Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2614(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0171/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2019 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0211

Приети текстове
PDF 135kWORD 54k
Четвъртък, 14 март 2019 г. - Страсбург
Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС (2019/2614(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 11 февруари 2019 г. за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ),

—  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента,

—  като взе предвид Протокол № 4 за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.2 от него,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0144/2019),

—  като взе предвид факта, че на 19 февруари 2019 г. Съветът на надзорниците на Европейския банков орган избра г-н Хосе Мануел Кампа за председател на Европейския банков орган,

—  като взе предвид член 48, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(1),

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0146/2019),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 30 януари 2019 г. за назначаването на Себастиано Лавайола за член на Единния съвет за преструктуриране,

—  като взе предвид член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(2),

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0148/2019),

—  като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Комисията и до действащия председател на Съвета на ЕС от председателя на Европейския парламент на 5 март 2019 г.,

—  като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Комисията от председателя на Европейския парламент на 5 март 2019 г., и отговора на председателя на Комисията от 11 март 2019 г.,

—  като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Съвета от председателя на Европейския парламент на 23 март 2018 г.,

—  като взе предвид писмото, изпратено до председателя на Еврогрупата от председателя на комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент на 8 март 2018 г.,

—  като взе предвид индекса за равенството между половете за 2017 г., изготвен от Европейския институт за равенство между половете (EIGE),

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 и член 228а от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че член 8 от ДФЕС определя интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип, а член 2 от ДЕС определя принципа на равенство между половете като ценност на Съюза;

Б.  като има предвид, че равният достъп до възможности и недискриминацията са неразделна част от ценностите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че на 7 март 2011 г. Съветът прие Европейския пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г.;

Г.  като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че жените продължават да бъдат по-слабо представени на ръководни длъжности в областта на банковите и финансовите услуги; като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да приложат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

Д.  като има предвид, че председателите на комисията по икономически и парични въпроси, от името на политическите групи, са информирали многократно през годините председателите на Съвета, Еврогрупата и Комисията и действащите председатели на Съвета на ЕС относно недостатъчната представеност на двата пола в Европейската централна банка (ЕЦБ), както и в други икономически, финансови и парични институции на ЕС;

Е.  като има предвид, че индексът за равенството между половете за 2017 г., изготвен от EIGE, показва, че процесът на вземане на икономически решения продължава да бъде областта, в която ЕС отбелязва най-ниско равнище по отношение на равенството между половете и представителството на жените;

Ж.  като има предвид, че едва един от шестимата членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ е жена; като има предвид, че едва двама от 25-те членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ са жени;

З.  като има предвид, че председателите на Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) са мъже;

И.  като има предвид, че председателят на единния надзорен механизъм беше заменена наскоро от мъж, в резултат на което Единният съвет за преструктуриране остана единственият орган на ЕС в по-широката сфера на финансовите и икономическите институции на ЕС, който се председателства от жена;

Й.  като има предвид, че въпреки многобройните искания, отправени от Парламента до Съвета, за преодоляване на липсата на баланс между половете в рамките на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, Съветът не приема сериозно това искане;

К.  като има предвид, че въпреки многобройните призиви, отправяни от Парламента във връзка с предходните кандидатури, за зачитане на баланса между половете при представянето на списъка с кандидати, всички кандидати за председател на ЕБО са мъже;

Л.  като има предвид, че въпреки че процедурите за избор на председател, заместник-председател и членове на Единния съвет за преструктуриране досега са били съобразени с принципа на баланс между половете като цяло, в този случай представеният на Парламента списък с подбрани кандидати се състои само от мъже, въпреки задълженията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

М.  като има предвид, че макар да не може да се изключи възможността в отделна процедура за подбор въз основа на индивидуални заявления да няма квалифицирани кандидати от двата пола, общият принцип за баланс между половете следва да бъде спазван при определянето на състава на съветите на ЕЦБ и на надзорните органи;

Н.  като има предвид, че всички настоящи кандидати за длъжностите главен икономист на ЕЦБ, председател на ЕБО и член на ЕСП бяха оценени от комисията по икономически и парични въпроси на Парламента като опитни и квалифицирани и бяха подкрепени от значителни мнозинства с тайно гласуване;

О.  като има предвид, че постигането на равенство между половете не е проблем на жените, а въпрос, който следва да ангажира обществото като цяло;

1.  подчертава, че балансът между половете в състава на съвети и на правителства гарантира по-широка компетентност и по-широки перспективи и че липсата на баланс между половете поражда риск институциите да пропуснат потенциални отлични кандидати;

2.  изразява съжаление, че до момента Комисията и по-голямата част от правителствата в ЕС не поощряват по-добър баланс между половете в институциите и органите на ЕС, по-специално по отношение на назначенията на високо равнище в областта на икономическите, финансовите и паричните въпроси; очаква държавите членки и институциите на ЕС бързо да подобрят баланса между половете на висши ръководни длъжности;

3.  призовава правителствата на държавите членки, Европейския съвет, Съвета, Еврогрупата и Комисията да работят активно за постигане на баланс между половете в своите предстоящи предложения за списъци с подбрани кандидати и назначения, като се стремят да включват най-малко една жена и един мъж във всяка процедура за номиниране;

4.  подчертава, че в бъдеще Парламентът се ангажира да не взема предвид списъци с кандидати, в които принципът на баланс между половете не е бил спазен, наред с изискванията относно квалификациите и опита в процеса на подбор;

5.  предлага в бъдещия план за действие на Парламента относно равенството между половете, предвиден в член 228а от неговия правилник, да бъде въведено изискването да не се одобряват назначения в съвети и други органи на агенции на ЕС, ако списъкът с подбраните кандидати, предложен от съответната институция или съответния орган, не е съобразен с баланса между половете;

6.  признава, че самият Парламент не е постигнал тези стандарти и се ангажира да подобри собствените си резултати в насърчаването на баланса между половете в областта на икономическите и паричните въпроси;

7.  признава, че за да се постигне баланс между половете на изпълнително равнище в институциите и органите на Съюза, са необходими квалифицирани кандидати от държавите членки; поради това призовава държавите членки да предприемат конкретни стъпки за подобряване на баланса между половете в националните институции и по този начин да подготвят почвата за качествени кандидати – както мъже, така и жени — за водещите позиции на ЕС в областта на банковите и финансовите услуги;

8.  призовава Комисията и Съвета да увеличат прозрачността на процедурите по подбор и назначаване за изпълнителни директори на агенциите на ЕС, като публикуват списък с кандидатите и подбраните кандидати, както и причините за подбора на последните, за да се създаде възможност за обществен контрол на откритостта, конкурентността и чувствителността към аспектите на пола на тези процеси;

9.  призовава за по-тясно сътрудничество между институциите на ЕС, за да се гарантира ефективността на тези мерки;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите членки, на Европейската централна банка, на Единния надзорен механизъм, на Единния съвет за преструктуриране, на Европейския банков орган, на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, на Европейския орган за ценни книжа и пазари и на националните компетентни органи на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(2) ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 27 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност