Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
 Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
 Ζιμπάμπουε
 Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I
 Σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας *
 Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I
 Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
 Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I
 Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I
 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I
 Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I
 Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
 Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
 Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων
 Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)
 Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
 NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
 Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
Κείμενα (1014 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου