Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2119(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0159/2019

Внесени текстове :

A8-0159/2019

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0201

Приети текстове
PDF 162kWORD 58k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург
Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г.
P8_TA(2019)0201A8-0159/2019

Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2019 г. (2018/2119(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 121, параграф 2, член 126 и член 136 от него, както и Протокол № 12 към него,

—  като взе предвид Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(1),

—  като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната(3),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(4),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси(5),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната(6),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната(7),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност(8),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавено „Годишен обзор на растежа за 2019 г.: За по-силна Европа в условията на глобална несигурност“ (COM(2018)0770), и Доклада за механизма за предупреждение за 2019 г. (COM(2018)0758),

—  като взе предвид годишния доклад на Европейския фискален съвет от 10 октомври 2018 г.,

—  като взе предвид Европейските икономически прогнози на Комисията (от есента на 2019 г. и зимата на 2019 г.),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013(9),

—  като взе предвид Доклада за застаряването от 2018 г., публикуван от Комисията на 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета от 21 ноември 2018 г. относно икономическата политика на еврозоната (COM(2018)0759),

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(10),

—  като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г. относно завършването на европейския Икономически и паричен съюз, бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. относно бъдещето на Европа и документа за размисъл на Комисията от 31 май 2017 г. относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз,

—  като взе предвид доклада на Еврогрупата от 4 декември 2018 г. до лидерите от ЕС относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС),

—  като взе предвид изявлението на срещата на върха на държавите от еврозоната от 14 декември 2018 г.,

—  като взе предвид резолюцията на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г. относно икономическите политики за еврозоната и с оглед на Годишния обзор на растежа за 2019 г.(11),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по регионално развитие, както и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0159/2019),

А.  като има предвид, че икономиката на Европа навлиза сега в седмата си година на непрекъснат растеж; като има предвид, че темпът на растеж на БВП в eврозоната и в ЕС бяха коригирани в посока намаляване, съответно с растеж от 1,3% и 1,5% през 2019 г. и 1,6% и 1,8% (ЕС27) през 2020 г.; като има предвид, че темпът на растеж се очаква да бъде още по-умерен, което отчасти се дължи на нарастващата загриженост относно перспективите за растеж в световен план; като има предвид, че продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на икономическите резултати и резултатите в областта на заетостта;

Б.  като има предвид, че безработицата в еврозоната и в ЕС беше съответно 7,9% и 6,6% през декември 2018 г.; като има предвид, че равнището на безработица в много държави членки остава над равнищата отпреди кризата, особено равнището на дългосрочната безработица, като младежката безработица остава висока в редица държави членки;

В.  като има предвид, че равнището на заетост в ЕС се увеличава, макар и неравномерно в различните държави членки; като има предвид, че броят на работещите в еврозоната достигна най-високото си равнище, регистрирано някога, с 146 милиона души през третото тримесечие на 2018 г.; като има предвид, че много от новосъздадените работни места са на непълно работно време;

Г.  като има предвид, че икономическият растеж остава уязвим и варира в различните държави членки в контекст на продължаващо геополитическо напрежение, което оказва въздействие върху световната търговия, и оставаща несигурност около бъдещите отношения на Съюза с Обединеното кралство;

Д.  като има предвид, че Европа все още е изправена пред недостиг на инвестиции, въпреки че в продължение на години се възползва от изключително ниски лихвени проценти и условията за финансиране продължават да бъдат благоприятни;

Е.  като има предвид, че според Евростат се очаква коефициентът на възрастова зависимост в ЕС да се увеличи, ако не се промени политиката, от 29,3% през 2016 г. на 52,3% до 2080 г., което означава по-малко от двама души в трудоспособна възраст за всеки възрастен човек; като има предвид, че в това отношение между държавите членки съществуват големи разлики;

Ж.  като има предвид, че през последните две десетилетия общата факторна производителност в еврозоната изостава от тази на основните икономики в световен мащаб;

З.  като има предвид, че се очаква съотношението на дълга към БВП в еврозоната да продължи да следва тенденцията за намаляване от последните години и да спадне от 87% през 2018 г. до близо 85 % през 2019г.; като има предвид обаче, че според прогнозата на Комисията в десет държави членки се очаква съотношенията на дълга към БВП през 2019 г. да бъдат над 60%, а в седем държави членки съотношението да остане над 90%; като има предвид, че мерките за намаляване на дълга са бавни в някои държави членки; като има предвид, че е прогнозирано, че пет държави членки от еврозоната с високи съотношения на дълга към БВП ще имат значителен структурен дефицит през 2019 г.;

И.  като има предвид, че няма прогноза държава членка от еврозоната да има дефицит над 3% от прага на БВП през 2019 г. и че се очаква, че съвкупният номинален дефицит за еврозоната е спаднал до 0,6% от БВП през 2018 г. и ще се покачи леко до 0,8% от БВП през 2019 г.;

Й.  като има предвид, че дългосрочната устойчивост на публичните финанси на държавите членки е въпрос, който буди загриженост от гледна точка на справедливостта между поколенията;

К.  като има предвид, че излишъците по текущата сметка достигнаха рекордно високи стойности през 2017 г. и че се очаква леко да намалеят до около 3,6% от БВП в еврозоната и до 2,3% от БВП в ЕС през 2019 г. и 2020 г. и следователно да бъдат сред най-високите в света;

1.  приветства годишния обзор на растежа за 2019 г. на Комисията, в който се потвърждава значението на:

   а) увеличаването на висококачествените инвестиции;
   б) реформите, които повишават растежа на производителността, приобщаването и качеството на институциите; и
   в) макрофинансовата стабилност и стабилните публични финанси;

2.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат решителни и съгласувани действия за постигане на целта за приобщаващ и устойчив растеж, да поемат отговорност за бъдещите поколения, да гарантират справедливостта между поколенията чрез устойчивост и адекватност на публичните финанси и системите ни за социална сигурност и по този начин да подсигурят бъдещето на нашите социални държави;

3.  отбелязва, че докладът на Комисията от 2018 г. за застаряването показва, че без промени в политиката се очаква фискалните разходи, свързани с пенсиите, здравеопазването и дългосрочните грижи, да нараснат през следващите десетилетия, тъй като населението на Европа продължава да застарява значително;

4.  настоятелно призовава държавите членки да се подготвят за тези демографски промени посредством:

   а) прилагане на балансирани в социално отношение структурни реформи за намаляване на такива разходи;
   б) повишаване на растежа на производителността, което е от съществено значение за осигуряването на силен и устойчив икономически растеж в бъдеще, и
   в) изграждане на подходящи фискални резерви за преодоляване на нарастващите фискални разходи;

5.  приветства факта, че равнището на заетост в ЕС се увеличава, макар и неравномерно в различните държави членки; отбелязва, че дългосрочната безработица и младежката безработица остават високи в някои държави членки, което изисква трайни реформи и инвестиции за улесняване на навлизането на младите хора и дългосрочно безработните на пазара на труда;

6.  настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава задълбочаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС) в съответствие с договорената пътна карта;

7.  призовава Комисията да постави завършването на единния пазар на първо място в своя дневен ред;

Осигуряване на висококачествени инвестиции

8.  подчертава, че за да се гарантира справедливостта между поколенията в дългосрочен план, държавите членки трябва да увеличат производителността чрез продуктивни инвестиции, като например в увеличаващи растежа устойчиви инфраструктурни проекти, в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН, така че да се стимулира така необходимият потенциал за икономически растеж;

9.  приветства положителния принос на Плана за инвестиции за Европа за икономическия растеж и създаването на работни места; подчертава факта, че Парламентът вече е приел своята позиция за преговори относно програмата InvestEU, и настоятелно призовава във възможно най-кратък срок да бъде постигнато междуинституционално политическо споразумение; отбелязва предложението на Европейската сметна палата относно подобряването на географското разпределение на инвестициите, подкрепяни от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ);

10.  отбелязва, че в еврозоната все още има недостиг на инвестиции въпреки положителните резултати от Плана за инвестиции за Европа; посочва, че в настоящия контекст на признаци на забавяне на икономическия растеж и нарастващи външни рискове и предизвикателства публичните и частните инвестиции играят важна роля за улесняване на растежа и сближаването на европейско равнище;

11.  припомня необходимостта държавите членки да правят разграничение между дългосрочни продуктивни публични инвестиции и текущи разходи, когато използват бюджетните средства;

12.  подчертава, че увеличаването на растежа на производителността изисква инвестиции в умения, иновации, автоматизация, цифровизация, научноизследователска и развойна дейност, устойчива мобилност и инфраструктура, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава необходимостта от инвестиране както във физически, така и в човешки капитал и в тази връзка призовава държавите членки да гарантират равен достъп до учене през целия живот, повишаване на квалификацията и преквалификация;

