Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2120(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0162/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0162/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 17
CRE 13/03/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.14
CRE 13/03/2019 - 19.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0202

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 175kWORD 68k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019
P8_TA(2019)0202A8-0162/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (2018/2120(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2019: Για μια ισχυρότερη Ευρώπη απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα» (COM(2018)0770),

–  έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τους παγκόσμιους ηγέτες τον Σεπτέμβριο του 2015 και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο διατύπωσε τη δέσμευσή του για την εφαρμογή τους,

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση, της 21ης Νοεμβρίου 2018, που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2019 (COM(2018)0761),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2018)0759),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2019» (COM(2018)0758),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2019: συνολική αξιολόγηση» (COM(2018)0807),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0162/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών ανήλθε σε 73,2 % το 2017, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75 % ο οποίος ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιοπρεπείς θέσεις ασφαλούς απασχόλησης αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και θα πρέπει να προωθούνται με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την τόνωση της εγχώριας ζήτησης και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης επί του συνόλου των εργαζομένων αυξήθηκε από 16,8 % το 2008 σε 18,7 % το 2017, με υψηλότερα επίπεδα και μεγαλύτερη αύξηση για τους νέους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και εντός αυτών, καθώς και ανισότητες στην ποιότητα της απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων μειώνονται σε επίπεδο ΕΕ, εντούτοις παραμένουν υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε 18,6 % και παραμένει υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), εκτιμάται ότι οι νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία είναι 21 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος διατίθεται στις εγγυήσεις για τη νεολαία ποσό ύψους 2 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2017-2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς αναδύονται και επεκτείνονται νέες μορφές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σε πλατφόρμα και της εργασίας για ίδιο λογαριασμό, η κοινωνική προστασία που παραδοσιακά προσανατολίζεται στην κάλυψη των εργαζομένων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στα κράτη μέλη συνοδεύεται, από την αύξηση των άτυπων, επισφαλών και μη τυπικών μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων απασχόλησης μηδενικών ωρών, την αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και, σε ορισμένα κράτη μέλη, την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων η οποία έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον επισφαλείς θέσεις εργασίας είναι αυτές που συνοδεύονται από αδυναμία των ατόμων να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, απουσία κοινωνικής ασφάλισης, κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, και ανεπαρκές εισόδημα που δεν επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασφάλεια αποτελεί άλλο ένα στοιχείο-κλειδί της επισφάλειας και περιλαμβάνει την εργασιακή ανασφάλεια, την ανεπάρκεια εισοδήματος, την έλλειψη προστασίας από την απόλυση, την άγνωστη διάρκεια απασχόλησης και την αβεβαιότητα για τη μελλοντική απασχόληση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ μειώθηκε ελαφρώς το 2017, η φτώχεια των εργαζομένων παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, ανερχόμενη στο 9,6 % του ενεργού πληθυσμού και επηρεάζει κυρίως γυναίκες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό του συνόλου των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) ανέρχεται σε 22,5 % και ότι, μολονότι το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση, ο πρωταρχικός στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση των ατόμων AROPE κατά 20 εκατομμύρια εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των παιδιών AROPE εξακολουθεί μεν να μειώνεται, παραμένει δε απαράδεκτα υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των παιδιών AROPE είναι διπλάσιο για τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο για τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας περιορίζουν τη συνολική παραγωγή της οικονομίας και το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, όμως τα οφέλη της κατανέμονται άνισα τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και εντός αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανοικτός σε όλους χαρακτήρας του αναπτυξιακού μοντέλου της Ευρώπης θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ενισχυθεί, ιδίως από πλευράς κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία μπορεί να καταστεί μη αναστρέψιμη εντός τριών ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατίθενται κονδύλια σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις) για τον εκσυγχρονισμό και την απαλλαγή της βιομηχανίας, των μεταφορών και της ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της ΕΕ εισέρχεται τώρα στο έκτο της έτος συνεχούς μεγέθυνσης, ανάκαμψης των επενδύσεων, αύξησης της καταναλωτικής ζήτησης, αύξησης της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ η διασπορά των ρυθμών μεγέθυνσης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ είναι η μικρότερη στην ιστορία της ΟΝΕ· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα οφέλη της μεγέθυνσης δεν κατανέμονται εξίσου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδήματα των νοικοκυριών ακολουθούν βραδύτερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με το ΑΕγχΠ και αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχικότητα της πρόσφατης μεγέθυνσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θέτουν στα συστήματα συνταξιοδότησης, υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας πολύ σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την επάρκειά τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το οποίο ενισχύει την κοινωνική συνοχή και μειώνει τις κοινωνικές συγκρούσεις, προς αμοιβαίο όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και των κυβερνήσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο από το 2018 συνέβαλε στην προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης και στη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να συμβάλλει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες, και να προστατεύεται τόσο το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρίες, καθώς και ορισμένες ειδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων νέων και κοινοτήτων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις και ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές κοινότητες, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή υπηρεσιών ένταξης, καθώς και στην εξασφάλιση εκπροσώπησης κατά τη χάραξη πολιτικής·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες ανισότητες που παρατηρούνται στον τομέα της υγείας και η αυξανόμενη επιβάρυνση από τις χρόνιες ασθένειες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα πρόωρης θνησιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, επηρεάζοντας παράλληλα το εργατικό δυναμικό, την παραγωγικότητα και τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ και κατοχυρώνεται στα άρθρα 8 και 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θεσπίζουν την υποχρέωση εξάλειψης των ανισοτήτων, προώθησης της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου, καθώς και διασφάλισης της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών το 2017 ήταν 66,5 %, ωστόσο το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση παραμένει σημαντικό, σε ποσοστό 12 %, όπως άλλωστε και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων και, κατ’ επέκταση, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες γυναίκες από ό, τι άνδρες πλήττονται από φτώχεια και ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού σε μεγάλη ηλικία, αποκομίζοντας κατά 40 % λιγότερα συνταξιοδοτικά εισοδήματα λόγω της συσσώρευσης ανισοτήτων μεταξύ των φύλων κατά τη διάρκεια της ζωής τους, γεγονός που συνιστά πρόκληση για πολλές γυναίκες και για την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να διευκολυνθεί από την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων θα ενίσχυε την ισότητα των φύλων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άτυποι ή οι οικογενειακοί φροντιστές διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, τόσο κατά την περίοδο της παροχής φροντίδας όσο και κατά την πρόσβασή τους σε συνταξιοδοτικά δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φροντιστές είναι κυρίως γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80 % της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από μη αμειβόμενους άτυπους φροντιστές, το 75 % των οποίων είναι γυναίκες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των υπηρεσιών περίθαλψης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό εντός και μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών και μεταξύ ηλικιακών ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται από τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της στέγασης, τόσο άμεσα, ως χρήστριες των υπηρεσιών και εργαζόμενες, όσο και έμμεσα, μέσω της στήριξης που παρέχουν σε μέλη της οικογένειας τα οποία βασίζονται σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πιθανότερο να διακόψουν οι γυναίκες τη σταδιοδρομία τους λόγω του ρόλου τους στην οικογένεια και ότι είναι συχνότερο να σταματούν εκείνες να εργάζονται για να παρέχουν φροντίδα σε παιδί ή άρρωστο συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο ρόλος των γυναικών μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για τη σταδιοδρομία τους· λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συζητήσεις όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του 2020 για ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 10 % και όσον αφορά την επίτευξη του στόχου για ποσοστό επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 40 %, αλλά ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αυξήσουν την προσβασιμότητα και τη δημόσια αποδοχή της επαγγελματικής κατάρτισης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων του 2020·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ψηφιακή εποχή, οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες για όλα τα καθήκοντα σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, ενώ πάνω από το 40 % των ενηλίκων στην ΕΕ δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 60 εκατομμύρια ενήλικοι δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων ως προς τις ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου ανέρχεται στο 12,9 %·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν σε προγράμματα απόκτησης νέων δεξιοτήτων και κατάρτισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν πόρους για να οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους τους·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκλεισμός από τη στέγαση, η έλλειψη στέγης και η οικονομική προσιτότητα της στέγασης αποτελούν σημαντική πρόκληση σε πολλά κράτη μέλη, δεδομένου ότι τουλάχιστον δέκα καταγράφουν ποσοστά υπερπλήρωσης υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση συνιστά την υψηλότερη δαπάνη για τους Ευρωπαίους, και ότι οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα στα περισσότερα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανισότητες και ο αποκλεισμός από τη στέγαση αλληλοενισχύονται, και ότι οι γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στον αποκλεισμό από τη στέγαση και στην έλλειψη στέγης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιοποίηση και οι επιπτώσεις της στην εργασία, η κλιματική αλλαγή και η μη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, παραμένουν πιεστικές·

1.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων, σημειώνει ωστόσο ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τουλάχιστον έναν πρωταρχικό δείκτη και ότι το 10 % όλων των αξιολογήσεων χαρακτηρίζονται «κρίσιμες καταστάσεις»·

2.  υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικοί στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ είναι εξίσου σημαντικοί με τους οικονομικούς στόχους της· τονίζει ότι η ανάγκη επένδυσης στην κοινωνική ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνον ένα μέσο με το οποίο διασφαλίζεται η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και σύγκλισης, αλλά ότι πρέπει επίσης να αποτελεί και από μόνη της ειδικό στόχο· επικροτεί την αναγνώριση της σημασίας του κοινωνικού πυλώνα και της ανάγκης ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ, καθώς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των περιφερειών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κοινωνικά δικαιώματα μέσω της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων κατά τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική κοινωνική διάσταση για την ΕΕ, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες μελέτες(5) και βελτιώνοντας την πολιτική προβολή και τον αντίκτυπο του πίνακα αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και κοινωνικών δεικτών, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν σε μετασχηματιστικές δράσεις προς μια πιο βιώσιμη από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη ένωση· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις 20 αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως δείκτες για την αξιολόγηση της επιτυχίας των χωρών όσον αφορά την ενσωμάτωση της δέσμευσής τους για υλοποίησή του στις οικονομικές πολιτικές τους, καθώς και να ενισχύσει την ικανότητά της όσον αφορά την παρακολούθηση της κοινωνικής κατάστασης·

3.  ζητεί να τηρείται πλήρως ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με έμφαση στην ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών, στο δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας και στο δικαίωμα σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας·

4.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, όπως η χαμηλή συμμετοχή, ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και προσόντων· επισημαίνει ότι αυξάνεται η ανάγκη για αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη και την επανένταξη στην αγορά εργασίας του ανενεργού εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών·

5.  ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, και να διασφαλιστεί ότι τα θέματα που επισημαίνονται στην κοινή έκθεση για την απασχόληση λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και ότι οι προτεραιότητες διατηρούνται από το ένα έτος στο άλλο, εκτός εάν θεωρηθεί ότι έχουν επιλυθεί·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι οικονομίες όλων των κρατών μελών θα συνεχίσουν να μεγεθύνονται, αλλά με πιο αργό ρυθμό· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα για την έρευνα και την καινοτομία στις υποδομές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, την αξιοπρεπή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση, καθώς και στο ανθρώπινο κεφάλαιο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τις επενδύσεις σε οικονομικά προσιτή, προσβάσιμη και στοχοθετημένη, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύοντας τα μέτρα αναβάθμισης και ανανέωσης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, και να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα ειδικά στοχευμένα σε γυναίκες και κορίτσια, που εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα και στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), και να ενισχυθεί η αρχική κατάρτιση και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά τους συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μαθητείας και κατάρτισης και τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες, και να τα ευθυγραμμίσουν περισσότερο με τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας· σημειώνει, επιπλέον, τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε περιβάλλοντα άτυπης μάθησης, και καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συστήματα επικύρωσης των άτυπων δεξιοτήτων, ιδίως εκείνων που έχουν αποκτηθεί μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων·

7.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η τρέχουσα οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την επίσπευση επενδύσεων για την απαλλαγή των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, μεταφορών και ενεργειακών συστημάτων από τις ανθρακούχες εκπομπές· καλεί συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για παροχή κατάλληλης και προσβάσιμης κατάρτισης για τη σωστή δέσμη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση, την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και της εκ νέου προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

8.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω έλλειψης ανάπτυξης και διαρθρωτικής αδυναμίας, που πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από αναποτελεσματικά και, σε πολλές περιπτώσεις, άκαμπτα κανονιστικά πλαίσια για την αγορά εργασίας·

9.  επισημαίνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη και πρόοδο, γεγονός που οφείλεται σε προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της παραγωγικότητας· πιστεύει εν προκειμένω ότι η σταδιακή σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις αποκλίσεις εντός των κρατών μελών, καθώς οι περιφερειακές ανισότητες επηρεάζουν το ευρωπαϊκό αναπτυξιακό δυναμικό, δεδομένου ότι πολλές πολιτικές και υπηρεσίες εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο·

10.  θεωρεί ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων που επισυνάπτεται στον κοινωνικό πυλώνα θα πρέπει να χρησιμοποιείται όχι μόνον ως οδηγός για τις συστάσεις πολιτικής, αλλά και ως παράδειγμα για ανάλογες αναλύσεις των επιδόσεων μεμονωμένων χωρών σε σχέση με τις πολιτικές για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ώστε να μπορούν να αξιολογούνται με τον ίδιο βαθμό αυστηρότητας·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν προσεκτικά το ζήτημα της φτώχειας των εργαζομένων και να προτείνουν λύσεις, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά σοβαρού ζητήματος· πιστεύει ότι πρέπει να αναληφθεί άμεση και συντονισμένη δράση για να αντιστραφεί αυτή η τάση, η οποία απειλεί να κατακερματίσει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παρά την πτωτική τάση· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας, φτώχειας στις αγροτικές περιοχές και στην τρίτη ηλικία, φαινόμενα που επηρεάζουν πολύ περισσότερες γυναίκες από άνδρες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μειωθεί σημαντικά η φτώχεια, ιδίως δε η παιδική φτώχεια· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν περισσότερο το έργο και την εμπειρογνωσία των ΜΚΟ, των οργανώσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και των ίδιων των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι τα υψηλά επίπεδα ανισότητας μειώνουν την οικονομική παραγωγή και τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

12.  υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς μισθοί είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης και το κλείσιμο της ψαλίδας των μισθών, μεταξύ άλλων αυξάνοντας τα ελάχιστα μισθολογικά όρια και με τη θέσπιση, ανάλογα με την περίπτωση, αξιοπρεπών κατώτατων μισθών· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί πολιτικές που σέβονται, προωθούν και ενισχύουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη θέση των εργαζομένων σε ό, τι αφορά τα συστήματα καθορισμού των μισθών, καθώς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας· πιστεύει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα την υποστήριξη της συνολικής ζήτησης και της οικονομικής ανάκαμψης, τη μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της φτώχειας των εργαζομένων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να σέβονται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να συμμορφώνονται με τις συλλογικές συμβάσεις και να υποστηρίζουν την ίση μεταχείριση των εργαζομένων·

13.  τονίζει ότι, παρότι τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην Ένωση αυξήθηκε σε 2,2 % το 2018, από 1,9 % που ήταν το 2017· σημειώνει με ανησυχία ότι οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων είναι σημαντικές· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εγγυώνται την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις δημόσιες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση· πιστεύει ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η κατάρτιση μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνσης· τονίζει ότι η σύγκλιση των προσόντων και των δεξιοτήτων με τις ευκαιρίες απασχόλησης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας στην ΕΕ και θα πρέπει να προαχθεί με τη διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων, επιχειρήσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, για παράδειγμα με την προώθηση της διττής εκπαίδευσης, των προγραμμάτων μαθητείας, της μάθησης στον χώρο εργασίας και της μάθησης σε πραγματικές συνθήκες με κάθε μορφή και σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

14.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα (δίκτυο EURES) και άλλα προγράμματα τα οποία διευκολύνουν την κινητικότητα για σκοπούς μάθησης και κατάρτισης· επισημαίνει ότι η αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως σε χώρες με υψηλό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας·

15.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τελικά θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· ζητεί, εν προκειμένω, να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες καλλιέργειας δεξιοτήτων προσανατολισμένων στην αγορά εργασίας, καθώς και να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της κατάρτισης που επικεντρώνεται στην πρακτική, με σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της απασχολησιμότητας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη η κοινωνική κατάσταση και οι ανάγκες των πολιτών αυτών, ιδίως από πλευράς επαρκούς εισοδήματος, επαρκούς στέγασης, δημόσιων μεταφορών, υγείας και παιδικής μέριμνας, καθώς και να εξασφαλιστεί καλύτερη παρακολούθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πολιτικών που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και οι νέοι με πολύπλοκες ανάγκες μπορούν, σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, να αξιοποιήσουν τις εγγυήσεις για τη νεολαία και να επωφεληθούν από αυτές με απτό και ουσιαστικό τρόπο· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των υφιστάμενων ελλείψεων όσον αφορά την ποιότητα των προσφορών και την προβολή του προγράμματος· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας, την παροχή συνεχούς και αυξημένης χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, και τη διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί ότι, λόγω ηλικιακών κριτηρίων, ορισμένοι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι νέοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε μέτρα που απευθύνονται ειδικά σε νεότερους εργαζόμενους και συνεπώς έχουν ανάγκη να τους δοθεί η ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή της φτώχειας· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα η κατάρτιση για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως η χρήση ψηφιακών μέσων και κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού· τονίζει εν προκειμένω την ανάγκη επαρκούς τεχνικού εξοπλισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με κατάλληλες ψηφιακές υποδομές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις το σύστημα της διττής εκπαίδευσης που έχει κατοχυρωθεί ως κύριο μοντέλο στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη προσαρμογής του στα εγχώρια συστήματα των κρατών μελών·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15 έως 24 ετών που θεωρείται ΕΕΑΚ, πλέον άλλων βοηθητικών δεικτών, και να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων ως προς το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης·

18.  σημειώνει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να πάσχει από διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν· υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω της προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα μειώσουν τις ανισότητες και θα προωθήσουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κοινωνικές επενδύσεις και την υπεύθυνη δημοσιονομική εξυγίανση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξασφάλιση ευνοϊκής πορείας προς ένα περιβάλλον μεγαλύτερης συνοχής και κοινωνικής σύγκλισης προς τα πάνω για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας και παράλληλα να εξισορροπηθεί η οικονομική με την κοινωνική διάσταση· τονίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα επιτευχθούν μόνο εάν ακολουθηθεί κοινή στρατηγική επενδύσεων πρωτίστως στο ανθρώπινο κεφάλαιο·

19.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, την ένταξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και σε μια δίκαιη κατανομή του πλούτου, ώστε να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που εξασφαλίζει ισότητα και κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ομάδες ευάλωτων ατόμων και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών· τονίζει επίσης την ανάγκη αναπροσανατολισμού των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης προς μια κοινωνική οικονομία της αγοράς·

20.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων·

21.  καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ή/και να ενισχύσουν τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για την κάλυψη των άτυπων εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι οποίοι συχνά δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής προστασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν μέτρα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων των οικιακών βοηθών και των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να απαγορεύσουν τις συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων προσανατολίζοντας τις πολιτικές αυτές περισσότερο στα αποτελέσματα, σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με την περίπτωση·

23.  επισημαίνει τη σημασία της διάστασης της αυτόματης σταθεροποίησης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας για την απορρόφηση των κοινωνικών κραδασμών που προκαλούν εξωγενείς παράγοντες, όπως η ύφεση· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για την επαναφορά της ασφάλειας στην απασχόληση παρέχοντας προληπτική προστασία, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις απόλυσης· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της σύστασης αριθ. 202 της ΔΟΕ, η οποία ορίζει κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας, να εξασφαλίσουν και να αυξήσουν τις επενδύσεις στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επιδόσεις τους στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της φτώχειας και των ανισοτήτων, και παράλληλα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για περαιτέρω ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, αίροντας τα νομοθετικά εμπόδια προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την απασχόλησή τους, και εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των χώρων εργασίας μέσω της ευρύτερης χρήσης νέων υποστηρικτικών τεχνολογιών, προκειμένου να καταστούν δυνατές, για παράδειγμα, η επικοινωνία και η κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες· καλεί επιπλέον την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλιστεί περαιτέρω ένταξη στην αγορά εργασίας των ατόμων που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από αυτήν, όπως οι μόνοι γονείς, οι άτυποι φροντιστές, τα άτομα με χρόνιες ασθένειες, αναπηρία, προβλήματα υγείας ή περίπλοκες χρόνιες ασθένειες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και τα άτομα από εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την προώθηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας που οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλες οι δράσεις για την ενσωμάτωση των Ρομά συνάδουν με τις γενικές αρχές των συμφωνηθέντων εθνικών στρατηγικών για την ενσωμάτωση των Ρομά·

26.  σημειώνει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· ζητεί να παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν σχετικά προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα συμφέροντα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, δημιουργώντας κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για παράδειγμα με την εφαρμογή έξυπνης νομοθεσίας·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν μια πιο δίκαιη φορολογία, μεταξύ άλλων στην ψηφιακή οικονομία, ως προϋπόθεση για την προώθηση πιο ευνοϊκής ένταξης·

28.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δόθηκε ελάχιστη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και για την προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί να αναπτυχθούν προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, καθώς και υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και προσχολικής εκπαίδευσης, και παράλληλα να συνεχιστεί η επιδίωξη των στόχων της Βαρκελώνης, του 2002, για την παιδική φροντίδα και να εξασφαλιστεί η θέσπιση νομοθεσίας για την προώθηση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων· ζητεί αναγνώριση των άτυπων φροντιστών, καθώς και βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, και επαρκείς μορφές στήριξης και αναγνώριση του σημαντικού έργου των οικογενειακών φροντιστών, οι οποίοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας στην ΕΕ, με την προσφορά, για παράδειγμα, συνταξιοδοτικής και ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και με την αναγνώριση της κατάρτισης και των άτυπων δεξιοτήτων· ζητεί την προώθηση ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και την υιοθέτηση ευνοϊκής άδειας μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας και άδειας φροντίδας· αναγνωρίζει ότι το ζήτημα αυτό απαιτεί πολύπλευρη αντιμετώπιση, και καλεί τα κράτη μέλη να το θέσουν επειγόντως επί τάπητος· πιστεύει ακράδαντα ότι η έγκριση της οδηγίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των γονέων και των φροντιστών αποτελεί απαραίτητο βήμα για καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων στους σχετικούς τομείς και στις επιχειρήσεις, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες με αναπηρίες, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην αγορά εργασίας·

30.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κάθετο και οριζόντιο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων και τον περιορισμένο αριθμό γυναικών που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων· τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών· υπογραμμίζει επιπλέον ότι αυτή η ψαλίδα στα ποσοστά απασχόλησης ανοίγει περισσότερο στην περίπτωση των μητέρων και των γυναικών με ευθύνες παροχής φροντίδας·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπόνηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, και των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, θεσπίζοντας ποιοτικούς στόχους και μέτρα για την αντιμετώπιση των επίμονων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και να εφαρμόζουν συστηματικά την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) σχετικά με την απασχόληση των γυναικών εν γένει·

33.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εισαγάγουν πυλώνα για την ισότητα των φύλων στη στρατηγική για το 2020, καθώς και έναν πρωταρχικό στόχο για την ισότητα των φύλων·

34.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον δείκτη ισότητας των φύλων στα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την παρακολούθηση της προόδου σε ό, τι αφορά την απασχόληση και τους κοινωνικούς στόχους·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια για τη θέσπιση της οδηγίας σχετικά με τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια·

36.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να άρουν όλους τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως προς τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και να εξαλείψουν κάθε μεροληπτική λόγω φύλου φορολογική πρακτική και άλλα κίνητρα που διαιωνίζουν τους άνισους ρόλους των φύλων·

37.  ζητεί πολιτικές που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές ευκαιρίες, μέσω της προσφοράς εξατομικευμένης κατάρτισης και μέσω της θέσπισης μέτρων για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

38.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου εξακολουθούν να αποτελούν επίμονο πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται από το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (με το μέσο ακαθάριστο ωριαίο εισόδημα των ανδρών εργαζομένων να είναι κατά 16 % περίπου υψηλότερο από εκείνο των γυναικών) και το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους 37 %· τονίζει ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη ανισότητας μεταξύ των φύλων, οφείλεται στην υποεκπροσώπηση των γυναικών σε καλά αμειβόμενους τομείς, σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας και στο υψηλό ποσοστό γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση, καθώς και σε ανεπαρκείς μηχανισμούς για τον συνδυασμό των οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών·

39.  υπενθυμίζει ότι η αλλαγή στην ηλικιακή σύνθεση και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού απαιτεί την προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και σε ορισμένα κράτη μέλη την εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμες και επαρκείς συντάξεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για «μόρια φροντίδας» στα συνταξιοδοτικά συστήματα, ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια εισφορών των γυναικών και των ανδρών που ανατρέφουν παιδιά και αναλαμβάνουν μακροχρόνιες ευθύνες φροντίδας, ως εργαλείο για τη μείωση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων, και για την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ των γενεών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις για την ισότητα των φύλων, να χαράξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ώστε να γεφυρωθεί το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν σε τακτική βάση χαρτογράφηση των μισθών ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες αυτές· υπενθυμίζει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσει την αξιοποίηση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με σκοπό την ενίσχυση της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου·

40.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται καθολική πρόσβαση σε δημόσιες, βασιζόμενες στην αλληλεγγύη και επαρκείς συντάξεις και συντάξεις γήρατος· αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αλληλεγγύη στα συστήματα αυτά· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι η αύξηση του συνολικού ποσοστού απασχόλησης και η δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλες τις ηλικίες, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και απασχόλησης και μέσω της δέσμευσης των απαραίτητων συμπληρωματικών δημόσιων δαπανών· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης, και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον βαθμό οικονομικής εξάρτησης· θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που πλήττονται από την ανασφάλιστη, άτυπη απασχόληση, τις περιόδους ακούσιας ανεργίας ή τις μειώσεις του χρόνου εργασίας·

41.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης είναι απαραίτητες για τη στήριξη της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν επενδυτικό και φορολογικό χώρο για την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι οικονομικά προσιτές, προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας·

42.  θεωρεί λυπηρή τη μη συμπερίληψη της στεγαστικής κρίσης στις κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες για το 2019, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το Εξάμηνο προκειμένου να παρακολουθούν και να στηρίζουν την πρόοδο της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης και την πρόοδο σχετικά με το φαινόμενο της έλλειψης στέγης, καθώς τα παραπάνω αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα που προκαλούν ανησυχία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, ως πρώτο βήμα, στον κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων τον δείκτη «υπερβολική επιβάρυνση λόγω δαπανών στέγασης» των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), σύμφωνα με την αρχή 19 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά υπερπλήρωσης μεταξύ των νέων (15-29 ετών) έχουν αρνητικές συνέπειες για τη μάθηση, την προσωπική και την επαγγελματική εξέλιξη και την ποιότητα ζωής· θεωρεί απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στη διάθεση δημόσιων κονδυλίων για τους νέους χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·

43.  είναι της γνώμης ότι η πολιτική συνοχής, ως μία από τις κύριες επενδυτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά την αύξηση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

44.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη ούτως ώστε να αξιοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για επενδύσεις σε δημόσιες δομές και υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά, ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής·

45.  υπενθυμίζει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ευνοεί ορισμένους τομείς κοινωνικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων υγείας, μακροχρόνιας περίθαλψης και δημόσιας στέγασης· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει υποστηρίξει τα πολυάριθμα θετικά αποτελέσματα των καλά σχεδιασμένων, αποτελεσματικών και αποδοτικών κοινωνικών επενδύσεων με προσανατολισμό στο μέλλον·

46.  καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναγνωρίσουν περισσότερο την εμπειρογνωσία των ΜΚΟ στον κοινωνικό τομέα, επιδιώκοντας, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Εξαμήνου, τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0484.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0464.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0432.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0078.
(5) Βλ. τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ [«In it together: why less inequality benefits all» (Διακύβευμα για όλους: Γιατί η μείωση της ανισότητας είναι προς όφελος όλων), 2015] και του ΔΝΤ [«Causes and consequences of income inequality» (Αιτίες και συνέπειες της εισοδηματικής ανισότητας), Ιούνιος 2015].

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου