Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 februari 2019 - Strasbourg
 Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev
 Zimbabwe
 Kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien
 Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang ***I
 Utkast till avtal om samarbete mellan Eurojust och Georgien *
 Utvärdering av medicinsk teknik ***I
 Upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ***I
 Driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen ***I
 Ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat ***I
 Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter ***I
 Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss ***I
 Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder, på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
 Intersexuella personers rättigheter
 Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2024)
 INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU
 Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
 Skydd av djur under transport inom och utanför EU
 Stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning
 Genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna
Texter (596 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy