Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2119(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0201

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 159kWORD 58k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
P8_TA(2019)0201A8-0159/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2119(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως δε το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 126, το άρθρο 136 και το πρωτόκολλο αριθ. 12,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2019: Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα» (COM(2018)0770), και την «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2018)0758),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (φθινόπωρο 2018 και χειμώνας 2019),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/825 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2018 για τη δημογραφική γήρανση, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 25 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2018)0759),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(10),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για το μέλλον της Ευρώπης, και το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωομάδας προς τους ηγέτες σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), της 4ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης, της 14ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών, της 10ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ και ενόψει της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2019(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0159/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Ευρώπης εισέρχεται πλέον στο έβδομο έτος αδιάκοπης ανάπτυξής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά αύξησης του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ έχουν προσαρμοστεί προς τα κάτω, με αντίστοιχη αύξηση της τάξης του 1,3 % και 1,5 % το 2019 και 1,6 % και 1,8 % το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αύξησης αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω, εν μέρει εξαιτίας της ολοένα και μεγαλύτερης ανησυχίας για τις παγκόσμιες αναπτυξιακές προοπτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2018 σε ποσοστά 7,9 % και 6,6 % αντιστοίχως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, ενώ η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή σε ορισμένα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται, αν και με άνισο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των εργαζομένων έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο που έχει ποτέ καταγραφεί στη ζώνη του ευρώ, φτάνοντας τα 146 εκατομμύρια το τρίτο τρίμηνο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι μερικής απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο εν τω μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο, και συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις της Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επενδυτικό κενό, μολονότι εδώ και χρόνια επωφελείται από εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και οι συνθήκες χρηματοδότησης εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, προβλέπεται αύξηση του δείκτη εξάρτησης των ηλικιωμένων στην ΕΕ, ελλείψει πολιτικών αλλαγών, από 29,3 % το 2016 σε 52,3 % έως το 2080, ποσοστό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από δύο άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο άτομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εν προκειμένω·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής στη ζώνη του ευρώ υστερεί έναντι των κυριότερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και να μειωθεί από περίπου 87 % το 2018 σε περίπου 85 % το 2019· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, αναμένεται ότι το 2019 σε δέκα κράτη μέλη ο λόγος χρέους προς ΑΕγχΠ θα υπερβαίνει το 60 % και σε επτά κράτη μέλη ο λόγος αυτός θα συνεχίσει να υπερβαίνει το 90 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τη μείωση του χρέους προχωρούν με αργούς ρυθμούς σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με υψηλό λόγο χρέους προς ΑΕγχΠ προβλέπεται να έχουν σημαντικό διαρθρωτικό έλλειμμα το 2019·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ δεν προβλέπεται να έχει έλλειμμα άνω του ορίου του 3 % του ΑΕγχΠ το 2019, και ότι το συνολικό ονομαστικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να έχει μειωθεί στο 0,6 % του ΑΕγχΠ το 2018 και να αυξηθεί ελαφρώς στο 0,8 % του ΑΕγχΠ το 2019·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί ζήτημα που προκαλεί ανησυχία για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άγγιξε το ανώτατο επίπεδο το 2017 και αναμένεται να μειωθεί κάπως και να καταλήξει περίπου στο 3,6 % του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 2,3 % του ΑΕγχΠ στην ΕΕ το 2019 και το 2020, και συγκαταλέγεται, ως εκ τούτου, μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019, της Επιτροπής, με την οποία επαναβεβαιώνεται η σημασία:

   α) των αυξανόμενων επενδύσεων υψηλής ποιότητας·
   β) των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την αύξηση της παραγωγικότητας, την πολυδεκτικότητα και τη θεσμική ποιότητα· και
   γ) της μακροοικονομικής σταθερότητας και των υγιών δημόσιων οικονομικών·

2.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση για την επίτευξη του στόχου που αφορά τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στις μελλοντικές γενεές και να διασφαλίσουν τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών μέσω της βιωσιμότητας και της επάρκειας των δημόσιων οικονομικών και των συστημάτων κοινωνικής μας ασφάλισης και, κατ’ επέκταση, να διασφαλίσουν το μέλλον των κρατών πρόνοιας·

3.  σημειώνει ότι στην έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη δημογραφική γήρανση καταδεικνύεται ότι εάν δεν σημειωθούν αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, οι δημοσιονομικές δαπάνες που συνδέονται με τις συντάξεις, την υγειονομική περίθαλψη και τη μακροχρόνια φροντίδα αναμένεται να αυξηθούν κατά τις προσεχείς δεκαετίες, καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης εξακολουθεί να γηράσκει σε σημαντικό βαθμό·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για τις εν λόγω δημογραφικές εξελίξεις και να προβούν σε:

   α) υλοποίηση κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση αυτών των δαπανών·
   β) ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον, και
   γ) δημιουργία των κατάλληλων δημοσιονομικών αποθεμάτων για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση των αυξανόμενων δημοσιονομικών δαπανών·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται, αν και με άνισο τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη· σημειώνει ότι η μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των νέων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη και απαιτείται η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος των νέων και των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), βάσει του συμφωνηθέντος χάρτη πορείας·

7.  καλεί την Επιτροπή να θέσει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στην κορυφή της ατζέντας της·

Υλοποίηση επενδύσεων υψηλής ποιότητας

8.  τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών σε βάθος χρόνου, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα μέσω παραγωγικών επενδύσεων, όπως σε βιώσιμα έργα υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη και συνάδουν με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, ούτως ώστε να τονωθεί η ιδιαίτερα αναγκαία δυνητική οικονομική ανάπτυξη·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θετική συμβολή του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU και ζητεί να επιτευχθεί διοργανική πολιτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό· σημειώνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με βελτίωση της γεωγραφικής κατανομής των επενδύσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

10.  σημειώνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται επενδυτικό κενό στη ζώνη του ευρώ, παρά τα θετικά αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη· επισημαίνει ότι, στο τρέχον πλαίσιο των ενδείξεων οικονομικής επιβράδυνσης και των αυξανόμενων εξωτερικών κινδύνων και προκλήσεων, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

11.  υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να κάνουν διάκριση μεταξύ των μακροπρόθεσμων παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων και των τρεχουσών δαπανών όταν χρησιμοποιούν το δημοσιονομικό περιθώριο·

12.  τονίζει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας απαιτεί επενδύσεις σε δεξιότητες, καινοτομία, αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση, Ε&Α, βιώσιμη κινητικότητα και υποδομές, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων τόσο σε φυσικό όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο και, ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότιμη πρόσβαση σε διά βίου εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση·

13.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την εξάλειψη δυσανάλογων γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων θα διευκολύνουν την οικονομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·

14.  τονίζει ότι οι ενδοευρωπαϊκές άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, τόσο για την επιχείρηση που πραγματοποιεί την επένδυση όσο και για τις τοπικές επιχειρήσεις στις περιφέρειες υποδοχής, και συμβάλλουν στην οικονομική σύγκλιση εντός της Ευρώπης· θεωρεί ότι οι σαφείς και εφαρμόσιμοι κανόνες, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η μείωση του κόστους συμμόρφωσης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων·

15.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ένωση κεφαλαιαγορών, δεδομένου ότι οι πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να παράσχουν περαιτέρω ιδιωτικούς μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου και μείωσης του κινδύνου, να διευκολύνουν τις διασυνοριακές επενδύσεις και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την πραγματική οικονομία και να προωθήσουν βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις·

Εστίαση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αποφυγή των αποκλεισμών και στη θεσμική ποιότητα

16.  υπενθυμίζει ότι, διατηρούμενων όλων των άλλων παραμέτρων στο ίδιο επίπεδο, η γήρανση του εργατικού δυναμικού ενδέχεται να αποτελέσει εμπόδιο για την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας τις επόμενες δεκαετίες· εξακολουθεί να ανησυχεί για τη μικρή αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ΕΕ και παροτρύνει τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να υλοποιήσουν κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα·

17.  τονίζει ότι απαιτείται επειγόντως να επανεξεταστεί τόσο η επάρκεια όσο και η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των εθνικών δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών συστημάτων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους·

18.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και η πολυδεκτικότητα θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό στόχο των εθνικών μεταρρυθμίσεων·

19.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου δείκτη εξάρτησης· καλεί τα κράτη μέλη, επομένως, να θεσπίσουν μέτρα για να προωθήσουν την ένταξη των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

20.  συμφωνεί ότι η υπερβολική φορολόγηση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τις επενδύσεις και την απασχόληση· ζητεί μεταστροφή από το καθεστώς υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας στην Ευρώπη· θεωρεί, επίσης, ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα αυξήσει πιθανόν τη ζήτηση και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της είσπραξης των φόρων και καλύτερο συντονισμό των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας και εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες των κρατών μελών που υλοποιούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις·

21.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι τεχνολογικές αλλαγές παρέχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, μετασχηματίζουν ριζικά τις αγορές εργασίας μας και επηρεάζουν τις προοπτικές ανάπτυξης των ευρωπαϊκών οικονομιών·

22.  επισημαίνει το γεγονός ότι η κινητοποίηση του συρρικνούμενου ενεργού πληθυσμού θα απαιτήσει πιο ευέλικτους και ειδικευμένους εργαζόμενους, πιο δυναμικές αγορές εργασίας, ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, διά βίου μάθηση, κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, καθώς και ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με προσβάσιμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης· επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη αυτές οι αρχές με στόχο την υποστήριξη των εύρυθμων αγορών εργασίας με λιγότερους αποκλεισμούς και την προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, όπως ορίζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

23.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη της απασχόλησης, δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς λόγω των νομοθετικών και διοικητικών φραγμών· παροτρύνει την Επιτροπή να άρει τους εν λόγω φραγμούς· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τη φορολόγηση μεταξύ ΜΜΕ και πολυεθνικών εταιρειών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής·

24.  υπενθυμίζει τη σημασία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις διοικητικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στη συγκέντρωση κεφαλαίων σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ παράλληλα θα λαμβάνεται υπόψη η επαρκής προστασία των καταναλωτών· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 δόθηκε έμφαση στην ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξαλείψουν τα περιττά εμπόδια για τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

25.  τονίζει ότι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών κλυδωνισμών απαιτείται πρόοδος όσον αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ· υπενθυμίζει ότι για την εμβάθυνση της ΟΝΕ θα απαιτηθεί ισχυρή πολιτική δέσμευση, αποτελεσματική διακυβέρνηση και δημοκρατική λογοδοσία· υπενθυμίζει τη σημασία ενός ανθεκτικού τραπεζικού τομέα και της αποτελεσματικής και κατάλληλης ρύθμισής του για να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα· ζητεί τη σταδιακή ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων· λαμβάνει υπό σημείωση την εντολή που δόθηκε από τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης στην Ευρωομάδα για να εκπονήσει ένα δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας·

Εξασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και υγιών δημόσιων οικονομικών

26.  επισημαίνει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή δημόσια οικονομικά εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

27.  σημειώνει ότι το υψηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη, γηροκομικές υπηρεσίες και συντάξεις· σημειώνει, επίσης, ότι σε μια γηράσκουσα κοινωνία, εάν όλες οι άλλες παράμετροι παραμείνουν ίδιες, το ποσοστό των ατόμων σε ηλικία εργασίας μειώνεται σε σύγκριση με το ποσοστό των ηλικιωμένων, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα άτομα σε ηλικία εργασίας ανά ηλικιωμένο άτομο· τονίζει ότι αυτό επιβαρύνει υπερβολικά τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών που δεν έχουν υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διακυβεύει τη βιωσιμότητά τους·

28.  καλεί τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ελλειμμάτων και δημόσιου χρέους να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη μείωσή τους· αναγνωρίζει τις προσπάθειες διάφορων κρατών μελών για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα έχουν χάσει την ευκαιρία να υλοποιήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη με ικανό δημοσιονομικό περιθώριο έχουν επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη εξυγίανση και συμβάλλουν έτσι στο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της ζώνης του ευρώ·

29.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη με ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να προωθήσουν τη ζήτηση ενισχύοντας την αύξηση των μισθών σε συνάρτηση με την αύξηση της παραγωγικότητας και να προάγουν την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω προώθησης των επενδύσεων·

30.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα κατάλληλα δημοσιονομικά αποθέματα για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές· ζητεί τη συνεπή εφαρμογή και τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), συμπεριλαμβανομένων των ρητρών ευελιξίας του, προκειμένου να διασφαλιστούν δημόσια οικονομικά με υπεύθυνη διαχείριση· υπενθυμίζει τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών, που είναι θεμελιώδης για την προσέλκυση επενδύσεων·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για ριζική απλούστευση των δημοσιονομικών κανόνων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ· τονίζει ότι η ευελιξία, όπως ενσωματώνεται στους κανόνες του ΣΣΑ, επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιτυγχάνουν ορθή ισορροπία μεταξύ των στόχων για τη διασφάλιση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής και τη διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη όλους τους ειδικούς ανά χώρα παράγοντες στις αναλύσεις της σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους·

Ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο

32.  υπενθυμίζει ότι το επίπεδο εφαρμογής των ειδικών ανά χώρα συστάσεων είναι πολύ χαμηλό· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο· παροτρύνει τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με θέμα τις εκθέσεις ανά χώρα και τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και να συνεργαστούν με τους σχετικούς φορείς· επισημαίνει ότι ένας πιο εξορθολογισμένος και πιο εστιασμένος χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάληψη ευθύνης·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(2) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(8) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 1.
(10) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
(11) EE C 461 της 21.12.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου