Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2107(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2019

Внесени текстове :

A8-0090/2019

Разисквания :

PV 14/03/2019 - 7
CRE 14/03/2019 - 7

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0207

Приети текстове
PDF 177kWORD 62k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)
P8_TA(2019)0207A8-0090/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема от преференции (ОСП) (2018/2107(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 607/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции и резолюцията си от 23 май 2013 г. относно възстановяване на правото на Бирма/Мианмар(2) на ползване на общите тарифни преференции(3);

—  като взе предвид междинната оценка на действащия регламент относно ОСП от юли 2018 г.(4) и доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012(5), придружен от работния документ на Комисията от 4 октомври 2018 г.(6);

—  като взе предвид докладите на Комисията от 28 януари 2016 г. и 19 януари 2018 г. относно общата схема от преференции съответно за периодите 2014—2015 г.(7) и 2016—2017 г.(8), които оценяват последиците от ОСП, като поставят акцент върху резултатите на бенефициерите по ОСП+;

—  като взе предвид публичното изслушване относно ОСП, организирано от комисията по международна търговия (INTA) на 16 февруари 2016 г., размяната на мнения относно предоставянето на преференции по ОСП+ на Шри Ланка на 21 март 2017 г. и размяната на мнения относно прилагането на Регламента относно ОСП на 19 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид членове 5 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнението на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2016 г. относно прилагането на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(13),

—  като взе предвид доброволните специални индивидуални партньорства, като Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш и инициативата за трудови права в Мианмар,

—  като взе предвид съвместната стратегия на ЕС и неговите държави членки за 2007 г., озаглавена „Помощи за търговията: засилване на подкрепата на ЕС за свързаните с търговията нужди в развиващите се страни“,

—  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) за 2030 г.,

—  като взе предвид основните конвенции на Международната организация на труда относно детския труд, принудителния труд, дискриминацията, свободата на сдружаване и колективното договаряне,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2016 г. относно ЕС и отговорните световни вериги за създаване на стойност,

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2017 г. относно въздействието на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност(14),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива, и приложение 3 към това решение(15),

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по развитие (A8-0090/2019),

А.  като има предвид, че ЕС беше първият, който приложи схема ОСП през 1971 г. вследствие на препоръката на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД), съгласно която индустриализираните държави ще предоставят общи, нереципрочни и недискриминационни търговски преференции за развиващите се държави, помагайки им по този начин да генерират допълнителни приходи чрез международната търговия в опит да намалят бедността, да насърчат доброто управление и да стимулират устойчивото развитие;

Б.  като има предвид, че член 207 от ДФЕС гласи, че търговската политика на ЕС трябва да се провежда съгласно принципите и целите на външната политика на ЕС, да популяризира ценностите на Съюза, посочени в член 2 от ДЕС, и да допринася за постигането на изброените в член 21 цели, включително укрепването на демокрацията и принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека, основните права и свободи, равенството, зачитането на човешкото достойнство и опазването на околната среда и на социалните права;

В.  като има предвид, че в своите заключения омбудсманът на ЕС заяви следното: добра администрация означава спазване и зачитане на основните права; когато не се зачитат основните права, не може да има добра администрация; институциите и органите на ЕС трябва винаги да вземат предвид съответствието на своите действия с основните права и също така да се стремят да подпомагат каузата на правата на човека в държавите партньори;

Г.  като има предвид, че настоящата схема ОСП беше създадена с Регламент (ЕС) № 978/2012, приет въз основа на член 207 от ДФЕС съгласно обикновената законодателна процедура, като Европейският парламент действаше за пръв път в качеството си на съзаконодател за регламент относно ОСП;

Д.  като има предвид, че съгласно член 40 от регламента относно ОСП Комисията трябва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на регламента относно ОСП пет години след неговото приемане, който следва да оформи следващия регламент относно ОСП, който трябва да бъде приет до 2022 г.; като има предвид, че настоящият регламент е в сила от 1 януари 2014 г.; като има предвид, че е извършена задълбочена независима оценка на функционирането на настоящия регламент с цел да се предостави информация за прегледа на Комисията и е изготвен списък с конкретни препоръки;

Е.  като има предвид, че схемата съдържа три режима: общата схема ОСП, насърчителната схема ОСП+ и схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че бенефициерите по стандартния режим на ОСП — понастоящем 18 държави на брой — се ползват от намалени мита на 66% от всички категории продукти на ЕС; като има предвид, че осемте бенефициери по ОСП+ изнасят безмитно около 66% от всички категории продукти, в замяна на ангажимента си да прилагат ефективно 27-те основни международни конвенции, които обхващат трудовите права, правата на човека, доброто управление и екологичните проблеми; като има предвид, че 49-те най-слаборазвити държави по режима ВОО на ОСП получават безмитен достъп до ЕС за всички продукти, с изключение на оръжията и боеприпасите; като има предвид, че всички държави бенефициери са обвързани от международните конвенции в областта на правата на човека и трудовите права съгласно Регламента относно ОСП, докато държавите по ОСП+ са обвързани и от международните конвенции относно околната среда и доброто управление; като има предвид, че само схемата ОСП+ предвижда структуриран диалог, който оценява ефективното прилагане на тези конвенции от страна на държавите бенефициери; подчертава, че държавите — бенефициери по ОСП, трябва също така да могат да прилагат международните стандарти и норми, включително да съставят, изпълняват и прилагат съответното законодателство, по-специално в областта на установяването на принципите на правовата държава и борбата с корупцията;

Ж.  като има предвид, че ключовите цели на реформата на ОСП от 2012 г. бяха да се обърне по-голямо внимание на нуждаещите се държави — най-слабо развитите държави и други държави с ниски и по-ниски доходи, допълнително да се насърчат основните принципи на устойчивото развитие и доброто управление, да се повиши стабилността и предвидимостта и да се подобри сигурността за стопанските субекти;

З.  като има предвид, че няколко международни конвенции, насоки и правила са насочени към предотвратяване на нарушенията на правата на човека; като има предвид по-конкретно, че държавите — бенефициери по ОСП, имат задължението да прилагат тези насоки и да създадат подходящи правни и икономически условия, в които предприятията да могат да извършват дейност и да намерят своето място в световните вериги за доставки;

И.  като има предвид, че ЕС следва да реагира още по-ефективно на социалния и екологичния дъмпинг и на нелоялните конкуренция и търговски практики, в допълнение към гарантирането на еднакви условия на конкуренция;

Й.  като има предвид, че в няколко държави зоните за преработка на стоки за износ (EPZ) са освободени от националното трудово законодателство, което възпрепятства пълното право да се упражнява синдикална дейност или да се търси правна защита; като има предвид, че това представлява нарушение на основните стандарти на МОТ и би могло да доведе до допълнително отрицателно въздействие върху правата на човека;

К.  като има предвид, че равенството между половете във всички политики на ЕС е залегнало твърдо в член 8 от ДФЕС; като има предвид, че търговските и инвестиционните споразумения обикновено засягат по различен начин жените и мъжете поради структурното неравенство между половете; като има предвид, че според МОТ през 2012 г. 21 милиона души в света, от които 55% са жени и момичета, са били жертва на принудителен труд, като 90% от тях са в сектора на частната икономика;

Л.  като има предвид, че член 19, параграф 6 от Регламента относно ОСП изисква Комисията да вземе предвид „цялата относима информация“, когато определя дали държавите — бенефициери по ОСП, надлежно спазват своите задължения в областта на правата на човека, включително предоставената от гражданското общество информация; като има предвид, че участието на гражданското общество и социалните партньори в прилагането на схемата ОСП може да увеличи легитимността и ефективността на общата търговска политика на ЕС;

М.  като има предвид, че Регламентът относно ОСП позволява на ЕС да суспендира преференциите в най-тежките случаи на нарушения на правата на човека въз основа на глава V, член 19, параграф 1, буква а) от този регламент, който предвижда временно оттегляне на преференциалното третиране на редица основания, включително системни нарушения на принципите, установени в конвенциите, изброени в приложение VIII, част А;

Н.  като има предвид, че Комисията е стартирала процеса по отношение на Камбоджа и е в процес на започване на разследвания по отношение на Мианмар за нарушения на правата на човека в рамките на потенциални оттегляния от схемата „Всичко освен оръжие“;

Основни изводи и препоръки

1.  приветства междинната оценка относно прилагането на действащия регламент относно ОСП, в която се прави оценка дали има вероятност определените в него цели да бъдат постигнати; приветства факта, че благодарение на новия регламент се наблюдава увеличение на износа от бенефициерите по схемата „Всичко освен оръжие“ (ВОО) и ОСП+, което представлява важен фактор, допринасящ за изкореняването на бедността;

2.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. вносът в ЕС по линия на преференциите по ОСП е бил на стойност 62,6 милиарда евро (тенденция към нарастване), както следва: 31,6 милиарда евро от бенефициери по стандартния режим на ОСП, около 7,5 милиарда евро от бенефициери по ОСП+ и 23,5 милиарда евро от бенефициери по ВОО (по данни на Евростат към септември 2017 г.);

3.  припомня, че ОСП помага на индустриите в развиващите се страни да преодолеят трудностите, пред които са изправени тези държави на експортните пазари в резултат на високите първоначални разходи; припомня, че в съответствие с целите на УНКТАД, целите на ОСП са да се увеличат приходите от износ и да се насърчи индустриализацията на развиващите се страни и съответно на най-слабо развитите държави, както и да се ускори техният растеж с цел изкореняване на бедността;

4.  подчертава, че ОСП+ е ключов инструмент на търговската политика на ЕС, който осигурява по-добър достъп до пазара и е придружен от строг механизъм за мониторинг с цел насърчаване на правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление в уязвими развиващи се страни;

5.  отбелязва, че действащият регламент относно ОСП е в сила от три години — от началото на процеса на междинна оценка, който вече идентифицира елементите, които ще трябва да бъдат реформирани в следващия регламент относно ОСП; приветства препоръките, отправени в окончателния доклад за междинна оценка;

6.  подчертава, че ОСП, като част от търговската политика на ЕС, трябва да се основава на принципите на външната политика на ЕС (ефективност, прозрачност и ценности), както е заложено в член 21 от ДЕС; подчертава, че член 208 от ДФЕС установява принципа за съгласуваност на политиките за развитие и поставя като основна цел изкореняването на бедността; подчертава, че съобщението на Комисията „Търговията — за всички“ потвърждава тези принципи;

7.  признава факта, че ОСП+ играе важна роля за насърчаването на международните трудови права, правата на човека, доброто управление и стандартите за опазване на околната среда в държавите бенефициери, не само като предлага стимули за спазването на тези стандарти, но и като създава платформа за редовен диалог в попадащите в обхвата на конвенциите области и насърчава участието в съществени реформи;

8.  признава, че схемата ОСП е донесла икономически ползи на държавите бенефициери и ЕС, като е увеличила износа за ЕС и е повишила коефициента на използване на преференциите от страна на бенефициерите по ЕБО и ОСП+; настоятелно призовава ЕС да работи за повишаване на осведомеността относно правилата на ОСП в държавите бенефициери с цел насърчаване на още по-добро прилагане на схемата; изисква от Комисията да направи оценка на разпределението на ползите по отношение на схемата ОСП, когато това е възможно, въз основа на наличието на данни; отбелязва, че в някои случаи увеличеният износ и икономическите възможности са имали също непредвидени отрицателни косвени последици за основните права и социалното развитие, като са довели, например, до заграбване на земя или неспазване на трудовите права; поради това подчертава, че търговските преференции трябва да бъдат последвани от прилагането на международните конвенции и реформите, за да се предотврати възможността програмите по ОСП да доведат до повишени равнища на екологичен и социален дъмпинг;

9.  приветства опростения механизъм за влизане в ОСП+ с цел повишаване на привлекателността му за държавите — бенефициери по стандартния режим на ОСП; подчертава факта, че много от държавите кандидатки за ОСП+ са ратифицирали няколко от международните конвенции, необходими за приемането в ОСП+; подчертава, че подобреното, постоянно и систематично наблюдение на процеса на прилагане е от първостепенно значение и може да бъде постигнато чрез засилване на сътрудничеството между всички участници, така че да се подобри събирането на информация и задълбоченият анализ, като се използват цялата налична информация и ресурси, като например докладите от международните органи за мониторинг, включително ООН, МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и прякото участие на гражданското общество и социалните партньори в процеса; подчертава, че това е необходимо, за да се гарантира пълният потенциал на схемата ОСП+ за подобряване на положението по отношение на правата на работниците, насърчаването на равенството между половете и премахването на детския и принудителния труд чрез ефективното прилагане на 27-те конвенции;

10.  настоятелно призовава Комисията, в отношенията си с държавите — бенефициери по ОСП+, и чрез засилена ангажираност по ЕБО, да обърне внимание на въпросите, свързани със свиващото се пространство за гражданското общество и защитата на изложените на риск защитници на правата на човека, тъй като тези въпроси са пряко свързани със задълженията съгласно Международния пакт за граждански и политически права и съответните разпоредби на основните конвенции на МОТ, в съответствие със съобщението на Комисията „Търговията — за всички“; освен това изисква от Комисията да проучи допълнителни възможности за структурираното, официално и независимо участие на гражданското общество, представителите на синдикални организации и частния сектор, които биха могли да послужат като потенциални възможности за укрепване на процеса на наблюдение;

11.  подчертава, че като цяло схемата ОСП изглежда е създала стимули за ратифицирането на международните конвенции и следователно е създала по-добра рамка за напредък; подчертава, че е важно да продължат да се въвеждат всеобхватни мерки, за да се гарантира, че ОСП насърчава положителното развитие в областта на околната среда; препоръчва Парижкото споразумение да бъде добавено към списъка с 27-те основни международни конвенции, които трябва да спазват държавите — бенефициери по ОСП+; подчертава, че все още е необходимо постигането на значителен напредък в държавите бенефициери, за да се постигне устойчив модел на развитие;

12.  признава напредъка по отношение на ефективното прилагане, постигнат чрез засилено наблюдение и диалог между ЕС и държавите бенефициери, по-конкретно при наблюдението на прилагането на 27-те основни конвенции; подчертава необходимостта от по-нататъшна координация между Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), делегациите на Съюза, дипломатическите мисии на държавите членки, правителствата на държавите бенефициери, международните организации, предприятията, социалните партньори и гражданското общество, за да се подобри събирането на информация и да се предостави по-задълбочен анализ на процеса на наблюдение; препоръчва, доколкото е възможно, по-голяма прозрачност и комуникация между съзаконодателите и заинтересованите страни в процесите на оттегляне от ОСП, по-специално по време на процедурата на Комисията за провеждане на разследвания;

13.  признава, че ратифицирането и напредъкът по ефективното прилагане на съответните конвенции са важни критерии за постигане на необходимия напредък в рамките на схемата; изисква от Комисията да гарантира, че предприетите действия за наблюдение на ефективното прилагане на конвенциите от страна на държавите бенефициери са изцяло в съответствие със стратегическите документи за съответната държава, с цел да се гарантира съгласуваност на политиките, последователност и интегриране на правата на човека в търговската политика;

14.  подчертава необходимостта от постоянна ангажираност и по-нататъшно подобряване на прозрачността при наблюдението на ОСП+, като същевременно се гарантира, че ЕС може да запази максимално предимствата, които има по отношение на държавите бенефициери в този диалог, по-специално във връзка с таблиците с показатели; призовава Комисията да обмисли по-нататъшни стъпки в тази област и в областта на диалога с държавите бенефициери, за да се повиши прозрачността, надзорът и ефективността на схемата;

15.  счита, че всяко решение за суспендиране на преференциите трябва да бъде в пълно съответствие с първостепенната цел за намаляване на бедността, и подчертава, че актовете на вторичното право на ЕС трябва да бъдат изготвени и тълкувани в съответствие с първичното право на ЕС и общите принципи на правото на ЕС в това отношение; поради това подчертава, че е необходимо да се запази сегашният целенасочен подход за оттегляне на преференциите и да се гарантира, че това оттегляне е ограничено до конкретни сектори и е замислено така, че да се сведат до минимум отрицателните последици за местното население; призовава Комисията да използва постепенното оттегляне на търговски преференции или други обвързани със срокове мерки за оттегляне, когато е целесъобразно; подчертава най-накрая, че оттеглянето на търговските преференции следва да се разглежда като крайна мярка, която се прилага само в случаи на сериозни слабости в ефективното прилагане на международните конвенции и ясна липса на готовност и ангажираност от страна на държавата бенефициер за тяхното преодоляване; същевременно подчертава условния характер на схемите, както и че тази обвързаност с условия следва да се използва за запазване на доверието във всяка схема и за гарантиране на действия в случаи на тежки и системни нарушения на конвенциите;

16.  приветства неотдавнашните решения на Комисията да започне процес на оттегляне на преференциите по линия на схемата ВОО за Камбоджа и да изпрати извънредна мисия на ЕС на високо равнище в Мианмар в отговор на положението с правата на човека в двете държави; очаква Комисията да информира редовно Парламента и да го ангажира в предприемането на по-нататъшни стъпки, включително по отношение на прекратяването на преференциите;

17.  отбелязва, че броят на държавите бенефициери е намалял значително поради реформираните критерии за допустимост, което, заедно с отделянето на продуктите, е довело до общо намаляване на обема на вноса в ЕС от държавите по ОСП; признава, че тези реформи позволяват преференциите да бъдат съсредоточени в най-нуждаещите се държави; изисква от Комисията да осигури съгласуваност и последователност между режимите на ОСП и споразуменията за свободна търговия в оценката на въздействието за следващия регламент, така че да се гарантира централната роля на ОСП за развиващите се държави в търговската политика на ЕС; в тази връзка отбелязва, че държавите – бенефициери по ВОО, са изправени пред нарастващ конкурентен натиск от страна на държави, които са сключили споразумения за свободна търговия с ЕС; отбелязва освен това, че някои държави, които преди това са били обект на наблюдение по ОСП+, сега са обхванати от споразуменията за свободна търговия, които включват глави относно търговията и устойчивото развитие, които следва да бъдат ефективни и приложими;

18.  изразява съжаление относно факта, че схемата ОСП, по-конкретно в случая на 29-те държави по ВОО, не е довела до никакви промени, а в някои случаи е довела до влошаване на техните профили за диверсификация на износа на равнището на продукта; освен това изразява съжаление относно факта, че тя не е допринесла в достатъчна степен за икономическата диверсификация; призовава за предприемане на допълнителни мерки с цел увеличаване на диверсификацията на износа от държавите по ОСП; изразява съжаление във връзка с факта, че диверсификацията сред бенефициерите изглежда е била възпрепятствана чрез премахване на възможността за кумулация с държави, които са излезли от ОСП, тъй като те вече не могат да се възползват от правилата за произход за бенефициерите по ОСП; настоятелно призовава тази възможност отново да бъде включена, особено за най-уязвимите държави; отбелязва значителния спад в диверсификацията на износа на всички секторни равнища за бенефициерите по стандартния режим на ОСП; освен това призовава Комисията да разгледа възможността за реформиране и разширяване на списъка с продукти, които да бъдат обхванати от регламента, по-специално по отношение на полуготовите и готовите продукти, и при необходимост за облекчаване на правилата за произход за най-уязвимите държави; освен това насърчава държавите – бенефициери по ОСП, да въведат ефективни мерки, насочени към диверсификация на продуктите; в този смисъл подчертава необходимостта да се осигури достъп до знания и технологии с цел диверсификация на продуктите, така че износът да може да се самоподдържа в условията на световна конкуренция, и в частност в Европа;

19.  призовава държавите — бенефициери по ОСП, да въведат и ефективно да прилагат правни мерки за защита на интелектуалната собственост;

20.  приветства факта, че степента на използване на преференциите за бенефициерите по ВОО е висока; подчертава значението на изграждането на капацитет в държавите бенефициери с цел да им се помогне да се възползват във възможно най-голяма степен от схемата; призовава за по-ефективно използване на мерките по линия на инициативата „Помощ за търговията“ в това отношение; счита, че следва да се обмисли включването на услугите в следващия регламент относно ОСП с цел допълнително насърчаване на по-голяма диверсификация; освен това подчертава в този контекст значението на подхода между предприятията (business-to-business); призовава за създаването на секторни, многостранни платформи и онлайн системи, които обединяват дружества износители от държавите — бенефициери по ОСП, дружества вносители в ЕС и потенциални нови участници от двете страни — тези, които понастоящем не осъществяват износ или внос — с цел обмен на най-добри практики и повишаване на осведомеността относно правилата и условията на ОСП и икономическите перспективи, които тя предлага;

21.  приветства приключването на първото разследване с оглед налагане на защитни мерки съгласно регламента и счита, че тази клауза следва да гарантира, че финансовите, икономическите, социалните и екологичните интереси на ЕС са защитени; подчертава, че при предлагането на преференции за чувствителни продукти е необходимо да се даде възможност да получат специално третиране, за да се избегне излагането на риск на определени сектори;

22.  подчертава, че всички части от територията на държавите бенефициери, включително зоните за преработка на стоки за износ, са обхванати от схемата и задълженията, произтичащи от ратифицирането на съответните конвенции; настоятелно призовава държавите бенефициери да прилагат ефективно трудовите стандарти, а Комисията — да разгледа нарушенията на стандартите на МОТ, включително колективното договаряне и свободата на сдружаване в зоните за преработка на стоки за износ, намиращи се в настоящи или потенциални държави бенефициери, и да гарантира премахването на всички изключения; призовава Комисията да проучи начините да се гарантира, че продуктите от зоните за преработка на стоки за износ не попадат в обхвата на схемата от преференции, доколкото те са освободени от националното законодателство и са в нарушение на съответните международни конвенции;

23.  подчертава, че ОСП направи корпоративния сектор по-динамичен, допринесе в известна степен за икономическото овластяване на жените и насърчи участието им в работната сила, по-конкретно в секторите на държавите износителки, които търгуват с ЕС; подчертава в този смисъл, че е важно да се създадат подходящи бизнес среди за жените с цел те да се възползват от тези нови умения и опит и да могат да се издигнат в структурите на дружествата или да създадат свои собствени нови предприятия; въпреки това отбелязва, че жените продължават да бъдат дискриминирани, и изразява загриженост относно условията на труд на жените, особено в сектора на текстила и облеклото; отново посочва резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г. относно водещата инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла и призовава Комисията да предприеме последващи действия по този въпрос;

24.  приветства оказаното от ОСП влияние върху приемането на по-чисти и безопасни технологии и върху доброволните инициативи за корпоративна социална отговорност, което имаше пряко положително въздействие върху работниците и околната среда; счита, че следва да се планират мерки за по-нататъшно насърчаване и надеждна оценка на това развитие; признава необходимостта от намиране на правилен баланс между регулаторните и доброволните действия за корпоративна надлежна проверка в това отношение и призовава Комисията да проучи начините за установяване на задължения за надлежна проверка;

25.  счита, че ЕС следва да гарантира съгласуваност на политиките, като насърчава други международни участници, като например многонационалните предприятия, да участват пълноценно в подобряването на правата на човека, социалните права и екологичните стандарти в световен мащаб, не на последно място като задължи стопанските субекти да въведат практики за надлежна проверка в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; призовава Комисията да поеме водеща роля, за да гарантира спазването на правата на човека и трудовите права в световните вериги за създаване на стойност, и да докладва за изпълнението на резолюцията на Парламента от 2016 г. относно прилагането на неговите препоръки от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност, включително призива му за включване на корпоративната социална отговорност (КСО) в регламента и реформиране на правилата на СТО с цел установяване на изисквания за надлежна проверка и прозрачност на веригата на доставки въз основа на Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;

26.  припомня, че ЕС трябва да насърчава, в интерес на съгласуваността с политиките на други международни участници, като например многонационалните дружества, пълното участие в подобряването на зачитането на правата на човека, правата на детето, социалните права, екологичните права и общественото здраве в света; призовава ЕС да гарантира зачитането на правата на човека във връзка с правото на работа в световните вериги за създаване на стойност, т.е. по цялата верига на доставки;

27.  призовава Комисията, по отношение на следващия регламент за ОСП, да проучи възможността за въвеждане на допълнителни тарифни преференции за продукти, за които е доказано, че са произведени по устойчив начин; счита, че стоките следва да се подлагат доброволно на оценка за сертифициране на техния устойчив начин на производство и че при внос в ЕС следва да се предоставят доказателства за това;

o
o   o

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 13.
(3) OВ C 55, 12.2.2016 г., стр. 112.
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
(5) COM(2018)0665.
(6) SWD(2018)0430.
(7) COM(2016)0029.
(8) COM(2018)0036.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 19.
(11) Приети текстове, P8_TA(2018)0515.
(12) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.
(13) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 100.
(14) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 33.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_EN.doc

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност