Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2618(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0182/2019

Keskustelut :

PV 14/03/2019 - 8.3
CRE 14/03/2019 - 8.3

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0205

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 45k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Guatemalan ihmisoikeustilanne
P8_TA(2019)0205RC-B8-0182/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2019 Guatemalan ihmisoikeustilanteesta (2019/2618(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2007 Guatemalasta(1) 11. joulukuuta 2012 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen tekemisestä(2) ja 16. helmikuuta 2017 Guatemalasta ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan helmikuussa 2016 tekemän vierailun Meksikoon ja Guatemalaan sekä valiokunnan vierailua koskevan mietinnön,

–  ottaa huomioon suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan laatiman mietinnön valtuuskunnan 16.–20. helmikuuta 2015 tekemästä matkasta Guatemalaan ja Hondurasiin,

–  ottaa huomioon suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan 28. lokakuuta-1. marraskuuta 2018 tekemän matkan Guatemalaan,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman yritysten vastuusta kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista(4),

–  ottaa huomioon Guatemalaa koskevan monivuotisen maaohjelman 2014–2020, jossa sitoudutaan konfliktien ratkaisemiseen sekä rauhan ja turvallisuuden edistämiseen,

–  ottaa huomioon Guatemalan oikeusalaa tukevat Euroopan unionin ohjelmat ja etenkin SEJUST-hankkeen,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat unionin suuntaviivat ja ihmisoikeuksia koskevan unionin strategiakehyksen, joissa sitoudutaan yhteistyöhön ihmisoikeuksien puolustajien kanssa,

–  ottaa huomioon EU:n vuotuisen toimintaohjelman 2018 Guatemalaan liittyen ”kestävän ja osallistavan kehityksen turvaamisesta Guatemalan välittömässä läheisyydessä” ja ”Guatemalan kansainvälisen rankaisematta jättämisen vastaisen komitean (CICIG) toimeksiannon jatkamisen tukemisesta”,

–  ottaa huomioon, että CICIG allekirjoitti neuvonantoa koskevan sopimuksen Guatemalan korkeimman oikeuden kanssa elokuussa 2017,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajan 2. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Guatemalan hallituksen päätöksestä olla uusimatta CICIGin toimeksiantoa,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien sieppauksia ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän työryhmän puheenjohtajan ja totuuden, oikeuden, korvausten ja uusiutumattomuuden takaamisen erityisraportoijan 6. huhtikuuta 2018 päivätyn yhteiskirjeen Guatemalan presidentille,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 10. syyskuuta 2018 antaman julkilausuman Guatemalan hallituksen päätöksestä olla jatkamatta CICIGin toimeksiantoa,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 6. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman kehitysyhteistyötä tekeviin kansalaisjärjestöihin sovellettavasta Guatemalan lainsäädännöstä,

–  ottaa huomioon viimeisimmän Human Rights Watch -järjestön Guatemalaa koskevan raportin,

–  ottaa huomioon Guatemalan perustuslain,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Guatemala on edistynyt jonkin verran ihmisoikeusloukkauksiin ja korruptioon syyllistyneiden syytteeseen asettamisessa ja tämä johtuu suurelta osin yhteistyöstä Guatemalan yleisen syyttäjän viraston ja YK:n tukema Guatemalan kansainvälisen rankaisematta jättämisen vastaisen komitean (CICIG) välillä, joka perustettiin vuonna 2007 tutkimaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja tehostamaan paikallisia toimia oikeusvaltion lujittamiseksi;

B.  ottaa huomioon, että taloudellisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöön liittyvien oikeuksien puolustajiin, järjestöihin ja yhteisöihin kohdistuneet tapot ja hyökkäykset ovat lisääntyneet Guatemalassa viime vuosina; ottaa huomioon, että vuonna 2018 ihmisoikeuksien ja alkuperäiskansojen puolustajiin ja erityisesti maa- ja alueoikeuksien parissa työskenteleviin kohdistuvien hyökkäysten kokonaismäärä oli Guatemalan ihmisoikeuksien puolustajien suojeluyksikön (UDEFEGUA) mukaan 391, ja näistä 147 oli kriminalisointeja ja 26 salamurhia, ja ottaa huomioon, että lisäystä vuodesta 2017 oli 136 prosenttia;

C.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat kohtaavat myös uhkauksia, pelottelua, leimautumista, yksityisten toimijoiden ja Guatemalan viranomaisten kunnianloukkauskampanjoita ja oikeuslaitoksen vainoamista; ottaa huomioon, että rikosoikeudellisten menettelyjen väärinkäyttö ihmisoikeuksien puolustajien työn estämiseksi tai siitä rankaisemiseksi on edelleen erittäin huolestuttavaa;

D.  katsoo, että toimittajiin kohdistuvien hyökkäysten määrä on myös erittäin huolestuttava: vuonna 2017 tehtiin 93 hyökkäystä, joista neljä johti kuolemaan; ottaa huomioon, että tiedotusvälineet ovat edelleen keskittyneet vain harvoille yrityksille ja riippumattomiin tiedotusvälineisiin ja toimittajiin kohdistetaan edelleen hyökkäyksiä ja uhkauksia;

E.  katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen vakava ongelma Guatemalassa, mikä käy ilmi siitä, että naisten väkivaltaiset kuolemat lisääntyivät 8 prosentilla ja tapauksia oli kaikkiaan 662; ottaa huomioon, että kansainvälisenä naistenpäivänä vuonna 2017 valvojien väärinkäytöksiä vastaan protestoineet 41 tyttöä kuoli sen jälkeen, kun alaikäisille tarkoitetussa valtion johtamassa laitoksessa syttyi tulipalo; ottaa huomioon, että rikoksista jää Guatemalassa rankaisematta 97 prosenttia;

F.  ottaa huomioon, että CICIG on torjunut korruptiota ja rankaisemattomuutta Guatemalan hallituksen kehotuksesta ja tiiviissä yhteistyössä maan kansallisten elinten kanssa vuodesta 2007 alkaen, jotta voidaan tunnistaa ja auttaa purkamaan puolivaltiolliset laitokset sekä auttaa vahvistamaan maan oikeus- ja turvallisuusalan laitosten valmiuksia;

G.  ottaa huomioon, että Guatemalan hallitus pyysi YK:n pääsihteeriä jatkamaan CICIGin toimeksiantoa syyskuuhun 2019 asti sen jälkeen, kun sen kaksivuotista toimeksiantoa oli jatkettu neljä kertaa; toteaa, että näin kyettiin vahvistamaan hallintoa CICIGin erittäin merkittävien tutkimusten ja sen oikeusvaltioperiaatteen toteutumiselle Guatemalassa antaman tuen avulla sekä tukemaan hallinnon pyrkimyksiä vähentää merkittävästi korruptiota ja puuttua sellaisten valtiosta riippumattomien toimien rankaisemattomuuteen, joilla on yhteyksiä hallitukseen;

H.  ottaa huomioon, että CICIG ja yleisen syyttäjän virasto esittelivät huhtikuussa 2018 FCN-puolueen laitonta rahoitusta vaalikampanjan aikana koskevien uusien tutkimusten tulokset; ottaa huomioon, että korkein oikeus suunnitteli heinäkuussa 2018 presidentti Jimmy Moralesin toimintaa koskevaa tutkimusta, joka koskee hänen vaalikampanjansa laitonta rahoitusta;

I.  ottaa huomioon, että Guatemalan hallitus ilmoitti elokuun 2018 lopussa CICIGin toimeksiannon peruuttamisesta syyskuusta 2019 alkaen; ottaa huomioon, että pian tämän jälkeen hallitus kielsi myös korkean tason korruptiotapauksia tutkineen CICIGin johtajan Iván Velásquezin paluun maahan ja peruutti myöhemmin korkean tason korruptiotapauksia tutkineiden yhdentoista CICIGin työntekijän viisumit; ottaa huomioon, että tammikuussa 2019 hallitus peruutti yksipuolisesti YK:n kanssa tehdyn CICIGiä koskevan sopimuksen välittömästi ja vaati CICIGiä poistumaan maasta; ottaa huomioon, että Iván Velásquezia vastaan on myös nostettu syytteitä ja hän on jatkuvien mustamaalauskampanjoiden kohteena;

J.  ottaa huomioon, että Guatemalan perustuslakituomioistuin on riitauttanut ja kumonnut nämä toimenpiteet; ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuin määräsi yksimielisesti, että hallituksen oli sallittava Iván Velásquezin pääsy maahan; toteaa, että hallitus on jättänyt nämä määräykset huomiotta; ottaa huomioon, että kongressi on valmistellut perustuslakituomioistuinta ja sen jäseniä vastaan kanteen, mikä on räikeässä ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen kanssa;

K.  toteaa, että uudistusta koskevan lakiesityksen nro 5377, jolla muutetaan kansallisesta sovinnosta annettua lakia ja jonka kongressi hyväksyi toisessa kaikkiaan kolmesta käsittelystä maaliskuun 2019 alussa, mukaan kaikille hallituksen puolesta toimiviin turvallisuusjoukkoihin kuuluville ja yksityishenkilöille, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, myös rikoksiin ihmisyyttä vastaan, kuten kidutukseen, tahdonvastaisiin katoamisiin ja kansanmurhaan, myönnetään armahdus; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta (IACHR) ovat ilmaisseet huolensa lakiesityksestä ja pyytäneet, että nykyistä lakia ei muutettaisi;

L.  toteaa, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan mukaan uudistusta koskeva lakiesitys nro 5377 ei noudata Guatemalan kansainvälisiä sitoumuksia, se on väitetysti kansainvälisen oikeuden vastainen ja rikkoo Guatemalan perustuslain 171 artiklan g alakohtaa, koska kaikki vankilassa olevat henkilöt, jotka on todettu syyllisiksi aseellisen selkkauksen aikana tehtyihin poliittisiin rikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja jotka on tuomittu niistä, vapautettaisiin muutamassa tunnissa;

M.  ottaa huomioon, että Guatemalassa ihmiset kärsivät erittäin suuresta turvallisuuden puutteesta ja kansallista siviilipoliisia (PNC) on heikennetty huomattavasti viime vuosina; ottaa huomioon, että on esitetty syytöksiä CICIGin kanssa yhteistyötä tehneiden oikeusviranomaisten, tuomareiden, syyttäjien ja oikeusalan toimijoiden pelottelusta ja uhkailusta;

N.  ottaa huomioon, että oikeussuojan saatavuus, vankilaolot, poliisin käyttäytyminen ja väitteet kidutuksesta, laajalle levinneestä korruptiosta, salaisesta yhteistyöstä ja rankaisemattomuudesta ovat edelleen vakava ongelma;

O.  toteaa, että Guatemalan ihmisoikeusvaltuutettu, jonka määrärahoja on leikattu, sekä ministeriö ja oikeuslaitos ovat toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä rankaisemattomuuden lopettamiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi; toteaa, että Guatemalan viranomaiset yrittävät selvästi heikentää korruption ja rankaisemattomuuden vastaisia toimia sekä oikeusvaltiota;

P.  ottaa huomioon, että Guatemalan ihmisoikeuksien puolustajien suojeluyksikön (UDEFEGUA) mukaan hyökkäysten uhrit ovat olleet pääasiassa alkuperäiskansoihin kuuluvia johtajia, jotka puolustavat oikeutta maahan ja alueeseen; ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoija on ilmaissut huolensa alkuperäiskansojen oikeuksista, sillä ihmiset ovat valittaneet vesivoima-, kaivos- ja maatalousteollisuuden hankkeista, joiden toimiluvat ja toiminta ovat johtaneet alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaamiseen; ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoija on ilmaissut huolestumisensa myös siitä, että valtio ja kolmannet osapuolet suhtautuvat yhteisöjen rauhanomaisiin protesteihin rikollisina konflikteina, jotka vaikuttavat yleiseen turvallisuuteen; ottaa huomioon, että Aura Lolita Chávez, Guatemalan alkuperäiskansojen ympäristöpuolustaja ja vuoden 2017 Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon finalisti, lähti maastaan vakavien hyökkäysten, tappouhkausten ja kunnianloukkausten jälkeen ja hän joutuu useisiin oikeudenkäynteihin, jos palaa maahan;

Q.  ottaa huomioon, että kansallisen siviilipoliisin mellakkajoukot hyökkäsivät 9. lokakuuta 2018 Ixquisisin mikroalueen rauhanomaisen vastarintaliikkeen jäseniä vastaan niin että kuusi mielenosoittajaa loukkaantui;

R.  ottaa huomioon, että Ruotsin Guatemalan-suurlähettiläs on julistettu ei-toivotuksi henkilöksi (perustuslakituomioistuin kumosi julistuksen myöhemmin), koska hänen väitettiin tukevan CICIGin työtä maassa;

S.  ottaa huomioon, että Guatemalan yleiset ja presidentinvaalit on suunniteltu pidettäväksi 16. kesäkuuta ja 11. elokuuta 2019;

T.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa unionin ulkoista toimintaa, johon kuuluu myös EU:n ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012; ottaa huomioon, että tähän sopimukseen sisältyy sen olennaisena osana demokratialauseke; toteaa, että Guatemala on Keski-Amerikan kolmanneksi suurin EU:n myöntämän kahdenvälisen kehitysavun saaja ja että sen kaudella 2014–2020 saaman avun arvo on 167 miljoonaa euroa ja että kehitysapu keskitetään elintarviketurvaan, konfliktien ratkaisemiseen, rauhaan, turvallisuuteen ja kilpailukykyyn;

1.  ilmaisee syvän huolensa murhien ja väkivallantekojen lisääntymisestä sekä kaikkien kansalaisten ja erityisesti naisten ja ihmisoikeuksien puolustajien turvallisuuden puutteesta; muistuttaa riippumattoman ja tehokkaan oikeusjärjestelmän merkityksestä ja siitä, että rankaisemattomuus on lopetettava; pitää valitettavana, että Guatemalan hallitus rikkoo edelleen oikeusvaltioperiaatetta ja vallanjaon periaatetta; muistuttaa, että vallanjaon ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on vapaiden demokratioiden keskeinen periaate;

2.  kehottaa Guatemalan viranomaisia lopettamaan kaikki pelottelutoimet Guatemalan kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti ihmisoikeusjärjestöjä kohtaan, kunnioittamaan perustuslaillista järjestystä ja takaamaan kaikkien Guatemalan kansalaisten perusoikeudet; korostaa, että voimakas kansalaisyhteiskunta on olennaisen tärkeä, jotta valtiosta saadaan vastuullisempi, paremmin tarpeita vastaava, osallistavampi ja tehokkaampi kaikilla tasoilla ja tätä kautta legitiimimpi; vaatii, että on tuettava ja vahvistettava kaikkia instituutioita, jotka puolustavat perustuslaillista demokratiaa ja ihmisoikeuksia Guatemalassa; muistuttaa, että riippumattoman oikeuslaitoksen takaaminen ja sen riippumattomuuden kunnioittaminen sekä puolueettoman oikeusjärjestelmän varmistaminen ovat keskeisiä tekijöitä; korostaa, että nämä ovat keskeisiä tekijöitä korruption ja rankaisemattomuuden torjumisen vakiinnuttamisessa; katsoo, että väitteiden oikeusviranomaisten, tuomareiden ja syyttäjien pelottelusta ja uhkailusta olisi johdettava välittömiin toimiin maan oikeudellisten instituutioiden ja niiden edustajien suojelemiseksi; kehottaa Guatemalan hallitusta varmistamaan välittömästi oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja takaamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauden;

3.  on vakuuttunut siitä, että CICIG on ollut keskeisessä asemassa Guatemalassa ja että sen työ rankaisemattomuuden ja korruption torjunnassa ja Guatemalan instituutioiden käymiä oikeudenkäyntejä edeltävien tutkimusten valmistelussa on ratkaisevan tärkeä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen kannalta; on erittäin huolissaan CICIGin nykyisestä tilanteesta Guatemalassa ja pyytää Guatemalan hallitusta lopettamaan kaikki laittomat hyökkäykset CICIGiä ja sen kansallista ja kansainvälistä henkilöstöä vastaan;

4.  suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti komission syyskuussa 2018 tekemään täytäntöönpanopäätökseen, jolla tuetaan CICIGin toimeksiannon jatkamista 5 miljoonalla eurolla kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI) vuoden 2018 Guatemalan vuotuista toimintaohjelmaa varten; kehottaa komissiota maksamaan sovitut 5 miljoonaa euroa kiireellisesti ja jatkamaan kaikkia hyväksyttyjä ohjelmia CICIGin kanssa; pyytää komissiota olemaan valmis jatkamaan yhteistyötään CICIGin kanssa ja sen rahoitusta syyskuun 2019 jälkeen ja kannattaa aktiivisesti CICIGin toimeksiannon jatkamista;

5.  on vakuuttunut siitä, että kansallista sovintoa koskevaan lakiin ehdotettu muutos on merkittävä uhka oikeusvaltioperiaatteelle Guatemalassa ja että se heikentäisi merkittävästi kansallisten tuomioistuinten työn ansiosta saavutettua merkittävää edistymistä rankaisematta jättämisen torjunnassa; on samaa mieltä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kanssa siitä, että lakiesityksessä säädetty ihmisoikeusloukkauksiin, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin syyllistyneiden rikoksentekijöiden yleinen armahdus lisäisi entisestään väkivaltaisuuksia maassa; toteaa, että tällaisiin toimiin voisi sisältyä vapautettujen vankien kostotoimia, jotka voisivat johtaa yhteiskunnan epävakauteen; kehottaa näin ollen Guatemalan kongressia pidättäytymään lakiesityksen hyväksymisestä;

6.  kehottaa toteuttamaan Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa riippumattoman tutkimuksen, jossa olisi otettava huomioon CICIGin työn lopullinen vaikutus Guatemalan oikeusjärjestelmään ja sen vaikutus maan poliittiseen vakauteen sekä CICIGin ja korkeimman vaalilautakunnan välisen sopimuksen tulos;

7.  on huolissaan ehdotetusta kehitysyhteistyötä tekeviin kansalaisjärjestöihin sovellettavasta laista; pyytää, että Guatemalan kongressi pidättäytyy YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston antaman teknisen neuvonnan mukaisesti hyväksymästä tätä lakia, joka, jos se hyväksytään, rajoittaa sananvapautta ja kansalaisjärjestöjen kokoontumisvapautta, saattaa rajoittaa niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta ja kaventaa niiden määritelmää ja rajoittaa siten niiden laajuutta ja estää niiden toiminnan ja saattaa johtaa niiden mielivaltaiseen kieltämiseen; muistuttaa Guatemalan viranomaisia ja instituutioita siitä, että on tarpeen luoda kansalaisjärjestöille turvallinen ja suotuisa ympäristö ja ylläpitää sitä, jotta ne voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä ja tehdä työtään koko yhteiskunnan hyödyksi;

8.  ilmaisee huolensa valituksista, jotka koskevat vapaita, etukäteen tehtyjä ja tietoon perustuvia kuulemisia (ILO:n yleissopimus 169); muistuttaa YK:n erityisraportoijan suosituksesta, että alkuperäiskansojen oikeuksia olisi kunnioitettava täysimääräisesti kansainvälisten normien mukaisesti, joihin kuuluu oikeus vapaisiin, etukäteen tehtyihin ja tietoon perustuviin kuulemisiin; muistuttaa, että kansallisia ja kansainvälisiä yhteisöjä sitovat suoraan perussopimusten määräykset ja muut kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevia oikeuksia koskevat säännöt niiden koko arvoketjussa ja että jos yritysten todetaan aiheuttaneen vahinkoa tai myötävaikuttaneen vahingon aiheutumiseen, niiden on tarjottava vahinkoa kärsineille henkilöille ja yhteisöille tehokkaat korjausprosessit tai osallistuttava sellaisten tarjoamiseen; toteaa, että tähän kuuluvat vahingonkorvaukset, vahinkojen korjaaminen ja takuut siitä, että vahinko ei toistu; muistuttaa, että hallituksilla on vastuu ihmisoikeuksien suojelusta ja näiden oikeuksien loukkauksiin syyllistyneiden saattamisesta oikeuden eteen;

9.  kehottaa jälleen suojelemaan ihmisoikeuksien puolustajia, erityisesti naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia; pitää myönteisinä ja tukee Euroopan suurlähetystöjen ja EU:n Guatemalan-edustuston tähän mennessä toteuttamia toimia; pyytää Euroopan unionia ylläpitämään ja tarvittaessa lisäämään hankkeita, joilla tuetaan kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen työtä Guatemalassa;

10.  vaatii Guatemalan viranomaisia ilmoittamaan ja varmistamaan, että Saharov-palkinnon finalisti Lolita Chávez on lain mukaan ja fyysisesti turvassa, jos hän päättää palata kotimaahansa;

11.  vaatii, että Guatemalan vaalit olisi pidettävä rauhanomaisella ja avoimella tavalla ja että kaikkien ehdokkaiden turvallisuus olisi taattava; korostaa, että korkeimman vaalilautakunnan on toimittava riippumattomasti ja ilman valtion instituutioiden tai toimijoiden puuttumista asioihin; tarjoutuu lähettämään maahan EU:n vaaliasiantuntijoiden valtuuskunnan;

12.  pitää valitettavana, että Guatemalan rauhansopimuksia ei ole vielä pantu täytäntöön yli 20 vuoden jälkeen ja että ne ovat todella vaarassa tulla puretuiksi; kannustaa voimakkaasti kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita tekemään kaiken mahdollisen, jotta voidaan nopeuttaa niiden täysimääräistä täytäntöönpanoa; kehottaa Guatemalan hallitusta varmistamaan tätä varten kansallisen siviilipoliisin ja muiden toimielinten, kuten CONREDin (kansallinen katastrofiavun koordinaattori) demokraattisen ja poliittisen valvonnan ja ammattimaistamisen, jotta estetään niiden militarisoituminen ja humanitaaristen varojen ohjaaminen armeijan kautta, koska tämä ei ole rauhansopimusten tavoitteiden mukaista;

13.  muistuttaa Guatemalan hallitusta siitä, että EU:n ja Keski-Amerikan väliseen assosiaatiosopimukseen sisältyy olennaisena osana ihmisoikeuslauseke ja että assosiaatiosopimuksen jäsenyys voidaan keskeyttää ihmisoikeuslausekkeen rikkomisen vuoksi; pyytää unionia ja jäsenvaltioita hyödyntämään assosiaatiosopimuksessa ja poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa tarkoitettuja mekanismeja ja kannustaa painokkaasti Guatemalaa toteuttamaan kunnianhimoista ihmisoikeusohjelmaa ja torjumaan rankaisemattomuutta;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Guatemalan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Guatemalan kansainväliselle rankaisematta jättämisen vastaiselle komitealle (CICIG), Keski-Amerikan taloudellisen yhdentymissopimuksen sihteeristölle (SIECA), Keski-Amerikan parlamentille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille.

(1) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 257.
(2) EUVL C 434, 23.12.2015, s. 181.
(3) EUVL C 252, 18.7.2018, s. 196.
(4) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 125.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö