Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2107(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0090/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0090/2019

Rasprave :

PV 14/03/2019 - 7
CRE 14/03/2019 - 7

Glasovanja :

PV 14/03/2019 - 11.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0207

Usvojeni tekstovi
PDF 157kWORD 60k
Četvrtak, 14. ožujka 2019. - Strasbourg
Provedba Uredbe o OSP-u
P8_TA(2019)0207A8-0090/2019

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. ožujka 2019. o provedbi Uredbe (EU) br. 978/2012 o OSP-u (2018/2107(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 607/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 552/97 o privremenom opozivu pristupa Mjanmara/Burme općim carinskim povlasticama(2) i svoju rezoluciju od 23. svibnja 2013. o vraćanju pristupa Mjanmara/Burme općim carinskim povlasticama(3),

–  uzimajući u obzir procjenu u sredini provedbenog razdoblja Uredbe o OSP-u iz srpnja 2018.(4) koja je trenutačno na snazi i izvješće Europske komisije o primjeni Uredbe (EU) br. 978/2012(5) s priloženim Radnim dokumentom službi Komisije od 4. listopada 2018.(6),

–  uzimajući u obzir izvješća Komisije od 28. siječnja 2016. i 19. siječnja 2018. o općem sustavu povlastica koja obuhvaćaju razdoblje od 2014. do 2015.(7) i od 2016. do 2017.(8) i kojima se procjenjuju učinci OSP-a s fokusom na uspješnost zemalja korisnica OSP-a+,

–  uzimajući u obzir javno saslušanje o OSP-u koje je organizirao Odbor za međunarodnu trgovinu (INTA) 16. veljače 2016., razmjenu gledišta o odobrenju korištenja OSP-a+ Šri Lanki 21. ožujka 2017. te razmjenu gledišta o provedbi uredbe o OSP-u 19. veljače 2018.,

–  uzimajući u obzir članke 5. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članak 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana u slučaju 1409/2014/MHZ o propustu Europske komisije da provede prethodnu procjenu učinka Sporazuma o slobodnoj trgovini EU-a i Vijetnama na ljudska prava(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. srpnja 2016. o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti(10),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2018. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području(11),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017. o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju(12),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. lipnja 2017. o trenutačnom stanju provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš(13),

–  uzimajući u obzir dobrovoljna partnerstva za pojedine zemlje kao što su Pakt o održivosti za Bangladeš i Inicijativa za radnička prava u Mjanmaru,

–  uzimajući u obzir zajedničku strategiju EU-a i njegovih država članica iz 2007. naslovljenu „Pomoć za trgovinu: Jačanje podrške EU-a usmjerene na potrebe trgovinskoga sektora u zemljama u razvoju”,

–  uzimajući u obzir ciljeve UN-a za održivi razvoj do 2030.,

–  uzimajući u obzir temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada o dječjem radu, prisilnom radu, diskriminaciji, slobodi udruživanja i pravu na kolektivno pregovaranje,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 12. svibnja 2016. o EU-u i odgovornim globalnim vrijednosnim lancima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. rujna 2017. o utjecaju međunarodne trgovine i trgovinskih politika EU-a na globalne vrijednosne lance(14),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, članak 1. stavak 1. točku (e) Odluke Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku davanja odobrenja za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi te Prilog 3. priložen toj odluci(15),

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za razvoj (A8-0090/2019),

A.  budući da je EU prvi proveo sustav OSP 1971. nakon preporuke Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) prema kojoj bi industrijalizirane zemlje odobrile opće, jednostrane i nediskriminatorne trgovinske povlastice zemljama u razvoju, pomažući im na taj način da stvore dodatne prihode međunarodnom trgovinom kako bi smanjile siromaštvo, promicale dobro upravljanje i poticale održivi razvoj;

B.  budući da se u članku 207. UFEU-a navodi da se trgovinska politika EU-a mora zasnivati na načelima i ciljevima vanjske politike EU-a i da se njome moraju promicati vrijednosti koje zastupa Unija, kao što je utvrđeno u članku 2. UEU-a, te da ona mora doprinositi ostvarivanju ciljeva iz članka 21., uključujući učvršćivanje demokracije i vladavine prava, poštovanje ljudskih prava, temeljnih prava i sloboda, jednakost, poštovanje ljudskog dostojanstva te zaštitu okoliša i socijalnih prava;

C.  budući da je u svojim zaključcima europska ombudsmanica navela sljedeće: dobra uprava znači pridržavanje i poštovanje temeljnih prava; ako se temeljna prava ne poštuju, uprava ne može biti dobra; institucije i tijela EU-a uvijek moraju razmotriti poštuju li se u njihovu djelovanju temeljna prava te bi trebali nastojati unapređivati stanje ljudskih prava u partnerskim zemljama;

D.  budući da je trenutačni sustav OSP uspostavljen Uredbom (EU) br. 978/2012 te usvojen na temelju članka 207. UFEU-a redovnim zakonodavnim postupkom s Europskim parlamentom prvi put u ulozi suzakonodavca za uredbu o OSP-u;

E.  budući da u skladu s člankom 40. Uredbe o OSP-u Komisija podnosi izvješće o primjeni Uredbe o OSP-u Europskom parlamentu i Vijeću pet godina nakon datuma njezina donošenja, što bi trebalo oblikovati sljedeću uredbu o OSP-u koja će se donijeti do 2022.; budući da je ta Uredba na snazi od 1. siječnja 2014.; budući da je provedena temeljita neovisna procjena o funkcioniranju aktualne Uredbe kako bi se Komisiji pružile informacije za njezino preispitivanje te je sastavljen popis konkretnih preporuka;

F.  budući da sustav sadrži tri mehanizma: sustav OSP, poticajni sustav OSP-a+ te sustav „Sve osim oružja” (EBA); budući da se zemlje korisnice standardnog OSP-a, trenutačno njih 18, koriste povlasticama snižene carine na 66 % svih kategorija proizvoda na tržištu EU-a; budući da osam zemalja korisnica OSP-a+ izvozi oko 66 % svih kategorija proizvoda bez plaćanja carine pod uvjetom da učinkovito provode 27 temeljnih međunarodnih konvencija kojima su obuhvaćena prava radnika, ljudska prava, dobro upravljanje i okolišna pitanja; budući da je za 49 najslabije razvijenih zemalja uključenih u mehanizam EBA u okviru OSP-a dodijeljen bescarinski pristup tržištu EU-a za sve proizvode, osim oružja i streljiva; budući da sve zemlje korisnice obvezuju međunarodne konvencije u području ljudskih prava i prava radnika u okviru Uredbe o OSP-u, dok zemlje korisnice sustava OSP+ obvezuju i međunarodne konvencije o okolišu i dobrom upravljanju; budući da se samo sustavom OSP+ pruža strukturirani dijalog kojim se ocjenjuje učinkovita provedba tih konvencija u zemljama korisnicama; budući da zemlje korisnice OSP-a također moraju biti u stanju provesti međunarodne standarde i norme, uključujući izradu, provedbu i izvršenje odgovarajućeg zakonodavstva, posebice u području uspostave vladavine prava i borbe protiv korupcije;

G.  budući da su glavni ciljevi reforme OSP-a iz 2012. bili veći fokus na siromašne zemlje (najslabije razvijene zemlje i druge zemlje s niskim ili nižim dohotkom), daljnje promicanje temeljnih načela održivog razvoja i dobrog upravljanja, jačanje stabilnosti i predvidljivosti te poboljšanje sigurnosti za poslovne subjekte;

H.  budući da je cilj niza međunarodnih konvencija, smjernica i propisa spriječiti povrede ljudskih prava; budući da zemlje korisnice sustava OSP-a imaju posebnu obvezu provoditi te smjernice i stvoriti odgovarajuće pravne i gospodarske uvjete pod kojima poduzeća mogu djelovati i naći svoje mjesto u globalnim lancima opskrbe;

I.  budući da bi EU trebao pružiti još učinkovitiji odgovor na socijalni i ekološki damping i nepravedno tržišno natjecanje i trgovačke prakse te osigurati ravnopravne uvjete;

J.  budući da su u nekoliko zemalja zone proizvodnje za izvoz izuzete iz nacionalnog zakonodavstva o radu, čime se sprečava potpuno pravo na ostvarivanje sindikalnih aktivnosti ili traženje pravne zaštite; budući da to predstavlja kršenje temeljnih standarda Međunarodne organizacije rada i da bi moglo dovesti do daljnjih negativnih posljedica na ljudska prava;

K.  budući da je rodna ravnopravnost u svim politikama EU-a čvrsto utemeljena u članku 8. UFEU-a; budući da zbog strukturnih rodnih nejednakosti trgovinski i ulagački sporazumi različito utječu na žene i muškarce; budući da je prema podacima Međunarodne organizacije rada 2012. godine 21 milijun ljudi u cijelome svijetu, od čega su 55 % žene, djevojke i djevojčice, bilo žrtvama prisilnoga rada, a 90 % njih u privatnom sektoru ekonomije;

L.  budući da se člankom 19. stavkom 6. Uredbe o OSP-u zahtijeva da Komisija uzme u obzir „sve relevantne informacije” pri utvrđivanju poštuju li zemlje korisnice OSP-a propisno svoje obveze u vezi s ljudskim pravima, uključujući informacije koje je pružilo civilno društvo; budući da uključenost civilnog društva i socijalnih partnera u provedbi sustava OSP-a može povećati legitimnost i učinkovitost zajedničke trgovinske politike EU-a;

M.  budući da se Uredbom o OSP-u Uniji omogućuje da suspendira povlastice u najozbiljnijim slučajevima kršenja ljudskih prava na temelju poglavlja V. članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe o OSP-u kojom se daje mogućnost privremenog povlačenja povlaštenog tretmana na temelju niza razloga, uključujući sustavno kršenje načela utvrđenih u konvencijama iz dijela A Priloga VIII.;

N.  budući da je Komisija pokrenula postupak u slučaju Kambodže i da radi na skorom pokretanju istraga u slučaju Mjanmara za povrede ljudskih prava u okviru mogućih povlačenja iz mjera inicijative „Sve osim oružja”;

Glavni zaključci i preporuke

1.  pozdravlja izvješće u sredini provedbenog razdoblja o procjeni primjene Uredbe o OSP-u koja je trenutačno na snazi, u kojoj se procjenjuje hoće li se zadani ciljevi ostvariti; pozdravlja činjenicu da je u novoj uredbi došlo do povećanja izvoza u korisnika inicijative „Sve osim oružja” (EBA) i sustava OSP+, što je važan faktor koji doprinosi iskorjenjivanju siromaštva;

2.  sa zadovoljstvom primjećuje da je 2016. uvoz u EU u okviru OSP-a iznosio 62,6 milijardi eura (rastući trend), raščlanjen kako slijedi: 31,6 milijardi eura iz zemalja korisnica „standardnog” OSP-a, oko 7,5 milijardi eura iz zemalja korisnica sustava OSP+ i 23,5 milijardi eura iz zemalja korisnica inicijative EBA (podaci Eurostata iz rujna 2017.);

3.  podsjeća na to da se OSP-om industrijama u zemljama u razvoju pomaže u prevladavanju poteškoća s kojima se zbog visokih početnih troškova suočavaju na izvoznim tržištima; podsjeća na da se, u skladu s ciljevima UNCTAD-a, OSP-om nastoje povećati prihodi od izvoza, promicati industrijalizacija zemalja u razvoju, a time i najslabije razvijenih zemalja, i ubrzati njihov rast radi iskorjenjivanja siromaštva;

4.  ističe da je OSP+ ključni instrument trgovinske politike EU-a kojim se omogućuje bolji pristup tržištu te ga prati mehanizam strogog nadzora radi promicanja ljudskih i radničkih prava, zaštite okoliša i dobrog upravljanja u osjetljivim zemljama u razvoju;

5.  napominje da je aktualna Uredba o OSP-u na snazi tri godine, od početka postupka procjene u sredini provedbenog razdoblja, u kojem su već utvrđeni elementi čiju bi reformu trebalo razmotriti u sljedećoj uredbi o OSP-u; pozdravlja preporuke iznesene u završnom izvješću o procjeni u sredini provedbenog razdoblja;

6.  ističe da se OSP, kao dio trgovinske politike EU-a, mora temeljiti na načelima vanjske politike EU-a (učinkovitosti, transparentnosti i vrijednostima) kako stoji u članku 21. UEU-a; naglašava da se člankom 208. UFEU-a uspostavlja načelo usklađenosti politika u interesu razvoja i kao glavni cilj postavlja iskorjenjivanje siromaštva; naglašava da se u Komunikaciji Komisije „Trgovina za sve” ponovno potvrđuju ta načela;

7.  potvrđuje činjenicu da OSP+ ima važnu ulogu u promicanju međunarodnih standarda radničkih prava, ljudskih prava, dobrog upravljanja i zaštite okoliša u zemljama korisnicama, ne samo pružanjem poticaja za poštovanje tih standarda nego i uspostavom platforme za redovit dijalog u područjima obuhvaćenima konvencijama te promicanjem uključenosti u znatne reforme;

8.  prima na znanje da je sustav OSP donio gospodarsku dobit zemljama korisnicama i EU-u povećanjem izvoza u EU i povećanjem stopa iskorištavanja povlastica za zemlje korisnice EBA-e i OSP-a+; apelira na EU da radi na podizanju razine osviještenosti o pravilima OSP-a u zemljama korisnicama da bi se promicala još veća primjena sustava; traži od Komisije da procijeni raspodjelu dobiti u vezi sa sustavom OSP-a, ako je to moguće, na temelju raspoloživosti podataka; prima na znanje da je u nekim slučajevima povećanje izvoza i gospodarskih prilika imalo i nenamjerne negativne neizravne učinke na temeljna prava i društveni razvoj, primjerice tako što je dovelo do jagme za zemljištem ili nepoštovanja radničkih prava; stoga naglašava da nakon trgovinskih povlastica treba uslijediti provedba međunarodnih konvencija i reformi kako bi se spriječilo da programi OSP-a eventualno dovedu do povećanih razina ekološkog i socijalnog dampinga;

9.  pozdravlja pojednostavljeni ulazni mehanizam OSP-a+, što ga čini privlačnijim za zemlje korisnice standardnog OSP-a; ističe činjenicu da su mnoge zemlje kandidatkinje za OSP+ ratificirale nekoliko međunarodnih konvencija potrebnih za pristupanje OSP-u+; naglašava da je poboljšano, stalno i sustavno praćenje procesa provedbe presudno i da se može postići jačanjem suradnje među svim dionicima kako bi se poboljšalo prikupljanje informacija i temeljita analiza upotrebom svih dostupnih informacija i resursa, kao što su izvješća međunarodnih nadzornih tijela, uključujući UN, MOR, Organizaciju za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), te izravnim sudjelovanjem civilnog društva i socijalnih partnera u tom procesu; naglašava da je to potrebno kako bi se zajamčio puni potencijal sustava OSP+ za poboljšanje situacije u pogledu ostvarivanja prava radnika, promicanja rodne ravnopravnosti i ukidanja dječjeg i prisilnog rada učinkovitom provedbom 27 konvencija;

10.  apelira na Komisiju da se u svojim odnosima sa zemljama korisnicama sustava OSP + i većom angažiranošću u okviru inicijative EBA posveti pitanjima smanjenja prostora za civilno društvo i zaštite boraca za ljudska prava koji su u opasnosti jer su ta pitanja izravno povezana s obvezama prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i relevantnim odredbama temeljnih konvencija MOR-a, u skladu s komunikacijom Komisije „Trgovina za sve”; usto traži od Komisije da istraži dodatne mogućnosti za strukturirano, formalno i neovisno sudjelovanje civilnog društva, predstavnika sindikata i privatnog sektora koji bi mogli poslužiti kao potencijalno rješenje za jačanje procesa praćenja;

11.  naglašava da se, općenito govoreći, čini da je sustav OSP stvorio poticaje za ratifikaciju međunarodnih konvencija i time stvorio bolji okvir za napredak; naglašava važnost daljnjeg provođenja temeljitih mjera kojima će se osigurati da se OSP-om potiče pozitivni razvoj okoliša; preporučuje da se Pariški sporazum uvrsti na popis 27 temeljnih međunarodnih konvencija koje zemlje korisnice OSP-a + moraju poštovati; naglašava da tek valja ostvariti velik napredak u zemljama korisnicama kako bi se postigao model održivog razvoja;

12.  prima na znanje ostvareni napredak u učinkovitoj provedbi postignut povećanim praćenjem i dijalogom između EU-a i zemalja korisnica, posebno pri praćenju provedbe 27 temeljnih konvencija; naglašava da je potrebna daljnja koordinacija između Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD), delegacija Unije, diplomatskih misija država članica, vlada zemalja korisnica, međunarodnih organizacija, poduzeća, socijalnih partnera i civilnog društva kako bi se poboljšalo prikupljanje informacija i pružila temeljitija analiza praćenja; preporučuje da se, u mjeri u kojoj je to moguće, uspostavi veća transparentnost i komunikacija između suzakonodavaca i dionika u postupcima ukidanja povlastica iz OSP-a, posebno tijekom istražnog postupka Komisije;

13.  potvrđuje da su ratifikacija i napredak u učinkovitoj provedbi relevantnih konvencija važne referentne točke za postizanje potrebnoga napretka u okviru sustava; traži od Komisije da se pobrine za to da mjere koje se poduzimaju radi praćenja učinkovite provedbe konvencija u zemljama korisnicama budu u potpunosti usklađene sa strateškim dokumentima predmetne zemlje, kako bi se osigurala usklađenost politika, dosljednost i uključivanje ljudskih prava u trgovinsku politiku;

14.  naglašava da je potrebna stalna angažiranost i daljnje poboljšanje transparentnosti u praćenju sustava OSP + uz istodobno jamčenje da EU može zadržati svoju punu prevagu u tom dijalogu sa zemljama korisnicama, posebno u vezi s postupkom ocjenjivanja; poziva Komisiju da razmotri daljnje korake u tom području i u području dijaloga sa zemljama korisnicama kako bi se povećala transparentnost, nadzor i učinkovitost sustava;

15.  smatra da svaka odluka o suspenziji povlastica mora biti u potpunosti dosljedna s općim ciljem smanjenja siromaštva i ističe da se akti sekundarnog prava EU-a moraju oblikovati i tumačiti tako da budu u skladu s primarnim pravom EU-a i općim načelima prava EU-a u tom pogledu; stoga naglašava da je potrebno zadržati postojeći ciljani pristup za ukidanje povlastica i osigurati da je to ukidanje povlastica ograničeno na određene sektore i osmišljeno tako da se što više umanje negativne posljedice na lokalno stanovništvo; poziva Komisiju da se prema potrebi koristi postupnim ukidanjem trgovinskih povlastica ili drugih vremenski ograničenih mjera za ukidanje; na kraju naglašava da bi povlačenje trgovinskih povlastica trebalo promatrati kao krajnju mjeru koja se primjenjuje samo u slučaju ozbiljnih nedostataka u učinkovitoj provedbi međunarodnih konvencija i jasnog nedostatka spremnosti i angažmana zemlje korisnice da ih riješi; istodobno naglašava da ti sustavi ovise o uvjetima i da se tim uvjetima treba koristiti za očuvanje vjerodostojnosti svakog sustava i jamčenje djelovanja u slučajevima teškog i sustavnog kršenja konvencija;

16.  pozdravlja nedavne odluke Komisije da se pokrene postupak povlačenja povlastica dodijeljenih Kambodži u okviru EBA-e i da se u Mjanmar pošalje hitna misija EU-a na visokoj razini kao odgovor na stanje ljudskih prava u objema zemljama; očekuje od Komisije da detaljno informira Parlament i uključuje ga u daljnje korake, između ostalog u pogledu suspenzije povlastica;

17.  napominje da se broj zemalja korisnica znatno smanjio zbog izmijenjenih kriterija prihvatljivosti što je, zajedno sa stupnjevanjem proizvoda, dovelo do sveopćeg smanjenja volumena uvoza zemalja korisnica OSP-a u EU; potvrđuje da te reforme omogućuju usmjeravanje davanja povlastica zemljama kojima je pomoć najviše potrebna; traži od Komisije da osigura usklađenost i dosljednost između OSP-a i sporazuma o slobodnoj trgovini u procjeni učinka za sljedeću uredbu kako bi se zajamčila središnja uloga sustava OSP za zemlje u razvoju u trgovinskoj politici EU-a; u tom pogledu napominje da se zemlje korisnice EBA-e suočavaju sa sve većim pritiskom konkurencije iz zemalja koje su s EU-om sklopile sporazume o slobodnoj trgovini; nadalje napominje da su neke zemlje koje su prije bile predmet praćenja u sustavu OSP + sada obuhvaćene sporazumima o slobodnoj trgovini u koje su uvrštena poglavlja o trgovini i održivom razvoju, koja bi trebala biti učinkovita i provediva;

18.  žali zbog činjenice da sustav OSP, posebno u slučaju 29 zemalja korisnica EBA-e, nije doveo do ikakvih promjena te da je u nekim slučajevima zabilježeno pogoršanje njihovih profila izvozne diversifikacije na razini proizvoda; žali i zbog činjenice da se njime nije u dovoljnoj mjeri doprinijelo gospodarskoj diversifikaciji; poziva na poduzimanje dodatnih mjera kako bi se poboljšala diversifikacija izvoza iz zemalja korisnica OSP-a; žali zbog činjenice da je diversifikacija među zemljama korisnicama otežana zbog uklanjanja mogućnosti kumulacije sa zemljama koje su izašle iz OSP-a s obzirom na to da one više ne mogu koristiti pravila o podrijetlu za zemlje korisnice OSP-a; odlučno poziva na ponovno uvođenje te mogućnosti, posebno za najugroženije zemlje; primjećuje znatno smanjenje u diversifikaciji izvoza na svim sektorskim razinama za zemlje korisnice standardnog OSP-a; nadalje poziva Komisiju da razmotri mogućnost reforme i proširenja popisa proizvoda na koje će se Uredba odnositi, posebno u pogledu polugotovih i gotovih proizvoda te, prema potrebi, ublaživanja pravila o podrijetlu za najugroženije zemlje; dodatno potiče zemlje korisnice OSP-a da uvedu učinkovite mjere usmjerene na diversifikaciju proizvoda; u tom smislu ističe da je potrebno stvoriti pristup znanju i tehnologiji radi diversifikacije proizvoda, a sve kako bi se izvoz mogao održati u globalnom tržišnom natjecanju te posebno u Europi;

19.  poziva zemlje korisnice OSP-a da uspostave i učinkovito provode zakonske mjere za zaštitu intelektualnog vlasništva;

20.  pozdravlja činjenicu da je stopa iskorištenosti povlastica za korisnike EBA-e visoka; naglašava važnost izgradnje kapaciteta u zemljama korisnicama kako bi se poduprle u što većem korištenju sustava; u tom pogledu poziva na učinkovitije korištenje mjera u okviru inicijative „Pomoć za trgovinu”; smatra da bi trebalo razmotriti mogućnost da se u sljedeću uredbu o OSP-u uvrste usluge kako bi se i dalje promicala povećana diversifikacija; nadalje u tom kontekstu naglašava važnost pristupa koji se temelji na odnosima između poduzeća; poziva na uspostavu sektorskih platformi s više dionika i internetskih mogućnosti kojima se okupljaju izvozna poduzeća iz zemalja korisnica OSP-a, uvozna poduzeća u EU-u i potencijalna nova poduzeća na objema stranama (oni koji trenutačne ne izvoze ili ne uvoze) kako bi se razmijenile najbolje prakse i podigla razina osviještenosti o propisima i uvjetima OSP-a te gospodarskim izgledima koje nudi;

21.  pozdravlja zaključenje prve zaštitne istrage u skladu s Uredbom i smatra da bi ta klauzula trebala osigurati zaštitu financijskih, gospodarskih, socijalnih i okolišnih interesa EU-a; naglašava da je pri pružanju povlastica za osjetljive proizvode potrebno omogućiti da se s njima postupa na poseban način kako bi se izbjeglo ugrožavanje određenih sektora;

22.  ističe da su svi dijelovi državnog područja zemalja korisnica, uključujući zone proizvodnje za izvoz, obuhvaćeni sustavom i obvezama koje proizlaze iz ratifikacije odgovarajućih konvencija; apelira na zemlje korisnice da učinkovito provode standarde rada i na Komisiju da razriješi kršenja standarda Međunarodne organizacije rada, uključujući kolektivno pregovaranje i slobodu udruživanja u zonama proizvodnje za izvoz koje se nalaze u aktualnim ili potencijalnim zemljama korisnicama te da zajamči uklanjanje svih izuzeća; poziva Komisiju da istraži kako osigurati da se proizvodi iz zona proizvodnje za izvoz ne budu obuhvaćeni sustavom povlastica ako su izuzeti iz nacionalnog zakonodavstva i u suprotnosti s odgovarajućim međunarodnim konvencijama;

23.  ističe da je OSP učinio korporativni sektor dinamičnijim, u određenoj mjeri doprinio jačanju ekonomskoga položaja žena i pozitivno utjecao na povećanu zastupljenost žena u radnoj snazi, posebno u sektorima industrije zemalja izvoznica koje trguju s EU-om; u tom smislu naglašava da je važno stvoriti odgovarajuća poslovna okružja za žene kako bi one iskoristile te nove vještine i iskustva te kako bi mogle napredovati u strukturama poduzeća ili osnovati vlastita nova poduzeća; ipak napominje da su žene i dalje diskriminirane te je zabrinut zbog radnih uvjeta žena, posebno u sektoru tekstila i odjeće; ponovno ističe svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017. te poziva Komisiju da poduzme daljnje mjere u vezi s time;

24.  pozdravlja učinak koji je OSP imao na donošenje čišće i sigurnije tehnologije i na dobrovoljne inicijative za društveno odgovorno poslovanje, što je imalo izravan pozitivan učinak na radnike i okoliš; smatra da bi trebalo planirati mjere za daljnje poticanje i pouzdanu ocjenu tog razvoja; uviđa potrebu za uspostavljanjem pravilne ravnoteže između regulatornih i dobrovoljnih mjera o dužnoj pažnji u poslovanju u tom pogledu te poziva Komisiju da istraži načine za utvrđivanje obveza postupanja s dužnom pažnjom;

25.  smatra da bi EU trebao osigurati usklađenost politika poticanjem drugih međunarodnih aktera, kao što su multinacionalna poduzeća, da u potpunosti sudjeluju u poboljšanju ljudskih prava, socijalnih prava i standarda zaštite okoliša diljem svijeta, između ostalog i obvezivanjem gospodarskih subjekata da provode prakse dužne pažnje u skladu s Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima; poziva Komisiju da pokaže vodstvo kako bi se zajamčilo da se ljudska prava i prava radnika poštuju u globalnim lancima vrijednosti te da izvješćuje o provedbi rezolucije Parlamenta iz 2016. o provedbi svojih preporuka u području društvenih i ekoloških normi, ljudskih prava i odgovornosti poduzeća, uključujući poziv na uvrštenje društveno odgovornog poslovanja u Uredbu i provedbu reforme pravila WTO-a u pogledu zahtjeva za postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe i u pogledu transparentnosti, oslanjajući se na Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima;

26.  podsjeća na to da bi EU, usklađenosti radi, trebao utjecati i na politike drugih međunarodnih aktera, primjerice multinacionalnih poduzeća, kako bi oni u potpunosti sudjelovali u poboljšanju poštovanja ljudskih, dječjih, socijalnih i ekoloških prava te poštovanja javnog zdravlja diljem svijeta; poziva EU da se pobrine za to da se u globalnim lancima vrijednosti, dakle u cijelom lancu opskrbe, poštuju ljudska prava povezana s pravima radnika;

27.  poziva Komisiju da u pogledu sljedeće uredbe o OSP-u razmotri mogućnost uvođenja dodatnih carinskih povlastica za proizvode koji su dokazano proizvedeni na održiv način; smatra da bi roba trebala biti podvrgnuta certificiranju u pogledu održivih načina proizvodnje na dobrovoljnoj osnovi, a dokaze o tome trebalo bi dati na uvid pri uvozu u EU;

o
o   o

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 303, 31.10.2012., str. 1.
(2) SL L 181, 29.6.2013., str. 13.
(3) SL C 55, 12.2.2016., str. 112.
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
(5) COM(2018)0665.
(6) SWD(2018)0430.
(7) COM(2016)0029.
(8) COM(2018)0036.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) SL C 101, 16.3.2018., str. 19.
(11) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0515.
(12) SL C 298, 23.8.2018., str. 100.
(13) SL C 331, 18.9.2018., str. 100.
(14) SL C 337, 20.9.2018., str. 33.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_EN.doc

Posljednje ažuriranje: 27. siječnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti