Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2614(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0171/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2019 - 11.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0211

Hyväksytyt tekstit
PDF 118kWORD 41k
Torstai 14. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
Sukupuolten tasa-arvo nimettäessä henkilöitä talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. maaliskuuta 2019 sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin (2019/2614(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

–  ottaa huomioon komission strategisen toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi (2016–2019),

–  ottaa huomioon 11. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan jäsenen nimittämisestä,

–  ottaa huomioon SEUT:n 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 ja erityisesti sen 11.2 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0144/2019),

–  ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen hallintoneuvosto nimitti 19. helmikuuta 2019 José Manuel Campan viranomaisen puheenjohtajaksi,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(1) 48 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0146/2019),

–  ottaa huomioon 30. tammikuuta 2019 annetun komission ehdotuksen Sebastiano Laviolan nimittämiseksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäseneksi,

–  ottaa huomioon yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014(2) 56 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0148/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen komission puheenjohtajalle sekä EU:n neuvoston puheenjohtajalle 5. maaliskuuta 2019 lähettämät kirjeet,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen komission puheenjohtajalle 5. maaliskuuta 2019 lähettämän kirjeen sekä komission puheenjohtajan 11. maaliskuuta 2019 antaman vastauksen,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen neuvoston puheenjohtajalle 23. maaliskuuta 2018 lähettämän kirjeen,

–  ottaa huomioon parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajan euroryhmän puheenjohtajalle 8. maaliskuuta 2018 lähettämän kirjeen,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) vuoden 2017 tasa-arvoindeksin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan sekä 228 a artiklan,

A.  ottaa huomioon, että SEUT:n 8 artiklassa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen vahvistetaan horisontaaliseksi periaatteeksi ja että SEU:n 2 artiklassa sukupuolten tasa-arvo asetetaan yhdeksi unionin arvoksi;

B.  toteaa, että yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja;

C.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 7. maaliskuuta 2011 Euroopan tasa-arvosopimuksen vuosiksi 2011–2020;

D.  toteaa, että naiset ovat edelleen aliedustettuina pankki- ja rahoituspalvelualan johtotehtävissä, mitä parlamentti pitää valitettavana; katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

E.  toteaa, että sen talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajat ovat poliittisten ryhmien puolesta viime vuosina useaan otteeseen kiinnittäneet neuvoston, euroryhmän ja komission puheenjohtajien sekä EU:n neuvoston puheenjohtajien huomion sukupuolten epätasapainoiseen edustukseen niin Euroopan keskuspankissa (EKP) kuin EU:n muissakin talous-, rahoitus- tai rahapolitiikan alan elimissä;

F.  toteaa, että EIGEn vuoden 2017 tasa-arvoindeksissä todettiin, että taloudellinen päätöksenteko on edelleen se ala, jossa EU saa alhaisimmat pisteet tasa-arvosta ja naisten edustuksesta;

G.  ottaa huomioon, että EKP:n johtokunnan kuudesta jäsenestä vain yksi on nainen; ottaa huomioon, että EKP:n neuvoston 25 jäsenestä vain kaksi on naisia;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan pankkiviranomaisen (EPV), Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) puheenjohtajat ovat miehiä;

I.  ottaa huomioon, että yhteisen valvontamekanismin puheenjohtajaksi on juuri nimitetty mies, mikä tarkoittaa, että yhteinen kriisinratkaisuneuvosto on talous- ja rahoitusalan EU-elinten laajassa joukossa ainoa, jonka puheenjohtaja on nainen;

J.  toteaa, että vaikka parlamentti on useaan kertaan pyytänyt neuvostoa korjaamaan sukupuolten välisen tasapainon puutteen EKP:n johtokunnassa, neuvosto ei ole valitettavasti ottanut tätä pyyntöä vakavasti;

K.  ottaa huomioon, että vaikka parlamentti on aiempien nimitysten yhteydessä useaan otteeseen kehottanut noudattamaan sukupuolten välistä tasapainoa ehdokasluetteloita esitettäessä, kaikki ehdokkaat EPV:n puheenjohtajan tehtävään olivat miehiä;

L.  ottaa huomioon, että vaikka tähän mennessä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintamenettelyissä on yleisesti ottaen otettu huomioon sukupuolten tasapuolista edustusta koskeva periaate, tässä tapauksessa parlamentille esitelty esivalintaluettelo koostui yksinomaan miehistä asetuksen (EU) N:o 806/2014 56 artiklan 4 kohdassa asetetuista velvoitteista huolimatta;

M.  katsoo, että vaikka henkilökohtaisiin hakemuksiin perustuvassa yksittäisessä valintamenettelyssä ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että päteviä henkilöitä ei ole ehdolla kummastakin sukupuolesta, EKP:n ja valvontaviranomaisten johtokuntien kokoonpanossa on noudatettava sukupuolten tasapuolista edustusta koskevaa yleistä kriteeriä;

N.  ottaa huomioon, että nykyiset ehdokkaat EKP:n pääekonomistin, EPV:n puheenjohtajan ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen tehtäviin ovat parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan mukaan kokeneita ja päteviä ja että salaisissa äänestyksissä heidän nimittämistään on kannatettu merkittävillä äänten enemmistöillä;

O.  katsoo, että sukupuolten tasa-arvoon pyrkiminen ei ole vain naisten asia vaan koko yhteiskunnan olisi osallistuttava siihen;

1.  korostaa, että johtokuntien ja hallitusten tasapuolisella sukupuolijakaumalla varmistetaan laajempi osaaminen ja avarammat näkökulmat, ja toteaa, että sukupuolten välisen tasapainon puutteen vuoksi vaarana on, että mahdollisesti erinomaiset ehdokkaat jäävät valitsematta elimiin;

2.  pitää valitettavana, että komissio ja valtaosa EU:n jäsenvaltioiden hallituksista eivät ole tähän mennessä edistäneet tasapuolisempaa sukupuolijakaumaa EU:n toimielimissä ja muissa elimissä etenkään nimityksissä talous-, rahoitus- ja raha-asioiden alojen korkean tason tehtäviin; odottaa, että jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet parantavat pikaisesti huipputehtävien sukupuolijakaumaa;

3.  kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia, Eurooppa-neuvostoa, neuvostoa, euroryhmää ja komissiota toimimaan aktiivisesti sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta huolehtimiseksi seuraavissa esivalintaluetteloita ja nimityksiä koskevissa ehdotuksissaan ja pyrkimään esittämään kussakin nimitysmenettelyssä vähintään yhden nais- ja yhden miesehdokkaan;

4.  korostaa, että parlamentti sitoutuu jatkossa olemaan ottamatta huomioon sellaisia ehdokasluetteloita, joita edeltävissä valintamenettelyissä ei ole noudatettu tasapuolisen sukupuolijakauman periaatetta pätevyyttä ja kokemusta koskevien vaatimusten ohella;

5.  ehdottaa, että parlamentin tulevassa sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka laatimisesta määrätään parlamentin työjärjestyksen 228 a artiklassa, otetaan käyttöön vaatimus, jonka mukaan nimityksiä unionin virastojen johtokuntiin ja muihin elimiin ei saa hyväksyä, jos kyseisen toimielimen tai elimen esittämässä ehdokkaiden esivalintaluettelossa ei ole noudatettu tasapainoisen sukupuolijakauman periaatetta;

6.  toteaa, että parlamentti ei ole itsekään noudattanut näitä vaatimuksia, ja sitoutuu parantamaan omia saavutuksiaan tasapuolisen sukupuolijakauman edistämisessä talous- ja raha-asioiden alalla;

7.  toteaa, että sukupuolten tasapuolinen edustus unionin toimielimissä ja elimissä edellyttää päteviä ehdokkaita jäsenvaltioista; kehottaakin jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimiin sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi kansallisissa instituutioissa ja valmistelemaan näin maaperää niin mies- kuin naispuolisten korkeatasoisten ehdokkaiden nimittämiselle pankki- ja rahoituspalvelujen alan EU:n huipputason virkoihin;

8.  kehottaa komissiota ja neuvostoa lisäämään EU:n virastojen pääjohtajien palvelukseenotto- ja nimitysmenettelyjen avoimuutta julkistamalla hakijoiden luettelon ja ehdokkaiden esivalintaluettelon sekä perusteet esivalintaluetteloon ottamiselle, jotta näiden menettelyiden avoimuutta, niihin liittyvää kilpailua sekä sitä, onko niissä otettu huomioon sukupuolinäkökulma, voidaan valvoa julkisesti;

9.  kehottaa tiivistämään EU:n toimielinten välistä yhteistyötä näiden toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi,

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, Euroopan keskuspankille, yhteiselle valvontamekanismille, yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 27. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö