Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2614(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0171/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0211

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 41k
Ketvirtadienis, 2019 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Lyčių pusiausvyra skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

2019 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes (2019/2614(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos dokumentą „Strateginė veikla siekiant lyčių lygybės 2016–2019 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 11 d. Tarybos rekomendaciją dėl Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos nario skyrimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 283 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos,

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, ypač į jo 11.2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0144/2019),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. vasario 19 d. Europos bankininkystės institucijos Priežiūros taryba išrinko José Manuelį Campą Europos bankininkystės institucijos pirmininku,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB(1), 48 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0146/2019),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Sebastiano Laviolos skyrimo Bendros pertvarkymo valdybos nariu,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010(2), 56 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0148/2019),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 5 d. Europos Parlamento pirmininko išsiųstus laiškus Komisijos Pirmininkui ir Europos Sąjungos Tarybos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 5 d. Europos Parlamento pirmininko išsiųstą laišką Komisijos Pirmininkui ir 2019 m. kovo 11 d. gautą Komisijos Pirmininko atsakymą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 23 d. Europos Parlamento pirmininko išsiųstą laišką Tarybos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 8 d. Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininko išsiųstą laišką Euro grupės pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) Lyčių lygybės indeksą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis ir į 228a straipsnį,

A.  kadangi SESV 8 straipsnyje nustatyta, jog lyčių aspekto integravimas yra horizontalusis principas, o ES sutarties 2 straipsnyje lyčių lygybės principas įtvirtintas kaip Sąjungos vertybė;

B.  kadangi vienodos galimybės ir nediskriminavimas yra neliečiamos Europos Sąjungos vertybės;

C.  kadangi 2011 m. kovo 7 d. Taryba priėmė Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 m. laikotarpiui);

D.  kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, jog bankininkystės ir finansinių paslaugų srityse ir toliau nepakankamai moterų eina vykdomąsias pareigas; kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

E.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkai ne kartą per daugelį metų frakcijų vardu informavo Tarybos, Euro grupės ir Komisijos, taip pat Europos Sąjungos Tarybos pirmininkus apie lyčių nelygybę Europos Centriniame Banke (ECB) ir kitose ES ekonomikos, finansų ir pinigų politikos institucijose;

F.  kadangi EIGE parengtame 2017 m. lyčių lygybės indekse nurodoma, jog ekonominių sprendimų priėmimas tebėra ta sritis, kurioje ES moterų ir vyrų lygybė ir atstovavimas yra prasčiausi;

G.  kadangi iš šešių ECB vykdomosios valdybos narių tik viena yra moteris; kadangi iš 25 ECB valdančiosios tarybos narių tik dvi yra moterys;

H.  kadangi Europos bankininkystės institucijos (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) vadovai yra vyrai;

I.  kadangi neseniai Bendro priežiūros mechanizmo pirmininko pareigas perėmus vyrui Bendra pertvarkymo valdyba liko vienintelė finansų ir ekonomikos srities ES institucija, kuriai vadovauja moteris;

J.  kadangi nepaisant daugybės Parlamento prašymų Tarybai panaikinti lyčių nelygybę ECB vykdomojoje valdyboje, Taryba į šiuos prašymus rimtai neatsižvelgė;

K.  kadangi nepaisant to, jog anksčiau skiriant kandidatus Europos Parlamentas daugybę kartų ragino teikiant kandidatų sąrašą laikytis lyčių pusiausvyros, visi nurodyti kandidatai į EBI pirmininkus buvo vyrai;

L.  kadangi, nors Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir narių atrankos procedūrose iki šiol paprastai buvo laikomasi lyčių lygybės principo, šiuo atveju Parlamentui pateiktame galutiniame sąraše buvo tik vyrai, nepaisant Reglamento (ES) Nr. 806/2014 56 straipsnio 4 dalyje nustatytų įpareigojimų;

M.  kadangi, nors negalima atmesti galimybės, kad vykdant bendrą atrankos procedūrą, grindžiamą individualiomis paraiškomis, gali neatsirasti kompetentingų abiejų lyčių kandidatų, formuojant ECB ir priežiūros institucijų valdybas turėtų būti laikomasi bendro lyčių pusiausvyros principo;

N.  kadangi Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas mano, jog visi dabartiniai kandidatai į ECB vyriausiojo ekonomisto, EBI pirmininko ir BPV nario postus yra patyrę ir kvalifikuoti, ir juos per slaptą balsavimą palaikė didžioji dauguma;

O.  kadangi lyčių lygybės užtikrinimas yra ne moterų problema, o klausimas, kurį sprendžiant turėtų būti dalyvauti visa visuomenė;

1.  pabrėžia, kad lyčių pusiausvyra valdybose ir vyriausybėse užtikrina didesnę kompetenciją ir platesnį požiūrį ir kad nesant lyčių pusiausvyros rizikuojama nepastebėti galimų puikių kandidatų;

2.  apgailestauja, kad Komisija ir didžioji dauguma ES valstybių narių vyriausybių iki šiol neskatino lyčių pusiausvyros ES institucijose ir įstaigose, visų pirma skiriant pareigūnus į aukšto lygio pareigas ekonomikos, finansų ir pinigų politikos srityse; tikisi, kad valstybės narės ir ES institucijos kuo greičiau pagerins lyčių pusiausvyros padėtį aukščiausiose pareigose;

3.  ragina valstybių narių vyriausybes, Europos Vadovų Tarybą, Tarybą, Euro grupę ir Komisiją ateityje teikiant pasiūlymus dėl galutinių kandidatų sąrašų ir paskyrimo į pareigas aktyviai siekti lyčių pusiausvyros ir vykdant visas kandidatų siūlymo procedūras stengtis įtraukti bent po vieną moteriškos ir vyriškos lyties kandidatą;

4.  pabrėžia, kad ateityje Parlamentas įsipareigoja nesvarstyti kandidatų sąrašų, kurie, vykdant atrankos procedūrą, sudaryti nesilaikant lyčių pusiausvyros principo arba reikalavimų dėl kvalifikacijos ir patirties;

5.  siūlo į būsimą Parlamento lyčių lygybės veiksmų planą, numatytą jo Darbo tvarkos taisyklių 228a straipsnyje, įtraukti reikalavimą nepritarti skyrimui į ES agentūrų valdybas ir kitus organus, jei galutiniame kandidatų sąraše, kurį pasiūlo atitinkama institucija ar įstaiga, neužtikrinama lyčių pusiausvyra;

6.  pripažįsta, kad ir Parlamentas iki šiol ne visada laikėsi šių standartų, ir pasižada aktyviau skatinti lyčių lygybę ekonomikos ir pinigų politikos srityse;

7.  pripažįsta, kad norint užtikrinti lyčių pusiausvyrą Sąjungos institucijų ir įstaigų vykdomojo lygmens pareigybėse reikia kviesti kvalifikuotus kandidatus iš valstybių narių; todėl ragina valstybes nares imtis konkrečių veiksmų siekiant pagerinti lyčių pusiausvyrą nacionalinėse institucijose ir taip sudaryti sąlygas aukštos kvalifikacijos kandidatams patekti į aukščiausius ES postus bankininkystės ir finansinių paslaugų srityje;

8.  ragina Komisiją ir Tarybą padidinti ES agentūrų vykdomųjų direktorių įdarbinimo ir skyrimo procedūrų skaidrumą skelbiant bendrą kandidatų sąrašą ir galutinį kandidatų sąrašą ir kandidatų įtraukimo į galutinį sąrašą priežastis, kad būtų galima viešai patikrinti šių procesų atvirumą, konkurencingumą ir tai, ar juose atsižvelgiama į lyčių aspektą;

9.  ragina ES institucijas glaudžiau bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas šių priemonių veiksmingumas;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Europos centriniam bankui, Bendram priežiūros mechanizmui, Bendrai pertvarkymo valdybai, Europos bankininkystės institucijai, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai, Europos vertybinių popierių rinkų institucijai ir valstybių narių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms.

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 12.
(2) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.

Atnaujinta: 2020 m. sausio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika