Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2614(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0171/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0211

Pieņemtie teksti
PDF 137kWORD 51k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. marts - Strasbūra
Dzimumu līdzsvars, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūcija par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā (2019/2614(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu “Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019” (Stratēģiskā apņemšanās dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam),

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 11. februāra ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas (ECB) Valdes locekļa iecelšanu,

–  ņemot vērā LESD līguma 283. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Eiropadome ir apspriedusies ar Parlamentu,

–  ņemot vērā Protokolu Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem un jo īpaši tā 11. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0144/2019),

–  ņemot vērā Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomes 2019. gada 19. februāra lēmumu izraudzīties José Manuel Campa par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāju,

–  ņemot vērā 48. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK(1),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0146/2019),

–  ņemot vērā Komisijas 2019. gada 30. janvāra priekšlikumu iecelt Sebastiano Laviola par Vienotā noregulējuma valdes locekli,

–  ņemot vērā 56. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulā (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(2),

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0148/2019),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2019. gada 5. marta vēstules Komisijas priekšsēdētājam un amatā esošajam ES Padomes priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2019. gada 5. marta vēstuli Komisijas priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētāja 2019. gada 11. marta atbildi,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja 2018. gada 23. marta vēstuli Padomes priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja 2018. gada 8. marta vēstuli Eurogrupas priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. gada dzimumu līdztiesības indeksu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu un 228.a pantu,

A.  tā kā LESD 8. pantā ir noteikts, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai ir horizontāls princips, un LES 2. pantā ir noteikts, ka dzimumu līdztiesības princips ir Savienības vērtība;

B.  tā kā vienlīdzīga piekļuve iespējām un nediskriminācija ir neatņemamas Eiropas Savienības vērtības;

C.  tā kā Padome 2011. gada 7. martā pieņēma Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu laikposmam no 2011. gada līdz 2020. gadam;

D.  tā kā Parlaments pauž nožēlu par to, ka sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas vadošos amatos banku un finanšu pakalpojumu jomā; tā kā visām ES un valstu iestādēm un struktūrām būtu jāīsteno konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru,

E.  tā kā Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāji politisko grupu vārdā vairāku gadu garumā vairākkārt ir informējuši Padomes, Eurogrupas un Komisijas priekšsēdētājus un amatā esošos ES Padomes priekšsēdētājus par dzimumu dažādības trūkumu ECB, kā arī citās ES ekonomikas, finanšu un monetārajās iestādēs;

F.  tā kā EIGE sagatavotais 2017. gada dzimumu līdztiesības indekss norādīja uz to, ka ar ekonomiku saistīto lēmumu pieņemšana joprojām ir joma, kurā ES ir zemākie rādītāji dzimumu līdztiesības un sieviešu pārstāvības ziņā;

G.  tā kā no sešiem ECB Valdes locekļiem tikai viena ir sieviete; tā kā no 25 ECB Padomes locekļiem tikai divas ir sievietes;

H.  tā kā Eiropas Banku iestādes (EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (EAAPI) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāji ir vīrieši;

I.  tā kā Vienotā uzraudzības mehānisma priekšsēdētāja amatu tikko ir ieņēmis vīrietis, līdz ar to Vienotā noregulējuma valde ir vienīgā ES struktūra plašākā ES finanšu un ekonomikas iestāžu jomā, ko vada sieviete;

J.  tā kā, neraugoties uz daudzajiem pieprasījumiem, ko Parlaments ir iesniedzis Padomei, novērst dzimumu līdzsvara trūkumu ECB Valdē, Padome šo prasību nav nopietni ņēmusi vērā;

K.  tā kā, neraugoties uz daudzajiem saistībā ar iepriekšēju kandidātu izvirzīšanu paustajiem Parlamenta aicinājumiem kandidātu saraksta iesniegšanā ievērot dzimumu līdzsvaru, visi EBI priekšsēdētāja amata kandidāti bija vīrieši;

L.  tā kā — lai gan atlases procedūrās Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatam līdz šim kopumā ir ņemts vērā dzimumu līdzsvara princips, šajā gadījumā Parlamentam iesniegtajā izraudzīto kandidātu sarakstā bija tikai vīrieši, neraugoties uz Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā paredzētajām prasībām;

M.  tā kā — lai gan nevar izslēgt iespēju, ka atsevišķā atlases procedūrā, pamatojoties uz individuāliem pieteikumiem, nav kvalificētu abu dzimumu kandidātu, ECB un uzraudzības iestāžu valžu sastāvā būtu jāievēro vispārējais dzimumu līdzsvara princips;

N.  tā kā visus pašreizējos kandidātus ECB galvenā ekonomista, EBI priekšsēdētāja un VNV locekļa amatam Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja atzina par pieredzējušiem un kvalificētiem, un viņi ar ievērojamu balsu vairākumu tika apstiprināti aizklātā balsošanā;

O.  tā kā dzimumu līdztiesības panākšana nav sieviešu problēma, bet gan jautājums, kura risināšanā būtu jāiesaista visa sabiedrība,

1.  uzsver, ka dzimumu līdzsvars valdēs un valdībās nodrošina plašāku kompetenci un perspektīvas un dzimumu līdzsvara trūkums rada risku, ka amatos netiek iecelti potenciāli izcili kandidāti;

2.  pauž nožēlu par to, ka Komisija un lielākā daļa ES valstu valdību līdz šim nav spējušas veicināt labāku dzimumu līdzsvaru ES iestādēs un struktūrās, jo īpaši attiecībā uz iecelšanu augsta līmeņa amatos ekonomikas, finanšu un monetārajā jomā; sagaida, ka dalībvalstis un ES iestādes strauji uzlabos dzimumu līdzsvaru augstākajos amatos;

3.  aicina dalībvalstu valdības, Eiropadomi, Padomi, Eurogrupu un Komisiju aktīvi strādāt pie tā, lai to turpmākajos priekšlikumos par izraudzīto kandidātu sarakstiem un iecelšanu tiktu panākts dzimumu līdzsvars, cenšoties katrā kandidātu izvirzīšanas procedūrā iekļaut vismaz vienu sievieti un vienu vīrieti;

4.  uzsver, ka turpmāk Parlaments apņemas neņemt vērā kandidātu sarakstus, ja nav ievērots dzimumu līdzsvara princips, kā arī prasības par kvalifikāciju un pieredzi atlases procesā;

5.  ierosina Parlamenta turpmākajā dzimumu līdztiesības rīcības plānā, kas paredzēts Reglamenta 228.a pantā, ieviest prasību neapstiprināt iecelšanu amatos valdēs un citās ES aģentūru struktūrās, ja izraudzīto kandidātu sarakstā, ko ierosinājusi attiecīgā iestāde vai struktūra, nav ievērots dzimumu līdzsvars;

6.  atzīst, ka Parlaments pats nav ievērojis šos standartus, un apņemas uzlabot savu sniegumu dzimumu līdzsvara veicināšanā ekonomikas un monetārajā jomā;

7.  atzīst, ka, lai Savienības iestādēs un struktūrās vadošajos amatos nodrošinātu dzimumu līdzsvaru, ir vajadzīgi kvalificēti kandidāti no dalībvalstīm; tādēļ aicina dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus, lai uzlabotu dzimumu līdzsvaru valsts iestādēs un tādējādi sagatavotu augsni augsti kvalificētiem kandidātiem — gan vīriešiem, gan sievietēm — uz augstākajiem ES amatiem banku un finanšu pakalpojumu jomā;

8.  aicina Komisiju un Padomi palielināt ES aģentūru izpilddirektoru darbā pieņemšanas un iecelšanas procedūru pārredzamību, publicējot pieteikumu iesniedzēju un izraudzīto kandidātu sarakstu, kā arī pamatojumu šo kandidātu iekļaušanai sarakstā, lai varētu veikt publisku pārbaudi attiecībā uz atklātību, konkurētspēju un dzimumu līdztiesības aspekta ievērošanu šajos procesos;

9.  prasa īstenot ciešāku ES iestāžu savstarpējo sadarbību, lai nodrošinātu šo pasākumu efektivitāti;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Eiropas Centrālajai bankai, Vienotajam uzraudzības mehānismam, Vienotajai noregulējuma valdei, Eiropas Banku iestādei, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei un dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(1) OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
(2) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 27. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika