Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2019

Συζήτηση :

PV 13/03/2019 - 26
CRE 13/03/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0210

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 182kWORD 63k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα III
P8_TA(2019)0210A8-0172/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020, τμήμα III – Επιτροπή (2019/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1) (εφεξής «o δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) (εφεξής «ο κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019(5) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030), το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, και το πρόσφατο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής με τίτλο «Towards a Sustainable Europe by 2030» (Προς μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2020 (06323/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0172/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2020 θα συμπέσουν χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 θα είναι το έβδομο έτος του ΠΔΠ 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο διαρκώς φάσκει και αντιφάσκει, παρουσιάζοντας νέες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ αλλά εμφανιζόμενο το ίδιο απρόθυμο να προβλέψει νέες πιστώσεις για τη χρηματοδότησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με μείωση του ποσού των πιστώσεων για υφιστάμενα προγράμματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το τέλος της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού θα απαιτηθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για την εφαρμογή των πολυετών προγραμμάτων και, επομένως, θα πρέπει να προβλεφθούν οι αναγκαίες πληρωμές το 2020 προκειμένου να αποτραπεί μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 2021-2027·

Προϋπολογισμός 2020: Γέφυρα στο μέλλον της Ευρώπης – Επένδυση στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών

1.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2020 είναι η γέφυρα προς το ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027 και θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού, μακροπρόθεσμου οράματος για τις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και να αποφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· αναμένει ότι, κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2020, θα διεξαγάγει ευρεία διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, για το ΠΔΠ, σε συνέχεια πολιτικής συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· πιστεύει ότι ένας ισχυρός, υπεύθυνος και μακρόπνοος προϋπολογισμός για το 2020 θα διευκολύνει τη συμφωνία και τη μετάβαση προς το προσεχές ΠΔΠ· προτίθεται, επομένως, να κάνει πλήρη χρήση της υφιστάμενης ευελιξίας και άλλων διατάξεων που ορίζονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ και στον δημοσιονομικό κανονισμό, προκειμένου να ενισχύσει τα βασικά προγράμματα της ΕΕ στον προϋπολογισμό του 2020, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προσέγγιση της κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ βάσει επιδόσεων·

2.  ζητεί, τα ειδικά προγράμματα για τη γεωργία να προωθούν, αφενός, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τις δίκαιες τιμές για την παραγωγή, και ένα σταθερό και αξιοπρεπές εισόδημα για τους γεωργούς και, αφετέρου, την ανακατανομή των ενισχύσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη κατανομή μεταξύ των χωρών, των τύπων παραγωγής και των παραγωγών, με την εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων και προς όφελος των κρατών μελών με τα μεγαλύτερα κενά στην παραγωγή, καθώς και με τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς·

3.  θεωρεί, συνεπώς, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το προσεχές έτος θα πρέπει να καθορίσει σαφείς πολιτικές προτεραιότητες και να επιτρέψει στην Ένωση να δημιουργήσει βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση, να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία και στις ικανότητες έρευνας για μελλοντικές λύσεις, να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, να εξασφαλίσει μια ασφαλή, προστατευμένη και ειρηνική Ευρώπη, να ενισχύσει τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, να βελτιώσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, και να ενισχύσει την Ένωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

4.  επισημαίνει ότι, το 2020, τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, η εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ, και ιδίως εκείνων που εκτελούνται υπό επιμερισμένη διαχείριση στους τομείς της συνοχής, της κοινής γεωργικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω ώστε να αντισταθμιστούν οι προηγούμενες καθυστερήσεις και να μπουν τα προγράμματα στην τελική τους φάση· αναμένει ότι αυτό θα αντικατοπτρίζεται σε σημαντική αύξηση των αξιώσεων πληρωμών και αναμένει, ως εκ τούτου, μια κορύφωση στο ετήσιο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών για το 2020· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληρωμές το 2020 και να αποτρέψει μια νέα κρίση πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 2021-2027, όπως συνέβη κατά την τρέχουσα περίοδο· υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου και διόρθωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ·

5.  επισημαίνει τη σημασία των αποκεντρωμένων οργανισμών όσον αφορά τη διασφάλιση της εφαρμογής των ενωσιακών νομοθετικών προτεραιοτήτων και, συνεπώς, την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως είναι οι στόχοι για την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διαχείριση των τρεχουσών μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών· αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2020 θα έχουν ως αποτέλεσμα την επαρκή επιχειρησιακή και διοικητική χρηματοδότηση των οργανισμών της ΕΕ, η οποία θα καταστήσει δυνατή την εκτέλεση των αυξανόμενων καθηκόντων τους και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το 2018 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και της λεγόμενης «ομάδας ανακατανομής»· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπή πόρων των οργανισμών στον προϋπολογισμό του 2020·

Καινοτομία και έρευνα για μελλοντικές λύσεις: υποστήριξη της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για την πρόβλεψη των αλλαγών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας

6.  υπογραμμίζει τη σημασία του γεγονότος ότι η Ευρώπη διεκδικεί ηγετική θέση σε βασικές τεχνολογίες σε τομείς όπως το διάστημα, η υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον, η γεωργία, η ασφάλεια και οι μεταφορές· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας θα συνεχίσουν να παρέχουν λύσεις για τις ανάγκες, τις προκλήσεις και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο της βασικής έρευνας· τονίζει ότι η μετάβαση από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» πρέπει να είναι ομαλή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα και την ακαδημαϊκή κοινότητα· εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική υποχρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων 2020» καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου, που έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται χαμηλό ποσοστό επιτυχίας για εξαιρετικές εφαρμογές· προτίθεται, συνεπώς, να διασφαλίσει τις μεγαλύτερες δυνατές ετήσιες πιστώσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους, αξιοποιώντας πλήρως τις υφιστάμενες διατάξεις ευελιξίας του κανονισμού για το ΠΔΠ και του δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

7.  επισημαίνει τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που προσφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και ζητεί να υπάρξει κατάλληλη συνεισφορά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι επενδύσεις σε ψηφιακές ικανότητες της ΕΕ όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια· τονίζει ότι το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά υψηλότερα κονδύλια στο ΠΔΠ 2021-2027 και, για τούτο, προτίθεται να αυξήσει τη χρηματοδότηση στον συγκεκριμένο τομέα στον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους·

8.  υπογραμμίζει την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) όσον αφορά την κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων στην ΕΕ με στόχο την επίτευξη ενός στόχου επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων EUR έως το 2020, μετά την παράταση της διάρκειάς του· επισημαίνει, ωστόσο, τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής του όσον αφορά την προσθετικότητα των επιλεγόμενων έργων· υπενθυμίζει ότι το ταμείο εγγυήσεων του ΕΤΣΕ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει μέσω ανακατανομών από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες πρέπει να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με νέα χρηματοδότηση·

9.  είναι απολύτως πεπεισμένο ότι η βελτίωση της δικαιοσύνης και η παροχή ίσων ευκαιριών εντός της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς αποτελούν προαπαιτούμενο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ένωσης· προτίθεται να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για προγράμματα όπως το COSME και οι μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET) που συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι βασικές κινητήριες δυνάμεις οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης· υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων, και τονίζει την ικανότητά τους για ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση·

Ασφάλεια, προστασία και ειρήνη για τους ευρωπαίους πολίτες

10.  θεωρεί ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η εσωτερική ασφάλεια με την υποστήριξη μιας ενισχυμένης Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και της Ευρωπόλ, μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς εσωτερικά σύνορα, και η εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αμοιβαίως επωφελείς· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι είναι σημαντικό να γίνουν σοβαρές επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της επιβολής του νόμου της ΕΕ και της δικαστικής αντιμετώπισης των διασυνοριακών εγκληματικών απειλών και την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, με ενισχυμένη στήριξη της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· θεωρεί ότι είναι υποχρέωση να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση προσωπικού για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και των συνόρων, δεδομένου ότι το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης είναι ανεπαρκές ενόψει της σημαντικής αύξησης των ευθυνών τους, της σημασίας της μεταξύ τους συνεργασίας, της ανάγκης για τεχνολογικές καινοτομίες και προσαρμογή, καθώς και του ζωτικού ρόλου τους στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών·

11.  τονίζει παράλληλα την ανθρωπιστική ευθύνη της ΕΕ στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πρακτικών ασύλου στα κράτη μέλη· θεωρεί υποχρέωση να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση προσωπικού για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την ορθή επιτέλεση του ρόλου τους·

12.  χαιρετίζει τη δέσμευση των κρατών μελών για ένα ανανεωμένο θεματολόγιο άμυνας της ΕΕ, και τη βούλησή τους για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας· τονίζει τη σημασία της θέσπισης του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως ενός πρώτου σταδίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· ζητεί την περαιτέρω αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ένωσης, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από νέες πιστώσεις, προκειμένου να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

13.  τάσσεται ένθερμα υπέρ της ενίσχυσης των προσπαθειών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών για την ασφάλεια, όπως η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, καθώς και υπέρ της βελτίωσης του συντονισμού των προγραμμάτων αυτών σε επίπεδο ΕΕ·

14.  τονίζει ότι η κυβερνοασφάλεια έχει ζωτική σημασία, τόσο για την ευημερία και την ασφάλεια της Ένωσης όσο και για την ιδιωτικότητα των πολιτών της, ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, το κυβερνοέγκλημα και η χειραγώγηση απειλούν τις ανοικτές κοινωνίες, και ότι η οικονομική κατασκοπεία εμποδίζει τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι, προκειμένου να δοθούν σε όλους τους σχετικούς οργανισμούς επαρκή κονδύλια για τα επιχειρησιακά και διοικητικά καθήκοντά τους όσον αφορά τη συμβολή στην ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, στην οικοδόμηση ισχυρής κυβερνοανθεκτικότητας και στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού της ΕΕ για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και της Ευρωπόλ·

15.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημαντική συμβολή της Ένωσης στην ειρήνη και τη συμφιλίωση στη νήσο της Ιρλανδίας, ιδίως μέσω της στήριξής της για τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και της χρηματοδότησης των προγραμμάτων PEACE και INTERREG· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για τα προγράμματα αυτά μετά το Brexit·

16.  πιστεύει, σε σχέση με το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2018 για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων(6), ότι η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό και την αποκάλυψη της παραπληροφόρησης, και κάθε άλλου είδους ξένης παρέμβασης αποτελεί προτεραιότητα για τη διασφάλιση δίκαιων και δημοκρατικών εκλογών, ιδίως κατά το έτος των ευρωεκλογών· ζητεί πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για την ενίσχυση της συστηματικής χρήσης των εργαλείων στρατηγικής επικοινωνίας, ώστε να καταστεί δυνατή μια ισχυρή και συντονισμένη απόκριση της ΕΕ· τάσσεται υπέρ των κατευθυντηρίων γραμμών τις οποίες θέσπισε η Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ για την αντιμετώπιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη στόχευση των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν είναι αρκετοί οι ευρωπαίοι πολίτες που έχουν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται γι’ αυτούς και τους παρέχει σημαντικά οφέλη· ζητεί να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι προκειμένου η Επιτροπή να επενδύσει σε εργαλεία όπως οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου «Τι κάνει η Ευρώπη για μένα» και «Citizens’ App», για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το έργο της Ένωσης και την προβολή των προσπαθειών που καταβάλλονται για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του λόγου· θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να διαδοθούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο·

18.  επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποσκοπούν στη διασφάλιση του εφοδιασμού των Ευρωπαίων πολιτών με ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας γεωργικής αγοράς, της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών για πολλά έτη και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές αυτές συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και τη σταθερότητα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες αστάθειες στις αγορές και να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία και την αλιεία μικρής κλίμακας·

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας κατανόησης

19.  ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης του προγράμματος Erasmus+, κύριου προγράμματος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τη νεολαία και για τον αθλητισμό στην Ευρώπη, και στο πλαίσιο αυτό να ληφθεί επίσης υπόψη η εξωτερική του διάσταση· υπογραμμίζει ότι χρειάζονται επαρκείς πόροι για τον «εκδημοκρατισμό» του προγράμματος ώστε να καταστεί η χρηματοδότηση που προσφέρει προσιτή σε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα και να προωθηθεί η κατάρτιση του ευρωπαϊκού πλαισίου για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας ως μέσο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε να τριπλασιασθεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα αυτό στο επόμενο ΠΔΠ· ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης, μαθητείας, πολιτισμού και έρευνας·

20.  υπενθυμίζει ότι σε μια εποχή κατά την οποία το ευρωπαϊκό εγχείρημα αμφισβητείται, έχει καίρια σημασία να ανανεωθεί η ισχυρή δέσμευση στην Ευρώπη μέσω του πολιτισμού, της γνώσης, της δημιουργίας και της καινοτομίας· θεωρεί, επομένως, ότι τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και Media θα πρέπει να λάβουν στήριξη στο κατάλληλο επίπεδο·

21.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων απαιτεί σημαντικές πρόσθετες χρηματοδοτικές προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον θετικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, η οποία είχε υποστηρίξει περίπου 1,7 εκατομμύρια νέους έως το τέλος του 2017· επικροτεί το γεγονός ότι, κατόπιν πιεστικού αιτήματος του Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό του 2019 ήταν να ανέλθουν οι πιστώσεις της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στο συνολικό ποσό των 350 εκατομμυρίων ευρώ για το 2019· αναμένει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του 2020 θα επιδείξει μεγάλη φιλοδοξία για το πρόγραμμα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) στο προσεχές ΠΔΠ· υπογραμμίζει την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος αυτού και να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητά του, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στις εθνικές πολιτικές για την απασχόληση·

22.  πιστεύει ότι η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει σε βιώσιμες λύσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, για την καλύτερη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, και για τη μακροπρόθεσμη διαρθρωτική δημογραφική αλλαγή· τονίζει ότι χρειάζονται οικονομικοί πόροι για σχετικά ενωσιακά προγράμματα που θα παρέχουν επαρκή υποστήριξη στους ηλικιωμένους στην Ευρώπη όσον αφορά την πρόσβαση στην κινητικότητα, την υγειονομική περίθαλψη και τις δημόσιες υπηρεσίες·

23.  υπενθυμίζει την ανάγκη για αλληλεγγύη και επιμερισμό ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, και καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιούν το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) μέσω εθνικών προγραμμάτων· ζητεί την εγγραφή επαρκών πιστώσεων για το ταμείο αυτό το 2020, προκειμένου να υποστηριχθούν η υποδοχή αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, οι ουσιαστικές στρατηγικές επιστροφής, τα προγράμματα επανεγκατάστασης, οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης και η προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών· θεωρεί ότι η στήριξη των πόλεων και των δήμων στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου πρέπει να ενισχυθεί·

24.  υπενθυμίζει ότι η μακροπρόθεσμη λύση στο σημερινό φαινόμενο της μετανάστευσης έγκειται στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι μεταναστευτικές ροές· ζητεί να διατεθούν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και στον Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για τη στήριξη αυτής της προτεραιότητας και να προωθηθεί η περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων και αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων, π.χ. με τις αφρικανικές χώρες· στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνει την ανάγκη να διατίθεται επαρκής και συνεχής οικονομική ενίσχυση στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)· ζητεί αυξημένη οικονομική και οργανωτική υποστήριξη για προγράμματα που συμβάλλουν στις ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων, η στήριξη των ΜΜΕ, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, καθώς και για πολιτικές για το καθαρό νερό, την επεξεργασία των λυμάτων και τη διάθεση των αποβλήτων·

25.  πιστεύει ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι απαράδεκτες και ασυμβίβαστες με τις αξίες της ΕΕ· επισημαίνει ότι το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Daphne και άλλων ταμείων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι ανησυχητικά χαμηλό, και προτίθεται να μεριμνήσει για την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος· επιπλέον, θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων, και ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας των φύλων στις σχετικές πολιτικές και στα προγράμματα δαπανών της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν ένα πλαίσιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

26.  επαναλαμβάνει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας όσον αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες και την υποστήριξη ειρηνευτικών διαδικασιών, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τη βιώσιμη διασυνοριακή συνεργασία· επισημαίνει ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων έχουν καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση της περιοχής και την προενταξιακή διαδικασία των χωρών αυτών· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση από την Ένωση πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών να συνεχίσουν τις απαραίτητες νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως με την ενίσχυση της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και τη στήριξη της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών και της εφαρμογής του κράτους δικαίου·

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής

27.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2020 πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να καλυφθεί η υπάρχουσα υστέρηση και να τιμηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ένωσης να πρωτοστατήσει στη μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Ένωση υπολείπεται των κλιματικών της στόχων, ιδίως όσον αφορά την διάθεση του 20 % των δαπανών της Ένωσης για δαπάνες που συνδέονται με το κλίμα κατά την περίοδο 2014-2020· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτείται σημαντική αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με το κλίμα, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και της συμφωνίας του Παρισιού· πιστεύει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος σε όλους τους τομείς της πολιτικής της Ένωσης θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και να βελτιστοποιηθεί, και να καθιερωθεί, όπου είναι σκόπιμο, δοκιμή ανθεκτικότητας έναντι του κλίματος και βιωσιμότητας· ζητεί να αυξηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για όλα τα συναφή προγράμματα της Ένωσης τα οποία υποστηρίζουν έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που συμβάλλουν στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια και την αποδοτική χρήση των πόρων, στην προώθηση μιας βιώσιμης πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και στη διατήρηση της φύσης, με έμφαση στη βιοποικιλότητα, στους οικοτόπους και στα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση·

28.  τονίζει ότι, για μια συνεκτική και αποτελεσματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ θα πρέπει να θέτει ως προϋπόθεση στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες την κύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει εν προκειμένω το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος(7) και το αίτημά του προς την Επιτροπή, για μια συνολική αξιολόγηση της συνέπειας των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλλει προσωρινή αναστολή των δεσμεύσεων ελευθέρωσης του εμπορίου για τους εταίρους που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις αυτές·

Εκκρεμότητες για τη διαδικασία του 2020

29.  αναμένει ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση τον Μάρτιο του 2019 δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2020, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλει στον προϋπολογισμό και θα συμμετάσχει στην εκτέλεσή του· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να αξιολογήσει και να προετοιμάσει όλα τα πιθανά σενάρια για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης και να μεριμνήσει για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης στο οποίο θα καθορίζονται σαφείς δεσμεύσεις και μηχανισμοί για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ σε περίπτωση μη συνεισφοράς ή συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020·

30.  υπενθυμίζει ότι, σε συνέχεια της κοινής δήλωσης Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση του τομέα 1α μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, που εκδόθηκε στα κοινά συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό του 2019, η Επιτροπή θα υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό που θα αυξήσει τα επίπεδα πιστώσεων για τα προγράμματα Erasmus+ και H2020 μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική προσαρμογή του ΠΔΠ για το 2020 την άνοιξη του 2019, προκειμένου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να το επεξεργαστούν σύντομα·

31.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού επιτρέπει τη διάθεση ποσών που έχουν αποδεσμευτεί ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης αντίστοιχων ερευνητικών έργων, ώστε να διατεθούν εκ νέου για ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, και δεν ορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις στην εκτέλεσή τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ειδική έκθεση σχετικά με τα ποσά που αποδεσμεύθηκαν για ερευνητικά προγράμματα, και να παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο άρθρο· ζητεί από την Προεδρία του Συμβουλίου να διευκρινίσει εάν το εν λόγω άρθρο είναι πλέον πλήρως κατανοητό από όλα τα κράτη μέλη· ζητεί, σε κάθε περίπτωση, αυτή η διάταξη και η αντίστοιχη διαδικασία να ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2020, αρχής γενομένης ήδη με την ένταξή της στο σχέδιο προϋπολογισμού·

32.  φρονεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, να εκπληρώνει τον πολιτικό του ρόλο και να υποβάλλει προτάσεις για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα εκφράζουν το πολιτικό του όραμα για το μέλλον· δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με καθεμία από τις επιτροπές του, ώστε να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικής βούλησης και τεχνικής σκοπιμότητας, όπως αξιολογείται από την Επιτροπή·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(5) ΕΕ L 67 της 7.3.2019.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0433.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0280.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου