]

(7α)   Έχουν εντοπιστεί κέντρα παραχάραξης και κιβδηλείας σε τρίτες χώρες, και η παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ αποκτά όλο και μεγαλύτερη διεθνή διάσταση· ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ικανοτήτων και οι δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητες για να επιτευχθεί η αποτελεσματική προστασία του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης, και θα πρέπει να ενθαρρύνονται περαιτέρω στο πλαίσιο του προγράμματος. [Τροπολογία 7]

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027 («πρόγραμμα Pericles IV»). Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα Pericles IV είναι συνεπές και συμπληρωματικό προς άλλα συναφή προγράμματα και δράσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να διεξαγάγει όλες τις αναγκαίες διαβουλεύσεις για την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με την προστασία του ευρώ με τα βασικά εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως με τις οριζόμενες από τα κράτη μέλη αρμόδιες εθνικές αρχές, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπόλ, στο πλαίσιο της αναφερόμενης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις ανταλλαγές, τη συνδρομή και την κατάρτιση, για τον σκοπό της εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την τεράστια πείρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ κατά την υλοποίηση του προγράμματος. [Τροπολογία 8]

(9)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση.

(10)  Ο παρών κανονισμός τηρεί τις αρχές της προστιθέμενης αξίας και της αναλογικότητας. Το πρόγραμμα Pericles IV αναμένεται να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, χωρίς να θίγονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών, με αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων σε σχέση με το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο. Η δράση στο επίπεδο της Ένωσης είναι αναγκαία και δικαιολογημένη, διότι βοηθά σαφώς τα κράτη μέλη να προστατεύουν συλλογικά το ευρώ και ενθαρρύνει τη χρήση κοινών μηχανισμών της Ένωσης για την καλύτερη συνεργασία και την έγκαιρη και διεξοδική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. [Τροπολογία 9]

(11)  Το πρόγραμμα Pericles 2020 θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που προβλέπεται στον [αναφορά στον κανονισμό του ΠΔΠ μετά το 2020, κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) .../2018 του Συμβουλίου].

(12)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του προγράμματος Pericles IV, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Για να συμπληρωθούν και να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 και τους δείκτες που προβλέπονται στο άρθρο 12 και στο παράρτημα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας, στα οποία θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες, η κατανομή του προϋπολογισμού και τα κριτήρια αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις των δράσεων. Οι έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπου είναι αναγκαία η αύξηση της συγχρηματοδότησης ώστε να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν και να ολοκληρώνουν ικανοποιητικά τα σχέδια προστασίας και διασφάλισης του ευρώ, θα πρέπει να είναι μέρος των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(14). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 10]

(13)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα Pericles IV, το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [η αναφορά θα επικαιροποιηθεί αναλόγως σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(14)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013(15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(16) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(17), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

(15)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Pericles IV και τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων του.

(16)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 θα πρέπει να καταργηθεί.

(17)  Είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από το πρόγραμμα Pericles 2020 στο πρόγραμμα Pericles IV και είναι σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί η διάρκεια του προγράμματος Pericles IV με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) .../... [για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-2027]. Επομένως, το πρόγραμμα Pericles IV θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται το πρόγραμμα Pericles IV, πρόγραμμα ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία («το πρόγραμμα»).

Στον κανονισμό καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος, ο προϋπολογισμός για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, οι μορφές της χρηματοδότησης από την Ένωση και οι κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο γενικό στόχο:

την πρόληψη και την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, καθώς και της συναφούς απάτης, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας ούτως ώστε να διατηρείται η ακεραιότητα των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ, πράγμα που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στην αυθεντικότητα των εν λόγω χαρτονομισμάτων και κερμάτων, και κατ’ επέκταση την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ένωσης, και παράλληλα να εξασφαλίζεται η στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών. [Τροπολογία 11]

2.  Το πρόγραμμα έχει τον ακόλουθο ειδικό στόχο:

την προστασία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη συναφή απάτη, μέσω της στήριξης και της συμπλήρωσης των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και της ενίσχυσης των προσπαθειών των αρμόδιων εθνικών αρχών και των αρχών της Ένωσης να αναπτύξουν μεταξύ τους και με την Επιτροπή στενή και τακτική συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.  Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 ορίζεται σε 7 700 000 EUR(19) (σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 12]

2.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

Άρθρο 4

Εκτέλεση και μορφές χρηματοδότησης από την ΕΕ

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με άμεση διαχείριση, σύμφωνα με τον [τελευταία έκδοση του δημοσιονομικού κανονισμού, κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012](20).

2.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, με τακτικές διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η συνέπεια και αποφεύγεται κάθε περιττή αλληλεπικάλυψη με τα συναφή μέτρα που λαμβάνουν άλλες αρμόδιες οντότητες, ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπόλ. Για τον σκοπό αυτόν, κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 10, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες και προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, καθώς και της συναφούς απάτης. [Τροπολογία 13]

3.  Η χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος σε επιλέξιμες δράσεις του άρθρου 6 έχει τη μορφή:

επιχορηγήσεων· ή

δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5

Κοινές δράσεις

1.  Οι δράσεις βάσει του προγράμματος μπορεί να οργανώνονται από κοινού με την Επιτροπή και άλλους εταίρους με συναφή εμπειρία, όπως:

α)  οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)·

β)  τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης (ΕΚΑ) και τα Εθνικά Κέντρα Ανάλυσης Κερμάτων (ΕΚΑΚ)·

γ)  το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΕΤΕΚ) και τα νομισματοκοπεία·

δ)  η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Ιντερπόλ·

ε)  τα εθνικά κεντρικά γραφεία καταστολής της παραχάραξης και κιβδηλείας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της παραχάραξης και της κιβδηλείας, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929(21), καθώς και άλλοι οργανισμοί που ειδικεύονται στην πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή της παραχάραξης και της κιβδηλείας·

στ)  οι οικείοι ειδικευμένοι φορείς στον τομέα των τεχνολογιών αναπαραγωγής και πιστοποίησης, οι τυπογράφοι και οι χαράκτες·

ζ)  λοιποί φορείς εκτός των φορέων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), με ειδική εμπειρογνωμοσύνη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, φορέων από τρίτες χώρες, και ιδίως από υπό προσχώρηση κράτη και υποψήφιες για προσχώρηση χώρες· και

η)  ιδιωτικές οντότητες που έχουν αναπτύξει και αποδείξει ότι διαθέτουν τεχνικές γνώσεις και ομάδες που ειδικεύονται στον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και κίβδηλων κερμάτων.

2.  Όταν οι επιλέξιμες δράσεις οργανώνονται από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΚΤ, την Eurojust, την Ευρωπόλ ή την Ιντερπόλ, οι συνακόλουθες δαπάνες κατανέμονται μεταξύ αυτών. Σε κάθε περίπτωση, εκάστη εξ αυτών βαρύνεται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των δικών της προσκεκλημένων ομιλητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Το πρόγραμμα προβλέπει, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 10 ετήσια προγράμματα εργασίας, χρηματοδοτική στήριξη στις ακόλουθες δράσεις:

α)  ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών, ιδίως μέσω της διοργάνωσης εργαστηρίων, συνεδριάσεων και σεμιναρίων, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης, με στοχευμένες πρακτικές ασκήσεις και ανταλλαγές προσωπικού των αρμόδιων εθνικών αρχών και άλλες συναφείς δράσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών στοχεύει μεταξύ άλλων:

–  στις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παραποίησης και κιβδηλείας καθώς και της απάτης σε σχέση με το ευρώ, [Τροπολογία 14]

–  σε μεθοδολογίες παρακολούθησης και ανάλυσης του οικονομικού και δημοσιονομικού αντικτύπου της παραχάραξης και κιβδηλείας,

–  στη λειτουργία βάσεων δεδομένων και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης,

–  στη χρήση μέσων ανίχνευσης, ιδίως με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικής, [Τροπολογία 15]

–  στις μεθόδους έρευνας και διερεύνησης,

–  στην επιστημονική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των νέων εξελίξεων,

–  στην προστασία του ευρώ εκτός της Ένωσης,

–  σε ερευνητικές δράσεις,

–  στην παροχή ειδικής επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης·

β)  τεχνική, επιστημονική και επιχειρησιακή συνδρομή, εφόσον κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο του προγράμματος, και περιλαμβάνει ιδίως:

–  κάθε κατάλληλο μέτρο που επιτρέπει τη δημιουργία σε επίπεδο Ένωσης παιδαγωγικών μέσων, όπως η συλλογή της νομοθεσίας της Ένωσης, ενημερωτικά δελτία, πρακτικά εγχειρίδια, γλωσσάρια και λεξικά, βάσεις δεδομένων, ιδίως στον τομέα της επιστημονικής συνδρομής ή της τεχνολογικής παρακολούθησης, ή εφαρμογές με υποστήριξη υπολογιστή, όπως τα λογισμικά,

–  συναφείς μελέτες πολυτομεακής και διεθνικής διάστασης, συμπεριλαμβανομένης έρευνας σχετικά με καινοτόμα χαρακτηριστικά ασφαλείας,

–  ανάπτυξη μέσων και μεθόδων τεχνικής υποστήριξης για τη διευκόλυνση των δράσεων ανίχνευσης σε επίπεδο Ένωσης,

–  στήριξη της συνεργασίας σε ενέργειες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη, όταν η στήριξη αυτή δεν μπορεί να καταστεί είναι διαθέσιμη από άλλα προγράμματα των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών· [Τροπολογία 16]

γ)  την αγορά εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται από ειδικευμένες αρχές καταστολής της παραχάραξης και κιβδηλείας σε τρίτες χώρες, για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και κιβδηλεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3.

2.  Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις διεθνικές και πολυτομεακές πτυχές της καταπολέμησης της παραχάραξης και κιβδηλείας, στοχεύοντας στη συμμετοχή των ακόλουθων ομάδων:

α)  του προσωπικού οργανισμών που ασχολούνται με την ανίχνευση και καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας, ιδίως των αστυνομικών δυνάμεων, των τελωνειακών και των οικονομικών υπηρεσιών, σε συνάρτηση με τα ειδικά καθήκοντά τους σε εθνικό επίπεδο·

β)  του προσωπικού των υπηρεσιών πληροφοριών·

γ)  εκπροσώπων των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των νομισματοκοπείων, εμπορικών τραπεζών και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

δ)  των δικαστικών λειτουργών, των ειδικευμένων σε αυτόν τον τομέα νομικών και μελών του δικαστικού κλάδου·

ε)  άλλων ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων, όπως εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια ή παρόμοιοι φορείς που μπορούν να παρέχουν πρόσβαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών λιανικής και εταιρείες χρηματαποστολών.

3.  Οι ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, εάν αυτό είναι σημαντικό για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 17]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Επιχορηγήσεις

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

Για δράσεις που υλοποιούνται μέσω επιχορηγήσεων, η αγορά εξοπλισμού δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο της συμφωνίας επιχορήγησης.

Άρθρο 8

Ποσοστά συγχρηματοδότησης

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που χορηγούνται βάσει του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που προσδιορίζονται στα αναφερόμενα στο άρθρο 10 ετήσια προγράμματα εργασίας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών.

Άρθρο 9

Επιλέξιμες οντότητες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση οντότητες βάσει του προγράμματος είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 10

Προγράμματα εργασίας

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, με σκοπό την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 18]

2.  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 108 του δημοσιονομικού κανονισμού, το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τα βασικά κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και το μέγιστο δυνατό ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Άρθρο 11

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. [Τροπολογία 19]

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 12 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. [Τροπολογία 20]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, καθώς και εκπροσώπους της ΕΚΤ και της Ευρωπόλ. [Τροπολογία 21]

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες.

Άρθρο 12

Παρακολούθηση

1.  Στο παράρτημα της παρούσας πρότασης, παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη του ειδικού στόχου που καθορίζεται στο άρθρο 2.

2.  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 11, προκειμένου να καταρτίσει τις διατάξεις για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης, μεταξύ άλλων με τροποποιήσεις του παραρτήματος, για την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση των δεικτών, εάν είναι αναγκαίο, για τους σκοπούς της αξιολόγησης.

3.  Η Επιτροπή ενημερώνει κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) για τα αποτελέσματα του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας πρότασης. [Τροπολογία 22]

4.  Οι συμμετέχουσες χώρες και άλλοι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

2.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο δύο έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

3.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, καθώς και τις σχετικές παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπόλ, την Eurojust, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. [Τροπολογία 23]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 24]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, καθώς και για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 15

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 16

Μεταβατικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 331/2014, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται για τις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση, με τον ελάχιστο διοικητικό φόρτο και κόστος, του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου και κόστους. Προς τον σκοπό αυτόν, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών: [Τροπολογία 25]

α)  Αριθμός πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν των κρατών μελών και των τρίτων χωρών, των οποίων οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν συμμετάσχει στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος· [Τροπολογία 26]

β)  Αριθμός παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν· και συμμετεχόντων και βαθμός ικανοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ενδέχεται να έχει υποβληθεί όσον αφορά τη χρησιμότητα των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος [Τροπολογία 27]

γ)  Παρατηρήσεις Πληροφορίες που λήφθηκαν από συμμετέχοντες στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα εθνικές αρμόδιες αρχές σχετικά με τον αριθμό των πλαστών ευρώ που εντοπίστηκαν και των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν ως άμεση συνέπεια της βελτιωμένης συνεργασίας μέσω του προγράμματος. [Τροπολογία 28]

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων συλλέγονται ετησίως από τους ακόλουθους παράγοντες την Επιτροπή και τους δικαιούχους του προγράμματος: [Τροπολογία 29]

–  η Επιτροπή συλλέγει τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πλαστών τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ·

–  η Επιτροπή συλλέγει τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των παράνομων εργαστηρίων που εξαρθρώθηκαν·

–  η Επιτροπή και οι δικαιούχοι του προγράμματος συλλέγουν τα στοιχεία σχετικά με τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν από συμμετέχοντες στις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα.

(1)ΕΕ C 378 της 19.10.2018, σ. 2.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6).
(4)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1339/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 11).
(5)Απόφαση 2001/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») (ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 50).
(6)Απόφαση 2001/924/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την επέκταση των αποτελεσμάτων της απόφασης για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles») σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα (ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 55).
(7)Απόφαση 2006/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 40).
(8)Απόφαση 2006/76/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης 2006/75/ΕΚ που τροποποιεί και επεκτείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 42).
(9)Απόφαση 2006/849/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 28).
(10)Απόφαση 2006/850/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, που επεκτείνει στα μη συμμετέχοντα στη ζώνη του ευρώ κράτη μέλη την εφαρμογή της απόφασης 2006/849/ΕΚ που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα Pericles) (ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 30).
(11)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 331/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί προγράμματος ανταλλαγών, συνδρομής και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles 2020») και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 2001/923/ΕΚ, 2001/924/ΕΚ, 2006/75/ΕΚ, 2006/76/ΕΚ, 2006/849/ΕΚ και 2006/850/ΕΚ (ΕΕ L 103 της 5.4.2014, σ. 1).
(12)Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Pericles 2020, της 6.12.2017 (COM(2017)0741 final).
(13) SWD(2017)0444 και Ares(2917)3289297 '30/06/2017
(14) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(15)ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1.
(16)ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(17)ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1.
(18) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(19) Ενδεικτικό ποσό μόνο, ανάλογα με το συνολικό ΠΔΠ.
(20) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
(21)Κοινωνία των Εθνών, σειρά συνθηκών αριθ. 2623 (1931), σ. 372.


Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
PDF 112kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093(NLE))
P8_TA(2019)0088A8-0053/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07971/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης (07972/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0446/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0053/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1) Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0089.


Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
PDF 140kWORD 58k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (07971/2018 – C8-0446/2018 – 2018/0093M(NLE))
P8_TA(2019)0089A8-0048/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07971/2018),

–  έχοντας υπόψη το προτεινόμενο κείμενο για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης (Σιγκαπούρη), το οποίο σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνει τη συμφωνία που μονογραφήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (COM(2018)0194),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0446/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκε στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου, της 16ης Μαΐου 2017, δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, που ζητήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να συνεχίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με τα επιμέρους κράτη μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), αρχής γενομένης από τη Σιγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για τη σύναψη ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση με τα κράτη μέλη του ASEAN,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, και ιδίως τα άρθρα 91, 100, 168 και 207 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(3) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0048/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Σιγκαπούρη μοιράζονται σημαντικές αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, και η ισχυρή δέσμευση για το ανοιχτό και βάσει κανόνων εμπόριο, και για το πολυμερές εμπορικό σύστημα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΕΕ και ενός κράτους μέλους του ASEAN, και για σημαντικό βήμα προς τον τελικό στόχο ΣΕΣ σε διαπεριφερειακή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα χρησιμεύσει επίσης ως σημείο αναφοράς για τις συμφωνίες που διαπραγματεύεται επί του παρόντος η ΕΕ με τις άλλες κύριες οικονομίες του ASEAN·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός της περιφέρειας του ASEAN, η Σιγκαπούρη αποτελεί μακράν τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας λίγο κάτω από το ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN, και σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιφερειών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του εμπορίου ΕΕ-Σιγκαπούρης υπερβαίνει τα 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % της μελλοντικής παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να παραχθεί εκτός Ευρώπης, και συγκεκριμένα στην Ασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνολικής και προοδευτικής εταιρικής σχέσης του Ειρηνικού (CPTPP) και των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την περιφερειακή συνολική οικονομική εταιρική σχέση (RCEP)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι μια υψηλού εισοδήματος οικονομία με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 52 600 USD κατά κεφαλήν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική της ανάπτυξη συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων παγκοσμίως, με ετήσιο μέσο όρο 7,7 % από την ανεξαρτησία της και έπειτα,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του κόσμου με την ευκολότερη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών, αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο και είναι μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες παγκοσμίως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταποίηση –ιδίως τα ηλεκτρονικά είδη και η μηχανική ακριβείας– και οι τομείς των υπηρεσιών παραμένουν οι δύο πυλώνες της οικονομίας υψηλής προστιθέμενης αξίας στη Σιγκαπούρη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι παγκόσμιος παράγοντας στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά γραφεία τους στη Σιγκαπούρη και λειτουργούν σε περιβάλλον ασφάλειας δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 50 000 ευρωπαϊκές εταιρείες πραγματοποιούν εξαγωγές στη Σιγκαπούρη, εκ των οποίων το 83 % είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΕΣΕΕΣ αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις στις εμπορικές και επενδυτικές ροές μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη του 2018 που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτίμησε ότι, κατά την πρώτη πενταετία, οι όγκοι των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης θα αυξηθούν κατά 10 %·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μεγάλες οικονομίες όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν ήδη συνάψει ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση επιπτώσεων για το εμπόριο και τη βιωσιμότητα όσον αφορά τη ΣΕΣ ΕΕ-ASEAN το 2009 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η διμερής ΣΕΣ θα ήταν αμοιβαία επωφελής όσον αφορά το εθνικό εισόδημα, το ΑΕγχΠ και την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων στο εμπόριο και τη βιωσιμότητα συγκεκριμένα για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης και σε πιο πρόσφατη περίοδο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, η οποία διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, ανέφερε ότι το ΑΕγχΠ της Σιγκαπούρης θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,94 %, ή κατά 2,7 δισεκατομμύρια EUR, και το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 550 εκατομμύρια EUR·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ΣΕΣ στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018·

2.  τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν αρχικά ολοκληρωθεί το 2012 και είχαν βασιστεί στις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου για ΣΕΣ ΕΕ-ASEAN, η οποία εγκρίθηκε στα τέλη του Απριλίου του 2007· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή της συμφωνίας προς κύρωση, η οποία οφειλόταν, μεταξύ άλλων παραγόντων, στο αίτημα της Επιτροπής για γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί κατά πόσον τα ζητήματα που καλύπτονται από τη συμφωνία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ ή τελούν υπό κοινή αρμοδιότητα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νομική σαφήνεια που παρασχέθηκε από τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρεί ότι αυτή ενίσχυσε τον δημοκρατικά νομιμοποιημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρείχε σαφήνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της εμπορικής πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Σιγκαπούρης, παρά την καθυστέρηση αυτή, και ζητεί την ταχεία έναρξη ισχύος της συμφωνίας αφότου αυτή κυρωθεί από το Κοινοβούλιο·

3.  θεωρεί ζωτικής σημασίας να παραμείνει η ΕΕ στην πρώτη γραμμή ενός ανοικτού και βάσει κανόνων εμπορικού συστήματος, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι 10 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων η ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο του εν λόγω συστήματος· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν ενεργά άλλους παγκόσμιους εταίρους στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξης ενός φιλόδοξου παγκόσμιου θεματολογίου για δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, αντλώντας διδάγματα από τη ΣΕΣ με τη Σιγκαπούρη και αξιοποιώντας την περαιτέρω·

4.  τονίζει την οικονομική και στρατηγική σημασία της εν λόγω συμφωνίας, δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη αποτελεί κόμβο για το σύνολο της περιφέρειας του ASEAN· θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή είναι σημαντικό βήμα και θα αποτελέσει προηγούμενο για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη του ASEAN, καθώς και ότι αποτελεί εφαλτήριο για μια μελλοντική εμπορική συμφωνία σε διαπεριφερειακή βάση· επισημαίνει επίσης ότι με τη συμφωνία αυτή θα αποφευχθεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα των εξαγωγέων της ΕΕ όσον αφορά τις επιχειρήσεις από τις άλλες χώρες της CPTPP και της RCEP· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, στο πλαίσιο του παγκόσμιου θεματολογίου για δίκαιο και ανοικτό εμπόριο της ΕΕ, δεν θα αποφέρει σημαντικά οφέλη μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους εργαζομένους·

5.  σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη είχε ήδη καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών επί προϊόντων της ΕΕ και ότι η συμφωνία αυτή θα καταργήσει εξ ολοκλήρου τους ελάχιστους δασμούς που απομένουν από τη στιγμή της έναρξης ισχύος της·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη θα άρει ορισμένα μέτρα που ενδέχεται να συνιστούν φραγμούς στο εμπόριο, όπως είναι οι διπλές δοκιμές ασφαλείας σε αυτοκίνητα, εξαρτήματα αυτοκινήτων και ηλεκτρονικά είδη, κάτι που θα απλουστεύσει τις εξαγωγές εμπορευμάτων από τις επιχειρήσεις της ΕΕ προς τη Σιγκαπούρη·

7.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα παράσχει στις εταιρείες της ΕΕ καλύτερη πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών της Σιγκαπούρης, όπως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις τηλεπικοινωνίες, τη μηχανική, τις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, και ότι η ελευθέρωση αυτή ακολουθεί μια προσέγγιση «θετικού καταλόγου»·

8.  υπενθυμίζει, σε σχέση με την ελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα περί μέτρων προληπτικής εποπτείας η οποία επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίζουν ή να διατηρούν μέτρα για προληπτικούς λόγους και ιδίως για να προστατεύουν τους καταθέτες και τους επενδυτές, και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των μερών·

9.  επικροτεί την υπογραφή από τη Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών (MCAA) για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και την κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο σκοπό· σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη δεν περιλαμβάνεται στη «μαύρη λίστα» ούτε στον «κατάλογο επιτήρησης» του καταλόγου της ομάδας κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ με τις μη συνεργάσιμες φορολογικές δικαιοδοσίες, αν και έχει επικριθεί από ορισμένες ΜΚΟ για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες·

10.  τονίζει τη βελτίωση της πρόσβασης, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της Σιγκαπούρης σε σύγκριση με τη συμφωνία περί των δημοσίων συμβάσεων (GPA)· επισημαίνει ότι κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· επισημαίνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις τόσο στην ΕΕ όσο και στη Σιγκαπούρη πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα μείζονα συμφέροντα των πολιτών·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη συμφώνησε να δημιουργήσει σύστημα καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων το οποίο θα προστατεύει περίπου 190 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ, με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερες σε μεταγενέστερο στάδιο· υπενθυμίζει ότι, το 2016, η ΕΕ εξήγαγε προϊόντα γεωργικών ειδών διατροφής αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων EUR στη Σιγκαπούρη και σημειώνει ότι η Σιγκαπούρη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στην Ασία για εξαγωγές τροφίμων και ποτών της ΕΕ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες στους αγρότες της ΕΕ και στους παραγωγούς γεωργικών ειδών διατροφής· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσήλωση της Σιγκαπούρης, στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, στη διατήρηση μηδενικών δασμών στα γεωργικά είδη διατροφής, καθώς και τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος της ΕΕ που επιθυμούν να προβούν σε εξαγωγές στη Σιγκαπούρη· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν παρέχει αυτόματη προστασία για τις 196 γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κεφαλαίου περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς όλες οι γεωγραφικές ενδείξεις –ανεξαρτήτως προέλευσης– θα πρέπει να εξεταστούν και να υποβληθούν σε δημοσίευση (και σε ενστάσεις, εάν υπάρχουν), σύμφωνα με τη διαδικασία καταχώρισης στη Σιγκαπούρη, προκειμένου να προστατεύονται. υπογραμμίζει ότι η εκτελεστική νομοθεσία για τις γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία θεσπίζει το μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων της Σιγκαπούρης και τη διαδικασία καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων, θα τεθεί σε ισχύ μετά την κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο· καλεί τις αρχές της Σιγκαπούρης να αρχίσουν αμέσως να εργάζονται όσον αφορά τη διαδικασία καταχώρισης, να προβούν τάχιστα στη σύσταση του μητρώου και να το θέσουν σε ισχύ με την κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται εντατικά με τις αρχές της Σιγκαπούρης προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα προστατεύεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους προστασίας που προβλέπονται στη ΣΕΣ χωρίς εξαιρέσεις ή περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων ή των υποσημειώσεων)·

12.  τονίζει ότι η συμφωνία αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα να καθορίζουν και να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, και δεν εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν στον δημόσιο τομέα οποιαδήποτε ιδιωτικοποιημένη υπηρεσία·

13.  υπογραμμίζει ότι η συμφωνία διασφαλίζει το δικαίωμα της ΕΕ να διατηρεί και να εφαρμόζει τα δικά της πρότυπα σε όλα τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που πωλούνται στην ΕΕ και ότι, συνεπώς, όλες οι εισαγωγές από τη Σιγκαπούρη πρέπει να τηρούν τα πρότυπα της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα πρότυπα της ΕΕ δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούνται εμπορικοί φραγμοί και τονίζει τη σημασία της προώθησης των προτύπων αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν εμποδίζει την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας υπεύθυνης εμπορικής πολιτικής βάσει αξιών και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αμφότερα τα μέρη δεσμεύτηκαν στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας, και για το ότι η εν λόγω συμφωνία μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί προοδευτική εμπορική συμφωνία· επισημαίνει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης κεφάλαιο για τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· επισημαίνει ότι η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και επιτάχυνσης και εντατικοποίησης της δράσης και των επενδύσεων που απαιτούνται για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· καλεί την ΕΕ και τη Σιγκαπούρη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

15.  υπενθυμίζει ότι τα μέρη δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για την κύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που παρείχε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τρεις εκκρεμείς θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τις συμβάσεις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, περί διακρίσεων και περί αναγκαστικής εργασίας, και καλεί τη Σιγκαπούρη να συνεργαστεί περαιτέρω με τη ΔΟΕ με σκοπό την πρόοδο προς την πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό τους και, εντέλει, την επίτευξη της κύρωσής τους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·

16.  χαιρετίζει τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, και για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και της αλιείας·

17.  τονίζει ότι η κανονιστική συνεργασία είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να περιορίζει το δικαίωμα ρύθμισης·

18.  παροτρύνει τα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις σχετικά με τη συνεργασία για την καλή μεταχείριση των ζώων και να θεσπίσουν το συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ κοινή ομάδα εργασίας με σκοπό να συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση σχετικών τομέων, όπως η καλή μεταχείριση των ψαριών στις υδατοκαλλιέργειες·

19.  τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας και απαιτεί την ταχεία σύσταση εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας και την ισόρροπη εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτές· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση ώστε να τους επιτρέψει να λειτουργούν αποτελεσματικότερα και να παράσχει στήριξη για την εξασφάλιση της εποικοδομητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

20.  επισημαίνει ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης (ΣΕΣΣ) προβλέπει τη δυνατότητα για την ΕΕ να αναστέλλει τη ΣΕΣ σε περίπτωση θεμελιωδών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Σιγκαπούρη·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν συντομότερα τη γενική ρήτρα επανεξέτασης της συμφωνίας, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα επιβολής των εργασιακών και περιβαλλοντικών διατάξεων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των διάφορων μεθόδων επιβολής την εξέταση μηχανισμού βασιζόμενου στις κυρώσεις, ως ύστατη λύση·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.

(1) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(2) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 21.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0088.


Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
PDF 116kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095(NLE))
P8_TA(2019)0090A8-0054/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07979/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07980/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0447/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0054/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1) Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0091.


Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
PDF 140kWORD 56k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07979/2018 – C8-0447/2018 – 2018/0095M(NLE))
P8_TA(2019)0091A8-0049/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07979/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (07980/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (C8-0447/2018),

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες της 23ης Απριλίου 2007 για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με τα κράτη μέλη του Συνδέσμου των Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, να επιδιώξει διμερείς διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΕΣ με μεμονωμένα κράτη μέλη του ASEAN, αρχής γενομένης από τη Σινγκαπούρη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2011, σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τις τροποποιήσεις, της 12ης Σεπτεμβρίου 2011, επί των αρχικών διαπραγματευτικών οδηγιών, με σκοπό να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις επενδύσεις,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια μακρόπνοη και καινοτόμο μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 16ης Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της διαδικασίας 2/15(4), η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα(5),

–  έχοντας υπόψη τους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης, της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το διεθνές εμπορικό δίκαιο (UNCITRAL),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ, συγκεκριμένα δε το πέμπτο μέρος, τίτλοι Ι, ΙΙ και V και ακόμη πιο συγκεκριμένα το άρθρο 207, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 13ης Φεβρουαρίου 2019(6) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0049/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Σινγκαπούρη μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες, αξίες όπως είναι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς και μια ισχυρή δέσμευση υπέρ του βασισμένου σε κανόνες εμπόριο εντός πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως τόσο ως προς τις εισερχόμενες όσο και ως προς τις εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη αποτελεί τον όγδοο κατά σειρά προορισμό άμεσων ξένων επενδύσεων από την ΕΕ και τον πρώτο στην περιοχή του ASEAN·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη αποτελεί μακράν τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, δεδομένου ότι εμπλέκεται σχεδόν στο ένα τρίτο των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ ΕΕ και ASEAN και περίπου στα δύο τρίτα των επενδύσεων μεταξύ των δύο περιφερειών. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από 10 000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά γραφεία τους στη Σινγκαπούρη και λειτουργούν υπό απολύτως φυσιολογικές συνθήκες, σε πλαίσιο ασφάλειας δικαίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σινγκαπούρη είναι ο υπ’ αριθμόν ένα προορισμός για ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, με τα διμερή επενδυτικά αποθέματα να φτάνουν τα 256 δισεκατομμύρια EUR το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 3 000 διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες σε ισχύ και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη σε περίπου 1 400·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη συμφωνία αποκλειστικά για την προστασία των επενδύσεων που συνάπτεται μεταξύ ΕΕ και τρίτης χώρας μετά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ των θεσμικών οργάνων, σχετικά με τη νέα αρχιτεκτονική των ΣΕΣ της ΕΕ, στη βάση της γνωμοδότησης 2/15 του ΔΕΕ της 16ης Μαΐου 2017·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της νέας προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και του μηχανισμού επιβολής που αυτή προβλέπει, του Συστήματος Επενδυτικών Δικαστηρίων (ICS), το 2017 η Σινγκαπούρη συμφώνησε να αναθεωρήσει τις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2014, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο ξανά μια ολοκληρωμένη συμφωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία βασίζεται στις διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA), η οποία κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Σεπτεμβρίου 2017, το Βέλγιο ζήτησε γνωμοδότηση του ΔΕΕ σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της ΕΕ των σχετικών με το ICS διατάξεων της CETA·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες με εύρυθμα δικαστικά συστήματα καθιστούν λιγότερο σημαντική την ανάγκη για μηχανισμούς επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους, μολονότι οι μηχανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν ενδεχομένως ταχύτερη επίλυση των διαφορών· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η σύσταση ενός ανεξάρτητου πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο σύστημα και την ασφάλεια δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών μελών της ΕΕ και της Σινγκαπούρης, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ICS)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν τη σύσταση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα από το Κοινοβούλιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαρτίου 2018, το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες με τις οποίες εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να διαπραγματευτεί, εξ ονόματος της ΕΕ, σύμβαση για τη σύσταση πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες έχουν δημοσιοποιηθεί·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνάψει παρόμοια συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων με το Βιετνάμ, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 17 Οκτωβρίου 2018·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων και τον μηχανισμό επιβολής της (ICS), προς αντικατάσταση τόσο του αμφιλεγόμενου μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών-κράτους (ISDS), επιλύοντας ταυτόχρονα ορισμένες από τις αδυναμίες του, όσο και των επιμέρους προσεγγίσεων που ακολουθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις υφιστάμενες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ)·

2.  θεωρεί ουσιώδες το ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου και παράλληλα θα διαφυλάξει το δικαίωμα των μερών να θεσπίζουν ρυθμίσεις και να επιδιώκουν θεμιτούς για αμφότερες τις πλευρές στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει ότι εάν ένα μέρος θεσπίζει ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να επηρεάζεται αρνητικά μια επένδυση ή εάν παρεμβάλλεται στις προσδοκίες των επενδυτών όσον αφορά τα κέρδη, κάτι τέτοιο από μόνο του δεν ισοδυναμεί με παραβίαση των προτύπων προστασίας των επενδύσεων και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται καμία αποζημίωση· επισημαίνει ότι η συμφωνία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιορίζει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα·

3.  τονίζει ότι η συμφωνία εγγυάται ότι οι επενδυτές της ΕΕ στη Σινγκαπούρη δεν θα υφίστανται διακρίσεις έναντι των επενδυτών από τη Σινγκαπούρη και προστατεύει δεόντως τους πρώτους από αθέμιτες απαλλοτριώσεις·

4.  υπενθυμίζει ότι το ICS προβλέπει τη σύσταση διαρκούς επενδυτικού πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, των οποίων τα μέλη θα πρέπει να διαθέτουν προσόντα ανάλογα με εκείνα των δικαστών του Διεθνούς Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρογνωμοσύνης στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και όχι μόνο στο εμπορικό δίκαιο, και θα πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανόνες ανεξαρτησίας, ακεραιότητας και δεοντολογικής συμπεριφοράς μέσω δεσμευτικού κώδικα δεοντολογίας, με σκοπό την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων, θα δίνονται στη δημοσιότητα τα δικόγραφα και οι ακροάσεις θα πραγματοποιούνται δημόσια· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια θα βοηθήσει στην εδραίωση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στο σύστημα· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την αποσαφήνιση όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να ασκήσει προσφυγή, γεγονός που εξασφαλίζει επιπρόσθετη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά τη διαδικασία·

6.  τονίζει ότι τρίτα μέρη, όπως είναι οι συνδικαλιστικές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεν διαθέτουν το νομικό καθεστώς που απαιτεί το δικαστήριο για να συμμετάσχουν ως διάδικοι και να απαιτήσουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους από τους επενδυτές, αλλά μπορούν να συμβάλουν στις διαδικασίες του ICS μέσω φιλικών παρατηρήσεων (amicus curiae)· υπογραμμίζει ότι το επενδυτικό δικαστήριο εξακολουθεί να αποτελεί ξεχωριστό σύστημα για αλλοδαπούς επενδυτές μόνο·

7.  υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να είναι δυνατή η άγρα ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας και ότι πρέπει να αποφεύγονται πολλαπλές και παράλληλες διαδικασίες·

8.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διατάξεις της CETA για την προστασία των επενδύσεων, δεδομένου ότι ενσωματώνει διατάξεις για τις υποχρεώσεις των πρώην δικαστών, κώδικα δεοντολογίας για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, και πλήρως λειτουργικό δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά τον χρόνο σύναψής της·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Σινγκαπούρης υπέρ της σύστασης του πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου, ενός δημόσιου και ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου το οποίο θα έχει την εξουσία να εκδικάζει διαφορές σχετικά με επενδύσεις μεταξύ επενδυτών και κρατών που θα έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του ως προς τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες τους, και του οποίου ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η αναθεώρηση και αντικατάσταση του σημερινού ανισοσκελούς, δαπανηρού και κατακερματισμένου καθεστώτος προστασίας των επενδύσεων· θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα προς τον σκοπό αυτό· προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες συνεννόησης με τρίτες χώρες προκειμένου να συσταθεί το εν λόγω δικαστήριο το συντομότερο δυνατόν·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου να δημοσιοποιήσει τη διαπραγματευτική οδηγία της 20ής Μαρτίου 2018 σχετικά με το πολυμερές επενδυτικό δικαστήριο και καλεί το Συμβούλιο να δημοσιοποιεί τις διαπραγματευτικές οδηγίες για όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες, παρελθόντος και μέλλοντος, αμέσως μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να αυξηθούν διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος·

11.  επισημαίνει το ότι η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ 13 κρατών μελών της ΕΕ και Σινγκαπούρης, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη συνεκτικότητα συγκριτικά με τις ΔΕΣ, οι οποίες βασίζονται σε παρωχημένες διατάξεις προστασίας των επενδύσεων και περιλαμβάνουν ISDS· επισημαίνει ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης νέα δικαιώματα για απαιτήσεις επενδυτών στα εναπομείναντα 15 κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι τα εύρυθμα εθνικά δικαστήρια αποτελούν την πρώτη επιλογή για την επίλυση των επενδυτικών διαφορών, αλλά θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη μεταρρύθμιση των παγκόσμιων κανόνων για την προστασία των επενδύσεων και τη διευθέτηση των διαφορών·

12.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των επενδυτών και επισημαίνει, επ’ ευκαιρία, τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής νομοθεσίας παρόμοιας με εκείνη που ισχύει στους τομείς ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων και ξυλείας, όπως συνέβη με τη βιομηχανία ειδών ένδυσης· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  σημειώνει την απουσία μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έλλειψη μηχανισμών προσφυγής· σημειώνει τις εργασίες που δρομολογήθηκαν στους κόλπους του ΟΗΕ από την ανοικτή διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διεθνικές επιχειρήσεις και άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό τη θέσπιση δεσμευτικού μέσου του ΟΗΕ· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέρος με εποικοδομητικό πνεύμα στην πρωτοβουλία αυτή·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο ICS, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις μικρότερες εταιρείες·

15.  καλεί την Επιτροπή και τη Σινγκαπούρη να συμφωνήσουν επί αυστηροτέρων κυρώσεων σε περίπτωση που κάποιο μέλος των δικαστηρίων δεν συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας, και να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις αυτές είναι εφαρμοστέες αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

16.  θεωρεί ότι η έγκριση της συμφωνίας θα δώσει στην ΕΕ μεγαλύτερη επιρροή κατά τη διαπραγμάτευση παρόμοιων συμφωνιών με τις άλλες χώρες του ASEAN, με σκοπό τη θέσπιση παρόμοιων κανόνων για την προστασία των επενδύσεων σε ολόκληρη την περιοχή·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 34.
(2) ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 40.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 30.
(4) Γνώμη του Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017, 2/15, ECLI:EU:C: 2017:376.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0382.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2019)0090.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403(NLE))
P8_TA(2019)0092A8-0020/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15375/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης, αφετέρου (08224/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 212 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0026/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0020/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σινγκαπούρης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0093.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σινγκαπούρης (ψήφισμα)
PDF 165kWORD 59k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, αφετέρου (15375/2018 – C8-0026/2019 – 2018/0403M(NLE))
P8_TA(2019)0093A8-0023/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15375/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σιγκαπούρης, αφετέρου (08224/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 212, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0026/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων (ΣΠΕ) ΕΕ-Σιγκαπούρης, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ASEAN-ΕΟΚ που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 1980, η οποία αποτελεί το νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-ASEAN(1),

–  έχοντας υπόψη τη 12η Ευρωασιατική σύνοδο κορυφής (ASEM) η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη 10η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Σιγκαπούρης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, στις 23 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, την οποία δημοσίευσε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) τον Ιούνιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ στην ανατολική Ασία, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2018, σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στην Ασία και με αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τη σύνδεση Ευρώπης και Ασίας, η οποία βασίζεται στην έννοια της βιώσιμης συνδεσιμότητας·

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του για τον ASEAN, και ιδίως εκείνα της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN(2) και της 15ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ASEAN(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2019(4) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0023/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης διαρκούν αρκετές δεκαετίες και έχουν οικοδομηθεί στα θεμέλια μιας μακράς ιστορίας φιλίας και στενών ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών δεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διμερής εταιρική σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και στη δέσμευση για έναν ειρηνικό και ευημερούντα κόσμο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) ΕΕ-Σιγκαπούρης επιβεβαιώνουν εκ νέου τον σεβασμό τους για τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως ορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο οποίος γιόρτασε την 40ή επέτειό του το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στον ASEAN το 2018, με το σύνθημα «Resilient and Innovative» (ανθεκτικότητα και καινοτομία), η Σιγκαπούρη διοργάνωσε δύο συνόδους κορυφής και προώθησε την ενότητα, την ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία του ASEAN, με πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία νέων του ASEAN·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη είναι στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, χώρα με την οποία συνήψε ΣΕΣ το 2003, και την οποία θεωρεί απαραίτητη για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ισορροπία στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατέλαβε την 9η θέση στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ για το 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατέλαβε την 6η θέση στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2017, γεγονός που την καθιστά μία από τις λιγότερο διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο φόρουμ νέων ηγετών ΕΕ-ASEAN έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη αντιμετώπισε πρωτοφανή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης ως αποτέλεσμα δασικών πυρκαγιών σε γειτονικές χώρες, ως επί το πλείστον λόγω της εσκεμμένης καύσης γης για καλλιέργεια φοινικέλαιου και φυτειών ξυλείας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Σιγκαπούρης διασφαλίζει τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, τα οποία υπόκεινται ωστόσο σε σοβαρούς περιορισμούς για λόγους ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης, ηθών, βουλευτικών προνομίων, φυλετικής και θρησκευτικής αρμονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη κατατάσσεται 151η σε σύνολο 180 κρατών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της Σιγκαπούρης περί επίδειξης ασέβειας, πρόκλησης στάσης και δυσφήμησης χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των επικριτικών απόψεων μεταξύ ακτιβιστών, διαχειριστών ιστολογίων και μέσων ενημέρωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από μια σύντομη περίοδο χωρίς εκτελέσεις, από το 2014 ο αριθμός των εκτελέσεων σημειώνει αύξηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜ της Σιγκαπούρης είναι εξαιρετικά περιορισμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ δύο ανδρών είναι παράνομες και επισύρουν ποινή φυλάκισης έως δύο ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται από τον νόμο στη Σιγκαπούρη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει ακόμη κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τη σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη σύμβαση περί διακρίσεων·

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Σιγκαπούρης

1.  χαιρετίζει τη σύναψη της ΣΕΣΣ, η οποία έχει στρατηγική σημασία και θα παράσχει ένα νομικό πλαίσιο για τις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις και τη δέσμευση για ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας σε περιφερειακά και διεθνή φόρουμ, καθώς και σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διεθνής σταθερότητα, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια και η ανάπτυξη·

2.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που παρέχει η ΣΕΣΣ για νέους τομείς συνεργασίας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ασφάλεια και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, καθώς και για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία των φυσικών πόρων και οι μεταφορές, ιδίως οι θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές·

3.  επικροτεί τη συνεργασία σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ των λαών, την κοινωνία της πληροφορίας, τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης, την εκπαίδευση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, την υγεία και τις στατιστικές που θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της προόδου της συμφωνίας·

4.  θεωρεί ότι η ΣΕΣΣ, η συμφωνία-πλαίσιο, συνδέεται στενά και συμπληρώνει τη ΣΕΣ και τη ΣΠΕ σε πολιτικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 44 της ΣΕΣΣ επιτρέπει τη μη εκτέλεση των συμφωνιών σε περιπτώσεις συστηματικής και σοβαρής παραβίασης ουσιωδών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  επικροτεί την υπογραφή από τη Σιγκαπούρη, στις 21 Ιουνίου 2017, της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών (MCAA) για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς και την κοινοποίησή της στον ΟΟΣΑ, στις 30 Ιουνίου 2017, σχετικά με την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει αυτόματες ανταλλαγές βάσει της εν λόγω συμφωνίας με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τα οποία δεν υπήρχε διμερής συμφωνία για τον ίδιο σκοπό· ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να κάνουν πλήρη χρήση των διατάξεων περί φορολογικής συνεργασίας που περιέχονται στη ΣΕΣΣ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες

6.  επιβεβαιώνει την απαιτούμενη προσήλωση και δέσμευση ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, καθώς και τη συνεργασία με αυτόν τον σκοπό· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες· καλεί τις αρχές της Σιγκαπούρης να διασφαλίσουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στη Σιγκαπούρη για την κοινωνική ένταξη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, καθώς και την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαστικής μεταρρύθμισης· επικροτεί την ανοικτή δημόσια συζήτηση σχετικά με την αναθεώρηση της ανεκτέλεστης νομοθεσίας όσον αφορά την ποινικοποίηση των συναινετικών σχέσεων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και καλεί την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να προστατεύσει πλήρως τα δικαιώματα της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· εμμένει ότι η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης πρέπει να καταργήσει τους νόμους που ποινικοποιούν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και προτρέπει την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να διευκολύνει την έγκριση νομοθεσίας που απαγορεύει κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος των γυναικών καθώς και λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

7.  καλεί την ΕΕ να ανοίξει διάλογο με την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης με σκοπό τη θέσπιση άμεσης αναστολής της θανατικής ποινής ως βήμα προς την κατεύθυνση της κατάργησης της ποινής του θανάτου·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης να προστατεύσει τις ελευθερίες της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία της εύρυθμης λειτουργίας της δημοκρατίας·

9.  καλεί την ΕΕ να ξεκινήσει διάλογο με τις αρχές της Σιγκαπούρης με σκοπό να διευκολυνθεί η κύρωση από τη χώρα των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ· επισημαίνει ότι η Σιγκαπούρη δεν έχει κυρώσει ακόμα τις συμβάσεις περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, και περί διακρίσεων, καθώς και ότι κατήγγειλε τη σύμβαση περί αναγκαστικής εργασίας· αναμένει ότι η Σιγκαπούρη θα συνεργαστεί περαιτέρω με τη ΔΟΕ με σκοπό την επίτευξη προόδου ως προς την πλήρη ευθυγράμμιση με το περιεχόμενό των εν λόγω συμβάσεων και, εντέλει, την επιδίωξη της κύρωσής τους·

Σχέσεις ΕΕ-Σιγκαπούρης

10.  τονίζει ότι η σύναψη της ΣΕΣΣ δίνει ισχυρή ώθηση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, της Σιγκαπούρης και της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας εν γένει·

11.  υπογραμμίζει την πολιτική αξία των ισχυρών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ της Σιγκαπούρης και της ΕΕ·

12.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη πείρα της ΕΕ στη διαμόρφωση θεσμών, την ενιαία αγορά, τη ρυθμιστική σύγκλιση, τη διαχείριση κρίσεων, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αρωγή σε περιπτώσεις καταστροφών, όπως επίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τους διαλόγους πολιτικής και τη συνεργασία σε θέματα όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της ασφάλειας, καθώς και της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΕΣΣ στηρίζει τις ανταλλαγές μεταξύ των λαών, όπως την ακαδημαϊκή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus, και διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών, προκειμένου να αυξηθεί η αμοιβαία κατανόηση και γνώση των αντίστοιχων πολιτισμών·

14.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF) με έδρα στη Σιγκαπούρη ως κύριου μέσου για πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Ασίας και Ευρώπης· χαιρετίζει τον ρόλο του όσον αφορά τη συμπερίληψη των προβληματισμών της κοινωνίας των πολιτών ως ζωτικού στοιχείου των διαβουλεύσεων της ASEM·

15.  επισημαίνει ότι το Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σιγκαπούρη, το οποίο ιδρύθηκε το 2009 σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Nanyang, προωθεί τη γνώση και την κατανόηση της ΕΕ και των πολιτικών της, και αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου κέντρων αριστείας της ΕΕ·

16.  ενθαρρύνει τους ερευνητές από τη Σιγκαπούρη να διεξαγάγουν κοινά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με φορείς της ΕΕ στο πλαίσιο ερευνητικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως του προγράμματος «Ορίζων 2020», και να αντιμετωπίσουν τις κοινές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη βιοτεχνολογία, την υγεία, τη γήρανση του πληθυσμού, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και την επισιτιστική ασφάλεια·

Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

17.  θεωρεί ότι η Σιγκαπούρη είναι βασικός εταίρος για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και σημαντικός παράγοντας για την πολιτική σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

18.  εκφράζει την ανησυχία ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στη Σιγκαπούρη και στην περιοχή του ASEAN· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική συμβολή της Σιγκαπούρης στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης· χαιρετίζει την κύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από τη Σιγκαπούρη στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 και αναμένει από τη Σιγκαπούρη να επιτύχει τους προγραμματισμένους στόχους μείωσης των εκπομπών έως το 2030· σκοπεύει να συνεργαστεί με τη Σιγκαπούρη και τον ASEAN, ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα· τονίζει την ανάγκη παροχής βοήθειας στη Σιγκαπούρη και τις χώρες του ASEAN, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης της βιοποικιλότητας, ιδίως των κοραλλιογενών υφάλων, και τη συστηματική αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων· χαιρετίζει τον ρόλο της Σιγκαπούρης στο περιφερειακό ζήτημα αναφορικά με την ελάττωση της αποψίλωσης των δασών· ζητεί την επίσπευση της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης και την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών για τις μεταφορές και τα κτίρια·

19.  πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα, ενδιαφέρον και ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία·

20.  επικροτεί τη δημιουργία ενός φόρουμ των νέων ηγετών ΕΕ-ASEAN, το οποίο θα επιτρέπει στους νέους ηγέτες από την ΕΕ και τις χώρες του ASEAN να ανταλλάσσουν ιδέες και να οικοδομούν σχέσεις για τη στήριξη των σχέσεων ΕΕ-ASEAN·

21.  τονίζει ότι η ΣΕΣΣ θα δώσει την ευκαιρία στην ΕΕ να ενισχύσει τη συνεισφορά της στην υλοποίηση κοινών στόχων στην ινδοειρηνική περιοχή· ζητεί να ενταθούν οι κοινές προσπάθειες για μια ελεύθερη και ανοικτή ινδοειρηνική περιοχή·

22.  ζητεί τη συνεργασία με τη Σιγκαπούρη για την επιδίωξη κοινών συμφερόντων όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών του ASEAN και της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας όσον αφορά την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για την υλοποίηση των στόχων συνδεσιμότητας και των κριτηρίων που συμφωνήθηκαν κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· επαναλαμβάνει την ανάγκη προώθησης της πολυμερούς διακυβέρνησης·

23.  τονίζει ότι η Σιγκαπούρη έχει ταχθεί υπέρ της περιφερειακής πολυμέρειας στη Νοτιοανατολική Ασία· λαμβάνει υπό σημείωση τον ρόλο της Σιγκαπούρης στον διαπεριφερειακό διπλωματικό, οικονομικό και θεσμικό διάλογο ΕΕ-ASEAN, και υπογραμμίζει τη στήριξη της Σιγκαπούρης για την περιφερειακή ολοκλήρωση στη Νοτιοανατολική Ασία·

24.  επισημαίνει ότι η Σιγκαπούρη βρίσκεται σε στρατηγική γεωγραφική θέση· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμβολή της Σιγκαπούρης στην περιφερειακή και στην παγκόσμια ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια διάσκεψη κορυφής για την ασφάλεια στην Ασία, γνωστή και ως Διάλογο του Σάνγκρι-Λα, η οποία πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Shangri-La στη Σιγκαπούρη από το 2002·

25.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα· καλεί τον ASEAN να επισπεύσει τις διαβουλεύσεις σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και αντιπαραθέσεων στην περιοχή, και καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή· επιμένει ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Σιγκαπούρη, μια χώρα χωρίς σχετικές βλέψεις, έχει καλέσει τα μέρη να διαχειριστούν τις διαφορές ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS·

26.  ζητεί, μαζί με τη Σιγκαπούρη, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και της εναέριας διέλευσης στην περιοχή, και τονίζει ότι η ΕΕ έχει ισχυρό συμφέρον να προωθήσει τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ασία· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Περιφερειακού Φόρουμ του ASEAN και της διάσκεψης κορυφής της Ανατολικής Ασίας στην προώθηση του διαλόγου για την ασφάλεια μεταξύ της περιοχής και των εξωπεριφερειακών δυνάμεων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα του ASEAN για δημιουργία ικανοτήτων στον κυβερνοχώρο, το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει τις χώρες του ASEAN να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι ο ASEAN δεν έχει αμοιβαίους κανόνες για την προστασία στον κυβερνοχώρο, γεγονός που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να μοιραστεί τις εμπειρίες της από την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο και υβριδικών απειλών, και να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων του ASEAN στον τομέα αυτόν·

28.  συγχαίρει τη Σιγκαπούρη για την ανάπτυξη στρατευμάτων και υλικού για την υποστήριξη του πολυεθνικού συνασπισμού στο Ιράκ από το 2003 έως το 2008 και για τη συνακόλουθη συνεισφορά της στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία·

29.  αναγνωρίζει την προθυμία της Σιγκαπούρης να διοργανώσει και να διαδραματίσει ρόλο στη διοργάνωση συνόδων κορυφής για την προώθηση της ειρήνης και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Ασία και πέρα από αυτήν·

Θεσμικό πλαίσιο βάσει της ΣΕΣΣ

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση, στο πλαίσιο της ΣΕΣΣ, μικτής επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους και των δύο πλευρών σε αρκούντως υψηλό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και εφαρμογή της συμφωνίας, να τεθούν προτεραιότητες και να διατυπωθούν συστάσεις για την προώθηση των στόχων της συμφωνίας·

31.  ζητεί τακτικές ανταλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί την εφαρμογή της ΣΕΣΣ και την επίτευξη των στόχων της·

o
o   o

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σιγκαπούρης.

(1) ΕΕ L 144 της 10.6.1980, σ. 2.
(2) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 44.
(3) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 75.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0092.


Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών (13111/2018 – C8-0473/2018 – 2018/0282(NLE))
P8_TA(2019)0094A8-0022/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13111/2018),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών(1),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0473/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0022/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της Συνθήκης·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Κοσσυφοπεδίου(2), του Μαυροβουνίου και της Δημοκρατίας της Σερβίας.

(1) ΕΕ L 278 της 27.10.2017, σ. 3.
(2) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
PDF 190kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2018/2148(INI))
P8_TA(2019)0095A8-0467/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την προσαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μονογραφήθηκε στις 18 Ιουλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, και την υποβολή των απαντήσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής στις 28 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, για τα Δυτικά Βαλκάνια και το συνημμένο σε αυτά παράρτημα με τίτλο «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, της 26ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, και της 15ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη / επιχείρηση Althea της EUFOR,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAPC) ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Νοεμβρίου 2015, τη δεύτερη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017, την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2018, και την τρίτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία του Βερολίνου, και ιδίως τα συμπεράσματα της προεδρίας της συνόδου κορυφής των αρχηγών των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 10 Ιουλίου 2018, τις τρεις κοινές δηλώσεις που υπεγράφησαν την ίδια ημέρα για την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας, για τους αγνοούμενους και για τα εγκλήματα πολέμου, καθώς και τη δήλωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς που εκδόθηκε από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την ίδια ημέρα,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν «Θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2018, με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2018» (COM(2018)0450), η οποία συνοδευόταν από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Bosnia and Herzegovina 2018 Report» («Έκθεση του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη») (SWD(2018)0155),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 2ας Μαΐου 2018, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, Johannes Hahn, σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τις εκλογές της Βουλής των Λαών της Ομοσπονδίας,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τα προκαταρκτικά ευρήματα και συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής εκλογών του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 8ης Οκτωβρίου 2018, της ΑΠ/ΥΕ Mogherini και του Επιτρόπου Hahn σχετικά με τις εκλογές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη,

–  έχοντας υπόψη τα κοινά συμπεράσματα του οικονομικού και χρηματοδοτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων και Τουρκίας, της 25ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τοπική δήλωση της ΕΕ, της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον κώδικα ποινικής δικονομίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης,

–  έχοντας υπόψη την πεντηκοστή τρίτη(1) και πεντηκοστή τέταρτη(2) έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 3ης Μαΐου 2018 και της 31ης Οκτωβρίου 2018 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων για τη Bοσνία-Ερζεγοβίνη για την περίοδο 2015-2018, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015, και τον Μηχανισμό Συντονισμού που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και τις κυβερνήσεις της Ομοσπονδίας της Bοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (RS) στις 23 Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0467/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί τη δέσμευσή της όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ενότητα της χώρας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση προσχώρησης της χώρας στην ΕΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση να προχωρήσει προς την ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό συντονισμού σε θέματα της ΕΕ, εκπόνησε τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και τις υπέβαλε στις 28 Φεβρουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έλαβε περισσότερες από 600 συμπληρωματικές ερωτήσεις στις 20 Ιουνίου 2018 και δεν έχει ακόμη αποστείλει τις απαντήσεις της στις πρόσθετες ερωτήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα του 2017 έχει σημειωθεί έντονη επιβράδυνση στην έγκριση μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την ΕΕ, παρά τη δέσμευση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση στην ΕΕ είναι μια συμμετοχική διαδικασία, η οποία απαιτεί πολιτική βούληση, κοινές προσπάθειες από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και συναίνεση για το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη διεξήχθησαν γενικές εκλογές στις 7 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτικά κόμματα δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του νομικού κενού που προκαλούν οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Ljubić σχετικά με την εκλογή των μελών της Βουλής των Λαών της Ομοσπονδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διευκόλυνσης που καταβλήθηκαν για το θέμα αυτό, με επικεφαλής τους πρέσβεις της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τη συμμετοχή της Επιτροπής της Βενετίας, δεν καρποφόρησαν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την υπόθεση Sejdić-Finci και τις σχετικές υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιφορτιστεί από το Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό κατά την κατάρτιση της γνώμης της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της Επιτροπής αναμένεται, συνεπώς, να αναλύσει θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα και να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο συμβατότητας με το κεκτημένο της ΕΕ, εντοπίζοντας ενδεχόμενες συνταγματικές και άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσο περισσότερο πλησιάζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην προσχώρηση στην ΕΕ, τόσο πιο επιτακτική θα καταστεί η ανάγκη συνταγματικής μεταρρύθμισης, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας και την εξασφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η πολιτική ηγεσία της χώρας δεν έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις σχετικές ελλείψεις στο Σύνταγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν εφαρμόζονται 13 αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και πλήθος συνταγματικών αποφάσεων επιπέδου οντότητας (28 στην Ομοσπονδία και 7 στην Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των αποφάσεων του συνταγματικού δικαστηρίου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προάσπιση του κράτους δικαίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Espoo, 1991)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει χώρος στη σύγχρονη Ευρώπη για την εξύμνηση ατόμων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες προκλήσεις στη διαδικασία συμφιλίωσης πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη η διαφθορά, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή των απαντήσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής· ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να απαντήσει έγκαιρα, με διαφάνεια και λεπτομερώς στις συμπληρωματικές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα, προκειμένου να συμβάλει στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησής της στην ΕΕ·

2.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αισθητή επιβράδυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων λόγω διαφωνιών μεταξύ των μερών και της άκρως πολωμένης προεκλογικής εκστρατείας που ξεκίνησε πολύ νωρίς· τονίζει ότι η δηλωθείσα δέσμευση των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία πρέπει να συνοδευτεί από τη συνεπή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν από το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων και να μετουσιωθεί σε απτά αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών, ανεξαρτήτως της εθνοτικής τους καταγωγής και της θρησκείας τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εκτός από την έγκριση των στρατηγικών εθνικής κλίμακας στον τομέα του περιβάλλοντος, της αγροτικής ανάπτυξης και της ενέργειας, καθώς και ορισμένων σημαντικών μεταρρυθμιστικών μέτρων όπως οι τροποποιήσεις του νόμου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση του ΔΝΤ και της ΕΤΑΑ, δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η διχαστική εθνικιστική και εθνοτική ρητορική κυριάρχησε εκ νέου στην εκλογική εκστρατεία και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον πολιτικό λόγο των πολιτικών φορέων όλων των πλευρών· καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν χωρίς καθυστέρηση στον σχηματισμό των κυβερνήσεων σε όλα τα επίπεδα, μέσω εποικοδομητικής συνεργασίας, προς το συμφέρον των πολιτών της χώρας τους· ζητεί να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση προς το κοινό σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και ως σχέδιο για τη συμφιλίωση και την ανάπτυξη μιας πολιτικής νοοτροπίας βασισμένης στον συμβιβασμό και την αμοιβαία κατανόηση·

4.  επισημαίνει ότι ο εκλογικός αυτός κύκλος χαρακτηρίστηκε ακόμη μία φορά από διαχωρισμό λόγω εθνοτικών διαφορών και ότι η εκλογική εκστρατεία επικεντρώθηκε κυρίως σε διχαστικά ζητήματα που συνδέονται με το παρελθόν και όχι στη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του σχετικά με την εθνικιστική και εμπρηστική προεκλογική ρητορική που βαθύνει το χάσμα μεταξύ των τριών λαών· σημειώνει ότι οι εκλογές της 7ης Οκτωβρίου 2018 ήταν ανταγωνιστικές και εν γένει εύτακτες, παρά ορισμένες παρατυπίες, και ότι οι πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης άσκησαν το δημοκρατικό τους δικαίωμα με ηρεμία και τάξη· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διερευνηθούν και να καταδικαστούν όσο το δυνατόν σαφέστερα όλες οι εικαζόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με τις εκλογές, και να ασκηθούν διώξεις για τις όποιες παράνομες δραστηριότητες· τονίζει τις συνεχιζόμενες αδυναμίες της δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας και αναμένει ότι οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ΓΔΘΑΔ θα αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση· υπενθυμίζει ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2010 σχετικά με το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών του Mostar να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός πριν τις εκλογές όσον αφορά τις αλλαγές της εκλογικής νομοθεσίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του νομικού κενού που προκαλούν οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Ljubić σχετικά με την εκλογή των μελών της Βουλής των Λαών της Ομοσπονδίας· λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (ΚΕΕ) σχετικά με την κατανομή εδρών στη Βουλή των Λαών της Ομοσπονδίας η οποία ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2018 και καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς να αντιμετωπίσουν τα εναπομένοντα νομικά κενά του εκλογικού νόμου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με συστηματικό τρόπο· καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες και τα εκλεγμένα μέλη των κοινοβουλίων να επιδείξουν υπευθυνότητα, να αποφύγουν δηλώσεις που αμφισβητούν την ενότητα του κράτους, να παραμερίσουν τις αντικρουόμενες απόψεις τους και να βρουν συμβιβαστικές λύσεις και λύσεις που θα είναι αποδεκτές από όλους· προειδοποιεί για τις καθυστερήσεις και τις προσπάθειες παρεμπόδισης του σχηματισμού των αρχών μετά τις εκλογές, καθώς αυτό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών ούτε τον στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· τονίζει ότι η διεξαγωγή εκλογών, η εφαρμογή των αποτελεσμάτων και ο σχηματισμός της κυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας, καθώς και απαίτηση για οποιαδήποτε χώρα που φιλοδοξεί να προσχωρήσει στην ΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει ρητά την ανάγκη για ταχεία σύσταση της Βουλής των Λαών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπως υπενθύμισαν επίσης στην κοινή δήλωσή τους για τις εκλογές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη η ΑΠ/ΥΕ Mogherini και ο Επίτροπος Hahn·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ζήτημα της δημοκρατικής και νόμιμης εκπροσώπησης των τριών λαών και όλων των πολιτών παραμένει άλυτο· ζητεί από όλα τα μέρη να βρουν έναν έγκαιρο συμβιβασμό, καθώς το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν από τους νέους νομοθέτες, μεταξύ άλλων μέσω της θέσης σε λειτουργία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Sejdić-Finci και σε συναφείς υποθέσεις· επαναλαμβάνει την ανάγκη να προχωρήσουν οι συνταγματικές, πολιτικές και εκλογικές μεταρρυθμίσεις που θα μετατρέψουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ένα πλήρως αποτελεσματικό, χωρίς αποκλεισμούς και λειτουργικό κράτος βασισμένο στο κράτος δικαίου·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω των προσπαθειών εισαγωγής εθνοτικού αποκλεισμού στους κανόνες της SAPC περί εκλογών, οι εκπρόσωποι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της SAPC, η οποία, κατά συνέπεια, δεν έχει συνεδριάσει εδώ και τρία έτη· εκφράζει τη λύπη του για τη μη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπενθυμίζει ότι αυτό συνιστά σαφή παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΣΣΣ και προτρέπει όλους τους παράγοντες να συμφωνήσουν και να αποδεχτούν τον εσωτερικό κανονισμό της SAPC, βάσει των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα· σημειώνει ότι οι λειτουργικοί δημοκρατικοί θεσμοί, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, αποτελούν προϋπόθεση για την προώθηση της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη συστηματικών κανονιστικών εκτιμήσεων επιπτώσεων και δημόσιων διαβουλεύσεων, την περιορισμένη και χαμηλής ποιότητας παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων και την έλλειψη επίσημης απαίτησης δημοσίευσης βασικών εγγράφων κρατικού σχεδιασμού·

10.  ζητεί τη θέσπιση περαιτέρω συμμετοχικών και ευαίσθητων ως προς το φύλο στρατηγικών εθνικής κλίμακας σε τομείς όπως η απασχόληση και η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, που θα επιτρέψουν τη συνεπή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε όλη τη χώρα, καθώς και την πρόσβαση σε περαιτέρω χρηματοδότηση του ΜΠΒ· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η έγκριση σχετικών εθνικών στρατηγικών επέτρεψε την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης του ΜΠΒ II σε βασικούς τομείς, όπως η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και η ενέργεια, σύμφωνα με το πρόσφατα αναθεωρημένο ενδεικτικό έγγραφο στρατηγικής για την περίοδο 2014-2020· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερη απορρόφηση της προενταξιακής βοήθειας, ιδίως με τη βελτίωση του συντονισμού των χορηγών και της διοικητικής ικανότητας· ζητεί να εγκριθεί ένα εθνικό πρόγραμμα για την προσέγγιση των νόμων της χώρας με το κεκτημένο της ΕΕ, κάτι που αποτελεί νομική απαίτηση στο πλαίσιο της ΣΣΣ και απαραίτητο μέσο προετοιμασίας για την προσχώρηση στην ΕΕ·

11.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση στρατηγικής εθνικής κλίμακας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι θα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν τροποποιήσεις του νόμου περί Διαμεσολαβητή, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις Αρχές των Παρισίων· θεωρεί αναγκαίο να θεσπίσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έναν εθνικό μηχανισμό για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, καθώς και τη θέσπιση κρατικού νόμου για τα δικαιώματα των βασανισθέντων αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· θεωρεί ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές και στα κρατητήρια της αστυνομίας με τα διεθνή πρότυπα· ζητεί από τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να καταργήσουν τη διάταξη για τη θανατική ποινή από το Σύνταγμα της οντότητας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ολόκληρη τη χώρα μέσω ενός εναρμονισμένου και βιώσιμου συστήματος δωρεάν νομικής συνδρομής· καλεί τις αρχές να προωθήσουν ενεργά τις ευρωπαϊκές αξίες και να συνεχίσουν να επιδιώκουν μια ευρωπαϊκή προοπτική·

12.  καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου των μεταρρυθμίσεων, και εκφράζει την ανησυχία του για την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, ιδίως σε τοπικό επίπεδο· καλεί τα πολιτικά κόμματα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συμβάλουν περαιτέρω στην εξασφάλιση της εκπροσώπησης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στις υποθέσεις Sejdić-Finci, Zornić, Pilav και Šlaku, η οποία επιτρέπει την απροκάλυπτη εφαρμογή διακρίσεων μεταξύ των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε κατάφωρη αντίθεση με τις αξίες και τους κανόνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει προσοχή στο θέμα αυτό κατά την προετοιμασία της γνώμης της· υποστηρίζει ότι η εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων θα συμβάλει στη δημιουργία μιας λειτουργικής δημοκρατικής κοινωνίας· τονίζει ότι, όπως ισχύει για κάθε χώρα που φιλοδοξεί να προσχωρήσει στην ΕΕ, αναμένεται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσει σταδιακά το συνταγματικό και νομικό της σύστημα με τις απαιτήσεις του κεκτημένου της ΕΕ όσον αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων, και αναμένει να σημειωθεί πρόοδος στα βασικά αυτά ζητήματα σε εύθετο χρόνο· επιμένει ότι η εφαρμογή αυτών των αποφάσεων δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη περαιτέρω εφαρμογή του θεματολογίου των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να οδηγήσει στην κατάργηση οποιουδήποτε περιορισμού του δικαιώματος του εκλέγεσθαι με βάση την εθνότητα και τον τόπο διαμονής ή λόγω της επιλογής ενός πολίτη να μην συνδέεται με έναν από τους τρεις λαούς· πιστεύει, επομένως, ότι η συνταγματική και η εκλογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συμβαδίζουν· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αποφεύγουν την εθνικιστική ρητορική που οδηγεί σε διχασμό της κοινωνίας και να συνεχίσουν με πολιτικό διάλογο και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών εκπροσώπων των τριών λαών·

14.  ζητεί τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, ιδίως με τη θέσπιση στρατηγικών εθνικής κλίμακας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων· ενθαρρύνει τη συνεργασία των τριών λαών και άλλων σχετικά με πολιτιστικά, θρησκευτικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, με γεφύρωση των εθνοτικών χασμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος όσον αφορά το θέμα των «δύο σχολείων κάτω από μία στέγη»· ζητεί να αναληφθεί αποφασιστική δράση σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να βρεθούν συστημικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις για όλα τα παιδιά· σημειώνει ότι η θέσπιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κύκλων σπουδών σε ολόκληρη την επικράτεια της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα πρέπει να σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία του λαού, τονίζοντας παράλληλα τη την αμοιβαία κατανόηση και συμφιλίωση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η έλλειψη πόρων και συντονισμού δυσχεραίνει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2015-2018 για τα παιδιά· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νομοθεσία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σχετικά με την αναδοχή και υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχτεί η περαιτέρω αποϊδρυματοποίηση της φροντίδας των παιδιών σε ολόκληρη τη χώρα· ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες για τα παιδιά με αναπηρίες και, γενικότερα, να βελτιωθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στα κτίρια, τα θεσμικά όργανα και τις μεταφορές·

15.  ζητεί την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των νομικών διατάξεων σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην κοινωνία· επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την πρόληψη και προστασία από τη βία με βάση το φύλο, ιδίως την ενδοοικογενειακή βία· επισημαίνει την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εξασφάλιση της τήρησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως με την ταχεία απόκριση στις σχετικές συστάσεις του ΟΗΕ· αναγνωρίζει τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν για τη νομική προστασία των ΛΟΑΔΜ, αλλά τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη δίωξη της βίας και των εγκλημάτων μίσους εναντίον τους, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής ένταξής τους·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διάφορων επιπέδων εξουσίας και η έλλειψη χρηματοδότησης εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την αποτελεσματική προστασία των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, και ιδίως των Ρομά· ζητεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων· σημειώνει με ανησυχία ότι τα αποτελέσματα της έρευνας του 2017 για τους περιθωριοποιημένους Ρομά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη καταδεικνύουν την περιορισμένη τους πρόσβαση σε ευκαιρίες σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ανάπτυξης· καταδικάζει τον στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό των Ρομά· καλεί τις αρχές να αποτίσουν τιμή στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Ρομά, να ανακηρύξουν τη 2α Αυγούστου ως Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά και να συμπεριλάβουν τα θύματα των Ρομά στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στις 27 Ιανουαρίου κάθε έτους για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου δράσης 2017-2020 για τους Ρομά στον τομέα της στέγασης, της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης· επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της εκπαίδευσης, των ποσοστών απασχόλησης, της υγείας, της στέγασης και των συνθηκών διαβίωσης για τους Ρομά και άλλες εθνοτικές μειονότητες, εστιάζοντας στη βελτίωση και την πλήρη εφαρμογή των σχετικών υφιστάμενων πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χαμηλή εκπροσώπηση μελών μειονοτήτων στον πολιτικό και δημόσιο βίο·

17.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμμετοχή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην αξιολόγηση PISA του ΟΟΣΑ του 2018, η οποία κατέστη δυνατή με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· συγχαίρει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (αρμόδια υπουργεία και ιδρύματα σε επίπεδο καντονιών, οντοτήτων και κράτους, καθώς και στην περιφέρεια Brčko) για τη συνεργασία και την προθυμία τους να συνεργαστούν· προτρέπει τις μελλοντικές κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα των δοκιμών, τα οποία αναμένεται να δημοσιευτούν το 2019, για να διεξαγάγουν εποικοδομητικό διάλογο και να αναπτύξουν τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου·

18.  ζητεί τη συνολική μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την κατάργηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την εξασφάλιση επαρκών ελάχιστων προτύπων για την προστασία των πιο ευάλωτων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κενών στη νομοθεσία που εμποδίζουν την πρόσβαση ορισμένων παιδιών στην ιατρική ασφάλιση· καλεί όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ενισχύσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων θεσπίζοντας έναν συνολικό μηχανισμό συλλογής δεδομένων για τα δικαιώματα των παιδιών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·

19.  σημειώνει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να αποτελεί χώρα αφετηρίας, διέλευσης και προορισμού όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων· ζητεί να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων και να ενισχυθούν οι εξειδικευμένες μονάδες έρευνας για την εμπορία ανθρώπων, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι λαθρέμποροι·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ανεπαρκείς εκπαιδευτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων και οικονομικής μετανάστευσης, καθώς και για την έλλειψη κατάλληλων πολιτικών και επενδύσεων στα παιδιά και τους νέους· ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να αντιμετωπίσει την υψηλή ανισορροπία μεταξύ των φύλων ως προς το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και τον αποκλεισμό των νέων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες από τα μέτρα για την εκπαίδευση και την απασχόληση· ζητεί μια πολύ πιο προδραστική και συστηματική πολιτική για τους νέους της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που θα πρέπει να στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων στη χώρα· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να θεσπίσει ειδικό πλαίσιο και να διασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της επιτροπής για τον συντονισμό των θεμάτων της νεολαίας στο πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτικών Υποθέσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης·

21.  ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως και να υποστηριχτούν από δημόσιους πόρους στρατηγικές και νομοθεσίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και την προστασία τους·

22.  ζητεί από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να εξασφαλίσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας· επισημαίνει την έλλειψη συνολικού νομοθετικού πλαισίου για τη διεκπεραίωση των αξιώσεων επιστροφής και ενθαρρύνει τις αρχές να ξεκινήσουν διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την επιστροφή ή τη χορήγηση αποζημίωσης για περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί·

23.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· απορρίπτει σαφώς τις συνεχιζόμενες προσπάθειες άσκησης πολιτικής και οικονομικής πίεσης στα μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά εκφοβισμού, απειλών κατά της ζωής και λεκτικών και σωματικών επιθέσεων κατά δημοσιογράφων, ιδίως ερευνητών δημοσιογράφων που καλύπτουν υποθέσεις εγκλημάτων πολέμων στις οποίες δεν έχει ασκηθεί δίωξη· ζητεί από τις αρχές να συλλέξουν δεδομένα για τα περιστατικά αυτά, να διασφαλίσουν την ταχεία διερεύνηση και τη δίωξη των δραστών και να προωθήσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ελευθερία της έκφρασης· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η πολιτική ουδετερότητα της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της βιώσιμης χρηματοδότησης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και για διάθεση περιεχομένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων σε ολόκληρο τον τομέα· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας μέσω της έγκρισης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω πολιτικών εμποδίων, δεν ήταν δυνατή η δημιουργία μιας λειτουργικής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να διασφαλιστεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τονίζει ότι η παραγωγή και η μετάδοση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού περιεχομένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης θα συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας στη χώρα· τονίζει ότι, όπως και για άλλες χώρες της περιφέρειας, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την πολιτική οργάνωση των μέσων ενημέρωσης, είτε άμεσα από πολιτικούς παράγοντες είτε από επιχειρηματικούς παράγοντες στην προσπάθειά τους να ασκήσουν πολιτική επιρροή·

24.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην προώθηση της συμφιλίωσης, του αμοιβαίου σεβασμού και της θρησκευτικής ανοχής στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του διαθρησκευτικού συμβουλίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης· εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες περιπτώσεις διακρίσεων για θρησκευτικούς λόγους, καθώς και για περιστατικά που στοχεύουν σε θρησκευτικούς τόπους· επαινεί και στηρίζει εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία της έκφρασης, που αγωνίζονται ενάντια στη ρητορική μίσους και το θρησκευτικό μίσος και που προωθούν την ένταξη· απορρίπτει την υποδαύλιση φόβου εναντίον άλλων και καλεί τις αρχές να αντιδράσουν άμεσα και με συνέπεια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του στρατηγικού πλαισίου για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2018-2022 και ζητεί την ταχεία εφαρμογή του· εφιστά εκ νέου την προσοχή στον κατακερματισμό και την πολιτικοποίηση του συστήματος χάραξης πολιτικής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταγματικού πλαισίου σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, της συνοχής και της οικονομικής προσιτότητας των δημόσιων πολιτικών σε όλη τη χώρα· ζητεί την έγκριση στρατηγικής εθνικής κλίμακας για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την αύξηση της δημοσιονομικής διαφάνειας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και ισχυρότερους μηχανισμούς για την πρόληψη της αναποτελεσματικότητας και της σπατάλης δημόσιων πόρων, μεταξύ άλλων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· ζητεί, ειδικότερα, να αναληφθεί δράση για τη μείωση του κινδύνου πολιτικοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, καθώς και μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών δημόσιας διοίκησης σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, ιδίως μεταξύ του ομοσπονδιακού επιπέδου και του επιπέδου των καντονιών στην Ομοσπονδία·

26.  αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στη δημιουργία θεσμικών μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) και στη διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης για τις ΟΚΠ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη θέσπιση στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, για την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια λήψη αποφάσεων και για την καταβολή πρόσθετων προσπαθειών για την εξασφάλιση του δημόσιου ελέγχου του έργου των κυβερνήσεων· επισημαίνει επιπλέον την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ· ζητεί από τις αρχές να διεξαγάγουν αποτελεσματικό διάλογο ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρωτοβουλίες στον τομέα της νομοθεσίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων που θα ενισχύσουν τις ικανότητες των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη διάθεσης δημόσιας χρηματοδότησης σε ΟΚΠ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών ελέγχου και προάσπισης συμφερόντων, καθώς και για μικρές οργανώσεις βάσης·

27.  εξακολουθεί να ανησυχεί για την εκτεταμένη διαφθορά στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και για το επίμονο χάσμα μεταξύ της δηλωθείσας πολιτικής βούλησης για την καταπολέμησή της και της έλλειψης απτών αποτελεσμάτων· υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ιστορικό για υψηλού ενδιαφέροντος υποθέσεις και ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς σε τομείς όπως η χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, οι δημόσιες προμήθειες, οι συγκρούσεις συμφερόντων και η δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι αδύναμο και ανεπαρκές· ζητεί τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, με την καλύτερη εναρμόνιση των σχεδίων δράσης που έχουν θεσπιστεί σε διάφορα επίπεδα, με την εφαρμογή των υφιστάμενων στρατηγικών και με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων πρόληψης της διαφθοράς και της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς·

28.  θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της προσπάθειας καταπολέμησης της ευρείας διαφθοράς· ζητεί να αναληφθεί δράση για να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής της διαφθοράς, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μέτρων για την επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με εγκληματικές μεθόδους· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα αντιμετώπισης και διερεύνησης των οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και δημόσιων εγκλημάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών εκστρατειών, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης και της εποπτείας του κοινού επί των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές· ζητεί να υπάρξει απόκριση στις συστάσεις της GRECO, και ιδίως σε εκείνες που αφορούν τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και τις συγκρούσεις συμφερόντων· θεωρεί αναγκαίο να θεσπίσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη νόμο σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα· προτρέπει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προβεί σε ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια να θεσπίσει μια συνεκτική στρατηγική για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κενών και αδυναμιών, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση, τον Μάρτιο του 2017, του σχεδίου δράσης σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης 2014-2018, και για τη δημιουργία των αναγκαίων δομών υποβολής αναφορών και παρακολούθησης· επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης αποφασιστικής δράσης όσον αφορά την εφαρμογή του· ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες πολιτικά υποκινούμενες απειλές κατά του δικαστικού συστήματος· επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων από πολιτικές επιρροές, καθώς και η αμεροληψία, ο επαγγελματισμός, η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία του· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση λεπτομερούς σχεδίου δράσης με σκοπό την εφαρμογή των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού και Εισαγγελικού Συμβουλίου (HJPC) με στόχο την ενίσχυση των μέτρων για τον διορισμό, την πειθαρχία και την ακεραιότητα του δικαστικού συστήματος, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων· ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών πράξεων· τονίζει την αναγκαιότητα αναθεώρησης του νόμου για το HJPC βάσει των συστάσεων της Επιτροπής και της γνώμης της Επιτροπής της Βενετίας· ζητεί την τυποποίηση των ποινικών κωδίκων για τις υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου και τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης βάσει φύλου στο πλαίσιο της εν εξελίξει δικαστικής μεταρρύθμισης·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αρχές σε κάθε επίπεδο εξακολουθούν να αγνοούν ή να απορρίπτουν δεσμευτικές αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου βαθμού, και υπενθυμίζει ότι τέτοιες πράξεις αποτελούν σοβαρή πρόκληση για το κράτος δικαίου·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω μείωση του συσσωρευμένου όγκου υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, τη συνεχιζόμενη θετική τάση όσον αφορά τη δίωξη των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου που περιλαμβάνουν σεξουαλική βία και τις βελτιώσεις στη στήριξη των θυμάτων και των μαρτύρων εντός των δικαστηρίων· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εναρμονίσουν τη νομοθεσία για τους αμάχους θύματα πολέμου, ώστε να καλύπτει τα θύματα σεξουαλικής βίας, προκειμένου να αποτρέπονται οι διακρίσεις όσον αφορά το καθεστώς και την πρόσβαση σε αποζημιώσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων· ζητεί την άμεση τροποποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς και νέα κριτήρια και χρονοδιαγράμματα για τη διεκπεραίωση των πιο περίπλοκων υποθέσεων·

32.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να λείπει μια ολοκληρωμένη μεταβατική στρατηγική για τη δικαιοσύνη, καθώς και ένας ισχυρός μηχανισμός αποζημίωσης για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μεταξύ άλλων και για τα θύματα σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο του πολέμου· ζητεί την έγκριση του νόμου για τα θύματα βασανιστηρίων, της στρατηγικής για τη μεταβατική δικαιοσύνη και του προγράμματος για τα θύματα σεξουαλικής βίας, καθώς και τη σύσταση ειδικού ταμείου για την αποζημίωση θυμάτων βιασμού, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών αποζημιώσεων για αμάχους θύματα πολέμου που περιλαμβάνουν αποζημίωση, αντιστάθμιση, αποκατάσταση, επανόρθωση και εγγυήσεις μη επανάληψης·

33.  εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία RECOM, ώστε να συσταθεί περιφερειακή επιτροπή για την αποκάλυψη της αλήθειας σε σχέση με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό οι ηγέτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναλάβουν σοβαρή δράση για τη σύστασή της· υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας αυτής και την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή όλων των περιφερειακών πολιτικών ηγετών προκειμένου η RECOM να ξεκινήσει το έργο της χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· επισημαίνει την πρόταση σχεδίου δράσης που πρότεινε ο συνασπισμός υπέρ της RECOM, με σαφείς ημερομηνίες και σημεία αναφοράς·

34.  εκφράζει τη λύπη του για κάθε είδους εξύμνηση ατόμων που καταδικάστηκαν για τα σοβαρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· ζητά, επειγόντως, να προωθηθεί ο σεβασμός στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου και η συμφιλίωση· υπενθυμίζει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ότι είναι ευθύνη τους να αξιολογήσουν αντικειμενικά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, προς όφελος της αλήθειας, της συμφιλίωσης και της μελλοντικής ειρήνης, και να αποφύγουν τη χρησιμοποίηση της δικαιοσύνης για πολιτικές σκοπιμότητες· τονίζει ότι η διεκπεραίωση των εγκλημάτων πολέμου πρέπει να βασίζεται στην έννοια της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση καθημερινών πολιτικών σκοπιμοτήτων, την αναθεώρηση της ιστορίας και την όξυνση του διχασμού στην κοινωνία· σημειώνει με λύπη την απόφαση της εθνοσυνέλευσης της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να ανακαλέσει την υποστήριξή της στην έκθεση της επιτροπής Σρεμπρένιτσα του 2004 και καταδικάζει τις δηλώσεις όλων των πλευρών που εξυμνούν τους εγκληματίες πολέμου·

35.  υπογραμμίζει ότι, παρόλο που έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, ο απόηχος της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο των συγκρούσεων και των τραυμάτων του πολέμου της περιόδου 1992-1995 εξακολουθεί να χρήζει κατάλληλης προσοχής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι άνδρες και οι γυναίκες επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που γεννήθηκαν στο πλαίσιο αυτό, έχουν δίκαιη πρόσβαση στην περίθαλψη, τη στήριξη και τη δικαιοσύνη μέσω συνολικών αποζημιώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και της ανακούφισης του στιγματισμού των επιζώντων θυμάτων σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο των συγκρούσεων·

36.  αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί ορισμένη αν και ανεπαρκής ακόμα πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του παραρτήματος VII της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας· επισημαίνει την αργή πρόοδο στην αντιμετώπιση του συνεχιζόμενου υψηλού αριθμού εσωτερικά εκτοπισμένων, μειονοτήτων που επιστρέφουν, προσφύγων και αγνοουμένων· καλεί τις αρχές να ξεκινήσουν εντατική συνεργασία μεταξύ των δύο οντοτήτων και να μοιραστούν πλήρως όλα τα σχετικά στρατιωτικά δεδομένα και τις πληροφορίες, προκειμένου να εντοπίσουν πρόσωπα που εξακολουθούν να αγνοούνται λόγω του πολέμου· χαιρετίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την επίλυση του ζητήματος των αγνοουμένων και καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία· υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογής δεδομένων σχετικά με τους επαναπατριζόμενους· καταδικάζει τις περιπτώσεις επιθέσεων κατά των περιουσιακών τους στοιχείων και σημειώνει ότι η επιτυχία της πολιτικής επιστροφής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι καθοριστική για τη συμφιλίωση·

37.  ζητεί να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα και συγκεκριμένα προγράμματα σχετικά με τη βιώσιμη επιστροφή των προσφύγων, την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και απασχόληση, κοινωνική προστασία, ασφάλεια και εκπαίδευση, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταβολή αποζημιώσεων για περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να επιστραφούν· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επανέναρξη των εργασιών της Επιτροπής για τις αξιώσεις ακίνητης περιουσίας των εκτοπισθέντων και των προσφύγων·

38.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χώρα εξακολουθεί να υποφέρει λόγω της ύπαρξης ναρκών ξηράς που καλύπτουν περίπου το 2,2 % της συνολικής έκτασής της και επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια περισσότερων από 540 000 κατοίκων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή στήριξη της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκών και επικροτεί το τάγμα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων των δυνάμεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για το εξαιρετικό του έργο· σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη επαρκούς ποσότητας τελευταίας τεχνολογίας εξουδετέρωσης ναρκών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση, από τα σημερινά 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε λιγότερο από 1 τετραγωνικό χιλιόμετρο καθαρής εδαφικής έκτασης ετησίως από το 2020· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν δεόντως το τάγμα εκκαθάρισης ναρκοπεδίων με τα απαραίτητα μέσα και τον εξοπλισμό·

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής 2017-2020 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και την πρόοδο στην εφαρμογή των σχεδίων δράσης για μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· ζητεί την ενίσχυση των προσπαθειών για τη δημιουργία ιστορικού επιδόσεων των ερευνών, των διώξεων, των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων και της κατάσχεσης προϊόντων του οργανωμένου εγκλήματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολυαναμενόμενη έγκριση των τροποποιήσεων του κώδικα ποινικής δικονομίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, δεδομένου ότι είναι ουσιώδεις ώστε τα θεσμικά όργανα του κράτους δικαίου να είναι σε θέση να διεξάγουν ευαίσθητες έρευνες και να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς επιβολής του νόμου, και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά την εφαρμογή αυτών των τροποποιήσεων· τονίζει ότι η εναρμόνιση του νόμου για την υπηρεσία ασφάλειας και πληροφοριών με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα για τις αρχές· εκτιμά το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει διαγραφεί από τον κατάλογο της FATF με «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με διαρθρωτικές ελλείψεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να διαγραφεί από τον κατάλογο χωρών υψηλού κινδύνου της ΕΕ·

40.  ζητεί να καταβληθούν συνεχιζόμενες προσπάθειες για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος των ξένων μαχητών, καθώς και του παράνομου εμπορίου όπλων, και για την ανίχνευση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση· ενθαρρύνει τις αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω τις ικανότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μέσω της βελτίωσης του συντονισμού, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα του εγκλήματος, της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης των νέων και προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης· καλεί τις αρχές να αναπτύξουν στρατηγική για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και παρόμοιων απειλών για την ασφάλεια· υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα διαχείρισης των συνόρων με τις γειτονικές χώρες·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να σταματήσουν τις αναχωρήσεις των πολιτών τους σε ξένα πεδία μάχης και προτρέπει τις αρχές να εφαρμόσουν τις κατάλληλες καταδικαστικές αποφάσεις για αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και να διαχειριστούν την επακόλουθη κοινωνική τους επανένταξη· σημειώνει με ανησυχία ότι έχουν εντοπιστεί πυρήνες ριζοσπαστικοποίησης σε ορισμένες περιοχές της χώρας·

42.  σημειώνει με ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που έχουν φτάσει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρόσφατα και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής· θεωρεί ότι το ζήτημα της μετανάστευσης δεν θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί· χαιρετίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στη χώρα και την έγκριση, στις 10 Αυγούστου 2018, ειδικού μέτρου (ύψους 6 εκατ. EUR) για τη στήριξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο αντίκτυπος των προσφυγικών καταυλισμών στις κοινότητες υποδοχής· πιστεύει ότι η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και την ΕΕ έχει ουσιαστική σημασία για την αντιμετώπιση αυτής της κοινής πρόκλησης·

43.  ζητεί την έγκριση ενός νέου θεματολογίου προσανατολισμένων στην ΕΕ μεταρρυθμίσεων, αμέσως μετά τη σύσταση των νέων αρχών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προκειμένου να ξεκινήσει εκ νέου η διαδικασία μεταρρύθμισης και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας· επιμένει ότι η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματικούς όρους και ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει σχέδια δράσης και πλαίσια παρακολούθησης σύμφωνα με τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να υλοποιηθεί η «νέα ενισχυμένη κοινωνική διάσταση», όπως ορίζεται στη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια του 2018· αναγνωρίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αλλά σημειώνει ότι η χώρα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά τη δημιουργία μιας εύρυθμης οικονομίας της αγοράς· πιστεύει ακράδαντα ότι η προώθηση των κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων, με την κατάλληλη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, θα πρέπει να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα μετά τις εκλογές, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα· σημειώνει την πολύ περιορισμένη πρόοδο στον κοινωνικό τομέα· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση και η καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας· επισημαίνει τη σημασία της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων, της περαιτέρω μείωσης της άτυπης οικονομίας και της σχετικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης της εργασίας, της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (επίσης μέσω της ανάπτυξης του ενιαίου οικονομικού χώρου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης), της ενίσχυσης της φιλικής προς την ανάπτυξη χρήσης των δημόσιων οικονομικών, ιδίως με έμφαση στις μεσοπρόθεσμες ανάγκες, όπως οι υποδομές και η εκπαίδευση, και παρέχοντας έγκαιρα και εξαντλητικά στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα·

44.  σημειώνει τη βραδεία πρόοδο όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος· υπενθυμίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης με το κεκτημένο της ΕΕ και διασφάλισης της αποτελεσματικής και δομημένης εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και σύμφωνα με τη εθνική στρατηγική για την περιβαλλοντική προσέγγιση· τονίζει εκ νέου την ανάγκη ταχείας αντιμετώπισης της διαμεθοριακής ρύπανσης της ατμόσφαιρας που προκαλείται από το διυλιστήριο πετρελαίου στο Brod σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ· τονίζει ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει να εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο και από το Πρωτόκολλο για τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, ιδίως στη λεκάνη απορροής των ποταμών Νερέτβα και Τρεμπισνίτσα· υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων και έργων απαιτούν συμμόρφωση με τη διεθνή και την ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τα πτηνά και τους φυσικούς οικοτόπους και της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη αποφυγής των όποιων αρνητικών επιπτώσεων σε περιοχές υψηλής αξίας για τη φύση βελτιώνοντας την ποιότητα των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του κοινού και της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών για συναφή έργα·

45.  σημειώνει ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου παραμένουν κατακερματισμένες και κυριαρχούνται από βασικές υφιστάμενες εταιρείες· καλεί τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να αναπτύξουν περαιτέρω τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας της χώρας και να δημιουργήσουν επειγόντως λειτουργικές αλυσίδες ενέργειας και μεταφορών· καλεί τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να επωφεληθεί από τη νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ανάπτυξη των περιφερειακών διασυνδέσεων και να καταβάλει προσπάθειες για την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς ενέργειας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της για το κλίμα· υποστηρίζει τη συνέχιση των επενδύσεων σε έργα υποδομών που θα βελτιώσουν τη συγκοινωνιακή σύνδεση τόσο στο εσωτερικό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης όσο και με γειτονικές χώρες· ζητεί τον σεβασμό των κανόνων ανταγωνισμού και της αρχής της διαφάνειας κατά την επιλογή των αναδόχων των έργων ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας και διαφθοράς και να διασφαλίζεται η επιλογή των καλύτερων προσφορών· υποστηρίζει την πρόταση για τη μείωση των τελών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εποικοδομητικές και σταθερές διμερείς σχέσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και την υπογραφή ορισμένων διμερών συμφωνιών με τους γείτονές της· ζητεί την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας με τις χώρες στην περιοχή και περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των συνόρων με τη Σερβία και την Κροατία, επίσης με σκοπό την επίτευξη προόδου ως προς την απόκτηση ιδιότητας μέλους στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στρατηγική εξωτερικής πολιτικής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για την περίοδο 2018-2023 που εγκρίθηκε από την Προεδρία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και δηλώνει σαφώς ότι η προσχώρηση στην ΕΕ είναι ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο βαθμός ευθυγράμμισης με τις δηλώσεις και τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) μειώθηκε στο 61 % το 2017· τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν αποτελέσματα όσον αφορά τη σταδιακή ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΠΑ και ζητεί ουσιαστική βελτίωση σε αυτόν τον τομέα, που αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της προσχώρησης στην ΕΕ· καλεί μετ’ επιτάσεως τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμιστεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου που επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα της ΕΕ στο πλαίσιο της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας από την Ρωσία και των γεγονότων στην ανατολική Ουκρανία και εκφράζει τη λύπη του για τη σκόπιμη έλλειψη συνεργασίας σε αυτό το πλαίσιο από ορισμένους πολιτικούς παράγοντες·

48.  λαμβάνει υπό σημείωση την αυξανόμενη επιρροή ξένων δυνάμεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και πιστεύει ακράδαντα ότι η ισχυρότερη δέσμευση της ΕΕ από την πλευρά της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η πρόοδος προς τις ευρωπαϊκές αξίες, τη σταθερότητα και την ευημερία στη χώρα· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη παρουσία της επιχείρησης Althea της EUFOR στη χώρα, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, καθώς και στη διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας για την υποστήριξη ενός ασφαλούς και σίγουρου περιβάλλοντος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση της εντολής της EUFOR από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έως τον Νοέμβριο του 2019·

49.  καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την αυστηρή ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα και τους στόχους της πολιτικής στο πεδίο της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες της χώρας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής παραμένουν θεωρητικές, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό νέων θερμοηλεκτρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα· ζητεί, επομένως, την ακύρωση έργων και σχεδίων υδροηλεκτρικών μονάδων που είναι επιβλαβή για τη φύση, στα οποία αντιτίθεται ο τοπικός πληθυσμός και τα οποία δεν συνάδουν με τα χωροταξικά σχέδια ανάπτυξης της περιοχής ή της διοικητικής οντότητας και ωφελούν μόνο τους επενδυτές·

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Προεδρία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και της περιφέρειας Brčko, και τις κυβερνήσεις των δέκα καντονιών.

(1) S/2018/416, 3.5.2018.
(2) S/2018/974, 31.10.2018.


Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I
PDF 545kWORD 211k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))(1)
P8_TA(2019)0096A8-0043/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
(1)  Το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι, προς ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της, η Ένωση πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, και ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα. Οι περιοχές αυτές επωφελούνται ιδιαίτερα από την πολιτική συνοχής. Το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση στηρίζει την υλοποίηση αυτών των στόχων με τη δράση που αναλαμβάνει μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων τμήμα Προσανατολισμού, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων μέσων. Το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ παρέχει τη βάση για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων που καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσίασης και ελέγχου των λογαριασμών, καθώς και για τους ελέγχους που αφορούν την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Είναι σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της η πολιτική συνοχής να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ένωσης, διατηρώντας τη χρηματοδότησή της κατά την περίοδο 2021-2027 τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Τυχόν νέα χρηματοδότηση για άλλους τομείς δραστηριότητας ή προγράμματα της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ ή του Ταμείου Συνοχής.
Τροπολογία 430
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.
(2)  Με σκοπό την περαιτέρω διαμόρφωση μιας συντονισμένης και εναρμονισμένης εκτέλεσης των Tαμείων της ΕΕ τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ («ΕΚΤ+»), του Ταμείου Συνοχής, των μέτρων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας («ΕΤΘΑ»), του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης («ΤΑΜΕ»), του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας («ΤΕΑ») και του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων («ΜΔΣΘ»), θα πρέπει να θεσπιστούν δημοσιονομικοί κανόνες, βάσει του άρθρου 322 της ΣΛΕΕ, για όλα αυτά τα Ταμεία («τα Ταμεία») οι οποίοι να προσδιορίζουν σαφώς το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις βάσει του άρθρου 177 της ΣΛΕΕ, οι οποίες θα καλύπτουν ειδικούς κανόνες πολιτικής για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΤΘΑ και σε ορισμένο βαθμό το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
(4)  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και οι βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες θα πρέπει να ωφελούνται από ειδικά μέτρα και από πρόσθετη χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ και του άρθρου 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994, με στόχο την αντιμετώπιση των ειδικών μειονεκτημάτων τους τα οποία σχετίζονται με τη γεωγραφική τους θέση.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ.
(5)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, τα Ταμεία θα πρέπει να εκτελούνται κατά τρόπο που προάγει την αποϊδρυματοποίηση και την παροχή φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή αποκλεισμού, ή να υποστηρίζουν υποδομές που δεν είναι προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες. Οι στόχοι των Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διατήρησης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και λαμβάνοντας υπόψη της δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Για να προστατευτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 και 108 της ΣΛΕΕ. Η φτώχεια είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ΕΕ. Τα Ταμεία θα πρέπει επομένως να συμβάλλουν στην εξάλειψη της φτώχειας. Θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 25 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων.
(9)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα Ταμεία θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη συνολικού στόχου βάσει του οποίου το 30 % των δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ θα κατευθύνεται για τη στήριξη κλιματικών στόχων. Οι μηχανισμοί ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού και της εκτέλεσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών ροών από τρίτες χώρες, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να συμβάλει στις διαδικασίες ένταξης, ιδίως παρέχοντας υποστήριξη από πλευράς υποδομών στις πόλεις και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, οι οποίες συμμετέχουν περισσότερο στην υλοποίηση των πολιτικών ένταξης.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων.
(10)  Το μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται στα Ταμεία θα πρέπει να εκτελείται από την Επιτροπή βάσει επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»). Συνεπώς, κατά την εκτέλεση των Ταμείων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις αρχές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, όπως η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η διαφάνεια και η μη εφαρμογή διακρίσεων. Για την προετοιμασία και την υλοποίηση των προγραμμάτων υπεύθυνα θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο και σύμφωνα με το θεσμικό, νομικό και δημοσιονομικό τους πλαίσιο, και από τους φορείς που ορίζουν αυτά για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που περιπλέκουν τη χρήση των πόρων από τους δικαιούχους.
__________________
__________________
12 ΕΕ L […] της […], σ. […].
12 ΕΕ L […] της […], σ. […].
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13 θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται.
(11)  Η αρχή της εταιρικής σχέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την εκτέλεση των Ταμείων, με βάση την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη διασφάλιση της συμμετοχής των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια στην οργάνωση της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία τροποποίησης και προσαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής13.
__________________
__________________
13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
13 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Σε ενωσιακό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής συνιστά το πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα για τον καθορισμό και τον συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU.
διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.
(13)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου που εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») κατά την κατάρτιση των εγγράφων προγραμματισμού, εφόσον συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Στη διάρκεια ενδιάμεσης επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη για τροποποιήσεις του προγράμματος για να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, για τα προγράμματά τους, μεταξύ άλλων και κατά την ενδιάμεση επανεξέταση, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ανάγκες που αφορούν επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, το περιεχόμενο του προσχεδίου του εθνικού τους σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, που θα αναπτύξουν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης14, και το αποτέλεσμα της διαδικασίας που καταλήγει στις ενωσιακές συστάσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια.
__________________
__________________
14 Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
14 Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 final/2 - 2016/0375(COD)].
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος.
(15)  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία καταρτίστηκε από κάθε κράτος μέλος, θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό έγγραφο που θα διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους σχετικά με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η τροποποίηση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού. Για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις περιεχομένου στα έγγραφα προγραμματισμού, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέρος ενός προγράμματος.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος.
(16)  Κάθε κράτος μέλος θα μπορούσε να έχει την ευελιξία να συνεισφέρει στον μηχανισμό InvestEU για την παροχή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό για επενδύσεις σε αυτό το κράτος μέλος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης.
(17)  Για την εξασφάλιση των απαραίτητων προαπαιτούμενων για την αποτελεσματική και αποδοτική, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, χρήση της στήριξης της Ένωσης που χορηγείται από τα Ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί περιορισμένος κατάλογος αναγκαίων πρόσφορων όρων καθώς και συνοπτική και εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Κάθε αναγκαίος πρόσφορος όρος θα πρέπει να συνδέεται με ειδικό στόχο και θα πρέπει να είναι αυτόματα εφαρμόσιμος όταν ο ειδικός στόχος επιλέγεται για στήριξη. Εάν οι όροι αυτοί δεν πληρούνται, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής δαπάνες που σχετίζονται με πράξεις στο πλαίσιο των σχετικών ειδικών στόχων. Για να διατηρηθεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η συνεχής εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις που επιλέγονται για στήριξη υλοποιούνται κατά τρόπο συνεπή με τις υφιστάμενες στρατηγικές τις οποίες υπηρετούν οι εκπληρωθέντες αναγκαίοι πρόσφοροι όροι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων.
(18)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν για κάθε πρόγραμμα ένα πλαίσιο επιδόσεων που θα καλύπτει όλους τους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους για την παρακολούθηση, την κατάρτιση εκθέσεων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτόν θα είναι δυνατή η επιλογή και η αξιολόγηση των έργων με γνώμονα τα αποτελέσματα.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.
(19)  Το κράτος μέλος θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση κάθε προγράμματος που στηρίζεται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις επιδόσεις του κάθε προγράμματος, παρέχοντας παράλληλα μια ευκαιρία για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις και οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εκδοθούν το 2024, καθώς και η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές προκλήσεις. Παράλληλα, το 2024, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνδυασμό με την τεχνική προσαρμογή για το έτος 2025, να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» της πολιτικής συνοχής για τα έτη 2025, 2026 και 2027, εφαρμόζοντας τη μέθοδο κατανομής που ορίζεται στη σχετική βασική πράξη. Η εν λόγω επανεξέταση μαζί με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης θα πρέπει να οδηγήσει σε τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών κονδυλίων για τα έτη 2025, 2026 και 2027.
Τροπολογίες 425 αναθ., 444 αναθ., 448 και 469
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν τον σύνδεσμο μεταξύ των ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς το Συμβούλιο να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των αναλήψεων υποχρεώσεων για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του οικείου κράτους μέλους σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος αδυνατεί να λάβει αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης. Για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη υλοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δημοσιονομικών συνεπειών των μέτρων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση των αποφάσεων που απαιτούνται για να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.
διαγράφεται
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)  Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»). Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Τα μεγάλα έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των δαπανών της Ένωσης και έχουν συχνά στρατηγική σημασία για την επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι δικαιολογημένο οι πράξεις που υπερβαίνουν ένα όριο να εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ειδικών διαδικασιών έγκρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Το όριο θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος αφού ληφθούν υπόψη τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα. Για να εξασφαλιστεί σαφήνεια, ενδείκνυται για τον σκοπό αυτόν να καθοριστεί το περιεχόμενο των αιτήσεων που αφορούν μεγάλο έργο. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά των Ταμείων δεν οδηγεί σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες τοποθεσίες εντός της Ένωσης. Το κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλλει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί το μεγάλο έργο ώστε να προσδιορίζει κατά πόσον αιτιολογείται η ζητούμενη χρηματοδοτική συνδρομή.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή.
(23)  Για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική ανάπτυξη, οι επενδύσεις υπό τη μορφή εδαφικών εργαλείων, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις («ΟΕΕ»), η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ», γνωστή ως «LEADER» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ) ή κάθε άλλο εδαφικό εργαλείο στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες», που υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί για το ΕΤΠΑ, θα πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για συναφείς πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία Έξυπνα Χωριά. Για τους σκοπούς των ΟΕΕ και των εδαφικών εργαλείων που σχεδιάστηκαν από κράτη μέλη, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των εδαφικών στρατηγικών. Οι εν λόγω εδαφικές στρατηγικές θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εγκριθούν υπό την ευθύνη των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων. Για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των σχετικών αρμόδιων αρχών ή φορέων στην υλοποίηση εδαφικών στρατηγικών, οι εν λόγω αρχές ή φορείς θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, ή να συμμετέχουν στην εν λόγω επιλογή.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου».
(24)  Για την καλύτερη κινητοποίηση του δυναμικού σε τοπικό επίπεδο, είναι ανάγκη να ενισχυθεί και να διευκολυνθεί η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και δυνατότητες, καθώς και τα σχετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, και θα πρέπει να προβλέπονται διαρθρωτικές αλλαγές, να αναπτυχθούν οι τοπικές και διοικητικές ικανότητες και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η στενή συνεργασία και η ολοκληρωμένη χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Οι τοπικές ομάδες δράσης, που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κοινότητας, θα πρέπει, ως ουσιώδης αρχή, να είναι υπεύθυνες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών ΤΑΠΤΚ. Για να διευκολυνθεί η συντονισμένη στήριξη από διάφορα Ταμεία στις στρατηγικές για την ΤΑΠΤΚ και για να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η χρήση της προσέγγισης ενός «επικεφαλής ταμείου».
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη.
(25)  Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία κράτους μέλους θα πρέπει να υλοποιείται μέσω κατ’ αποκοπή συντελεστή βάσει της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω τεχνική βοήθεια μπορεί να συμπληρωθεί με στοχοθετημένα μέτρα δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων, όπως η αξιολόγηση της δέσμης δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων, με τη χρήση μεθόδων επιστροφής που δεν συνδέονται με δαπάνες. Δράσεις και παραδοτέα, καθώς και οι αντίστοιχες ενωσιακές πληρωμές μπορούν να συμφωνηθούν σε έναν οδικό χάρτη και μπορεί να οδηγήσουν σε πληρωμές για αποτελέσματα στην πράξη.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος.
(27)  Για την εξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συστήσουν επιτροπές παρακολούθησης, οι οποίες θα απαρτίζονται μεταξύ άλλων από εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικούς εταίρους. Για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης θα πρέπει να αντικατασταθούν από έναν ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο πολιτικής με βάση τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος που διατίθενται από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου16, τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη.
(28)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου16, τα Ταμεία θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων στην πράξη. Οι δείκτες θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να αναπτύσσονται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου.
_________________
_________________
16 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
16 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 13.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται πιο συχνή ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα.
(29)  Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πλήρως επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων, θα πρέπει να απαιτείται αποτελεσματική και έγκαιρη ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα ποσοτικά δεδομένα.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων.
(30)  Για να υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδιάμεση αξιολόγηση των Ταμείων. Στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί εκ των υστέρων αξιολογήσεις των Ταμείων, οι οποίες θα πρέπει να εστιάζονται στον αντίκτυπο των ταμείων. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική.
(34)  Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που παρέχονται στους δικαιούχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις απλουστευμένες επιλογές κόστους. Το όριο για την υποχρεωτική χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους θα πρέπει να συνδέεται με το συνολικό κόστος της πράξης, ώστε να διασφαλίζεται η ίδια μεταχείριση για όλες τις πράξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη είναι δημόσια ή ιδιωτική. Όταν ένα κράτος μέλος προτίθεται να προτείνει τη χρήση μιας απλουστευμένης επιλογής κόστους, μπορεί να ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE.
(36)  Για να βελτιστοποιηθεί η αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων περιβαλλοντικών επενδύσεων, θα πρέπει να διασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, ιδίως μέσα από τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα και τα έργα στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων της Ένωσης.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια.
(38)  Για να εξασφαλιστεί ο ανοικτός σε όλους χαρακτήρας, η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και ο βιώσιμος αντίκτυπος των Ταμείων, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που να εξασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις δεν θα εισάγουν διακρίσεις και θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αποτρέπουν τη χρησιμοποίηση των Ταμείων για δημιουργία αδικαιολόγητου πλεονεκτήματος. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη στηρίζουν τη μετεγκατάσταση κατά την επιλογή των πράξεων και να χειρίζονται ως παρατυπίες τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε πράξεις που δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για μακροχρόνια διάρκεια.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)  Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία.
(40)  Για να βελτιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν συνέργειες, ιδίως μεταξύ των Ταμείων και των μέσων που τελούν υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Αυτός ο συντονισμός πολιτικών θα πρέπει να προάγει τους εύχρηστους μηχανισμούς και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Οι εν λόγω συνέργειες θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω βασικών μηχανισμών, και συγκεκριμένα της αναγνώρισης των κατ’ αποκοπή συντελεστών για επιλέξιμες δαπάνες από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για παρόμοια πράξη και της δυνατότητας συνδυασμού χρηματοδότησης από διαφορετικά ενωσιακά μέσα στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, με την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα Ταμεία.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)
(42α)   Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν χρηματοδοτικά μέσα με απευθείας ανάθεση σύμβασης στον όμιλο της ΕΤΕπ, σε εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και σε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (IFI).
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44
(44)  Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών.
(44)  Οι διαχειριστικές αρχές, με πλήρη σεβασμό των ισχυόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν ήδη διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν σχετικά με τις πλέον κατάλληλες επιλογές υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των στοχευμένων περιφερειών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, να παρέχει καθοδήγηση στους ελεγκτές, τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους όσον αφορά την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την ανάπτυξη καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)
(45α)   Για την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει ένα σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)  Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη.
(46)  Προκειμένου να επισπευστεί η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, θα πρέπει να διευκολυνθεί, εφόσον είναι δυνατό, η μεταφορά των ρυθμίσεων εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συστημάτων και των συστημάτων ΤΠ, από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Η χρήση του μηχανογραφημένου συστήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί για την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να διατηρηθεί, με τις ανάλογες αναγκαίες προσαρμογές, εκτός εάν η χρήση νέας τεχνολογίας καταστεί απαραίτητη.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
(48α)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική χρήση των Ταμείων, η στήριξη της ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματός τους. Η στήριξη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων, την παροχή στήριξης για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα και επενδυτικές πλατφόρμες.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50
(50)  Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους.
(50)  Για να διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ, αφενός, της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής των Ταμείων και, αφετέρου, των σχετικών διοικητικών δαπανών και επιβαρύνσεων, η συχνότητα, το πεδίο εφαρμογής και το εύρος των επαληθεύσεων διαχείρισης θα πρέπει να βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου η οποία θα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως το είδος των πράξεων που εκτελούνται, την πολυπλοκότητα και των αριθμό των πράξεων, τους δικαιούχους, καθώς και το επίπεδο κινδύνου που έχει εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επαληθεύσεις διαχείρισης και τους λογιστικούς ελέγχους. Τα μέτρα διαχείρισης και ελέγχου για τα Ταμεία θα πρέπει να είναι αναλογικά προς το επίπεδο κινδύνου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
(58)  Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318 και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF.
(58)  Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρατυπία, συμπεριλαμβανομένης της απάτης που διαπράττεται από τους δικαιούχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/201318 και τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/9519 και αριθ. 2185/9620, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/193921, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/137122 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, και σχετικά με την παρακολούθησή τους καθώς και την παρακολούθηση των ερευνών της OLAF. Τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές εισαγγελικές αρχές όσον αφορά περιπτώσεις παρατυπιών που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
__________________
__________________
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
18 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
19 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
20 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
21 Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
22 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61
(61)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής24.
(61)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών υποστήριξης από τα Ταμεία. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 , όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής24.
__________________
__________________
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2014, για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 241 της 13.8.2014, σ. 1).
24 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 322 της 29.11.2016, σ. 1).
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62
(62)  Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
(62)  Για τον καθορισμό κατάλληλου δημοσιονομικού πλαισίου για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει την ετήσια κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, καθώς και τα κονδύλια για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg)». Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κονδύλια των κρατών μελών θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα και τις διαθέσιμες προβλέψεις του 2018 και δεδομένων των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις προβλέψεις, το 2024 η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα συνολικά κονδύλια όλων των κρατών μελών με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή και, σε περίπτωση που υπάρχει σωρευτική παρέκκλιση άνω του ± 5 %, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εν λόγω κονδύλια για τα έτη 2025 έως 2027, ώστε τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης και της άσκησης τεχνικής προσαρμογής να αντικατοπτρίζονται στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 63
(63)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ]25, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 10 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό.
(63)  Τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [νέος κανονισμός ΜΣΕ]25, θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής τόσο μέσω της επιμερισμένης όσο και μέσω της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Με βάση την επιτυχή προσέγγιση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, 4 000 000 000 EUR από το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να μεταφερθούν στον ΜΣΕ για τον σκοπό αυτό.
__________________
__________________
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...], σχετικά με [τον ΜΣΕ] (ΕΕ L [...], [...], σ. […]).
25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...], σχετικά με [τον ΜΣΕ] (ΕΕ L [...], [...], σ. […]).
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64
(64)  Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή.
(64)  Ένα μέρος των πόρων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να διατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή. Στο μέλλον θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω η ειδική στήριξη που παρέχεται για τις μειονεκτούσες περιφέρειες και κοινότητες.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)
(65α)   Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που τίθενται ενώπιον των περιφερειών μεσαίου εισοδήματος, όπως περιγράφεται στην 7η έκθεση συνοχής (χαμηλή ανάπτυξη σε σύγκριση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αλλά και σε σύγκριση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ιδίως οι περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 90% και 100% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27), οι «περιφέρειες μετάβασης» θα πρέπει να λάβουν επαρκή στήριξη και να οριστούν ως οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μεταξύ 75% και 100% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27.
___________________
Η 7η έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή, με τίτλο «Η περιφέρειά μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας: Η 7η έκθεση για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή (COM(2017)0583, 9 Οκτωβρίου 2017).
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα)
(66α)  Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ορισμένες περιφέρειες και κράτη μέλη θα βρεθούν περισσότερο εκτεθειμένα από άλλα στις συνέπειες αυτής της αποχώρησης, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της φύσης ή/και της έκτασης των εμπορικών τους δεσμών. Συνεπώς είναι σημαντικό να προσδιοριστούν πρακτικές λύσεις στήριξης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα τεθούν ενώπιον των εν λόγω περιφερειών και κρατών μελών μόλις ολοκληρωθεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, θα χρειαστεί να αναπτυχθεί συνεχής συνεργασία, με ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των πλέον θιγόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών και κρατών μελών.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
(67)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27.
(67)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή ανά κατηγορία περιφέρειας, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της συγχρηματοδότησης μέσω του κατάλληλου επιπέδου δημόσιας ή ιδιωτικής εθνικής υποστήριξης. Τα εν λόγω ποσοστά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 27, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τυχόν αλλαγή κατηγορίας δεν επιφέρει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69
(69)  Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας.
(69)  Επιπλέον, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κώδικα συμπεριφοράς για την εταιρική σχέση ούτως ώστε να προσαρμοστεί ο κώδικας στον παρόντα κανονισμό, τον καθορισμό των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων παρατυπίας που θα πρέπει να αναφέρονται, τον ορισμό των μοναδιαίων δαπανών, των κατ’ αποκοπή ποσών, των κατ’ αποκοπή συντελεστών και της χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τα έξοδα που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τον καθορισμό τυποποιημένων, έτοιμων προς χρήση μεθοδολογιών δειγματοληψίας.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 70
(70)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(70)  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, κατάλληλες, διαφανείς διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 73
(73)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
(73)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η θέσπιση κοινών δημοσιονομικών κανόνων για ένα μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω, αφενός, της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, καθώς και των περιορισμών των δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών και, αφετέρου, λόγω της ανάγκης για ένα συνεκτικό πλαίσιο υλοποίησης που θα καλύπτει περισσότερα ενωσιακά ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Επομένως, καθώς οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)·
α)  δημοσιονομικούς κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ) («τα Ταμεία»)·
Τροπολογία 431
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ.
β)  κοινές διατάξεις που εφαρμόζονται στο ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ, αλλά και στο ΕΓΤΑΑ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 432
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Ο τίτλος Ι, κεφάλαιο Ι - άρθρο 2 παράγραφος 4α, το κεφάλαιο ΙΙ - άρθρο 5, ο τίτλος ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙ - άρθρα 22 έως 28 και ο τίτλος IV - κεφάλαιο ΙΙΙ - τμήμα Ι - άρθρα 41 έως 43 εφαρμόζονται στα μέτρα ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και ο τίτλος Ι - κεφάλαιο 1 - άρθρο 2 - παράγραφοι 15 έως 25, καθώς και ο τίτλος V- κεφάλαιο II -τμήμα ΙΙ - άρθρα 52 έως 56 εφαρμόζονται στα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] και υποστηρίχθηκε από το ΕΓΤΑΑ.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
1)  «σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφος 2 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
1)  «σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις»: συστάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 121 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 148 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ σχετικά με τις διαρθρωτικές προκλήσεις που είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν μέσω πολυετών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ταμείων, όπως ορίζεται στους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, και σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο [XX] του κανονισμού (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)   «αναγκαίος πρόσφορος όρος»: συγκεκριμένη και επακριβώς καθορισμένη προϋπόθεση που συνδέεται πραγματικά με άμεση επίπτωση στην αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου του προγράμματος·
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α)  «πρόγραμμα»: στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] («κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
γ)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση·
γ)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας ή η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, που λαμβάνει την ενίσχυση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση ανά επιχείρηση είναι μικρότερη από 200 000 EUR, οπότε και το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι δικαιούχος είναι ο φορέας που χορηγεί την ενίσχυση, με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 και (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής·
__________________
ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1.
ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 9.
ΕΕ L 190 της 28.6.2014, σ. 45.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
9)  «ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων χαμηλού οικονομικού αντικειμένου·
9)  «ταμείο μικρών έργων»: πράξη στο πλαίσιο προγράμματος Interreg με στόχο την επιλογή και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, χαμηλού οικονομικού αντικειμένου·
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21
21)  «ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου για να προσφέρει χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες·
21)  «ειδικό ταμείο»: ταμείο που συστάθηκε από διαχειριστική αρχή ή το ταμείο χαρτοφυλακίου μέσω του οποίου προσφέρονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε τελικούς αποδέκτες·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 36 α (νέο)
36α)  «αρχή ‘προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση’»: ιεράρχηση, στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον σχεδιασμό, την πολιτική και τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, των μέτρων που καθιστούν περισσότερο αποδοτικές την προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37
37)  «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή» διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ή διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
37)  «ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή»: διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η υποδομή είναι ανθεκτική σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή με τους εθνικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον υπάρχουν, ότι τηρείται η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» και ότι επιλέγονται ειδικές κατευθύνσεις για τη μείωση των εκπομπών και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές·
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 37 α (νέο)
37α)  «ΕΤΕπ»: η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή οποιαδήποτε θυγατρική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού·
α)  μια πιο ανταγωνιστική και εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων·
β)  μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων·
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·
γ)  μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ·
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
δ)  μια πιο κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
ε)  μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των περιφερειών και περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.
3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικές πράξεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης και παρέχουν στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται στα είδη παρέμβασης για κάθε Ταμείο. Η εν λόγω μεθοδολογία συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέτρο στο οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σε σχέση με το περιβάλλον και το κλίμα. Στην περίπτωση του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής, οι συντελεστές στάθμισης αφορούν τις διαστάσεις και τους κωδικούς για τα είδη παρέμβασης που καθορίζονται στο παράρτημα I.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση.
4.  Σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους και τηρώντας τις αρχές τις επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα και τη συνοχή ανάμεσα στα Ταμεία και τα άλλα ενωσιακά μέσα, όπως το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και του μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης. Βελτιστοποιούν τους μηχανισμούς για τον συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).
1.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό τους πλαίσιο, και η Επιτροπή εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται για τα Ταμεία υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο [63] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [αριθμός του νέου δημοσιονομικού κανονισμού] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ωστόσο, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU37 και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκτελεί το ποσό στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» («ΜΣΕ»), την Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ποσό στήριξης που μεταφέρεται από το ΕΚΤ+ στη διακρατική συνεργασία, τα ποσά που χορηγούνται στον μηχανισμό InvestEU37 και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με [το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)] του δημοσιονομικού κανονισμού.
_________________
_________________
37 [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με [...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].
37 [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [...] σχετικά με [...] (ΕΕ L [...], [...], σ.[…])].
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
3.  Η Επιτροπή μπορεί, με τη συμφωνία του οικείου κράτους μέλους και της οικείας περιφέρειας, να εφαρμόσει τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Κάθε κράτος μέλος οργανώνει εταιρική σχέση με τις αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
1.  Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και για κάθε πρόγραμμα, κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με το θεσμικό και το νομικό του πλαίσιο, οργανώνει ολοκληρωμένη, αποτελεσματική εταιρική σχέση. Η εν λόγω εταιρική σχέση περιλαμβάνει τουλάχιστον τους ακόλουθους εταίρους:
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
α)  τις περιφερειακές, τοπικές, αστικές και άλλες δημόσιες αρχές·
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
γ)  σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογίες 78 και 459
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34.
2.  Σύμφωνα με την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ακολουθώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, το κράτος μέλος προωθεί τη συμμετοχή των εν λόγω εταίρων τόσο στην εκπόνηση συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσο και σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 34. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο ποσοστό από τους πόρους των Ταμείων για την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στα διασυνοριακά προγράμματα, τα οικεία κράτη μέλη εντάσσουν εταίρους από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής38.
3.  Η οργάνωση και η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής38. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 107, σχετικά με τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 240/2014, για την προσαρμογή του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στον παρόντα κανονισμό.
_________________
_________________
38 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
38 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 1).
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων.
4.  Τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εταίρους στο επίπεδο της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α
Οριζόντιες αρχές
1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εκτέλεση των Ταμείων.
2.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου λαμβάνονται υπόψη και προάγονται σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων και κατά την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.
3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού κατά την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, καθώς και κατά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
4.  Οι στόχοι των Ταμείων επιδιώκονται με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και της προώθησης από την Ένωση του στόχου της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως ορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφοι 1 και 2 της ΣΛΕΕ.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι, κατά την προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων, προάγονται οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η αποδοτική χρήση των πόρων, η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, η κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ανθεκτικότητα στις καταστροφές, η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων. Επιδιώκουν την αποφυγή επενδύσεων που αφορούν την παραγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση ορυκτών καυσίμων.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
1.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει συμφωνία εταιρικής σχέσης που ορίζει ρυθμίσεις για τη χρήση των Ταμείων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Η εν λόγω συμφωνία εταιρικής σχέσης καταρτίζεται σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής.
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή.
2.  Το κράτος μέλος υποβάλλει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στην Επιτροπή πριν από την υποβολή του πρώτου προγράμματος ή ταυτόχρονα μ’ αυτή, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2021.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
3.  Η συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι δυνατόν να υποβληθεί σε συνδυασμό με το αντίστοιχο ετήσιο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία και, κατά περίπτωση, με αιτιολογία της χρήσης του τρόπου υλοποίησης του μηχανισμού InvestEU, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων·
α)  τους επιλεγμένους στόχους πολιτικής, στους οποίους αναφέρεται ποια Ταμεία και προγράμματα θα επιδιώκουν τους συγκεκριμένους στόχους και με ποια αιτιολογία, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ειδικών ανά χώρα συστάσεων και των περιφερειακών προκλήσεων, οι οποίες και απαριθμούνται·
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i
i)  περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της χρήσης του μηχανισμού InvestEU·
i)  περίληψη των επιλογών πολιτικής και των κύριων αναμενόμενων αποτελεσμάτων για κάθε Ταμείο·
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii
ii)  συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων·
ii)  συντονισμό, οριοθέτηση και συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων και, κατά περίπτωση, συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ιδίως όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) [...] (ο «κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ»)·
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii
iii)  συμπληρωματικότητες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE·
iii)  συμπληρωματικότητες και συνέργειες μεταξύ των Ταμείων και άλλων ενωσιακών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ολοκληρωμένων έργων και των έργων στρατηγικής σημασίας του προγράμματος LIFE, και, κατά περίπτωση, των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη»·
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   υλοποίηση των στόχων, των πολιτικών και των μέτρων στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα·
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση·
γ)  το προκαταρκτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο από κάθε Ταμείο ανά στόχο πολιτικής σε εθνικό και, ανάλογα με την περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες σχετικά με τη θεματική συγκέντρωση·
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  κατά περίπτωση, την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105·
δ)  την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία περιφερειών, που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2, και τα ποσά των κονδυλίων που προτείνεται να μεταφερθούν μεταξύ των κατηγοριών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 105·
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας·
διαγράφεται
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων.
ζ)  συνοπτική παρουσίαση των δράσεων που αναλαμβάνει το οικείο κράτος μέλος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας για την εκτέλεση των Ταμείων και του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτει.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)
ζα)   κατά περίπτωση, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων ή/και των ειδικών αναγκών των περιφερειών και των περιοχών·
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)
ζβ)   στρατηγική επικοινωνίας και προβολής.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η ΕΤΕπ δύναται, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να συμμετέχει στην προετοιμασία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και σε δραστηριότητες που αφορούν την προετοιμασία των πράξεων, των χρηματοδοτικών μέσων και των ΣΔΙΤ.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων.
Σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), η συμφωνία εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει μόνο τον κατάλογο των προβλεπόμενων προγραμμάτων και τις ανάγκες διασυνοριακών επενδύσεων στο οικείο κράτος μέλος.
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανόνες. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 6, τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τα μέτρα που συνδέονται με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται.
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το αργότερο τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής της εν λόγω συμφωνίας εταιρικής σχέσης από το οικείο κράτος μέλος. Η συμφωνία εταιρικής σχέσης δεν τροποποιείται.
Τροπολογία 428
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, το ποσό του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Το ποσό της συνεισφοράς προς τον μηχανισμό InvestEU δεν υπερβαίνει το 5 % του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Οι εν λόγω συνεισφορές δεν συνιστούν μεταφορές πόρων βάσει του άρθρου 21.
1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη, με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων διαχειριστικών αρχών, μπορούν να διαθέτουν, στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, έως το 2 % του ποσού του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ που πρόκειται να καταβληθεί στον μηχανισμό InvestEU και να υλοποιηθεί μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό. Έως το 3% του συνολικού κονδυλίου για κάθε Ταμείο μπορεί να διατεθεί περαιτέρω στον μηχανισμό InvestEU στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Οι εν λόγω συνεισφορές είναι διαθέσιμες για επενδύσεις που συνάδουν με τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και που προορίζονται για την ίδια κατηγορία περιφερειών που αποτελούν στόχο των Ταμείων προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση συνεισφοράς ποσού από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ στον μηχανισμό InvestEU εφαρμόζονται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που περιγράφονται στο άρθρο 11 και στα παραρτήματα ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού. Μόνον οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών μπορούν να διατεθούν.
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.   Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, μπορούν να διατίθενται οι πόροι του τρέχοντος και των μελλοντικών ημερολογιακών ετών. Για την αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος, μπορούν να διατίθενται μόνο οι πόροι των μελλοντικών ημερολογιακών ετών.
διαγράφεται
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του κράτους μέλους.
3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την τροφοδότηση του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που αφορά το τμήμα του αντίστοιχου κράτους μέλους.
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό.
Αν δεν έχει συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 συμφωνία συνεισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα για τροποποίηση ενός προγράμματος ή προγραμμάτων ώστε να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο ποσό.
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος.
Η συμφωνία συνεισφοράς για ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και διατίθεται στην αίτηση τροποποίησης ενός προγράμματος συνάπτεται, ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, ταυτόχρονα με την έγκριση της απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται σε ένα πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος.
5.  Αν δεν έχει συναφθεί, εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, συμφωνία εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο [9] του [κανονισμού InvestEU], τα αντίστοιχα ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη επιστρέφονται στο αρχικό πρόγραμμα ή προγράμματα και το κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση για τροποποίηση του προγράμματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πόροι προηγούμενων ημερολογιακών ετών μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί ακόμα οι αναλήψεις υποχρεώσεων.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7
7.  Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.
7.  Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στον μηχανισμό InvestEU, ή μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά και υλοποιούνται μέσω εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό διατίθενται στο κράτος μέλος και στην τοπική ή περιφερειακή αρχή την οποία αφορά η συνεισφορά και χρησιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο του ίδιου στόχου ή των ίδιων στόχων υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»).
Για κάθε ειδικό στόχο, ορίζονται στον παρόντα κανονισμό οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του («αναγκαίοι πρόσφοροι όροι»). Οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι εφαρμόζονται καθ’ όσον συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
2.  Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση.
2.  Κατά την κατάρτιση ενός προγράμματος ή την προσθήκη νέου ειδικού στόχου στο πλαίσιο τροποποίησης ενός προγράμματος, το κράτος μέλος αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι αναγκαίοι πρόσφοροι όροι που συνδέονται με τον επιλεγέντα ειδικό στόχο. Ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται όταν συντρέχουν όλα τα σχετικά κριτήρια. Το κράτος μέλος καθορίζει σε κάθε πρόγραμμα ή στην τροποποίηση του προγράμματος τους πληρούμενους και τους μη πληρούμενους αναγκαίους πρόσφορους όρους και, εφόσον κρίνει ότι ένας αναγκαίος πρόσφορος όρος πληρούται, παρέχει αιτιολόγηση. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλει στις αξιολογήσεις των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρωση των σχετικών αναγκαίων πρόσφορων όρων.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση.
Η Επιτροπή, εντός δύο μηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3, διενεργεί αξιολόγηση και ενημερώνει το κράτος μέλος εάν συμφωνεί ως προς την πλήρωση.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός.
Αν η Επιτροπή διαφωνεί με την εκτίμηση του κράτους μέλους, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας δύο μηνών κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής έως ότου η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.
Οι δαπάνες σε σχέση με πράξεις που συνδέονται με την επίτευξη του ειδικού στόχου είναι δυνατόν να περιληφθούν στις αιτήσεις πληρωμής προτού η Επιτροπή ενημερώσει το κράτος μέλος σχετικά με την πλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, με την επιφύλαξη της αναστολής της εκταμίευσης μέχρι να πληρωθεί ο όρος.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων.
Το κράτος μέλος, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθορίζει πλαίσιο επιδόσεων, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών, και συμβάλλει στη μέτρηση των συνολικών επιδόσεων των Ταμείων.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.  Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
2.  Τα ορόσημα και οι στόχοι καθορίζονται σε σχέση με κάθε ειδικό στόχο στο πλαίσιο ενός προγράμματος, με εξαίρεση την τεχνική βοήθεια και τον ειδικό στόχο για την αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που ορίζονται στο άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος επανεξετάζει κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
1.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής, το κράτος μέλος και οι σχετικές διαχειριστικές αρχές επανεξετάζουν κάθε πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024·
α)  τις νέες προκλήσεις που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που θα εγκριθούν το 2024 και τους στόχους που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας·
β)  την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους ή περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων της πορείας εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και των εδαφικών αναγκών με στόχο τη μείωση των διαφορών, καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων·
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  οποιεσδήποτε μείζονες αρνητικές χρηματοπιστωτικές, οικονομικές ή κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν προσαρμογή των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων ως συνέπεια σύμμετρων ή ασύμμετρων κλυδωνισμών στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, ως τις 31 Μαρτίου 2025 το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή αίτηση τροποποίησης για κάθε πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 ή δηλώνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση. Το κράτος μέλος αιτιολογεί την τροποποίηση με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή, ανάλογα με την περίπτωση, δηλώνει τον λόγο μη αίτησης τροποποίησης του προγράμματος.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027·
α)  τα αναθεωρημένα αρχικά κονδύλια των χρηματοδοτικών πόρων ανά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για τα έτη 2026 και 2027·
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   τα ποσά των εισφορών για τον μηχανισμό InvestEU ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Η Επιτροπή εγκρίνει, έως τις 31 Μαρτίου 2026, έκθεση που συνοψίζει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2. Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογίες 425 αναθ., 444 αναθ., 448 και 469
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
[...]
διαγράφεται
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
1.  Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 καταρτίζουν προγράμματα για την εκτέλεση των Ταμείων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν και μόνο στόχο πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής.
Το πρόγραμμα αποτελείται από προτεραιότητες. Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν ή περισσότερους στόχους πολιτικής ή σε τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορεί να αντιστοιχούν στον ίδιο στόχο πολιτικής.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i
i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ·
i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών, καθώς και των ανισοτήτων, με εξαίρεση τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ·
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο ii
ii)  των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·
ii)  των ανεπαρκειών της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας και των συνεργειών με άλλες μορφές στήριξης·
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii
iii)  των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις και άλλες συναφείς ενωσιακές συστάσεις προς τα κράτη μέλη·
iii)  των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις·
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv
iv)  των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση·
iv)  των προκλήσεων ως προς τη διοικητική ικανότητα και τη διακυβέρνηση και των μέτρων απλοποίησης·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)
ivα)   μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, κατά περίπτωση·
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vi α (νέο)
viα)   των προκλήσεων και των σχετικών στόχων που προσδιορίζονται στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο vii
vii)  για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης·
vii)  για προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού ενωσιακού κεκτημένου και των σχεδίων δράσης, καθώς και των ελλείψεων που έχουν εντοπιστεί·
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και ενδεικτικό κατάλογο και χρονοδιάγραμμα των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)
iiiα)   των ενεργειών που διαφυλάσσουν την ισότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων·
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο v
v)  τις διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·
v)  τις διαπεριφερειακές, διασυνοριακές και διακρατικές δράσεις με δικαιούχους εγκατεστημένους σε τουλάχιστον ένα άλλο κράτος μέλος·
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο v α (νέο)
vα)   τη βιωσιμότητα των επενδύσεων·
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο vii α (νέο)
viiα)   μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα επιδιωχθούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες με άλλα Ταμεία και μέσα·
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ
θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·
θ)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, κατά περίπτωση, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης·
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ι
ι)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή.
ι)  προσδιορίζει τη διαχειριστική αρχή, την ελεγκτική αρχή, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη λογιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 70 και τον φορέα στον οποίο θα καταβληθούν οι πληρωμές από την Επιτροπή.
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για τον ειδικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Στο πρόγραμμα προσαρτάται περιβαλλοντική έκθεση που περιέχει σχετικές πληροφορίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 6
6.  Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.
6.  Για τα προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ+ και του Ταμείου Συνοχής που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 16, ο πίνακας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο στ) σημείο ii) περιλαμβάνει τα ποσά για τα έτη 2021 έως 2027.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα και τη συμμόρφωσή του με τον παρόντα κανονισμό και με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, καθώς και τη συνέπεια με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή στην αξιολόγησή της λαμβάνει ιδίως υπόψη τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
2.  Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση του προγράμματος, το αργότερο πέντε μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης υποβολής του προγράμματος από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την τροποποίηση και τη συμμόρφωσή της με τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο, και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός δύο μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Το κράτος μέλος επανεξετάζει το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της υποβολής τους.
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.
Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 7 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, το πολύ έως το 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου Ταμείου του ίδιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος σέβεται τον κώδικα δεοντολογίας που θεσπίστηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής. Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+, η μεταφορά αφορά μόνο κονδύλια για την ίδια κατηγορία περιφέρειας.
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές.
6.  Δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής για διορθώσεις καθαρά τυπογραφικών, τεχνικών ή φραστικών λαθών εκ παραδρομής οι οποίες δεν θίγουν την υλοποίηση του προγράμματος. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διορθώσεις αυτές.
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 10 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή.
2.  Το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ+ μπορούν να χρηματοδοτούν, με συμπληρωματικό τρόπο και με την επιφύλαξη ορίου 15 % της στήριξης από τα εν λόγω Ταμεία για κάθε προτεραιότητα ενός προγράμματος, το σύνολο ή μέρος μιας πράξης της οποίας οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για στήριξη από το άλλο Ταμείο βάσει των κανόνων επιλεξιμότητας που ισχύουν για το εν λόγω Ταμείο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους οι δαπάνες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς οποιοδήποτε άλλο Ταμείο υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης ή προς οποιοδήποτε μέσο υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.
1.  Για τη διασφάλιση της ευελιξίας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, τη μεταφορά έως και 5 % χρηματοδοτικών κονδυλίων του προγράμματος από οποιοδήποτε Ταμείο προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.
Τροπολογίες 171 και 434
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
2.  Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι και, στην περίπτωση μεταφορών προς μέσα υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση, προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.
2.  Οι μεταφερθέντες πόροι εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου ή το μέσο στο οποίο μεταφέρονται οι πόροι.
Τροπολογίες 172, 433 και 434
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά.
3.  Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 ορίζουν το συνολικό ποσό που μεταφέρεται για κάθε έτος ανά Ταμείο και ανά κατηγορία περιφέρειας, κατά περίπτωση, είναι δεόντως αιτιολογημένες ως προς τις επιδιωκόμενες συμπληρωματικότητες και τον επιδιωκόμενο αντίκτυπο, συνοδεύονται από το/τα αναθεωρημένο/-α πρόγραμμα/-τα, από το/τα οποίο/-α πρόκειται να μεταφερθούν οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 19, και αναφέρουν προς ποιο Ταμείο ή μέσο μεταφέρονται τα ποσά.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 3 – κεφάλαιο 1 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Iα -Μεγάλα έργα
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)
Άρθρο 21α
Περιεχόμενο
Στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή προγραμμάτων, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορούν να χρηματοδοτούν μια πράξη που αποτελείται από σύνολο έργων, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών που έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν μια αδιαίρετη εργασία συγκεκριμένης οικονομικής ή τεχνικής φύσης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και με συνολικό επιλέξιμο κόστος άνω των 100 000 000 EUR («μεγάλο έργο»). Τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θεωρούνται μεγάλα έργα.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 β (νέο)
Άρθρο 21β
Απαραίτητες πληροφορίες για την έγκριση μεγάλων έργων
Πριν από την έγκριση μεγάλου έργου, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)  λεπτομέρειες σχετικά με τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μεγάλου έργου και την ικανότητά του·
β)  περιγραφή της επένδυσης και της γεωγραφικής της θέσης·
γ)  συνολικό κόστος και συνολικό επιλέξιμο κόστος·
δ)  διεξαχθείσες μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επιλογών, και τα αποτελέσματα·
ε)  ανάλυση κόστους-ωφέλειας, που περιλαμβάνει οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση, και αξιολόγηση κινδύνου·
στ)  ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και των αναγκών μετριασμού της, καθώς και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές·
ζ)  εξήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το μεγάλο έργο είναι συνεπές προς τις συναφείς προτεραιότητας του προγράμματος ή προγραμμάτων και με την προσδοκώμενη συμβολή του στην επίτευξη των ειδικών στόχων αυτών των προτεραιοτήτων και την προσδοκώμενη συμβολή του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη·
η)  το σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το σύνολο των προγραμματισμένων οικονομικών πόρων και την προγραμματισμένη συνεισφορά των Ταμείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων πηγών χρηματοδότησης, καθώς και φυσικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων·
θ)  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μεγάλου έργου και, όταν η περίοδος υλοποίησης εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη από την περίοδο προγραμματισμού, τα στάδια για τα οποία ζητείται στήριξη από τα Ταμεία κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 γ (νέο)
Άρθρο 21γ
Απόφαση για μεγάλο έργο
1.  Η Επιτροπή αποτιμά το μεγάλο έργο βάσει των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 21β για να διαπιστώσει εάν δικαιολογείται η χρηματοδοτική συνεισφορά για το μεγάλο έργο που έχει επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με την έγκριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για το επιλεγμένο μεγάλο έργο, με εκτελεστική πράξη, το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 21β.
2.  Η απόφαση έγκρισης εκ μέρους της Επιτροπής δυνάμει της παραγράφου 1 εκδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση έργων συνάπτεται, ή, στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο ΣΔΙΤ, ότι υπογράφεται η συμφωνία ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης.
3.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σε ένα επιλεγμένο μεγάλο έργο, παραθέτει στην απόφασή της τους λόγους της άρνησής της.
4.  Τα μεγάλα έργα που υποβάλλονται προς έγκριση δυνάμει της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μεγάλων έργων στο πλαίσιο ενός προγράμματος.
5.  Οι δαπάνες για μεγάλο έργο μπορεί να περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής μετά την υποβολή προς έγκριση της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν εγκρίνει το μεγάλο έργο που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική αρχή, η δήλωση δαπανών που ακολουθεί την απόσυρση της αίτησης από το κράτος μέλος ή την έγκριση της απόφασης της Επιτροπής διορθώνεται αναλόγως.
(Η παρούσα τροπολογία θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές του παραρτήματος V.)
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν για το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
γ)  άλλο εδαφικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που σχεδιάστηκαν από το κράτος μέλος για επενδύσεις που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε).
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το κράτος μέλος εξασφαλίζει συνοχή και συντονισμό όταν οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία.
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική·
α)  τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει η στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διασυνδέσεων·
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων σύμφωνα με το άρθρο 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.
δ)  περιγραφή της συμμετοχής των εταίρων βάσει του άρθρου 6 στην κατάρτιση και την εφαρμογή της στρατηγικής.
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Οι εδαφικές στρατηγικές συντάσσονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων αστικών, τοπικών ή άλλων εδαφικών αρχών ή φορέων.
2.  Οι εδαφικές στρατηγικές εκπονούνται και εγκρίνονται υπό την ευθύνη των αντίστοιχων περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών. Τα προϋπάρχοντα στρατηγικά έγγραφα που αφορούν τις ίδιες περιοχές μπορούν να ενημερώνονται και να χρησιμοποιούνται ως εδαφικές στρατηγικές.
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες αστικές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες περιφερειακές, τοπικές ή άλλες εδαφικές αρχές ή φορείς πραγματοποιούν την επιλογή ή συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Κατά την εκπόνηση των εδαφικών στρατηγικών, οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συνεργάζονται με τις σχετικές διαχειριστικές αρχές για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πράξεων που πρόκειται να υποστηριχτούν στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος.
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4
4.  Αν μια αστική, τοπική ή άλλη τοπική αρχή ή φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας.
4.  Αν μια περιφερειακή, τοπική ή άλλη δημόσια αρχή ή άλλος φορέας εκτελεί καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της διαχειριστικής αρχής, εκτός από την επιλογή των πράξεων, η αρχή ορίζεται από τη διαχειριστική αρχή ως ενδιάμεσος φορέας.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι επιλεγμένες πράξεις μπορούν να στηρίζονται στο πλαίσιο περισσότερων της μιας προτεραιοτήτων του ίδιου προγράμματος.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
1.  Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»).
1.  Αν μια στρατηγική που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 περιλαμβάνει επενδύσεις που υποστηρίζονται από ένα ή περισσότερα του ενός Ταμεία, από περισσότερα του ενός προγράμματα ή από περισσότερους του ενός τομείς προτεραιότητας του ίδιου προγράμματος, οι δράσεις μπορούν να υλοποιούνται ως ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση («ΟΕΕ»). Ανάλογα με την περίπτωση, κάθε ΟΕΕ μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Αν ο κατάλογος των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν δεν έχει περιληφθεί στην εδαφική στρατηγική, οι αντίστοιχες περιφερειακές, τοπικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή φορείς συμμετέχουν στην επιλογή των πράξεων.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΕΤΘΑ μπορούν να στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, η εν λόγω ανάπτυξη ορίζεται ως τοπική ανάπτυξη του LEADER.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων·
β)  πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα, δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων·
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  στηρίζει τη δικτύωση, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς.
δ)  στηρίζει τη δικτύωση, τις προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω, την προσβασιμότητα, τα καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία με άλλους εδαφικούς φορείς.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4
4.  Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο.
4.  Αν η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία, οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα οικεία Ταμεία ως το επικεφαλής ταμείο. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί ο τύπος των μέτρων και των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από κάθε θιγόμενο Ταμείο.
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις·
δ)  τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσιμων στόχων για τα αποτελέσματα, καθώς και τις συναφείς σχεδιαζόμενες δράσεις για την κάλυψη των τοπικών αναγκών, όπως αυτές καθορίζονται από την τοπική κοινότητα·
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
στ)  σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο και πρόγραμμα.
στ)  σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο περιλαμβάνει την προγραμματιζόμενη κατανομή κονδυλίων από κάθε οικείο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του ΕΓΤΑΑ, και κάθε οικείο πρόγραμμα.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 4
4.  Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων.
4.  Η απόφαση για την έγκριση στρατηγικής καθορίζει το κονδύλιο κάθε σχετικού Ταμείου και προγράμματος, καθώς και τις αρμοδιότητες για τα καθήκοντα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του προγράμματος ή των προγραμμάτων. Οι αντίστοιχες εθνικές δημόσιες συνεισφορές διασφαλίζονται εκ των προτέρων για ολόκληρη την περίοδο.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή.
2.  Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης δεν εισάγουν αποκλεισμούς και ότι είτε επιλέγουν έναν εταίρο στο εσωτερικό της ομάδας ως επικεφαλής εταίρο για τα διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα είτε συγκροτούνται νόμιμα σε μια κοινή δομή, προκειμένου να εκτελέσουν καθήκοντα σχετικά με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  ανάπτυξη της ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·
α)  ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των τοπικών φορέων να αναπτύσσουν και να υλοποιούν πράξεις·
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 5
5.  Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική.
5.  Η ομάδα τοπικής δράσης μπορεί να είναι δικαιούχος και να υλοποιεί πράξεις σύμφωνα με τη στρατηγική, ενθαρρύνοντας τον διαχωρισμό καθηκόντων εντός της ομάδας τοπικής δράσης.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:
1.  Προκειμένου να εξασφαλιστούν συμπληρωματικότητες και συνέργειες, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η υποστήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων περιλαμβάνει τα εξής:
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  δημιουργία ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών·
α)  δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων και προπαρασκευαστικά μέτρα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της μελλοντικής εφαρμογής των στρατηγικών·
Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   τον συντονισμό της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, να τους παρασχεθούν πληροφορίες και να στηριχτούν οι δυνητικοί δικαιούχοι όσον αφορά την προετοιμασία των αιτήσεών τους·
Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Οι δράσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως:
α)  συνδρομή για την εκπόνηση και εκτίμηση έργων·
β)  υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική διαχείριση των Ταμείων·
γ)  μελέτες που συνδέονται με τις εκθέσεις της Επιτροπής για τα Ταμεία και την έκθεση για τη συνοχή·
δ)  μέτρα που αφορούν την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εκτέλεση των Ταμείων, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και τεχνική και διοικητική βοήθεια·
ε)  αξιολογήσεις, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, μεταξύ άλλων και μελέτες γενικής φύσεως, σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία των Ταμείων·
στ)  δράσεις για τη διάδοση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης κατά περίπτωση, την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ άλλων και με τρίτες χώρες·
ζ)  την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης·
η)  δράσεις για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής πληροφοριών για τις πρακτικές αξιολόγησης·
θ)  δράσεις σχετικά με τον έλεγχο·
ι)  ενίσχυση της εθνικής και περιφερειακής ικανότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό επενδύσεων, τις ανάγκες χρηματοδότησης, την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, κοινών σχεδίων δράσης και μεγάλων έργων·
ια)  διάδοση ορθών πρακτικών προκειμένου να δοθεί βοήθεια τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ικανότητας των σχετικών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και των κεντρικών οργανώσεών τους.
Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Η Επιτροπή αφιερώνει τουλάχιστον το 15 % των πόρων για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής για να εξασφαλιστούν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία προς το κοινό και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, επεκτείνοντας τη βάση γνώσεων σχετικά με τα αποτελέσματα, ειδικότερα μέσω αποτελεσματικότερης συλλογής και διάδοσης δεδομένων, αξιολογήσεων και εκθέσεων, και ιδίως με την επισήμνση της συμβολής των Ταμείων στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, και με την ενισχυμένη προβολή της στήριξης από τα Ταμεία, καθώς και με την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης αυτής. Τα μέτρα πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής όσον αφορά τα αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία της στήριξης από τα Ταμεία, με ιδιαίτερη έμφαση στις πράξεις, συνεχίζονται μετά το κλείσιμο των προγραμμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Τα εν λόγω μέτρα συμβάλλουν επίσης στη θεσμική επικοινωνία των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
2.  Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις μελλοντικές και τις προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού.
2.  Οι δράσεις αυτές μπορούν να καλύπτουν τις προηγούμενες και τις μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού.
Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για να αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις οποίες αναστέλλονται οι πληρωμές, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμόρφωσης λόγω έλλειψης διοικητικής ικανότητας λαμβάνουν επαρκή τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της εν λόγω διοικητικής ικανότητας.
Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων.
1.  Με πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, τα Ταμεία μπορούν να υποστηρίζουν δράσεις, οι οποίες δύνανται να αφορούν προηγούμενες και επόμενες περιόδους προγραμματισμού και είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των εν λόγω Ταμείων, για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6, καθώς και για την εξασφάλιση λειτουργιών όπως προετοιμασία, κατάρτιση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, προβολή και επικοινωνία.
Τροπολογία 206
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 3
3.  Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται με ένα μόνο Ταμείο.
3.  Στο πλαίσιο κάθε προγράμματος, η τεχνική βοήθεια λαμβάνει τη μορφή προτεραιότητας που συνδέεται είτε με ένα μόνο Ταμείο είτε με περισσότερα Ταμεία.
Τροπολογία 207
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια έχει οι εξής:
2.  Βάσει συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, και λαμβανομένου υπόψη του σχεδίου χρηματοδότησης του προγράμματος, το ποσοστό των κονδυλίων που επιστρέφεται για την τεχνική βοήθεια μπορεί να είναι έως:
Τροπολογία 208
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 2,5 %·
α)  για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», και για την υποστήριξη από το Ταμείο Συνοχής: 3 %·
Τροπολογία 209
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: % και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+: 5 %;
β)  για την υποστήριξη από το ΕΚΤ+: 5 % και για τα προγράμματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+: 6 %;
Τροπολογία 210
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 6 %.
δ)  για την υποστήριξη από το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ: 7 %.
Τροπολογία 211
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τα στοιχεία α), β), γ), το ποσοστό θα είναι έως και 1 % υψηλότερο.
Τροπολογία 212
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1
Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.
Επιπλέον του άρθρου 31, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των δικαιούχων και των οικείων εταίρων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση και χρησιμοποίηση των πόρων των Ταμείων.
Τροπολογία 213
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2
Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89.
Η υποστήριξη για τις εν λόγω δράσεις εφαρμόζεται με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες δυνάμει του άρθρου 89. Τεχνική βοήθεια με τη μορφή προαιρετικού ειδικού προγράμματος μπορεί να παρέχεται είτε μέσω χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες για τεχνική βοήθεια είτε μέσω της επιστροφής άμεσων δαπανών.
Τροπολογία 214
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα.
Το κράτος μέλος συγκροτεί επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος («επιτροπή παρακολούθησης»), έπειτα από διαβούλευση με τη διαχειριστική αρχή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο οικείο κράτος μέλος της απόφασης με την οποία εγκρίνεται το πρόγραμμα.
Τροπολογία 215
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
2.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
2.  Κάθε επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια.
Τροπολογία 216
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5
5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 στοιχείο γ) σημείο vi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια.
5.  Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+ και στη συνδεόμενη τεχνική βοήθεια.
Τροπολογία 217
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6.
Το κράτος μέλος καθορίζει τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 με διαφανή διαδικασία.
Τροπολογία 218
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
2.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
2.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με εποπτική και συμβουλευτική ιδιότητα. Εκπρόσωποι της ΕΤΕπ μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης, με συμβουλευτική ιδιότητα, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 219
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Για το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, σχετικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
Τροπολογία 220
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   προτάσεις σχετικά με πιθανά μέτρα απλούστευσης για τους δικαιούχους·
Τροπολογία 221
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων·
β)  όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων επίσης τυχόν παρατυπιών, ανάλογα με την περίπτωση·
Τροπολογία 222
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ
θ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.
θ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων των δημόσιων οργανισμών, των εταίρων και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 224
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής·
β)  τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, και την τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής·
Τροπολογία 225
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)   αλλαγές στον κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ)·
Τροπολογία 226
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να προτείνει στη διαχειριστική αρχή περαιτέρω λειτουργίες παρέμβασης.
Τροπολογία 227
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος.
Οργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης μεταξύ της Επιτροπής και κάθε κράτους μέλους, όπου εξετάζονται οι επιδόσεις κάθε προγράμματος. Οι διαχειριστικές αρχές συμμετέχουν δεόντως σε αυτήν τη διαδικασία.
Τροπολογία 228
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 6
6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.
6.  Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε Ταμείο κανονισμούς.
Τροπολογία 229
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.
Η πρώτη διαβίβαση πραγματοποιείται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2030.
Τροπολογία 230
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου.
Για τα προγράμματα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+, τα δεδομένα διαβιβάζονται σε ετήσια βάση έως τις 30 Νοεμβρίου.
Τροπολογία 231
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·
α)  όσον αφορά τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τον αριθμό των πράξεων που επιλέχθηκαν, το συνολικό επιλέξιμο κόστος τους, τη συνεισφορά από τα Ταμεία και τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή, κατανεμημένες στο σύνολό τους ανά είδος παρέμβασης·
Τροπολογία 232
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις.
β)  όσον αφορά μόνο τα δεδομένα που προβλέπεται να έχουν διαβιβαστεί έως τις 31 Μαΐου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για επιλεγμένες πράξεις και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις.
Τροπολογία 233
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις του προγράμματος. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η απουσία αποκλεισμών, η αμεροληψία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια, η προβολή και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
Τροπολογία 234
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνει αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και των χρηματοδοτικών αναγκών σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, εντός και μεταξύ των προγραμμάτων, με έμφαση σε μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, και σε μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της βελτίωσης της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας, και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στον ιστότοπό της και διαβιβάζει τα αποτελέσματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.
Τροπολογία 235
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών.
β)  άλλων σχετικών εταίρων και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών, τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 236
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.
1.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υπό την ευθύνη της, που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.
Τροπολογία 237
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου·
α)  στην περίπτωση νομικών οντοτήτων, την επωνυμία του δικαιούχου και του αναδόχου·
Τροπολογία 240
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο ή στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
α)  παρέχοντας στον επαγγελματικό ιστότοπο και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης του δικαιούχου, εάν υπάρχουν, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·
Τροπολογία 241
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής:
γ)  αναρτώντας μόνιμες πλάκες ή πινακίδες που είναι σαφώς ορατές στο κοινό, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση των πράξεων η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, σε σχέση με τα εξής:
Τροπολογία 243
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία·
δ)  για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας σε τοποθεσία που είναι σαφώς ορατή στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη και ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη από τα Ταμεία·
Τροπολογία 244
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   παρουσιάζοντας δημόσια και μόνιμα, από τη στιγμή της φυσικής υλοποίησης, το έμβλημα της Ένωσης κατά τρόπο σαφώς ορατό στο κοινό και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο παράρτημα VIII·
Τροπολογία 245
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii) του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
Για τις πράξεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο xi) του κανονισμού ΕΚΤ+, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει.
Τροπολογία 246
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη συνεισφορά από τα Ταμεία για να παρέχουν υποστήριξη στους δικαιούχους υπό μορφή επιχορηγήσεων, περιορισμένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή επάθλων ή συνδυασμού αυτών.
Τροπολογία 247
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α).
γ)  κατ’ αποκοπή συντελεστή έως το 25 % των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο συντελεστής υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή με το άρθρο 48 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
Τροπολογία 248
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με 1720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·
α)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες ετήσιες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως οι αυξήσεις των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με 1720 ώρες για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή κατ’ αντίστοιχη αναλογία των 1720 ωρών για τα άτομα που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης·
Τροπολογία 249
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας.
β)  διαιρώντας τις πλέον πρόσφατες τεκμηριωμένες μηνιαίες ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης, με το αναμενόμενο πρόσθετο κόστος ώστε να συνεκτιμώνται παράγοντες όπως η αύξηση των τιμολογίων ή οι προαγωγές, με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του συγκεκριμένου προσώπου, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στην οποία παραπέμπει η σύμβαση εργασίας.
Τροπολογία 250
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς.
2.  Τα χρηματοδοτικά μέσα παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς αποδέκτες μόνο για νέες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να είναι οικονομικά βιώσιμες, για παράδειγμα μέσω της παραγωγής εσόδων ή της επίτευξης εξοικονόμησης, και δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς. Η εν λόγω υποστήριξη μπορεί να στοχεύει σε επενδύσεις τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και σε κεφάλαια κίνησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.
Τροπολογία 251
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης·
α)  το προτεινόμενο ποσό της συνεισφοράς προγράμματος σε χρηματοδοτικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης, συνοδευόμενα από τις σχετικές εκτιμήσεις·
Τροπολογία 252
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5
5.  Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα εφαρμόζονται στην εν λόγω ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου.
5.  Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να συνδυαστούν με επικουρική υποστήριξη προγράμματος με τη μορφή επιχορηγήσεων ως ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο ενιαίας συμφωνίας χρηματοδότησης, στην οποία και οι δύο διακριτές μορφές υποστήριξης παρέχονται από τον φορέα υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου. Εάν το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης είναι μικρότερο από το ύψος της υποστήριξης του προγράμματος που παρέχεται με τη μορφή χρηματοδοτικού μέσου, εφαρμόζονται οι κανόνες που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά μέσα.
Τροπολογία 253
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου.
Η διαχειριστική αρχή επιλέγει τον φορέα υλοποίησης ενός χρηματοδοτικού μέσου, είτε με απευθείας είτε με έμμεση ανάθεση σύμβασης.
Τροπολογία 254
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η διαχειριστική αρχή μπορεί να αναθέτει εκτελεστικά καθήκοντα με απευθείας ανάθεση:
α)  στην ΕΤΕπ·
β)  σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο κράτος μέλος είναι μέτοχος·
γ)  σε κρατική τράπεζα ή ίδρυμα που έχει συσταθεί ως νομική οντότητα και εκτελεί χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση.
Τροπολογία 255
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 7
7.  Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα.
7.  Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή ο φορέας υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με την παράγραφο 3, τηρεί χωριστούς λογαριασμούς ή διατηρεί έναν λογιστικό κωδικό ανά προτεραιότητα και ανά κατηγορία περιφέρειας, ή κατά τύπο παρέμβασης για το ΕΓΤΑΑ, για κάθε συνεισφορά προγράμματος και χωριστά για τους πόρους που προβλέπονται στα άρθρα 54 και 56 αντίστοιχα.
Τροπολογία 256
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 7 α (νέα)
7α.   Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη χρήση του χρηματοδοτικού μέσου για τους προβλεπόμενους σκοπούς περιορίζονται στις διαχειριστικές αρχές και στους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.
Τροπολογία 257
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2
2.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης, έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.
2.  Οι τόκοι και τα άλλα έσοδα που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία και καταβάλλονται σε χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων στόχου/-ων με αυτόν/-ούς της αρχικής υποστήριξης από τα Ταμεία, είτε εντός του ίδιου χρηματοδοτικού μέσου· είτε, μετά την εκκαθάριση του χρηματοδοτικού μέσου, σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή μορφές υποστήριξης για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες· ή, όπου δύναται να εφαρμοστεί, για την κάλυψη των ζημιών στο ονομαστικό ύψος της συνεισφοράς των Ταμείων στο χρηματοδοτικό μέσο οι οποίες οφείλονται σε αρνητικό επιτόκιο, εάν οι εν λόγω ζημίες προκύπτουν παρά την ενεργό διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων από τους φορείς που εφαρμόζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα· έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας.
Τροπολογία 258
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1
1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών.
1.  Η υποστήριξη από τα Ταμεία σε χρηματοδοτικά μέσα που επενδύονται σε τελικούς αποδέκτες καθώς και κάθε είδους έσοδα που παράγονται από τις εν λόγω επενδύσεις, τα οποία αποδίδονται στη στήριξη από τα Ταμεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποιημένη μεταχείριση επενδυτών που λειτουργούν βάσει της αρχής της οικονομίας της αγοράς, ή για άλλες μορφές ενωσιακής στήριξης, με τον ενδεδειγμένο καταμερισμό των κινδύνων και των κερδών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Τροπολογία 259
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2
2.  Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε ανεξάρτητης εκτίμησης.
2.  Το επίπεδο της εν λόγω διαφοροποιημένης μεταχείρισης δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τη δημιουργία κινήτρων με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών πόρων και καθορίζεται μέσω είτε ανταγωνιστικής διαδικασίας είτε εκ των προτέρων εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 260
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1
1.  Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις.
1.  Οι πόροι που επιστρέφονται, πριν από το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας, στα χρηματοδοτικά μέσα από επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες ή από τη διάθεση πόρων που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποπληρωμών κεφαλαίου και κάθε είδους παραγόμενων εσόδων που αποδίδονται στην υποστήριξη από τα Ταμεία, επαναχρησιμοποιούνται στο ίδιο χρηματοδοτικό μέσο ή σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα για περαιτέρω επενδύσεις σε τελικούς αποδέκτες, στο πλαίσιο του/-ων ίδιου/-ων ειδικού/-ων στόχου/-ων και για τυχόν δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης που συνδέονται με ανάλογες περαιτέρω επενδύσεις, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.
Τροπολογία 261
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η εξοικονόμηση πόρων μέσω αποδοτικότερων πράξεων δεν θεωρείται ότι συνιστά παραγόμενο έσοδο για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου. Ειδικότερα, η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από μέτρα ενεργειακής απόδοσης δεν συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας.
Τροπολογία 262
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.
Μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά από τα Ταμεία εάν έχει πραγματοποιηθεί από δικαιούχο ή τον εταίρο ιδιωτικού τομέα μιας πράξης ΣΔΙΤ και έχει πληρωθεί για την υλοποίηση πράξεων κατά το διάστημα από την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος στην Επιτροπή ή από την 1η Ιανουαρίου 2021, αναλόγως του ποια ημερομηνία προηγείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Τροπολογία 263
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4
4.  Το σύνολο ή μέρος πράξης μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος.
4.  Το σύνολο ή μέρος πράξης στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ + ή του Ταμείου Συνοχής μπορεί να εκτελείται εκτός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη εμπίπτει σε μία από τις πέντε συνιστώσες του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) [...] («κανονισμός ΕΕΣ»), και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του αντίστοιχου προγράμματος.
Τροπολογία 264
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 6
6.  Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες τις σχετικές πληρωμές.
6.  Οι πράξεις δεν επιλέγονται για υποστήριξη από τα Ταμεία σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως πριν να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης βάσει του προγράμματος στη διαχειριστική αρχή, ανεξάρτητα αν έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές πληρωμές. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, ούτε στις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα ειδικά συμπληρωματικά κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.
Τροπολογία 265
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης·
α)  τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης·
Τροπολογία 266
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)   ο φόρος προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ»), με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR.
διαγράφεται
Τροπολογία 267
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
Η επιλεξιμότητα για πράξεις που αφορούν φόρο προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») καθορίζεται κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος είναι κατώτερο των 5 000 000 EUR και τις επενδύσεις και τις δαπάνες τελικών αποδεκτών.
Τροπολογία 268
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για περιπτώσεις διατήρησης επενδύσεων ή θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.
Το κράτος μέλος μπορεί να μειώσει το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο χρονικό περιθώριο σε τρία έτη όταν πρόκειται για τις δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) και αφορούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.
Τροπολογία 269
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης.
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε συνεισφορές προγράμματος προς ή από χρηματοδοτικά μέσα και σε κάθε πράξη η οποία επιφέρει διακοπή παραγωγικής δραστηριότητας εξαιτίας μη δόλιας πτώχευσης.
Τροπολογία 270
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων.
Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 1 στοιχείο δ), οι αμοιβές διαχείρισης καθορίζονται βάσει επιδόσεων. Για τους πρώτους δώδεκα μήνες υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου, η αμοιβή βάσης για δαπάνες και αμοιβές διαχείρισης είναι επιλέξιμη. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου και/ή ειδικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο 5 % του συνολικού ποσού των συνεισφορών προγραμμάτων που έχουν καταβληθεί στους τελικούς δικαιούχους με μορφή δανείων ή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου ή έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων.
Τροπολογία 271
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το όριο αυτό δεν ισχύει όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης.
Όταν η επιλογή των φορέων υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά την εν λόγω διαδικασία καθορίζεται η ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο δαπανών και αμοιβών διαχείρισης με βάση τις επιδόσεις.
Τροπολογία 272
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης.
2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών οι οποίες περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και την αναφορά των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται πλήρως με την OLAF.
Τροπολογία 273
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης και των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες.
Τροπολογία 274
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζουν την ουσιαστική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα Ταμεία. Την ευθύνη για το πεδίο εφαρμογής, τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4α, εξετάζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων τους, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης.
Τροπολογία 275
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δικαιούχων και των αρχών του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσω εύχρηστων συστημάτων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα XII.
Τροπολογία 276
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΤΘΑ, το ΤΑΜΕ, το ΤΕΑ και το ΜΔΣΘ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Τροπολογία 277
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο vii)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε προγράμματα βάσει του άρθρου [4 παράγραφος 1 σημείο xi)] του κανονισμού ΕΚΤ+.
Τροπολογία 278
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 11
11.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
11.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία καθορίζει τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναφορά των παρατυπιών σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2, ώστε να διασφαλίζονται ομοιόμορφοι όροι και κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 279
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι τα εν λόγω συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Επιτροπή καταρτίζει για τα κράτη μέλη στρατηγική και σχέδιο λογιστικού ελέγχου, τα οποία βασίζονται σε εκτίμηση κινδύνου.
Τροπολογία 280
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 2
2.  Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως τρία ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης.
2.  Οι λογιστικοί έλεγχοι της Επιτροπής διενεργούνται έως δύο ημερολογιακά έτη μετά την αποδοχή των λογαριασμών στους οποίους περιλαμβάνονταν οι σχετικές δαπάνες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει για πράξεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες απάτης.
Τροπολογία 281
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 12 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους·
α)  η Επιτροπή ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του προγράμματος σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες πριν, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις. Σ’ αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους·
Τροπολογία 282
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου·
γ)  η Επιτροπή διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 2 μήνες μετά την τελευταία ημέρα του ελέγχου·
Τροπολογία 283
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 3 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου.
δ)  η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση του λογιστικού ελέγχου σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, το αργότερο 2 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει πλήρη απάντηση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα του λογιστικού ελέγχου. Η απάντηση του κράτους μέλους θεωρείται πλήρης εάν η Επιτροπή δεν αναφέρει την ύπαρξη εκκρεμών εγγράφων εντός 2 μηνών.
Τροπολογία 284
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά τρεις επιπλέον μήνες.
Η Επιτροπή μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) κατά δύο επιπλέον μήνες.
Τροπολογία 285
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 63 παράγραφος 6, η Επιτροπή προβλέπει σύστημα διαχείρισης καταγγελιών το οποίο είναι προσβάσιμο στους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους.
Τροπολογία 286
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2
2.  Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τους ελεγχομένους.
2.  Η ελεγκτική αρχή είναι δημόσια ή ιδιωτική αρχή, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και τους φορείς ή τις οντότητες στους οποίους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβαστεί καθήκοντα.
Τροπολογία 287
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικό σύστημα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών.
ε)  καταγραφή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά συστήματα των δεδομένων σχετικά με κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους λογιστικούς ελέγχους, και διασφάλιση της προστασίας, της ακεραιότητας και του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και της ταυτοποίησης των χρηστών.
Τροπολογία 288
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Για την επιλογή των πράξεων, η διαχειριστική αρχή καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την πρόσβαση από άτομα με αναπηρίες, την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 289
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις συνάδουν με το πρόγραμμα και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·
α)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις είναι βιώσιμες, συνάδουν με το πρόγραμμα, καθώς και με τις εδαφικές στρατηγικές, και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών του στόχων·
Τροπολογία 290
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν τη βέλτιστη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·
γ)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις παρουσιάζουν την κατάλληλη σχέση μεταξύ του ποσού της στήριξης, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και της επίτευξης των στόχων·
Τροπολογία 291
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε
ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·
ε)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου48 υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαδικασία ελέγχου και ότι έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη τόσο η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όσο και μια ολοκληρωμένη δημόσια διαβούλευση, βάσει των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49·
_________________
_________________
48 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
48 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
49 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).
49 Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).
Τροπολογία 292
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  επαληθεύει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·
στ)  διασφαλίζει ότι, αν οι πράξεις έχουν ξεκινήσει πριν από την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στη διαχειριστική αρχή, τηρείται το εφαρμοστέο δίκαιο·
Τροπολογία 293
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι
ι)  διασφαλίζει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών.
ι)  διασφαλίζει, πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή των επενδύσεων σε υποδομές που έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και την εφαρμογή της αρχής της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση.
Τροπολογία 294
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Η διαχειριστική αρχή μπορεί επίσης να αποφασίσει, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνεισφέρει έως το 5 % της χρηματοδότησης ενός προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ + σε συγκεκριμένα έργα εντός του κράτους μέλους που είναι επιλέξιμα βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλεγεί στο δεύτερο στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα έργα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος στο εν λόγω κράτος μέλος.
Τροπολογία 295
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 67 – παράγραφος 6
6.  Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή.
6.  Όταν η διαχειριστική αρχή επιλέγει πράξη στρατηγικής σημασίας, ενημερώνει εντός ενός μηνός την Επιτροπή και της παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την πράξη αυτή, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.
Τροπολογία 296
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 68 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  διασφαλίζει, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο·
β)  διασφαλίζει, για τις περιπτώσεις προχρηματοδότησης και ενδιάμεσων πληρωμών, ότι ο δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το οφειλόμενο ποσό για τις επαληθευμένες δαπάνες το αργότερο 60 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από τον δικαιούχο·
Τροπολογία 297
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86·
α)  κατάρτιση και υποβολή αιτήσεων πληρωμής στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86, λαμβανομένων υπόψη των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ελεγκτική αρχή ή υπό την ευθύνη της ελεγκτικής αρχής·
Τροπολογία 298
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατάρτιση των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα·
β)  κατάρτιση και παρουσίαση των λογαριασμών, επιβεβαίωση της πληρότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας σύμφωνα με το άρθρο 92 και τήρηση αρχείων με όλα τα στοιχεία των λογαριασμών σε ηλεκτρονικό σύστημα·
Τροπολογία 299
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Ο έλεγχος διενεργείται βάσει του ισχύοντος προτύπου κατά τον χρόνο της σύμβασης της ελεγχόμενης πράξης, εκτός εάν τα νέα πρότυπα είναι ευνοϊκότερα για τον δικαιούχο.
Τροπολογία 300
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 71 – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.   Η διαπίστωση παρατυπίας, κατά τον έλεγχο μιας πράξης που οδηγεί σε οικονομική κύρωση, δεν μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ελέγχου ή σε δημοσιονομικές διορθώσεις πέραν των δαπανών που καλύπτονται από το λογιστικό έτος των ελεγχόμενων δαπανών.
Τροπολογία 301
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 72 – παράγραφος 1
1.  Η ελεγκτική αρχή καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα.
1.  Η ελεγκτική αρχή, κατόπιν διαβούλευσης με τη διαχειριστική αρχή, καταρτίζει στρατηγική ελέγχου βάσει εκτίμησης κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 9, η οποία καλύπτει τους ελέγχους συστημάτων και τους ελέγχους πράξεων. Η στρατηγική ελέγχου περιλαμβάνει ελέγχους συστημάτων των νεοδιορισμένων διαχειριστικών αρχών και των αρμόδιων αρχών για τη λογιστική διαδικασία. Ο έλεγχος διενεργείται εντός εννέα μηνών από το πρώτο έτος λειτουργίας. Η στρατηγική ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα XVIII και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση μετά την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης ελέγχου και της πρώτης ελεγκτικής γνώμης στην Επιτροπή. Μπορεί να καλύπτει ένα ή περισσότερα προγράμματα. Στη στρατηγική ελέγχου, η ελεγκτική αρχή μπορεί να καθορίσει ένα όριο για τους ελέγχους σε μεμονωμένους λογαριασμούς.
Τροπολογία 302
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και κράτους μέλους σχετικά με τα πορίσματα του ελέγχου, θεσπίζεται διαδικασία διακανονισμού.
Τροπολογία 303
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 74 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στο ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων.
Η Επιτροπή και οι ελεγκτικές αρχές χρησιμοποιούν καταρχάς όλες τις πληροφορίες και τα αρχεία που διατίθενται στα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο ε), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών επαληθεύσεων, ενώ ζητούν και λαμβάνουν από τους δικαιούχους πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από λογιστικούς ελέγχους μόνο όταν, βάσει της επαγγελματικής τους κρίσης, αυτό απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πορισμάτων των λογιστικών ελέγχων.
Τροπολογία 304
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.
1.  Η διαχειριστική αρχή διεξάγει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 μόνο στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν την αίτηση πληρωμής, η διαχειριστική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει επιτόπιες διαχειριστικές επαληθεύσεις.
Τροπολογία 305
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Ωστόσο, η ΕΤΕπ ή άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία είναι μέτοχος ένα κράτος μέλος υποβάλλουν στη διαχειριστική αρχή εκθέσεις ελέγχου που υποστηρίζουν τις αιτήσεις πληρωμής.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 306
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3
3.  Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια.
3.  Η ελεγκτική αρχή διεξάγει ελέγχους συστημάτων και ελέγχους πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73 ή 77 στο επίπεδο των φορέων υλοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου και, στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, στο επίπεδο των φορέων που παρέχουν τα υποκείμενα νέα δάνεια. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, εάν το χρηματοδοτικό μέσο παρέχει στην ελεγκτική αρχή ετήσια έκθεση ελέγχου που έχει συνταχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του έως τα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους και καλύπτει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVII, η ελεγκτική αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην διενεργήσει περαιτέρω ελέγχους.
Τροπολογία 307
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Στο πλαίσιο των ταμείων εγγυήσεων, οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προγραμμάτων μπορούν να διενεργούν επαληθεύσεις ή ελέγχους των φορέων που παρέχουν νέα υποκείμενα δάνεια μόνο όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις:
α)  όταν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη στήριξη που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο σε τελικούς αποδέκτες δεν διατίθενται στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων·
β)  όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα διαθέσιμα έγγραφα στο επίπεδο της διαχειριστικής αρχής ή στο επίπεδο των φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων δεν αντιπροσωπεύουν μία ακριβή και αληθή καταγραφή της παρασχεθείσας υποστήριξης.
Τροπολογία 308
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο.
1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία σχετίζονται με μια πράξη που υποστηρίζεται από τα Ταμεία τηρούνται στο κατάλληλο επίπεδο για τριετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη διαχειριστική αρχή προς τον δικαιούχο.
Τροπολογία 309
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η περίοδος διατήρησης των εγγράφων μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με το προφίλ κινδύνου και το μέγεθος των δικαιούχων, με απόφαση της διαχειριστικής αρχής.
Τροπολογία 310
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, ως εξής:
Η προχρηματοδότηση για κάθε Ταμείο καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, ως εξής:
Τροπολογία 311
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  2022: 0.5
β)  2022: 0,7
Τροπολογία 312
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  2023: 0.5
γ)  2023: 1
Τροπολογία 313
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  2024: 0.5
δ)  2024: 1,5
Τροπολογία 314
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  2025: 0.5 %·
ε)  2025: 2 %·
Τροπολογία 315
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ
στ)  2026: 0.5 %·
στ)  2026: 2 %
Τροπολογία 316
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2·
β)  το ποσό για τεχνική βοήθεια, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31·
Τροπολογία 317
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 85 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   σε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, η αίτηση πληρωμής μπορεί να περιλαμβάνει προκαταβολές που έχουν καταβληθεί στον δικαιούχο από τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, υπό τους ακόλουθους σωρευτικούς όρους: αποτελούν αντικείμενο τραπεζικής ή ισοδύναμης εγγύησης, δεν υπερβαίνουν το 40 % του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθεί σε δικαιούχο για μια συγκεκριμένη πράξη και καλύπτονται από τις δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια εντός 3 ετών.
Τροπολογία 318
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 1
1.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
1.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, οι αιτήσεις πληρωμής που υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα XIX περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσά που έχουν καταβληθεί ή, στην περίπτωση των εγγυήσεων, τα ποσά που έχουν προβλεφθεί όπως συμφωνήθηκε σε συμβάσεις εγγυήσεων, από τη διαχειριστική αρχή προς τους τελικούς αποδέκτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).
Τροπολογία 319
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
2.  Όταν εφαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2, οι αιτήσεις πληρωμής που περιλαμβάνουν δαπάνες για χρηματοδοτικά μέσα υποβάλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 320
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.
1.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί τις ενδιάμεσες πληρωμές το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παραλαμβάνει την αίτηση πληρωμής.
Τροπολογία 321
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·
α)  υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρή ανεπάρκεια για την οποία δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα·
Τροπολογία 322
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  το κράτος μέλος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6.
διαγράφεται
Τροπολογία 323
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 26 Δεκεμβρίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026.
1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σ’ ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 84 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 86 έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026.
Τροπολογία 324
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 2
2.   Το ποσό που πρέπει να καλύπτεται από προχρηματοδότηση ή αιτήσεις πληρωμής έως την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη δημοσιονομική δέσμευση για το 2021 ανέρχεται στο 60 % της εν λόγω δέσμευσης. Σε κάθε δημοσιονομική δέσμευση για τα έτη 2022 έως 2025 προστίθεται το 10 % της δημοσιονομικής δέσμευσης για το 2021, με σκοπό τον υπολογισμό των ποσών προς κάλυψη.
διαγράφεται
Τροπολογία 325
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 99 – παράγραφος 3
3.  Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2029 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
3.  Το τμήμα των δεσμεύσεων που εξακολουθεί να είναι ανοικτό στις 31 Δεκεμβρίου 2030 αποδεσμεύεται εάν η δέσμη εγγράφων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και η τελική έκθεση επιδόσεων για τα προγράμματα που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1.
Τροπολογία 326
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 100 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη υποβολή αίτησης πληρωμής λόγω καθυστερήσεων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη θέσπιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027.
Τροπολογία 327
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 101 – παράγραφος 2
2.  Το κράτος μέλος έχει προθεσμία ενός μήνα για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
2.  Το κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμφωνήσει σχετικά με το ποσό που πρόκειται να αποδεσμευτεί ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
Τροπολογία 328
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 102 – παράγραφος 1
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής.
1.  Το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής υποστηρίζουν τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» σ’ όλες τις περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων («περιφέρειες επιπέδου NUTS 2») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2066 της Επιτροπής.
Τροπολογία 329
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 330 624 388 630 EUR σε τιμές 2018.
Οι πόροι για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 378 097 000 000 EUR σε τιμές 2018.
(Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο την επαναφορά ενός ποσού ισοδύναμου με εκείνο που ήταν διαθέσιμο για την περίοδο 2014-2020, με τις απαραίτητες αυξήσεις, σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ σχετικά με την πρόταση για το ΠΔΠ 2021-2027. Θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στους υπολογισμούς του παραρτήματος XXII.)
Τροπολογία 330
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII.
Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία ορίζεται η ετήσια κατανομή των συνολικών πόρων ανά κράτος μέλος στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη», ανά κατηγορία περιφερειών, μαζί με τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα XXII. Τα ελάχιστα συνολικά κονδύλια από τα Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να ισούνται με το 76 % του προϋπολογισμού που διατέθηκε σε κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια κατά την περίοδο 2014-2020.
Τροπολογία 429
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
Με την επιφύλαξη των εθνικών κονδυλίων για τα κράτη μέλη, η χρηματοδότηση για τις περιφέρειες που υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία για την περίοδο 2021-2027 διατηρείται στο επίπεδο των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020.
Τροπολογία 331
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 103 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει η χρηματοδότηση της συνοχής για τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την εν λόγω χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκά σε σχέση με την περίοδο 2014-2020, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή συνέχεια με τα υφιστάμενα προγράμματα.
(Η παρούσα τροποποίηση θα απαιτήσει επακόλουθες προσαρμογές στους υπολογισμούς του παραρτήματος XXII.)
Τροπολογία 332
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97,5 % των συνολικών πόρων (δηλ. συνολικά σε 322 194 388 630 EUR) και κατανέμονται ως εξής:
1.  Οι πόροι για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχονται στο 97 % των συνολικών πόρων, δηλ. συνολικά σε 366 754 000 000 EUR (σε τιμές 2018). Από το ποσό αυτό, 5 900 000 000 EUR διατίθενται για την πρωτοβουλία «Εγγύηση για τα παιδιά» από τους πόρους του ΕΚΤ+. Το υπόλοιπο κονδύλιο των 360 854 000 000 EUR (σε τιμές 2018) κατανέμεται ως εξής:
Τροπολογία 333
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  61,6 % (δηλ. συνολικά 198 621 593 157 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  61,6 % (δηλ. συνολικά 222 453 894 000 EUR) στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 334
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  14,3 % (δηλ. συνολικά 45 934 516 595 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·
β)  14,3 % (δηλ. συνολικά 51 446 129 000 EUR) στις περιφέρειες μετάβασης·
Τροπολογία 335
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
γ)  10,8 % (δηλ. συνολικά 34 842 689 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
γ)  10,8 % (δηλ. συνολικά 39 023 410 000 EUR) στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 336
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
δ)  12,8 % (δηλ. συνολικά 41 348 556 877 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·
δ)  12,8 % (δηλ. συνολικά 46 309 907 000 EUR) στα κράτη μέλη που υποστηρίζονται από το Ταμείο Συνοχής·
Τροπολογία 337
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε)  0,4 % (δηλ. συνολικά 1 447 034 001 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
ε)  0,4 % (δηλ. συνολικά 1 620 660 000 EUR) ως πρόσθετη χρηματοδότηση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 6 της πράξης προσχώρησης του 1994.
Τροπολογία 338
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Το ποσό των πόρων που διατίθενται για το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» ανέρχεται σε 88 646 194 590 EUR.
Οι πόροι που διατίθενται για το ΕΚΤ+ ανέρχονται στο 28,8 % των πόρων στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» (δηλ. 105 686 000 000 EUR σε τιμές 2018). Αυτό δεν περιλαμβάνει το κονδύλιο για το σκέλος «Απασχόληση και κοινωνική καινοτομία» ούτε για το σκέλος «Υγεία».
Τροπολογία 339
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ ανέρχεται σε 376 928 934 EUR.
Το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) το οποίο διατίθεται στο ΕΚΤ+ αντιστοιχεί στο 0,4 % των πόρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο (δηλ. 424 296 054 EUR σε τιμές 2018).
Τροπολογία 340
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 10 000 000 000 EUR. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Το ποσό της υποστήριξης από το Ταμείο Συνοχής που μεταφέρεται στον ΜΣΕ ανέρχεται σε 4 000 000 000 EUR σε τιμές 2018. Δαπανάται για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των κρατών μελών και των περιφερειών σε επενδυτικές υποδομές, μέσω ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [αριθμός του νέου κανονισμού ΜΣΕ], αποκλειστικά στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
Τροπολογία 341
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 5
Το 30 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ διατίθεται αμέσως μετά τη μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ].
διαγράφεται
Τροπολογία 342
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 4 – εδάφιο 6
Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά το 70 % των πόρων που μεταφέρονται στον ΜΣΕ.
Οι κανόνες για τον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΜΣΕ] εφαρμόζονται στις ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση έργα τηρούν τις εθνικές πιστώσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.
Τροπολογία 343
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 5
5.  Ποσό 500 000 000 EUR από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής.
5.  Ποσό 560 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία υπό την άμεση ή έμμεση διαχείριση της Επιτροπής.
Τροπολογία 344
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 6
6.  Ποσό 175 000 000 EUR από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.
6.  Ποσό 196 000 000 EUR σε τιμές 2018 από τους πόρους του ΕΚΤ+ για τον στόχο «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» διατίθεται για τη διακρατική συνεργασία προς στήριξη καινοτόμων λύσεων υπό άμεση ή έμμεση διαχείριση.
Τροπολογία 345
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 104 – παράγραφος 7
7.  Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 2,5 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 8 430 000 000 EUR).
7.  Οι πόροι για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ανέρχονται στο 3 % των συνολικών πόρων που διατίθενται για δημοσιονομικές δεσμεύσεις από τα Ταμεία για την περίοδο 2021-2027 (δηλ. συνολικά σε 11 343 000 000 EUR σε τιμές 2018).
Τροπολογία 346
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 105 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  ποσού έως 15 % των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  ποσού έως 5 % των συνολικών κονδυλίων που προορίζονται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες σε περιφέρειες μετάβασης ή περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και από περιφέρειες μετάβασης σε περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 347
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  70 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
α)  85 % για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·
Τροπολογία 348
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  55 % για τις περιφέρειες μετάβασης·
β)  65 % για τις περιφέρειες μετάβασης·
Τροπολογίες 349 και 447
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  40 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
γ)  50 % για τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
Τροπολογία 350
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο στοιχείο α) εφαρμόζονται και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα πρόσθετα κονδύλια για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.
Τροπολογία 351
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70 %.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 85 %.
Τροπολογία 352
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4
Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [14] του εν λόγω κανονισμού.
Ο κανονισμός ΕΚΤ+ μπορεί, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να θεσπίζει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης, έως 90 %, για τις προτεραιότητες που υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις σύμφωνα με το άρθρο [13] και το άρθρο [4 παράγραφος 1 σημείο x)] και [xi)] του εν λόγω κανονισμού, καθώς και για τα προγράμματα που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης σύμφωνα με το άρθρο [9], την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων σύμφωνα με το άρθρο [10], την υποστήριξη της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά σύμφωνα με το άρθρο [10α] και την υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο [11β].
Τροπολογία 353
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70 %.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν είναι υψηλότερο από 85 %.
Τροπολογία 453
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 106 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να υποβάλουν αίτημα για περισσότερη ευελιξία εντός του ισχύοντος πλαισίου του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις δημόσιες ή ισοδύναμες διαρθρωτικές δαπάνες που στηρίζονται από τη δημόσια διοίκηση με τη μορφή συγχρηματοδότησης επενδύσεων οι οποίες ενεργοποιούνται δυνάμει των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η Επιτροπή αξιολογεί προσεκτικά το αντίστοιχο αίτημα κατά τον καθορισμό της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο είτε του προληπτικού είτε του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με τρόπο που να αντανακλά τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων.
Τροπολογία 354
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 107 – παράγραφος 1
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές όταν επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού όσον αφορά μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τα παραρτήματα III, IV, X και XXII. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 108, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, και την προσαρμογή του στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 355
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 2
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89, παράγραφος4 και στο άρθρο 107 ανατίθεται στην Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 356
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και στο άρθρο 89 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3, στο άρθρο 63 παράγραφος 10, στο άρθρο 73 παράγραφος 4, στο άρθρο 88 παράγραφος 4, στο άρθρο 89 παράγραφος 4 και στο άρθρο 107 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
Τροπολογία 357
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 108 – παράγραφος 6
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, το άρθρο 63 παράγραφος 10, το άρθρο 73 παράγραφος 4, το άρθρο 88 παράγραφος 4, το άρθρο 89 παράγραφος 4 και το άρθρο 107 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 359
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 001 – στήλη 1
001 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
001 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 360
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 002 – στήλη 1
002 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
002 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων) που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 361
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 004 – στήλη 1
004 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
004 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μικρών επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ή με την ανταγωνιστικότητα
Τροπολογία 362
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – πίνακας 1 – Στόχος πολιτικής 1 – σειρά 005 – στήλη 1
005 Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλα