Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 28
CRE 13/03/2019 - 28

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0206

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 111kWORD 48k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών *
P8_TA(2019)0206A8-0056/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και για τη διεθνή απαγωγή παιδιών (αναδιατύπωση) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – εκ νέου διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (15401/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0411),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 18ης Ιανουαρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0023/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 78γ και 78ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων(A8-0056/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να το αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0017.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου