Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 14. veebruar 2019 - Strasbourg
 Olukord Tšetšeenias ja Ojub Titijevi juhtum
 Zimbabwe
 Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
 Piiriüleste õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanism ***I
 Eurojusti ja Gruusia vahelise koostöölepingu projekt *
 Tervisetehnoloogia hindamine ***I
 Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik ***I
 Liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamine ***I
 Teises liikmesriigis seaduslikult turustatava kauba vastastikune tunnustamine ***I
 Piiriüleste maksete tasud ja vääringu konverteerimise tasud ***I
 Rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevad ühiseeskirjad ***I
 Direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, ja määruse (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist, muutmine tulenevalt Ühendkuningriigi väljaastumisest Euroopa Liidust ***I
 Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine
 Intersooliste inimeste õigused
 LGBTIinimesi käsitlevate meetmete loetelu (2019–2024) tulevik
 Keskmaa-tuumajõudude piiramise lepingu tulevik ja mõju ELile
 NAIADES II – tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks
 Loomade kaitse vedamise ajal nii ELis kui ka väljaspool seda
 Siseturu konkurentsivõime suurendamine ELi tolliliidu väljatöötamise ja selle juhtimise arendamise kaudu
 Õiguslike sätete ja ühisavalduse rakendamine, et tagada parlamendi kontroll detsentraliseeritud asutuste üle
Tekstid (572 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika