Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2614(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0171/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0211

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 132kWORD 53k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα (2019/2614(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ισότητας των φύλων 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.2,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0144/2019),

–  έχοντας υπόψη την επιλογή, από το συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, στις 19 Φεβρουαρίου 2019, του José Manuel Campa ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0146/2019),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2019, για τον διορισμό του Sebastiano Laviola ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0148/2019),

–  έχοντας υπόψη τις από 5ης Μαρτίου 2019 επιστολές του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και προς τον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 5ης Μαρτίου 2019 επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και την από 11ης Μαρτίου 2019 απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την από 23ης Μαρτίου 2018 επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την από 8ης Μαρτίου 2018 επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τον πρόεδρο της Ευρωομάδας,

–  έχοντας υπόψη τον δείκτη ισότητας των φύλων, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), για το 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 και το άρθρο 228α του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 ΣΛΕΕ ορίζει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου ως οριζόντια αρχή, και ότι το άρθρο 2 ΣΕΕ ορίζει την αρχή της ισότητας των φύλων ως αξία της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν αναπόσπαστες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδοκιμασία του Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόεδροι της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, έχουν επανειλημμένα κατά την πάροδο των ετών ενημερώσει τους Προέδρους του Συμβουλίου, της Ευρωομάδας και της Επιτροπής και τους ασκούντες την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στην ΕΚΤ, όπως και στα άλλα οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και νομισματικά ιδρύματα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ισότητας των φύλων για το 2017, ο οποίος καταρτίστηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), τόνισε ότι η λήψη οικονομικών αποφάσεων εξακολουθεί να είναι ο τομέας στον οποίο η ΕΕ σημειώνει τις χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την εκπροσώπηση των γυναικών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανάμεσα στα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, υπάρχει μόνο μία γυναίκα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο δύο από τα 25 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ είναι γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) είναι άνδρες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναίκα που κατείχε την προεδρία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού μόλις αντικαταστάθηκε από άνδρα, με αποτέλεσμα το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης να είναι ο μοναδικός οργανισμός της ΕΕ, στο ευρύτερο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών οργάνων της ΕΕ, με γυναίκα πρόεδρο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα πολυάριθμα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για αντιμετώπιση της ανισορροπίας στην εκπροσώπηση των φύλων εντός της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με τους προηγούμενους διορισμούς για τήρηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή καταλόγου υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΑΤ ήταν άνδρες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ κατά τις διαδικασίες επιλογής του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης έχει μέχρι στιγμής ληφθεί υπόψη η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, στην περίπτωση αυτήν ο κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο περιλάμβανε μόνο άνδρες, παρά τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας επιλογής που βασίζεται σε μεμονωμένες αιτήσεις να μην υπάρχουν κατάλληλα καταρτισμένοι υποψήφιοι και από τα δύο φύλα, θα πρέπει να τηρείται η γενική αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων όσον αφορά τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων της ΕΚΤ και των εποπτικών αρχών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι σημερινοί υποψήφιοι για τις θέσεις του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, του προέδρου της ΕΑΤ και του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) θεωρήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου έμπειροι και καταρτισμένοι και εγκρίθηκαν με σημαντικές πλειοψηφίες στο πλαίσιο μυστικών ψηφοφοριών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη ισότητας των φύλων δεν αποτελεί ζήτημα των γυναικών, αλλά ζήτημα που θα πρέπει να αφορά ολόκληρη την κοινωνία·

1.  τονίζει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και στις κυβερνήσεις διασφαλίζει την ύπαρξη ευρύτερων δεξιοτήτων και προοπτικών, και ότι η έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων ενέχει για τα θεσμικά όργανα τον κίνδυνο απώλειας δυνάμει άριστων υποψηφίων·

2.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και η πλειονότητα των κυβερνήσεων της ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει να προωθήσουν μια περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους διορισμούς σε υψηλόβαθμες θέσεις του οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και νομισματικού τομέα· αναμένει από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να βελτιώσουν τάχιστα την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε υψηλόβαθμες θέσεις·

3.  καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα και την Επιτροπή να επιδιώξουν ενεργά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις προσεχείς προτάσεις τους όσον αφορά τους καταλόγους επικρατέστερων υποψηφίων και τους διορισμούς, μεριμνώντας ώστε να συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον μία γυναίκα και έναν άνδρα υποψήφιο για κάθε διαδικασία διορισμού·

4.  υπογραμμίζει ότι, στο μέλλον, το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να μην λαμβάνει υπόψη του καταλόγους υποψηφίων στους οποίους δεν έχει τηρηθεί η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων παράλληλα με τις απαιτήσεις που αφορούν τα προσόντα και την πείρα κατά τη διαδικασία επιλογής·

5.  προτείνει να εισαχθεί απαίτηση στο μελλοντικό σχέδιο δράσης του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 228α του Κανονισμού του, να μην εγκρίνει διορισμούς σε διοικητικά συμβούλια και άλλα όργανα των οργανισμών της ΕΕ, εάν ο κατάλογος των υποψηφίων που προτείνει το εν λόγω όργανο ή οργανισμός δεν τηρεί την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

6.  αναγνωρίζει ότι και το ίδιο το Κοινοβούλιο δεν έχει ανταποκριθεί στα πρότυπα αυτά και δεσμεύεται να βελτιώσει τις επιδόσεις του όσον αφορά την προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στον οικονομικό και νομισματικό τομέα·

7.  αναγνωρίζει ότι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε εκτελεστικό επίπεδο στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης απαιτεί υποψηφίους από τα κράτη μέλη οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στα εθνικά θεσμικά όργανα και, κατ’ επέκταση, να προετοιμάσουν το έδαφος τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες υποψηφίους υψηλής ποιότητας για τα ανώτατα αξιώματα της ΕΕ στον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και διορισμού εκτελεστικών διευθυντών σε οργανισμούς της ΕΕ, δημοσιεύοντας τον κατάλογο υποψηφίων και επικρατέστερων υποψηφίων, καθώς και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκαν επικρατέστεροι, ώστε να είναι δυνατός ο δημόσιος έλεγχος σχετικά με το κατά πόσον οι διαδικασίες αυτές είναι ανοικτές, ανταγωνιστικές και συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου·

9.  ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, και στις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(2) ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου