Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2614(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0171/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2019 - 11.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0211

Přijaté texty
PDF 139kWORD 46k
Čtvrtek, 14. března 2019 - Štrasburk
Genderová vyváženost v nominacích v ekonomické a měnové oblasti na úrovni EU
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU (2019/2614(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na strategický závazek Komise ohledně rovnosti žen a mužů na období let 2016–2019,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 11. února 2019 ohledně jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec SFEU, podle kterého Evropská rada konzultovala s Parlamentem,

–  s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 11.2 uvedeného protokolu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0144/2019),

–  s ohledem na skutečnost, že rada orgánů dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví vybrala dne 19. února 2019 za předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví Josého Manuela Campu,

–  s ohledem na čl. 48 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES(1),

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0146/2019),

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 30. ledna 2019 na jmenování Sebastiana Lavioly členem Jednotného výboru pro řešení krizí,

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(2),

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0148/2019),

–  s ohledem na dopisy, které předsedovi Komise a úřadujícímu předsedovi Rady Evropské unie zaslal dne 5. března 2019 předseda Evropského parlamentu,

–  s ohledem na dopis, který dne 5. března 2019 zaslal předseda Evropského parlamentu předsedovi Komise a na odpověď předsedy Komise ze dne 11. března 2019,

–  s ohledem na dopis, který dne 23. března 2018 zaslal předseda Evropského parlamentu předsedovi Rady,

–  s ohledem na dopis, který dne 8. března 2018 zaslal předseda Hospodářského a měnového výboru předsedovi Euroskupiny,

–  s ohledem na index rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) za rok 2017,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 a článek 228a jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 8 SFEU stanoví začleňování hlediska rovnosti žen a mužů jako horizontální zásadu a článek 2 SEU stanoví zásadu rovnosti žen a mužů jako jednu z hodnot Unie;

B.  vzhledem k tomu, že rovný přístup k příležitostem a zákaz diskriminace jsou nedílnou součástí hodnot Evropské unie;

C.  vzhledem k tomu, že Rada dne 7. března 2011 přijala Evropský pakt pro rovnost žen a mužů na období 2011–2020;

D.  vzhledem k tomu, že Parlament vyjadřuje politování nad skutečností, že ženy jsou i nadále nedostatečně zastoupeny ve výkonných funkcích v oblasti bankovních a finančních služeb; vzhledem k tomu, že všechny unijní i vnitrostátní orgány a instituce by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

E.  vzhledem k tomu, že předsedové Hospodářského a měnového výboru již při mnoha příležitostech v průběhu let jménem politických skupin informovali předsedy Rady, Euroskupiny a Komise o nedostatečné genderové rozmanitosti v Evropské centrální bance (ECB), ale také v dalších ekonomických, finančních a měnových orgánech EU;

F.  vzhledem k tomu, že index rovnosti žen a mužů EIGE za rok 2017 poukázal na to, že rozhodovací proces v hospodářské oblasti zůstává nadále oblastí EU s nejnižšími ukazateli genderové rovnosti a zastoupení žen;

G.  vzhledem k tomu, že mezi šesti členy Výkonné rady ECB je jen jedna žena; vzhledem k tomu, že mezi 25 členy Rady guvernérů ECB jsou jenom dvě ženy;

H.  vzhledem k tomu, že předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) jsou muži;

I.  vzhledem k tomu, že novým předsedou jednotného mechanismu dohledu se stal muž, takže Jednotný výbor pro řešení krizí je nyní jedinou institucí EU ve finanční a ekonomické oblasti, které předsedá žena;

J.  vzhledem k tomu, že i když Parlament Radu opakovaně žádal, aby se znovu zabývala nedostatečně vyváženým zastoupením žen a mužů ve Výkonné radě ECB, Rada tento požadavek nebrala vážně;

K.  vzhledem k tomu, že navzdory četným žádostem o genderovou vyváženost při předkládání seznamů kandidátů, jež Evropský parlament vyslovil v souvislosti s předchozími nominacemi, byli všichni kandidáti na předsedu Evropského orgánu pro bankovnictví muži;

L.  vzhledem k tomu, že zatímco výběrová řízení na předsedu, místopředsedu a členy Jednotného výboru pro řešení krizí dosud obecně zohledňovala zásadu vyváženého zastoupení žen a mužů, v tomto případě byl užší seznamu kandidátů předložený Parlamentu složen pouze z mužů, v rozporu s čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

M.  vzhledem k tomu, že ačkoli nelze vyloučit možnost, že v rámci jednoho výběrového řízení na základě individuálních žádostí nejsou kvalifikovaní kandidáti obou pohlaví, musí být za účelem složení rad ECB a orgánů dohledu respektována obecná zásada genderové vyváženosti;

N.  vzhledem k tomu, že stávající uchazeče na pozici hlavního ekonoma ECB, předsedy EBA a člena Jednotného výboru pro řešení krizí shledal Hospodářský a měnový výbor Parlamentu zkušenými a kvalifikovanými a podpořil je podstatnou většinou v tajném hlasování;

O.  vzhledem k tomu, že dosažení rovnosti žen a mužů není záležitostí žen, ale musí zahrnovat společnost jako celek;

1.  zdůrazňuje, že genderová vyváženost ve správních radách a vládách zajišťuje širší kompetence a perspektivu a že nedostatečná genderová vyváženost znamená, že příslušným orgánům hrozí riziko, že budou odmítnuti potenciálně vynikající kandidáti;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise a velká většina vlád EU dosud příliš neprosazovala větší genderovou vyváženost v orgánech a institucích EU, zejména pokud jde o nominace na nejvyšší úrovni v ekonomických, finančních a měnových záležitostech; očekává, že členské státy a orgány EU urychleně zvýší genderovou vyváženost na nejvyšších pozicích;

3.  vyzývá vlády členských států, Evropskou radu, Radu, Euroskupinu a Komisi, aby aktivně usilovaly v příštích návrzích užších seznamů a jmenování kandidátů do všech orgánů a institucí EU o genderovou vyváženost a zařadily alespoň jednu kandidátku a jednoho kandidáta pro každý postup jmenování;

4.  zdůrazňuje, že v budoucnosti se Parlament zavazuje nebrat při výběrových řízeních v potaz seznamy kandidátů, u nichž nebude spolu s požadavky na kvalifikaci a praxi dodržena genderová vyváženost;

5.  navrhuje, aby byl v budoucím akčním plánu Parlamentu pro rovnost žen a mužů v souladu s článkem 228a jednacího řádu zaveden požadavek neschválit jmenování do správních rad a jiných orgánů agentur EU, pokud v užším seznamu kandidátů navržených dotyčným orgánem nebo institucí není respektována genderová vyváženost;

6.  uznává, že samotný Parlament tyto normy nedodržuje, a zavazuje se, že zlepší své výsledky, pokud jde o podporu genderové vyváženosti v oblasti hospodářských a měnových záležitostí;

7.  uznává, že pro genderovou vyváženost na výkonné úrovni v orgánech a institucích Unie je zapotřebí kvalifikovaných kandidátů z členských států; žádá proto členské státy, aby přijaly konkrétní opatření ke zlepšení genderové vyváženosti ve vnitrostátních orgánech, a připravily tak podmínky pro kvalitní kandidáty i kandidátky na vrcholné funkce na úrovni EU v oblasti bankovních a finančních služeb;

8.  vyzývá Komisi a Radu, aby zvýšily transparentnost postupů náboru a jmenování výkonných ředitelů agentur EU tím, že zveřejní seznam žadatelů a kandidátů v užším výběru a důvody pro jejich užší výběr s cílem umožnit veřejnou kontrolu otevřenosti, konkurenceschopnosti a genderové citlivosti těchto procesů;

9.  vyzývá k užší spolupráci mezi orgány EU na zajištění účinnosti těchto opatření;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi, vládám členských států, Evropské centrální bance, jednotnému mechanismu dohledu, Jednotnému výboru pro řešení krizí, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a příslušným vnitrostátním orgánům členských států.

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Poslední aktualizace: 27. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí