Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0116(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0125/2018

Внесени текстове :

A8-0125/2018

Разисквания :

PV 13/03/2019 - 25
CRE 13/03/2019 - 25

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0209

Приети текстове
PDF 122kWORD 60k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Защита на конкуренцията във въздушния транспорт ***I
P8_TA(2019)0209A8-0125/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0289),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0183/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 януари 2018 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 12 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0125/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 197, 8.6.2018 г., стр. 58.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004
P8_TC1-COD(2017)0116

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/712.)

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност