Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
 Ζιμπάμπουε
 Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
 Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I
 Σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας *
 Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I
 Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
 Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I
 Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I
 Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I
 Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I
 Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
 Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
 Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων
 Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)
 Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
 NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
 Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών

Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev
PDF 146kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (2019/2562(RSP))
P8_TA(2019)0115RC-B8-0107/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη Ρωσία, την υπόθεση του Oyub Titiev και του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Memorial(1) και το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη διάλυση της ΜΚΟ Memorial (που τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009) στη Ρωσία(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των προέδρων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2018, με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων Oyub Titiev,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ της 19ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Ρωσία, και τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 11ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την κράτηση του διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, και της 27ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τις υποθέσεις των Ρώσων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Oyub Titiev και Yuri Dmitriev,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, πράξεις που αμφότερες ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες του Ανθρώπου και του Πολίτη,

–  έχοντας υπόψη την έβδομη περιοδική έκθεση σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία, την οποία εξέτασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 3.136η και την 3.137η σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του εισηγητή του ΟΑΣΕ, της 21ης Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του Μηχανισμού της Μόσχας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατιμωρησία στη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως συμβαλλόμενο μέρος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, έχει δεσμευτεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιλαμβάνεται η υποχρέωση προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος του 2012 περιορίζει σημαντικά την ικανότητα των ΜΚΟ να λειτουργούν ανεξάρτητα και αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Memorial έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως «ξένος πράκτορας»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία έχει επιδεινωθεί δραματικά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζονται οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συνεχίσουν το έργο τους χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους και τις ζωές μελών της οικογένειάς τους, φίλων και συναδέλφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες εκθέσεις σχετικά με συστηματικές και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία αποκαλύπτουν την αδυναμία των τσετσενικών και ρωσικών αρχών να τηρήσουν τους κανόνες του κράτους δικαίου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev, διευθυντής του γραφείου της Memorial στην Τσετσενία, συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 2018 και στη συνέχεια του απαγγέλθηκε επίσημα κατηγορία και προφυλακίστηκε με χαλκευμένες κατηγορίες για παράνομη απόκτηση και κατοχή ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev αρνήθηκε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες έχουν καταγγελθεί από άλλες ΜΚΟ και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως χαλκευμένες και ως μια προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου του και του έργου της οργάνωσής του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι την έναρξη των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου της πόλης Shali στην Τσετσενία στις 19 Ιουλίου 2018, τα δικαστήρια παρέτειναν την κράτηση του Oyub Titiev επανειλημμένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκειται η απαγγελία ετυμηγορίας, η οποία αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev διατρέχει τον κίνδυνο να κριθεί ένοχος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και να εκτίσει έως και 10 έτη φυλάκισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια του Oyub Titiev υφίσταται παρενόχληση και δέχεται απειλές προκειμένου να εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την Τσετσενία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Memorial αποτέλεσε στόχο άλλων ενεργειών κατά τη διάρκεια του 2018, μεταξύ των οποίων μια επίθεση εμπρησμού κατά των γραφείων του στην Ινγκουσετία στις 17 Ιανουαρίου 2018, μια επίθεση κατά του αυτοκινήτου του δικηγόρου του κ. Titiev στο Νταγκεστάν στις 22 Ιανουαρίου 2018 και μια επίθεση κατά της επικεφαλής του γραφείου της Memorial στο Νταγκεστάν στις 28 Μαρτίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2009 που δολοφονήθηκε η Natalia Estemirova, διευθύντρια του γραφείου της Memorial στην Τσετσενία πριν από τον Oyub Titiev, οι δράστες του εγκλήματος αυτού δεν έχουν οδηγηθεί ακόμα ενώπιον της δικαιοσύνης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Memorial είναι μία από τις τελευταίες εναπομείνασες οργανώσεις που συνεχίζει να εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τσετσενία –δηλαδή να καταγράφει και να αποκαλύπτει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να συμπαρίσταται στα θύματα των εν λόγω παραβιάσεων και να τα βοηθά να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη– και που έχει πιθανώς δεχθεί επιθέσεις ως αντίποινα επειδή αποκάλυψε και ζήτησε την απόδοση δικαιοσύνης για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 απονεμήθηκε στη Memorial το Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης, ενώ το 2018 απονεμήθηκε στον Oyub Titiev το «γαλλογερμανικό βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου» (Δεκέμβριος), μαζί με το βραβείο Vaclav Havel για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Οκτώβριος) και το βραβείο της Ομάδας Ελσίνκι της Μόσχας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Μάϊος)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι Τσετσένοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα απειλήσει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή έχουν καταγγείλει το έργο τους, ενώ δεν έχουν καταδικάσει δημόσια τις απειλές βίας εναντίον τους, δημιουργώντας και διαιωνίζοντας, επομένως, ένα κλίμα ατιμωρησίας για όσους διαπράττουν πράξεις βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, συχνά τα θύματα δεν επιζητούν την απονομή δικαιοσύνης, καθώς φοβούνται αντίποινα από τις τοπικές αρχές·

1.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση απελευθέρωση του Oyub Titiev, διευθυντή του γραφείου του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στην Τσετσενία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στις 9 Ιανουαρίου 2018 και κατηγορείται για παράνομη απόκτηση και κατοχή ναρκωτικών και αναμένεται να λάβει την ετυμηγορία του έως τα μέσα Φεβρουαρίου του 2019· καλεί τις αρχές της Τσετσενίας να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και νομικών δικαιωμάτων του Oyub Titiev, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη, της ανεμπόδιστης πρόσβασης στον δικηγόρο του και σε ιατρική περίθαλψη, και της προστασίας από δικαστικές παρενοχλήσεις και ποινικοποίηση·

2.  καταδικάζει έντονα τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις Τσετσένων αξιωματούχων που καταγγέλλουν το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και την αδυναμία τους να καταδικάσουν δημόσια και να ερευνήσουν απειλές και πράξεις βίας κατά των εν λόγω ομάδων και ατόμων·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανησυχητική τάση συλλήψεων, επιθέσεων και εκφοβισμού ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρικτών τους, όπως επίσης απλών πολιτών, που φαίνεται να αποτελούν μέρος συντονισμένων εκστρατειών· θεωρεί ότι η υπόθεση του Oyub Titiev είναι ενδεικτική πολλών άλλων υποθέσεων δίωξης που βασίζονται σε κατασκευασμένα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν το ανεπαρκές δικαστικό σύστημα της Δημοκρατίας της Τσετσενίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· υπενθυμίζει ότι παρόμοιες κατηγορίες σχετικά με την κατοχή ναρκωτικών έχουν επίσης απαγγελθεί κατά του δημοσιογράφου της Caucasus Knot Zhalaudi Geriev, και του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ruslan Kutaev, και ζητεί επίσης την απελευθέρωσή τους·

4.  καλεί τις αρχές τόσο της Δημοκρατίας της Τσετσενίας όσο και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να θέσουν τέλος στις παρενοχλήσεις και τη δίωξη των πολιτών τους, καθώς και στο κλίμα ατιμωρησίας όσων διαπράττουν πράξεις βίας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μελών της οικογένειάς τους, των συναδέλφων και υποστηρικτών τους και των οργανώσεών τους·

5.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να προστατεύει όλους τους πολίτες της με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία της και να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της περί σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφιερώνουν τον χρόνο, τους πόρους και το έργο τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συμπολιτών τους·

6.  καλεί τις ρωσικές αρχές να καταργήσουν τον νόμο του 2015 περί «ανεπιθύμητων οργανώσεων» και τον νόμο του 2012 περί «ξένων πρακτόρων», καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί συστηματικά για παρενοχλήσεις και επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένες ρωσικές ΜΚΟ αναγκάστηκαν να κλείσουν προκειμένου να αποφύγουν το στίγμα του «ξένου πράκτορα» και τη νομική τους δίωξη·

7.  ζητεί τον άμεσο τερματισμό των παρενοχλήσεων και των συλλήψεων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία βάσει κατασκευασμένων κατηγοριών, των επιθέσεων εναντίον των συναδέλφων τους και των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και του εκφοβισμού των υποστηρικτών τους, που φαίνεται να εξυπηρετούν τον σκοπό της παρεμπόδισης και, εν τέλει, την παύση του νόμιμου και χρήσιμου έργου των οργανώσεών τους·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία, συμπεριλαμβανομένης της δίκης του Oyub Titiev, να ζητήσουν την άμεση παύση των προαναφερθεισών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αναδεικνύουν τις υποθέσεις όλων των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους στις σχετικές συνεδριάσεις με εκπροσώπους της Ρωσίας, και να συνεχίσουν να παρέχουν ταχεία και αποτελεσματική αρωγή στα θύματα διώξεων και στα μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ άλλων κατά την εξέταση αιτήσεων ασύλου·

9.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία και με τις ρωσικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ρωσική κοινωνία των πολιτών, παρά τη ρωσική νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων», και να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στη Memorial και σε άλλες παρεμφερείς οργανώσεις·

10.  καλεί τις προσωπικότητες του διεθνούς αθλητισμού και τους καλλιτέχνες να μην συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις στην Τσετσενία ή σε εκδηλώσεις που τελούν υπό την αιγίδα της Δημοκρατίας της Τσετσενίας· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για έναν «νόμο Μαγκνίτσκι» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα επιβάλλει κυρώσεις σε όσους διαπράττουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί το Συμβούλιο να επιτελέσει αμελλητί το έργο του στο συγκεκριμένο θέμα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε όσους διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν θα πρέπει να χορηγούνται θεωρήσεις της ΕΕ ούτε θα πρέπει να τους επιτρέπεται η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων σε κράτη μέλη της ΕΕ·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στις αρχές της Τσετσενίας.

(1) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 31.
(2) ΕΕ C 274 της 27.7.2016, σ. 21.


Ζιμπάμπουε
PDF 143kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (2019/2563(RSP))
P8_TA(2019)0116RC-B8-0110/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ σχετικά με τις εναρμονισμένες εκλογές που διεξήχθησαν στη Ζιμπάμπουε το 2018, και την επιστολή του επικεφαλής παρατηρητή της ευρωπαϊκής αποστολής προς τον πρόεδρο Μνανγκάγκουα, στις 10 Οκτωβρίου, σχετικά με τα βασικά ευρήματα της τελικής έκθεσης,

–  έχοντας υπόψη την από 17 Ιανουαρίου 2019 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 24ης Ιουλίου 2018 και της 18ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ζιμπάμπουε μετά την τριήμερη γενική απεργία (Stay Away) στις 14-16 Ιανουαρίου 2019 και τις ταραχές που ακολούθησαν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής της Ζιμπάμπουε σχετικά με την μετεκλογική βία που ξέσπασε την 1η Αυγούστου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ στις 2 Αυγούστου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των διεθνών αποστολών εκλογικών παρατηρητών, στις 2 Αυγούστου 2018, σχετικά με τις εναρμονισμένες εκλογές της Ζιμπάμπουε, στην οποία καταγγέλλουν την υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία και τον στρατό στην καταστολή των διαδηλώσεων,

–  έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ, των επικεφαλής της αποστολής των κρατών μελών της ΕΕ στη Χαράρε και των επικεφαλής της αποστολής της Αυστραλίας, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 9 Αυγούστου 2018, σχετικά με τη στοχοποίηση της αντιπολίτευσης στη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ, της 22ας Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις εκλογές στη Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/288 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/101/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ζιμπάμπουε(1),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου του 1981, τον οποίο έχει κυρώσει η Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ζιμπάμπουε,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός της Ζιμπάμπουε υπέφερε για πολλά χρόνια εξαιτίας του αυταρχικού καθεστώτος υπό την ηγεσία του Προέδρου Μουγκάμπε, που διατηρούσε την εξουσία του μέσω διαφθοράς, βίας, εκλογών που έβριθαν παρατυπιών και ενός βίαιου μηχανισμού ασφαλείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουλίου 2018 η Ζιμπάμπουε διεξήγαγε τις πρώτες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές σε συνέχεια της παραίτησης του Ρόμπερτ Μουγκάμπε τον Νοέμβριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές προσέφεραν στη χώρα την ευκαιρία να θέσει τέλος σε ένα ιστορικό αμφιλεγόμενων εκλογών που χαρακτηρίζονταν από καταπάτηση των πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άσκηση βίας με την ανοχή της κυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Αυγούστου 2018, η εκλογική επιτροπή της Ζιμπάμπουε ανακήρυξε τον Έμερσον Μνανγκάγκουα νικητή των προεδρικών εκλογών με ποσοστό 50,8 %, έναντι 44,3 % που έλαβε ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, Νέλσον Καμίσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα η αντιπολίτευση αμέσως αμφισβήτησε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν περιστατικά νοθείας στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε τους εν λόγω ισχυρισμούς λόγω ελλείψεως αποδείξεων και στις 26 Αυγούστου ξεκίνησε επίσημα η νέα θητεία του πρόεδρου Μνανγκάγκουα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ αναφέρει πως τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασε η εκλογική επιτροπή της Ζιμπάμπουε περιείχαν πολλά σφάλματα και ανακρίβειες, εγείροντας αρκετά ερωτήματα ώστε να αμφισβητηθούν η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αριθμών που παρουσιάστηκαν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την επομένη των εκλογών, η καθυστέρηση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων είχε ήδη οδηγήσει στην εκδήλωση φαινομένων μετεκλογικής βίας που προκάλεσαν τον θάνατο έξι ατόμων και τον τραυματισμό πολλών άλλων στη διάρκεια διαδηλώσεων τις οποίες υποκίνησε η αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, καταδίκασαν τις βιαιότητες και την υπερβολική χρήση βίας από τον στρατό και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ζιμπάμπουε δημοσίευσε μια δήλωση στις 10 Αυγούστου 2018 «σχετικά με τις εναρμονισμένες εκλογές του 2018 και το μετεκλογικό περιβάλλον» επιβεβαιώνοντας ότι οι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από στρατιωτικές δυνάμεις, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία της για τη ωμότητα και την βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας και αναφέροντας ότι παραβιάστηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να ξεκινήσει διάλογο σε εθνικό επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ορκωμοσία του στη Χαράρε, στις 26 Αυγούστου 2018, ο πρόεδρος Έμερσον Μνανγκάγκουα υποσχέθηκε ένα καλύτερο κοινό μέλλον για όλους τους πολίτες της χώρας, υπεράνω κομματικών γραμμών, με μια κυβέρνηση απόλυτα προσηλωμένη στην συνταγματική τάξη, στην εδραίωση του κράτους δικαίου, στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, στην ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και σε πολιτικές που θα προσελκύσουν τόσο εγχώρια όσο και ξένα κεφάλαια·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 ο πρόεδρος Μνανγκάγκουα σύστησε μια εξεταστική επιτροπή η οποία, τον Δεκέμβριο του 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι διαδηλώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε ιδιοκτησίες και τραυματισμούς υποκινήθηκαν και διοργανώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και τα μέλη του MDC Alliance, και ότι η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση απορρίφθηκε από την αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα εντός των δυνάμεων ασφαλείας και τη δίωξη εκείνων που έχουν διαπράξει εγκλήματα, και συνέστησε να δοθεί αποζημίωση στα θύματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εντάσεις έχουν αυξηθεί δραματικά μετά τις εκλογές και ότι συνεχίζονται οι καταγγελίες για άσκηση βίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η δημοκρατική πορεία της χώρας που ξεκίνησε πρόσφατα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της οικονομίας, η έλλειψη πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και η αύξηση της τιμής των πλέον βασικών αγαθών εξαγρίωσαν τους πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 14 και 18 Ιανουαρίου 2019 σημειώθηκε στη Ζιμπάμπουε κύμα διαμαρτυριών και διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια εθνικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Συνδικαλιστικής Συνδιάσκεψης της Ζιμπάμπουε (ZCTU) μετά από αύξηση κατά 150 % στις τιμές των καυσίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες έγιναν επίσης για την αύξηση της φτώχειας, την κακή κατάσταση της οικονομίας και τη μείωση του βιοτικού επιπέδου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιμέτωπη με αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, στις 14 Ιανουαρίου 2019 η κυβέρνηση προέβη σε καταγγελίες για «εσκεμμένο σχέδιο υπονόμευσης τη συνταγματικής τάξης» και διαβεβαίωσε ότι «θα απαντήσει δεόντως σε εκείνους που συνωμοτούν για την υπονόμευση της ειρήνης»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης αντέδρασαν με υπερβολική βία και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με τη χρήση πραγματικών πυρομαχικών, αυθαίρετες συλλήψεις, απαγωγές, εφόδους σε ιατρεία που περιέθαλπαν θύματα της καταστολής, εσπευσμένες και μαζικές δίκες συλληφθέντων, βασανισμό συλληφθέντων, βιασμούς και καταστροφή ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ορίστηκε από την κυβέρνηση δημοσίευσε έκθεση η οποία αποκαλύπτει ότι οι στρατιώτες και η αστυνομία έκαναν συστηματική χρήση βασανιστηρίων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 137 τραυματίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν περίπου χίλιοι πολίτες, μεταξύ αυτών και παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 και 16 ετών, και περίπου στα δύο τρίτα των συλληφθέντων απαγορεύτηκε η καταβολή εγγύησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί εξακολουθούν να κρατούνται παράνομα και σύμφωνα με καταγγελίες ξυλοκοπήθηκαν και δέχτηκαν επιθέσεις ενώ βρισκόταν υπό κράτηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία ο στρατός είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για δολοφονίες, βιασμούς και ένοπλες ληστείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες ακτιβιστές και στελέχη της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να κρύβονται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τοπικοί και διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ καταδίκασαν ευρέως την αντίδραση της κυβέρνησης στις διαμαρτυρίες χαρακτηρίζοντάς την «δυσανάλογη» και «υπερβολική»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των τηλεπικοινωνιών έχει μετατραπεί σε εργαλείο που χρησιμοποιείται από το καθεστώς για να εμποδίσει το συντονισμό των διαδηλώσεων που οργανώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σταθερά και τα κινητά τηλέφωνα, όπως επίσης το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπλοκαρίστηκαν επανειλημμένα προκειμένου να εμποδιστεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επικοινωνία και να συγκαλυφθούν οι μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το κράτος ετοιμαζόταν να διαπράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Ζιμπάμπουε έκρινε παράνομη την Πράξη Παρακολούθησης των Επικοινωνιών για την αναστολή της διαδικτυακής επικοινωνίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές οργάνωσαν μαζικές αναζητήσεις διαδηλωτών πόρτα-πόρτα, και έσυραν από τα σπίτια τους ειρηνικούς διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς ακτιβιστές, επιφανείς ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών και συγγενείς τους·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γειτονικές χώρες όπως η Νότια Αφρική έχουν μετατραπεί σε κόμβο για τους πολίτες της Ζιμπάμπουε που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πολιτική καταπίεση και την οικονομική δυσπραγία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία έχει κάνει επανειλημμένα κατάχρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως ο νόμος περί δημόσιας τάξης και ασφάλειας (POSA), για να δικαιολογήσει τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε μέλη της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να απαγορεύσει νόμιμες και ειρηνικές διαδηλώσεις·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε είναι μία από τις χώρες με τα χαμηλότερες επιδόσεις στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολίτες της Ζιμπάμπουε και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να υφίστανται επιθέσεις, ρητορική μίσους, εκστρατείες δυσφήμισης, εκφοβισμό και παρενόχληση ενώ συχνά αναφέρονται και περιστατικά βασανιστηρίων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος έκανε έκκληση για διάλογο σε εθνικό επίπεδο που ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου και κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν, αλλά το Κίνημα για Δημοκρατική Αλλαγή (MDC), το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, αρνήθηκε να συμμετάσχει·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζιμπάμπουε έχει υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού, το άρθρο 96 της οποίας ορίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ·

1.  υπογραμμίζει την ομόφωνη επιθυμία του, να καταστεί η Ζιμπάμπουε ειρηνική, δημοκρατική και ευημερούσα χώρα στην οποία όλοι οι πολίτες τυγχάνουν καλής και ίσης νομικής μεταχείρισης και τα όργανα του κράτους λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και όχι εναντίον τους·

2.  καταδικάζει δριμύτατα τα κρούσματα βίας που σημειώθηκαν στη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων στη Ζιμπάμπουε· πιστεύει ακράδαντα ότι η ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας και ότι η υπέρμετρη βία ως απάντηση θα πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση·

3.  απευθύνει έκκληση στον πρόεδρο Μνανγκάγκουα να παραμείνει πιστός στις αρχικές του δεσμεύσεις του, να κινηθεί ταχύτατα ώστε να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση, και να επιστρέψει η Ζιμπάμπουε στο δρόμο της συμφιλίωσης και του σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

4.  απευθύνει έκκληση στον πρόεδρο Μνανγκάγκουα να θέσει πάραυτα τέλος στην κατάχρηση εξουσίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και να διερευνήσει άμεσα και αμερόληπτα όλες τις καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας από την αστυνομία και κρατικούς υπαλλήλους προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιμέρους ευθύνες ώστε να διασφαλιστεί η λογοδοσία· υπενθυμίζει ότι το σύνταγμα της χώρας προβλέπει ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης καταγγελιών για παράβαση καθήκοντος από προσωπικό της αστυνομίας και του στρατού, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη στη σύστασή του·

5.  απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να αποσύρει όλο το προσωπικό του στρατού και της πολιτοφυλακής νέων που έχει τοποθετηθεί σε ολόκληρη τη χώρα και τρομοκρατεί τους κατοίκους παραβιάζοντας προδήλως το σύνταγμα της Ζιμπάμπουε·

6.  πιστεύει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης είναι ουσιώδη στοιχεία κάθε δημοκρατίας· τονίζει ότι η έκφραση γνώμης με μη βίαιο τρόπο αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα όλων των πολιτών της Ζιμπάμπουε και υπενθυμίζει στις αρχές την υποχρέωσή τους να προστατεύουν το δικαίωμα όλων των πολιτών να διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών· καλεί την κυβέρνηση να θέσει τέλος στην στοχοποίηση των επικεφαλής και των μελών της Συνδικαλιστικής Συνδιάσκεψης της Ζιμπάμπουε·

7.  τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η αντιπολίτευση σε μια δημοκρατική κοινωνία·

8.  απευθύνει έκκληση στις αρχές της Ζιμπάμπουε να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να σταματήσει αμέσως τον εκφοβισμό και την ποινικοποίηση των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και να αναγνωρίσει τον θεμιτό ρόλο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  ζητεί από την κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Ζιμπάμπουε·

11.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αναφορές παραβιάσεων της δέουσας διαδικασίας μέσω εσπευσμένων και μαζικών δικών· επιμένει ότι οι δικαστικές αρχές πρέπει να τηρούν την αρχή του κράτους δικαίου και να διασφαλίζουν ότι η ανεξαρτησία και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ισχύει σε όλες τις περιστάσεις· καταγγέλλει όλες τις συλλήψεις που έγιναν χωρίς απαγγελία κατηγοριών·

12.  καλεί τις αρχές της Ζιμπάμπουε να προβούν σε άμεση, διεξοδική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα των καταγγελιών για παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών βιασμού και σεξουαλικής βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, και να προσαγάγουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη· απαιτεί πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες για όλα τα θύματα της σεξουαλικής βίας χωρίς τον φόβο αντιποίνων·

13.  καταδικάζει τη διακοπή του διαδικτύου, που επέτρεψε στις αρχές να συγκαλύψουν τα περιστατικά καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον στρατό και τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, και να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη αναφορά και καταγραφή περιστατικών καταπάτησης κατά τη διάρκεια των επιθέσεων και αμέσως μετά τις εκλογές· τονίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες αποτελεί δικαίωμα που πρέπει να γίνεται σεβαστό από τις αρχές, σύμφωνα με τις συνταγματικές και διεθνείς υποχρεώσεις τους·

14.  καταγγέλλει την καταχρηστική εφαρμογή και τον περιοριστικό χαρακτήρα του νόμου περί δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και απευθύνει έκκληση στις αρχές της Ζιμπάμπουε να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τα διεθνή πρότυπα για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε· υπενθυμίζει ότι τα κύρια προβλήματα της χώρας είναι η φτώχεια, η ανεργία, ο χρόνιος υποσιτισμός και η πείνα· θεωρεί ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να επιλυθούν μόνο με την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών για την απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την γεωργία·

16.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, και ιδίως να απέχουν από την υποκίνηση βίας·

17.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού και για το εμπόριο, την ανάπτυξη και την οικονομική βοήθεια εξαρτάται από τον εκ μέρους της σεβασμό του κράτους δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

18.  υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη στήριξη εξαρτάται από ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις και όχι από απλές υποσχέσεις; ζητεί, η συνεργασία της ΕΕ με τη Ζιμπάμπουε να βασίζεται σε αξίες και η θέση της προς τις αρχές της Ζιμπάμπουε να παραμένει ακλόνητη·

19.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τις συστάσεις σχετικά με τις μετεκλογικές βιαιοπραγίες που υπέβαλε η Εξεταστική Επιτροπή, ιδίως για την προώθηση της πολιτικής ανοχής και της λογοδοσίας της ηγεσίας και για την έναρξη εθνικού διαλόγου που θα διεξάγεται με αξιόπιστο, πολυδεκτικό, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο·

20.  σημειώνει τη βούληση της κυβέρνησης να τηρήσει τις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι πολιτικές και συγχρόνως οικονομικές· προτρέπει την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και θρησκευτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν σε εθνικό διάλογο επί ίσοις όροις, στον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι σεβαστά και θα προστατεύονται·

21.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις στις οποίες προέβη η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με το κράτος δικαίου και την ύπαρξη ενός πολιτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει τις 10 συστάσεις προτεραιότητας που ορίστηκαν από την αποστολή εκλογικών παρατηρητών και αναφέρονται στην επιστολή που έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής, στις 10 Οκτωβρίου 2018, στον πρόεδρο Μνανγκάγκουα, και συγκεκριμένα να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλα τα πολιτικά κόμματα και να διασφαλίσει ένα σαφέστερο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο· να ενισχύσει την Εκλογική Επιτροπή της Ζιμπάμπουε καθιστώντας την πραγματικά ανεξάρτητη και διαφανή, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία· να διασφαλιστεί πως η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της την καθιστά ελεύθερη από την κυβερνητική εποπτεία κατά την έγκριση των κανονισμών της· και να διαμορφώσει μια πολυδεκτικότερη εκλογική διαδικασία·

22.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στη Ζιμπάμπουε να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη χώρα, να χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να προωθούν τα βασικά σημεία της συμφωνίας του Κοτονού και να υποστηρίζουν τα δημοκρατικά κινήματα·

23.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τον πολιτικό διάλογο με τη Ζιμπάμπουε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει του άρθρου 8 της Συμφωνίας του Κοτονού·

24.  καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επανεξετάσει τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε κατά προσώπων και οντοτήτων στη Ζιμπάμπουε, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που επί του παρόντος έχουν ανασταλεί, όσον αφορά τη λογοδοσία για την πρόσφατη κατάσταση βίας·

25.  απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα, ιδίως στην Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) και στην Αφρικανική Ένωση (ΑΕ) να παρέχουν πιο ενεργή βοήθεια στη Ζιμπάμπουε προκειμένου να εξευρεθεί μια βιώσιμη δημοκρατική λύση για την τρέχουσα κρίση·

26.  απευθύνει έκκληση στις γειτονικές χώρες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και να προστατεύουν με την παροχή ασύλου όσους προσπαθούν να διαφύγουν από τη βία στη Ζιμπάμπουε, ιδίως βραχυπρόθεσμα·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην ΕΥΕΔ, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ζιμπάμπουε, στις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής και της Αφρικανικής Ένωσης, και στον Γενικό Γραμματέα της Κοινοπολιτείας.

(1) ΕΕ L 42 της 18.2.2017, σ. 11.


Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
PDF 159kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (2019/2564(RSP))
P8_TA(2019)0117RC-B8-0111/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, και συγκεκριμένα της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική(1), της 12ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του κ. Raif Badawi, Σαουδική Αραβία(2), της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την υπόθεση του Ali Mohammed al-Nimr(3), της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία(4), και της 25ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη(5),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα της 29ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις πρόσφατες συλλήψεις στη Σαουδική Αραβία και της 31ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις αυθαίρετες συλλήψεις υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 12ης Οκτωβρίου 2018, διαφόρων Ειδικών Εισηγητών των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση όλων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR), του Δεκεμβρίου του 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση της Γυναίκας (CSW), καθώς και ότι από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της CSW,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), κατά τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εκλογή της Σαουδικής Αραβίας ως μέλους της CSW,

–  έχοντας υπόψη την εναρκτήρια ομιλία της ΑΠ/ΥΕ στην 5η υπουργική σύνοδο ΕΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, όπου δήλωσε: «και επιτρέψτε να πω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική, και πιστεύω ότι δεν υπήρξε ποτέ τόσο αναγκαία»,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, της 9ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την τρίτη και την τέταρτη περιοδική έκθεση για τη Σαουδική Αραβία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας για την επανεξέταση της κράτησης ακτιβιστριών κρατουμένων στη Σαουδική Αραβία,

–  έχοντας υπόψη το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Σούρα της Σαουδικής Αραβίας την 28η Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για τη Σαουδική Αραβία, του Νοεμβρίου του 2018,

–  έχοντας υπόψη ότι, στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, η Σαουδική Αραβία κατέχει την 169η θέση από 180 χώρες,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), του 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη ότι το 2015 απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης στον σαουδάραβα μπλόγκερ Raif Badawi,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τη δράση τους υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους ακτιβιστές συγκαταλέγονται οι ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi και Hatoon al-Fassi, καθώς και άνδρες υποστηρικτές του κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του Mohammed al-Rabea· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω άτομα είναι γνωστά για την εκστρατεία τους κατά της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες και υπέρ της κατάργησης του συστήματος της ανδρικής κηδεμονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθησαν πριν από την 24η Ιουνίου 2018, που προβλεπόταν να αρθεί η απαγόρευση οδήγησης για τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, ορισμένα από αυτά τα άτομα θα παραπεμφθούν σε δίκη στο Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο αρχικά είχε συγκροτηθεί για να εκδικάζει υποθέσεις κρατουμένων για αδικήματα τρομοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Israa al-Ghomgham, από την περιφέρεια του Qatif, εξακολουθεί να κρατείται αυθαίρετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακυρώθηκε πρόσφατα η θανατική ποινή που της επιβλήθηκε, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται απροσδιόριστες κατηγορίες εναντίον της· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ανησυχίες για τη σωματική και ψυχική κατάσταση της κ. al-Ghomgham·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, σαουδάραβες ανακριτές έχουν βασανίσει, κακομεταχειριστεί και κακοποιήσει σεξουαλικά τουλάχιστον τρεις από τις ακτιβίστριες που τέθηκαν υπό κράτηση τον Μάιο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβάλλεται ταξιδιωτική απαγόρευση σε μέλη των οικογενειών των ακτιβιστριών, όπως στους γονείς της Loujain al-Hathloul·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Μέσων Ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας έχει απορρίψει ως αβάσιμες τις κατηγορίες ότι οι κρατούμενοι στο Βασίλειο υποβάλλονται σε βασανιστήρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακτιβίστρια Loujain al-Hathloul κρατείται από τον Μάρτιο του 2018, αφότου παρέστη σε συνεδρίαση εξέτασης για τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε τεθεί σε απομόνωση από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, περίοδος κατά την οποία οι γονείς της αναφέρουν ότι υπεβλήθη σε βασανιστήρια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Σαουδικής Αραβίας επισκέφτηκε τη Loujain al-Hathloul αφότου δημοσιεύτηκαν αναφορές σχετικά με τα βασανιστήρια που υπέστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω Επιτροπή αδυνατούσε να εγγυηθεί την ασφάλειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια την επισκέφτηκε δημόσιος κατήγορος για να καταγράψει την κατάθεσή της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Loujain al-Hathloul είναι υποψήφια για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2019·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να επιβάλλονται ορισμένοι από τους πλέον αυστηρούς περιορισμούς στις γυναίκες, παρά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών στον τομέα της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να εισάγει διακρίσεις και ουσιαστικά να αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν προβλέπει διόλου την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, εισάγει σοβαρές διακρίσεις εις βάρος του πολυάριθμου ξένου εργατικού δυναμικού της χώρας, και φιμώνει παντελώς κάθε αντίθετη φωνή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία διαθέτει σειρά νόμων που εισάγουν διακρίσεις, και συγκεκριμένα τις νομικές διατάξεις που αφορούν την προσωπική κατάσταση, την κατάσταση των μεταναστριών εργαζομένων, τον κώδικα οικογενειακής κατάστασης, τον κώδικα εργασίας, τον νόμο περί ιθαγένειας και το σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας, δυνάμει του οποίου απαιτείται η άδεια άνδρα κηδεμόνα προκειμένου να μπορούν οι γυναίκες να απολαμβάνουν την πλειονότητα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη CEDAW·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του συστήματος της ανδρικής κηδεμονίας, οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας στερούνται ακόμη και του πλέον βασικού ελέγχου της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι που εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τον γάμο και το διαζύγιο, και ότι οι γυναίκες υποχρεούνται δια νόμου να έχουν την άδεια άνδρα κηδεμόνα για να εγγραφούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να αναζητήσουν εργασία, να ταξιδέψουν ή να παντρευτούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας με αλλοδαπούς συζύγους δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την ιθαγένειά τους στα τέκνα ή στους συζύγους τους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, η γενική επιφύλαξη της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τη CEDAW δεν συνάδει με το αντικείμενο και τον σκοπό της Σύμβασης και είναι ανεπίτρεπτη βάσει του άρθρου 28 αυτής·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που ανήλθε στην εξουσία ο διάδοχος πρίγκιπας Mohammed bin Salman Al Saud τον Ιούνιο του 2017, πολλοί επιφανείς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές και επικριτές έχουν τεθεί αυθαίρετα υπό κράτηση ή τους έχουν επιβληθεί αδίκως μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης απλώς και μόνο επειδή ασκούσαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων «Όραμα 2030», το οποίο επιδιώκει την οικονομική και κοινωνική αναδιαμόρφωση της χώρας, μεταξύ άλλων με τη χειραφέτηση των γυναικών, αναμενόταν να προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας τη νομική τους χειραφέτηση, η οποία είναι απολύτως καίριας σημασίας για να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη CEDAW· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το πρόσφατο κύμα συλλήψεων και φερόμενων βασανιστηρίων των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών προσκρούει στον σκοπό αυτόν, και ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή από το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα «Όραμα 2030» δεν συνοδεύεται από κατάλληλο νομικό πλαίσιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν καίριες προϋποθέσεις και καταλύτες για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση, και συνιστούν μέσο για τον ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εκτελέσεων στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2014 έως το 2017, ο μέσος αριθμός εκτελέσεων ανά έτος ήταν τουλάχιστον 126· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιβάλλουν τη θανατική ποινή για μη βίαια αδικήματα, όπως η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, η προδοσία και η μοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή εφαρμόζεται επίσης σε αδικήματα όπως η αποστασία, τα οποία θα έπρεπε να μην ποινικοποιούνται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2018 είναι 0,853 για τη Σαουδική Αραβία, που την κατατάσσει στην 39η θέση από 188 χώρες και εδάφη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανισότητας των φύλων των Ηνωμένων Εθνών για το 2017 είναι 0,234 για τη Σαουδική Αραβία, που την κατατάσσει στην 39η θέση από 189 χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του δείκτη ανάπτυξης ανά φύλο (GDI) των Ηνωμένων Εθνών είναι 0,877 για τη χώρα, που την κατατάσσει στην 39η θέση παγκοσμίως·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την κράτηση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες διοργάνωσαν εκστρατείες για την άρση της απαγόρευσης οδήγησης, καθώς και όλων των ειρηνικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, δικηγόρων και ακτιβιστών, και εκφράζει πόσο συγκλονίστηκε από τις αξιόπιστες αναφορές συστηματικών βασανιστηρίων εις βάρος αρκετών εξ αυτών, συμπεριλαμβανομένης της Loujain al-Hathloul·

2.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων αυτούς τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους, δημοσιογράφους και άλλους φυλακισμένους συνείδησης που τελούν υπό κράτηση και έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και για το ειρηνικό τους έργο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να επιτρέψουν σε διεθνείς ανεξάρτητους παρατηρητές να συναντηθούν με τις κρατούμενες υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  καλεί επιτακτικά τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να διευκολύνουν την πρόσβαση ανεξάρτητων ιατρών στους κρατούμενους· τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια της κράτησης, η μεταχείριση όλων των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται στη δέσμη αρχών για την προστασία όλων των προσώπων που τελούν υπό οποιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 43/173 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 9ης Δεκεμβρίου 1988·

4.  επιμένει ότι στους ανεξάρτητους παρατηρητές θα πρέπει να περιλαμβάνονται παρατηρητές από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία ή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και εντολοδόχοι των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, ή διεθνείς ΜΚΟ·

5.  επιμένει να δώσουν τέλος οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σε κάθε μορφή παρενόχλησης, μεταξύ άλλων και σε δικαστικό επίπεδο, εις βάρος των Loujain al-Hathloul, Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Nouf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatoon al-Fassi, Israa Al-Ghomgham, Mohammed al-Rabea, και κάθε άλλου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς αδικαιολόγητους φραγμούς και χωρίς φόβο αντιποίνων εις βάρος των ίδιων και των οικογενειών τους·

6.  καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταπίεση και τον βασανισμό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, στη Σαουδική Αραβία, πράγμα που υπονομεύει την αξιοπιστία της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στη χώρα· καταδικάζει τις συνεχιζόμενες, συστηματικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών στη Σαουδική Αραβία·

7.  καλεί επιτακτικά τη Σαουδική Αραβία να εγγυηθεί δημοσίως την ασφάλεια όλων των κρατούμενων ακτιβιστών, να επιτρέψει στις κρατούμενες την πρόσβαση σε δικηγόρους και σε μέλη των οικογενειών τους, να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία της καλής τους κατάστασης, και να απελευθερώσει όσους φυλακίστηκαν αποκλειστικά επειδή ζητούσαν με ειρηνικό τρόπο να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις·

8.  επιδοκιμάζει και υποστηρίζει τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών που επιδιώκουν ίση και δίκαιη μεταχείριση στην κοινωνία τους, καθώς και όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα παρά τις δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εξάπλωση της έμφυλης βίας στη Σαουδική Αραβία, που εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να μην καταγγέλλεται και να μην καταγράφεται επαρκώς, και που αιτιολογείται με οπισθοδρομικά επιχειρήματα, όπως η ανάγκη να πειθαρχούν οι γυναίκες υπό ανδρική κηδεμονία· καλεί επιτακτικά τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εγκρίνουν ολοκληρωμένη νομοθεσία που να καθορίζει και να ποινικοποιεί συγκεκριμένα όλες τις μορφές έμφυλης βίας κατά των γυναικών, ειδικότερα δε τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον βιασμό, συμπεριλαμβανομένου του συζυγικού βιασμού, τη σεξουαλική επίθεση και τη σεξουαλική παρενόχληση, και να άρουν όλους τους φραγμούς με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αναφορές σχετικά με την επικρατούσα πρακτική των γάμων ανηλίκων·

10.  αποδοκιμάζει την ύπαρξη του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας, σύμφωνα με το οποίο εξακολουθεί να απαιτείται άδεια από άνδρα κηδεμόνα σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων για τα διεθνή ταξίδια, την πρόσβαση σε υπηρεσίες περίθαλψης, την επιλογή κατοικίας, τον γάμο, την υποβολή καταγγελίας στα δικαστήρια, την αποχώρηση από κρατικούς ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και από χώρους κράτησης· υπογραμμίζει ότι το σύστημα αυτό εκφράζει το βαθιά ριζωμένο πατριαρχικό σύστημα που διέπει τη χώρα· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσει αμέσως το σύστημα ανδρικής κηδεμονίας, καθώς και άλλους νόμους που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

11.  επισημαίνει την πρόσφατη θέσπιση νόμου, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας μπορούν να ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος σε περίπτωση που ο σύζυγός τους κινήσει διαδικασία διαζυγίου, ώστε να μην βρεθούν στην ευάλωτη θέση να μην γνωρίζουν ότι ο γάμος τους έληξε· υπογραμμίζει ότι ο νόμος αυτός διόλου δεν αντιμετωπίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας μπορούν να λάβουν διαζύγιο μόνο σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα με τη συγκατάθεση του συζύγου τους ή εάν τις έχει βλάψει ο σύζυγός τους·

12.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με τις οποίες οι άνδρες κηδεμόνες μπορούν να παρακολουθούν τις γυναίκες, να ορίζουν πότε και με ποιον τρόπο μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, και να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω SMS σε σχεδόν πραγματικό χρόνο όταν αυτές ταξιδεύουν·

13.  επικροτεί την άρση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες εντός του Βασιλείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Όραμα 2030»·

14.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αναθεωρήσουν τον νόμο περί οργανώσεων και ιδρυμάτων του Δεκεμβρίου του 2015, προκειμένου να επιτρέπεται στις ακτιβίστριες να οργανώνονται και να λειτουργούν ελεύθερα και ανεξάρτητα, χωρίς περιττές παρεμβάσεις από τις αρχές· επίσης, ζητεί επιτακτικά να αναθεωρηθούν ο νόμος κατά της τρομοκρατίας, ο νόμος κατά του κυβερνοεγκλήματος, και ο νόμος περί τύπου και δημοσιεύσεων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται επανειλημμένα για τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και όλες οι διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις, οι οποίες υφίστανται στο νομικό σύστημα, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η κληρονομιά·

15.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επικυρώσουν τη ICCPR, να άρουν τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί κατά της CEDAW, και να επικυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της CEDAW, ώστε να μπορούν οι γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στη Σύμβαση, και να δοθεί τέλος στους γάμους ανηλίκων, στους καταναγκαστικούς γάμους και στον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες· καλεί επιτακτικά τη Σαουδική Αραβία να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

16.  τονίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν τον ανεξάρτητο τύπο και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, και να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς για όλους τους κατοίκους της Σαουδικής Αραβίας· καλεί επιτακτικά τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να άρουν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους απαγορεύουν να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης·

17.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλουν αμέσως τη χρήση της θανατικής ποινής, με απώτερο στόχο την κατάργησή της· ζητεί να επανεξεταστούν όλες οι θανατικές ποινές, ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα στις δίκες που προηγήθηκαν αυτών·

18.  συνιστά να αποσταλεί στη Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεία ad hoc της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής, προκειμένου να επισκεφτεί τις φυλακισμένες και να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες συναντήσεις με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας·

19.  λαμβάνει υπό σημείωση τη σχέση ΕΕ-Σαουδικής Αραβίας και ενθαρρύνει τον περαιτέρω διάλογο·

20.  εκφράζει τη λύπη του για τις αναποτελεσματικές δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και των κρατών μελών στο πλαίσιο των υποθέσεων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τελούν υπό κράτηση από τον Μάιο του 2018·

21.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προβάλλουν τις υποθέσεις των Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada και άλλων υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον διάλογό τους με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή τους· επιμένει ότι, ενόσω εκκρεμεί η απελευθέρωσή τους, οι διπλωμάτες της ΕΕ θα πρέπει να καλούν τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εγγυηθούν την ασφάλειά τους και να επιδιώξουν την πλήρη διερεύνηση των αναφορών βασανιστηρίων·

22.  καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να διερευνήσουν την έλλειψη καταχωρίσεων της Σαουδικής Αραβίας στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ·

23.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προβάλλουν τις υποθέσεις της Israa al-Ghomgham, του συζύγου της Mousa al-Hashim και των τεσσάρων συνάδελφών τους υπερασπιστών Ahmed al-Matrood, Ali Ouwaisher, Khalid al-Ghanim και Mujtaba al-Muzain στον διάλογό τους με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, και να απαιτήσουν την απελευθέρωσή τους· ζητεί, επιπλέον, να προβληθεί η υπόθεση του σεΐχη Salman al-Awda και να απαιτηθεί η απελευθέρωσή του·

24.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια ενιαία θέση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές διπλωματικές υπηρεσίες στη Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούν συστηματικά τους μηχανισμούς που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων δηλώσεων, των διπλωματικών διαβημάτων, της παρακολούθησης δικών και των επισκέψεων σε φυλακές, όσον αφορά τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών της Σαουδικής Αραβίας που τελούν υπό κράτηση από τον Μάιο του 2018·

25.  ζητεί να κατατεθεί ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΕΕ, κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο πλαίσιο της Επιτροπής για τη Θέση των Γυναικών, να εγείρει το ζήτημα της συμμετοχής κρατών με αμφισβητούμενες επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα των φύλων· καλεί την ΕΕ να προτείνει τον διορισμό Ειδικού Εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

26.  καλεί για μια ακόμη φορά τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν την περαιτέρω μαστίγωση του Raif Badawi και να τον απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων· επιμένει ότι θα πρέπει όλοι οι ανώτεροι εκπρόσωποι της ΕΕ, ιδιαίτερα η ΑΠ/ΥΕ και όλοι οι Επίτροποι, να προβάλλουν συστηματικά την υπόθεση του Raif Badawi στις επαφές τους με τους σαουδάραβες ομολόγους τους, και να ζητούν να συναντηθούν μαζί του όταν επισκέπτονται τη χώρα· δεσμεύεται να εντείνει τις προσπάθειές του για την απελευθέρωση του Raif Badawi· καλεί τον Πρόεδρό του να ταξιδέψει στο Ριάντ, προκειμένου να θέσει την υπόθεση των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ απευθείας στις αρχές·

27.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να διευρύνουν την προστασία και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και του καθεστώτος της Σαουδικής Αραβίας στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας·

28.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να καταλήξει σε κοινή θέση, προκειμένου να επιβληθεί εμπάργκο όπλων σε επίπεδο ΕΕ στη Σαουδική Αραβία και να τηρηθεί η κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ(6)· ζητεί να επιβληθεί εμπάργκο στις εξαγωγές συστημάτων επιτήρησης και άλλων ειδών διπλής χρήσης που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στη Σαουδική Αραβία για τους σκοπούς της καταστολής των πολιτών της, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· έχει θορυβηθεί από τη χρήση των όπλων αυτών και της τεχνολογίας κυβερνοεπιτήρησης από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι οι συμφωνίες πώλησης όπλων που εξακολουθούν να τηρούν με τη Σαουδική Αραβία προσκρούουν στην κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων· καλεί την ΕΥΕΔ να προτείνει, και το Συμβούλιο να εγκρίνει, τη χρήση περιοριστικών μέτρων κατά της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ άλλων με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων, ως απάντηση σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

29.  καλεί επιτακτικά την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τον διάλογο με τη Σαουδική Αραβία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον ανησυχητικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα στην περιοχή· εκφράζει την προθυμία του να προβεί σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεών τους που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να πραγματοποιηθεί ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με δικαστικά και νομικά ζητήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Επιτροπή για τη Θέση των Γυναικών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στην Α.Μ. τον βασιλιά Salman bin Abdulaziz Al Saud και στον διάδοχο πρίγκιπα Mohammad bin Salman Al Saud, στην κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, και στον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

(1) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 64.
(2) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 29.
(3) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 34.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0232.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0434.
(6) Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).


Μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο ***I
PDF 275kWORD 67k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TA(2019)0118A8-0414/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0373),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0228/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Σουηδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0414/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14ης Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο

P8_TC1-COD(2018)0198


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 175 τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει την ανάληψη ειδικών δράσεων πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων που αποτελούν αντικείμενο του πρώτου εδαφίου του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής τον οποίο προβλέπει η ΣΛΕΕ. Η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου του ενωσιακού εδάφους και η μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή προϋποθέτουν την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας. Για τον σκοπό αυτόν, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των όρων υλοποίησης των δράσεων εδαφικής συνεργασίας.

(2)  Το άρθρο 174 ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραμεθόριες περιοχές και ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές αυτές κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση δράσεων που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Λόγω της αύξησης του αριθμού των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, η Ένωση και οι άμεσοι γείτονές της στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών («ΕΖΕΣ») έχουν 40 εσωτερικά χερσαία σύνορα.

(2α)   Για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών σε διασυνοριακές περιοχές στα θαλάσσια σύνορα ή σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και η χρήση ενός μηχανισμού για την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων θα πρέπει να επεκταθούν σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές, με παράλληλο σεβασμό του δικαίου της Ένωσης. [Τροπολογία 1]

(3)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»(6) («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»), η Επιτροπή επισημαίνει ότι κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βοήθησε τις εσωτερικές παραμεθόριες περιοχές να μετατραπούν από βασικά απόκεντρες περιοχές σε περιοχές ανάπτυξης και ευκαιριών. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, το 1992, ενίσχυσε την παραγωγικότητα της Ένωσης και μείωσε το κόστος μέσω της κατάργησης των τελωνειακών διατυπώσεων, της εναρμόνισης ή της αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών κανόνων και της μείωσης των τιμών λόγω του ανταγωνισμού· το ενδοενωσιακό εμπόριο αυξήθηκε κατά 15 % σε διάστημα 10 ετών· έχει παραχθεί πρόσθετη ανάπτυξη και έχουν δημιουργηθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας.

(4)  Η ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές κατέδειξε επίσης ότι εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένα νομικά εμπόδια στις παραμεθόριες περιοχές, και ιδίως εμπόδια που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας, τους κανονισμούς εργασίας, τους φόρους και την επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και εμπόδια που συνδέονται με τις διαφορές στη διοικητική νοοτροπία και στα εθνικά νομικά πλαίσια. Ούτε η χρηματοδότηση βάσει της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ούτε η θεσμική στήριξη της συνεργασίας από τους ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) επαρκούν από μόνες τους για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, που αποτελούν πραγματική τροχοπέδη για την αποτελεσματική συνεργασία.

(5)  Από το 1990, τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, που είναι ευρύτερα γνωστός ως «Interreg»(7), υποστήριξαν προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που συνορεύουν με χώρες της ΕΖΕΣ. Χρηματοδότησαν χιλιάδες έργα και πρωτοβουλίες, που συνέβαλαν στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα κύρια επιτεύγματα των προγραμμάτων Interreg περιλαμβάνουν: αυξημένη εμπιστοσύνη, υψηλότερη συνδεσιμότητα, βελτιωμένο περιβάλλον, καλύτερη υγεία και οικονομική ανάπτυξη. Από τα διαπροσωπικά προγράμματα και τις επενδύσεις σε υποδομές έως τη στήριξη πρωτοβουλιών θεσμικής συνεργασίας, το Interreg έχει κάνει πραγματική διαφορά στις παραμεθόριες περιοχές και συνέβαλε στον μετασχηματισμό τους. Το Interreg έχει επίσης υποστηρίξει τη συνεργασία σε ορισμένα θαλάσσια σύνορα. Ωστόσο, τα νομικά εμπόδια είναι πολύ λιγότερα στις θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές λόγω της φυσικής αδυναμίας των ατόμων να διασχίζουν τα σύνορα καθημερινά ή πολλές φορές την εβδομάδα για εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση, για αγορές, για χρήση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή για συνδυασμό τους ή για ταχείες επείγουσες παρεμβάσεις.

(6)  Η χρηματοδοτική στήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας από το Interreg συμπληρώθηκε από τους ΕΟΕΣ, που συστάθηκαν από το 2006 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, οι ΕΟΕΣ δεν μπορούν να ασκήσουν κανονιστικές εξουσίες για την αντιμετώπιση νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο.

(7)  Στην ανακοίνωσή της για τις παραμεθόριες περιοχές η Επιτροπή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων μέτρων, σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε κατά την Προεδρία του Λουξεμβούργου το 2015: Ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν τη χρησιμότητα που θα είχε η εφαρμογή ενός νέου μέσου για την απλούστευση των διασυνοριακών έργων, καθιστώντας δυνατή, σε εθελοντική βάση και κατόπιν συμφωνίας των σχετικών αρμόδιων αρχών, την εφαρμογή των κανόνων ενός κράτους μέλους στο γειτονικό κράτος μέλος. Αυτό θα γινόταν για ένα συγκεκριμένο έργο ή δράση περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή και που δρομολογήθηκε από τοπικές ή περιφερειακές αρχές.

(8)  Αν και υπάρχουν ήδη διάφοροι αποτελεσματικοί μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας σε διακυβερνητικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης, οι μηχανισμοί αυτοί δεν καλύπτουν όλες τις παραμεθόριες περιοχές της Ένωσης. Συνεπώς, για να συμπληρωθούν τα υπάρχοντα συστήματα, είναι ανάγκη να θεσπιστεί ένας εθελοντικός μηχανισμός αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές («ο Μηχανισμός»), αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη δημιουργία παρόμοιων μηχανισμών ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. [Τροπολογία 2]

(9)  Με πλήρη σεβασμό του συνταγματικού και θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών, η χρήση του Μηχανισμού θα πρέπει να είναι προαιρετική σε σχέση με τις παραμεθόριες περιοχές ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί άλλος αποτελεσματικός μηχανισμός με το γειτονικό κράτος μέλος. Ο Μηχανισμός θα πρέπει να συνίσταται σε δύο μέτρα: την υπογραφή και σύναψη ευρωπαϊκής διασυνοριακής δέσμευσης («η Δέσμευση») ή την υπογραφή ευρωπαϊκής διασυνοριακής δήλωσης («η Δήλωση»). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση του μέσου το οποίο θεωρούν πιο επωφελές. [Τροπολογία 3]

(9α)   Οι αρμόδιες αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών, χωρών, οντοτήτων ή περιφερειών θα πρέπει να θεσπίζουν, σύμφωνα με τις συνταγματικές και τις νομοθετικώς καθοριζόμενες ειδικές αρμοδιότητές τους, την προτεινόμενη ad hoc νομική λύση πριν από τη σύναψη και την υπογραφή της Δέσμευσης ή την υπογραφή της Δήλωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 4]

(10)  Η Δέσμευση θα πρέπει να υλοποιείται αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι, αμέσως μετά τη σύναψη της Δέσμευσης, ορισμένες νομικές διατάξεις ενός κράτους μέλους πρέπει να εφαρμόζονται στο έδαφος του γειτονικού κράτους μέλους. Θα πρέπει επίσης να γίνει δεκτό ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν νομοθετική πράξη που να επιτρέπει τη σύναψη Δέσμευσης, προκειμένου να αποτραπεί η παρέκκλιση από εθνική νομοθεσία την οποία εξέδωσε επίσημα νομοθετικό όργανο από αρχή διαφορετική από το εν λόγω νομοθετικό όργανο και η παραβίαση της νομικής σαφήνειας και διαφάνειας ή και των δύο.

(11)  Για τη Δήλωση θα εξακολουθήσει να απαιτείται νομοθετική διαδικασία στο κράτος μέλος. Η αρχή που συνάπτει τη Δήλωση θα πρέπει να προβεί σε επίσημη δήλωση ότι θα δρομολογήσει εντός ορισμένης προθεσμίας τη νομοθετική διαδικασία που είναι αναγκαία για την τροποποίηση του κανονικά εφαρμοστέου εθνικού δικαίου και για την εφαρμογή, μέσω ρητής παρέκκλισης, του δικαίου γειτονικού κράτους μέλους, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια κατά την υλοποίηση κοινών διασυνοριακών έργων. [Τροπολογία 5]

(12)  Τα νομικά εμπόδια τα βιώνουν κυρίως πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στα χερσαία σύνορα, όπως οι διασυνοριακά εργαζόμενοι, επειδή οι πολίτες διασχίζουν τα σύνορα σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Για να επικεντρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στα σύνορα και παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης και αλληλεπίδρασης μεταξύ γειτονικών κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στις διασυνοριακές περιοχές υπό την έννοια του εδάφους που καλύπτεται από γειτονικές χερσαίες παραμεθόριες περιοχές με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3(9). Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον μηχανισμό και στα θαλάσσια και τα εξωτερικά σύνορα με χώρες διαφορετικές από τις χώρες της ΕΖΕΣ, σε εθελοντική βάση σε σχέση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. [Τροπολογία 6]

(13)  Για τον συντονισμό των καθηκόντων των διαφόρων αρχών οι οποίες, σε ορισμένα κράτη μέλη, θα περιλαμβάνουν εθνικά και περιφερειακά νομοθετικά όργανα εντός ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά και για τον συντονισμό των αρχών μεταξύ ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών μελών, κάθε κράτος που επιλέγει τον Μηχανισμό μέλος θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να δημιουργήσει ένα εθνικό και, κατά περίπτωση όπου αρμόζει, περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού και να καθορίσει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους κατά τα διάφορα στάδια του Μηχανισμού, που καλύπτουν τη δρομολόγηση, τη σύναψη και την παρακολούθηση των Δεσμεύσεων και των Δηλώσεων. [Τροπολογία 7]

(14)  Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σημείο συντονισμού ενωσιακού επιπέδου, όπως εξαγγέλθηκε στην ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές. Το εν λόγω σημείο συντονισμού θα πρέπει να συνδέεται με τα διάφορα εθνικά και, ενδεχομένως, περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει και να τηρεί μια βάση δεδομένων για τις Δεσμεύσεις και τις Δηλώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(15)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει τη διαδικασία σύναψης Δέσμευσης ή Δήλωσης και να περιγράφει λεπτομερώς τα διάφορα στάδια: κατάρτιση και υποβολή εγγράφου πρωτοβουλίας, προκαταρκτική ανάλυση από το κράτος μέλος που θα εφαρμόσει τις νομικές διατάξεις του γειτονικού κράτους μέλους, κατάρτιση της Δέσμευσης ή της Δήλωσης που θα συναφθεί και, τέλος, διαδικασία σύναψης τόσο για τη Δέσμευση όσο και για τη Δήλωση. Θα πρέπει επίσης να περιγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που πρέπει να καλύπτονται από το έγγραφο πρωτοβουλίας, το σχέδιο και την τελική Δέσμευση και Δήλωση, καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

(16)  Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει ποιος μπορεί να είναι ο «αιτών» κοινού σχεδίου. Δεδομένου ότι ο Μηχανισμός θα πρέπει να βελτιώσει την υλοποίηση κοινών διασυνοριακών έργων, η πρώτη ομάδα θα πρέπει να είναι φορείς που δρομολογούν ή δρομολογούν και υλοποιούν ένα τέτοιο κοινό έργο. Ο όρος «έργο» πρέπει να νοείται υπό ευρεία έννοια, καλύπτοντας τόσο ένα συγκεκριμένο στοιχείο υποδομής όσο και μια σειρά δραστηριοτήτων σε σχέση με μια συγκεκριμένη περιοχή ή και τα δύο. Δεύτερον, μια τοπική ή περιφερειακή αρχή που εδρεύει σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή ή ασκεί δημόσια εξουσία σ’ αυτή τη διασυνοριακή περιοχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναλάβει την πρωτοβουλία να εφαρμόσει εθνικό δίκαιο το οποίο αποτελεί εμπόδιο, αλλά η τροποποίηση του οποίου ή η παρέκκλιση από το οποίο είναι εκτός των θεσμικών της αρμοδιοτήτων. Τρίτον, οι φορείς που έχουν συσταθεί για διασυνοριακή συνεργασία και εδρεύουν ή καλύπτουν τουλάχιστον εν μέρει συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ, ή παρόμοιοι φορείς που επιδιώκουν την οργανωμένη διασυνοριακή ανάπτυξη με δομημένο τρόπο θα πρέπει να μπορούν να είναι αιτούντες. Τέλος, θα πρέπει επίσης να δοθεί η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και σε φορείς που εξειδικεύονται στη διασυνοριακή συνεργασία, οι οποίοι μπορεί επίσης να γνωρίζουν αποτελεσματικές λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλα μέρη της Ένωσης για παρόμοιο θέμα. Για να δημιουργηθεί συνέργεια μεταξύ των φορέων που επηρεάζονται άμεσα από το εμπόδιο και των φορέων που διαθέτουν εμπειρογνωσία σε θέματα διασυνοριακής συνεργασίας γενικά, όλες οι ομάδες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν από κοινού τον Μηχανισμό.

(17)  Ο κύριος παράγοντας στα κράτη μέλη που καλούνται να συνάψουν Δέσμευση ή Δήλωση θα πρέπει να είναι το αντίστοιχο εθνικό ή περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού που θα συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους του και με το ομόλογο σημείο συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους. Θα πρέπει επίσης να οριστεί σαφώς ότι το διασυνοριακό σημείο συντονισμού μπορεί να αποφασίσει αν πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία που οδηγεί στη σύναψη Δέσμευσης ή Δήλωσης ή αν για ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια έχει ήδη βρεθεί λύση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Αφετέρου, θα πρέπει επίσης να οριστεί ότι το κράτος μέλος του οποίου οι νομικές διατάξεις πρόκειται να εφαρμοστούν στο άλλο κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εφαρμογή τους εκτός του εδάφους του. Κάθε απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται κατάλληλα και να κοινοποιείται εγκαίρως σε όλους τους εταίρους. [Τροπολογία 8]

(18)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες για την υλοποίηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των Δεσμεύσεων και των Δηλώσεων που συνάπτονται και υπογράφονται.

(19)  Η υλοποίηση αυτόματα εκτελούμενης Δέσμευσης θα πρέπει να συνίσταται στην εφαρμογή των εθνικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους κατά την υλοποίηση κοινών έργων. Αυτό θα πρέπει να σημαίνει είτε την τροποποίηση των νομικά δεσμευτικών διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το κανονικά εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είτε, αν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη, την έκδοση νέων διοικητικών πράξεων βάσει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους εντός χρονικού πλαισίου που συμφωνήθηκε από όλους τους εταίρους, ώστε να είναι σε θέση να δρομολογήσουν εγκαίρως κοινά προγράμματα. Όταν πολλές αρχές είναι η καθεμία αρμόδια για διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου νομικού εμποδίου, η Δέσμευση θα πρέπει να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα για καθεμία από τις πτυχές αυτές. Τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, η έκδοση και η διαβίβαση αυτών των τροποποιημένων ή νέων διοικητικών πράξεων θα πρέπει να συνάδει με το εθνικό δίκαιο περί διοικητικών διαδικασιών. [Τροπολογία 9]

(20)  Η υλοποίηση των Δηλώσεων θα πρέπει να συνίσταται κυρίως στην κατάρτιση και την υποβολή νομοθετικής πρότασης για την τροποποίηση ή την παρέκκλιση από το ισχύον εθνικό δίκαιο. Αυτές οι τροποποιήσεις ή παρεκκλίσεις, μετά την έγκρισή τους, θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν και στη συνέχεια να εφαρμοστούν όπως οι Δεσμεύσεις, με την τροποποίηση και την έκδοση νομικά δεσμευτικών διοικητικών πράξεων.

(21)  Με βάση τις νομικά δεσμευτικές πράξεις, θα πρέπει να παρακολουθείται η τήρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των αποδεκτών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν αν η παρακολούθηση αυτή θα ανατεθεί στις αρχές του κράτους μέλους που μεταβίβασε τις νομικές του διατάξεις, επειδή οι αρχές αυτές είναι περισσότερο εξοικειωμένες με τους εν λόγω κανόνες, ή αν η παρακολούθηση θα ανατεθεί στις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω διατάξεις, επειδή αυτές οι αρχές είναι περισσότερο εξοικειωμένες με το υπόλοιπο νομικό σύστημα των δεσμευόμενων κρατών μελών και με το δίκαιο που διέπει τους αποδέκτες.

(22)  Θα πρέπει να διευκρινιστεί η προστασία των προσώπων που διαμένουν σε διασυνοριακές περιοχές και τα οποία επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή και την παρακολούθηση μιας Δέσμευσης και από τη νομοθεσία που τροποποιείται σύμφωνα με μια Δήλωση και θεωρούν ότι θίγονται από πράξεις ή παραλείψεις της εφαρμογής. Τόσο για τη Δέσμευση όσο και για τη Δήλωση, το δίκαιο του γειτονικού κράτους μέλους θα εφαρμόζεται στο δεσμευόμενο κράτος μέλος όπως ενσωματώθηκε στη νομοθεσία του και, επομένως, η έννομη προστασία πρέπει να παρέχεται από τα δικαστήρια των δεσμευόμενων κρατών μελών, ακόμη και όταν τα πρόσωπα έχουν τη νόμιμη διαμονή τους στο μεταβιβάζον κράτος μέλος. Η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει και για την έννομη προστασία κατά του κράτους μέλους του οποίου προσβάλλεται η διοικητική πράξη. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμοστεί διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την έννομη προστασία κατά της παρακολούθησης της εφαρμογής της Δέσμευσης ή της Δήλωσης. Όταν μια αρχή του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους έχει αποδεχθεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των τροποποιημένων νομικών διατάξεων του δεσμευόμενου κράτους μέλους και μπορεί να ενεργεί, σε σχέση με τα πρόσωπα που διαμένουν στη διασυνοριακή περιοχή, για λογαριασμό των αρχών του δεσμευόμενου κράτους μέλους αλλά στο δικό της όνομα, τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να είναι εκείνα του κράτους μέλους στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τη νόμιμη διαμονή τους. Αντίθετα, όταν η αρμόδια αρχή μεταβίβασης δεν μπορεί να ενεργήσει στο δικό της όνομα αλλά στο όνομα της αρμόδιας αρχής δέσμευσης, τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να είναι εκείνα του δεσμευόμενου κράτους μέλους, ανεξαρτήτως της νόμιμης διαμονής του προσώπου.

(23)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ορίζει κανόνες για την εφαρμογή του, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους εθνικούς τους κανόνες εφαρμογής.

(24)  Για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 άρθρο 7, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να θεσπίσει κανόνες για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, για την προστασία των δεδομένων και για το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Μηχανισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Για πρακτικούς και συντονιστικούς σκοπούς, αρμόδια για τη διαδικασία έκδοσης των εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει να είναι η «επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων». [Τροπολογία 10]

(25)  Οι εθνικοί κανόνες εφαρμογής πρέπει να διευκρινίζουν ποιες παραμεθόριες περιοχές ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους καλύπτονται από τη Δέσμευση ή τη Δήλωση. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εκτιμήσει κατά πόσον τα κράτη μέλη επέλεξαν διαφορετικό μηχανισμό για τα μη αναφερόμενα σύνορα. [Τροπολογία 11]

(26)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 14), την ελευθερία επιλογής επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία (άρθρο 15), ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του ατόμου να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να ασκεί το δικαίωμα εγκατάστασης και να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, την επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 16), την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική αρωγή (άρθρο 34), την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 35), και την πρόσβαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (άρθρο 36) και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης (άρθρο 37). [Τροπολογία 12]

(27)  Οι όροι της εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ατομικές, διμερείς ή ακόμη και πολυμερείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών νομικών εμποδίων. Ωστόσο, αυτοί οι μηχανισμοί δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη ή δεν υπάρχουν σε όλα τα σύνορα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Τα χρηματοδοτικά μέσα (κυρίως το Interreg) και τα νομικά μέσα (κυρίως οι ΕΟΕΣ) που παρέχονται μέχρι σήμερα σε επίπεδο Ένωσης αποδείχθηκαν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών νομικών εμποδίων στην Ένωση. Συνεπώς, οι στόχοι της προτεινόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά μπορούν μάλλον, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω δράση του νομοθέτη της Ένωσης.

(28)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ΣΕΕ, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Η προσφυγή στον ειδικό Μηχανισμό που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού για την αντιμετώπιση νομικών εμποδίων σε διασυνοριακές περιοχές είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει τη χρήση εναλλακτικών παρόμοιων μέσων. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σε συγκεκριμένα σύνορα για συγκεκριμένο κοινό έργο με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τα νομικά εμπόδια που ανακύπτουν σε μια συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή βάσει των αποτελεσματικών μηχανισμών που έχει θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο ή που έχει θεσπίσει επίσημα ή ανεπίσημα, μαζί με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ομοίως, αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σε συγκεκριμένα σύνορα για συγκεκριμένο κοινό έργο με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υφιστάμενο αποτελεσματικό μηχανισμό που έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός επιτρέπει την προσχώρηση, και πάλι δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Τέλος, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει, από κοινού με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να θεσπίσει επίσημα ή ανεπίσημα έναν νέο αποτελεσματικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση κοινού έργου σε διασυνοριακές περιοχές, δεν χρειάζεται να επιλεγεί ο Μηχανισμός που θεσπίζεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων του για τις διασυνοριακές περιφέρειες για τις οποίες τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των υφισταμένων νομικών εμποδίων. [Τροπολογία 13]

(28α)   Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλει την κυριαρχία των κρατών μελών ούτε να αντιβαίνει στα συντάγματά τους, [Τροπολογία 14]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει προαιρετικό μηχανισμό που θα καθιστά δυνατή την εφαρμογή σε ένα κράτος μέλος, όσον αφορά μεμονωμένο κοινό έργο σε μια διασυνοριακή περιοχή, των νομικών διατάξεων άλλου κράτους μέλους, όταν η εφαρμογή των νομικών διατάξεων του πρώτου κράτους μέλους θα συνιστούσε νομικό εμπόδιο ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια που θα παρεμπόδιζε παρεμπόδιζαν την εφαρμογή ενός κοινού έργου (ο «Μηχανισμός»). [Τροπολογία 15]

2.  Ο μηχανισμός αποτελείται από ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)  τη σύναψη ευρωπαϊκής διασυνοριακής Δέσμευσης, η οποία θα εκτελείται αυτομάτως,

β)  τη σύναψη ευρωπαϊκής διασυνοριακής Δήλωσης, για την οποία θα απαιτείται νομοθετική διαδικασία στο κράτος μέλος.

3.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης:

α)  την οργάνωση και τα καθήκοντα των διασυνοριακών σημείων συντονισμού στα κράτη μέλη,

β)  τον συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής σε σχέση με τον Μηχανισμό,

γ)  τη νομική προστασία των κατοίκων μιας διασυνοριακής περιοχής ή όσων διαμένουν προσωρινά σε μια τέτοια περιοχή όσον αφορά τον Μηχανισμό. [Τροπολογία 16]

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διασυνοριακές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 1).

2.  Αν ένα κράτος μέλος περιλαμβάνει περισσότερες εδαφικές οντότητες που έχουν νομοθετικές εξουσίες, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης και σ’ αυτές τις εδαφικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων αρχών ή νομικών διατάξεών τους.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «διασυνοριακή περιοχή»: το έδαφος που καλύπτεται από γειτονικές χερσαίες ή θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές δύο ή περισσότερων κρατών μελών σε περιφέρειες επιπέδου NUTS 3· [Τροπολογία 17]

2)  «κοινό έργο»: κάθε υποδομή που έχει αντίκτυπο σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή ή κάθε υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος που παρέχεται σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή, ανεξάρτητα από το αν ο αντίκτυπος αυτός αφορά αμφότερες τις πλευρές ή μόνο μία πλευρά των συνόρων· [Τροπολογία 18]

3)  «νομική διάταξη»: κάθε νομική ή διοικητική διάταξη, κανόνας ή διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται σε κοινό έργο, ανεξάρτητα από το αν έχει εκδοθεί ή εφαρμόζεται από νομοθετικό ή εκτελεστικό όργανο·

4)  «νομικό εμπόδιο»: κάθε νομική διάταξη σχετική με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση ή τη λειτουργία ενός κοινού έργου η οποία παρεμποδίζει τις εγγενείς δυνατότητες μιας παραμεθόριας περιοχής, όταν έχει επίδραση σε διασυνοριακό επίπεδο·

5)  «αιτών»: ο παράγοντας που προσδιορίζει το νομικό εμπόδιο ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια και ενεργοποιεί τον μηχανισμό υποβάλλοντας έγγραφο πρωτοβουλίας· [Τροπολογία 19]

6)  «έγγραφο πρωτοβουλίας»: το έγγραφο που εκπονείται από έναν ή περισσότερους αιτούντες για την ενεργοποίηση του μηχανισμού·

7)  «δεσμευόμενο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου θα εφαρμοστούν μία ή περισσότερες νομικές διατάξεις μεταβιβάζοντος κράτους μέλους στο πλαίσιο συγκεκριμένης ευρωπαϊκής διασυνοριακής Δέσμευσης (η «Δέσμευση») ή ευρωπαϊκής διασυνοριακής Δήλωσης (η «Δήλωση») ή στο οποίο, αν δεν υπάρχει κατάλληλη νομική διάταξη, θα εφαρμοστεί ad hoc νομική λύση·

8)  «μεταβιβάζον κράτος μέλος»: το κράτος μέλος του οποίου οι νομικές διατάξεις θα εφαρμοστούν στο δεσμευόμενο κράτος μέλος βάσει συγκεκριμένης Δέσμευσης ή Δήλωσης·

9)  «αρμόδια αρχή δέσμευσης»: η αρχή του δεσμευόμενου κράτους μέλους που είναι αρμόδια είτε να αποδεχθεί την εφαρμογή των νομικών διατάξεων του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους στο έδαφός του βάσει συγκεκριμένης Δέσμευσης είτε, σε περίπτωση Δήλωσης, να δεσμευτεί για τη δρομολόγηση της νομοθετικής διαδικασίας που απαιτείται για την παρέκκλιση από τις εθνικές νομικές του διατάξεις·

10)  «αρμόδια αρχή μεταβίβασης»: η αρχή του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια για τη θέσπιση των νομικών διατάξεων που θα εφαρμοστούν στο δεσμευόμενο κράτος μέλος και για την εφαρμογή τους στο έδαφός του ή και για τα δύο·

11)  «περιοχή εφαρμογής»: η περιοχή του δεσμευόμενου κράτους μέλους στην οποία θα εφαρμοστεί η νομική διάταξη του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ή η ad hoc νομική λύση.

Άρθρο 4

Επιλογές των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων

1.  Κάθε κράτος μέλος επιλέγει μπορεί να επιλέξει είτε τον Μηχανισμό είτε άλλους υπάρχοντες τρόπους αντιμετώπισης των νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση ενός κοινού έργου σε διασυνοριακές περιοχές σε συγκεκριμένα σύνορα με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη. [Τροπολογία 20]

2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί, επίσης να αποφασίσει, όσον αφορά συγκεκριμένα σύνορα όσον αφορά ένα κοινό έργο σε διασυνοριακές περιοχές, με ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη, να προσχωρήσει σε υπάρχοντα αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης εμποδίων ο οποίος έχει θεσπιστεί επίσημα ή ανεπίσημα από ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη μέλη ή να εφαρμόσει τον Μηχανισμό σε σχέση με τη Δήλωση. [Τροπολογία 21]

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν εφαρμόσουν τον μηχανισμό σε διασυνοριακές περιοχές στα θαλάσσια σύνορα ή σε διασυνοριακές περιοχές κοινό έργο σε διασυνοριακή περιοχή μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή μιας ή περισσότερων υπερπόντιων χωρών και εδαφών, σε εθελοντική βάση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. [Τροπολογία 22]

4.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε απόφαση που λαμβάνουν βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5

Διασυνοριακά σημεία συντονισμού

1.  Αν Κάθε κράτος μέλος επιλέξει τον Μηχανισμό, ορίζει ή καθορίζει ένα ή περισσότερα διασυνοριακά σημεία συντονισμού με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: [Τροπολογία 23]

α)  ορίζει, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή και στα δύο επίπεδα, ένα διασυνοριακό σημείο συντονισμού ως χωριστό φορέα·

β)  θεσπίζει ένα διασυνοριακό σημείο συντονισμού εντός υφιστάμενης αρχής ή οργανισμού σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

γ)  αναθέτει σε κατάλληλη αρχή ή οργανισμό τα πρόσθετα καθήκοντα του εθνικού ή περιφερειακού διασυνοριακού σημείου συντονισμού.

2.  Το δεσμευόμενο και το μεταβιβάζον κράτος μέλος ορίζουν επίσης:

α)  αν το διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή αρμόδια αρχή δέσμευσης/μεταβίβασης είναι ο φορέας που μπορεί να συνάψει και να υπογράψει Δέσμευση και να αποφασίσει ότι θα υπάρξει παρέκκλιση από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Δέσμευσης· ή

β)  αν το διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή αρμόδια αρχή δέσμευσης/μεταβίβασης είναι ο φορέας που μπορεί να υπογράψει Δήλωση και να δηλώσει σ’ αυτήν επίσημα ότι η αρμόδια αρχή δέσμευσης θα πράξει τα δέοντα όσον αφορά τις νομοθετικές ή άλλες πράξεις που πρέπει να εκδοθούν από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα αυτού του κράτους μέλους μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

3.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα οριζόμενα διασυνοριακά σημεία συντονισμού έως την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Καθήκοντα των διασυνοριακών σημείων συντονισμού

1.  Κάθε διασυνοριακό σημείο συντονισμού ασκεί τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  εφαρμόζει τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 10 και 11·

β)  συντονίζει την κατάρτιση, την υπογραφή, την εφαρμογή και την παρακολούθηση όλων των Δεσμεύσεων και Δηλώσεων που αφορούν το έδαφος του κράτους μέλους του·

γ)  δημιουργεί και διατηρεί βάση δεδομένων που καλύπτει όλα τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού που αφορούν το έδαφος του κράτους μέλους του·

δ)  έρχεται σε επαφή, αν υπάρχουν, με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού του γειτονικού κράτους μέλους ή των γειτονικών κρατών μελών και με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού άλλων εδαφικών οντοτήτων του δικού του ή άλλου κράτους μέλους οι οποίες διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες· [Τροπολογία 24]

ε)  συνεργάζεται με την Επιτροπή·

στ)  υποστηρίζει την Επιτροπή όσον αφορά τη βάση δεδομένων της για τις Δεσμεύσεις και τις Δηλώσεις.

2.  Κάθε κράτος μέλος ή κάθε εδαφική οντότητα που διαθέτει νομοθετικές εξουσίες στο εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει στο αντίστοιχο διασυνοριακό σημείο συντονισμού και τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)  κατά περίπτωση, να συνάπτει Δεσμεύσεις ή Δηλώσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 17 παράγραφος 2·

β)  κατόπιν αιτήσεως συγκεκριμένου αιτούντος, να υποστηρίζει αυτόν τον αιτούντα, προσδιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την αρμόδια αρχή δέσμευσης στο ίδιο κράτος μέλος ή την αρμόδια αρχή μεταβίβασης σε άλλο κράτος μέλος·

γ)  να εκτελεί την προκαταρκτική ανάλυση εγγράφου πρωτοβουλίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αρχής δέσμευσης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος που δεν έχει δικό του διασυνοριακό σημείο συντονισμού· [Τροπολογία 25]

δ)  να παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των Δεσμεύσεων και Δηλώσεων που αφορούν το έδαφος του κράτους μέλους του·

ε)  να υπενθυμίζει στην αρμόδια αρχή δέσμευσης την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται σε συγκεκριμένη Δέσμευση ή Δήλωση και να ζητά απάντηση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας·

στ)  να ενημερώνει την αρχή που εποπτεύει την αρμόδια αρχή δέσμευσης για τις μη τηρηθείσες προθεσμίες που ορίζονται σε συγκεκριμένη Δέσμευση ή Δήλωση.

3.  Αν τουλάχιστον ένα από περισσότερα νομικά εμπόδια αφορά θέμα νομοθετικής αρμοδιότητας εθνικού επιπέδου, το εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού αναλαμβάνει τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 17 και συντονίζεται με το σχετικό περιφερειακό ή τα σχετικά περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού του ίδιου κράτους μέλους, εκτός αν το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να αναθέσει τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17 σε αρμόδια αρχή δέσμευσης σε εθνικό επίπεδο.

4.  Αν κανένα από τα νομικά εμπόδια δεν αφορά θέμα νομοθετικής αρμοδιότητας εθνικού επιπέδου, το αρμόδιο περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού αναλαμβάνει τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 9 έως 17 και συντονίζεται με το άλλο ή τα άλλα περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού του ίδιου κράτους μέλους, όταν το κοινό έργο αφορά περισσότερες από μία εδαφικές οντότητες, εκτός αν το κράτος μέλος έχει αποφασίσει να αναθέσει τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17 σε εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού. Το εν λόγω αρμόδιο περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού ενημερώνει το εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού για κάθε διαδικασία Δέσμευσης ή Δήλωσης.

Άρθρο 7

Συντονιστικός ρόλος της Επιτροπής

1.  Η Επιτροπή ασκεί τα ακόλουθα συντονιστικά καθήκοντα:

α)  έρχεται σε επαφή με τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού·

β)  δημιουργεί, δημοσιεύει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο επικαιροποιημένη βάση δεδομένων όλων των εθνικών και περιφερειακών σημείων συντονισμού· [Τροπολογία 26]

γ)  δημιουργεί και διατηρεί βάση δεδομένων για όλες τις Δεσμεύσεις και Δηλώσεις.

1α.   Η Επιτροπή προετοιμάζει προς υποστήριξη μια στρατηγική επικοινωνίας με σκοπό:

α)  την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

β)  την παροχή πρακτικών πληροφοριών και ερμηνείας σχετικά με τον θεματικό τομέα και τη θεματική εστίαση του παρόντος κανονισμού· και

γ)  τη διευκρίνιση της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας Δέσμευσης ή μιας Δήλωσης. [Τροπολογία 27]

2.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) και για τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν τα διασυνοριακά σημεία συντονισμού υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Μηχανισμού. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Διαδικασία σύναψης και υπογραφής Δέσμευσης ή υπογραφής Δήλωσης

Άρθρο 8

Κατάρτιση και υποβολή του εγγράφου πρωτοβουλίας

1.  Ο αιτών προσδιορίζει το νομικό εμπόδιο που παρακωλύει ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια που παρακωλύουν τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση ή τη λειτουργία ενός κοινού έργου. [Τροπολογία 28]

2.  Ο αιτών είναι ένας από τους κάτωθι:

α)  ο δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση ή για τη δρομολόγηση και την υλοποίηση ενός κοινού έργου·

β)  μία ή περισσότερες τοπικές ή περιφερειακές αρχές που βρίσκονται σε συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή ή ασκούν δημόσια εξουσία στη συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή·

γ)  οργανισμός με ή χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει συσταθεί για διασυνοριακή συνεργασία και ο οποίος βρίσκεται ή καλύπτει τουλάχιστον εν μέρει μια συγκεκριμένη διασυνοριακή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομάδων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, των ευρωπεριφερειών, των Euregios και παρόμοιων φορέων·

δ)  οργάνωση που συστάθηκε για λογαριασμό διασυνοριακών περιοχών με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των διασυνοριακών εδαφών και τη διευκόλυνση της δικτύωσης των παραγόντων και της ανταλλαγής εμπειριών, όπως η Ένωση Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιοχών, η Mission Opérationnelle Transfrontalière ή η Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διασυνοριακών Πρωτοβουλιών· είτε

ε)  πολλές από τις οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) από κοινού.

3.  Ο αιτών συντάσσει έγγραφο πρωτοβουλίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9.

4.  Ο αιτών υποβάλλει το έγγραφο πρωτοβουλίας στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους και αποστέλλει αντίγραφο στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.

Άρθρο 9

Περιεχόμενο του εγγράφου πρωτοβουλίας

1.  Το έγγραφο πρωτοβουλίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, του αντίστοιχου νομικού εμποδίου ενός ή περισσότερων αντίστοιχων νομικών εμποδίων στο δεσμευόμενο κράτος μέλος, καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση του νομικού εμποδίου ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων· [Τροπολογία 29]

β)  κατάλογο των ειδικών νομικών διατάξεων του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους που αντιμετωπίζουν το νομικό εμπόδιο ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια ή, όταν δεν υπάρχει κατάλληλη νομική διάταξη, πρόταση για ad hoc νομική λύση· [Τροπολογία 30]

γ)  αιτιολόγηση για την περιοχή εφαρμογής·

δ)  την προβλεπόμενη διάρκεια ή, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένη, την απεριόριστη διάρκεια της·

ε)  κατάλογο της αρμόδιας αρχής ή αρχών δέσμευσης·

στ)  κατάλογο της αρμόδιας αρχής ή αρχών μεταβίβασης.

2.  Η περιοχή εφαρμογής περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την αποτελεσματική υλοποίηση του κοινού έργου.

Άρθρο 10

Προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας από το δεσμευόμενο και το μεταβιβάζον κράτος μέλος ή κράτη μέλη [Τροπολογία 31]

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους αναλύει το έγγραφο πρωτοβουλίας. Συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές δέσμευσης και με τα εθνικά ή, ενδεχομένως, με τα άλλα περιφερειακά διασυνοριακά σημεία συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους και με το εθνικό διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους. [Τροπολογία 32]

1α.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή εγγράφου πρωτοβουλίας, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους αποστέλλει την προκαταρκτική απάντησή του στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους. [Τροπολογία 33]

2.  Εντός τριών έξι μηνών από την παραλαβή του εγγράφου πρωτοβουλίας το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους προβαίνει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στον αιτούντα: [Τροπολογία 34]

α)  ενημερώνει τον αιτούντα ότι το έγγραφο πρωτοβουλίας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 και είναι, συνεπώς, παραδεκτό·

β)  ζητά, αν το κρίνει απαραίτητο, την υποβολή αναθεωρημένου εγγράφου πρωτοβουλίας ή πρόσθετων ειδικών πληροφοριών, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους για τους οποίους και τις πτυχές ως προς τις οποίες το έγγραφο πρωτοβουλίας δεν θεωρείται επαρκές·

γ)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό εμπόδιο, αναφέροντας συγχρόνως τους σχετικούς λόγους και προσδιορίζοντας τα μέσα έννομης προστασίας κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με το δίκαιο του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

δ)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι το νομικό εμπόδιο συνίσταται ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται σε μία από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και περιγράφει τη δέσμευση της αρμόδιας αρχής δέσμευσης να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει αυτό το νομικό εμπόδιο· [Τροπολογία 35]

ε)  ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την εκτίμησή του ότι το νομικό εμπόδιο συνίσταται ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 12 παράγραφος 4, αναφέροντας συγχρόνως τους λόγους για τους οποίους αρνείται να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το εν λόγω νομικό εμπόδιο και προσδιορίζοντας τα μέσα έννομης προστασίας κατά της απόφασης αυτής σύμφωνα με το δίκαιο του δεσμευόμενου κράτους μέλους· [Τροπολογία 36]

στ)  δεσμεύεται έναντι του αιτούντος να βρει λύση στο νομικό εμπόδιο ή εμπόδια εντός έξι μηνών, είτε υπογράφοντας Δέσμευση με το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ή με την αρμόδια αρχή μεταβίβασης, την οποία ορίζει το μεταβιβάζον κράτος μέλος, είτε προτείνοντας ad hoc νομική λύση εντός του νομικού πλαισίου του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

στα)   ανακατευθύνει τον αιτούντα ώστε να επιλέξει έναν υπάρχοντα μηχανισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, για την αντιμετώπιση ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων που παρακωλύουν την υλοποίηση του κοινού έργου ή για την απευθείας διαβίβαση του εγγράφου πρωτοβουλίας στον αρμόδιο φορέα δυνάμει του αντίστοιχου μηχανισμού· [Τροπολογία 37]

στβ)   ενημερώνει τον αιτούντα ότι ένα ή περισσότερα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποφάσισαν να μην αντιμετωπίσουν ένα ή περισσότερα από τα νομικά εμπόδια που προσδιορίστηκαν από τον αιτούντα παραθέτοντας τους λόγους για την απόφαση εγγράφως. [Τροπολογία 38]

3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δέσμευσης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο στ) μία φορά κατά έξι μήνες το πολύ και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και το μεταβιβάζον κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους εγγράφως.

Άρθρο 11

Προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας από το μεταβιβάζον κράτος μέλος

Μόλις παραλάβει έγγραφο πρωτοβουλίας, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ασκεί επίσης τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 και μπορεί να αποστείλει την προκαταρκτική απάντησή του στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 12

Συνέχεια που δίνεται στην προκαταρκτική ανάλυση του εγγράφου πρωτοβουλίας

1.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ζητήσει αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή πρόσθετες ειδικές πληροφορίες, αναλύει το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας ή τις πρόσθετες ειδικές πληροφορίες ή και τα δύο και προβαίνει, εντός τριών έξι μηνών από την παραλαβή τους, στις αναγκαίες ενέργειες ως εάν το έγγραφο πρωτοβουλίας είχε υποβληθεί για πρώτη φορά. [Τροπολογία 40]

2.  Αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους θεωρεί ότι το αναθεωρημένο έγγραφο πρωτοβουλίας εξακολουθεί να μην έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 ή ότι οι πρόσθετες ειδικές πληροφορίες εξακολουθούν να μην είναι επαρκείς, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, εντός τριών έξι μηνών από την παραλαβή του αναθεωρημένου εγγράφου πρωτοβουλίας, για την απόφασή του να θέσει τέλος στη διαδικασία. Η απόφαση αυτή είναι δεόντως αιτιολογημένη. [Τροπολογία 41]

3.  Αν η ανάλυση του αρμόδιου διασυνοριακού σημείου συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή της αρμόδιας αρχής δέσμευσης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το νομικό εμπόδιο που περιγράφεται ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια που περιγράφονται στο έγγραφο πρωτοβουλίας βασίζεται βασίζονται σε παρανόηση ή εσφαλμένη ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας ή σε έλλειψη επαρκών πληροφοριών σχετικά με τη σχετική νομοθεσία, η διαδικασία τερματίζεται με την ενημέρωση του αιτούντος σχετικά με την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο. [Τροπολογία 42]

4.  Αν το νομικό εμπόδιο συνίσταται ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια συνίστανται απλώς σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή σε διοικητική διάταξη, κανόνα ή διοικητική πρακτική σαφώς διαφορετική από διάταξη που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας και η οποία, κατά συνέπεια, μπορεί να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί χωρίς νομοθετική διαδικασία, η αρμόδια αρχή δέσμευσης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για την άρνηση ή την προθυμία της να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τη σχετική διοικητική διάταξη, τον κανόνα ή τη διοικητική πρακτική εντός οκτώ μηνών. [Τροπολογία 43]

5.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή δέσμευσης μπορεί να παρατείνει την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 μία φορά κατά οκτώ μήνες και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα και το μεταβιβάζον κράτος μέλος, αναφέροντας τους λόγους εγγράφως.

Άρθρο 13

Κατάρτιση του σχεδίου Δέσμευσης ή Δήλωσης

Το διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή η αρμόδια αρχή δέσμευσης του δεσμευόμενου κράτους μέλους καταρτίζει σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 14 βάσει του εγγράφου πρωτοβουλίας.

Άρθρο 14

Περιεχόμενο του σχεδίου Δέσμευσης και του σχεδίου Δήλωσης

1.  Το σχέδιο Δέσμευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  περιγραφή του κοινού έργου και του πλαισίου του, του αντίστοιχου νομικού εμποδίου ενός ή περισσότερων αντίστοιχων νομικών εμποδίων καθώς και του λόγου που επιβάλλει την αντιμετώπιση του νομικού εμποδίου ενός ή περισσότερων νομικών εμποδίων· [Τροπολογία 44]

β)  κατάλογο της ειδικής νομοθετικής διάταξης ή διατάξεων που συνιστούν το νομικό εμπόδιο ένα ή περισσότερα νομικά εμπόδια και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται στο κοινό έργο· [Τροπολογία 45]

γ)  την περιοχή εφαρμογής·

δ)  τη διάρκεια εφαρμογής, με παροχή σχετικής αιτιολογίας·

ε)  την αρμόδια αρχή ή αρχές δέσμευσης·

στ)  την ειδική νομική διάταξη του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους που εφαρμόζεται στο κοινό έργο·

ζ)  την πρόταση της ad hoc νομικής λύσης, αν δεν υπάρχει κατάλληλη νομική διάταξη στο νομικό πλαίσιο του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους·

η)  την αρμόδια αρχή ή αρχές μεταβίβασης·

θ)  την αρχή ή τις αρχές του δεσμευόμενου κράτους μέλους που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή και την παρακολούθηση·

ι)  την αρχή ή τις αρχές του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους που προτείνεται να οριστούν από κοινού για την εφαρμογή και την παρακολούθηση·

ια)  την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος που αναφέρεται στο στοιχείο ια) είναι είτε η ημερομηνία υπογραφής του τελευταίου από τα δύο διασυνοριακά σημεία συντονισμού ή της τελευταίας από τις δύο αρμόδιες αρχές είτε η ημερομηνία κοινοποίησής της στον αιτούντα.

2.  Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το σχέδιο Δέσμευσης περιλαμβάνει επίσης ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής, η οποία μπορεί:

α)  να συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της·

β)  να καθοριστεί με αναδρομική ισχύ·

γ)  να μετατεθεί σε μελλοντική ημερομηνία.

3.  Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το σχέδιο Δήλωσης περιλαμβάνει επίσης επίσημη δήλωση που ορίζει την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες έως την οποία ή τις οποίες κάθε αρμόδια αρχή δέσμευσης θα υποβάλει επίσημη πρόταση στο αντίστοιχο νομοθετικό όργανο προκειμένου να τροποποιήσει τις εθνικές νομικές διατάξεις αναλόγως.

Η ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από τη σύναψη της Δήλωσης.

Άρθρο 15

Διαβίβαση του σχεδίου Δέσμευσης ή Δήλωσης

1.  Όταν η αρμόδια αρχή δέσμευσης εκπονήσει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης, το διαβιβάζει στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους:

α)  το πολύ εντός τριών έξι μηνών από τη διαβίβαση των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 ή το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2· [Τροπολογία 46]

β)  το πολύ εντός οκτώ μηνών σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 4 και 5.

2.  Όταν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους εκπονήσει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης ή όταν το έχει παραλάβει από την αρμόδια αρχή δέσμευσης, το διαβιβάζει στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή β).

3.  Και στις δύο περιπτώσεις αποστέλλεται επίσης αντίγραφο προς ενημέρωση στον αιτούντα.

Άρθρο 16

Καθήκοντα του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους όσον αφορά τη σύναψη και την υπογραφή της Δέσμευσης ή την υπογραφή της Δήλωσης

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους εξετάζει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 15 και προβαίνει, εντός τριών έξι μηνών από την παραλαβή του σχεδίου και μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές μεταβίβασης, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: [Τροπολογία 47]

α)  συμφωνεί με το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης, υπογράφει δύο πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

β)  συμφωνεί με το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης, αφού διορθώσει ή συμπληρώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και η) του άρθρου 14 παράγραφος 1, υπογράφει δύο πρωτότυπα του αναθεωρημένου σχεδίου Δέσμευσης ή Δήλωσης και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

γ)  αρνείται να υπογράψει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης και διαβιβάζει λεπτομερή αιτιολόγηση στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους·

δ)  αρνείται να υπογράψει το σχέδιο Δέσμευσης ή Δήλωσης και επιστρέφει στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους διορθωμένο σχέδιο όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ) και, κατά περίπτωση, ζ) του άρθρου 14 παράγραφος 1, καθώς και, για το σχέδιο Δέσμευσης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, με αιτιολόγηση των τροποποιήσεων.

2.  Στα κράτη μέλη στα οποία η αρμόδια αρχή μεταβίβασης υπογράφει Δέσμευση ή Δήλωση, το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους αποστέλλει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), ένα από τα δύο πρωτότυπα υπογεγραμμένα από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους. [Τροπολογία 48]

3.  Αν το κράτος μέλος μεταβίβασης συμφωνήσει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β), να υπογράψει Δέσμευση ή Δήλωση, τότε, επιπλέον, επιβεβαιώνει ή αρνείται ρητά ότι η αρμόδια αρχή ή αρχές που προτείνεται να οριστούν από κοινού για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της Δέσμευσης ή της Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ι), θα αναλάβουν τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται στην περιοχή εφαρμογής.

Άρθρο 17

Καθήκοντα του δεσμευόμενου κράτους μέλους όσον αφορά τη σύναψη και την υπογραφή της Δέσμευσης ή την υπογραφή της Δήλωσης

1.  Το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους εξετάζει την απάντηση που διαβιβάζει το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους και προβαίνει, εντός ενός μηνός τριών μηνών από την παραλαβή της, σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες, τις οποίες διαβιβάζει εγγράφως στην αρμόδια αρχή μεταβίβασης: [Τροπολογία 49]

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο α), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει δύο τρία πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή· [Τροπολογία 50]

β)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο β), τροποποιεί αναλόγως τη Δέσμευση ή τη Δήλωση με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο Δέσμευσης ή στο σχέδιο Δήλωσης και οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), οριστικοποιεί τη Δέσμευση ή τη Δήλωση, υπογράφει δύο τρία πρωτότυπα και επιστρέφει το ένα στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους προς υπογραφή· [Τροπολογία 51]

γ)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ενημερώνει τον αιτούντα και την Επιτροπή, προσθέτοντας την αιτιολόγηση που παρατίθεται από την αρμόδια αρχή μεταβίβασης· [Τροπολογία 52]

δ)  στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ), εξετάζει τις τροποποιήσεις και είτε προχωρεί σύμφωνα με το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου είτε δρομολογεί δεύτερη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9 σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου, διευκρινίζοντας γιατί ορισμένες ή όλες οι τροποποιήσεις δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν δεκτές από την αρμόδια αρχή δέσμευσης. [Τροπολογία 53]

2.  Με την παραλαβή της Δέσμευσης ή της Δήλωσης, όπως αυτή έχει επίσης υπογραφεί από το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού ή την αρμόδια αρχή μεταβίβασης στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή β) ή αν το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους έχει αντιδράσει θετικά σύμφωνα με τη δεύτερη διαδικασία της παραγράφου 1 στοιχείο δ), το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους: [Τροπολογία 54]

α)  διαβιβάζει την τελική Δέσμευση ή Δήλωση στον αιτούντα·

β)  διαβιβάζει το δεύτερο πρωτότυπο στο αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους·

γ)  αποστέλλει αντίγραφο σε όλες τις αρμόδιες αρχές δέσμευσης·

δ)  αποστέλλει αντίγραφο στο σημείο συντονισμού ενωσιακού επιπέδου· και

ε)  ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του δεσμευόμενου κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την επίσημη δημοσίευση να δημοσιεύσει τη Δέσμευση ή τη Δήλωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Εφαρμογή και παρακολούθηση Δεσμεύσεων και Δηλώσεων

Άρθρο 18

Εφαρμογή της Δέσμευσης

1.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και αποστέλλονται σε όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές δέσμευσης συνοδεύονται από χρονοδιάγραμμα έως το οποίο καθεμία από τις εν λόγω αρχές τροποποιεί, κατά περίπτωση, κάθε διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με το κοινό έργο και εκδίδει κάθε διοικητική πράξη που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της Δέσμευσης στο κοινό έργο, προκειμένου να εφαρμοστεί σ’ αυτό η νομική διάταξη του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ή μια ad hoc νομική λύση.

2.  Αντίγραφο του χρονοδιαγράμματος αποστέλλεται στο εθνικό και, ενδεχομένως, περιφερειακό διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

3.  Κάθε διοικητική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται και κοινοποιείται στον αιτούντα, και ιδίως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό φορέα που είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση ή για τη δρομολόγηση και την υλοποίηση κοινού έργου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εν λόγω διοικητικές πράξεις.

4.  Όταν εγκριθούν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο κοινό έργο, το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ενημερώνει το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους και το σημείο συντονισμού ενωσιακού επιπέδου.

5.  Το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ενημερώνει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές μεταβίβασης.

Άρθρο 19

Εφαρμογή της Δήλωσης

1.  Κάθε αρμόδια αρχή δέσμευσης που αναφέρεται σε Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 υποβάλλει έως την αντίστοιχη ημερομηνία που έχει οριστεί στην υπογεγραμμένη Δήλωση επίσημη πρόταση στο αντίστοιχο νομοθετικό όργανο προκειμένου να τροποποιήσει αναλόγως τις εθνικές νομικές διατάξεις.

2.  Αν δεν είναι δυνατή η τήρηση της ημερομηνίας που καθορίζεται στην υπογεγραμμένη Δήλωση, ιδίως λόγω επικείμενων εκλογών για το αρμόδιο νομοθετικό όργανο, η αρμόδια αρχή δέσμευσης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, καθώς και το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού τόσο του δεσμευόμενου όσο και του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους.

3.  Όταν υποβληθεί επίσημη πρόταση στο αντίστοιχο νομοθετικό όργανο, η αντίστοιχη αρμόδια αρχή δέσμευσης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, καθώς και το αρμόδιο διασυνοριακό σημείο συντονισμού τόσο του δεσμευόμενου όσο και του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους, σχετικά με την παρακολούθηση στο αντίστοιχο νομοθετικό όργανο, και τούτο κάθε έξι μήνες μετά την ημερομηνία της επίσημης υποβολής.

4.  Με την έναρξη ισχύος της τροποποιητικής νομοθετικής πράξης ή με τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα ή και τα δύο, κάθε αρμόδια αρχή δέσμευσης τροποποιεί κάθε διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο όσον αφορά το κοινό έργο και εκδίδει τις διοικητικές πράξεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των τροποποιημένων νομικών διατάξεων στο κοινό έργο.

5.  Κάθε διοικητική πράξη αναφερόμενη στην παράγραφο 4 εκδίδεται και κοινοποιείται στον αιτούντα, ιδίως αν αυτός ο αιτών είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση ή για τη δρομολόγηση και την υλοποίηση κοινού έργου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζεται στις εν λόγω διοικητικές πράξεις.

6.  Όταν εκδοθούν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο κοινό έργο, το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του δεσμευόμενου κράτους μέλους ενημερώνει το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους και το σημείο συντονισμού ενωσιακού επιπέδου.

7.  Το διασυνοριακό σημείο συντονισμού του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους ενημερώνει, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες αρχές μεταβίβασης.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση Δεσμεύσεων και Δηλώσεων

1.  Βάσει των διοικητικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 και στο άρθρο 19 παράγραφος 4, τα δεσμευόμενα και τα μεταβιβάζοντα κράτη μέλη αποφασίζουν αν η παρακολούθηση της εφαρμογής Δέσμευσης ή της τροποποιημένης εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με Δήλωση θα ανατεθεί στις αρχές του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους, ιδίως λόγω της εμπειρογνωμοσύνης τους όσον αφορά τις μεταβιβαζόμενες νομικές διατάξεις, ή στις αρχές του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

2.  Αν η παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταβιβαζόμενων νομικών διατάξεων ανατεθεί στις αρχές του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους, το δεσμευόμενο κράτος μέλος αποφασίζει, σε συμφωνία με το μεταβιβάζον κράτος μέλος, αν οι αρχές του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους θα ενεργούν, σε σχέση με τους αποδέκτες των καθηκόντων παρακολούθησης, για λογαριασμό και στο όνομα των αρχών του δεσμευόμενου κράτους μέλους ή για λογαριασμό τους αλλά στο δικό τους όνομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Νομική προστασία κατά της εφαρμογής και της παρακολούθησης Δεσμεύσεων και Δηλώσεων

Άρθρο 21

Νομική προστασία κατά της εφαρμογής Δέσμευσης ή Δήλωσης

1.  Κάθε πρόσωπο που κατοικεί στο έδαφος που καλύπτεται από Δέσμευση ή Δήλωση ή, αν και δεν κατοικεί στο έδαφος αυτό, είναι χρήστης υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος που παρέχεται στο έδαφος αυτό («κάτοικος της διασυνοριακής περιοχής») και το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από πράξεις ή παραλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή, σύμφωνα με Δέσμευση ή Δήλωση, νομικής διάταξης μεταβιβάζοντος κράτους μέλους έχει το δικαίωμα να ζητήσει έννομη προστασία από τα δικαστήρια του δεσμευόμενου κράτους μέλους.

2.  Ωστόσο, τα αρμόδια δικαστήρια για την παροχή έννομης προστασίας κατά διοικητικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 18 παράγραφος 3 και του άρθρου 19 παράγραφος 5 είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του κράτους μέλους οι αρχές του οποίου εξέδωσαν τη διοικητική πράξη.

3.  Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν στερεί από τα πρόσωπα την άσκηση των εθνικών συνταγματικών δικαιωμάτων τους να προσφεύγουν κατά των αρχών που είναι μέρη μιας Δέσμευσης όσον αφορά:

α)  διοικητικές αποφάσεις σχετικά με δραστηριότητες που εκτελούνται σύμφωνα με τη Δέσμευση·

β)  την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους· και

γ)  την πρόσβαση σε πληροφορίες.

Στις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους βάσει του Συντάγματος του οποίου θεμελιώνεται το δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 22

Νομική προστασία κατά της παρακολούθησης Δεσμεύσεων ή Δηλώσεων

1.  Αν η αρμόδια αρχή μεταβίβασης έχει αποδεχθεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των νομικών διατάξεων του μεταβιβάζοντος κράτους μέλους στη σχετική περιοχή και μπορεί να ενεργεί στο δικό της όνομα έναντι προσώπων που κατοικούν στη διασυνοριακή περιοχή του δεσμευόμενου κράτους μέλους, τα αρμόδια δικαστήρια για έννομη προστασία κατά οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης της εν λόγω αρχής είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τη νόμιμη διαμονή τους.

2.  Αν η αρμόδια αρχή μεταβίβασης έχει αποδεχθεί να παρακολουθεί την εφαρμογή των νομικών διατάξεων του δεσμευόμενου κράτους μέλους στο έδαφος του δεσμευόμενου κράτους μέλους, αλλά δεν μπορεί να ενεργήσει στο δικό της όνομα έναντι προσώπων που κατοικούν στη διασυνοριακή περιοχή, τα αρμόδια δικαστήρια για έννομη προστασία κατά οποιασδήποτε ενέργειας ή παράλειψης της εν λόγω αρχής είναι μόνο τα δικαστήρια του δεσμευόμενου κράτους μέλους, πράγμα που ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν τη νόμιμη διαμονή τους στο μεταβιβάζον κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 23

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, που συστάθηκε με το άρθρο 108 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [νέος ΚΚΔ]. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 24

Διατάξεις εφαρμογής στα κράτη μέλη

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες διατάξεις για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Έως την ... [ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις διατάξεις που θεσπίζουν δυνάμει της παραγράφου 1.

3.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 25

Υποβολή έκθεσης

1.  Έως την ηη μμ εεεε [την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού + πέντε τρία έτη], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με βάση δείκτες σχετικούς με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες απλούστευσής του.

2.   Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή κάνει ειδική μνεία στο γεωγραφικό και θεματικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όπως ορίζεται στα σημεία 1) και 2) του άρθρου 3, αντίστοιχα.

3.   Πριν από την κατάρτιση της έκθεσης η Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση με τους διάφορους εμπλεκομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. [Τροπολογία 55]

Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από ... [την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού + ένα έτος].

Ωστόσο, το άρθρο 24 εφαρμόζεται από ... [την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 124.
(2) ΕΕ C ....
(3) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 124.
(4) ΕΕ C ...
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(6) Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017)0534 της 20.9.2017.
(7) Πέντε προγραμματικές περίοδοι του Interreg διαδέχθηκαν η μία την άλλη: Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) και Interreg V (2014-2020).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).
(9) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την καθιέρωση κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


Σχέδιο συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας *
PDF 115kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))
P8_TA(2019)0119A8-0065/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13483/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0484/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με τη σύσταση της Eurojust προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 26α παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0065/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1.


Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ***I
PDF 444kWORD 118k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TA(2019)0120A8-0289/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0051),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0024/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Τσεχική Βουλή, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή βουλή, τη Γαλλική Γερουσία και την Πολωνική Δίαιτα, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0289/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

P8_TC1-COD(2018)0018


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 τα άρθρα 114 και 168 παράγραφος 4, [Τροπολογία 1]

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ανάπτυξη των τεχνολογιών υγείας αποτελεί βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ένωση. έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που πρέπει να εγγυώνται οι πολιτικές για την υγεία προς όφελος όλων των πολιτών. Οι τεχνολογίες υγείας αποτελούν έναν καινοτόμο τομέα της οικονομίας που συνιστά τμήμα της συνολικής αγοράς δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη που ανέρχεται στο 10 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ. Οι τεχνολογίες υγείας περιλαμβάνουν τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις ιατρικές διαδικασίες, καθώς και μέτρα για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών. [Τροπολογία 2]

(1α)  Οι δαπάνες για φάρμακα το 2014 ανήλθαν στο 1,41 % του ΑΕΠ και στο 17,1 % των συνολικών δαπανών για την υγεία, των οποίων αποτελούν σημαντικό μέρος. Οι δαπάνες για την υγεία στην Ένωση ανέρχονται στο 10 % του ΑΕΠ, δηλαδή σε 1 300 000 εκατομμύρια EUR ετησίως, εκ των οποίων 220 000 εκατομμύρια EUR αντιστοιχούν σε φαρμακευτικές δαπάνες και 110 000 εκατομμύρια EUR σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. [Τροπολογία 3]

(1β)  Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016 και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα(6) επισημάνθηκε ότι υπάρχουν πολλαπλά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα και τις καινοτόμες τεχνολογίες στην Ένωση, ενώ τα κυριότερα εμπόδια είναι η έλλειψη νέων θεραπειών για ορισμένες νόσους και η υψηλή τιμή των φαρμάκων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν προστιθέμενη θεραπευτική αξία. [Τροπολογία 4]

(1γ)  Η άδεια κυκλοφορίας των φαρμάκων χορηγείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με βάση τις αρχές της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Κατά κανόνα, οι εθνικές υπηρεσίες αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας αξιολογούν τη συγκριτική αποτελεσματικότητα, επειδή οι άδειες κυκλοφορίας δε συνοδεύονται από μελέτη συγκριτικής αποτελεσματικότητας. [Τροπολογία 5]

(2)  Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) είναι μια εμπεριστατωμένη διαδικασία που βασίζεται στα επιστημονικά στοιχεία και επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να προσδιορίσουν τη σχετική αποτελεσματικότητα νέων ή υφιστάμενων τεχνολογιών. Η ΑΤΥ επικεντρώνεται ειδικά στην προστιθέμενη θεραπευτική αξία μιας τεχνολογίας υγείας σε σύγκριση με άλλες νέες ή υφιστάμενες τεχνολογίες υγείας. [Τροπολογία 6]

(2α)  Όπως δήλωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) κατά την 67η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (ΠΣΥ) του Μαΐου 2014, η ΑΤΥ θα πρέπει να αποτελεί εργαλείο για τη στήριξη της καθολικής κάλυψης υγείας. [Τροπολογία 7]

(2β)  Η ΑΤΥ θα πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της καινοτομίας, η οποία παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς και την κοινωνία στο σύνολό της και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και χρήσης των τεχνολογιών υγείας. [Τροπολογία 8]

(3)  Η ΑΤΥ καλύπτει αμφότερες τις κλινικές και τις μη κλινικές πτυχές μιας τεχνολογίας υγείας. Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κοινών δράσεων για την ΑΤΥ (κοινές δράσεις του δικτύου EUnetHTA) εντοπίστηκαν εννέα τομείς αναφορικά με τους οποίους αξιολογούνται οι τεχνολογίες υγείας. Από τους εν λόγω εννέα τομείς (οι οποίοι αποτελούν το μοντέλο αξιολόγησης HTA CoreModel), τέσσερις είναι κλινικοί και πέντε μη κλινικοί. Οι τέσσερις κλινικοί τομείς αξιολόγησης αφορούν τον συσχετισμό ενός προβλήματος υγείας με μια τεχνολογία υγείας, την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών της υπό αξιολόγηση τεχνολογίας, τη σχετική της ασφάλεια και τη σχετική της κλινική αποτελεσματικότητα. Οι πέντε τομείς μη κλινικής αξιολόγησης αφορούν το κόστος και την οικονομική αξιολόγηση μιας τεχνολογίας, τις δεοντολογικές, οργανωτικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές της. Συνεπώς, οι κλινικοί τομείς προσφέρονται περισσότερο για κοινές αξιολογήσεις σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την επιστημονική τους βάση τεκμηρίωσης, ενώ η αξιολόγηση των μη κλινικών τομέων συνήθως σχετίζεται στενότερα με εθνικά και περιφερειακά πλαίσια και προσεγγίσεις. [Τροπολογία 9]

(3α)  Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, οι ασθενείς και τα ιδρύματα υγείας πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσον μια νέα τεχνολογία υγείας συνιστά βελτίωση σε σχέση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες υγείας, από πλευράς οφελών και κινδύνων. Σκοπός των κοινών κλινικών αξιολογήσεων είναι, ως εκ τούτου, να προσδιορίσουν την προστιθέμενη θεραπευτική αξία νέων ή υφιστάμενων τεχνολογιών υγείας σε σύγκριση με άλλες νέες ή υφιστάμενες τεχνολογίες υγείας, μέσω της διενέργειας συγκριτικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της τρέχουσας βέλτιστης αποδεδειγμένης παρέμβασης («τυποποιημένη θεραπεία») ή στο πλαίσιο της τρέχουσας συνηθέστερης θεραπείας όταν δεν υπάρχει τυποποιημένη θεραπεία. [Τροπολογία 10]

(4)  Τα αποτελέσματα της ΑΤΥ χρησιμοποιούνται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου τιμών και της επιστροφής δαπανών για τεχνολογίες υγείας. Η ΑΤΥ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για να προωθηθεί η ποιοτική καινοτομία και να κατευθυνθεί η έρευνα σε διαγνωστικές, θεραπευτικές ή διαδικαστικές ανάγκες των συστημάτων υγείας που δεν έχουν καλυφθεί και σε κλινικές και κοινωνικές προτεραιότητες. Η ΑΤΥ μπορεί επίσης να βελτιώσει τα επιστημονικά στοιχεία που στηρίζουν τις κλινικές αποφάσεις, την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την πρόσβαση των ασθενών σε αυτές τις τεχνολογίες υγείας και την ανταγωνιστικότητα του τομέα μέσω μεγαλύτερης προβλεψιμότητας και πιο αποτελεσματικής έρευνας. Τα κράτη μέλη αξιοποιούν τα αποτελέσματα της ΑΤΥ για να ενισχύσουν τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την ενσωμάτωση τεχνολογιών υγείας στα συστήματά τους, δηλαδή για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων. Συνεπώς, η ΑΤΥ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη στη διαμόρφωση και τη διατήρηση βιώσιμων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να παρέχει κίνητρο σε καινοτομίες που αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. [Τροπολογία 11]

(4α)  Η συνεργασία στον τομέα της ΑΤΥ μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο σε ολόκληρο τον κύκλο της τεχνολογίας υγείας: στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μέσω «οριζόντιας σάρωσης» για τον εντοπισμό των τεχνολογιών που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα πρώτα στάδια του διαλόγου και της επιστημονικής διαβούλευσης· στον καλύτερο σχεδιασμό των μελετών για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης έρευνας· και στα βασικά στάδια της πλήρους αξιολόγησης, όταν η τεχνολογία έχει ήδη καθιερωθεί. Τέλος, η ΑΤΥ μπορεί να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εγκατάλειψη της τεχνολογίας όταν αυτή καθίσταται παρωχημένη και ακατάλληλη σε σύγκριση με καλύτερες διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ΑΤΥ αναμένεται, επίσης, να συμβάλει στη βελτίωση και την εναρμόνιση των προτύπων περίθαλψης, καθώς και των πρακτικών διάγνωσης και εξέτασης νεογνών σε ολόκληρη την Ένωση. [Τροπολογία 12]

(4β)  Η συνεργασία στον τομέα της ΑΤΥ μπορεί να επεκτείνεται πέραν των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, μπορεί να καλύψει παρεμβάσεις όπως διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση της θεραπείας, χειρουργικές διαδικασίες, πρόληψη και προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και προώθησης της υγείας, εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και σχέδια υγειονομικής οργάνωσης ή διαδικασίες ολοκληρωμένης φροντίδας. Οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση των διαφορετικών τεχνολογιών ποικίλλουν ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μια συνεκτική προσέγγιση στον τομέα της ΑΤΥ η οποία ενδείκνυται για τις εν λόγω διαφορετικές τεχνολογίες. Επιπλέον, σε ορισμένους τομείς, όπως οι θεραπείες για σπάνιες ασθένειες, τα φάρμακα για παιδιατρική χρήση, τα φάρμακα ακριβείας ή οι προηγμένες θεραπείες, είναι πιθανό η προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης να είναι ακόμη υψηλότερη. [Τροπολογία 13]

(5)  Η διενέργεια παράλληλων αξιολογήσεων από πολλά κράτη μέλη και οι αποκλίσεις μεταξύ εθνικών νομοθεσιών, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης μπορεί μπορούν να φέρουν τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας αντιμέτωπους με πολλαπλά και διαφορετικά αλληλεπικαλυπτόμενα αιτήματα παροχής στοιχείων που θα μπορούσαν να αυξήσουν. Επίσης, μπορεί να οδηγήσουν τόσο σε αλληλεπικαλύψεις όσο και σε διαφοροποιήσεις των αποτελεσμάτων, οι οποίες αυξάνουν την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση που λειτουργεί ως φραγμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των σχετικών τεχνολογιών υγείας και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε ορισμένες δικαιολογημένες περιπτώσεις όπου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εθνικού και περιφερειακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και οι προτεραιότητες, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η συμπληρωματική αξιολόγηση ορισμένων πτυχών. Ωστόσο η διενέργεια αξιολογήσεων που δεν είναι σημαντικές για τη λήψη αποφάσεων σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να καθυστερήσει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και, κατά συνέπεια, την πρόσβαση των ασθενών σε επωφελείς καινοτόμες θεραπείες. [Τροπολογία 14]

(6)  Παρότι Τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει ορισμένες κοινές αξιολογήσεις στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ κοινών δράσεων, η παραγωγή αποτελεσμάτων υπήρξε ανεπαρκής, καθώς στηρίχτηκε σε συνεργασία βάσει μεμονωμένων έργων, απουσία ενός βιώσιμου μοντέλου συνεργασίας. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινών δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων, παραμένει περιορισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ αξιολογήσεων για την ίδια τεχνολογία υγείας που διενήργησαν οι αρχές και οι φορείς ΑΤΥ των διαφόρων κρατών μελών εντός ταυτόσημων ή παρόμοιων χρονικών πλαισίων. Οι εν λόγω αξιολογήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2011/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), διενεργήθηκαν σε τρεις φάσεις και μέσω τριών κοινών δράσεων, κάθε μία από τις οποίες είχε συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό: το EUnetHTA 1, από το 2010 έως το 2012 (6 εκατομμύρια EUR)· το EUnetHTA 2, από το 2012 έως το 2015 (9,5 εκατομμύρια EUR)· και το EUnetHTA 3, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2016 με διάρκεια έως το 2020 (20 εκατομμύρια EUR). Λαμβανομένης υπόψη της χρονικής διάρκειας των εν λόγω δράσεων και για τη διασφάλιση της συνέχειας, ο παρών κανονισμός ορίζει έναν πιο βιώσιμο τρόπο για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των κοινών αξιολογήσεων. Μέχρι σήμερα, στα κύρια αποτελέσματα των κοινών εργασιών συμπεριλαμβάνονται το μοντέλο αξιολόγησης HTA CoreModel, ως πλαίσιο για τις εκθέσεις ΑΤΥ· μια βάση δεδομένων για την κοινοποίηση έργων που έχουν προγραμματιστεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα από μεμονωμένες υπηρεσίες (βάση δεδομένων POP)· μια βάση δεδομένων και στοιχείων όπου θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες και θα παρουσιάζεται το στάδιο αξιολόγησης των πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών, καθώς και οι αιτήσεις για πρόσθετες μελέτες που προκύπτουν από την ΑΤΥ· και ένα σύνολο μεθοδολογικών οδηγιών και εργαλείων στήριξης για τους υπηρεσιακούς φορείς που διενεργούν ΑΤΥ, μεταξύ των οποίων και οδηγίες για την προσαρμογή των εκθέσεων μιας χώρας σε άλλη. [Τροπολογία 15]

(6α)  Ωστόσο, στο πλαίσιο των κοινών δράσεων, η παραγωγή αποτελεσμάτων υπήρξε ανεπαρκής και, ελλείψει ενός βιώσιμου μοντέλου συνεργασίας, στηρίχτηκε σε συνεργασία βάσει μεμονωμένων έργων. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινών δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων, παραμένει περιορισμένη, γεγονός που σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ αξιολογήσεων για την ίδια τεχνολογία υγείας που διενήργησαν οι αρχές και οι φορείς ΑΤΥ των διαφόρων κρατών μελών εντός πανομοιότυπων ή παρόμοιων χρονικών πλαισίων. [Τροπολογία 16]

(7)  Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του τον Δεκέμβριο του 2014(8) σχετικά με την καινοτομία προς όφελος των ασθενών, αναγνώρισε τον βασικό ρόλο της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και ως μέσου πολιτικής υγείας για τη στήριξη των τεκμηριωμένων, βιώσιμων και ισότιμων επιλογών στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τεχνολογιών υγείας προς όφελος των ασθενών. Το Συμβούλιο κάλεσε επιπλέον την Επιτροπή να εξακολουθήσει να στηρίζει τη βιώσιμη συνεργασία και ζήτησε μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα της ΑΤΥ και διερεύνηση των ευκαιριών για συνεργασία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Επιπλέον, στα συμπεράσματά του τού Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εξατομικευμένη ιατρική για τους ασθενείς, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τις μεθόδους της ΑΤΥ που εφαρμόζονται για την εξατομικευμένη ιατρική ενώ στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του Ιουνίου 2016, επιβεβαιώθηκε για ακόμα μία φορά ότι τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία στη συνεργασία στον τομέα της ΑΤΥ. Στην κοινή έκθεση της ΓΔ ECFIN και της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής, του Οκτωβρίου 2016, ζητήθηκε εκ νέου η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ΑΤΥ. [Τροπολογία 17]

(8)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017(9) σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομοθεσίας για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας το συντομότερο δυνατόν και να καθορίσει εναρμονισμένα και διαφανή κριτήρια αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας για την αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων και της σχετικής αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών υγείας σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική λύση που λαμβάνει υπόψη το επίπεδο καινοτομίας και οφέλους για τους ασθενείς. [Τροπολογία 18]

(9)  Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2015 για την αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς(10), δήλωσε την πρόθεσή της να λάβει πρωτοβουλία για την ΑΤΥ, προκειμένου να ενταθεί ο συντονισμός και να αποτρέπονται οι πολλαπλές αξιολογήσεις του ίδιου προϊόντος σε διάφορα κράτη μέλη και να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς στον τομέα των τεχνολογιών υγείας.

(10)  Για τη διασφάλιση καλύτερης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τη συμβολή στην παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας, είναι σκόπιμο να συγκλίνουν οι κανόνες για τη διενέργεια κλινικών αξιολογήσεων σε εθνικό επίπεδο και κλινικών αξιολογήσεων ορισμένων τεχνολογιών υγείας σε επίπεδο Ένωσης, στηρίζοντας τη συνέχιση της εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών σε ορισμένες πτυχές της ΑΤΥ. Η εν λόγω σύγκλιση θα πρέπει να εγγυάται πρότυπα υψίστης ποιότητας και να ευθυγραμμίζεται με τη βέλτιστη διαθέσιμη πρακτική. Δεν θα πρέπει να προωθεί τη σύγκλιση προς τον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή ούτε να εξαναγκάζει τους φορείς ΑΤΥ που διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρογνωσία και υψηλότερα πρότυπα να αποδέχονται χαμηλότερες απαιτήσεις. Θα πρέπει αντίθετα να οδηγεί σε βελτίωση της ικανότητας και της ποιότητας της ΑΤΥ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. [Τροπολογία 19]

(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη παραμένουν αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή της υγειονομικής τους περίθαλψης. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης στις πτυχές της ΑΤΥ που σχετίζονται με την κλινική αξιολόγηση μιας τεχνολογίας υγείας και, ιδίως, να διασφαλιστεί ότι τα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιορίζονται στα ευρήματα που σχετίζονται με τη συγκριτική αποτελεσματικότητα μιας τεχνολογίας υγείας. Η κοινή κλινική αξιολόγηση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό συνιστά επιστημονική ανάλυση της σχετικής επίδρασης της τεχνολογίας υγείας στην απόδοση, την ασφάλεια και τον αντίκτυπο, κοινώς γνωστά ως κλινικά αποτελέσματα, η οποία αξιολογείται σε σχέση με τους συγκριτικούς δείκτες που θεωρούνται σήμερα κατάλληλοι και με επιλεγμένες ομάδες ή υποομάδες ασθενών, με συνεκτίμηση των κριτηρίων του μοντέλου HTA Core. Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει εξέταση του βαθμού βεβαιότητας για τις σχετικές συνέπειες βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα αυτών των κοινών κλινικών αξιολογήσεων δεν θα πρέπει να θίγει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά τις επακόλουθες αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών για τις τεχνολογίες υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των κριτηρίων αυτής της τιμολόγησης και της επιστροφής δαπανών, αποφάσεις οι οποίες μπορεί να εξαρτώνται τόσο από κλινικές όσο και από μη κλινικές εκτιμήσεις και οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση που διενεργεί κάθε κράτος μέλος ως μέρος της εθνικής του αξιολόγησης δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 20]

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ευρεία εφαρμογή των εναρμονισμένων κανόνων, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τις κλινικές πτυχές της ΑΤΥ και να επιτραπεί η συγκέντρωση εμπειρογνωσίας και πόρων από όλους τους φορείς ΑΤΥ, και να μειωθούν με αυτόν τον τρόπο οι σπατάλες και η αναποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις να διενεργούνται για όλα φάρμακα που υπόκεινται στην κεντρική διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας που προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), εφόσον αυτά ενσωματώνουν μια νέα δραστική ουσία και όταν τα εν λόγω φάρμακα λαμβάνουν μεταγενέστερα άδεια για νέα θεραπευτική ένδειξη. Κοινές κλινικές αξιολογήσεις θα πρέπει επίσης να διενεργούνται για ορισμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες υψηλότερου κινδύνου και για τα οποία οι σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν εκφράσει γνώμες ή απόψεις. Η επιλογή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για κοινή κλινική αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων δεδομένης της ανάγκης για περισσότερα κλινικά στοιχεία σχετικά με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες. [Τροπολογία 21]

(13)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις που διενεργούνται για τις τεχνολογίες υγείας παραμένουν ακριβείς, και σχετικές, ποιοτικές και βασισμένες στα καλύτερα επιστημονικά τεκμήρια που διατίθενται τη δεδομένη στιγμή, είναι σκόπιμο να καθοριστούν όροι καθοριστεί μια ευέλικτη και ρυθμισμένη διαδικασία αναβάθμισης των αξιολογήσεων, ιδίως όταν προκύπτουν νέα τεκμήρια ή πρόσθετα δεδομένα η ύπαρξη πρόσθετων διαθέσιμων δεδομένων μετά την αρχική αξιολόγηση και τα νέα αυτά τεκμήρια ή τα πρόσθετα στοιχεία μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει την ακρίβεια αυξήσουν τα επιστημονικά τεκμήρια, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα της αξιολόγησης. [Τροπολογία 22]

(14)  Θα πρέπει να συσταθεί μια ομάδα συντονισμού αποτελούμενη από εκπροσώπους των αρχών και των φορέων αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας των κρατών μελών, η οποία θα είναι αρμόδια να επιβλέπει και θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία για τη διενέργεια των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και άλλων κοινών εργασιών εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 23]

(15)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και επιστημονικών διαβουλεύσεων καθοδηγείται από τα κράτη μέλη, τα τελευταία θα πρέπει να διορίσουν ως μέλη της ομάδας συντονισμού εθνικές ή περιφερειακές αρχές και φορείς ΑΤΥ που θα στηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων. Κατά τον ορισμό των αρχών και φορέων θα πρέπει να διασφαλιστεί επαρκώς υψηλός βαθμός αντιπροσωπευτικότητας στην ομάδα συντονισμού και τεχνική εμπειρογνωσία των υποομάδων της, δεδομένης της ανάγκης παροχής εμπειρογνωσίας κατά την ΑΤΥ φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η οργανωτική δομή θα πρέπει να σέβεται τις διακριτές εντολές των υποομάδων που διενεργούν τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις. Θα πρέπει να αποφεύγεται οιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. [Τροπολογία 24]

(15α)  Η διαφάνεια της διαδικασίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού έχουν ουσιαστική σημασία. Όλα τα κλινικά δεδομένα που αξιολογούνται θα πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ευαισθητοποίησης του κοινού προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εμπιστευτικά δεδομένα για εμπορικούς λόγους, η εμπιστευτικότητα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και να αιτιολογείται και τα εμπιστευτικά δεδομένα να οριοθετούνται επακριβώς και να προστατεύονται. [Τροπολογία 25]

(16)  Προκειμένου οι εναρμονισμένες διαδικασίες να ανταποκρίνονται στον στόχο της ενιαίας αγοράς και να επιτύχουν τον στόχο τους της βελτίωσης της καινοτομίας και της ποιότητας των κλινικών στοιχείων, θα πρέπει τα κράτη μέλη να κληθούν να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και να μην τις επαναλαμβάνουν τις εν λόγω αξιολογήσεις εφόσον δεν χρειάζεται. Ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις με πρόσθετα κλινικά στοιχεία και αναλύσεις ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των δεικτών σύγκρισης ή το εθνικό ειδικό πλαίσιο θεραπείας. Αυτές οι συμπληρωματικές κλινικές αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες και αναλογικές και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και την ομάδα συντονισμού. Επιπλέον, η συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διενεργούν μη κλινικές αξιολογήσεις για την ίδια τεχνολογία υγείας ή να αντλούν συμπεράσματα σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία των σχετικών τεχνολογιών στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία μπορεί να λαμβάνει υπόψη κλινικά αλλά και μη κλινικά δεδομένα και κριτήρια που αφορούν συγκεκριμένα το οικείο κράτος μέλος σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.. Επίσης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διαμορφώνουν τις δικές τους συστάσεις ή αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση ή την επιστροφή δαπανών. [Τροπολογία 26]

(16α)  Για να χρησιμοποιείται η κλινική αξιολόγηση για τους σκοπούς λήψης απόφασης σχετικά με την επιστροφή δαπανών σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να αφορά τον πληθυσμό που θα λάμβανε επιστροφή δαπανών για το φάρμακο σε δεδομένο κράτος μέλος. [Τροπολογία 27]

(17)  Το χρονικό πλαίσιο των κοινών κλινικών αξιολογήσεων φαρμάκων θα πρέπει, στον βαθμό που είναι εφικτό, να καθορίζεται σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για την ολοκλήρωση της κεντρικής διαδικασίας χορήγησης άδειας κυκλοφορίας που προβλέπεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Ο συντονισμός αυτός θα διασφαλίσει ότι οι κλινικές αξιολογήσεις μπορούν να διευκολύνουν αποτελεσματικά την πρόσβαση στην αγορά και να συμβάλουν στην έγκαιρη διάθεση καινοτόμων τεχνολογιών στους ασθενείς. Κατά κανόνα, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται κατά τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας από την Επιτροπή. [Τροπολογία 28]

(17α)  Η κοινή επιστημονική διαβούλευση, όταν πρόκειται για ορφανά φάρμακα, πρέπει να εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε νέα προσέγγιση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περιττές καθυστερήσεις για την αξιολόγηση ορφανών φαρμάκων σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση, και λαμβανομένης υπόψη της πραγματιστικής προσέγγισης που εφαρμόζεται μέσω του δικτύου EUnetHTA. [Τροπολογία 29]

(18)  Κατά τον καθορισμό του χρονικού πλαισίου για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων τεχνολογιών υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερα αποκεντρωμένες δίοδοι πρόσβασης στην αγορά το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της κεντρικής διαδικασίας αδειοδότησης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και η σήμανση συμμόρφωσης CE για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η διαθεσιμότητα των κατάλληλων στοιχείων τεκμηρίωσης που είναι αναγκαία για τη διενέργεια μιας κοινής κλινικής αξιολόγησης. Καθώς τα αναγκαία στοιχεία πιθανόν να είναι διαθέσιμα μόνο μετά την κυκλοφορία ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος στην αγορά και προκειμένου να επιτρέπεται να επιλέγονται ιατροτεχνολογικά προϊόντα για κοινή κλινική αξιολόγηση την κατάλληλη στιγμή, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι αξιολογήσεις αυτές να διενεργούνται μετά τη διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13). Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα κατάλληλων επιστημονικών στοιχείων τεκμηρίωσης και υποστηρικτικών δεδομένων στην ποσότητα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια μιας κοινής κλινικής αξιολόγησης και θα πρέπει να διενεργούνται εντός ενός χρονοδιαγράμματος όσο το δυνατόν πλησιέστερου στην άδεια κυκλοφορίας τους και, οπωσδήποτε, χωρίς αδικαιολόγητη και περιττή καθυστέρηση. [Τροπολογία 30]

(19)  Σε κάθε περίπτωση, οι κοινές εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ιδιαίτερα οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις θα πρέπει να παράγουν έγκαιρα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας χωρίς και να μην επιβραδύνουν ή να παρεμβαίνουν στη διαταράσσουν τη διαδικασία σήμανσης CE των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή την πρόσβαση των τεχνολογιών υγείας στην αγορά. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να είναι χωριστές και διακριτές από τις κανονιστικές αξιολογήσεις για την ασφάλεια, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα των τεχνολογιών υγείας που διενεργούνται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και δεν ασκούν καμία επιρροή σε αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει άλλης ενωσιακής νομοθεσίας. [Τροπολογία 31]

(19α)  Το έργο της ΑΤΥ που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο και διακριτό από τις κανονιστικές αξιολογήσεις της ασφάλειας και της απόδοσης των τεχνολογιών υγείας που διενεργούνται σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν άλλες πτυχές που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. [Τροπολογία 32]

(19β)  Στην περίπτωση των ορφανών φαρμάκων, η κοινή έκθεση δεν θα πρέπει να αξιολογεί εκ νέου τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως ορφανών. Ωστόσο, οι αξιολογητές και συναξιολογητές θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ένα φάρμακο, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ή να παράγουν συμπληρωματικά συναφή δεδομένα για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου στο πλαίσιο κοινής κλινικής αξιολόγησης. [Τροπολογία 33]

(19γ)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα προβλέπουν την έγκριση αυτών των προϊόντων βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ασφάλειας, και όχι της αποτελεσματικότητας. Από την άλλη πλευρά, η σταδιακή αύξηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την αντιμετώπιση κλινικών προβλημάτων απαιτεί ένα νέο μοντέλο, με μια αγορά σημαντικά κατακερματισμένη, με καινοτομία κατά κύριο λόγο επαυξητική και στο οποίο η κλινική τεκμηρίωση είναι ελλιπής και απαιτείται, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη συνεργασία και συχνότερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα κεντρικής χορήγησης αδειών που να αξιολογεί τα προϊόντα βάσει της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. Πρόκειται επίσης για έναν από τους τομείς όπου τα κράτη μέλη ζητούν να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μέσω μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής ΑΤΥ. Επί του παρόντος, 20 κράτη μέλη μαζί με τη Νορβηγία διαθέτουν συστήματα ΑΤΥ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα και 12 κράτη μέλη μαζί με τη Νορβηγία έχουν θεσπίσει κατευθυντήριες οδηγίες και πραγματοποιούν διάλογο σε αρχικό στάδιο. Με το EUnetHTA πραγματοποιούνται ποιοτικές αξιολογήσεις απόδοσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με βάση μια μεθοδολογία που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 34]

(20)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική συμμετοχή των φορέων Οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας στις κοινές κλινικές αξιολογήσεις, θα πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να παραχωρείται στους φορείς αυτούς η δυνατότητα να συμμετέχουν στις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις με την ομάδα συντονισμού μπορούν να διενεργούν κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις με την ομάδα συντονισμού ή με ομάδες εργασίας που ορίζονται για τον σκοπό αυτό και αποτελούνται από επαγγελματίες των εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών αξιολόγησης, ώστε να λαμβάνουν καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία και τα δεδομένα που ενδεχομένως να απαιτηθούν για τους σκοπούς της κλινικής αξιολόγησης τις κλινικές ανάγκες της έρευνας και σχετικά με τον καταλληλότερο σχεδιασμό των μελετών, για να επιτυγχάνουν τα καλύτερα δυνατά τεκμήρια και την μέγιστη αποδοτικότητα της έρευνας. Δεδομένου του προκαταρκτικού χαρακτήρα των διαβουλεύσεων, όποια καθοδήγηση παρέχεται δεν θα πρέπει να δεσμεύει τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας ή τις αρχές και τους φορείς ΑΤΥ. [Τροπολογία 35]

(20α)  Οι κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις θα πρέπει να αφορούν τον σχεδιασμό των κλινικών μελετών, τον καθορισμό των βέλτιστων δεικτών σύγκρισης με βάση τη βέλτιστη ιατρική πρακτική προς το συμφέρον των ασθενών. Η διαδικασία διαβούλευσης πρέπει να είναι διαφανής. [Τροπολογία 36]

(21)  Οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις και οι κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις επιστημονικές διαβουλεύσεις θα μπορούσαν να απαιτούν την ανταλλαγή εμπορικά εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των φορέων ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και των αρχών και των φορέων ΑΤΥ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία αυτών των πληροφοριών, τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ομάδα συντονισμού στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των διαβουλεύσεων θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο μετά τη σύναψη συμφωνίας τήρησης του απορρήτου. Επιπλέον, είναι αναγκαίο κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων που δημοσιοποιείται να παρουσιάζεται ανωνύμως και με εξαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ευαίσθητου χαρακτήρα από εμπορική άποψη. [Τροπολογία 37]

(21α)  Οι κοινές κλινικές αξιολογήσεις απαιτούν όλα τα κλινικά δεδομένα και τα επιστημονικά στοιχεία που διατίθενται δημόσια από τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Τα κλινικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται, οι μελέτες, η μεθοδολογία και τα κλινικά αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ο όσο το δυνατό πιο δημόσιος χαρακτήρας των επιστημονικών δεδομένων και των αξιολογήσεων θα καταστήσει δυνατή την πρόοδο στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας και θα εξασφαλίσει τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εμπιστοσύνης στο σύστημα. Όταν ανταλλάσσονται εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα, ο απόρρητος χαρακτήρας των δεδομένων αυτών θα πρέπει να προστατεύεται μέσω της παρουσίασής τους ανωνύμως και με απόκρυψη των εκθέσεων πριν από τη δημοσίευση, για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. [Τροπολογία 38]

(21β)  Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, όταν οι πληροφορίες σε ένα έγγραφο έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ατόμων (όπως οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου), το δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών θα ακυρώνει σε γενικές γραμμές κάθε αξίωση εμπορικής ευαισθησίας. Η δημόσια υγεία θα πρέπει πάντα να υπερισχύει των εμπορικών συμφερόντων. [Τροπολογία 39]

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί διαδικασία «ανίχνευσης ορίζοντα», ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη αναγνώριση των αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας που ενδέχεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη στρατηγική καθοδήγηση της έρευνας. Η ανίχνευση αυτή θα διευκολύνει την ιεράρχηση των τεχνολογιών που πρόκειται να επιλεγούν για κοινή κλινική αξιολόγηση από την ομάδα συντονισμού. [Τροπολογία 40]

(23)  Η Ένωση θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει την εθελοντική συνεργασία στην ΑΤΥ μεταξύ των κρατών μελών σε άλλους τομείς όπως η ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού και η ανάπτυξη ικανοτήτων των εθνικών συστημάτων ΑΤΥ. Αυτού του είδους η συνεργασία θα πρέπει επίσης να διευκολύνει συνέργειες με πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά σε σχετικούς ψηφιακούς τομείς και τομείς που βασίζονται σε δεδομένα στον χώρο της υγείας και της περίθαλψης, με στόχο την παροχή πρόσθετων πραγματικών στοιχείων που συνδέονται με την ΑΤΥ. [Τροπολογία 41]

(24)  Προκειμένου να διασφαλιστούν διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινές εργασίες, η ομάδα συντονισμού θα πρέπει να προωθεί την ευρεία συμμετοχή και διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς. Ωστόσο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα διαφυλαχθούν η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η ποιότητα των κοινών εργασιών, θα πρέπει να αναπτυχθούν κανόνες για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, του δημόσιου χαρακτήρα και της αμεροληψίας των κοινών εργασιών και να εξασφαλιστεί ότι οι διαβουλεύσεις αυτές δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων. [Τροπολογία 42]

(24α)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο διάλογος μεταξύ της ομάδας συντονισμού και οργανώσεων ασθενών, οργανώσεων καταναλωτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα της υγείας, εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγείας και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, ιδίως μέσω ενός δικτύου ενδιαφερομένων μερών, με εγγύηση της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας των αποφάσεων που λαμβάνονται. [Τροπολογία 43]

(24β)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική λήψη αποφάσεων και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα φάρμακα, είναι σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων σε βασικά στάδια του κύκλου ζωής των φαρμάκων. [Τροπολογία 44]

(25)  Για τη διασφάλιση ενιαίας προσέγγισης στις κοινές εργασίες που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να θεσπίσει κοινό διαδικαστικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για τις κλινικές αξιολογήσεις, τις διαδικασίες των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και τις διαδικασίες των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων η ομάδα συντονισμού, που απαρτίζεται από τις εθνικές ή/και περιφερειακές αρχές και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας, με αναγνωρισμένη ικανότητα, ανεξαρτησία και αμεροληψία, είναι επιφορτισμένη να εκπονήσει μέθοδο που θα διασφαλίζει υψηλή ποιότητα των κοινών εργασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, την εν λόγω μεθοδολογία και ένα κοινό διαδικαστικό πλαίσιο για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να διαμορφωθούν διακριτοί κανόνες για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κατά τη διαμόρφωση αυτών των κανόνων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του δικτύου EUnetHTA, και ειδικότερα οι μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και το υπόδειγμα υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, . Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη πρωτοβουλίες ΑΤΥ χρηματοδοτούμενες από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και περιφερειακές πρωτοβουλίες στον τομέα ΑΤΥ, όπως η πρωτοβουλία Beneluxa και η δήλωση της Βαλέτας. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14). [Τροπολογία 45]

(25α)  Το μεθοδολογικό πλαίσιο, με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι, θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και υψηλά κλινικά αποδεικτικά στοιχεία με την επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης· θα πρέπει να στηρίζεται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν κυρίως από τυχαιοποιημένες διπλά τυφλές συγκριτικές κλινικές δοκιμές, μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις· και θα πρέπει, τέλος, να λαμβάνει υπόψη κλινικά κριτήρια που είναι χρήσιμα, συναφή, απτά, συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη κλινική κατάσταση, με προτίμηση στα «τελικά σημεία» (κλινικές παράμετροι). Τα έγγραφα που πρέπει να παρασχεθούν από τον αιτούντα θα πρέπει να αντιστοιχούν στα πλέον επίκαιρα και δημόσια δεδομένα. [Τροπολογία 46]

(25β)  Οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες της μεθοδολογίας, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των εμβολίων, θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και προσαρμοσμένες στις πολύ ειδικές συνθήκες, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ίδια επιστημονική αυστηρότητα και να διέπονται από τα ίδια επιστημονικά πρότυπα και δεν θα πρέπει ποτέ να είναι εις βάρος της ποιότητας των τεχνολογιών υγείας ή των κλινικών αποδεικτικών στοιχείων. [Τροπολογία 47]

(25γ)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει διοικητική υποστήριξη στις κοινές εργασίες της ομάδας συντονισμού, η οποία θα πρέπει να υποβάλει την τελική γνωμοδότηση ως αποτέλεσμα των εν λόγω εργασιών, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη. [Τροπολογία 48]

(26)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός είναι πλήρως λειτουργικός και προσαρμόζεται στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το περιεχόμενο των εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται, τις εκθέσεις και τις συνοπτικές εκθέσεις Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τους κανόνες για τη διαδικασία των κοινών κλινικών αξιολογήσεων, το περιεχόμενο των εγγράφων των αιτημάτων και τις εκθέσεις των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων, καθώς και τους κανόνες για την επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(15). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και να παραχωρείται στους εμπειρογνώμονές τους συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 49]

(27)  Προκείμενου να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι για τις κοινές εργασίες και τη σταθερή διοικητική υποστήριξη που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού, η Ένωση θα πρέπει να παρέχει εγγυάται σταθερή και μόνιμη δημόσια χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τις κοινές εργασίες και την εθελοντική συνεργασία, καθώς και για το πλαίσιο στήριξης που θα υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να καλύπτει το κόστος εκπόνησης των εκθέσεων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή, ώστε να στηρίζουν τη γραμματεία της ομάδας συντονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα σύστημα τελών σε όσους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας ζητούν τόσο κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις όσο και κοινές κλινικές αξιολογήσεις με σκοπό την έρευνα επί ιατρικών αναγκών που δεν καλύπτονται. Σε καμία περίπτωση τα τέλη αυτά δεν μπορούν να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες των κοινών εργασιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 50]

(28)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι κοινές εργασίες και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ΑΤΥ, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ΤΠ, η οποία θα περιέχει τις κατάλληλες βάσεις δεδομένων και ασφαλείς διαύλους επικοινωνίας, καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τη μεθοδολογία, την κατάρτιση και τα ενδιαφέροντα των αξιολογητών και των συμμετεχόντων στο δίκτυο ενδιαφερομένων μερών, και τις εκθέσεις και τα αποτελέσματα των κοινών εργασιών, που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει επίσης τη σύνδεση μεταξύ της πλατφόρμας ΤΠ και άλλων υποδομών δεδομένων που σχετίζονται με τους σκοπούς της ΑΤΥ, όπως τα αρχεία πραγματικών δεδομένων. [Τροπολογία 51]

(28α)  Η συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της χρηστής διακυβέρνησης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η διαφάνεια, η αντικειμενικότητα, η ανεξάρτητη εμπειρία και οι δίκαιες διαδικασίες. Η εμπιστοσύνη είναι προϋπόθεση για την επιτυχή συνεργασία και μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναλάβουν πραγματικές δεσμεύσεις και αν υπάρχει πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη υψηλής ποιότητας, ανάπτυξη ικανοτήτων και εκτέλεση υψηλού επιπέδου. [Τροπολογία 52]

(28β)  Δεδομένου ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός του τί μπορεί να θεωρηθεί ποιοτική καινοτομία η προστιθέμενη θεραπευτική αξία, είναι σκόπιμο να εγκρίνει η Ένωση ορισμούς αυτών των εννοιών με τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. [Τροπολογία 53]

(29)  Για τη διασφάλιση της ομαλής καθιέρωσης και λειτουργίας των κοινών αξιολογήσεων σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και για την εγγύηση της ποιότητάς τους, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος, η οποία θα επιτρέψει τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των κοινών αξιολογήσεων που διενεργούνται ετησίως. Ο αριθμός των αξιολογήσεων που θα διενεργούνται θα πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων και του αριθμού των κρατών μελών που συμμετέχουν, με στόχο στο τέλος της μεταβατικής περιόδου να επιτευχθεί πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων. Η καθιέρωση της εν λόγω μεταβατικής περιόδου θα παρέχει επίσης στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εναρμονίσουν πλήρως τα εθνικά τους συστήματα με το πλαίσιο για τις κοινές εργασίες, όσον αφορά την κατανομή των πόρων, τον χρονικό προσδιορισμό και την ιεράρχηση των αξιολογήσεων.

(30)  Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η συμμετοχή στις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν εναρμονισμένους κανόνες στις κλινικές αξιολογήσεις που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στις κοινές εργασίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή και ομαλή οργάνωση των κοινών εργασιών και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα ήδη συμμετέχοντα κράτη μέλη να αποσύρονται από το πλαίσιο των κοινών εργασιών. Οι κλινικές αξιολογήσεις που ξεκίνησαν στα κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνεχιστούν, εκτός αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν τη διακοπή τους. [Τροπολογία 54]

(31)  Για να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλαίσιο στήριξης εξακολουθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό Μετά τη μεταβατική περίοδο και πριν καταστεί υποχρεωτική η θέσπιση του εναρμονισμένου συστήματος ΑΤΥ που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των διατάξεων για το πεδίο εφαρμογής των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και τη λειτουργία του πλαισίου στήριξης το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Η έκθεση μπορεί να εξετάζει, ειδικότερα, κατά πόσο υφίσταται ανάγκη να μεταφερθεί το εν λόγω πλαίσιο στήριξης σε κάποιον οργανισμό της Ένωσης και να εισαχθεί μηχανισμός καταβολής τέλους, μέσω του οποίου οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας θα συνεισφέρουν επίσης στη χρηματοδότηση των κοινών εργασιών εκτίμησης επιπτώσεων για το σύνολο της διαδικασίας που εφαρμόστηκε. Η εν λόγω έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων θα πρέπει να αξιολογεί, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε νέες τεχνολογίες υγείας και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τον αντίκτυπο στην ποιότητα της καινοτομίας και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, καθώς και την καταλληλότητα του πεδίου εφαρμογής των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και της λειτουργίας του πλαισίου στήριξης. [Τροπολογία 55]

(32)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της συνεκτικότητας και της προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ και να υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. [Τροπολογία 56]

(33)  Η οδηγία 2011/24/ΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση ενισχύει και διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο εθελοντικού δικτύου που συνδέει τις εθνικές αρχές ή τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας που ορίζουν τα κράτη μέλη. Καθώς τα εν λόγω ζητήματα διευθετούνται από τον παρόντα κανονισμό, η οδηγία 2011/24/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(34)  Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ιδίως η σύγκλιση των κανόνων των κρατών μελών για τη διενέργεια κλινικών αξιολογήσεων σε εθνικό επίπεδο και η θέσπιση πλαισίου υποχρεωτικών κοινών κλινικών αξιολογήσεων ορισμένων τεχνολογιών υγείας σε επίπεδο Ένωσης των τεχνολογιών υγείας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, μπορούν μάλλον να επιτυγχάνονται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, [Τροπολογία 57]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του δικτύου EUnetHTA, ο παρών κανονισμός θεσπίζει: [Τροπολογία 58]

α)  το πλαίσιο στήριξης και τις διαδικασίες συνεργασίας για την κλινική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας σε επίπεδο Ένωσης· [Τροπολογία 59]

β)  κοινούς κανόνες κοινές μεθοδολογίες για την κλινική αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. [Τροπολογία 60]

2.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης και την κατανομή των πόρων που διατίθενται στους εν λόγω τομείς. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει την αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών για εθνικές αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών. [Τροπολογία 61]

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «φάρμακο»: το φάρμακο που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση όπως ορίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16)·

β)  «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: το ιατροτεχνολογικό προϊόν όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745·

βα)  «in vitro ιατροτεχνολογικό προϊόν»: το in vitro ιατροτεχνολογικό προϊόν όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746· [Τροπολογία 62]

ββ)  «αξιολόγηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος»: η αξιολόγηση μιας μεθόδου που περιλαμβάνει περισσότερα του ενός ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή μιας μεθόδου που περιλαμβάνει ιατροτεχνολογικό προϊόν και καθορισμένη αλυσίδα περίθαλψης άλλων θεραπειών· [Τροπολογία 63]

γ)  «τεχνολογία υγείας»: η τεχνολογία στον τομέα της υγείας όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/24/ΕΕ·

δ)  «αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας»: μια πολυεπιστημονική, συγκριτική διαδικασία αξιολόγησης, με βάση κλινικούς και μη κλινικούς τομείς αξιολόγησης, η οποία συλλέγει και αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με κλινικά και μη κλινικά ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση μιας τεχνολογίας υγείας·

ε)  «κοινή κλινική αξιολόγηση»: η συστηματική συλλογή και αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων για μια τεχνολογία υγείας σε πληροφοριών και η συγκριτική αξιολόγησή τους καθώς και η σύνθεση αυτών των διαδικασιών, η σύγκριση της εκάστοτε τεχνολογίας υγείας με μία ή περισσότερες άλλες τεχνολογίες υγείας, βάσει των ακόλουθων κλινικών τομέων αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας ή με τις υπάρχουσες διαδικασίες, που αποτελούν σημείο αναφοράς για μια συγκεκριμένη κλινική ένδειξη και, βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών κλινικών τεκμηρίων και βάσει συναφών με τους ασθενείς κλινικών κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους κλινικούς τομείς: την περιγραφή του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζεται μέσω μιας τεχνολογίας υγείας και την υφιστάμενη χρήση άλλων τεχνολογιών ή διαδικασιών υγείας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος υγείας, την περιγραφή και τον τεχνικό χαρακτηρισμό της τεχνολογίας υγείας, τη σχετική κλινική αποτελεσματικότητα και τη σχετική ασφάλεια της τεχνολογίας υγείας· [Τροπολογία 64]

στ)  «μη κλινική αξιολόγηση»: το μέρος της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας με βάση τους ακόλουθους μη κλινικούς τομείς αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας: το κόστος και την οικονομική αξιολόγηση μιας τεχνολογίας υγείας, τις δεοντολογικές, οργανωτικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές της χρήσης της·

ζ)  «συνεργατική αξιολόγηση»: η κλινική αξιολόγηση ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος που διενεργείται σε επίπεδο Ένωσης από ορισμένες ενδιαφερόμενες αρχές και φορείς στον τομέα αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση·

ζα)  «εκτίμηση»: άντληση συμπερασμάτων σχετικά με την προστιθέμενη αξία των σχετικών τεχνολογιών στο πλαίσιο εθνικών διαδικασιών εκτίμησης που μπορεί να λαμβάνουν υπόψη κλινικά αλλά και μη κλινικά δεδομένα και κριτήρια στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος περίθαλψης· [Τροπολογία 65]

ζβ)  «συναφή προς τους ασθενείς αποτελέσματα υγείας»: δεδομένα τα οποία αποτυπώνουν ή προβλέπουν τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα, την ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία και τα ανεπιθύμητα συμβάντα. [Τροπολογία 202]

Άρθρο 3

Η ομάδα συντονισμού των κρατών μελών για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

1.  Συστήνεται ομάδα συντονισμού των κρατών μελών για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (η «ομάδα συντονισμού»).

2.  Τα κράτη μέλη ορίζουν δικές τους αρμόδιες εθνικές ή περιφερειακές αρχές και φορείς για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας σε εθνικό επίπεδο ως μέλη της ομάδας συντονισμού και των υποομάδων της και ενημερώνουν την Επιτροπή επ’ αυτού και επί όποιας συνακόλουθης αλλαγής. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν πλέον της μίας αρμόδιας αρχής ή του ενός αρμόδιου φορέα για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας ως μέλη της ομάδας συντονισμού και μίας ή περισσότερων εκ των υποομάδων της. [Τροπολογία 66]

3.  Η ομάδα συντονισμού αποφασίζει βάσει ομοφωνίας ή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, βάσει ψηφοφορίας με απλή ειδική πλειοψηφία. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει μία ψήφο.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από την ομάδα συντονισμού είναι διαφανείς, με τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις ψήφους να τεκμηριώνονται και να καθίστανται δημοσίως διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων διαφωνιών. [Τροπολογία 203]

4.  Η προεδρία στις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού ασκείται από κοινού από την Επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και έναν συμπρόεδρο που εκλέγεται ετησίως μεταξύ των μελών της ομάδας για καθορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται στον εσωτερικό της κανονισμό εκ περιτροπής. Οι εν λόγω συμπρόεδροι εκτελούν αποκλειστικά διοικητικές λειτουργίες. [Τροπολογία 68]

5.  Τα μέλη της ομάδας συντονισμού, τα οποία είναι εθνικές ή περιφερειακές αρχές ή φορείς, ορίζουν τους αντιπροσώπους τους στην ομάδα συντονισμού και τις υποομάδες των οποίων αποτελούν μέλη, σε ad hoc ή μόνιμη βάση, και ενημερώνουν την Επιτροπή για τον ορισμό τους και για όποια συνακόλουθη αλλαγή. Τα κράτη μέλη δύνανται να ακυρώσουν αυτούς τους διορισμούς όταν αυτό δικαιολογείται βάσει των απαιτήσεων που σχετίζονται με τους διορισμούς. Ωστόσο, λόγω του φόρτου εργασίας, της σύνθεσης των υποομάδων ή των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι του ενός εμπειρογνώμονες από τις αρχές ή τους φορείς αυτούς για κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της αρχής ότι κάθε κράτος μέλος έχει μόνο μία ψήφο στη λήψη αποφάσεων. Οι ορισμοί λαμβάνουν υπόψη την εμπειρογνωσία που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της υποομάδας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενημερώνονται για όλους τους διορισμούς και τις πιθανές ακυρώσεις των διορισμών. [Τροπολογία 69]

6.  Για να διασφαλιστεί η ποιοτική εργασία, τα μέλη της ομάδας συντονισμού και οι ορισμένοι αντιπρόσωποί τους τηρούν τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της εμπιστευτικότητας προέρχονται από εθνικές ή περιφερειακές υπηρεσίες αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας ή φορείς που είναι αρμόδιοι σε αυτούς τους τομείς.

Τα μέλη της ομάδας συντονισμού, και γενικά οι εμπειρογνώμονες και οι αξιολογητές, δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα στη βιομηχανία ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας ή σε ασφαλιστικές εταιρείες, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία τους. Δεσμεύονται να ενεργούν στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος και με πνεύμα ανεξαρτησίας, και υποβάλλουν ετησίως δήλωση συμφερόντων. Οι εν λόγω δηλώσεις συμφερόντων καταχωρούνται στην πλατφόρμα ΤΠ (τεχνολογία πληροφοριών) σύμφωνα με το άρθρο 27 και θα είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Τα μέλη της ομάδας συντονισμού δηλώνουν, σε κάθε συνεδρίαση, οποιαδήποτε ειδικά συμφέροντα ενδέχεται να θεωρηθούν επιβαρυντικά για την ανεξαρτησία τους αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, το ενδιαφερόμενο μέλος της ομάδας συντονισμού αποσύρεται από τη συνεδρίαση ενώ τα σχετικά σημεία της ημερήσιας διάταξης γίνονται αντικείμενο εξέτασης. Η ρυθμιστική διαδικασία για τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iiia).

Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη διαδικασία και να προαχθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα, όλα τα εξεταζόμενα κλινικά δεδομένα πρέπει να έχουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και δημόσιας επικοινωνίας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά για εμπορικούς λόγους, η εμπιστευτικότητα ορίζεται με σαφήνεια και αιτιολογείται και τα εμπιστευτικά δεδομένα οριοθετούνται επακριβώς και προστατεύονται. [Τροπολογία 70]

7.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τον επικαιροποιημένο κατάλογο των ορισθέντων μελών της ομάδας συντονισμού και των υποομάδων της και λοιπών εμπειρογνωμόνων, μαζί με τα προσόντα και τα πεδία ειδίκευσής τους καθώς και την ετήσια δήλωση συμφερόντων τους, στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιούνται από την Επιτροπή σε ετήσια βάση και όποτε κρίνεται απαραίτητο λόγω της πιθανής διαμόρφωσης νέων συνθηκών. Οι επικαιροποιήσεις επίσης καθίστανται προσβάσιμες στο κοινό. [Τροπολογία 71]

8.  Η ομάδα συντονισμού:

α)  θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό διεξαγωγής των συνεδριάσεών της, τον οποίο επικαιροποιεί εφόσον κρίνεται αναγκαίο·

β)  συντονίζει και εγκρίνει τις εργασίες των υποομάδων της·

γ)  διασφαλίζει συνεργάζεται συνεργασία με τους οικείους φορείς σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διευκολύνει την παραγωγή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για τις εργασίες της· [Τροπολογία 72]

δ)  διασφαλίζει επαρκή συμμετοχή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπειρογνώμονες κατά την εκτέλεση των εργασιών της. Οι διαβουλεύσεις αυτές τεκμηριώνονται, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων στο κοινό δηλώσεων συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών στις εργασίες της με τα οποία πραγματοποιείται διαβούλευση και ενσωματώνονται στην τελική κοινή έκθεση αξιολόγησης· [Τροπολογία 73]

ε)  συστήνει υποομάδες για τα εξής:

i)  κοινές κλινικές αξιολογήσεις·

ii)  κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις·

iii)  αναγνώριση των αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας·

iv)  εθελοντική συνεργασία·

v)  κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών και των ετήσιων εκθέσεων και επικαιροποίηση των κοινών κανόνων και εγγράφων εργασίας.

9.  Η ομάδα συντονισμού μπορεί να συνέρχεται υπό διαφορετικές συνθέσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες τεχνολογιών υγείας: φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες τεχνολογίες υγείας.

10.  Η ομάδα συντονισμού μπορεί να συστήνει διαφορετικές υποομάδες για τις ακόλουθες κατηγορίες τεχνολογιών υγείας: φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες τεχνολογίες υγείας.

10α.  Εν πάση περιπτώσει, είναι διαθέσιμος στο κοινό ο εσωτερικός κανονισμός της ομάδας συντονισμού και των υποομάδων της, η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και λεπτομέρειες των ψηφοφοριών και των επεξηγήσεων ψήφου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της μειοψηφίας. [Τροπολογία 74]

Άρθρο 4

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και ετήσια έκθεση

1.  Η υποομάδα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 στοιχείο ε) καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών προς έγκριση από την ομάδα συντονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.  Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ορίζει τις κοινές εργασίες που θα διενεργηθούν κατά το ημερολογιακό έτος που έπεται της έγκρισής του, οι οποίες καλύπτουν:

α)  τον προγραμματισμένο αριθμό κοινών κλινικών αξιολογήσεων και τα είδη των τεχνολογιών υγείας που θα αξιολογηθούν·

β)  τον προγραμματισμένο αριθμό κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων·

γ)  την εθελοντική συνεργασία·

Το περιεχόμενο των στοιχείων α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου ορίζεται βάσει του αντικτύπου τους στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία ή τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. [Τροπολογία 75]

3.  Κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασιών, η ορισθείσα υποομάδα:

α)  λαμβάνει υπόψη την ετήσια μελέτη για τις αναδυόμενες τεχνολογίες υγείας που αναφέρεται στο άρθρο 18·

β)  λαμβάνει υπόψη τους πόρους που διατίθενται στην ομάδα συντονισμού για τις κοινές εργασίες·

γ)  διαβουλεύεται με την Επιτροπή και το δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών, στο πλαίσιο των ετήσιων συνεδριάσεων που ορίζονται στο άρθρο 26 για το σχέδιο του ετήσιου προγράμματος εργασιών και λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της τις παρατηρήσεις τους. [Τροπολογία 76]

4.  Η ορισθείσα υποομάδα καταρτίζει ετήσια έκθεση προς έγκριση από την ομάδα συντονισμού έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους.

5.  Η ετήσια έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές εργασίες που διενεργήθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της έγκρισής της.

5α.  Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 77]

Κεφάλαιο II

Κοινές εργασίες στον τομέα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας σε επίπεδο Ένωσης

Τμήμα 1

Κοινές κλινικές αξιολογήσεις

Άρθρο 5

Πεδίο εφαρμογής των κοινών κλινικών αξιολογήσεων

1.  Η ομάδα συντονισμού διενεργεί κοινές κλινικές αξιολογήσεις σχετικά με:

α)  φάρμακα που υπόκεινται στη διαδικασία χορήγησης άδειας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τροποποίησης που επήλθε στην απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας βάσει αλλαγής στη/στις θεραπευτική/-ές ένδειξη/ενδείξεις για την/τις οποία/-ες χορηγήθηκε η αρχική άδεια, με εξαίρεση τα φάρμακα που αδειοδοτούνται βάσει των άρθρων 10 και 10α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ·

αα)  άλλα φάρμακα που δεν υπόκεινται στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, όταν ο φορέας ανάπτυξης της τεχνολογίας υγείας έχει επιλέξει τη διαδικασία κεντρικής χορήγησης άδειας, εφόσον τα εν λόγω φάρμακα αντιπροσωπεύουν τεχνική, επιστημονική ή θεραπευτική καινοτομία ή η αδειοδότησή τους είναι προς το συμφέρον της δημοσίας υγείας· [Τροπολογία 78]

β)  ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ταξινομούνται στις κατηγορίες ΙΙβ και ΙΙΙ βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745, για τα οποία οι σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν παράσχει επιστημονική γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για την κλινική αξιολόγηση βάσει του άρθρου 54 του εν λόγω κανονισμού και τα οποία θεωρούνται σημαντικές καινοτομίες με σημαντικό, δυνητικά, αντίκτυπο στη δημόσια υγεία ή στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης· [Τροπολογία 79]

γ)  in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ταξινομούνται στην κατηγορία Δ βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/746, για τα οποία οι σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων έχουν παράσχει τη γνώμη τους στο πλαίσιο της διαδικασίας βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμούμ και τα οποία θεωρούνται σημαντικές καινοτομίες με μεγάλο δυνητικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία ή στα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. [Τροπολογία 80]

2.  Η ομάδα συντονισμού επιλέγει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) για διενέργεια κοινών κλινικών αξιολογήσεων βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α)  τις μη ικανοποιούμενες ιατρικές ανάγκες·

β)  τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία ή τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

γ)  τη σημαντική διασυνοριακή διάσταση·

δ)  τη μεγάλη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης·

ε)  τους διαθέσιμους πόρους·

εα)  ανάγκη για μεγαλύτερη κλινική τεκμηρίωση· [Τροπολογία 81]

εβ)  κατόπιν αιτήματος του φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. [Τροπολογία 82]

Άρθρο 6

Κατάρτιση των εκθέσεων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων

1.  Η ομάδα συντονισμού ξεκινά τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις των τεχνολογιών υγείας βάσει του ετήσιου προγράμματος εργασιών της, ορίζοντας μια υποομάδα που επιβλέπει την κατάρτιση της έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης για λογαριασμό της ομάδας συντονισμού.

Η έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης συνοδεύεται από μια συνοπτική έκθεση και που περιέχει τουλάχιστον τα κλινικά δεδομένα που συγκρίθηκαν, τα «τελικά σημεία», τους δείκτες σύγκρισης, τη μεθοδολογία, τα κλινικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και τα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη σχετική αποτελεσματικότητα, και τους περιορισμούς της αξιολόγησης, τις διιστάμενες απόψεις, μια σύνοψη των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν. Αμφότερες καταρτίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τις απαιτήσεις που θεσπίζονται βάσει των άρθρων 11, 22 και 23 από την ομάδα συντονισμού και δημοσιοποιούνται, ανεξάρτητα από τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Για τα φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), η έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης εγκρίνεται από την ομάδα συντονισμού εντός 80-100 ημερών προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τα χρονοδιαγράμματα για την τιμολόγηση και την επιστροφή δαπανών που ορίζονται στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου(17). [Τροπολογία 83]

2.  Η ορισθείσα υποομάδα ζητά από τους φορείς τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας να υποβάλουν υποβάλει όλα τα διαθέσιμα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα στοιχεία τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών αποτελεσμάτων, που απαιτούνται για την κοινή κλινική αξιολόγηση. Τα ανωτέρω έγγραφα περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα δεδομένα που προέρχονται από όλες τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και όλες τις μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία, καθώς αμφότερα έχουν μεγάλη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των αξιολογήσεων.

Για τα φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), στην τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α)  το έγγραφο υποβολής·

β)  μια ένδειξη της κατάστασης της άδειας κυκλοφορίας·

γ)  αν διατίθεται, η ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησης (EPAR), συμπεριλαμβανομένης της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (ΠΧΠ)· ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων παρέχει τις σχετικές εγκεκριμένες εκθέσεις επιστημονικής αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού·

δ)  κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα των πρόσθετων μελετών που ζητήθηκαν από την ομάδα συντονισμού και διατίθενται στον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας·

ε)  κατά περίπτωση και αν διατίθενται στον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας, οι ήδη διαθέσιμες εκθέσεις ΑΤΥ σχετικά με την εν λόγω τεχνολογία υγείας·

στ)  πληροφορίες σχετικά με μελέτες και μητρώα καταγραφής μελετών που διατίθενται στον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας.

Οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα δεδομένα που ζητούνται.

Οι αξιολογητές μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες βάσεις δεδομένων και πηγές κλινικών πληροφοριών, όπως μητρώα ασθενών, βάσεις δεδομένων ή τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή κρίνεται απαραίτητη για να συμπληρωθούν οι πληροφορίες που παρέχει ο φορέας ανάπτυξης και να διενεργηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κλινική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Η δυνατότητα αναπαραγωγής της αξιολόγησης απαιτεί δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Οι αξιολογητές είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι έναντι των φορέων ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Μπορεί να πραγματοποιείται διαβούλευση με τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας, αλλά οι φορείς αυτοί δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης. [Τροπολογία 84]

2α.  Η ομάδα συντονισμού μπορεί δικαιολογημένα να θεωρεί, στην περίπτωση των ορφανών φαρμάκων, ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος ή πρόσθετα στοιχεία που υποστηρίζουν μια περαιτέρω κλινική ανάλυση πέραν της αξιολόγησης του σημαντικού οφέλους που έχει ήδη διενεργηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. [Τροπολογία 85]

3.  Η ορισθείσα υποομάδα διορίζει έναν αξιολογητή και έναν συναξιολογητή μεταξύ των μελών της για να πραγματοποιήσουν την κοινή κλινική αξιολόγηση. Ο αξιολογητής και ο συναξιολογητής δεν είναι αυτοί που διορίστηκαν προηγουμένως βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 3, εκτός από εξαιρετικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η απαραίτητη ειδική εμπειρογνωμοσύνη, και με την επιφύλαξη της έγκρισης της ομάδας συντονισμού. Για τον διορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική εμπειρογνωσία που απαιτείται για την αξιολόγηση. [Τροπολογία 86]

4.  Ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, καταρτίζει το σχέδιο έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση.

5.  Τα συμπεράσματα της έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης περιορίζονται στα εξής συμπεριλαμβάνουν: [Τροπολογία 87]

α)  την ανάλυση των σχετικών συνεπειών της σχετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της υπό αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας, όσον αφορά τα συναφή προς τους ασθενείς αποτελέσματα υγείας την κλινική οντότητα και την ομάδα ασθενών «τελικά σημεία» που έχουν επιλεγεί προς αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων της θνησιμότητας, της νοσηρότητας και της ποιότητας ζωής, και σε σχέση με μια ή περισσότερες θεραπείες σύγκρισης που θα καθοριστούν από την ομάδα συντονισμού· [Τροπολογία 88]

β)  τον βαθμό βεβαιότητας των σχετικών συνεπειών βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων κλινικών στοιχείων και σε σύγκριση με τις βέλτιστες τυποποιημένες θεραπείες. Η αξιολόγηση βασίζεται στα κλινικά «τελικά σημεία» που ορίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της τεκμηριωμένης ιατρικής, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας, τη συντόμευση της διάρκειας της νόσου, την παράταση της επιβίωσης, τη μείωση των παρενεργειών ή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συγχρόνως, παρουσιάζονται και οδηγίες για διαφορές που έχουν να κάνουν με υποομάδες. [Τροπολογία 89]

Τα συμπεράσματα δεν περιλαμβάνουν αξιολόγηση.

Ο αξιολογητής και η συναξιολογητής εξασφαλίζουν ότι η επιλογή των σχετικών ομάδων ασθενών είναι αντιπροσωπευτική για τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ώστε να μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των τεχνολογιών αυτών από εθνικούς προϋπολογισμούς για την υγεία. [Τροπολογία 90]

6.  Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης, ο αξιολογητής θεωρήσει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, δύναται να ζητήσει από την ορισθείσα υποομάδα να αναστείλει την καθορισμένη προθεσμία για την κατάρτιση της έκθεσης και να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Αφού συμβουλευθεί τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας σχετικά με τον χρόνο που χρειάζεται για να υποβάλει τα απαραίτητα πρόσθετα στοιχεία, ο αξιολογητής προσδιορίζει στο αίτημά του τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για τις οποίες αναστέλλεται η κατάρτιση της έκθεσης. Όταν κατά τη διαδικασία παρουσιαστούν νέα κλινικά στοιχεία, ο εν λόγω φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας κοινοποιεί επίσης με δική του πρωτοβουλία αυτές τις νέες πληροφορίες στον αξιολογητή. [Τροπολογία 205]

7.  Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και της συνοπτικής έκθεσης, τα μέλη της ορισθείσας υποομάδας ή της ομάδας συντονισμού υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλει παρατηρήσεις εντός ελάχιστου χρονικού πλαισίου 30 εργάσιμων ημερών. [Τροπολογία 92]

8.  Ο αξιολογητής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση στον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο εν λόγω φορέας μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για υποβολή παρατηρήσεων. [Τροπολογία 93]

9.  Η ορισθείσα υποομάδα διασφαλίζει ότι παρέχεται δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των κλινικών εμπειρογνωμόνων, Ασθενείς, οργανώσεις καταναλωτών, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ΜΚΟ, άλλες ενώσεις φορέων ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και κλινικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και της συνοπτικής έκθεσης και καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται από την ορισθείσα υποομάδα.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις μέσω της πλατφόρμας ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 94]

10.  Αφού παραληφθούν και ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 7, 8 και 9, ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση και υποβάλει τις εν λόγω εκθέσεις στην ορισθείσα υποομάδα και την Επιτροπή για υποβολή παρατηρήσεων ομάδα συντονισμού για υποβολή παρατηρήσεων. Η Επιτροπή δημοσιεύει όλες τις παρατηρήσεις, οι οποίες απαντώνται δεόντως, στην Πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 27. [Τροπολογία 95]

11.  Ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της ορισθείσας υποομάδας και της Επιτροπής ομάδας συντονισμού και υποβάλει το τελικό σχέδιο έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση στην ομάδα συντονισμού προς έγκριση για την τελική έγκρισή της. [Τροπολογία 96]

12.  Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την τελική έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση, εφόσον είναι δυνατόν με ομοφωνία ή, αν κρίνεται απαραίτητο, με απλή ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών.

Οι αποκλίνουσες θέσεις και οι λόγοι στους οποίους βασίζονται οι εν λόγω θέσεις καταγράφονται στην τελική έκθεση.

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση ευαισθησίας αν υπάρχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  διαφορετικές γνώμες για τις μελέτες που πρόκειται να εξαιρεθούν λόγω σοβαρών προκαταλήψεων·

β)  αποκλίνουσες θέσεις αν εξαιρούνται μελέτες καθώς δεν αντικατοπτρίζουν την ενημερωμένη τεχνολογική ανάπτυξη· ή

γ)  διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό των ορίων έλλειψης συνάφειας σε σχέση με τα τελικά σημεία που σχετίζονται με τους ασθενείς.

Η επιλογή του ενός ή των περισσότερων δεικτών σύγκρισης και των τελικών σημείων που σχετίζονται με τους ασθενείς αιτιολογείται ιατρικώς και τεκμηριώνεται στην τελική έκθεση.

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τα αποτελέσματα της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13. Οι εκθέσεις επιστημονικής διαβούλευσης δημοσιοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων. [Τροπολογία 206]

13.  Ο αξιολογητής διασφαλίζει την απομάκρυνση οποιασδήποτε πληροφορίας ευαίσθητου χαρακτήρα από εμπορική άποψη από την ότι η εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη η συνοπτική έκθεση περιέχουν τις κλινικές πληροφορίες που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης, καθώς και τη μεθοδολογία και τις μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν. Ο αξιολογητής διαβουλεύεται με τον φορέα ανάπτυξης όσον αφορά την έκθεση πριν από τη δημοσίευσή της. Ο φορέας ανάπτυξης έχει στη διάθεσή του 10 εργάσιμες ημέρες για να ενημερώσει τον αξιολογητή σχετικά με τις πληροφορίες που θεωρεί εμπιστευτικές και να δικαιολογήσει τον εμπορικά ευαίσθητο χαρακτήρα τους. Ως έσχατο μέσο, ο αξιολογητής και ο συναξιολογητής αποφασίζουν εάν η απαίτηση εμπιστευτικότητας του φορέα ανάπτυξης είναι δικαιολογημένη. [Τροπολογία 98]

14.  Η ομάδα συντονισμού διαβιβάζει την εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση στον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και την Επιτροπή, η οποία κοινοποιεί αμφότερες τις εκθέσεις στην πλατφόρμα ΤΠ. [Τροπολογία 99]

14α.  Μόλις λάβει την εγκεκριμένη έκθεση για την κοινή κλινική αξιολόγηση και τη συνοπτική έκθεση, ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας μπορεί να εκφράσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην ομάδα συντονισμού και στην Επιτροπή εντός επτά εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ανάπτυξης παρέχει λεπτομερείς λόγους για τις αντιρρήσεις του. Η ομάδα συντονισμού αξιολογεί τις αντιρρήσεις εντός επτά εργάσιμων ημερών και αναθεωρεί την έκθεση όπως κρίνεται απαραίτητο.

Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει και υποβάλλει την τελική έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης, τη συνοπτική έκθεση και ένα επεξηγηματικό έγγραφο στο οποίο αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αντιρρήσεις του αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και της Επιτροπής. [Τροπολογία 100]

14β.  Η κοινή έκθεση κλινικής αξιολόγησης και η συνοπτική έκθεση είναι έτοιμες το νωρίτερο σε 80 ημέρες και το αργότερο σε 100 ημέρες, εκτός από δικαιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες, λόγω κλινικών αναγκών, η διαδικασία πρέπει αντίστοιχα να επισπευσθεί ή να καθυστερήσει. [Τροπολογία 101]

14γ.  Σε περίπτωση που ο αιτών φορέας ανάπτυξης των τεχνολογιών, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, ανακαλεί την αίτηση εξουσιοδότησης της κυκλοφορίας, ή σε περίπτωση που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διακόψει την αξιολόγηση, η ομάδα συντονισμού ενημερώνεται σχετικά, ώστε να σταματήσει τη διαδικασία της κοινής κλινικής αξιολόγησης. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους λόγους ανάκλησης της αίτησης ή της διακοπής της αξιολόγησης στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 102]

Άρθρο 7

Κατάλογος αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας

1.  Εφόσον Η Επιτροπή θεωρήσει ότι η εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και η συνοπτική έκθεση πληρούν τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, εντάσσει την ονομασία της τεχνολογίας υγείας που αποτέλεσε αντικείμενο της εγκεκριμένης έκθεσης και της εγκεκριμένης συνοπτικής έκθεσης, είτε εγκρίθηκε είτε όχι, στον κατάλογο των τεχνολογιών υγείας που έχουν υποβληθεί σε κοινή κλινική αξιολόγηση («κατάλογος αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας» ή «κατάλογος») το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της εγκεκριμένης έκθεσης και της συνοπτικής έκθεσης από την ομάδα συντονισμού. [Τροπολογία 103]

2.  Εφόσον, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εγκεκριμένης έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και της συνοπτικής έκθεσης, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και η συνοπτική έκθεση δεν πληρούν τις ουσιαστικές και διαδικαστικές νομικές απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, ενημερώνει την ομάδα συντονισμού σχετικά με τους λόγους που την οδήγησαν στο εν λόγω συμπέρασμα και ζητά από αυτήν να επανεξετάσει την έκθεση και τη συνοπτική έκθεση την αξιολόγηση, αναφέροντας τους λόγους. [Τροπολογία 104]

3.  Η ορισθείσα υποομάδα λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και καλεί τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας να υποβάλει παρατηρήσεις εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η ορισθείσα υποομάδα επανεξετάζει την έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και την συνοπτική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλε ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, τροποποιεί κατάλληλα την έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση και τις υποβάλει στην ομάδα συντονισμού. Εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφοι 12 έως 14 η Επιτροπή, ως προς το διαδικαστικό σκέλος, πριν την έκδοση τελικής γνώμης. [Τροπολογία 105]

4.  Μετά την υποβολή της τροποποιημένης εγκεκριμένης έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης και της συνοπτικής έκθεσης και, εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποιημένη εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και η συνοπτική έκθεση πληρούν τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, εντάσσει την ονομασία της τεχνολογίας υγείας που αποτέλεσε αντικείμενο της έκθεσης και της συνοπτικής έκθεσης στον κατάλογο αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας. [Τροπολογία 106]

5.  Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τροποποιημένη εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και η συνοπτική έκθεση δεν πληρούν τις ουσιαστικές και διαδικαστικές απαιτήσεις που ορίζει ο παρών κανονισμός, αρνείται να εντάξει την ονομασία της τεχνολογίας υγείας στον κατάλογο η τεχνολογία υγείας που αποτέλεσε αντικείμενο της αξιολόγησης εντάσσεται στον κατάλογο, μαζί με τη συνοπτική έκθεση της αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή, και όλα τα εν λόγω έγγραφα δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 27. Η Επιτροπή ενημερώνει την ομάδα συντονισμού επ’ αυτού, αναφέροντας τους λόγους για τη μη ένταξη την αρνητική έκθεση. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τη σχετική τεχνολογία υγείας. Η ομάδα συντονισμού ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και συμπεριλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις στην ετήσια έκθεσή της. [Τροπολογία 107]

6.  Όσον αφορά τις τεχνολογίες υγείας που εντάσσονται στον κατάλογο αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας, η Επιτροπή δημοσιεύει στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27 την εγκεκριμένη έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27 καθώς και όλες τις παρατηρήσεις ενδιαφερομένων μερών και τις ενδιάμεσες εκθέσεις και τις θέτει στη διάθεση του αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την ένταξή τους στον κατάλογο. [Τροπολογία 108]

Άρθρο 8

Χρήση των εκθέσεων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων σε επίπεδο κρατών μελών

1.  Για τις τεχνολογίες υγείας που περιέχονται στον κατάλογο των αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας ή για όσες έχει ξεκινήσει κοινή κλινική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη: [Τροπολογία 109]

α)  δεν διενεργούν κλινική αξιολόγηση ή αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης μιας τεχνολογίας υγείας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αξιολογημένων τεχνολογιών υγείας ή για την οποία έχει ξεκινήσει κοινή κλινική αξιολόγηση χρησιμοποιούν τις εκθέσεις της κοινής κλινικής αξιολόγησης στις δικές τους αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας σε επίπεδο κράτους μέλους· [Τροπολογία 110]

β)  εφαρμόζουν τις εκθέσεις της κοινής κλινικής αξιολόγησης στις δικές τους αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας δεν επαναλαμβάνουν την κοινή κλινική αξιολόγηση σε επίπεδο κράτους μέλους. [Τροπολογία 111]

1α.  Η απαίτηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες να διενεργούν αξιολογήσεις για την προστιθέμενη κλινική αξία των εν λόγω τεχνολογιών στο πλαίσιο των εθνικών ή περιφερειακών διαδικασιών εκτίμησης, οι οποίες δύνανται να λαμβάνουν υπόψη κλινικά και μη κλινικά δεδομένα και στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο κράτος μέλος, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν της κοινής κλινικής αξιολόγησης και είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθούν η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας και η συνολική διαδικασία τιμολόγησης και επιστροφής δαπανών.

Οι εν λόγω συμπληρωματικές αξιολογήσεις μπορούν να συγκρίνουν την εκάστοτε τεχνολογία με έναν δείκτη σύγκρισης ο οποίος αντιπροσωπεύει το βέλτιστο διαθέσιμο πρότυπο περίθαλψης με βάση αποδεικτικά στοιχεία στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και ο οποίος, παρά το αίτημα του εν λόγω κράτους μέλους στη διάρκεια του διερευνητικού σταδίου, δεν συμπεριλήφθηκε στην κοινή κλινική αξιολόγηση. Μπορούν επίσης να αξιολογούν την τεχνολογία σε ένα ειδικό για το συγκεκριμένο κράτος σύστημα περίθαλψης, με βάση την κλινική πρακτική του ή το πλαίσιο που επιλέχθηκε για την επιστροφή δαπανών.

Οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο πρέπει να είναι αιτιολογημένο, αναγκαίο και αναλογικό με την επίτευξη αυτού του στόχου, να μην έχει ως αποτέλεσμα επανάληψη των εργασιών που επιτελούνται σε επίπεδο Ένωσης και να μην καθυστερεί αδικαιολόγητα την πρόσβαση των ασθενών στις εν λόγω τεχνολογίες.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ομάδα συντονισμού την πρόθεσή τους να συμπληρώσουν την κοινή κλινική αξιολόγηση με τη χρήση άλλων μέσων και παρέχουν σχετική αιτιολόγηση. [Τροπολογία 112]

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μιας τεχνολογίας υγείας η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινής κλινικής αξιολόγησης εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωσή της. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα συμπεράσματα της έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης στο σύνολο της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας. Η Επιτροπή υποβάλλουν στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27 πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συνεκτιμήθηκε η κοινή κλινική αξιολόγηση κατά την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας σε επίπεδο κράτους μέλους, όπως και άλλα κλινικά δεδομένα και πρόσθετα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να διευκολύνει την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών μέσω της πλατφόρμας ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 113]

Άρθρο 9

Επικαιροποιήσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων

1.  Η ομάδα συντονισμού πραγματοποιεί επικαιροποιήσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων εφόσον:

α)  η απόφαση της Επιτροπής για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε ένα φάρμακο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) προϋπέθετε την πλήρωση πρόσθετων απαιτήσεων μετά τη χορήγηση της άδειας·

β)  η αρχική έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης προσδιόριζε την ανάγκη επικαιροποίησης εφόσον προέκυπταν πρόσθετα στοιχεία για περαιτέρω αξιολόγηση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εν λόγω έκθεση· [Τροπολογία 114]

βα)  υποβάλλεται αίτημα από κράτος μέλος ή φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας που θεωρεί ότι υπάρχουν νέα κλινικά στοιχεία· [Τροπολογία 115]

ββ)  παρέλθουν πέντε έτη από την αξιολόγηση, υπάρχουν σημαντικά νέα κλινικά στοιχεία ή και νωρίτερα εάν προκύψουν νέα κλινικά στοιχεία ή δεδομένα. [Τροπολογία 116]

1α.  Στα στοιχεία α), β), βα) και ββ) του πρώτου εδαφίου, ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας οφείλει να υποβάλει αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες. Διαφορετικά, η προηγούμενη κοινή αξιολόγηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8.

Συνεχίζεται η λειτουργία της βάσης δεδομένων «EVIDENT» για τη συλλογή κλινικών στοιχείων που ανακύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας υγείας σε πραγματικές συνθήκες, όπως και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων στην υγεία. [Τροπολογία 117]

2.  Η ομάδα συντονισμού μπορεί να πραγματοποιεί επικαιροποιήσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων εφόσον ζητηθεί από ένα ή περισσότερα από τα μέλη της.

Επικαιροποιήσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων ζητούνται όταν δημοσιοποιούνται ή καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο της αρχικής κοινής έκθεσης. Όταν ζητείται η επικαιροποίηση της έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης, το μέλος που την πρότεινε μπορεί να επικαιροποιήσει την έκθεση αυτή και να την υποβάλει προς έγκριση από τα άλλα κράτη μέλη με αμοιβαία αναγνώριση. Κατά την επικαιροποίηση της έκθεσης της κοινής κλινικής αξιολόγησης, το κράτος μέλος εφαρμόζει τις μεθόδους και τα πρότυπα που καθορίζονται από την ομάδα συντονισμού.

Όταν τα κράτη μέλη διαφωνούν με την επικαιροποίηση, η υπόθεση παραπέμπεται στην ομάδα συντονισμού. Η ομάδα συντονισμού αποφασίζει εάν θα πραγματοποιήσει επικαιροποίηση με βάση τα νέα στοιχεία.

Όταν μια επικαιροποίηση εγκρίνεται με αμοιβαία αναγνώριση ή μετά από την απόφαση της ομάδας συντονισμού, η έκθεση της κοινής κλινικής αξιολόγησης θεωρείται ότι έχει επικαιροποιηθεί. [Τροπολογία 118]

3.  Οι επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που καθορίζονται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 10

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1:

α)  η μάδα συντονισμού:

i)  καθορίζει τον ετήσιο αριθμό προγραμματισμένων κοινών κλινικών αξιολογήσεων βάσει του αριθμού των κρατών μελών που συμμετέχουν και των διαθέσιμων πόρων·

ii)  επιλέγει τα φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) για κοινή κλινική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

β)  μέλη της ομάδας συντονισμού των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στις κοινές κλινικές αξιολογήσεις:

i)  δεν ορίζονται ως αξιολογητές ή συναξιολογητές·

ii)  δεν υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια έκθεσης των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και τις συνοπτικές εκθέσεις·

iii)  δεν συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης των τελικών εκθέσεων των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και των συνοπτικών εκθέσεων·

iv)  δεν συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των τμημάτων των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών σχετικά με τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις·

v)  δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 όσον αφορά τις τεχνολογίες υγείας που έχουν υποβληθεί σε κοινή κλινική αξιολόγηση.

Άρθρο 11

Έγκριση λεπτομερών διαδικαστικών κανόνων για τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις

1.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, διαμορφώνει, με εκτελεστικές πράξεις, διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με: [Τροπολογία 119]

α)  την υποβολή πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων από τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας· [Τροπολογία 120]

β)  τον ορισμό των αξιολογητών και των συναξιολογητών·

γ)  τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικαστικών σταδίων και του χρονικού τους πλαισίου· [Τροπολογία 121]

δ)  τις επικαιροποιήσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων·

ε)  τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την εκπόνηση και την επικαιροποίηση κοινών κλινικών αξιολογήσεων φαρμάκων τους οργανισμούς και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων· [Τροπολογία 122]

στ)  τη συνεργασία με τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τις ομάδες εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση και την επικαιροποίηση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

2.  Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις

Άρθρο 12

Αιτήματα για κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις

1.  Οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια κοινής επιστημονικής διαβούλευσης με την ομάδα συντονισμού, με σκοπό να αποκτήσουν επιστημονικές συμβουλές όσον αφορά τα δεδομένα και τα στοιχεία που ενδεχομένως θα ζητηθούν στο πλαίσιο της κοινής κλινικής αξιολόγησης τις κλινικές πτυχές, για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό των επιστημονικών μελετών και των ερευνών, με σκοπό την επίτευξη των καλύτερων δυνατών επιστημονικών στοιχείων, τη βελτίωση της προβλεψιμότητας, την ευθυγράμμιση των ερευνητικών προτεραιοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας, ούτως ώστε να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά τεκμήρια. [Τροπολογία 123]

Οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για φάρμακα μπορούν να ζητήσουν η κοινή επιστημονική διαβούλευση να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία παροχής επιστημονικών συμβουλών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 1 στοιχείο ξ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004. Σε αυτή την περίπτωση, καταθέτουν το εν λόγω αίτημα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για παροχή επιστημονικών συμβουλών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

2.  Κατά την εξέταση του αιτήματος για διενέργεια κοινής επιστημονικής διαβούλευσης, η ομάδα συντονισμού λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  την πιθανότητα η υπό ανάπτυξη τεχνολογία υγείας να αποτελέσει αντικείμενο κοινής κλινικής αξιολόγησης βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1·

β)  τις μη ικανοποιούμενες ιατρικές ανάγκες·

γ)  τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία ή τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

δ)  τη σημαντική διασυνοριακή διάσταση·

ε)  τη μεγάλη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ένωσης·

στ)  τους διαθέσιμους πόρους·

στα)  τις ενωσιακές προτεραιότητες της κλινικής έρευνας. [Τροπολογία 124]

3.  Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, η ομάδα συντονισμού ενημερώνει τον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας εάν θα προβεί ή όχι σε κοινή επιστημονική διαβούλευση. Εφόσον η ομάδα συντονισμού απορρίψει το αίτημα, ενημερώνει τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας επ’ αυτού και εξηγεί τους λόγους έχοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2.

Οι κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις δεν επηρεάζουν την αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία της κοινής τεχνολογικής αξιολόγησης ούτε και τα αποτελέσματα ή πορίσματά της. Ο αξιολογητής και ο συναξιολογητής που ορίζονται για τη διενέργειά της δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 3 δεν είναι οι ίδιοι με τον αξιολογητή και τον συναξιολογητή που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 για την κοινή κλινική αξιολόγηση.

Το αντικείμενο και μια σύνοψη του περιεχομένου των διαβουλεύσεων δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. [Τροπολογία 125]

Άρθρο 13

Κατάρτιση των εκθέσεων των Διαδικασία κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων [Τροπολογία 126]

1.  Κατόπιν της αποδοχής ενός αιτήματος για διενέργεια κοινής επιστημονικής διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 12 και βάσει του ετήσιου προγράμματος εργασιών της, η ομάδα συντονισμού ορίζει μια υποομάδα που επιβλέπει την κατάρτιση της έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης για λογαριασμό της ομάδας συντονισμού.

Η έκθεση της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες τη διαδικασία και την υποβολή εγγράφων που θεσπίζονται βάσει των άρθρων 16 και 17. [Τροπολογία 127]

2.  Η ορισθείσα υποομάδα ζητά από τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας να υποβάλει τα διαθέσιμα και επικαιροποιημένα έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες όλα τα στάδια επεξεργασίας των πληροφοριών, τα δεδομένα και τα στοιχεία τις μελέτες που απαιτούνται για την κοινή επιστημονική διαβούλευση, όπως τα διαθέσιμα δεδομένα που προέρχονται από όλες τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και όλες τις μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία. Ενδέχεται να αναπτυχθεί μια προσαρμοσμένη διαδικασία κλινικής αξιολόγησης για τα ορφανά φάρμακα λόγω του περιορισμένου αριθμού ασθενών που έχουν εγγραφεί σε κλινικές δοκιμές ή/και της έλλειψης δείκτη σύγκρισης. Όλες οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται, μετά την ολοκλήρωση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων.

Η ενδιαφερόμενη ορισθείσα υποομάδα και ο ενδιαφερόμενος φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας πραγματοποιούν κοινή συνεδρίαση με βάση την τεκμηρίωση που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο. [Τροπολογία 128]

3.  Η ορισθείσα υποομάδα διορίζει έναν αξιολογητή και έναν συναξιολογητή μεταξύ των μελών της, με αρμοδιότητα τη διενέργεια της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης, που δεν είναι οι ίδιοι με τον αξιολογητή και τον συναξιολογητή που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3. Για τον διορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική εμπειρογνωσία που απαιτείται για την αξιολόγηση. [Τροπολογία 129]

4.  Ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, καταρτίζει το σχέδιο έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης.

5.  Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης, ο αξιολογητής θεωρήσει ότι απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για την ολοκλήρωση της έκθεσης, δύναται να ζητήσει από την ορισθείσα ομάδα να αναστείλει την καθορισμένη προθεσμία για την κατάρτιση της έκθεσης και να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Αφού συμβουλευθεί τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας σχετικά με τον χρόνο που χρειάζεται για να υποβάλει τα απαραίτητα πρόσθετα στοιχεία, ο αξιολογητής προσδιορίζει στο αίτημά του τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για τις οποίες αναστέλλεται η κατάρτιση της έκθεσης.

6.  Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής επιστημονικής αξιολόγησης, τα μέλη της ορισθείσας υποομάδας υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

7.  Ο αξιολογητής διαβιβάζει το σχέδιο έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης στον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο φορέας μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις για να υποβάλει παρατηρήσεις και ορίζει προθεσμία για την υποβολή των εν λόγω παρατηρήσεων. [Τροπολογία 130]

8.  Η ορισθείσα υποομάδα διασφαλίζει ότι παρέχεται δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των κλινικών εμπειρογνωμόνων, Ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας, οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι κλινικοί εμπειρογνώμονες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης και καθορίζει προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις. [Τροπολογία 131]

9.  Αφού παραληφθούν και ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες και οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται βάσει των παραγράφων 2, 6, 7 και 8, ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης και το υποβάλει στην ορισθείσα υποομάδα για υποβολή παρατηρήσεων. Όλες οι παρατηρήσεις, που είναι δημόσιες και απαντώνται όταν απαιτείται, δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 27, μετά την οριστικοποίηση της κοινής κλινικής αξιολόγησης. Στις παρατηρήσεις που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων μερών καθώς και τυχόν διαφορές απόψεων που διατυπώθηκαν από τα μέλη της υποομάδας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. [Τροπολογία 132]

10.  Όταν η κοινή επιστημονική διαβούλευση διενεργείται παράλληλα με την παροχή επιστημονικών συμβουλών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο αξιολογητής επιδιώκει να υπάρχει συντονισμός με τον εν λόγω οργανισμό για την επίτευξη συνοχής μεταξύ των συμπερασμάτων της έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης και εκείνων που προκύπτουν από τις επιστημονικές συμβουλές το χρονικό πλαίσιο. [Τροπολογία 133]

11.  Ο αξιολογητής, επικουρούμενος από τον συναξιολογητή, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της ορισθείσας υποομάδας και υποβάλει το τελικό σχέδιο έκθεσης της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης στην ομάδα συντονισμού.

12.  Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την τελική έκθεση της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης, εφόσον είναι δυνατόν με ομοφωνία ή, αν κρίνεται απαραίτητο, με απλή ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών το αργότερο 100 ημέρες μετά την έναρξη της κατάρτισης της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4. [Τροπολογία 207]

Άρθρο 14

Εκθέσεις των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων

1.  Η ομάδα συντονισμού κοινοποιεί την εγκεκριμένη έκθεση της κοινής επιστημονικής διαβούλευσης στον αιτούντα φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες μετά την έγκρισή της.

2.  Η ομάδα συντονισμού περιλαμβάνει ανώνυμες συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις στις ετήσιες εκθέσεις της και στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν το αντικείμενο των διαβουλεύσεων και τις παρατηρήσεις.

Οι εκθέσεις επιστημονικής διαβούλευσης δημοσιοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων. [Τροπολογία 135]

3.  Τα κράτη μέλη δεν διενεργούν επιστημονική διαβούλευση ή αντίστοιχη διαβούλευση σχετικά με μια τεχνολογία υγείας σύμφωνα με το άρθρο 5 για την οποία έχει ξεκινήσει κοινή επιστημονική διαβούλευση και εάν το περιεχόμενο του αιτήματος είναι κοινό με αυτό που καλύπτεται από την κοινή επιστημονική διαβούλευση Οι εκθέσεις επιστημονικής διαβούλευσης δημοσιοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κοινών κλινικών αξιολογήσεων. [Τροπολογία 136]

Άρθρο 15

Μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1:

α)  η ομάδα συντονισμού καθορίζει τον ετήσιο αριθμό προγραμματισμένων κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων βάσει του αριθμού των κρατών μελών που συμμετέχουν και των διαθέσιμων πόρων·

β)  τα μέλη της ομάδας συντονισμού των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις:

i)  δεν ορίζονται ως αξιολογητές ή συναξιολογητές·

ii)  δεν υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εκθέσεων των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων·

iii)  δεν συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης των τελικών εκθέσεων των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων·

iv)  δεν συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των τμημάτων των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών σχετικά με τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις.

Άρθρο 16

Έγκριση λεπτομερών διαδικαστικών κανόνων για τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις

1.  Η Επιτροπή διαμορφώνει, με εκτελεστικές πράξεις, διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με:

α)  την υποβολή αιτημάτων από τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση των εκθέσεων των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων· [Τροπολογία 137]

β)  τον ορισμό των αξιολογητών και των συναξιολογητών·

γ)  τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικαστικών σταδίων και του χρονικού τους πλαισίου·

δ)  τις διαβουλεύσεις με την υποβολή παρατηρήσεων από ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ενώσεις ασθενών, κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλινικούς εμπειρογνώμονες και άλλα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη· [Τροπολογία 138]

ε)  τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις σχετικά με φάρμακα, όταν ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας ζητά η διαβούλευση να διενεργηθεί παράλληλα με τη διαδικασία παροχής συμβουλών από τον εν λόγω οργανισμό·

στ)  η συνεργασία με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

2.  Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 17

Υποβολή εγγράφων και κανόνες σχετικά με την επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών στις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31 τα άρθρα 30 και 32 σχετικά με: [Τροπολογία 139]

α)  το περιεχόμενο τη διαδικασία: [Τροπολογία 140]

i)  αιτημάτων των φορέων ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για διενέργεια κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων·

ii)  φακέλων με τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις·

iii)  εκθέσεων των κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων·

iiiα)  των κανόνων σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, συμπεριλαμβανομένων κανόνων σχετικά με περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι δηλώσεις συμφερόντων δημοσιοποιούνται για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι εμπειρογνώμονες που τελούν υπό σύγκρουση συμφερόντων δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. [Τροπολογία 141]

β)  τους κανόνες για τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών που θα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος. [Τροπολογία 142]

Τμήμα 3

Αναδυόμενες τεχνολογίες υγείας

Άρθρο 18

Αναγνώριση των αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας

1.  Η ομάδα συντονισμού εκπονεί μελέτη σε ετήσια βάση σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες υγείας που αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ασθενείς, τη δημόσια υγεία ή τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

2.  Για την εκπόνηση της μελέτης, η ομάδα συντονισμού διαβουλεύεται με:

α)  φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας·

β)  οργανώσεις ασθενών, καταναλωτών και επαγγελματιών υγείας στην ετήσια συνεδρίασή της· [Τροπολογία 143]

γ)  κλινικούς εμπειρογνώμονες·

δ)  τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μεταξύ άλλων σχετικά με την προκαταρκτική γνωστοποίηση ενός φαρμάκου πριν από τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας·

ε)  το Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων που θεσπίζεται στο άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

2α.  Κατά την εκπόνηση της μελέτης, η ομάδα συντονισμού εξασφαλίζει ότι οι εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες τις οποίες παρέχει ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας προστατεύονται επαρκώς. Για αυτόν τον σκοπό, η ομάδα συντονισμού παρέχει στον φορέα ανάπτυξης των τεχνολογιών υγείας την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της μελέτης και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις. [Τροπολογία 144]

3.  Τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στην ετήσια έκθεση της ομάδας συντονισμού και λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών της.

Τμήμα 4

Εθελοντική συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Άρθρο 19

Εθελοντική συνεργασία

1.  Η Επιτροπή στηρίζει τη οιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία και την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα ακόλουθα ζητήματα: [Τροπολογία 145]

α)  τις μη κλινικές αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας·

β)  τις συνεργατικές αξιολογήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

γ)  τις αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας σχετικά με τεχνολογίες υγείας εκτός των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων·

δ)  την παροχή πρόσθετων στοιχείων που απαιτούνται για την υποστήριξη των αξιολογήσεων των τεχνολογιών υγείας·

δα)  τις κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη· [Τροπολογία 146]

δβ)  τα μέτρα παρηγορητικής χρήσης στην κλινική πρακτική, με στόχο τη βελτίωση των στοιχείων που τα αφορούν και την κατάρτιση μητρώου προς το σκοπό αυτό· [Τροπολογία 147]

δγ)  την κατάρτιση εγχειριδίων βέλτιστων ιατρικών πρακτικών βασισμένων σε επιστημονικά στοιχεία· [Τροπολογία 148]

δδ)  την αποεπένδυση στις παρωχημένες τεχνολογίες· [Τροπολογία 149]

δε)  τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την παραγωγή κλινικών στοιχείων και την παρακολούθησή της. [Τροπολογία 150]

2.  Η ομάδα συντονισμού συμβάλλει στη διευκόλυνση της συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.  Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), και γ), δβ) και δε) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης των διαδικαστικών κανόνων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 και των κοινών κανόνων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23. [Τροπολογία 151]

4.  Η συνεργασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια προγράμματα εργασιών της ομάδας συντονισμού και τα αποτελέσματα της συνεργασίας συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις της και στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Κεφάλαιο III

Κανόνες για τις κλινικές αξιολογήσεις

Άρθρο 20

Εναρμονισμένοι κανόνες για τις κλινικές αξιολογήσεις

1.  Οι κοινοί διαδικαστικοί κανόνες και η κοινή μεθοδολογία που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 και οι απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 εφαρμόζονται:

α)  στις κοινές κλινικές αξιολογήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ.

β)  στις κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 152]

1α.  Όπου αρμόζει και ενδείκνυται, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τους κοινούς διαδικαστικούς κανόνες και την κοινή μεθοδολογία που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό για τις κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μη υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής του οι οποίες διενεργούνται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο. [Τροπολογία 153]

Άρθρο 21

Εκθέσεις κλινικών αξιολογήσεων

1.  Όταν μια κλινική αξιολόγηση διενεργείται από ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή την έκθεση της κλινικής αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας.

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τις συνοπτικές εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27 και θέτει τις εκθέσεις των κλινικών αξιολογήσεων στη διάθεση των άλλων κρατών μελών μέσω αυτής της πλατφόρμας ΤΠ.

Άρθρο 22

Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες και κοινή μεθοδολογία

1.  Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του δικτύου EUnetHTA, και μετά από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με: [Τροπολογία 154]

α)  τους διαδικαστικούς κανόνες για:

i)  τη διασφάλιση ότι οι αρχές και οι φορείς τεχνολογιών υγείας τα μέλη της ομάδας συντονισμού διενεργούν τις κλινικές αξιολογήσεις με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο, απαλλαγμένο από συγκρούσεις συμφερόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7· [Τροπολογία 155]

ii)  τους μηχανισμούς για την αλληλεπίδραση μεταξύ των φορέων τεχνολογιών υγείας και των φορέων ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας κατά τη διάρκεια των κλινικών αξιολογήσεων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων· [Τροπολογία 156]

iii)  τις διαβουλεύσεις με παρατηρήσεις που διατυπώνουν ασθενείς, επαγγελματίες της υγείας, κλινικοί κλινικούς εμπειρογνώμονες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στις κλινικές αξιολογήσεις, και τις δεόντως αιτιολογημένες απαντήσεις σε αυτές, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων· [Τροπολογία 157]

iiiα)  την αντιμετώπιση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων· [Τροπολογία 158]

iiiβ)  τη διασφάλιση ότι η αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να διεξαχθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή μετά την κυκλοφορία στην αγορά, επιτρέποντας τη χρήση δεδομένων κλινικής αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών δεδομένων. Η κατάλληλη χρονική στιγμή προσδιορίζεται σε συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. [Τροπολογία 159]

β)  τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και του σχεδιασμού των κλινικών αξιολογήσεων έναν μηχανισμό κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας των απαιτήσεων παροχής των διαθέσιμων πληροφοριών κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ποιότητα της διαδικασίας. [Τροπολογία 160]

1α.  Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η ομάδα συντονισμού καταρτίζει σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού σχετικά με τις μεθοδολογίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται με συνέπεια για τη διενέργεια των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και διαβουλεύσεων και καθορίζει το περιεχόμενο των εν λόγω αξιολογήσεων και διαβουλεύσεων. Οι μεθοδολογίες αναπτύσσονται με βάση τις υπάρχουσες μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές του δικτύου EUnetHTA και τα υποδείγματα υποβολής στοιχείων. Οι μεθοδολογίες πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  οι μεθοδολογίες στηρίζονται σε υψηλά πρότυπα ποιότητας, που να θεμελιώνονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν κυρίως, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό και δικαιολογείται από δεοντολογική άποψη, από τυχαιοποιημένες διπλά τυφλές συγκριτικές κλινικές δοκιμές, μετα-αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις·

β)  οι αξιολογήσεις της σχετικής αποτελεσματικότητας πρέπει να βασίζονται σε τελικά σημεία συναφή με τον ασθενή, με κλινικά κριτήρια χρήσιμα, ακριβή, απτά, συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα στη δεδομένη κλινική κατάσταση·

γ)  οι μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νέων διαδικασιών και ορισμένων ειδών φαρμάκων με λιγότερα διαθέσιμα κλινικά στοιχεία τη στιγμή της χορήγησης άδειας κυκλοφορίας (όπως ορφανά φάρμακα ή άδειες κυκλοφορίας υπό αίρεση). Ωστόσο, κάθε τέτοια έλλειψη στοιχείων δεν εμποδίζει την παραγωγή πρόσθετων στοιχείων τα οποία απαιτείται να παρακολουθούνται εκ των υστέρων και ενδέχεται να απαιτήσουν μεταγενέστερη αξιολόγηση και δεν επηρεάζει την ασφάλεια των ασθενών ή την επιστημονική ποιότητα·

δ)  οι δείκτες σύγκρισης είναι οι δείκτες σύγκρισης αναφοράς που ισχύουν για τη δεδομένη κλινική οντότητα και οι καλύτεροι και/ή οι συνηθέστεροι, τεχνολογικού ή διαδικαστικού τύπου δείκτες σύγκρισης·

ε)  όσον αφορά τα φάρμακα, οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας οφείλουν να υποβάλλουν στην ομάδα συντονισμού, για τις κλινικές αξιολογήσεις της, τον πλήρη φάκελο σε μορφή eCTD που κατατέθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την κεντρική διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας. Ο εν λόγω φάκελος περιλαμβάνει την έκθεση της κλινικής μελέτης·

στ)  οι πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν από τον φορέα ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας αντιστοιχούν στα πλέον επικαιροποιημένα και δημόσια δεδομένα. Η μη τήρηση της εν λόγω απαίτησης μπορεί να επιφέρει την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού κυρώσεων·

ζ)  οι κλινικές δοκιμές είναι οι κατ’ εξοχήν μελέτες που πραγματοποιούνται στον τομέα της βιοϊατρικής και, κατά συνέπεια, η χρήση άλλου είδους μελετών, όπως για παράδειγμα, επιδημιολογικών μελετών, μπορεί να γίνεται κατ’ εξαίρεση και πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη·

η)  οι κοινές μέθοδοι, καθώς και οι απαιτήσεις για τα δεδομένα και οι μετρήσεις των αποτελεσμάτων, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

θ)  όσον αφορά τα εμβόλια, η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη της το διά βίου αποτέλεσμα ενός εμβολίου μέσω του κατάλληλου χρονικού ορίζοντα των αναλύσεων· τις έμμεσες επιπτώσεις, όπως τη συλλογική ανοσία· και στοιχεία ανεξάρτητα από το εμβόλιο, όπως, για παράδειγμα, ποσοστά κάλυψης που συνδέονται με προγράμματα.

ι)  στις περιπτώσεις όπου είναι πρακτικά εφικτό και δεοντολογικά δικαιολογημένο, ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας διενεργεί τουλάχιστον μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή για να συγκρίνει την τεχνολογία υγείας, όσον αφορά τα κλινικώς σχετικά αποτελέσματα, με έναν ενεργό δείκτη σύγκρισης που συγκαταλέγεται στις βέλτιστες αποδεδειγμένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται κατά τον χρόνο σχεδιασμού της δοκιμής (συνήθης θεραπευτική αγωγή), ή που αποτελεί την πλέον κοινή παρέμβαση, όταν δεν υπάρχει συνήθης αγωγή. Ο φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών παρέχει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των συγκριτικών δοκιμών που διενεργήθηκαν στον φάκελο τεκμηρίωσης που υποβάλλεται για την κοινή κλινική αξιολόγηση.

Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικού προϊόντος, η μεθοδολογία προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές του, με βάση τη μεθοδολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί από το EUnetHTA.

Η ομάδα συντονισμού υποβάλλει το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή προς έγκριση.

Εντός ... [τριών μηνών] από την παραλαβή του σχεδίου μέτρου, η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει μέσω εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Εάν η Επιτροπή προτίθεται να μην εγκρίνει ένα σχέδιο μέτρου ή να το εγκρίνει εν μέρει ή όταν προτείνει τροποποιήσεις, επιστρέφει το σχέδιο στην ομάδα συντονισμού, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Εντός προθεσμίας ... [έξι εβδομάδων], η ομάδα συντονισμού μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου με βάση τις υποδείξεις και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής και να το υποβάλει εκ νέου στην Επιτροπή.

Αν κατά τη λήξη της ... [προθεσμία των έξι εβδομάδων] η ομάδα συντονισμού δεν υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο μέτρου ή υποβάλει σχέδιο μέτρου που δεν τροποποιήθηκε κατά τρόπο συνεπή προς τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τον εκτελεστικό κανονισμό με τις τροποποιήσεις που θεωρεί συναφείς ή να το απορρίψει.

Σε περίπτωση που η ομάδα συντονισμού δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην [παράγραφο 1], η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει τον εκτελεστικό κανονισμό χωρίς σχέδιο από την ομάδα συντονισμού. [Τροπολογία 208/αναθ.]

2.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Άρθρο 23

Περιεχόμενο των εγγράφων υποβολής και των εγγράφων εκθέσεων και κανόνες για την επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 31 σχετικά με Η ομάδα συντονισμού, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α), καθορίζει: [Τροπολογία 162]

α)  το περιεχόμενο τη μορφή και τα υποδείγματα: [Τροπολογία 163]

i)  του φακέλου με τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλουν οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για τις κλινικές αξιολογήσεις·

ii)  των εκθέσεων των κλινικών αξιολογήσεων·

iii)  των συνοπτικών εκθέσεων κλινικών αξιολογήσεων.

β)  τους κανόνες για τον καθορισμό των ενδιαφερόμενων μερών που θα συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙ τμήμα 1 και του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 26. [Τροπολογία 164]

Κεφάλαιο IV

Πλαίσιο στήριξης

Άρθρο 24

Χρηματοδότηση από την Ένωση [Τροπολογία 165]

1.  Η χρηματοδότηση των εργασιών της ομάδας συντονισμού και των υποομάδων της, καθώς και των δραστηριοτήτων για τη στήριξη αυτών των εργασιών που περιλαμβάνουν τη συνεργασία της με την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το δίκτυο των ενδιαφερόμενων μερών που αναφέρεται στο άρθρο 26, διασφαλίζεται από την Ένωση. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις δραστηριότητες που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18).

2.  Η χρηματοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδότηση της συμμετοχής των αρχών και φορέων τεχνολογίας υγείας που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για τη στήριξη των εργασιών σχετικά με τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις. Ο αξιολογητής και οι συναξιολογητές δικαιούνται ειδικό επίδομα ως αποζημίωση της εργασίας τους στις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις της Επιτροπής.

2α.  Η Ένωση διασφαλίζει σταθερή και μόνιμη δημόσια χρηματοδότηση για τις κοινές εργασίες σχετικά με τις ΑΤΥ οι οποίες διενεργούνται χωρίς άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση από φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. [Τροπολογία 166]

2β.  Η Επιτροπή δύναται να επιβάλει ένα σύστημα τελών σε όσους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας ζητούν τόσο κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις όσο και κοινές κλινικές αξιολογήσεις, το προϊόν των οποίων θα αφιερώνει στην έρευνα σε κλινικές προτεραιότητες ή ιατρικές ανάγκες που δεν καλύπτονται. Σε καμία περίπτωση το εν λόγω σύστημα τελών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 167]

Άρθρο 25

Υποστήριξη της Επιτροπής στην ομάδα συντονισμού

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις εργασίες της ομάδας συντονισμού. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

α)  φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της τις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού, στις οποίες και συμπροεδρεύει με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου· [Τροπολογία 168]

β)  παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην ομάδα συντονισμού, και διοικητική και επιστημονική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη στον τομέα ΤΠ· [Τροπολογία 169]

γ)  δημοσιεύει στην πλατφόρμα ΤΠ που αναφέρεται στο άρθρο 27 τα ετήσια προγράμματα εργασιών και τις ετήσιες εκθέσεις της ομάδας συντονισμού, τα συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεών της, καθώς και τις εκθέσεις και τις συνοπτικές εκθέσεις των κοινών κλινικών αξιολογήσεων·

δ)  εξακριβώνει ότι οι εργασίες της ομάδας συντονισμού διενεργούνται με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό· [Τροπολογία 170]

ε)  διευκολύνει τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσον αφορά τις κοινές εργασίες για τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών·

στ)  διευκολύνει τη συνεργασία με τους οικείους φορείς σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τις κοινές εργασίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών. [Τροπολογία 171]

Άρθρο 26

Δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών

1.  Η Επιτροπή συστήνει δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και επιλογής των κατάλληλων οργανώσεων ενδιαφερομένων βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στην ανοιχτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, όπως η νομιμότητα, η εκπροσώπηση, η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Οι οργανώσεις στις οποίες απευθύνεται η ανοιχτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων είναι ενώσεις ασθενών, οργανώσεις καταναλωτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις της υγείας, φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας και οργανώσεις επαγγελματιών της υγείας.

Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων εφαρμόζονται για την επιλογή των μελών του δικτύου ενδιαφερόμενων μερών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει με δυο εκπροσώπους στο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών. [Τροπολογία 172]

2.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των οργανώσεων ενδιαφερομένων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων και οι δηλώσεις συμφερόντων τους δημοσιεύονται στην πλατφόρμα ΤΠ. [Τροπολογία 173]

3.  Η Επιτροπή διοργανώνει ad hoc συνεδριάσεις τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος μια συνεδρίαση μεταξύ του δικτύου ενδιαφερόμενων μερών και της ομάδας συντονισμού προκειμένου να προαγάγει ένα εποικοδομητικό διάλογο. Το δίκτυο ενδιαφερομένων μερών έχει ως έργο μεταξύ άλλων: [Τροπολογία 174]

α)  να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της ομάδας συντονισμού και τη διαδικασία αξιολόγησης· [Τροπολογία 175]

β)  να μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες της ομάδας συντονισμού να συμμετέχει σε σεμινάρια ή εργαστήρια ή ειδικές δράσεις που πραγματοποιούνται για συγκεκριμένα ζητήματα· [Τροπολογία 176]

βα)  να στηρίζει την πρόσβαση σε εμπειρίες της πραγματικής ζωής σχετικά με ασθένειες και τη διαχείρισή τους και σχετικά με την πραγματική χρήση τεχνολογιών της υγείας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της αξίας που τα ενδιαφερόμενα μέρη αποδίδουν στα επιστημονικά στοιχεία που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης· [Τροπολογία 177]

ββ)  να συμβάλλει σε μια πιο επικεντρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέρη και ανάμεσα σε αυτά, για να στηρίξει το ρόλο τους στην ορθολογική και ασφαλή χρήση τεχνολογιών της υγείας· [Τροπολογία 178]

βγ)  να καταρτίσει έναν κατάλογο προτεραιοτήτων στην ιατρική έρευνα· [Τροπολογία 179]

βδ)  να ζητεί εισηγήσεις για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια μελέτη που εκπονεί η ομάδα συντονισμού. [Τροπολογία 180]

Τα συμφέροντα και τα καταστατικά έγγραφα των μερών, όπως και μια σύνοψη των ετήσιων συνεδριάσεων και των πιθανών δραστηριοτήτων, δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 27. [Τροπολογία 181]

4.  Κατόπιν αιτήματος της ομάδας συντονισμού, η Επιτροπή καλεί τους ασθενείς, τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους κλινικούς εμπειρογνώμονες που έχουν οριστεί από το δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού ως παρατηρητές. [Τροπολογία 182]

5.  Κατόπιν αιτήματος της ομάδας συντονισμού, το δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών υποστηρίζει την ομάδα συντονισμού στην εξακρίβωση της εμπειρογνωσίας ασθενών και κλινικών εμπειρογνωμόνων για τις εργασίες των υποομάδων της.

Άρθρο 27

Πλατφόρμα ΤΠ

1.  Με βάση τις εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί μέσω των κοινών δράσεων του δικτύου EUnetHTA, η Επιτροπή αναπτύσσει και διατηρεί μια πλατφόρμα ΤΠ η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με: [Τροπολογία 183]

α)  τις προγραμματισμένες, εν εξελίξει και ολοκληρωμένες κοινές κλινικές αξιολογήσεις και τις αξιολογήσεις τεχνολογιών υγείας των κρατών μελών·

β)  κοινές επιστημονικές διαβουλεύσεις·

γ)  τις μελέτες σχετικά με την αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας·

δ)  τα αποτελέσματα της εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών·

δα)  κατάλογο μελών της ομάδας συντονισμού, των υποομάδων της και άλλων εμπειρογνωμόνων, καθώς και τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων τους· [Τροπολογία 184]

δβ)  κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσίευση απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού· [Τροπολογία 185]

δγ)  τελικές εκθέσεις κοινών κλινικών αξιολογήσεων και συνοπτικές εκθέσεις σε μορφή φιλική προς μη ειδήμονες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· [Τροπολογία 186]

δδ)  κατάλογο οργανώσεων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ενδιαφερόμενων μερών. [Τροπολογία 187]

2.  Η Επιτροπή διασφαλίζει προσήκοντα δικαιώματα πρόσβασης την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που περιέχονται στην πλατφόρμα ΤΠ για τους φορείς των κρατών μελών, τα μέλη του δικτύου ενδιαφερόμενων μερών και το ευρύ κοινό. [Τροπολογία 188]

Άρθρο 28

Έκθεση εφαρμογής αξιολόγησης της μεταβατικής περιόδου [Τροπολογία 189]

Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το πεδίο και προτού καταστεί υποχρεωτικό το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό εναρμονισμένο σύστημα αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση εκτίμησης αντικτύπου για το σύνολο της διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί όπου, μεταξύ άλλων κριτηρίων, θα αξιολογούνται η πρόοδος που επιτεύχθηκε ως προς την πρόσβαση των ασθενών στις νέες τεχνολογίες υγείας και ως προς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο αντίκτυπος στην ποιότητα της καινοτομίας, όπως ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων σε τομείς όπου δεν έχουν καλυφθεί ακόμα οι σχετικές ανάγκες, στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, στην ποιότητα των ΑΤΥ και στην ικανότητα σε εθνικό (και περιφερειακό) επίπεδο, καθώς και η καταλληλότητα του πεδίου εφαρμογής των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και τη η λειτουργία του δικτύου στήριξης που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο. [Τροπολογία 190]

Κεφάλαιο V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29

Αξιολόγηση και παρακολούθηση

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά τη δημοσίευση της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 28, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλει έκθεση σχετικά με τα συμπεράσματά της.

2.  Το αργότερο έως ... [ένα έτος μετά την ημερομηνία εφαρμογής], η Επιτροπή θεσπίζει πρόγραμμα παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει τα μέσα με τα οποία και τα διαστήματα στα οποία θα συλλέγονται τα δεδομένα και τα λοιπά απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το πρόγραμμα παρακολούθησης ορίζει συγκεκριμένα τη δράση που θα αναλάβουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ως προς τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων.

3.  Οι ετήσιες εκθέσεις της ομάδας συντονισμού χρησιμοποιούνται ως τμήμα του προγράμματος παρακολούθησης.

Άρθρο 30

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 31

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 23 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 17 και 23 εξουσιοδότηση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 23 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 191]

Άρθρο 32

Κατάρτιση εκτελεστικών πράξεων και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων [Τροπολογία 192]

1.  Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 11, 16, 17, και 22 και 23 το αργότερο έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 193]

2.  Κατά την κατάρτιση των εν λόγω εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τομέων του φαρμάκου και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και εξετάζει τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του δικτύου EUnetHTA. [Τροπολογία 194]

Άρθρο 33

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να καθυστερήσουν τη συμμετοχή τους στο σύστημα των κοινών κλινικών αξιολογήσεων και κοινών επιστημονικών διαβουλεύσεων που αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήματα 1 και 2 έως ... [ημερομηνία 3 τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής] για τα φάρμακα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και αα) και έως ... [επτά έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής] για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ). [Τροπολογία 195]

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή εάν προτίθενται να κάνουν χρήση της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1 το αργότερο ένα έτος πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3.  Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν καθυστερήσει τη συμμετοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύνανται να αρχίσουν να μετέχουν από το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχουν ενημερώσει την Επιτροπή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη του εν λόγω οικονομικού έτους.

Άρθρο 34

Ρήτρα διασφάλισης

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διενεργούν κλινικές αξιολογήσεις χρησιμοποιώντας μέσα διαφορετικά από τους κανόνες που προβλέπονται στο κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού, για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1α, και για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο είναι αιτιολογημένο, αναγκαίο και αναλογικό ως προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. [Τροπολογία 196]

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ομάδα συντονισμού την πρόθεσή τους να διενεργήσουν κλινική αξιολόγηση με τη χρήση άλλων μέσων και παρέχουν αιτιολογήσεις γι’ αυτή τους την πράξη. [Τροπολογία 197]

2α.  Η ομάδα συντονισμού δύναται να εκτιμήσει κατά πόσο το αίτημα ανταποκρίνεται στους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να υποβάλει τα συμπεράσματά της στην Επιτροπή. [Τροπολογία 198]

3.  Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, εγκρίνει ή απορρίπτει την προγραμματισμένη αξιολόγηση, αφού έχει ελέγξει κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και κατά πόσο πρόκειται ή όχι για μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Απουσία απόφασης της Επιτροπής έως τη λήξη της τρίμηνης περιόδου, η προγραμματισμένη κλινική αξιολόγηση θεωρείται εγκεκριμένη. Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα ΤΠ του άρθρου 27. [Τροπολογία 199]

Άρθρο 35

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ

1.  Το άρθρο 15 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ απαλείφεται.

2.  Οι παραπομπές στο απαλειφθέν άρθρο νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από ... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 28.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 3 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0369).
(3)ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 28.
(4)ΕΕ C ...
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(6) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 4.
(7) Οδηγία 2011/24/ΕΚ, της 9ης Μαρτίου 2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45).
(8)ΕΕ C 438 της 6.12.2014, σ. 12.
(9)Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα – 2016/2057(INI).
(10)COM(2015)0550, σ. 19.
(11)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1).
(12)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 176).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(15)Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(16)Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).
(17) Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας (ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 8).
(18)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I
PDF 129kWORD 52k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TA(2019)0121A8-0198/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0487),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0309/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 23ης Μαρτίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0198/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη συνημμένη στο παρόν ψήφισμα δήλωση της Επιτροπής, η οποία θα δημοσιευτεί μαζί με την τελική νομοθετική πράξη στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση

P8_TC1-COD(2017)0224


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/452.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει:

˗  να μοιραστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τυποποιημένα έντυπα που θα καταρτίσει η ίδια για να διευκολύνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις υποβολής ετήσιας έκθεσης βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού, μόλις τα έντυπα αυτά οριστικοποιηθούν, και

˗  να μοιράζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα κάθε έτος, παράλληλα με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού.

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 94.
(2) ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 28.


Διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση ***I
PDF 121kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TA(2019)0122A8-0199/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0280),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0173/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 24ης Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 28ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α8-0199/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση)

P8_TC1-COD(2017)0128


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/520.)

(1) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 181.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Αμοιβαία αναγνώριση των αγαθών που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους ***I
PDF 118kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προϊόντων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TA(2019)0123A8-0274/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0796),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0005/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 28ης Νοεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0274/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008

P8_TC1-COD(2017)0354


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/515.)

(1) ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 19.


Επιβαρύνσεις στις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση και τέλη συναλλαγματικών μετατροπών ***I
PDF 119kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και των τελών για συναλλαγματικές μετατροπές (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TA(2019)0124A8-0360/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0163),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0129/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31ης Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0360/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της Ένωσης και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων

P8_TC1-COD(2018)0076


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/518.)

(1) ΕΕ C 382 της 23.10.2018, σ. 7.
(2) ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 28.


Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία ***I
PDF 249kWORD 75k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0647),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0396/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0032/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία

P8_TC1-COD(2017)0288


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) κατέδειξε ότι οι ορισμένοι μεταφορείς στις εθνικές αγορές αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάπτυξη υπεραστικών μεταφορών με πούλμαν που είναι επωφελείς για τους επιβάτες. Επιπλέον, οι γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών δεν συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες ανάγκες των πολιτών από την άποψη της διαθεσιμότητας και της ποιότητας, και η χρήση των τρόπων βιώσιμων μεταφορών εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει χαμηλό ποσοστό. Κατά συνέπεια, ορισμένες ομάδες πολιτών είναι σε μειονεκτική θέση από την άποψη της διαθεσιμότητας γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών, ενώ αυξάνονται τα τροχαία ατυχήματα, οι εκπομπές, και η κυκλοφοριακή συμφόρηση και το αυξημένο κόστος υποδομών λόγω της αύξησης της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων. [Τροπολογία 1]

(2)  Για να εξασφαλισθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για τις υπεραστικές μεταφορές επιβατών με τακτικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία σε ολόκληρη την Ένωση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις υπεραστικές μεταφορές που εκτελούνται με τακτικές γραμμές. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επεκταθεί, αλλά δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αστικά ή προαστιακά κέντρα ή πολεοδομικά συγκροτήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). [Τροπολογία 2]

(3)  Σε Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να οριστεί ένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος ρυθμιστικός φορέας ορίσει έναν ανεξάρτητο και αμερόληπτο ρυθμιστικό φορέα, επιφορτισμένο με την έκδοση δεσμευτικών γνωμοδοτήσεων, για να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς οδικών μεταφορών επιβατών. Ο εν λόγω φορέας μπορεί επίσης να είναι αρμόδιος και για άλλους ρυθμιζόμενους τομείς όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η ενέργεια ή οι τηλεπικοινωνίες. [Τροπολογία 3]

(4)  Οι εμπορικές τακτικές γραμμές μεταφορών δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία υφιστάμενων ή ανατεθειμένων συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007. Για αυτόν τον λόγο, ο ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να διενεργεί αντικειμενική οικονομική ανάλυση και θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα, κατά περίπτωση, να προτείνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας. Οι εμπορικές μεταφορές τακτικών γραμμών δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα για να εκτελούν ορισμένες δημόσιες γραμμές μεταφορών επιβατών σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. [Τροπολογία 4]

(5)  Η λειτουργία τακτικών γραμμών υπό μορφή ενδομεταφορών θα πρέπει να εξαρτάται από την κατοχή κοινοτικής άδειας και τη χρήση έξυπνου ταχογράφου σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8). Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες έκδοσης των κοινοτικών αδειών για να διευκολυνθεί η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων των εν λόγω γραμμών από τις αρχές επιβολής του νόμου και να αναπτυχθεί η εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) για τη διαβίβαση των δηλώσεων απόσπασης και των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η οποία θα επιτρέψει στους ελεγκτές που διενεργούν καθοδόν ελέγχους να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα δεδομένα και στις πληροφορίες που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (ERRU) και IMI, ώστε να διασφαλίζεται ότι όντως καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές των αποσπασμένων οδηγών λεωφορείου. [Τροπολογία 5]

(6)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά, θα πρέπει να παρασχεθούν στους μεταφορείς τακτικών γραμμών δικαιώματα πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς της Ένωσης με δίκαιους, ισότιμους και διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις. Η λειτουργία τερματικού σταθμού θα πρέπει να εγκρίνεται από εθνική αρχή, η οποία θα πρέπει να επαληθεύει ποιες απαιτήσεις είναι αναγκαίες και ποιες πρέπει να πληρούνται. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων απόρριψης ή περιορισμού της πρόσβασης θα πρέπει να κατατίθενται στον ρυθμιστικό φορέα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξαιρούν τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης. [Τροπολογία 6]

(7)  Παρότι η διαδικασία χορήγησης άδειας για τακτικές γραμμές διατηρείται, ορισμένοι κανόνες που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης άδειας θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν.

(8)  Η χορήγηση άδειας σε ό,τι αφορά τόσο τις εθνικές όσο και τις διεθνές τακτικές γραμμές θα πρέπει να υπόκειται σε διαδικασία χορήγησης άδειας. Η άδεια θα πρέπει να χορηγείται, εκτός εάν υφίστανται συγκεκριμένοι λόγοι απόρριψης της αίτησης που σχετίζονται με τον αιτούντα, ή σε περίπτωση που η γραμμή θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Θα πρέπει να καθιερωθεί οριζόμενο από τα κράτη μέλη όριο απόστασης, το οποίο θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να μην υπερβαίνει 100 χιλιόμετρα οδικής διαδρομής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εμπορικές μεταφορές τακτικών γραμμών δεν θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία υφιστάμενων συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαδρομών που εξυπηρετούνται ήδη βάσει περισσότερων από μία συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του εν λόγω ορίου. [Τροπολογία 7]

(9)  Οι μη εγκατεστημένοι μεταφορείς θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν εθνικές τακτικές γραμμές μεταφορών υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους εγκατεστημένους μεταφορείς, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφορούν τις οδικές μεταφορές ή με άλλες σχετικές διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. [Τροπολογία 8]

(10)  Οι διοικητικές διατυπώσεις ενδείκνυται θα πρέπει να απλουστευθούν όσο το ει δυνατόν περισσότερο, χωρίς όμως να καταργηθούν οι έλεγχοι και οι κυρώσεις που εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή και την αποτελεσματική επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. Το φύλλο πορείας αποτελεί περιττό διοικητικό φόρτο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί. [Τροπολογία 9]

(11)  Οι τοπικές εκδρομές είναι μεταφορές για τις οποίες χορηγείται άδεια ενδομεταφορών και οι οποίες καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις σχετικά με τις ενδομεταφορές. Ως εκ τούτου, το άρθρο σχετικά με τις τοπικές εκδρομές θα πρέπει να καταργηθεί. [Τροπολογία 10]

(12)  Δεδομένης της σημασίας της αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους καθοδόν και στις επιχειρήσεις θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να περιληφθούν και οι ενδομεταφορές.

(13)  Καθώς ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες που ισχύουν στις εθνικές αγορές για τις τακτικές γραμμές με πούλμαν και λεωφορεία και την πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, οι στόχοι του, δηλαδή η προώθηση της υπεραστικής κινητικότητας και η αύξηση του ποσοστού χρήσης των τρόπων βιώσιμης μεταφοράς επιβατών δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

(14)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις αγορές και η τεχνολογική πρόοδος, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να τροποποιεί τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 και να συμπληρώνει τον εν λόγω κανονισμό με διατάξεις σχετικά με το υπόδειγμα των βεβαιώσεων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, το υπόδειγμα των αιτήσεων για άδειες και των ίδιων των αδειών, τη διαδικασία και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να προσδιορίζεται εάν μια προτεινόμενη γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(9). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 11]

(15)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 1 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εθνικές υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών για λογαριασμό τρίτου που εκτελούνται από μη εγκατεστημένο μεταφορέα, όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο V, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007.»· [Τροπολογία 12]

"

2)  το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2) «τακτικές γραμμές»: οι γραμμές με τις οποίες μεταφέρονται επιβάτες, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και διαδρομές, είτε άνευ ενδιάμεσων σημείων στάσεων είτε κατά τις οποίες οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται από το όχημα σε προκαθορισμένα σημεία στάσης·»·

"

β)  το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«7) «ενδομεταφορές»: εθνική γραμμή οδικών μεταφορών επιβατών για λογαριασμό τρίτου σε κράτος μέλος υποδοχής·»· [Τροπολογία 83]

"

γ)  προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 9 έως 11β:"

«9) «τερματικός σταθμός»: κάθε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ελάχιστου εμβαδού 600 τ.μ., η οποία παρέχει χώρο στάθμευσης χρησιμοποιούμενο από πούλμαν και λεωφορεία για την αποβίβαση ή την επιβίβαση επιβατών· [Τροπολογία 13]

10)  «φορέας τερματικού σταθμού»: οντότητα σε κράτος μέλος αρμόδια για τη χορήγηση άδειας σε τερματικό σταθμό διαχείριση τερματικού σταθμού, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας· [Τροπολογία 14]

11)  «βιώσιμη εναλλακτική λύση»: άλλος τερματικός σταθμός οικονομικά προσιτός για τον μεταφορέα που του παρέχει υποδομή και συνδεσιμότητα συγκρίσιμη με εκείνη του τερματικού σταθμού για τον οποίο είχε υποβληθεί αρχικά αίτηση, παρέχει στους επιβάτες πρόσβαση σε άλλες μορφές δημόσιων μεταφορών, και επιτρέπει στον μεταφορέα να εκτελεί τις οικείες μεταφορές επιβατών με τρόπο παρόμοιο με εκείνον του τερματικού σταθμού για τον οποίο είχε υποβληθεί αρχικά αίτηση· [Τροπολογία 15]

11α)  «σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας»: μια ή περισσότερες νομικά δεσμευτικές πράξεις, οι οποίες δηλώνουν τη συμφωνία μεταξύ αρμόδιας αρχής και φορέα δημόσιας υπηρεσίας για την ανάθεση στον εν λόγω φορέα δημόσιας υπηρεσίας της διαχείρισης και εκτέλεσης των δημοσίων γραμμών μεταφορών επιβατών των υποκειμένων στις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας· η σύμβαση μπορεί, ανάλογα με το δίκαιο των κρατών μελών, να συνίσταται επίσης σε απόφαση λαμβανόμενη από την αρμόδια αρχή, υπό μορφή ατομικής νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης, ή περιέχουσα όρους υπό τους οποίους η αρμόδια αρχή παρέχει η ίδια τις υπηρεσίες, ή αναθέτει την παροχή τους σε εγχώριο φορέα· [Τροπολογία 16]

11β)  «εναλλακτική διαδρομή»: διαδρομή μεταξύ των ίδιων σημείων αφετηρίας και προορισμού, η οποία χρησιμοποιείται από υφιστάμενη τακτική γραμμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική επιλογή.»· [Τροπολογία 17]

"

3)  πριν από το κεφάλαιο II παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 3α

Ρυθμιστικός φορέας

1.  Οι αρμόδιες αρχέες σε κάθε κράτος μέλος ορίζει ορίζουν έναν εθνικό δημόσιο ρυθμιστικό φορέα για τον τομέα οδικών μεταφορών επιβατών. Ο εν λόγω φορέας είναι αμερόληπτη αρχή η οποία είναι, από οργανωτική, λειτουργική, ιεραρχική άποψη και από άποψη λήψης αποφάσεων, νομικά διακριτή, διαφανής και ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα. Είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που εμπλέκεται στην ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. [Τροπολογία 18]

Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να είναι υφιστάμενος φορέας αρμόδιος και για άλλους ρυθμιζόμενους τομείς άλλες ρυθμιζόμενες υπηρεσίες. [Τροπολογία 19]

2.  Ο ρυθμιστικός φορέας για τον τομέα οδικών μεταφορών επιβατών διαθέτει την απαραίτητη οργανωτική ικανότητα από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοοικονομικών και άλλων πόρων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, η οποία είναι ανάλογη προς τη σημασία του εν λόγω τομέα στο οικείο κράτος μέλος. [Τροπολογία 20]

2α.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, ο ρυθμιστικός φορέας έχει την εξουσία να παρακολουθεί την κατάσταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών, με γνώμονα την αποφυγή διακρίσεων ή της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, μεταξύ άλλων μέσω υπεργολαβίας. Οι γνώμες που εκδίδει είναι δεσμευτικές. [Τροπολογία 21]

3.  Ο ρυθμιστικός φορέας εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

   α) διενεργεί οικονομικές αναλύσεις σχετικά με το εάν η προτεινόμενη νέα γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών,
   β) συλλέγει και καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς, και με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αποκτούν πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς υπό δίκαιους, ισότιμους και διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις, [Τροπολογία 22]
   γ) αποφασίζει επί των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων των φορέων τερματικών σταθμών, και [Τροπολογία 23]
   γα) δημιουργεί δημοσίως προσβάσιμο ηλεκτρονικό μητρώο όπου καταχωρίζονται όλες οι αδειοδοτημένες εσωτερικές και διεθνείς τακτικές γραμμές. [Τροπολογία 24]

4.  Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, να ζητά σχετικές πληροφορίες από τις άλλες αρμόδιες αρχές, τους φορείς τερματικών σταθμών, τους αιτούντες άδεια και τυχόν συμμετέχοντες τρίτους που βρίσκονται στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 25]

Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από τον ρυθμιστικό φορέα, και το οποίο δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των πληροφοριών κατά δύο εβδομάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει τη δυνατότητα επιβολής της ικανοποίησης των αιτημάτων πληροφοριών με κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. [Τροπολογία 26]

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει ο ρυθμιστικός φορέας υπόκεινται σε ταχύ δικαστικό έλεγχο. Ο έλεγχος είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους. [Τροπολογία 27]

6.  Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού φορέα δημοσιοποιούνται εντός δύο εβδομάδων από την έγκρισή τους.»· [Τροπολογία 28]

"

4)  το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι διεθνείς μεταφορές επιβατών και οι ενδομεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία εκτελούνται υπό την προϋπόθεση κατοχής κοινοτικής άδειας εκδοθείσας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης.»·

"

β)  στην παράγραφο 2, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ σύμφωνα με το άρθρο 26, ώστε να προσαρμόζονται στην τεχνολογική πρόοδο.»·

"

5)  το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 3, το πέμπτο εδάφιο απαλείφεται·

β)  στην παράγραφο 5, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των βεβαιώσεων.»·

"

6)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5α

Πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς

1.  Οι φορείς τερματικών σταθμών παρέχουν στους μεταφορείς το δικαίωμα πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς με σκοπό την εκτέλεση τακτικών γραμμών μεταφορών, καθώς και σε τυχόν εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες που παρέχονται στον εν λόγω τερματικό σταθμό με δίκαιους, ισότιμους, διαφανείς όρους που δεν δημιουργούν διακρίσεις.

1α.  Σε περίπτωση που οι φορείς τερματικού σταθμού τους παρέχουν πρόσβαση, οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων και πούλμαν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον τερματικό σταθμό. [Τροπολογία 29]

2.  Οι φορείς τερματικών σταθμών καταβάλλουν προσπάθειες να ικανοποιούν όλα τα αιτήματα πρόσβασης προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των τερματικών σταθμών.

Τα αιτήματα πρόσβασης σε τερματικούς σταθμούς μπορούν να απορρίπτονται μόνο λόγω για δεόντως αιτιολογημένους λόγους έλλειψης χωρητικότητας, επανειλημμένης μη καταβολής τελών, δεόντως τεκμηριωμένων σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων από τον οδικό μεταφορέα, ή λόγω άλλων εθνικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με συνέπεια και δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος συγκεκριμένων μεταφορέων που ζητούν πρόσβαση σε τερματικό σταθμό ή σε βάρος των συναφών επιχειρηματικών μοντέλων τους. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεως, ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού κοινοποιεί επίσης την απόφασή του στη ρυθμιστική αρχή. [Τροπολογία 30]

Σε περίπτωση που φορέας τερματικού σταθμού απορρίψει αίτημα πρόσβασης, υποδεικνύει τυχόν ενθαρρύνεται να υποδείξει τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις που γνωρίζει. [Τροπολογία 31]

3.  Οι φορείς τερματικών σταθμών δημοσιοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε δύο ή περισσότερες επίσημες στις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες και σε ακόμα μία επίσημη γλώσσα της Ένωσης: [Τροπολογία 32]

   α) κατάλογο όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών, και των τιμών των εν λόγω υπηρεσιών,
   αα) κατάλογο όλων των υφιστάμενων υποδομών και των τεχνικών προδιαγραφών του τερματικού σταθμού· [Τροπολογία 33]
   β) τους κανόνες προγραμματισμού της κατανομής της χωρητικότητας,
   γ) τον τρέχοντα πίνακα δρομολογίων και την κατανομή της χωρητικότητας.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα του τερματικού σταθμού και τον ρυθμιστικό φορέα κατόπιν αιτήματος, και, σε περίπτωση που οι εν λόγω φορείς διαθέτουν δικτυακούς τόπους, στους εν λόγω δικτυακούς τόπους.

Οι πληροφορίες επικαιροποιούνται και τροποποιούνται εφόσον απαιτείται.

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου τερματικούς σταθμούς που ανήκουν στον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού και που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης. Κατά την εξέταση μιας αίτησης εξαίρεσης, οι ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.»· [Τροπολογία 34]

"

7)  παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 5β

Διαδικασία χορήγησης πρόσβασης στους τερματικούς σταθμούς

1.  Μεταφορέας που επιθυμεί πρόσβαση σε τερματικό σταθμό υποβάλλει αίτηση στον φορέα του τερματικού σταθμού.

2.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η χορήγηση πρόσβασης που ζητείται στην αίτηση, ο φορέας του τερματικού σταθμού συζητά με όλους τους ενδιαφερόμενους μεταφορείς προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα. [Τροπολογία 35]

3.  Ο φορέας του τερματικού σταθμού αποφασίζει σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση πρόσβασης σε τερματικό σταθμό εντός προθεσμίας δύο μηνών χωρίς καθυστέρηση και εντός ενός μηνός το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. Οι αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης αιτιολογούνται. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης πρόσβασης, ο φορέας του τερματικού σταθμού αιτιολογεί την απόφασή του. [Τροπολογία 36]

4.  Οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν κατά αποφάσεων των φορέων τερματικών σταθμών. Οι προσφυγές κατατίθενται στον ρυθμιστικό φορέα.

5.  Σε περίπτωση που ο ρυθμιστικός φορέας αποφαίνεται για προσφυγή κατά απόφασης φορέα τερματικού σταθμού, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός καθορισμένης προθεσμίας και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών πληροφοριών.

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα επί της προσφυγής είναι δεσμευτική και διέπεται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει τη δυνατότητα επιβολής της απόφασης με κυρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. [Τροπολογία 37]

Η απόφαση υπόκειται μόνον σε δικαστικό έλεγχο.»·

"

8)  το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1 η πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του μεταφορέα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και δεν είναι μεταβιβάσιμη.»·

"

β)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των αδειών.»·

"

9)  το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)  οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών για τακτικές γραμμές υποβάλλονται στην εκδίδουσα αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 στο οποίο καθορίζεται το υπόδειγμα των αιτήσεων.»·

"

10)  το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 8

Διαδικασία Διαδικασίες χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας για διεθνείς μεταφορές επιβατών σε απόσταση έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής [Τροπολογία 38]

1.  Οι άδειες εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων αρχών όλων των κρατών μελών στα εδάφη των οποίων επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρονται σε οριζόμενες από κάθε κράτος μέλος αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής. Εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, η εκδίδουσα αρχή αποστέλλει αντίγραφο της αίτησης, μαζί με αντίγραφα τυχόν άλλων σχετικών εγγράφων, στις εν λόγω αρμόδιες αρχές ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη τους. Ταυτόχρονα, η αρμόδια αρχή διαβιβάζει προς ενημέρωση τα εν λόγω έγγραφα στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών από τα οποία διέρχονται οι μεταφορές. [Τροπολογία 39]

2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη κοινοποιούν την απόφασή τους στην εκδίδουσα αρχή εντός προθεσμίας τριών δύο μηνών. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για σύμφωνη γνώμη και αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής. Εάν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη δεν συμφωνούν, αιτιολογούν τη διαφωνία τους. [Τροπολογία 40]

Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, θεωρείται ότι έχουν παράσχει τη σύμφωνη γνώμη τους.

3.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. [Τροπολογία 41]

4.  Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους αντικειμενικούς λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και παρατίθενται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 8γ παράγραφος 2. [Τροπολογία 42]

4α.  Σε περίπτωση που μια διεθνής τακτική υπηρεσία λεωφορείων και πούλμαν διαταράσσει την οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για εξαιρετικούς λόγους που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τη χορήγηση της άδειας και για τους οποίους δεν ευθύνεται ο κάτοχος της σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το οικείο κράτος μέλος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια παροχής της υπηρεσίας, αφού ειδοποιήσει τον μεταφορέα έξι μήνες πριν. Ο μεταφορέας έχει τη δυνατότητα να ασκήσει προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης. [Τροπολογία 43]

5.  Εάν μια από τις αρμόδιες αρχές δεν συμφωνεί με τη χορήγηση της άδειας, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησής της.

6.  Αφού συμβουλευθεί τα κράτη μέλη των αρμόδιων αρχών που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων δύο μηνών το αργότερο από την παραλαβή της κοινοποίησης από την εκδίδουσα αρχή. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από την κοινοποίησή της στις αρμόδιες αρχές στα οικεία κράτη μέλη. [Τροπολογία 44]

7.  Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει μέχρις ότου τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία και η εκδίδουσα αρχή εκδώσει απόφαση σχετικά με την αίτηση.»·

"

11)  παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:"

«Άρθρο 8α

Διαδικασία Διαδικασίες χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης άδειας για διεθνείς μεταφορές επιβατών σε απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων και άνω σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής [Τροπολογία 45]

1.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση και εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. [Τροπολογία 46]

2.  Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) γα) του άρθρου 8γ παράγραφος 2. [Τροπολογία 47]

3.  Η εκδίδουσα αρχή διαβιβάζει για λόγους ενημέρωσης στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών στα οποία πραγματοποιείται επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών από τα οποία γίνεται διέλευση χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών, αντίγραφο της αίτησης, καθώς και οποιοδήποτε χρήσιμο έγγραφο, συνοδευόμενα από σχετική αξιολόγηση αντίγραφο της αίτησης, καθώς και οποιοδήποτε χρήσιμο έγγραφο, συνοδευόμενα από σχετική αξιολόγηση, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης, με αίτημα για τη σύμφωνη γνώμη τους. Η εκδίδουσα αρχή διαβιβάζει επίσης, για λόγους ενημέρωσης, τα σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών από την επικράτεια των οποίων πραγματοποιείται διέλευση χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. [Τροπολογία 48]

3α.  Εάν μια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στην επικράτεια των οποίων επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται επιβάτες δεν συμφωνεί με τη χορήγηση της άδειας, για κάποια από τις αιτίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί η άδεια· ωστόσο είναι δυνατόν να παραπεμφθεί το θέμα στην Επιτροπή εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή της απάντησης της αρμόδιας αρχής. [Τροπολογία 49]

3β.  Αφού συμβουλευθεί τα κράτη μέλη των αρμόδιων αρχών που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, η Επιτροπή αποφασίζει εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης από την εκδίδουσα αρχή. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες από την κοινοποίησή της στα οικεία κράτη μέλη. [Τροπολογία 50]

3γ.  Η απόφαση της Επιτροπής ισχύει μέχρις ότου τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία και η εκδίδουσα αρχή εκδώσει απόφαση σχετικά με την αίτηση. [Τροπολογία 51]

Άρθρο 8β

Διαδικασία χορήγησης άδειας για εθνικές τακτικές γραμμές

1.  Η εκδίδουσα αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον μεταφορέα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί στους τέσσερις τρεις μήνες σε περίπτωση που ζητηθεί ανάλυση δυνάμει του άρθρου 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ). [Τροπολογία 52]

2.  Οι άδειες για εθνικές τακτικές γραμμές χορηγούνται, εκτός εάν η απόρριψή τους μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση έναν ή περισσότερους από τους λόγους που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως γ) γα) του άρθρου 8γ παράγραφος 2, και εάν με τη γραμμή μεταφέρονται επιβάτες σε απόσταση κάτω των έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή το πολύ οδικής διαδρομής, κατά το άρθρο 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ). [Τροπολογία 53]

3.  Η απόσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να αυξηθεί σε 120 χιλιόμετρα, εάν η τακτική γραμμή που πρόκειται να λειτουργήσει θα εξυπηρετεί σημεία αναχώρησης και προορισμού τα οποία εξυπηρετούνται ήδη βάσει περισσότερων από μία συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών. [Τροπολογία 54]

Άρθρο 8γ

Αποφάσεις των εκδιδουσών αρχών

1.  Με βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 8, 8α ή 8β, η εκδίδουσα αρχή χορηγεί την άδεια, χορηγεί την άδεια με περιορισμούς ή απορρίπτει την αίτηση. Η εκδίδουσα αρχή ενημερώνει όλες τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 για την απόφασή της.

2.  Η απόρριψη αίτησης, ή η χορήγηση άδειας με περιορισμούς, ή η αναστολή ή ανάκληση άδειας, αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις αναλύσεις του ρυθμιστικού φορέα. Ο αιτών ή ο μεταφορέας που εκμεταλλεύεται την οικεία υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κατά των αποφάσεων της εκδίδουσας αρχής. [Τροπολογία 55]

Η άδεια χορηγείται, εκτός εάν η απόρριψή της αίτηση αδείας μπορεί να αιτιολογηθεί απορριφθεί μόνο με βάση έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: [Τροπολογία 56]

   α) ο αιτών δεν είναι σε θέση, με τον εξοπλισμό τον οποίο έχει στην άμεση διάθεσή του, να εκτελεί τη μεταφορά για την οποία υποβάλλει την αίτηση·
   β) ο αιτών δεν τήρησε την εθνική ή διεθνή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές, και ιδιαίτερα τους όρους και τις προδιαγραφές για τις άδειες γραμμών διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών ή διέπραξε σοβαρές παραβάσεις της ενωσιακής ή της εθνικής ή, κατά περίπτωση, της περιφερειακής νομοθεσίας περί οδικών μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων και τα πρότυπα εκπομπών, καθώς και τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών· [Τροπολογία 57]
   γ) σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας, δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας·
   γα) ο αιτών ζήτησε άδεια για τακτική γραμμή την οποία θα εκτελεί στην ίδια διαδρομή ή σε εναλλακτική διαδρομή, ενώ αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει σε φορέα παροχής δημόσιας υπηρεσίας το αποκλειστικό δικαίωμα εκτέλεσης ορισμένων δημόσιων γραμμών μεταφοράς επιβατών σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο παρών λόγος απόρριψης δεν θίγει το άρθρο 8δ παράγραφος 1α του παρόντος κανονισμού· [Τροπολογία 58]
   δ) ρυθμιστικός φορέας διαπιστώνει βάσει αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης ότι η μεταφορά θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Στην εν λόγω ανάλυση αξιολογούνται τα διαρθρωτικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς και του οικείου δικτύου (μέγεθος, χαρακτηριστικά της ζήτησης, περιπλοκότητα του δικτύου, τεχνική και γεωγραφική απομόνωση, και υπηρεσίες που καλύπτονται από τη σύμβαση), και εκτιμάται επίσης κατά πόσο η νέα υπηρεσία οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή της αναλογίας κόστους-οφέλους. [Τροπολογία 59]

Οι εκδίδουσες αρχές δεν απορρίπτουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο επειδή ο μεταφορέας που ζητεί άδεια προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις τιμές που προσφέρουν άλλοι οδικοί μεταφορείς ή εκτός εάν η ρυθμιστική αρχή ή άλλοι αρμόδιοι εθνικοί φορείς διαπιστώσουν ότι ο αιτών που επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά σχεδιάζει να προσφέρει υπηρεσίες σε τιμή κατώτερη της κανονικής τους αξίας για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπονομεύσει τον θεμιτό ανταγωνισμό. Οι εκδίδουσες αρχές δεν απορρίπτουν μια αίτηση μόνο λόγω του γεγονότος ότι η υπό εξέταση σύνδεση εξυπηρετείται ήδη από άλλους οδικούς μεταφορείς. [Τροπολογία 60]

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την εκδίδουσα αρχή υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Ο έλεγχος είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα επί της απόφασης του ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης της εκδίδουσας αρχής είναι δυνατόν να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως υπερβολική ζημία στον ενάγοντα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εξουσιών που απονέμονται στο δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή βάσει του συνταγματικού δικαίου του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 8δ

Περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν το δικαίωμα πρόσβασης στη διεθνή και την εθνική αγορά τακτικών γραμμών λεωφορείων και πούλμαν σε περίπτωση που με την προτεινόμενη τακτική γραμμή μεταφέρονται επιβάτες σε αποστάσεις κάτω των απόσταση έως 100 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή οδικής διαδρομής και εφόσον η γραμμή πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών, ή σε οποιαδήποτε απόσταση εφόσον πραγματοποιείται σε αστικό ή προαστιακό κέντρο ή σε πολεοδομικό συγκρότημα, ή εφόσον καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες μεταξύ της εν λόγω περιοχής και των γύρω περιοχών, ή σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου που αφορούν τις οδικές μεταφορές ή με άλλες σχετικές διατάξεις. [Τροπολογία 61]

1α.  Όταν μια αρμόδια αρχή έχει εκχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε επιχείρηση που παρέχει δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, η προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων αφορά μόνο την εκτέλεση δημόσιων γραμμών μεταφορών επιβατών που εξυπηρετούν τις ίδιες ή εναλλακτικές διαδρομές. Η εν λόγω εκχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων δεν αποκλείει την χορήγηση άδειας σε νέες τακτικές γραμμές όταν οι εν λόγω γραμμές δεν ανταγωνίζονται τη γραμμή που προβλέπεται στη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ή χρησιμοποιούν άλλες διαδρομές. [Τροπολογία 62]

2.  Οι αρμόδιες αρχές που ανέθεσαν σύμβαση παροχής δημόσιων υπηρεσιών ή οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών που εκτελούν τη σύμβαση παροχής δημόσιων υπηρεσιών δύνανται να ζητήσουν από τον ρυθμιστικό φορέα να διενεργήσει ανάλυση σχετικά με το εάν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της σύμβασης παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Όταν παραλάβει το εν λόγω αίτημα, ο ρυθμιστικός φορέας εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει ενδεχομένως εάν θα διενεργήσει την οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με το άρθρο 8γ παράγραφος 2 στοιχείο δ), εκτός εάν εξαιρετικοί πρακτικοί ή άλλοι λόγοι αιτιολογούν την απόφασή του να μην το πράξει. Ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την απόφασή του. [Τροπολογία 63]

3.  Σε περίπτωση που ο ρυθμιστικός φορέας διενεργήσει οικονομική ανάλυση, ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα αποτελέσματα της εν λόγω ανάλυσης εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων το συντομότερο δυνατόν και εντός 3 μηνών το αργότερο αφότου παραλάβει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η άδεια θα χορηγηθεί, θα χορηγηθεί υπό όρους ή θα απορριφθεί. [Τροπολογία 64]

Τα συμπεράσματα του ρυθμιστικού φορέα είναι δεσμευτικά για τις εκδίδουσες αρχές.

4.  Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών παρέχουν στον ρυθμιστικό φορέα τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3.

5.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26, που ορίζουν τη διαδικασία και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια της οικονομικής ανάλυσης. [Τροπολογία 65]

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να ελευθερώσουν περαιτέρω το σύστημα χορήγησης άδειας για τις εθνικές τακτικές γραμμές όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης άδειας και τα χιλιομετρικά ανώτατα όρια.»· [Τροπολογία 66]

"

12)  στο άρθρο 9, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα άρθρα 8, 8α, 8β και 8γ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις αιτήσεις ανανέωσης άδειας ή τροποποίησης των όρων υπό τους οποίους πρέπει να λειτουργούν οι γραμμές που υπόκεινται σε άδεια.»·

"

13)  ο τίτλος του Κεφαλαίου IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ»·

"

13α)  Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει από έναν μη εγκατεστημένο σε αυτό μεταφορέα να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις σχετικά με την απαίτηση εγκατάστασης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, στο κράτος μέλος υποδοχής μετά την χορήγηση άδειας στον εν λόγω μεταφορέα για την εθνική τακτική γραμμή και προτού ο μεταφορέας ξεκινήσει να εκτελεί τη σχετική γραμμή. Οι εν λόγω αποφάσεις αιτιολογούνται. Η απόφαση λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και τη διάρκεια της δραστηριότητας του μη εγκατεστημένου στο κράτος μέλος υποδοχής μεταφορέα. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής διαπιστώσει ότι ο μη εγκατεστημένος σε αυτό μεταφορέας δεν πληροί την απαίτηση εγκατάστασης, μπορεί να ανακαλέσει τις σχετικές άδειες που του έχουν χορηγηθεί για εθνικές τακτικές γραμμές ή να τις αναστείλει εωσότου πληρείται η απαίτηση.

__________________

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).»· [Τροπολογία 67]

"

14)  στο άρθρο 12, οι παράγραφοι 1 έως 5 απαλείφονται·

15)  το άρθρο 13 απαλείφεται· [Τροπολογία 68]

16)  το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 15

Χορήγηση άδειας για ενδομεταφορές

Γίνονται δεκτές οι ενδομεταφορές («καμποτάζ») για τις ακόλουθες γραμμές:

   α) ειδικές τακτικές γραμμές που λειτουργούν σε προσωρινή βάση, υπό τον όρο ότι καλύπτονται από σύμβαση μεταξύ του διοργανωτή και του μεταφορέα,
   β) έκτακτες γραμμές που λειτουργούν σε προσωρινή βάση, [Τροπολογία 69]
   γ) τις τακτικές γραμμές που λειτουργούν , υπό τον όρο ότι εκτελούνται από μεταφορέα μη εγκατεστημένο στο κράτος μέλος υποδοχής κατά τη διεξαγωγή διεθνούς τακτικής γραμμής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξαιρουμένων των γραμμών που ανταποκρίνονται σε ανάγκες μεταφορών μεταξύ των αστικών κέντρων και των ευρύτερων περιοχών τους. Δεν εκτελούνται ενδομεταφορές ανεξάρτητα από αυτή τη διεθνή γραμμή.»· [Τροπολογία 70]

"

16α)  στο άρθρο 16 παράγραφος 1, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η εκτέλεση των ενδομεταφορών υπόκειται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, στην οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος μέλος υποδοχής όσον αφορά τα ακόλουθα:

__________________

* Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1).»· [Τροπολογία 72]

"

17)  το άρθρο 17 απαλείφεται· [Τροπολογία 73]

17α)  το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 17

Έγγραφα ελέγχου για ενδομεταφορές

1.  Οι ενδομεταφορές υπό μορφή έκτακτων γραμμών διενεργούνται με την κάλυψη του φύλλου πορείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 12, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο βρίσκεται εντός του οχήματος και να επιδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή.

2.  Το φύλλο πορείας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) τα σημεία αναχώρησης και άφιξης της γραμμής·
   β) τις ημερομηνίες αναχώρησης και τέλους της γραμμής.

3.  Τα φύλλα πορείας χορηγούνται σε βιβλιάρια όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εγκατάστασης.

4.  Στην περίπτωση των ειδικών τακτικών γραμμών, η σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του μεταφορέα και του διοργανωτή των μεταφορών ή επικυρωμένο αντίγραφό της επέχει θέση ελεγκτικού εγγράφου. Ωστόσο, το φύλλο πορείας συμπληρώνεται υπό τύπον μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Ωστόσο, το φύλλο πορείας συμπληρώνεται υπό τύπον μηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

5.  Τα χρησιμοποιηθέντα φύλλα πορείας αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή ή τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εγκατάστασης, σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει η εν λόγω αρχή ή οργανισμός. Κατά τους ελέγχους, επιτρέπεται ο οδηγός να επικοινωνεί με τα κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που μπορεί να παράσχει τα ζητηθέντα έγγραφα.»· [Τροπολογία 74]

"

18)  στο άρθρο 19 παράγραφος 2, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι μεταφορείς που εκτελούν ενδομεταφορές ή διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία πρέπει να επιτρέπουν κάθε έλεγχο που έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή διεξαγωγή των μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης.»·

"

19)  το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 20

Αμοιβαία συνδρομή

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία τη συνδρομή τους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω των εθνικών σημείων επαφής που καθορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1071/2009.

2.  Οι ρυθμιστικοί φορείς συνεργάζονται στο πλαίσιο της διενέργειας οικονομικών αναλύσεων σχετικά με το εάν οι προτεινόμενες τακτικές γραμμές πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο σύμβαση παροχής διεθνών δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών. Η εκδίδουσα αρχή ζητά τη γνώμη των ρυθμιστικών φορέων όλων των άλλων κρατών μελών μέσω των οποίων διέρχονται οι οικείες διεθνείς τακτικές γραμμές και, κατά περίπτωση, τους ζητά όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προτού λάβει την απόφασή της.»·

"

20)  το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 26

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8δ παράγραφος 5 και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 8δ παράγραφος 5 και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφος 5, του άρθρου 6 παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8δ παράγραφος 5 και του άρθρου 28 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν εγείρει αντίρρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να εγείρουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»·

"

21)  το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 28

Υποβολή εκθέσεων

1.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου, και για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή των αριθμό των αδειών τακτικών γραμμών που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τον συνολικό αριθμό αδειών τακτικών γραμμών που ήταν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται ανά κράτος μέλος προορισμού της τακτικής γραμμής. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν τις ενδομεταφορές, υπό μορφή ειδικών τακτικών γραμμών και έκτακτων γραμμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από εγκατεστημένους μεταφορείς κατά το προηγούμενο έτος. [Τροπολογία 75]

2.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου και, για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής διαβιβάζουν στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό αδειών που εκδόθηκαν για ενδομεταφορές υπό μορφή τακτικών γραμμών κατά το άρθρο 15 στοιχείο γ) κατά το προηγούμενο έτος.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26 για τον καθορισμό του υποδείγματος του πίνακα που θα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και των δεδομένων που πρέπει να διαβιβάζονται.

4.  Κάθε έτος, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου, και για πρώτη φορά έως τις 31 Ιανουαρίου [… του πρώτου Ιανουαρίου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των μεταφορέων που είναι κάτοχοι κοινοτικής άδειας από τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καθώς και τον αριθμό των πιστοποιημένων αντιγράφων που αντιστοιχούν στον αριθμό των οχημάτων που ήταν σε κυκλοφορία τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

5.  Έως ... [να εισαχθεί η ημερομηνία μετά την πάροδο 5 ετών 5 έτη από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στην έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τον βαθμό στον οποίο ο παρών κανονισμός έχει συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς του συστήματος οδικών μεταφορών επιβατών, ιδιαίτερα για τους επιβάτες, για το προσωπικό των λεωφορείων και πούλμαν, και για το περιβάλλον.». [Τροπολογία 76]

"

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ... [XX]

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 47.
(2) ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(3)ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 47.
(4)ΕΕ C 387 της 25.10.2018, σ. 70.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019.
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 88).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1).
(9)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.


Τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση ***I
PDF 120kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TA(2019)0126A8-0014/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0744),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0482/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 30ής Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0014/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ένωση

P8_TC1-COD(2018)0385


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/504.)


Το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και η αναλογική χρήση βίας
PDF 124kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και την αναλογική χρήση βίας (2019/2569(RSP))
P8_TA(2019)0127B8-0103/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις Συνθήκες της ΕΕ, ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και μία από τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ, η οποία λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και την ΕΣΔΑ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 12 του Χάρτη ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ιδρύει με άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συμφερόντων του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ ορίζει ότι «η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία, δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας και της ηθικής, ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρίτων»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 11 της ΕΣΔΑ ορίζει επίσης ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι «δεν απαγορεύει την επιβολήν νομίμων περιορισμών εις την άσκησιν των δικαιωμάτων τούτων υπό μελών των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας ή των διοικητικών υπηρεσιών του κράτους»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 του Χάρτη ορίζει επίσης ότι τα πολιτικά κόμματα, στο επίπεδο της Ένωσης, συμβάλλουν στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι θα πρέπει να προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών και τα πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση μιας ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας, στη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των κυβερνήσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι συμβαδίζει με την ελευθερία της έκφρασης, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 11 του Χάρτη και από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς την ανάμειξη δημόσιων αρχών και αδιακρίτως συνόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, «η άσκησις των ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθή εις ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους και αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 52 του Χάρτη ορίζει ότι «κάθε περιορισμός στην άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο και να σέβεται το βασικό περιεχόμενο των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, η ΕΕ «σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι «ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους»·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι οι περιορισμοί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών πρέπει να σέβονται τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη οι αρχές επιβολής του νόμου σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν επικριθεί ότι υπονομεύουν το δικαίωμα διαμαρτυρίας και χρησιμοποιούν υπέρμετρη βία·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να σεβαστούν τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης·

2.  τονίζει ότι ο δημόσιος διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών·

3.  καταδικάζει τη θέσπιση περιοριστικών νόμων σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι σε διάφορα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

4.  καταδικάζει την προσφυγή των κρατικών αρχών σε βίαιες και δυσανάλογες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίων και ειρηνικών διαδηλώσεων· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν διαφανή, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική έρευνα όταν υπάρχουν υποψίες ή εικασίες ότι έχει γίνει χρήση δυσανάλογης βίας· υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πρέπει πάντα να λογοδοτούν για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά νομικά και επιχειρησιακά πλαίσια·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου είναι πάντα νόμιμη, αναλογική, αναγκαία και η ύστατη λύση, και δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα· επισημαίνει ότι η χρήση βίας αδιακρίτως κατά του πλήθους είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας·

6.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ στην καταγγελία περιπτώσεων δυσανάλογης βίας, και καταδικάζει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα·

7.  πιστεύει ότι η βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί λύση στο πλαίσιο διαλόγου ή στην πολιτική·

8.  αναγνωρίζει ότι η αστυνομία, που επίσης έχει στις τάξεις της πολλά θύματα, λειτουργεί υπό δύσκολες συνθήκες, ιδίως λόγω της εχθρότητας ορισμένων διαδηλωτών, αλλά και λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας· καταδικάζει κάθε μορφή βίας εναντίον ατόμων ή περιουσίας από βίαιους, μαχητικούς διαδηλωτές, οι οποίοι προσέρχονται μόνο για βίαιο σκοπό και βλάπτουν τη νομιμότητα των ειρηνικών διαδηλώσεων·

9.  παροτρύνει τους υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση που παρέχει ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) με θέμα «Δημόσια τάξη – αστυνόμευση σημαντικών εκδηλώσεων»· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτό·

10.  τονίζει τη σημασία της εγγύησης της ασφάλειας των οργάνων επιβολής του νόμου, των αστυνομικών και των στρατιωτών που εκτελούν καθήκοντα προστασίας της ασφάλειας σε διαδηλώσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.


Τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων
PDF 158kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (2018/2878(RSP))
P8_TA(2019)0128B8-0101/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2011 με τίτλο «Τα διεμφυλικά και ίντερσεξ άτομα»,

–  έχοντας υπόψη τις τελικές εκθέσεις του δοκιμαστικού σχεδίου που χρηματοδότησε η Επιτροπή με τίτλο «Health4LGBTI», σχετικά με τις ανισότητες στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο που δημοσίευσε τον Μάιο του 2015 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων(4),

–  έχοντας υπόψη την δημοσίευση του FRA στο διαδίκτυο, τον Νοέμβριο του 2017, σχετικά με τη χαρτογράφηση των απαιτήσεων ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού στην ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα το 2018,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2191 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του 2017, με θέμα την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων και την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 2015, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ίντερσεξ άτομα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών ωμής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για το 2013 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα βασανιστήρια και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta («Αρχές και κρατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων (O-000132/2018 – B8-0007/2019 και O-000133/2018 – B8-0008/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με φυσικά χαρακτηριστικά φύλου που δεν ταιριάζουν με τα ιατρικά ή κοινωνικά πρότυπα των γυναικείων ή ανδρικών σωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές στα χαρακτηριστικά του φύλου μπορούν να εμφανιστούν σε βασικά χαρακτηριστικά (όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα και η χρωμοσωμική και ορμονική δομή) και/ή τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά (όπως η μυϊκή μάζα, η κατανομή του τριχώματος και το ανάστημα)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα αντιμετωπίζουν πολλά περιστατικά βίας και διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό και στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών θεραπευτικών αγωγών σε ίντερσεξ βρέφη, αν και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αγωγές αυτές δεν είναι ιατρικά αναγκαίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να προτείνονται μαζί πλαστικές και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, γεγονός που δεν δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και σε ίντερσεξ άτομα να ενημερώνονται πλήρως για τον αντίκτυπο της κάθε επέμβασης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπευτικές αγωγές σε ίντερσεξ παιδιά χωρίς την πρότερη προσωπική και εν πλήρει επιγνώσει συναίνεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των ίντερσεξ ατόμων μπορεί να έχει ισόβιες συνέπειες, όπως ψυχολογικά τραύματα και σωματικές αναπηρίες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ίντερσεξ άτομα και τα ίντερσεξ παιδιά που ανήκουν σε λοιπές μειονοτικές και περιθωριοποιημένες ομάδες καθίστανται ακόμη πιο περιθωριοποιημένα και κοινωνικά αποκλεισμένα και κινδυνεύουν να πέσουν θύματα βίας και διακρίσεων εξαιτίας των τεμνομένων ταυτοτήτων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα περισσότερα κράτη μέλη, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση σε ίντερσεξ παιδί ή σε ίντερσεξ άτομο με αναπηρίες με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα τους, ασχέτως της ικανότητας του ίντερσεξ ατόμου να αποφασίσει για τον εαυτό του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι γονείς και/ή νόμιμοι κηδεμόνες υφίστανται έντονες πιέσεις για να πάρουν μια απόφαση χωρίς να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις ισόβιες συνέπειες που μπορεί αυτή να έχει για το παιδί τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ίντερσεξ άτομα δεν διαθέτουν πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό τους και, ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν ότι είναι ίντερσεξ ή αγνοούν τις ιατρικές αγωγές στις οποίες έχουν υποβληθεί·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίντερσεξ παραλλαγές εξακολουθούν να κατατάσσονται στις ασθένειες, όπως στη διεθνή στατιστική ταξινόμηση των νόσων (ICD), ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων υπέρ της μακροπρόθεσμης επιτυχίας των θεραπειών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα διεμφυλικά άτομα δεν ταυτίζονται με το κοινωνικό φύλο που απέκτησαν εκ γενετής με ιατρική παρέμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με αυτοπροσδιορισμό είναι δυνατή μόλις σε έξι κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να απαιτείται στείρωση πριν από τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία κατά των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ, και στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν περιλαμβάνει διακρίσεις λόγω χαρακτηριστικών φύλου, είτε ως αυτοτελή κατηγορία είτε ως μορφή διάκρισης που ερμηνεύεται ως οφειλόμενη στο φύλο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά ίντερσεξ παιδιά υφίστανται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και ακρωτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων στην ΕΕ όταν υποβάλλονται σε ιατρικές αγωγές για την «κανονικοποίηση» του φύλου·

1.  παρατηρεί ότι είναι επειγόντως ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν νομοθεσία για την επίλυση των προβλημάτων που οφείλονται στα εν λόγω ζητήματα·

Ιατρικοποίηση και παθολογικοποίηση

2.  καταδικάζει απερίφραστα θεραπευτικές αγωγές και χειρουργικές επεμβάσεις κανονικοποίησης του φύλου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους νόμους που απαγορεύουν τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως στη Μάλτα και την Πορτογαλία, και παροτρύνει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να θεσπίσουν παρόμοιους νόμους το συντομότερο δυνατόν·

3.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρέχεται επαρκής συμβουλευτική και άλλη στήριξη σε ίντερσεξ παιδιά και ίντερσεξ άτομα με αναπηρίες, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες αυτών, και να ενημερώνονται αυτοί πλήρως για τις συνέπειες των θεραπευτικών αγωγών κανονικοποίησης του φύλου·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις οργανώσεις που εργάζονται για την εξάλειψη του στίγματος των ίντερσεξ ατόμων·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για τα ίντερσεξ άτομα·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ίντερσεξ ατόμων στο ιατρικό ιστορικό τους και να μεριμνούν ώστε να μην υποβάλλεται κανείς σε αναίτιες ιατρικές αγωγές ή χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη νηπιακή ή την παιδική του ηλικία και τούτο προκειμένου να διασφαλίζονται η σωματική ακεραιότητα, η αυτονομία και ο αυτοπροσδιορισμός των παιδιών·

7.  θεωρεί ότι η παθολογικοποίηση των ίντερσεξ παραλλαγών θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των ίντερσεξ ατόμων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας, όπως κατοχυρώνεται αυτό στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την αποπαθολογικοποίηση των ίντερσεξ ατόμων·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποπαθολογικοποίηση, έστω και μερική, της διεμφυλικής ταυτότητας στην οποία προβαίνει η ενδέκατη αναθεώρηση της διεθνούς στατιστικής ταξινόμησης των νόσων (ICD-11)· παρατηρεί, εντούτοις, ότι η έννοια της «δυσαρμονίας φύλου» στην παιδική ηλικία παθολογικοποιεί όσες συμπεριφορές δεν συνάδουν με τα πρότυπα περί φύλου κατά την παιδική ηλικία· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την κατάργηση αυτής της έννοιας από την ICD-11 και να μεριμνήσουν για την ευθυγράμμιση κάθε μελλοντικής αναθεώρησης της ICD με τα εθνικά συστήματα υγείας τους·

Έγγραφα ταυτότητας

9.  τονίζει τη σημασία της ύπαρξης ευέλικτων διαδικασιών καταχώρισης γεννήσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τους νόμους που ενέκριναν ορισμένα κράτη μέλη και επιτρέπουν τη νομική αναγνώριση του φύλου στη βάση του αυτοπροσδιορισμού· προτρέπει και άλλα κράτη μέλη να εγκρίνουν παρόμοιους νόμους που θα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ευέλικτες διαδικασίες για την αλλαγή της ένδειξης φύλου, εφόσον εξακολουθεί να καταχωρίζεται, καθώς και για την αλλαγή ονόματος στο πιστοποιητικό γέννησης και στο έγγραφο ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιλογής ουδέτερων ως προς το φύλο ονομάτων)·

Διακρίσεις

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι εξακολουθούν να μην αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά φύλου ως λόγος εισαγωγής διακρίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία αυτού του κριτηρίου προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ίντερσεξ ατόμων στη δικαιοσύνη·

11.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών επί του θέματος· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν εκείνους τους νόμους που απαιτούνται για την επαρκή προστασία, τον σεβασμό και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ίντερσεξ, συμπεριλαμβανομένων των ίντερσεξ παιδιών, μεταξύ άλλων με την παροχή πλήρους προστασίας από τις διακρίσεις·

Ευαισθητοποίηση του κοινού

12.  ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διεξάγουν έρευνες σχετικά με τα ίντερσεξ άτομα, επιλέγοντας προσέγγιση μάλλον κοινωνιολογικής φύσεως και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά ιατρικής·

13.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μην υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ ερευνητικά ή ιατρικά προγράμματα που συμβάλλουν περαιτέρω στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς (ΕΔΑ)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να χρηματοδοτήσουν έρευνα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων·

14.  καλεί την Επιτροπή να επιλέγει ολιστική και με γνώμονα τα δικαιώματα προσέγγιση όταν ασχολείται με τα δικαιώματα των ίντερσεξ ατόμων· ζητεί επίσης καλύτερο συντονισμό του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ώστε να διακρίνονται για τη συνεκτικότητά τους οι πολιτικές και τα προγράμματα για τη στήριξη των ίντερσεξ ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των κρατικών υπαλλήλων και του ιατρικού κλάδου·

15.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την παράμετρο που αφορά τα ίντερσεξ άτομα στον πολυετή κατάλογο δράσεών της για τα άτομα ΛΟΑΔΜ για την τρέχουσα περίοδο, και να ξεκινήσει από τώρα να προετοιμάζει την ανανέωση της εν λόγω στρατηγικής για την επόμενη πολυετή περίοδο (2019-2024)·

16.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σωματικής ακεραιότητας των ίντερσεξ ατόμων·

o
o   o

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.
(3) ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu


Το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)
PDF 147kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024) (2019/2573(RSP))
P8_TA(2019)0129B8-0127/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, η οποία εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), και τη θέση του επί της εν λόγω πρότασης, της 2ας Απριλίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τα αμφιφυλόφιλα και τα διεμφυλικά άτομα, η οποία εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2191 (2017) της 12ης Οκτωβρίου 2017 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων και την εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής από το 2016 και το 2017 για την υλοποίηση του καταλόγου δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση, της 5ης Ιουνίου 2018, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (Relu Adrian Coman και λοιποί κατά Inspectoratul General pentru Imigrări και Ministerul Afacerilor Interne)(3) και άλλη συναφή νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΑΔ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), του Μαΐου 2015, με τίτλο «The fundamental rights situation of intersex people» (Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεσοφυλικών ατόμων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Μαρτίου 2017, με τίτλο «Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers» (Τρέχουσα κατάσταση για τη μετανάστευση στην ΕΕ, λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, διεμφυλικοί και μεσοφυλικοί αιτούντες άσυλο),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 2015, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μεσοφυλικά άτομα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2048 (2015) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 22ας Απριλίου 2015, σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος διεμφυλικών προσώπων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή για το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2014) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ συνεχίζουν να υποφέρουν από τις διακρίσεις και τη βία σε βάρος τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη νομική προστασία για τα άτομα ΛΟΑΔΜ κατά των διακρίσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ, την 16η Ιουνίου 2016, κάλεσε τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με την Επιτροπή όσον αφορά τον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει ολοκληρωμένα στρατηγικά πλαίσια σε άλλα θέματα που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η αναπηρία και η ένταξη των Ρομά, αλλά δεν έχει ακόμη αναλάβει αντίστοιχη δράση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ που δημοσιεύτηκε το 2015 από την Επιτροπή συνιστά μια μη δεσμευτική και μη ολοκληρωμένη στρατηγική·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση του καταλόγου δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ καταδεικνύει ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα, αλλά χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ισότητα για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών ΛΟΑΔΜ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων για λεσβίες, ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά πρόσωπα (ΛΟΑΔΜ) είναι δεσμευτικές, από το 2013, για την εξωτερική δράση της ΕΕ και των κρατών μελών, η έλλειψη εσωτερικής, συμπληρωματικής δέσμευσης της ΕΕ συνιστά απειλή για την εσωτερική και εξωτερική συνοχή·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο·

1.  επαναλαμβάνει τις συστάσεις του ψηφίσματός του για τον χάρτη πορείας της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις στην ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στα άτομα ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων αυτών, να καταστήσει την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση πεδίο προτεραιότητας, και να διασφαλίσει ότι η εν λόγω δέσμευση θα συμπεριληφθεί στις εργασίες της επόμενης Επιτροπής η οποία θα αναλάβει τα καθήκοντά της αργότερα εντός του 2019·

3.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2019-2024, και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ΓΔ στους τομείς όπου θα πρέπει να ενσωματωθούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, όπως είναι η εκπαίδευση και η υγεία, όπως ορίζονται στον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

4.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ακόμη ένα στρατηγικό έγγραφο για την προαγωγή της ισότητας για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων κατά των διακρίσεων, για να διασφαλίσει το σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ σε όλους τους τομείς·

6.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για τα θέματα που περιλαμβάνονται ήδη στον κατάλογο δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

7.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών κατά το σχεδιασμό του μελλοντικού καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

8.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τις οικογένειές τους· τονίζει τη σημασία της δράσης αυτής σε όλα τα επίπεδα, καθώς και της επικέντρωσης στα οφέλη της πολυμορφίας για την κοινωνία, αντί της απλής προσπάθειας ένταξης των ΛΟΑΔΜ σε μια κανονικότητα·

9.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας γύρω από θέματα σεξουαλικότητας και σχέσεων που παρέχουν πληροφορίες και κατάρτιση για ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων, τα οποία θα υλοποιούνται με τρόπο που είναι ουδέτερος και χαρακτηρίζεται από θετικές διατυπώσεις και πολυδεκτικότητα για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία για όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με την πρόσφατη υπόθεση Coman του ΔΕΕ·

11.  σημειώνει ότι οκτώ κράτη μέλη έχουν ως προϋπόθεση τη στείρωση και δεκαοκτώ κράτη μέλη τη διάγνωση ψυχικής υγείας, προκειμένου να προβούν σε νομική αναγνώριση του φύλου· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον αντίστοιχες προϋποθέσεις συμβαδίζουν με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια διατομεακή προοπτική στις μελλοντικές εργασίες της, όσον αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, για να λάβει υπόψη τις διατομεακές εμπειρίες διακριτικής μεταχείρισης που έχουν αντιμετωπίσει περιθωριοποιημένα άτομα ΛΟΑΔΜ, και να αναπτύξει μέτρα για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης χρηματοδότησης για τα ειδικά δίκτυα υποστήριξης περιθωριοποιημένων ομάδων ΛΟΑΔΜ·

13.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται με τα κράτη μέλη για την υλοποίηση των μελλοντικών δράσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

14.  καλεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για το θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη νομοθεσία που απαιτείται για τη διασφάλιση του σεβασμού στα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών των ΛΟΑΔΜ, την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και την πλήρη προστασία τους από διακρίσεις·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(3) Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 5ης Ιουνίου 2018, ECLI:EU:C:2018:385.


Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ
PDF 153kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2574(RSP))
P8_TA(2019)0130RC-B8-0128/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την εξάλειψη των πυραύλων τους ενδιάμεσου και μικρότερου βεληνεκούς («Συνθήκη INF»), που υπογράφηκε στην Ουάσινγκτον στις 8 Δεκεμβρίου 1987 από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρήγκαν, και τον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσώφ(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 σχετικά με την τήρηση και τη συμμόρφωση με τις συμφωνίες και τις δεσμεύσεις όσον αφορά τον έλεγχο των όπλων, τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό που εκπόνησε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 21 Οκτωβρίου 2018, με την οποία προειδοποιεί για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της 2ας Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόθεση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη INF(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 2 Φεβρουαρίου 2019, ότι η Ρωσία θα αναστείλει επίσης τη συμμετοχή της στη Συνθήκη,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με τη Συνθήκη INF που εκδόθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις 4 Δεκεμβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας – Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μία ισχυρότερη Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το 2019 οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της Ρωσίας με τη Συνθήκη INF, ιδίως όσον αφορά το νέο της πυραυλικό σύστημα 9M729, και πιο πρόσφατα με τη δήλωση της 1ης Φεβρουαρίου 2019 που εκδόθηκε από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο(4),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Federica Mogherini, κατά την έβδομη διάσκεψη της ΕΕ για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(5),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που υπεγράφη στις 10 Ιουλίου 2018 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό(6),

–  έχοντας υπόψη τον στόχο 16 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο οποίος αφορά την προώθηση της ανάπτυξης ειρηνικών και ανοικτών σε όλους κοινωνιών, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη(7),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου, για το 2017, σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, της 18ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του 1968 για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT), η οποία υποχρεώνει όλα τα κράτη να επιδιώκουν τον πυρηνικό αφοπλισμό με καλή πίστη και να σταματήσουν τον πυρηνικό ανταγωνισμό,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων (TPNW), που εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2017 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων(8),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ένατη αναθεωρητική διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (8079/15),

–  έχοντας υπόψη το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017 που απονεμήθηκε στη Διεθνή Εκστρατεία για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων (ICAN), καθώς και τη δήλωση της εν λόγω οργάνωσης, της 1ης Φεβρουαρίου 2019, με τίτλο «Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF θέτει σε κίνδυνο την Ευρώπη (και τον κόσμο)»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF, που υπογράφηκε το 1987 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, ήταν μια μοναδική συμφωνία κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, καθότι δεν έθετε απλώς όρια, αλλά υποχρέωνε τις δύο χώρες να καταστρέψουν τα αποθέματα των εκτοξευόμενων από το έδαφος πυρηνικών και συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, με εμβέλεια μεταξύ 500 και 5 500 χιλιομέτρων, και απαγόρευε στα μέρη να κατέχουν, να παράγουν και να υποβάλλουν σε πτητικές δοκιμές τους εν λόγω πυραύλους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως τον Μάιο του 1991 είχαν εξαλειφθεί 2 692 πύραυλοι σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια ακολούθησαν 10 χρόνια επιτόπιων επιθεωρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τελικά εξαλείφθηκαν χάρη στη Συνθήκη INF πάνω από 3 000 πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF συνέβαλε στην ανάσχεση του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης και, στη συνέχεια, της Ρωσίας, καθώς και στην οικοδόμηση και την ενίσχυση της σταθερότητας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη ήταν το μέρος που ωφελήθηκε περισσότερο από τη Συνθήκη INF, η οποία είχε θεμελιώδη ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειάς της για πάνω από τρεις δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη εξακολουθεί να αποτελεί πυλώνα της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η κυβέρνηση Ομπάμα δήλωσε ότι η Ρωσία παραβίασε την υποχρέωσή της, που απορρέει από τη Συνθήκη INF, να μην κατέχει, να μην παράγει και να μην υποβάλλει σε πτητικές δοκιμές εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους κρουζ (GLCM) με βεληνεκές μεταξύ 500 και 5 500 χιλιομέτρων, καθώς και να μην κατέχει και να μην παράγει εκτοξευτές τέτοιων πυραύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεταγενέστερες εκθέσεις, που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018, επαναλήφθηκαν οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για συνεχή παραβίαση της Συνθήκης από τη Ρωσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν επανειλημμένα θέσει ερωτήματα στη Ρωσία σχετικά με τις δραστηριότητές της στον τομέα της ανάπτυξης πυραύλων, ιδίως όσον αφορά το πυραυλικό σύστημα 9M729, το οποίο θεωρούν ότι παραβιάζει τη Συνθήκη INF·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2017, με την ευκαιρία της 30ής επετείου της Συνθήκης, η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ εξήγγειλε μια «ολοκληρωμένη στρατηγική» διπλωματικών, στρατιωτικών και οικονομικών μέτρων, με στόχο να συμμορφωθεί εκ νέου η Ρωσία με τις υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά περιλάμβαναν διπλωματικές προσπάθειες μέσω της ειδικής επιτροπής ελέγχου, τη δρομολόγηση προγραμμάτων στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οικονομικά μέτρα κατά των ρωσικών φορέων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και την παραγωγή του μη συμμορφούμενου πυραύλου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τις αμοιβαίες ανησυχίες τους μέσω του διπλωματικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική επιτροπή ελέγχου που συστάθηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης για να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, ζητήματα συμμόρφωσης, δεν έχει συγκληθεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2018, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αποσυρθούν από τη Συνθήκη, αναφέροντας ως λόγο τη μη συμμόρφωση της Ρωσίας και τη μη συμμετοχή της Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Mike Pompeo, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ διαπίστωσαν ουσιώδη παραβίαση της Συνθήκης εκ μέρους της Ρωσίας και ότι σκοπεύουν να αναστείλουν τις υποχρεώσεις τους ως διορθωτικό μέτρο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή εντός 60 ημερών, εκτός εάν η Ρωσία επιδείξει εκ νέου πλήρη και επαληθεύσιμη συμμόρφωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Φεβρουαρίου 2019 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν, μετά την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών που δόθηκε στη Ρωσία για να επιδείξει εκ νέου πλήρη συμμόρφωση, ότι θα αναστείλουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της Συνθήκης INF και θα αρχίσουν τη διαδικασία αποχώρησης, εκτός εάν η Ρωσία, η οποία –σύμφωνα με τις ΗΠΑ– παραβιάζει ουσιωδώς τη Συνθήκη, αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή της με τους όρους της Συνθήκης εντός έξι μηνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg, έχει καλέσει τη Ρωσία να αξιοποιήσει την εξάμηνη προθεσμία που προσφέρουν οι ΗΠΑ για να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους συμμόρφωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Δεκεμβρίου 2018 οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ εξέδωσαν δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν τις παραβιάσεις της Συνθήκης INF εκ μέρους της Ρωσίας και την καλούν να αποκαταστήσει επειγόντως την πλήρη και επαληθεύσιμη συμμόρφωσή της με τη Συνθήκη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Φεβρουαρίου 2019 η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη Συνθήκη INF και θα αναπτύξει νέους τύπους πυραύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές αρχές έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα, μαζί με άλλες χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη INF, έχει προβεί σε εκτεταμένη ανάπτυξη του πυραυλικού της οπλοστασίου, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για μια νέα συνθήκη η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανή κατάργηση της Συνθήκης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, σε παρεξηγήσεις και σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη INF αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας, της παγκόσμιας ειρήνης και της περιφερειακής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση της Συνθήκης θα συνέβαλε στις προσπάθειες για τη διατήρηση άλλων υφιστάμενων συμφωνιών για τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, καθώς και για τη δημιουργία ευνοϊκότερων όρων για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους περιορισμούς των όπλων, τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανακοινώσεις απόσυρσης οδηγούν σε αμφιβολίες όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην παραταθούν άλλες σημαντικές συνθήκες που αφορούν τον έλεγχο των όπλων, όπως η Συνθήκη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με μέτρα για την περαιτέρω μείωση και τον περιορισμό των στρατηγικών επιθετικών όπλων («New START»), κάτι που θα έβλαπτε σοβαρά το διεθνές καθεστώς ελέγχου των όπλων, το οποίο έχει προσφέρει δεκαετίες σταθερότητας όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα, με αποτέλεσμα να μη διαθέτει πλέον ο κόσμος νομικά δεσμευτικά και επαληθεύσιμα όρια για τα πυρηνικά οπλοστάσια·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη του ΟΗΕ για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων κηρύχθηκε ανοικτή προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 20 Σεπτεμβρίου 2017 και έχει μέχρι στιγμής υπογραφεί από 70 κράτη, εκ των οποίων τα 21 έχουν καταστεί συμβαλλόμενα μέρη μέσω της επικύρωσης της προσχώρησης, μεταξύ των οποίων ένα κράτος μέλος της ΕΕ η Αυστρία, ενώ η Ιρλανδία είναι πιθανόν να καταθέσει τα έγγραφα επικύρωσής της στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εντός των προσεχών μηνών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ICAN έχει καλέσει όλα τα κράτη να κυρώσουν τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων·

1.  υποστηρίζει τη συμμόρφωση με τη Συνθήκη INF, καθώς και τη διατήρηση και την ενίσχυσή της· υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή της στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και στον παγκόσμιο αφοπλισμό και τη μη διάδοση·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παραβιάσεις της Συνθήκης και τις επακόλουθες ανακοινώσεις των ΗΠΑ και, στη συνέχεια, της Ρωσίας σχετικά με την αναστολή των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της Συνθήκης και την απόσυρσή τους από αυτήν εντός περιόδου έξι μηνών· υπογραμμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν απειλή για ένα από τα πλέον ζωτικά συμφέροντα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη· εκφράζει τον φόβο ότι οι ενέργειες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένους υπολογισμούς και εσφαλμένες αντιλήψεις με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, να κλιμακωθούν οι εντάσεις, να αυξηθούν οι πυρηνικές και στρατιωτικές απειλές και κίνδυνοι, και πιθανόν να εμφανιστούν εκ νέου αποσταθεροποιητικές κούρσες εξοπλισμών, γεγονός που θα ήταν επιζήμιο για την ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα της Ευρώπης·

3.  εκφράζει την καταδίκη του για τη συνεχιζόμενη παραβίαση των όρων της Συνθήκης εκ μέρους της Ρωσίας·

4.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επανέλθει σε καθεστώς πλήρους και επαληθεύσιμης συμμόρφωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ως απάντηση στη συνεχιζόμενη παραβίαση των όρων της Συνθήκης εκ μέρους της Ρωσίας, και παροτρύνει τη Ρωσία να δεσμευτεί όσον αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της συμφωνίας·

5.  αναγνωρίζει τη σημασία της πλήρους διαφάνειας και του διαλόγου για την οικοδόμηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στην εφαρμογή της Συνθήκης INF και κάθε άλλης συμφωνίας που στηρίζει τη στρατηγική σταθερότητα και ασφάλεια· καλεί, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τόσο τη Ρωσία όσο και τις ΗΠΑ να διευθετήσουν τις εκατέρωθεν καταγγελίες περί συμμόρφωσης, να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της ειδικής επιτροπής ελέγχου ή άλλων κατάλληλων φόρουμ, με στόχο τη μείωση των εντάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο μερών και επιδιώκοντας διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για τη διασφάλιση της Συνθήκης INF πριν τεθεί σε εφαρμογή η αποχώρηση τον Αύγουστο του 2019, ούτως ώστε να ενισχυθούν η διαφάνεια και η αμοιβαία παρακολούθηση και να επιτευχθούν ισχυρότεροι κανόνες και εγγυήσεις όσον αφορά τις αντίστοιχες πυραυλικές και πυρηνικές ικανότητές τους·

6.  προτρέπει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιοποιήσει αυτό το εξάμηνο προκειμένου να χρησιμοποιήσει όλα τα πολιτικά και διπλωματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της για να ξεκινήσει διάλογο με τα συμβαλλόμενα κράτη της INF, με στόχο να αποκατασταθεί η διασυνοριακή εμπιστοσύνη, προσφέροντας παράλληλα την εμπειρογνωσία και την πείρα της ΕΕ στη διαμεσολάβηση, προκειμένου να αποτραπεί η αποχώρηση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας· προτρέπει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να ασκήσει πιέσεις για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της Συνθήκης INF και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια πολυμερή συνθήκη για την εν λόγω κατηγορία πυραύλων· ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα δράσει ως ενεργός και αξιόπιστος φορέας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στη γειτονιά της, και ότι θα διαδραματίσει ισχυρό και εποικοδομητικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των παγκόσμιων προσπαθειών μη διάδοσης βάσει κανόνων και των δομών ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού·

7.  τονίζει ότι το αβέβαιο μέλλον της Συνθήκης INF δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο άλλες συμφωνίες ελέγχου των όπλων· παροτρύνει ιδίως τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να παρατείνουν τη συμφωνία New START, η οποία περιορίζει τον αριθμό των ανεπτυγμένων στρατηγικών κεφαλών σε κάθε πλευρά στις 1 550, πριν αυτή λήξει το 2021·

8.  επαναλαμβάνει την πλήρη δέσμευσή του υπέρ της διατήρησης αποτελεσματικών διεθνών καθεστώτων ελέγχου των όπλων, αφοπλισμού και μη διάδοσης ως ακρογωνιαίου λίθου της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ασφάλειας· είναι της άποψης ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, προκειμένου να καταδείξει την αξιοπιστία της και να προωθήσει έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταστήσουν τον πολυμερή πυρηνικό αφοπλισμό προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευσή του στην επιδίωξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της μείωσης και της εξάλειψης όλων των πυρηνικών οπλοστασίων·

9.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνει αδιαίρετη· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ να ενεργήσουν αναλόγως· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να εκπονήσει κοινή αξιολόγηση απειλών αναλύοντας τις επιπτώσεις για την ασφάλεια της ΕΕ σε περίπτωση που παύσει να υφίσταται η προστασία που παρέχει η Συνθήκη INF στην Ένωση και τους πολίτες της, και να υποβάλει εγκαίρως έκθεση στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εν συνεχεία να αναπτύξει μια αξιόπιστη και φιλόδοξη στρατηγική για τον πυρηνικό αφοπλισμό βάσει ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος·

10.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει προτάσεις για την κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ και να ενισχύσει τη γνωσιακή βάση και την εμπειρογνωσία της Ένωσης όσον αφορά τη μη διάδοση, τον έλεγχο των όπλων και τις ικανότητες των ανθρώπων να αναλύουν τις απειλές που προέρχονται από πυρηνικά όπλα· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο να παρουσιάσει συνετά σχέδια σχετικά με το πώς μπορεί να αποτραπεί η ακούσια ή τυχαία χρήση πυρηνικών όπλων·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο ΝΑΤΟ, στα Ηνωμένα Έθνη, στον Πρόεδρο και τα μέλη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, στον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στα μέλη της Κρατικής Δούμας και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας.

(1) https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
(2) https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm
(3) https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm
(4) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm
(5) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 202.
(6) https://front.un-arm.org/documents/SG+disarmament+agenda_1.pdf
(7) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
(8) ΕΕ C 349E της 22.12.2010, σ. 77.


NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας
PDF 139kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το «NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (2018/2882(RSP))
P8_TA(2019)0131B8-0079/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με το «NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας» (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την «προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας: ‘NAIADES’ – Ένα Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα» (COM(2006)0006),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας: Naiades, ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Για ποιοτική εσωτερική ναυσιπλοΐα – NAIADES II» (COM(2013)0623),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το NAIADES II – Ένα πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας(2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα την ενδιάμεση έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης NAIADES II για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (που καλύπτει την περίοδο 2014-2017) (SWD(2018)0428),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» (COM(2016)0501),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πλωτές οδοί συνδέουν λιμένες, πόλεις, βιομηχανικά κέντρα και περιοχές κύριας γεωργικής παραγωγής μεγάλης σημασίας για την ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βιώσιμη ανάπτυξη και εδαφική συνοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στροφή από τις οδικές μεταφορές προς την εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 (COP21)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές έχουν επαρκή ικανότητα για να απορροφήσουν πολύ μεγαλύτερους όγκους εμπορευμάτων και επιβατών, ούτως ώστε να ανακουφισθεί το κορεσμένο σύστημα των οδικών μεταφορών της Ευρώπης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές είναι απαραίτητες για τη μείωση οποιωνδήποτε περαιτέρω αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών μέσω μιας αποδοτικότερης χρήσης χερσαίων και ενεργειακών πόρων και μέσω της μείωσης του θορύβου και του αριθμού των ατυχημάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόλος της εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί ακολουθώντας την τεχνική πρόοδο, εφόσον βεβαίως θέλουμε να πετύχουμε βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, κάτι που θα εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στις πολυτροπικές μεταφορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί περιορισμένοι χρηματοδοτικοί πόροι στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη για έναν τομέα αποτελούμενο κατά κύριο λόγο από μικρές επιχειρήσεις·

1.  υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις περαιτέρω δράσεις που προβλέπει το πρόγραμμα δράσης NAIADES II για την περίοδο 2014-2020·

2.  παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση και ανανέωση του προγράμματος NAIADES έως το 2020 προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές ως ασφαλής, βιώσιμος και αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς μέσα σε ένα σύστημα πολυτροπικών μεταφορών, και τούτο στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ που επιδιώκει να φέρει επιτυχώς σε πέρας την στροφή από τον ένα τύπο μεταφορών στον άλλο·

3.  υπογραμμίζει ότι, όταν διαμορφώνονται πρωτοβουλίες στον τομέα των μεταφορών, οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα μιας ολιστικής και μακροπρόθεσμης προσέγγισης αρμονικά εντασσόμενης στο πλαίσιο μιας διατροπικής και βιώσιμης πολιτικής μεταφορών της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι η τουριστική εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι τομέας σε ακμή και επισημαίνει ότι η ανταγωνιστικότητα σημαντικών κλάδων δραστηριοτήτων στην ΕΕ εξαρτάται από την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών για τον εφοδιασμό τους με αγαθά· ζητεί λοιπόν να εφαρμοστούν εκείνες οι προορατικές πολιτικές που απαιτούνται για τη στήριξη ενός βιώσιμου τομέα εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδίως εάν αναλογιστούμε τις ψηφιακές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως προς την υλικοτεχνική υποστήριξη και την κινητικότητα·

5.  παρατηρεί ότι, μέχρι το 2050, το 80% του πληθυσμού της ΕΕ θα ζει σε αστικές περιοχές, γεγονός που θα αυξήσει τη ζήτηση για δημόσιες μεταφορές και βελτιωμένες αστικές υποδομές, και επισημαίνει ότι η επέκταση των υφιστάμενων χερσαίων υποδομών αποδεικνύεται συχνά προβληματική και δαπανηρή επιλογή· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την εσωτερική ναυσιπλοΐα στις αστικές και λιμενικές πολιτικές και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών που αυτή προσφέρει, δεδομένου ότι πολλές πόλεις της ΕΕ βρίσκονται κατά μήκος των πλωτών οδών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη μείωση των επιπέδων κυκλοφοριακής συμφόρησης·

6.  υπογραμμίζει ότι προηγούμενα προγράμματα δράσης δεν πέτυχαν τους στόχους τους λόγω έλλειψης ειδικών κονδυλίων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα δράσης NAIADES III να λάβει ειδικά χρηματοδοτικά κονδύλια επαρκή για την επίτευξη των στόχων του και να στηριχθεί από μια καλά διαρθρωμένη πολιτική στρατηγική με ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους και αναλυτικό χάρτη πορείας που θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή του·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες αγοράς και να καταρτίζει προβλέψεις που θα της επιτρέψουν να αναλύει καλύτερα τις μεταβαλλόμενες τάσεις στους τομείς των πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών εσωτερικού, να χαράσσει εμπεριστατωμένη πολιτική και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε νέα φαινόμενα και νέες αγορές·

8.  υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης εάν επιθυμούμε να αποκτήσουμε πλωτές οδούς υψηλής ποιότητας, κάτι που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των εσωτερικών λιμένων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», να δώσει χρηματοδοτική προτεραιότητα για να αποκατασταθούν, να προσαρμοστούν, να αναβαθμιστούν και να αυτοματοποιηθούν δίαυλοι, κλεισιάδες, γέφυρες και χερσαίες και λιμενικές υποδομές καθώς και για να βελτιωθούν διασυνοριακά τμήματα του κεντρικού δικτύου·

9.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν απλώς την υποχρέωση να ολοκληρώσουν το κεντρικό δίκτυο έως το 2030 αλλά και το καθήκον να αυξήσουν τις επιδόσεις, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή των υφιστάμενων υποδομών με εργασίες αποκατάστασης, ούτως ώστε να εδραιωθούν οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές ως αξιόπιστος τρόπος μεταφοράς και να προωθηθεί η έξυπνη χρήση περιορισμένων οικονομικών πόρων·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προγραμματισμένες και εκτελούμενες εργασίες στους διαδρόμους Ατλαντικού, Βαλτικής-Αδριατικής, Μεσογείου, Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής, Βόρειας Θάλασσας-Μεσογείου, Ανατολής-Ανατολικής Μεσογείου, Ρήνου-Άλπεων και Ρήνου-Δούναβη, καθώς και γενικά για τις επενδύσεις στις οποίες προβαίνουν ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό την ανάπτυξη εσωτερικών πλωτών οδών και λιμένων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποστηρίξει την υλοποίηση έργων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

11.  τονίζει ότι το να υπάρχουν κλεισιάδες σε επαρκείς αριθμούς είναι ζωτικής σημασίας για αποτελεσματικές και βιώσιμες μεταφορές στην ενδοχώρα, δεδομένου ότι οι κλεισιάδες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφαλή διαχείριση των υδρολογικών ρυθμίσεων και στην παραγωγή καθαρής ενέργειας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προβλέψει επαρκείς επιδοτήσεις για την αποκατάσταση, την αναβάθμιση και την ανανέωσή τους·

12.  προτρέπει την Επιτροπή γενικά να προτιμά τις επιδοτήσεις για έργα εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς η εμπειρία του παρελθόντος με τα συνδυαστικά έργα έχει δείξει ότι οι ιδιώτες εταίροι συμμετέχουν μόνο στην εκτέλεση των έργων ενώ οι δημόσιες αρχές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες για τη χρηματοδότηση, δεδομένου του δημόσιου και πολυσχιδούς χαρακτήρα των πλωτών οδών·

13.  σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της απόδοσης, της ασφάλειας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εσωτερικής ναυσιπλοΐας· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να εκπονήσει στρατηγική εφαρμογής του Ψηφιακού Χώρου Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας (DINA) και να διαμορφώσει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές μέσω υδάτινων οδών, το οποίο θα περιλαμβάνει αναθεώρηση της οδηγίας 2005/44/ΕΚ σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας(4), θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες όπως είναι το σύστημα πληροφοριών λιμένων του Ρήνου (RheinPorts Information System (RPIS) και θα δημιουργήσει μια ισχυρή νομική βάση σε επίπεδο ΕΕ για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν τον δίαυλο, το ταξίδι, το φορτίο και την κυκλοφορία, με ένα και μοναδικό σημείο εισόδου·

14.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης των ψηφιακών υπηρεσιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στη ροή δεδομένων άλλων τρόπων μεταφοράς, και τούτο προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη παροχή πολυτροπικών υπηρεσιών «από πόρτα σε πόρτα», δεδομένου ότι ο συνδυασμός υλικών διαδικτυακών υποδομών και «συγχροτροπικότητας» ενισχύει την ομαδοποίηση των όγκων στους διαδρόμους μεταξύ θαλάσσιων λιμένων και ενδοχώρας και οδηγεί σε πιο ισορροπημένη χρήση της χωρητικότητας των χερσαίων υποδομών και σε μείωση των επιπέδων συμφόρησης και λοιπών αρνητικών εξωτερικών επιπτώσεων·

15.  τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 (COP21), θα πρέπει η ανθεκτικότητα και η απαλλαγή του συστήματος μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές να επιτευχθούν μέσω μιας ταχύτερης στροφής προς μεταφορές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων και μέσω της καθαρής πρόωσης· επισημαίνει ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί αντίστοιχα πρότυπα και χρηματοδοτικά κονδύλια για την τόνωση της καινοτόμου διαχείρισης των πλωτών οδών, μια πιο διαδεδομένη χρήση καθαρών σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της μετασκευής κατά περίπτωση, καθώς και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών ανεφοδιασμού·

16.  συνιστά να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ δικτύων καθαρής ενέργειας και δικτύων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση της παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας στις πλωτές οδούς, της αιολικής ενέργειας στους λιμένες και άλλων πηγών καθαρής ενέργειας στους παράκτιους κόμβους κινητικότητας υδάτων με σκοπό την τροφοδοσία μεταφορών, νοικοκυριών και βιομηχανιών ενώ ελαχιστοποιείται παράλληλα το κόστος διανομής·

17.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για νέες τεχνολογίες, καινοτομία και βιώσιμες υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως είναι η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», η ενιαία αγορά, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, και τούτο προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη της καινοτομίας και να αυξηθούν οι περιβαλλοντικές και ψηφιακές επιδόσεις της εσωτερικής ναυσιπλοΐας· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικές χρηματοδοτικές ροές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

18.  παρατηρεί ότι η ειδικά προσανατολισμένη τεχνολογική έρευνα πρέπει να συμπληρώνεται με κοινωνικοοικονομική και προ-τυποποιητική έρευνα που θα προωθεί την καινοτομία στη ρύθμιση και τη χρηματοδότηση και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παραγόντων της αγοράς με σκοπό την εξασφάλιση ευρείας διείσδυσης στην αγορά·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις εθνικές στρατηγικές για την τόνωση και τη στήριξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα προγράμματα δράσης NAIADES και το επερχόμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, και να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές, τοπικές και λιμενικές αρχές να πράξουν το ίδιο·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 313 Ε της 20.12.2006, σ. 443.
(2) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 145.
(3) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 72.
(4) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 152.


Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ
PDF 222kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ (2018/2110(INI))
P8_TA(2019)0132A8-0057/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και των σχετικών παραρτημάτων, που δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)(2) τον Οκτώβριο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά(3),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), της 12ης Ιανουαρίου 2011, σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, της 10ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (COM(2011)0700),

–  λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του αριθ. 49/2011 της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της 23ης Απριλίου 2015(6),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0057/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρεί ότι τα ζώα δεν είναι απλώς αγαθά ή προϊόντα ή ιδιοκτησίες, αλλά ευαίσθητα όντα, δηλαδή είναι σε θέση να νιώσουν ευχαρίστηση και πόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον ορισμό ως βάση για τη λήψη μέτρων τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ζώα διατηρούνται και μεταφέρονται υπό συνθήκες που δεν συνεπάγονται κακομεταχείριση, κακοποίηση, πόνο ή ταλαιπωρία γι’ αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο διότι σέβεται και υπερασπίζεται την καλή διαβίωση των ζώων περισσότερο από οπουδήποτε αλλού·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια ζώα μεταφέρονται μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών σε μεγάλες αποστάσεις προς εκτροφή, περαιτέρω πάχυνση και σφαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζώα μεταφέρονται επίσης για αναψυχή, διαγωνισμούς και ως ζώα συντροφιάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ιδίως στην περίπτωση μεταφοράς ζώντων ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2012, ζήτησε τον περιορισμό του χρόνου ταξιδίου των ζώων που προορίζονται για σφαγή σε οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων του 2008 (OIE), καλή μεταχείριση των ζώων σημαίνει ότι ένα ζώο είναι υγιές, έχει αρκετό χώρο, τρώει καλά, αισθάνεται ασφαλές, μπορεί να επιδείξει τη φυσική του συμπεριφορά και δεν υποφέρει από αισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος και η αγωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι συνθήκες συχνά δεν τηρούνται στη συντριπτική πλειονότητα των μεταφορών ζώων, ιδίως σε μεγάλες αποστάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εφαρμόζεται στη μεταφορά όλων των ζώντων σπονδυλωτών ζώων εντός της Ένωσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη σωστή εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο και τη διενέργεια επίσημων επιθεωρήσεων, ενώ η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν επιδεικνύουν αρκετή αυστηρότητα και σθένος κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 εντός της ΕΕ, ενώ εκτός της ΕΕ δεν ασχολούνται καν με την εφαρμογή του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων που εντόπισε η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ΓΔ SANTE) το 2017 σε πολλά κράτη μέλη θα απαιτούσε την έναρξη των σχετικών διαδικασιών επί παραβάσει·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά προκαλεί άγχος στα ζώα, καθώς τα εκθέτει σε ένα εύρος προβληματικών συνθηκών με δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά το εμπόριο με ορισμένες τρίτες χώρες, τα ζώα ταλαιπωρούνται επιπλέον εξαιτίας των πολύ μεγάλων ταξιδιών που περιλαμβάνουν μεγάλης διάρκειας στάσεις στα σύνορα για τον έλεγχο εγγράφων, οχημάτων και της ικανότητας προς μεταφορά των ζώων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η συχνότητα των επιθεωρήσεων των κρατών μελών έχουν άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την ανάλυση των εκθέσεων επιθεώρησης των κρατών μελών διαπιστώνονται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον αριθμό των επιθεωρήσεων, ο οποίος κυμαίνεται από μηδέν έως αρκετά εκατομμύρια ετησίως, και τη συχνότητα των παραβάσεων, που κυμαίνεται από μηδέν έως 16,6 %, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις επιθεωρήσεις, π.χ. τυχαίες επιθεωρήσεις έναντι επιθεωρήσεων οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με στρατηγικές που βασίζονται στον κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες διαφορές προσέγγισης εμποδίζουν επίσης οποιαδήποτε σύγκριση δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση και η εκπαίδευση των οδηγών για την προαγωγή της προσεκτικής οδήγησης με βάση τα είδη των προς μεταφορά ζώων θα βελτίωνε την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά(8)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή μεταχείριση των ζώων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων, μειωμένη απώλεια βάρους, λιγότερους τραυματισμούς και πληγές και καλύτερη ποιότητα κρέατος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες που αποδεικνύουν ότι η καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της συμπεριφοράς προς τα ζώα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, και η μέριμνα κατά τη διαμετακόμιση, θα πρέπει να παραμένει ο πρωταρχικός στόχος, προκειμένου να προστατεύεται η καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα προς μεταφορά είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, καθόσον οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι για ζώα που είναι τραυματισμένα, αποδυναμωμένα, κυοφορούντα, που δεν έχουν απογαλακτιστεί ή είναι άρρωστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την ικανότητα προς μεταφορά κατά το στάδιο της κύησης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων ευθύνονται ζητήματα σχετικά με την ικανότητα προς μεταφορά, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό παραβάσεων αφορά ζητήματα σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά επικρατεί σύγχυση μεταξύ των υπευθύνων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει όταν τα ζώα κριθούν ακατάλληλα για μεταφορά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι συχνά δεν έχουν σαφή εικόνα πόσο προχωρημένη είναι η εγκυμοσύνη του ζώου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά μη απογαλακτισμένων μόσχων και αμνών είναι ιδιαίτερα προβληματική·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο να διατηρούν τα ζώα τους ικανά για μεταφορά και αυτοί που έχουν περισσότερα να χάσουν εάν η μεταφορά δεν συμμορφώνεται προς τους υφιστάμενους κανόνες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά εντοπίζονται παραλείψεις στην παροχή επαρκούς τροφής και νερού στα ζώα και στην τήρηση της 24ωρης ανάπαυσης όταν σταματούν σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα οχήματα μεταφοράς παρατηρείται συχνά συνωστισμός των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μείζον πρόβλημα αποτελούν και οι υψηλές θερμοκρασίες και ο ανεπαρκής εξαερισμός εντός του οχήματος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορα κράτη μέλη έχουν εκδηλωθεί πρόσφατα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών των ζώων όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η γρίπη των πτηνών και ασθένειες των μικρών μηρυκαστικών και των βοοειδών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά ζώντων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο διάδοσης αυτών των νόσων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά κρέατος και άλλων ζωικών προϊόντων καθώς και του σπέρματος και των εμβρύων είναι ευκολότερη από τεχνικής και διοικητικής απόψεως και ορισμένες φορές οικονομικά ευνοϊκότερη για τους κτηνοτρόφους από την μεταφορά ζώντων ζώων με σκοπό τη σφαγή ή την αναπαραγωγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κτηνιάτρων (FVE) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων (OIE) τονίζουν ότι τα ζώα θα πρέπει να εκτρέφονται όσο εγγύτερα γίνεται στις εγκαταστάσεις όπου γεννήθηκαν, και να σφάζονται όσο εγγύτερα γίνεται στο σημείο παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων σφαγής στους τόπους εκτροφής ή κοντά σε αυτούς μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μέσων βιοπορισμού στις αγροτικές περιοχές·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή των ζώων όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο εκτροφής τους είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο για την εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σφαγεία είναι κατανεμημένα δυσανάλογα μεταξύ των κρατών μελών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα κράτη μέλη και κάποιες αλυσίδες τροφοδοσίας στην Ένωση, η μεταφορά ζώντων ζώων προς περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή, είναι σημαντική για την εξασφάλιση ανταγωνιστικότητας στις αγορές·

Συστάσεις

Εφαρμογή και επιβολή

1.  επισημαίνει ότι κάθε έτος εκατομμύρια ζώντα ζώα μεταφέρονται για σφαγή ή αναπαραγωγή στο εσωτερικό της ΕΕ και από την ΕΕ προς τρίτες χώρες· εκτιμά πως, όταν εφαρμόζεται και επιβάλλεται σωστά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 έχει θετικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά· επιδοκιμάζει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όμως θεωρεί λυπηρό το ότι, σύμφωνα με την ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτές οι οδηγίες και ορισμένες από τις δράσεις που είχαν προγραμματιστεί από την Επιτροπή καθυστέρησαν έως και πέντε έτη· διαπιστώνει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη μεταφορά και ότι η επιβολή του κανονισμού φαίνεται να αποτελεί το πρωταρχικό πρόβλημα των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του·

2.  επισημαίνει το γεγονός ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, με τις οποίες συχνά καταγγέλλονται συστηματικές, συνεχείς και σοβαρές παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, τόσο από κράτη μέλη όσο και από μεταφορείς·

3.  τονίζει ότι η ταλαιπωρία των ζώων κατά τη μεταφορά αποτελεί πηγή σημαντικής ανησυχίας για την κοινωνία· διαπιστώνει ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η Επιτροπή έλαβε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές υπέρ της εκστρατείας #StopTheTrucks, με την οποία οι πολίτες της ΕΕ ζητούν να μπει τέλος στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

4.  λυπάται για το γεγονός ότι ο ρυθμός προόδου όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 από τα κράτη μέλη δεν επαρκεί για την επίτευξη του βασικού στόχου του κανονισμού, ο οποίος συνίσταται στη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ημερολόγια ταξιδίου και την εφαρμογή κυρώσεων· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν ουσιαστικά τη συμμόρφωση προς τον κανονισμό· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τη μεταφορά ζώων σε όλα τα κράτη μέλη· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει νομικά μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ορθά τον κανονισμό·

5.  τονίζει ότι η μερική εφαρμογή δεν αρκεί για την επίτευξη του πρωταρχικού σκοπού του κανονισμού, της αποφυγής τραυματισμού ή αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας ή θανάτου των ζώων κατά τη μεταφορά, και ότι είναι, συνεπώς, απαραίτητο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη και τη δίωξη σοβαρών συμβάντων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί ορισμένα ζητήματα σχετιζόμενα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, όπως: του συνωστισμού των ζώων· του ανεπαρκούς ελεύθερου ύψους στα οχήματα· της μη παροχής των απαιτούμενων στάσεων ανάπαυσης, της τροφής και του νερού· των ανεπαρκών συστημάτων αερισμού και διανομής νερού· της μεταφοράς υπό ακραία ζέστη· της μεταφοράς ακατάλληλων ζώων· της μεταφοράς μη απογαλακτισμένων μόσχων· της ανάγκης εξακρίβωσης τυχόν εγκυμοσύνης στα ζώντα ζώα· του κατά πόσο ελέγχονται τα ημερολόγια ταξιδίου· του συσχετισμού παράβασης-επιβολής-ποινής· του «μεικτού» αντίκτυπου της κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης, και της ανεπαρκούς στρωμνής, όπως εντοπίζονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2018 και από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις στις καταγγελίες που έχουν υποβάλει στην Επιτροπή· ζητεί να γίνουν βελτιώσεις στα ανωτέρω ζητήματα·

7.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δρομολόγια προγραμματίζονται και εκτελούνται, από την αναχώρηση έως τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων μέσων μεταφοράς και του φάσματος των γεωγραφικών συνθηκών σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες·

8.  τονίζει ότι η συστηματική παραβίαση του κανονισμού σε ορισμένες περιοχές και από κάποια κράτη μέλη οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό που έχει ως αποτέλεσμα άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να καταλήξει στη λεγόμενη «κούρσα προς τα κάτω» όσον αφορά τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά· καλεί την Επιτροπή, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι κυρώσεις μπορεί να είναι δέκα ή και παραπάνω φορές υψηλότερες από ό,τι σε άλλα, να αναπτύξει εναρμονισμένο σύστημα κυρώσεων της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι ποινές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες παραβάσεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την εναρμόνιση των κυρώσεων ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αγνόησε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, και τονίζει ότι η αυστηρή και εναρμονισμένη επιβολή με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού, έχει καίρια σημασία για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων κατά τη μεταφορά και ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να περιοριστούν στην έκδοση συστάσεων και γενικών οδηγιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την έκκληση που διατυπώνεται στο ψήφισμα αυτό για έλεγχο του κανονισμού όσον αφορά ασυμβατότητες με τις νομικές απαιτήσεις στα επιμέρους κράτη μέλη·

10.  θεωρεί ότι οι επανειλημμένες παραβάσεις, οι οποίες τελούνται υπό συνθήκες ελεγχόμενες από τον μεταφορέα, θα πρέπει να οδηγούν σε δίωξη· καλεί τα κράτη μέλη να διώκουν τις παραβάσεις του κανονισμού, ιδίως όταν πρόκειται για επανειλημμένες παραβάσεις· θεωρεί ότι οι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την κατάσχεση των οχημάτων και την υποχρεωτική επανεκπαίδευση των υπευθύνων για την καλή διαβίωση και τη μεταφορά των ζώων, και πιστεύει ότι αυτό πρέπει να εναρμονιστεί μέσω της Ένωσης· θεωρεί ότι οι ποινές θα πρέπει να αντανακλούν τη ζημία, την εμβέλεια, τη διάρκεια και την επανάληψη της παράβασης·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν αποτελεσματικότερη χρήση των ισχυρών εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που τους παρέχονται δυνάμει του κανονισμού, όπως είναι η υποχρέωση να απαιτούν από τους μεταφορείς να δημιουργούν συστήματα για την πρόληψη της επανάληψης των παραβιάσεων, και να αναστέλλουν ή να ανακαλούν τις άδειες των μεταφορέων· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν επαρκή διορθωτικά μέτρα και να εισάγουν κυρώσεις με στόχο την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ζώων και την αποτροπή της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης εκ μέρους των επιχειρηματιών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν ως στόχο τη μηδενική μη συμμόρφωση κατά την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει, μετά από διαβούλευση με τα εθνικά σημεία επαφής, μια λίστα των επιχειρηματιών που έχουν διαπράξει επανειλημμένως σοβαρές παραβάσεις του κανονισμού, με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης και εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συχνά τον εν λόγω κατάλογο, και, παράλληλα, να προωθεί παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε αυτόν της διακυβέρνησης·

13.  υπογραμμίζει ότι η μη συμμόρφωση με τον κανονισμό από τα κράτη μέλη απειλεί τον στόχο αποτροπής της εμφάνισης και διάδοσης μολυσματικών ζωονόσων, καθώς η μεταφορά είναι μία από τις αιτίες της ταχείας εξάπλωσης τέτοιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο· σημειώνει ότι τα οχήματα συχνά δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 12 της τροποποιημένης οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών(9)· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι η ανεπαρκής αποθήκευση αποβλήτων ενέχει κινδύνους για τη διάδοση των ασθενειών και της μικροβιακής αντοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εναρμονισμένες διαδικασίες για την έγκριση των σκαφών και των φορτηγών και να αναλάβει δράση για την πρόληψη της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών των ζώων κατά τη μεταφορά, τόσο εντός της ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες, προωθώντας μέτρα βιοπροστασίας και καλύτερης διαβίωσης των ζώων·

14.  ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την ενίσχυση της επιβολής με τη χρήση τεχνολογίας, ώστε να δημιουργηθεί ένας κύκλος ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του κράτους μέλους στο σημείο αναχώρησης, του κράτους μέλους στο σημείο άφιξης, καθώς και των κρατών διέλευσης· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει συστήματα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της τοποθεσίας των ζώων και της διάρκειας των δρομολογίων στα οχήματα μεταφοράς, καθώς και η τυχόν μη συμμόρφωση με τα ωράρια μεταφοράς· θεωρεί ότι εάν τα ζώα που βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση όταν ξεκινάει η διαδικασία της μεταφοράς φτάνουν στον προορισμό σε κακή σωματική κατάσταση, τότε θα πρέπει να διεξάγεται πλήρης έρευνα και, σε περίπτωση επανάληψης, οι υπεύθυνοι στην αλυσίδα μεταφοράς πρέπει αμέσως να υφίστανται κυρώσεις βάσει του νόμου, ενώ ο κτηνοτρόφος- ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για το διαφυγόν κέρδος που ενδέχεται να προκύψει από την κατάσταση αυτή· θεωρεί επιπλέον ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις στον διοργανωτή και τον υπάλληλο πιστοποίησης του ημερολογίου δρομολογίου στο κράτος μέλος αναχώρησης στην περίπτωση που αυτό έχει συμπληρωθεί με ψευδή ή παραπλανητικό τρόπο·

15.  θεωρεί ότι η επιβολή είναι ιδιαιτέρως δύσκολη όταν ένα δρομολόγιο διέρχεται από αρκετά κράτη μέλη και όταν τα διάφορα καθήκοντα επιβολής (έγκριση ημερολογίου ταξιδίου, αδειοδότηση μεταφορέα, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας και έγκρισης οχήματος κ.λπ) αναλαμβάνονται από διάφορα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη που διαπιστώνουν παραβάσεις να ενημερώνουν τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη όπως απαιτεί το άρθρο 26 του κανονισμού, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη των παραβάσεων και να βελτιωθεί η εκτίμηση κινδύνου·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των παραβάσεων ανά κράτος μέλος, ανά είδος ζώων και ανά είδος παράβασης, σε σχέση με τον όγκο μεταφοράς ζώντων ζώων ανά κράτος μέλος·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις περιπτώσεις στις οποίες κυβερνήσεις, επιστήμονες, επιχειρήσεις, εκπρόσωποι του κλάδου και εθνικές αρμόδιες αρχές συνεργάστηκαν για να καθορίσουν τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η περίπτωση της ιστοθέσης με τις οδηγίες για τις μεταφορές ζώων· καλεί την Επιτροπή να διαδώσει και να προωθήσει βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά ζώων και να στηρίξει την πλατφόρμα της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, προωθώντας τον ενισχυμένο διάλογο και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ όλων των παραγόντων· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων για την περίοδο 2020-2024 και να στηρίξει την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών ζώων·

18.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον OIE, την EFSA και τα κράτη μέλη, με σκοπό τη στήριξη της εφαρμογής και της ορθής επιβολής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005, με σκοπό την προώθηση και την ενίσχυση του διαλόγου σχετικά με ζητήματα που άπτονται της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

   την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, και την άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών·
   την υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους οδηγούς και τις εταιρείες μεταφορών·
   την καλύτερη διάδοση των οδηγιών και των ενημερωτικών δελτίων για τις μεταφορές ζώων, μεταφρασμένων σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·
   την ανάπτυξη και χρήση εθελοντικών δεσμεύσεων από μέρους των επιχειρήσεων για την περαιτέρω βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά·
   την αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών για τη μείωση του αριθμού των παραβάσεων που προκαλούνται από τις εταιρείες μεταφορών και τους οδηγούς·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμβατότητα του κανονισμού με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών(10), όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών·

20.  τονίζει τη σημασία της διάκρισης μεταξύ της ευθύνης των επιχειρήσεων μεταφοράς ζώων και της ευθύνης των γεωργών, δεδομένου ότι υπεύθυνες για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη μεταφορά των ζώων θα πρέπει να θεωρούνται οι επιχειρήσεις και όχι οι γεωργοί· υπενθυμίζει ότι οι γεωργοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων, τόσο για συναισθηματικούς όσο και για οικονομικούς λόγους·

21.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εκ του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά οι νόμοι της ΕΕ· καλεί τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διερευνήσει κατά πόσο η Επιτροπή έχει αποτύχει συστηματικά στην εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τον τρέχοντα κανονισμό και εάν συνεπώς θα μπορούσε η Επιτροπή να ευθύνεται για κακοδιαχείριση·

22.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβε η Διάσκεψη των Προέδρων να μην προτείνει τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός της ΕΕ, παρά την υποστήριξη από μεγάλο αριθμό βουλευτών διαφορετικών πολιτικών ομάδων του ΕΚ· συνιστά, ως εκ τούτου, να συγκροτήσει το Κοινοβούλιο εξεταστική επιτροπή για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός ΕΕ, αρχής γενομένης από την έναρξη της προσεχούς κοινοβουλευτικής περιόδου, προκειμένου να διερευνώνται και να παρακολουθούνται δεόντως καταγγελίες παραβάσεων ή κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά·

Συλλογή δεδομένων, επιθεωρήσεις και παρακολούθηση

23.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσκολία διενέργειας συνεκτικής ανάλυσης της εφαρμογής του κανονισμού λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα εντοπισμού όσον αφορά όλα τα ταξίδια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων και η αξιολόγηση των παραμέτρων που παρακολουθούνται· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εφοδιασμό της Επιτροπής με εναρμονισμένα, ολοκληρωμένα και πλήρη δεδομένα σχετικά με τις επιθεωρήσεις μεταφορών και το ποσοστό παραβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να διενεργούν έκτακτες επιθεωρήσεις και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια στρατηγική που θα βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου, για να στοχεύσουν τις δραστηριότητες επιθεώρησής τους στις μεταφορές υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των περιορισμένων πόρων επιθεώρησης·

24.  σημειώνει ότι η Επιτροπή, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2018 σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ, έχει αναγνωρίσει ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη δεν είναι πλήρη, συνεκτικά, αξιόπιστα ή επαρκώς λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση σε επίπεδο ΕΕ·

25.  τονίζει ότι οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται κατά ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση και σε επαρκές ποσοστό των ζώων που μεταφέρονται κάθε έτος εντός εκάστου κράτους μέλους ώστε να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό απροειδοποίητων επιτόπιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, εστιάζοντας στην καλή διαβίωση των ζώων και τη μεταφορά των ζώων· θεωρεί ότι οι διαφορές στις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στους μηχανισμούς ελέγχου δυσχεραίνουν τον σχηματισμό μίας ακριβούς εικόνας του βαθμού συμμόρφωσης στα επιμέρους κράτη μέλη· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υιοθετήσει μία πιο εναρμονισμένη δομή για την υποβολή εκθέσεων και να προβεί σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που έχουν προκύψει από εκθέσεις επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) και από τις απαντήσεις κρατών μελών όσον αφορά το πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου (ΠΕΣΕ) εκάστου εξ αυτών· αναγνωρίζει ότι οι έλεγχοι της ΓΔ SANTE χρησιμεύουν ως σημαντική πηγή πληροφοριών για την Επιτροπή προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά απροειδοποίητες επισκέψεις ετησίως, σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

26.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ελέγχου και εμπειρογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την εκπόνηση αναλύσεων κινδύνου για τις επιθεωρήσεις που αφορούν τη μεταφορά ζώντων ζώων, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ειδική έκθεση για το 2018, όπου επισημαίνεται ότι οι αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με τις επιθεωρήσεις των μεταφορών χρησιμοποιούν σπάνια πληροφορίες από το TRACES· ζητεί ένα πιο αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του TRACES· ζητεί αύξηση του αριθμού των ετήσιων επιθεωρήσεων από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO)·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και, συγκεκριμένα, να διεξάγουν αποτελεσματικές και συστηματικές επιθεωρήσεις των αποστολών ζώων πριν από τη φόρτωση, με σκοπό την πάταξη των πρακτικών που παραβιάζουν τον κανονισμό και επιδεινώνουν τις συνθήκες μεταφοράς ζώων από ξηράς ή από θαλάσσης, όπως είναι οι πρακτικές που επιτρέπουν στα υπερφορτωμένα οχήματα ή σε ακατάλληλα ζώα να συνεχίζουν τα μακρινά δρομολόγιά τους ή επιτρέπουν τη λειτουργία σημείων ελέγχου με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις για ανάπαυση, τάισμα και πότισμα των μεταφερόμενων ζώων·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο επιθεωρήσεων σε κάποια κράτη μέλη και την αναφορά λίγων ή μηδενικών παραβάσεων· αμφισβητεί την ακρίβεια των συστημάτων επιθεώρησης και αναφοράς· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν πολύ λίγες ή καθόλου επιθεωρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό ελέγχων και να υποβάλουν ολοκληρωμένες εκθέσεις για τις επιθεωρήσεις αυτές στην Επιτροπή·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να επιθεωρούν επίσης τις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές κατά τη φόρτωση των ζώων στα οχήματα προκειμένου να ελέγχουν εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

30.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ορθή πρακτική για τις αρμόδιες αρχές είναι να επιθεωρούν στο στάδιο της φόρτωσης όλες τις αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός ΕΕ(11)· πιστεύει ότι ένα ποσοστό ενδοκοινοτικών αποστολών θα πρέπει επίσης να επιθεωρείται κατά το στάδιο φόρτωσης, ανάλογα με τον αριθμό των παραβιάσεων που αναφέρουν οι ΜΚΟ και οι επιθεωρήσεις του FVO· εκτιμά ότι θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να επαληθεύουν στο στάδιο της φόρτωσης ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με το εμβαδόν δαπέδου και το ελεύθερο ύψος, ότι λειτουργούν σωστά τα συστήματα αερισμού και παροχής νερού, ότι ο εξοπλισμός ποτίσματος λειτουργεί σωστά και είναι κατάλληλος για το είδος των ζώων που μεταφέρονται, ότι δεν φορτώνονται ακατάλληλα ζώα και ότι μεταφέρεται επαρκής ποσότητα ζωοτροφών και στρωμνής·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθεται επαρκής αριθμός προσιτών, καθαρών, λειτουργικών και κατάλληλων εγκαταστάσεων ποτίσματος για κάθε είδος, ότι η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, καθώς και ότι υπάρχει επαρκής καθαρή στρωμνή·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες αρχές θα ελέγχουν εάν τα ημερολόγια δρομολογίου περιέχουν ρεαλιστικές πληροφορίες και τηρούν, κατά συνέπεια, το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα οχήματα μεταφοράς συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που ορίζονται στο κεφάλαιο VII του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και ότι σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνεται αντιστοίχως ο αριθμός των ζώων·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το εσωτερικό ύψος των μεταφορικών οχημάτων πληροί τα ελάχιστα πρότυπα και ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ του δαπέδου ή του τοίχου του οχήματος και των χωρισμάτων·

35.  αναγνωρίζει ότι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην μεταφορά ζώων στην ΕΕ, αλλά ανησυχεί για το πλήθος των αναφορών σχετικά με ακατάλληλα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης, και ζητεί να ενταθεί η παρακολούθηση και η επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες πρακτικές· γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των άρθρων 20 και 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 σχετικά με τη μεταφορά ζώων με πλοία, συχνά παραβλέπονται· καλεί τα κράτη μέλη να μην επιτρέπουν τη χρήση οχημάτων και σκαφών μεταφοράς ζώων, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού και να ανακαλούν τις άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· καλεί τα κράτη μέλη να είναι πιο αυστηρά στις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης τόσο για τα οχήματα όσο και στη χορήγηση πιστοποιητικών ικανότητας στους οδηγούς·

36.  ζητεί, ως εκ τούτου, εναρμονισμένα και δεσμευτικά πρότυπα για την έγκριση οχημάτων και σκαφών ως μέσων μεταφοράς ζώων, τα οποία θα πρέπει να εκδίδονται από μια κεντρική αρχή της ΕΕ· η εν λόγω αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά ζώων όσον αφορά την κατάσταση των οχημάτων και τη φύση του εξοπλισμού τους (π.χ. παρουσία επί του σκάφους κατάλληλου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης)·

37.  ζητεί από τους φορείς να παρέχουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων·

38.  αναγνωρίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν πλοία και λιμένες που πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα, αλλά τονίζει ότι, παρ’ όλα αυτά, οι κακές συνθήκες επικρατούν κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τη φόρτωση και την εκφόρτωση· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά τις διαδικασίες πιστοποίησης και έγκρισης για τα σκάφη, να βελτιώσουν τους ελέγχους προ της φόρτωσης όσον αφορά τα σκάφη και την καλή φυσική κατάσταση των ζώων, και να επιθεωρούν κατάλληλα τις εργασίες φόρτωσης σύμφωνα με τον κανονισμό· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή λεπτομερή σχέδια των υποδομών επιθεώρησης που διαθέτουν· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, να επικαιροποιήσει και να διανείμει κατάλογο λιμένων που διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις επιθεώρησης ζώων· καλεί επιπλέον τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια ταξιδίου που σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν λιμένες χωρίς παρόμοιες εγκαταστάσεις· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τους λιμένες και να μεριμνήσουν για τη σωστή συντήρηση των σκαφών τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες καλής διαβίωσης των ζώων όταν μεταφέρονται δια θαλάσσης·

39.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει καινοτόμους εναλλακτικές λύσεις για τους ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429(12), όπως είναι οι επιθεωρήσεις πλατφόρμας, που αποτελούν βελτίωση όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, δεδομένου ότι έχουν χαμηλότερο δείκτη πυκνότητας και δεν απαιτούν να εκφορτώνονται τα ζώα, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τον χρόνο αναμονής·

40.  σημειώνει ότι η απαίτηση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για μεταφορά στα κράτη μέλη δημιουργεί ένα αρνητικό κίνητρο για την επιλογή εγχώριων προορισμών έναντι του πλησιέστερου δυνατού προορισμού· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εξουσία της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 144, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις ζώων, που δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση νόσου·

Χρόνοι ταξιδίου

41.  επιμένει ότι ο χρόνος ταξιδίου για όλα τα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να είναι μόνο ο απαραίτητος, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές διαφορές σε επίπεδο κρατών μελών και σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού, η οποία ορίζει ότι «για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας [...] θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν» και την αιτιολογική σκέψη 18 η οποία αναφέρει ότι «τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας είναι πιθανό να έχουν περισσότερο επιζήμια αποτελέσματα για την καλή διαβίωση των ζώων από ό,τι τα σύντομα»·

42.  επιμένει ότι όσον αφορά τον χρόνο μεταφοράς των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου φόρτωσης και εκφόρτωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές κτηνιατρικές συμβουλές ανά είδος, ανεξαρτήτως του αν η μεταφορά είναι χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια·

43.  εκφράζει τη λύπη του για την παραβίαση του κανονισμού σχετικά με την μη εφαρμογή ή την κακή εφαρμογή των ειδικών κανόνων για τα ζώα που δεν έχουν απογαλακτιστεί, όπως οι μόσχοι, οι αμνοί, τα κατσίκια και τα πουλάρια και τα χοιρίδια που τρέφονται ακόμα με γάλα, και ελπίζει ότι θα θεσπιστούν λεπτομερέστερα μέτρα για την πλήρη προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων αυτών κατά τη μεταφορά·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μη απογαλακτισμένα ζώα εκφορτώνονται για τουλάχιστον μία ώρα ώστε να τους παρασχεθούν ηλεκτρολύτες ή υποκατάστατα γάλακτος και ότι δεν μεταφέρονται για περισσότερες από οκτώ ώρες συνολικά·

45.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ορισμό των μη απογαλακτισμένων ζώων ανά είδος και να περιορίσει τα ταξίδια μη απογαλακτισμένων ζώων σε μέγιστη απόσταση 50 χιλιομέτρων και μέγιστη διάρκεια 1,5 ώρας, καθώς είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η ορθή μεταχείρισή τους κατά τη μεταφορά·

46.  επισημαίνει ότι τα έγγραφα για τον σχεδιασμό των δρομολογίων συχνά αναφέρουν μόνο τα τοπωνύμια και όχι τις ακριβείς διευθύνσεις των σημείων ελέγχου, προμήθειας και συλλογής, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τον έλεγχο·

47.  ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012, τη μείωση του χρόνου ταξιδίου για τα ζώα, ιδιαίτερα για μεγάλα και πολύ μεγάλα δρομολόγια και για ταξίδια εκτός των συνόρων της ΕΕ, μέσω της χρήσης εναλλακτικών στρατηγικών, όπως η εξασφάλιση οικονομικά βιώσιμων και σωστά κατανεμημένων τοπικών ή κινητών εγκαταστάσεων σφαγείων κοντά στους τόπους εκτροφής, η προώθηση σύντομων δικτύων διανομής και η άμεση πώληση, η αντικατάσταση, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων και τη μεταφορά σφαγίων και προϊόντων κρέατος, καθώς και μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη διευκόλυνση της επιτόπου σφαγής στο αγρόκτημα· καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς συγκεκριμένους χαμηλότερους χρόνους διαδρομής, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μεταφορά όλων των διαφόρων ειδών ζώντων ζώων, καθώς και για τη μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων·

48.  σημειώνει ότι τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και λοιπές προδιαγραφές έχουν καταστήσει τα μικρά σφαγεία οικονομικά μη βιώσιμα, έχοντας ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του αριθμού τους· καλεί την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές των κρατών μελών να υποστηρίξουν και να προωθήσουν, όπου χρειάζεται, επιλογές για σφαγή επιτόπου στην κτηνοτροφική μονάδα, για οικονομικά βιώσιμές τοπικές ή κινητές εγκαταστάσεις σφαγής και για μονάδες επεξεργασίας κρέατος εντός των κρατών μελών, έτσι ώστε τα ζώα να σφάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εκτροφής τους, πράγμα που είναι επίσης προς το συμφέρον της διατήρησης της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν μια στρατηγική με στόχο την ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα του μοντέλου κτηνοτροφικής παραγωγής σύμφωνα με το οποίο, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό, η εκτροφή, η πάχυνση και η σφαγή των ζώων θα πραγματοποιούνται στην ίδια περιφέρεια, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών διαφορών, αντί να μεταφέρονται σε υπερβολικά μεγάλες αποστάσεις·

49.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να προσφερθούν κίνητρα στους εκτροφείς, στα σφαγεία και στη βιομηχανία επεξεργασίας κράτος, για να οδηγούν τα ζώα στο κοντινότερο σφαγείο ώστε να αποφεύγονται οι μακροί χρόνοι μεταφοράς των ζώων και να μειωθούν οι εκπομπές· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τις καινοτόμους λύσεις στο θέμα αυτό, όπως είναι π.χ. οι κινητές μονάδες σφαγείων, με παράλληλη διασφάλιση υψηλών προτύπων ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων·

50.  θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οποιαδήποτε μείωση σε επιτρεπόμενους χρόνους ταξιδίου, όπως περιγράφεται επί του παρόντος στο παράρτημα 1, κεφάλαιο V του κανονισμού, δεν θα ήταν βιώσιμη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιπτώσεις όπου οι γεωγραφικές συνθήκες και η αγροτική απομόνωση απαιτούν τη μεταφορά ζώντων ζώων διά ξηράς και/ή διά θαλάσσης για περαιτέρω παραγωγή ή σφαγή·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την επείγουσα σφαγή απευθείας στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις μονάδες πάχυνσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανικανότητα μεταφοράς και εφόσον δεν υπάρχουν μέτρα πρώτων βοηθειών για την αποφυγή της περιττής ταλαιπωρίας των ζώων·

52.  σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική αξία ενός ζώου μπορεί να έχει αντίκτυπο στο πρότυπο μεταφοράς του· τονίζει ότι τα πρότυπα μεταφοράς για τα ζώα αναπαραγωγής στον τομέα των ιπποειδών είναι υψηλής ποιότητας·

53.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στο εμπόριο κρέατος και σφαγίων, καθώς και αναπαραγωγικού υλικού, δεδομένων των επιπτώσεων που έχουν για το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων οι μεταφορές ζώντων ζώων· θεωρεί ότι μια παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να εξετάσει τους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση μεταφοράς ζώντων ζώων· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στη στρατηγική αυτή τη μεταφορά σε τρίτες χώρες

54.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν προγράμματα στα σφαγεία για τη σφαγή των ζώων με την τήρηση θρησκευτικών τελετουργικών, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των εξαγωγών ζώντων ζώων προορίζεται για τις αγορές της Μέσης Ανατολής·

55.  αναγνωρίζει την τρέχουσα στρέβλωση της αγοράς που προκαλείται από τους διαφορετικούς δασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται στα ζώντα ζώα και στο κρέας, γεγονός που παρέχει σε μεγάλο βαθμό κίνητρα για το εμπόριο ζώντων ζώων· προτρέπει την Επιτροπή, καθώς και τους εμπορικούς της εταίρους, να επανεξετάσουν τη στρέβλωση αυτή με στόχο τη μείωση του εμπορίου ζώντων ζώων και, όπου είναι αναγκαίο, την αντικατάσταση των πωλήσεων αυτών με κρέας·

56.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, μετά τη μέγιστη διάρκεια μεταφοράς απαιτείται στάση για ανάπαυση σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου για μεταφορές με διάρκεια άνω των οκτώ ωρών κατοικίδιων ζώων και, πιο συγκεκριμένα, ιπποειδών, βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων·

Καλή μεταχείριση των ζώων

57.  καλεί τους αρμόδιους φορείς στα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την παρουσία επίσημων κτηνιάτρων στα σημεία εξόδου της ΕΕ, που θα επαληθεύουν ότι τα ζώα είναι σε θέση να συνεχίσουν το δρομολόγιό τους και ότι τα οχήματα ή/και τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι το άρθρο 21 του κανονισμού ορίζει ότι οι κτηνίατροι ελέγχουν τα οχήματα πριν από την έξοδό τους από την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν είναι υπερπλήρη, ότι παρέχουν επαρκές ελεύθερο ύψος και στρωμνή, ότι μεταφέρουν επαρκή ζωοτροφή και νερό και ότι οι συσκευές εξαερισμού και παροχής νερού λειτουργούν σωστά·

58.  ενθαρρύνει τη χρήση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τα ταξίδια, στα οποία προβλέπεται για παράδειγμα η αντικατάσταση φορτηγών και στάβλων, ώστε να μπορεί ο μεταφορέας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να μειώνεται ο αντίκτυπος μιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήματος στα ζώα που μεταφέρονται για αναπαραγωγή ή σε σφαγεία, όπως απαιτείται ήδη για τους μεταφορείς μεγάλων αποστάσεων βάσει του κανονισμού·

59.  επιμένει ότι η νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις σαφείς συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το αίτημα του Κοινοβουλίου στο ψήφισμα του 2012, η Επιτροπή δεν έχει επικαιροποιήσει τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τους κανόνες για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ζώων με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά παράγοντες όπως ο επαρκής εξαερισμός και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε όλα τα οχήματα, τα κατάλληλα συστήματα ποτίσματος και η υγρή τροφή, ιδίως για τα μη απογαλακτισμένα ζώα, οι μειωμένες πυκνότητες πληθυσμού και το επαρκές καθορισμένο ελάχιστο ελεύθερο ύψος, και να μεριμνήσει για την προσαρμογή των οχημάτων στις ανάγκες κάθε είδους· επισημαίνει το συμπέρασμα της EFSA ότι την καλή διαβίωση των ζώων επηρεάζουν κι άλλες πτυχές πέραν της διάρκειας του ταξιδιού, όπως ο ορθός τρόπος φόρτωσης και εκφόρτωσης και ο σχεδιασμός των οχημάτων·

60.  εκφράζει την ανησυχία του για τα ταξίδια στα οποία τα ζώα ποτίζονται με μολυσμένο νερό ακατάλληλο για κατανάλωση ή στερούνται πρόσβασης στο νερό λόγω δυσλειτουργίας ή εσφαλμένης τοποθέτησης των συσκευών ποτίσματος. υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης ότι τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων θα διαθέτουν επαρκή παροχή νερού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και, ότι η ποσότητα αυτή θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μεταφερόμενων ειδών ζώων και στον αριθμό τους·

61.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει δείκτες για την καλή διαβίωση των ζώων, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στις μεταφορές· θεωρεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν οι δείκτες αυτοί χωρίς καθυστέρηση, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις·

62.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά θα βασίζεται σε αντικειμενικούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες, για να αποφεύγονται αυθαίρετες αποφάσεις με αδικαιολόγητες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτροφικούς κλάδους·

63.  επιμένει ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν νομική ευθύνη, βάσει του δικαίου της ΕΕ, να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους που μεταφέρονται δεν θα τραυματιστούν, δεν θα υποστούν σωματική βλάβη ή οποιαδήποτε αδικαιολόγητη ταλαιπωρία·

64.  τονίζει ότι οι παραβιάσεις οφείλονται συχνά στην ανεπάρκεια των συστημάτων αερισμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις, και ότι σε τέτοιες καταστάσεις, τα ζώα τοποθετούνται σε περιορισμένους χώρους με ακραίες θερμοκρασίες, πολύ πέρα από το θερμικό φάσμα και τα όρια ανοχής που καθορίζονται από τον κανονισμό·

65.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αναισθητοποίηση πραγματοποιείται, χωρίς εξαίρεση, πριν από τη θρησκευτική τελετουργική σφαγή σε όλα τα κράτη μέλη·

66.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα διαμερίσματα που προορίζονται για τα ζώα δεν παρέχουν πάντοτε επαρκή χώρο ώστε να επιτρέπεται επαρκής αερισμός στο εσωτερικό των οχημάτων και για το γεγονός ότι εμποδίζονται οι φυσικές κινήσεις των ζώων, συχνά αναγκάζοντάς τα να λαμβάνουν αφύσικες στάσεις σώματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και παραβιάζοντας προδήλως τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 6 και το παράρτημα Ι, κεφάλαιο II, σημείο 1.2 του κανονισμού·

67.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία κτηνιάτρων επί των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, να αναφέρεται και να παρακολουθείται ο αριθμός των ζώων που πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να προετοιμάζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών στη θάλασσα, που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την καλή διαβίωση των μεταφερόμενων ζώων·

68.  επισημαίνει ότι οι εκτροφείς, οι μεταφορείς και οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις μεταφοράς των ζώων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση του κανονισμού ώστε να προσδιοριστούν οι προδιαγραφές της μεταφοράς όπου απαιτείται· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο ίσων όρων ανταγωνισμού, να διασφαλίσουν ότι στο μέλλον ο κανονισμός θα επιβάλλεται και θα εφαρμόζεται με εναρμονισμένο και ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως όσον αφορά την καταλληλότητα των ζώων για μεταφορά·

69.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει έναν πλήρη λειτουργικό ορισμό της έννοιας της ικανότητας προς μεταφορά και να συντάξει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για να αξιολογείται η ικανότητα μεταφοράς ζώων· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων, τακτικών και υποχρεωτικών μαθημάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους οδηγούς, τους μεταφορείς, τους εμπόρους, τα κέντρα συγκέντρωσης, τα σφαγεία, τους κτηνιάτρους, τους μεθοριακούς πράκτορες και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στη μεταφορά ζώων, προκειμένου να μειωθούν τα υψηλά επίπεδα των παραβιάσεων σε σχέση με την ικανότητα προς μεταφορά· καλεί τους φορείς να εξασφαλίσουν διεξοδική κατάρτιση των οδηγών και των συνοδών σύμφωνα με το παράρτημα IV του κανονισμού·

70.  ζητεί αυστηρή παρακολούθηση για την αποφυγή της φόρτωσης ασθενών, αδύναμων ή υπερβολικά ελαφρών ζώων, ζώων που δεν έχουν απογαλακτιστεί, κυοφορούντων θηλυκών και θηλυκών που δεν συμπλήρωσαν τον απαραίτητο χρόνο απογαλακτισμού·

71.  επισημαίνει ότι ήδη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι στα ζώα που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, θα παρέχεται νερό, ζωοτροφή και ανάπαυση σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει αποτελεσματικότερους ελέγχους για την εξασφάλιση της πλήρους και εναρμονισμένης τήρησης αυτών των νομικών απαιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη·

72.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζουν τα κράτη μέλη τη σωστή οργάνωση της μεταφοράς των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες και το είδος της μεταφοράς·

73.  τονίζει ότι, όταν απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτες χώρες, ο διοργανωτής πρέπει να εξασφαλίζει χώρο ανάπαυσης με εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιθεωρούν τακτικά τις εγκαταστάσεις αυτές και να μην εγκρίνουν τα ημερολόγια δρομολογίου, εάν ο προτεινόμενος χώρος ανάπαυσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με τις εγκαταστάσεις της ΕΕ·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι στα έγγραφα που αφορούν τα δρομολόγια ταξιδίου παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για την διατήρηση, τη σίτιση, το πότισμα και την ύπαρξη καθαρής στρωμνής, στο σημείο ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις των τόπων ανάπαυσης·

75.  αναγνωρίζει ότι οι χαμηλότερες πυκνότητες πληθυσμού των ζώων και η διακοπή των δρομολογίων για να ξεκουραστούν τα ζώα έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στις εταιρείες μεταφορών, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κίνητρα για τη σωστή διαχείριση της μεταφοράς ζώων·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη βελτίωση των λογιστικών αρχείων που τηρούνται στις μονάδες όσον αφορά τις περιόδους κύησης·

77.  ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει, βάσει επιστημονικών πορισμάτων, κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή νερού σε ζώα που μεταφέρονται σε κλωβούς, και να καθορίσει τις συνθήκες για τη μεταφορά νεοσσών, προωθώντας ένα υψηλό επίπεδο καλής διαβίωσης·

78.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν λύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων στο τέλος του κύκλου ζωής και αναπαραγωγής τους·

Οικονομική βοήθεια

79.  ζητεί πιο εκτεταμένη χρήση του μέτρου αγροτικής ανάπτυξης «ενισχύσεις καλής διαβίωσης των ζώων», σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013(13), το οποίο παρέχει στήριξη για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα υποχρεωτικά πρότυπα·

80.  ζητεί η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ των ενισχύσεων της ΚΓΠ και των βελτιωμένων συνθηκών καλής διαβίωσης των ζώων, που θα σέβονται απολύτως ή θα υπερβαίνουν τα πρότυπα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

81.  ζητεί την υποστήριξη μέτρων για την εξασφάλιση ισόρροπης κατανομής των κέντρων σφαγής στα κράτη μέλη, που θα λαμβάνει υπόψη τον ζωικό πληθυσμό σε κάθε περιφέρεια·

Τρίτες χώρες

82.  εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχείς αναφορές σχετικά με προβλήματα όσον αφορά τη μεταφορά και την καλή διαβίωση των ζώων σε ορισμένες τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η σφαγή σε ορισμένες τρίτες χώρες στις οποίες η ΕΕ στέλνει ζώα εμπεριέχει ακραία και παρατεταμένη ταλαιπωρία και συχνά παραβιάζει τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σχετικά με την ορθή μεταχείριση στα σφαγεία· αν και αναγνωρίζει ότι η ζήτηση σε τρίτες χώρες αφορά συχνά ζωντανά ζώα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη στροφή, στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, προς τη μεταφορά κρέατος ή σφαγίων, αντί ζώντων ζώων, σε τρίτες χώρες, καθώς και τη μεταφορά σπέρματος ή εμβρύων αντί ζώων αναπαραγωγής·

83.  επικρίνει έντονα τις στατιστικές που καταρτίζει η Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον κανονισμό σχετικά με τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων σε χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι οι στατιστικές αυτές έχουν καταρτιστεί ελλείψει συστηματικών ελέγχων στα οχήματα μεταφοράς ζώων·

84.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες, την συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων και να τάσσεται υπέρ της διεθνοποίησης των σχετικών ενωσιακών διατάξεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου·

85.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα πρότυπα που εφαρμόζονται από κάποιες τρίτες χώρες δεν είναι τόσο υψηλά όσο τα πρότυπα εντός της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις έναντι των εμπορικών εταίρων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο και τη μεταφορά ζώων, ώστε να φτάσουν σε τουλάχιστον σε ίδια επίπεδα αυστηρότητας με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί από τα κράτη μέλη που κάνουν εξαγωγές σε τρίτες χώρες να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές για τη βελτίωση των προτύπων της καλής διαβίωσης των ζώων·

86.  ζητεί τη συνεπή και πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 στην υπόθεση C-424/13, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι, για τη μεταφορά ζώων που συνεπάγεται μεγάλο δρομολόγιο που αρχίζει στην επικράτεια της ΕΕ και στη συνέχεια συνεχίζεται εκτός αυτού, ο μεταφορέας πρέπει να υποβάλει, προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η αναχώρηση, ένα ημερολόγιο ταξιδίου το οποίο να είναι ρεαλιστικό όσον αφορά τη συμμόρφωση, με ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις θερμοκρασίας καλεί τις αρμόδιες αρχές να μην εγκρίνουν ημερολόγια ταξιδιού σε περιπτώσεις στις οποίες βάσει της απόφασης του Δικαστηρίου απαιτείται η εκφόρτωση των ζώων για περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών σε τρίτη χώρα, εκτός εάν ο διοργανωτής έχει εντοπίσει χώρο για την ανάπαυση αυτή ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις εφάμιλλες με αυτές των σημείων ελέγχου· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι από το 2009 υπάρχει μόνο ένας κατάλογος στάβλων στα δρομολόγια σε τρίτες χώρες, συχνά χωρίς ακριβή στοιχεία διεύθυνσης, γεγονός που δυσχεραίνει αισθητά τις απαραίτητες επιθεωρήσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ· καλεί τους επίσημους κτηνιάτρους στα σημεία εξόδου να ελέγχουν, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ότι πριν από την έξοδο των οχημάτων από την ΕΕ, τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού·

87.  υπενθυμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την ενίσχυση της προστασίας των καταγγελλόντων παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας (καταγγέλτες) (COM(2018)0218), ιδίως στο πλαίσιο των κτηνιατρικών ελέγχων·

88.  θεωρεί λυπηρές τις συχνά μεγάλες καθυστερήσεις στα σύνορα και την αυξημένη οδύνη και αγωνία που αυτές προκαλούν στα ζώα· καλεί τα κράτη μέλη που συνορεύουν με τρίτες χώρες να παρέχουν χώρους ανάπαυσης όπου τα ζώα μπορούν να εκφορτώνονται και να λαμβάνουν τροφή, νερό, ανάπαυση και κτηνιατρική φροντίδα, ούτως ώστε τα ημερολόγια δρομολογίου να μπορούν να συμπληρώνονται σωστά, και να ανοίγουν ειδικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας, οι οποίες θα είναι επαρκώς στελεχωμένες στα τελωνεία για τη μεταφορά των ζώων, ώστε να μειώνονται οι περίοδοι αναμονής, χωρίς να υπονομεύεται η ποιότητα των υγειονομικών και τελωνειακών ελέγχων στα σύνορα· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συνεργαστούν καλύτερα στον προγραμματισμό των μεταφορών ζώων, προκειμένου να μειωθεί ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μεταφορών που πρέπει να ελέγχονται συγχρόνως στα σύνορα·

89.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω αμοιβαίας συνδρομής και της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την καλή μεταχείριση και τις ασθένειες των ζώων και τα οποία συνδέονται με κακή διαχείριση, εξασφαλίζοντας ότι οι εξαγωγείς ικανοποιούν πλήρως τις διοικητικές απαιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει διεθνώς την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ·

90.  καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πιέσεις στις χώρες διαμετακόμισης, οι οποίες δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια και εμπόδια στην ασφάλεια που καθυστερούν περιττά τη μεταφορά ζώντων ζώων·

91.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις παραβιάσεις της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη διάρκεια μεταφορών μέσω υδάτινων οδών σε τρίτες χώρες, και να αξιολογήσουν τις πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας, όπως η απαγόρευση της απόρριψης νεκρών ζώων από σκάφη στη Μεσόγειο (συχνά με την αφαίρεση σήματος) που συμβαίνει επειδή συχνά η διάθεση δεν είναι δυνατή στο λιμένα προορισμού·

92.  επισημαίνει την απόφαση 2004/544/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια διεθνών μεταφορών(14), όπου ως μεταφορά νοείται οτιδήποτε από τα ακόλουθα: μεταξύ δύο κρατών μελών που διέρχονται από το έδαφος κράτους μη μέλους· μεταξύ κράτους μέλους και κράτους μη μέλους· ή απευθείας μεταξύ δύο κρατών μελών·

93.  τονίζει ότι, αν δεν ευθυγραμμιστούν τα πρότυπα μεταφοράς των ζώων τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ και δεν εφαρμόζονται επαρκώς ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον κανονισμό, οι μεταφορές ζώντων ζώων σε τρίτες χώρες θα πρέπει να υπόκεινται σε διμερείς συμφωνίες για την άμβλυνση των διαφορών αυτών και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να απαγορευθούν·

94.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία(15), μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, εφόσον είναι σύμφωνοι με τον βασικό στόχο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005·

95.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ισοδύναμων ρυθμιστικών μέτρων για τη μεταφορά ζώντων ζώων με τρίτες χώρες·

o
o   o

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.
(2) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 59.
(4) Επίσημη Εφημερίδα της EFSA 2011:9(1):1966.
(5) ΕΕ C 251 Ε της 31.8.2013, σ. 116.
(6) Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2015, Zuchtvieh-Export GmbH κατά Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Ειδική έκθεση αριθ. 31/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καλή διαβίωση των ζώων στην ΕΕ: γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ φιλόδοξων στόχων και υλοποίησης στην πράξη».
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977.
(10) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 1.
(11) «Τελική έκθεση ελέγχου που διενεργήθηκε στις Κάτω Χώρες από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2017 προκειμένου να αξιολογηθεί η καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά προς χώρες εκτός ΕΕ», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, 2017.
(12) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(13) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.
(14) ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 21.
(15) Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14.10.2004 - Υπόθεση C-113/02 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών και απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 8.5.2008 - Υπόθεση C-491/06 Danske Svineproducenter.


Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της
PDF 161kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς μέσω της ανάπτυξης της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (2018/2109(INI))
P8_TA(2019)0133A8-0059/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)(1), και την οικεία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015)(2), την οικεία εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 2ας Νοεμβρίου 2015)(3), την οικεία μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015)(4), και το οικείο πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016)(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της (COM(2016)0813),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Πρώτη διετής έκθεση προόδου σχετικά με την ανάπτυξη της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ και της διακυβέρνησής της» (COM(2018)0524),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ και του σχεδίου δράσης για τη διαχείριση τελωνειακών κινδύνων» (COM(2018)0549),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη στρατηγική ΤΠ για τα τελωνεία (COM(2018)0178),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 284 του εν λόγω κώδικα (COM(2018)0039),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 26/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Σειρά καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συστημάτων ΤΠ των τελωνείων: τι έφταιξε;»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση 11760/2017 του Συμβουλίου σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0059/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση, η οποία συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ, ως ενός από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, και ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση έχει ουσιαστική σημασία για την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για τις απρόσκοπτες εμπορικές συναλλαγές εντός της ΕΕ, και αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της κοινής εμπορικής πολιτικής προς τρίτες χώρες, προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ, αλλά επίσης και για την αξιοπιστία της ΕΕ, η οποία χάρη στην τελωνειακή ένωση διαθέτει μια ισχυρή θέση στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελωνειακές αρχές χρειάζεται να επιτύχουν την απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου, των τελωνειακών ελέγχων που είναι σχεδιασμένοι να προστατεύουν την ασφάλεια της Ένωσης και των πολιτών της, της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα αγαθά που εισέρχονται στην ενιαία αγορά, αλλά και των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης, και έχουν την ευθύνη της εφαρμογής περισσότερων από 60 νομικών πράξεων, επιπλέον του τελωνειακού νομικού πλαισίου, για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και του λαθρεμπορίου, και για τη χορήγηση καθεστώτος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυποποίηση των τελωνειακών πληροφοριών και διαδικασιών διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ομογενοποίηση των ελέγχων, ιδίως όσον αφορά φαινόμενα όπως η λανθασμένη ταξινόμηση, η δήλωση δασμολογητέας αξίας των εισαγωγών χαμηλότερης από την πραγματική, και η υποβολή λανθασμένων στοιχείων για την προέλευση των αγαθών, που είναι επιζήμια για όλους τους οικονομικούς φορείς, ιδίως όμως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της ΕΕ ανήλθαν σε 3 700 δισεκατομμύρια EUR το 2017 και οι τελωνειακοί δασμοί που εισπράχθηκαν αντιστοιχούν στο 15% του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίδιοι πόροι της ΕΕ, και κυρίως οι τελωνειακοί δασμοί, καθώς και τα εθνικά φορολογικά συμφέροντα, αλλά και για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΤΚ ορίζει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του χρειάζεται να αναπτυχθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών ξεκίνησε ήδη από το 2003 και τέθηκε σε εφαρμογή το 2008 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(8), και της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ (απόφαση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση των τελωνείων δεν έχει ολοκληρωθεί, άνω του 98% των τελωνειακών διασαφήσεων σήμερα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι ακόλουθοι τομείς των τελωνείων τυγχάνουν διαχείρισης σήμερα μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων: διαμετακόμιση (NCTS), έλεγχος εξαγωγών (ECS), δεδομένα ασφαλείας (ICS), διαχείριση κινδύνου (CRMS), αριθμός καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI), άδειες (CDS), εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς (AEO), δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες (EBTI), δασμολογικές ποσοστώσεις και δασμολογικά όρια (QUOTA), αυτόνομες δασμολογικές αναστολές, συνδυασμένη ονοματολογία (TARIC), επιτήρηση εισαγωγής και εξαγωγής (SURV2), και σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων για πιστοποιητικά καταγωγής (REX)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του προτεινόμενου τελωνειακού προγράμματος στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 της ΕΕ είναι η στήριξη των δραστηριοτήτων των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας μεταξύ τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί πρόκληση για την εύρυθμη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση βασικών ηλεκτρονικών συστημάτων που είναι απαραίτητη για την πλήρη υλοποίηση του ΕΤΚ θα καθυστερήσει και θα μετατεθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργαλείο μέτρησης επιδόσεων της τελωνειακής ένωσης λειτουργεί αξιολογώντας τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης, βάσει των βασικών δεικτών επιδόσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων, η διασφάλιση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και η αξιολόγηση της σημασίας των τελωνείων όσον αφορά τη συνεισφορά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του προγράμματος Τελωνεία 2020 και κατά συνέπεια οι τελωνειακές εργασίες ΤΠ κατανέμονται μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, και των εκπροσώπων εμπορικών συμφερόντων, σε πληθώρα δομών λήψης αποφάσεων, των οποίων ο πολλαπλασιασμός έχει διαρκή αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και τη διαχείριση των έργων ΤΠ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα είναι απαραίτητο, μετά το πέρας του τρέχοντος προγράμματος Τελωνεία 2020 και μετά από αξιολόγηση κόστους-οφέλους των διάφορων πιθανών επιλογών, να αναδιοργανωθεί πλήρως η διακυβέρνηση των τελωνειακών προγραμμάτων·

1.  επισημαίνει το έργο το οποίο πραγματοποιούν καθημερινά οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες καταβάλλουν προσπάθειες να θωρακίσουν την εσωτερική αγορά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό υπό τη μορφή πλαστών προϊόντων και προϊόντων που είναι αποτέλεσμα ντάμπινγκ, καταβάλλουν προσπάθειες να διευκολύνουν το εμπόριο και να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να εισπράξουν έσοδα για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να προστατεύσουν τον πληθυσμό από τρομοκρατικές απειλές και απειλές που σχετίζονται με την υγεία, το περιβάλλον και άλλους τομείς·

2.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της ΕΕ και μπορεί να θεωρηθεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, καθώς επέτρεψε στις επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ να πωλούν τα αγαθά τους και να επενδύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, και παράλληλα επέτρεψε στην ΕΕ να καταργήσει τα εσωτερικά σύνορα και να ανταγωνίζεται με τον υπόλοιπο κόσμο· υπογραμμίζει ότι η ενιαία αγορά της ΕΕ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το αδασμολόγητο περιβάλλον το οποίο παρέχει η τελωνειακή ένωση, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή στην εποπτεία των εισαγωγών και των εξαγωγών·

3.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργική τελωνειακή ένωση είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ισχύος της ΕΕ, καθώς και της διαπραγματευτικής της θέσης για την ολοκλήρωση νέων εμπορικών συμφωνιών· τονίζει ότι μια αποτελεσματική τελωνειακή ένωση της ΕΕ συμβάλλει στη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους νόμιμους εμπόρους, στοιχείο που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζονται αποτελεσματικοί έλεγχοι —μεταξύ άλλων με την προώθηση της συνεργασίας με τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών— και να αποφεύγονται αδικαιολόγητα εμπόδια στο νόμιμο εμπόριο·

4.  τονίζει ότι η δημιουργία τελωνειακών διαδικασιών που λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την Ένωση μέσω μιας μεταρρυθμισμένης υποδομής ΤΠ είναι καίριας σημασίας· θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση διαθέτει τη δυναμική να καταστήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταβολή των δασμών περισσότερο διαφανή και προσβάσιμη, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τους οικονομικούς παράγοντες τρίτων χωρών, και ότι αυτό προσφέρει δυνατότητες για την απλοποίηση των τελωνειακών κανόνων και διαδικασιών·

5.  σημειώνει ότι οι τρέχουσες αποκλίσεις στο επίπεδο και την ποιότητα των ελέγχων, στις τελωνειακές διαδικασίες και στις πολιτικές κυρώσεων στα σημεία εισόδου της ΕΕ στην τελωνειακή ένωση συχνά έχουν αποτέλεσμα τη στρέβλωση των εμπορικών ροών, διαιωνίζοντας το πρόβλημα της «αναζήτησης ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» και υπονομεύοντας την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα·

6.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ενιαία ενωσιακή τελωνειακή υπηρεσία που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα σε ένα μέρος και, κατά συνέπεια, να ανταποκρίνονται στις κανονιστικές απαιτήσεις για την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση αγαθών·

7.  υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί σε τρίτη χώρα μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ, με αποτέλεσμα να μεταβληθούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία του Brexit δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τελωνείων της ΕΕ·

Ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια πιο αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και εξορθολογισμένη προσέγγιση στη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ για τις τελωνειακές αρχές· ζητεί, ιδιαίτερα, μια ακριβέστερη και ρεαλιστικότερη εκτίμηση του χρόνου και των πόρων που θα χρειαστούν, αλλά και του πεδίου εφαρμογής για τα μεμονωμένα έργα ΤΠ που θα συμβάλουν στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών·

9.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η υλοποίηση των νέων συστημάτων ΤΠ της τελωνειακής ένωσης έχει υποστεί μια σειρά καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα να αιτηθεί η Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την παράταση της μεταβατικής περιόδου πέρα από το 2020, προθεσμία εφαρμογής που προβλέπεται από τον ΕΤΚ· εκφράζει, επίσης, τη δυσαρέσκειά του για την ελλιπή τεκμηρίωση της ανάγκης για περαιτέρω παράταση, εκ μέρους της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις δικές της ευθύνες και την ευθύνη των κρατών μελών, με αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να μην είναι σε θέση να ασκήσει δημοσιονομικό και πολιτικό έλεγχο με τον δέοντα τρόπο·

10.  υπογραμμίζει ότι, ενώ το 75 % των ευρωπαϊκών συνιστωσών των συστημάτων ΤΠ τα οποία χρειάζονται για την εφαρμογή του ΕΤΚ πρέπει να είναι έτοιμο έως τον Δεκέμβριο του 2020, αυτό δεν σημαίνει ότι το 75 % των συστημάτων ΤΠ θα είναι όντως έτοιμο μέχρι τότε, δεδομένου ότι το 25 % των συστημάτων αυτών αποτελείται από εθνικές συνιστώσες, για τις οποίες την ευθύνη φέρουν τα κράτη μέλη, και έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις·

11.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει, κατεπειγόντως, να διασφαλίσουν την εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα και την ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών εντός της νέας προθεσμίας· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφευχθούν περαιτέρω αναβολές· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η δημιουργία της αρχιτεκτονικής ΤΠ απαιτεί την ανάπτυξη και εγκατάσταση δεκαεπτά εργαλείων ΤΠ με σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων· θεωρεί, κατά συνέπεια, επιτακτική ανάγκη να μην υπάρξουν επικαλύψεις προσπαθειών όσον αφορά τους πόρους στον τρόπο διαχείρισης των έργων ΤΠ από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

12.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος εργασίας της για τον ΕΤΚ, συνυπολογίζοντας την παράταση στη μεταβατική περίοδο για την οποία η ίδια υπέβαλε πρόταση(9) προς έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο· καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εργαστούν προκειμένου να διασφαλίσουν την ταχεία έγκριση μιας απόφασης σχετικά με την εν λόγω παράταση, συνοδεύοντάς την από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη της τελωνειακής αρχιτεκτονικής ΤΠ, με την επιφύλαξη ολοκληρωμένων δοκιμών ασφάλειας, ώστε οποιοδήποτε πιθανό πρόβλημα να μη θέσει σε κίνδυνο τους ελέγχους των αγαθών οι οποίοι πραγματοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών· επισημαίνει, σε συμφωνία με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ότι η ίδια αιτία αναμένεται να παράγει το ίδιο αιτιατό, και άρα η διαδικασία επικαιροποίησης του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου του 2017 με συγκέντρωση της ανάπτυξης έξι συστημάτων ΤΠ εντός ενός έτους, αποτελεί σημαντική πρόκληση και συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο να μην τηρηθούν ούτε οι αναθεωρημένες προθεσμίες, με αποτέλεσμα η προθεσμία εφαρμογής του ΕΤΚ να παραταθεί πέραν του 2025·

13.  καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πολυετές στρατηγικό σχέδιο, ιεραρχώντας τα έργα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων στο τέλος της περιόδου, και χρησιμοποιώντας δεσμευτικά ορόσημα, μεταξύ άλλων και για τα κράτη μέλη·

14.  καλεί την Επιτροπή να μην τροποποιήσει τις νομικές και τεχνικές προδιαγραφές που έχουν ήδη εγκριθεί για τα δεκαεπτά εργαλεία ΤΠ, καθώς η κλίμακα των έργων προς υλοποίηση και ο απαραίτητος χρόνος για την υλοποίησή τους δεν είναι συμβατά ούτε με την αέναη εξέλιξη των τεχνολογιών, ούτε με τις αναπόφευκτες νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές που θα επέλθουν κατά την περίοδο αυτή·

15.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή ήταν ενήμερη για τις καθυστερήσεις αλλά επέλεξε να μη συμπεριλάβει τη σχετική πληροφορία στην επίσημη έκθεσή της, κάτι που εμπόδισε τα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα οποία δεν εκπροσωπούνται στη δομή διακυβέρνησης για το πρόγραμμα Τελωνεία 2020, καθώς και τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και τους πολίτες) να έχουν πλήρη ενημέρωση για τον κίνδυνο καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές και διαφανείς εκθέσεις για την εφαρμογή του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου εργασίας και για τη δρομολόγηση των ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, προκειμένου να μην επαναληφθούν τα λάθη του προηγούμενου προγραμματισμού, καθώς και να ενημερώνει για οποιεσδήποτε μελλοντικές καθυστερήσεις, αλλά όχι την τελευταία στιγμή και χωρίς να λαμβάνει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί συνεχώς το πρόγραμμα Τελωνεία 2020 και να ανταποκρίνεται στις ελλείψεις που διαπιστώνονται, ιδίως σχετικά με την ελλιπή αξιοποίηση των ομάδων εμπειρογνωμόνων οι οποίες έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, και να καταστήσει δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών·

17.  υπογραμμίζει ότι η συνεχής παρακολούθηση της πολιτικής, η ανάλυση και η αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για τη διακυβέρνηση της τελωνειακής ένωσης· λαμβάνει γνώση και εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη ενός εργαλείου για τις επιδόσεις της τελωνειακής ένωσης το οποίο θα επιτρέψει, τελικά, τη συστηματική τους αξιολόγηση σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ομοιομορφία· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου αυτού·

18.  προτείνει στην Επιτροπή το συγκεκριμένο εργαλείο να αξιολογεί επίσης τις επιδόσεις των τελωνειακών ελέγχων όσον αφορά τις δυνατότητες ψηφιοποίησης και τις ροές δεδομένων, προκειμένου να δημιουργηθούν ακόμη πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ανάλυσης κινδύνων, με παράλληλη βελτιστοποίηση του φόρτου εργασίας των τελωνειακών αρχών·

Διακυβέρνηση, εκθέσεις και χρηματοδότηση του προγράμματος στον τομέα των τελωνείων

19.  λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση και μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αυξήσουν τους διαθέσιμους πόρους για να εξασφαλιστεί η πλήρης και καθ’ ολοκληρία εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα που εγκρίθηκε το 2013 και των ενιαίων τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα ήταν χρήσιμο να βασίζεται σε μια ανάλυση των τελωνειακών πρακτικών από ομοτίμους, στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών, και στην αυξημένη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών, όπως και σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης με επαρκείς πόρους·

20.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εργάζεται για την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος ενιαίας τελωνειακής θυρίδας στην ΕΕ το οποίο θα επιτρέπει σε έναν οικονομικό φορέα να υποβάλλει τα δεδομένα που απαιτούνται για ευρύ φάσμα ρυθμιστικών σκοπών (κτηνιατρικούς, υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς κ.λπ.) σε τυποποιημένη μορφή, σε πολλαπλούς αποδέκτες και μέσω εναρμονισμένων σημείων πρόσβασης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν το σημαντικό αυτό έργο·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τη χρηματοδοτική προσπάθεια που υποστηρίχθηκε από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, με την αύξηση της χορήγησης πιστώσεων για το προσεχές πρόγραμμα για τα τελωνεία για το 2021-2027 σε 842 844 000 EUR, σε τιμές 2018· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για την ανάπτυξη των εθνικών συνιστωσών, από τις οποίες εξαρτάται η εισαγωγή του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού τελωνειακού συστήματος, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με την εγκατάσταση των ενωσιακών συνιστωσών, αλλά και των μη ενωσιακών συνιστωσών που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη·

22.  υπογραμμίζει ότι οι τελωνειακές αρχές σήμερα αντιμετωπίζουν εντυπωσιακή αύξηση στον όγκο των αγαθών τα οποία αγοράζονται μέσω διαδικτύου από χώρες εκτός ΕΕ, όσον αφορά τους ελέγχους και την είσπραξη των ισχυόντων δασμών, δεδομένου ιδίως ότι ο όγκος αγαθών χαμηλής αξίας τα οποία εισάγονται στην ΕΕ αυξάνεται κατά 10-15 % ετησίως· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση·

23.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο τέλος, και μόνο τότε, της περιόδου εγκατάστασης των δεκαεπτά συστημάτων ΤΠ που σχετίζονται με τον ΕΤΚ του προγράμματος Τελωνεία 2020, μια πιο αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης για τη διεξαγωγή των τελωνειακών έργων ΤΠ και τις επικαιροποιήσεις τους· τονίζει ότι, δεδομένων των οικονομικών, δημοσιονομικών και σχετικών με την ασφάλεια προκλήσεων που συνεπάγεται το τελωνειακό σύστημα ΤΠ, είναι απαραίτητο η λύση που θα εγκριθεί να διαφυλάσσει πλήρως την ευρωπαϊκή κυριαρχία·

24.  τονίζει ότι το πρόγραμμα Τελωνεία 2021-2027, με τη στήριξη που παρέχει στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, θα συμβάλει όχι μόνο στην αύξηση των εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και στη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων, στην προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και στη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ·

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

25.  τονίζει ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους συμφεροντούχους ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των τελωνείων, καθώς και όσον αφορά ορισμένα είδη έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης)·

26.  τονίζει ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρέπει να υπάρχουν κενά στο τελωνειακό σύστημα —μεταξύ άλλων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ— τα οποία θα επέτρεπαν το παράνομο εμπόριο ή τη μη εξόφληση οφειλών προς το δημόσιο που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία·

o
o   o

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.
(4) ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.
(6) ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21.
(7) ΕΕ C 242 της 10.7.2018, σ. 41.
(8) ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.
(9) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085).


Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών
PDF 151kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI))
P8_TA(2019)0134A8-0055/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τους οργανισμούς, και ιδίως τα άρθρα 5 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και τα άρθρα 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα τα άρθρα του 41, 42, 43, 51 και 52,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, της 19ης Ιουλίου 2012, και την κοινή προσέγγιση που επισυνάπτεται σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0055/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ασκώντας ευρεία ποικιλία καθηκόντων που συμβάλλουν στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, όπως η δημιουργία δικτύων ή η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των κρατών μελών συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου των οργανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί έχουν επίσης καθιερώσει τη μεταξύ τους συνεργασία μέσω του δικτύου οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών και των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι γενικά καλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ είναι ο μόνος οργανισμός που υπόκειται σε έλεγχο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα εθνικά κοινοβούλια, μέσω της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί έχουν συσταθεί και εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, καθένας χωριστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει αναγνωρίσει επίσημα το εκτελεστικό σκέλος της ΕΕ, με την επίσημη ένταξη των οργανισμών της ΕΕ στις Συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί λογοδοτούν πρωτίστως στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου στο πλαίσιο των νομοθετικών πράξεων που διέπουν τους εν λόγω οργανισμούς και, στη συνέχεια, την κατάλληλη εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση της εκτελεστικής εξουσίας της Ένωσης δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ελέγχου του Κοινοβουλίου επί της ευρωπαϊκής εκτελεστικής εξουσίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 ΣΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες δεν περιλαμβάνουν ορισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών ούτε γενική περιγραφή των εξουσιών που μπορούν να ανατεθούν σε οργανισμούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι οργανισμοί έχουν νομική βάση δυνάμει του άρθρο 352 ΣΛΕΕ και άλλοι δημιουργούνται με συγκεκριμένη τομεακή νομική βάση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή δήλωση και η κοινή προσέγγιση του 2012 είναι το αποτέλεσμα των εργασιών μιας διοργανικής ομάδας εργασίας για τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, που συστάθηκε από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ είχε προηγηθεί πρόταση της Επιτροπής το 2005, για μια διοργανική συμφωνία σχετικά με τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, η οποία δεν έλαβε την αναγκαία υποστήριξη στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή προσέγγιση περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη δομή και τη διακυβέρνηση των οργανισμών, καθώς και σχετικά με τη λειτουργία τους, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων, τις δημοσιονομικές διαδικασίες, τη λογοδοσία, τους ελέγχους και τη διαφάνεια, οι οποίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των αποκεντρωμένων οργανισμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη γενικά θετική εκτίμηση, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιστασιακή δυσπιστία όσον αφορά τις επιστημονικές και τεχνικές γνώμες τους·

Κύριες παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των οργανισμών ενσωματώνονται στις Συνθήκες, στους ιδρυτικούς κανονισμούς των οργανισμών, στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καθώς και στην κοινή δήλωση και την κοινή προσέγγιση· τονίζει ότι, μέσω της ανάθεσης εξουσιών, το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσίες ελέγχου έναντι των αποκεντρωμένων οργανισμών, οι οποίες, ωστόσο, δεν ορίζονται λεπτομερώς στις Συνθήκες· επισημαίνει, εν προκειμένω, τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε ένα δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο·

2.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο ελέγχει τους οργανισμούς με διάφορους τρόπους:

   ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους οργανισμούς·
   ως αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·
   μέσω του διορισμού μελών στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών·
   μέσω της διαδικασίας διορισμού (ή απόλυσης) του εκτελεστικού διευθυντή·
   μέσω της διαβούλευσής του σχετικά με τα προγράμματα εργασίας·
   μέσω της υποβολής ετήσιων εκθέσεων·
   με άλλες μεθόδους (επισκέψεις αντιπροσωπειών, ομάδες επαφής ή σύνδεσμοι, ανταλλαγές απόψεων, ακροάσεις, ενημερώσεις, παροχή πραγματογνωσίας)·

3.  επισημαίνει ότι οι διατάξεις στους ιδρυτικούς κανονισμούς διαφέρουν σε διαφορετικό βαθμό από τους μηχανισμούς λογοδοσίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου που ορίζονται στην κοινή προσέγγιση, γεγονός που μπορεί να οφείλεται εν μέρει στα πολύ διαφορετικά καθήκοντα και λειτουργίες που επιτελούν οι οργανισμοί·

4.  παρατηρεί ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές ασκούν ενεργά τα ελεγκτικά τους καθήκοντα, παρά την ποικιλία των διατάξεων στους ιδρυτικούς κανονισμούς·

5.  αναγνωρίζει την εφαρμογή από τους οργανισμούς της Ένωσης της κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης και του σχετικού χάρτη πορείας· τονίζει, ειδικότερα, τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (IIWG), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 2018· σημειώνει ότι, με τη επακόλουθη συνεδρίαση της 12ης Ιουλίου 2018, το έργο της IIWG θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί·

Συστάσεις

6.  θεωρεί ότι θα μπορούσαν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον εξορθολογισμό ορισμένων διατάξεων των ιδρυτικών κανονισμών των οργανισμών όσον αφορά τους μηχανισμούς διακυβέρνησής τους και λογοδοσίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων οργανισμών που υπάρχουν σήμερα, και με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανισμών· επισημαίνει ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει επίση