13.  счита, че реформи, премахващи непропорционалните бюрократични пречки пред инвестициите, биха улеснили икономическата дейност и биха създали условия, благоприятстващи растежа в дългосрочен план;

14.  подчертава, че вътрешноевропейските преки чуждестранни инвестиции могат да доведат до повишаване на производителността както за инвестиционните посредници, така и за местните предприятия в приемащите региони и да спомогнат за икономическото сближаване в рамките на Европа; счита, че ясните и приложими правила, еднаквите условия на конкуренция и намалените разходи за спазване на изискванията са основни фактори за привличането на инвестиции;

15.  подчертава неотложната необходимост от напълно функциониращ съюз на капиталовите пазари, тъй като по-добре интегрираните финансови пазари биха могли да предоставят допълнителни частни механизми за поделяне и намаляване на риска от частния сектор, да улесняват трансграничните инвестиции и достъпа до финансиране за реалната икономика и да насърчават устойчиви частни инвестиции;

Съсредоточаване на усилията за реформи върху растежа на производителността, приобщаването и институционалното качество

16.  припомня, че застаряването на работната сила може да се превърне в тежест за растежа на европейската производителност през следващите десетилетия при равни други условия; продължава да изразява загриженост относно ниската конкурентоспособност и ниския растеж на производителността на ЕС и настоятелно призовава държавите членки да прилагат социално балансирани структурни реформи за увеличаване на производителността;

17.  подчертава спешната необходимост да се направи преглед на адекватността и дългосрочната финансова устойчивост на националните публични пенсионни схеми; подчертава необходимостта от извършване на реформа на пенсионните системи в засегнатите държави членки, за да се гарантира дългосрочна устойчивост;

18.  споделя становището на Комисията, че по-високият растеж на производителността и приобщаването следва да бъдат важна цел на националните реформи;

19.  подчертава значението на увеличаването на коефициента на икономическа активност, с цел, наред с другото, да се спомогне за поддържането на устойчивостта на системите за социална сигурност, по-специално в контекста на нарастващ коефициент на зависимост; поради това призовава държавите членки да приемат мерки за насърчаване на интеграцията на пазара на труда на незаетите с работа, учене или обучение млади хора и на бежанците;

20.  отбелязва, че прекомерното данъчно облагане може да бъде пречка за инвестициите и работните места; призовава за облекчаване на високата данъчна тежест върху труда в Европа; счита също така, че намаляването на данъчната тежест за ниските и средните доходи вероятно ще увеличи търсенето и ще стимулира растежа; подчертава необходимостта от подобряване на събирането на данъци и от по-добро координиране на административните практики в областта на данъчното облаган и приветства усилията на държавите членки, които прилагат такива реформи;

21.  подчертава, че цифровизацията, глобализацията, изкуственият интелект, автоматизацията и технологичните промени предлагат голям потенциал за растеж, променят радикално нашите пазари на труда и влияят върху динамиката на растежа на европейските икономики;

22.  подчертава факта, че мобилизирането на намаляващото население в трудоспособна възраст ще изисква в по-голяма степен многофункционални и квалифицирани служители, по-динамични пазари на труда, активни политики за пазара на труда, учене през целия живот, обучение, повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила, както и по-стабилни връзки между системите за образование и обучение и предприятията, в съчетание с достъпни системи за социална сигурност; настоява да бъдат взети надлежно предвид тези принципи с оглед на подпомагането на приобщаващи и добре функциониращи пазари на труда и насърчаването на качеството на работните места, както е посочено в Европейския стълб на социалните права;

23.  подчертава факта, че малките и средните предприятия (МСП), които са важен двигател на заетостта, не могат да използват пълноценно потенциала на единния европейски пазар поради законодателни и административни пречки; настоятелно призовава Комисията да намали тези пречки; освен това настоятелно призовава Комисията да предприеме действия срещу нелоялната конкуренция и нелоялното данъчно облагане между МСП и многонационалните корпорации; подчертава значението на продължаването на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци;

24.  припомня значението на благоприятната за предприятията административна и регулаторна среда, успоредно с предвиждане на достатъчна защита на потребителите, за улесняването на достъпа на дружествата до финансиране и за набирането на средства на трансгранично равнище; приветства поставения в годишния обзор на растежа акцент върху необходимостта от подобряване на ефективността на публичната администрация, което следва да включва всички равнища на управление; настоятелно призовава държавите членки да премахнат ненужните пречки пред частните и публичните инвестиции на местно и регионално равнище;

25.  подчертава, че справянето с евентуални бъдещи сътресения изисква напредък в задълбочаването на ИПС; припомня, че задълбочаването на ИПС ще изисква силна политическа ангажираност, ефикасно управление и демократична отчетност; припомня значението на наличието на устойчив банков сектор, който е регулиран по ефективен и целесъобразен начин, за запазването на финансовата стабилност; призовава за постепенно завършване на банковия съюз, с надеждна европейска схема за застраховане на депозитите и непрекъснати усилия за намаляване на необслужваните кредити; отбелязва, че на срещата на върха на държавите от еврозоната беше даден мандат на Еврогрупата да работи по бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност;

Гарантиране на макроикономическа стабилност и стабилни публични финанси

26.   отбелязва, че макрофинансовата стабилност и стабилните публични финанси продължават да бъдат необходимо условие за устойчив растеж;

27.  отбелязва, че по-големият дял на възрастните хора предполага по-високи разходи за здравеопазване, грижи за възрастните хора и пенсии; отбелязва освен това, че в едно застаряващо общество, при равни други условия, делът на хората в трудоспособна възраст намалява спрямо дела на възрастните хора, което означава, че на всеки един възрастен човек съответстват по-малко лица в трудоспособна възраст, внасящи вноски за социално осигуряване; подчертава, че това създава огромна тежест за публичните финанси на държавите членки, които не са осъществили необходимите реформи, и е предизвикателство за тяхната устойчивост;

28.  призовава държавите членки с високи равнища на дефицит и публичен дълг да предприемат непрекъснати усилия за тяхното намаляване; признава усилията, положени от редица държави членки за консолидиране на публичните им финанси, но изразява съжаление във връзка с факта, че някои от тях са пропуснали възможността да извършат необходимите реформи; посочва, че някои държави членки с добро фискално пространство са постигнали по-голяма консолидация, като по този начин допринасят за излишъка по текущата сметка на еврозоната;

29.  приветства усилията на Комисията да насърчава държавите членки с дефицит по текущата сметка или висок външен дълг да подобрят конкурентоспособността си, а държавите членки с големи излишъци по текущата сметка — да стимулират търсенето чрез увеличаване на ръста на заплатите в съответствие с растежа на производителността и да поощряват растежа на производителността чрез насърчаване на инвестициите;

30.  настоятелно призовава държавите членки да изградят подходящи фискални резерви за настоящите и бъдещите поколения; призовава за последователно прилагане и спазване на Пакта за стабилност и растеж, включително неговите клаузи за гъвкавост, с цел защита на отговорните публични финанси; припомня значението на последователното прилагане на надеждни фискални правила за обезпечаването на доверието на финансовите пазари, което е от основно значение за привличането на инвестиции;

31.  приветства предложението на Европейския фискален съвет за радикално опростяване на бюджетните правила с цел допълнително подобряване на настоящата фискална рамка на ЕС; подчертава, че гъвкавостта, заложена в правилата на Пакта за стабилност и растеж, позволява на държавите членки да постигнат добър баланс между целта за осигуряване на разумна фискална политика и улесняването на продуктивни инвестиции; призовава Комисията да вземе предвид всички специфични за отделните държави фактори при анализите си на устойчивостта на дълга;

Национална ангажираност

32.  припомня, че настоящите нива на изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки са твърде ниски; счита, че вниманието в рамките на европейския семестър следва да се съсредоточи върху националната ангажираност; настоятелно призовава националните и регионалните парламенти да обсъдят докладите по държави и специфичните за всяка държава препоръки и да установят контакт със съответните заинтересовани страни; отбелязва, че по-рационализиран и по-целенасочен европейски семестър би могъл да увеличи ангажираността;

o
o   o

33.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(2) OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 41.
(3) OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 8.
(4) OВ L 306, 23.11.2011 г., стp.33.
(5) OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 25.
(6) OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 1.
(7) OВ L 140, 27.5.2013 г., стp. 11.
(8) OВ L 140, 27.5.2013 г., стp. 1.
(9) OВ L 129, 19.5.2017 г., стp. 1.
(10) OВ C 252, 18.7.2018 г., стp. 215.
(11) OВ C 461, 21.12.2018 г., стp. 1.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност