Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2614(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0171/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0211

Teksty przyjęte
PDF 129kWORD 47k
Czwartek, 14 marca 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Równowaga płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE (2019/2614(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016–2019”;

–  uwzględniając zalecenia Rady z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC),

–  uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi TFUE, na mocy którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem,

–  uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 11.2,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0144/2019),

–  uwzględniając wybór José Manuela Campy na przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dokonany 19 lutego 2019 r. przez Radę Organów Nadzoru,

–  uwzględniając art. 48 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(1),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0146/2019),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 stycznia 2019 r. dotyczący mianowania Sebastiano Lavioli na członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji,

–  uwzględniając art. 56 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010(2),

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0148/2019),

–  uwzględniając pisma skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 5 marca 2019 r. do przewodniczącego Komisji oraz urzędującego przewodniczącego Rady UE,

–  uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 5 marca 2019 r. do przewodniczącego Komisji oraz odpowiedź przewodniczącego Komisji z dnia 11 marca 2019 r.,

–  uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w dniu 23 marca 2018 r. do przewodniczącego Rady,

–  uwzględniając pismo skierowane przez przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 8 marca 2018 r. do przewodniczącego Eurogrupy,

–  uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. opracowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 oraz art. 228a Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 8 TFUE określa uwzględnianie aspektu płci jako zasadę horyzontalną, a art. 2 TUE uznaje zasadę równości płci za wartość Unii;

B.  mając na uwadze, że równość szans i brak dyskryminacji to nienaruszalne wartości Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że 7 marca 2011 r. Rada przyjęła europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020;

D.  mając na uwadze, że Parlament ubolewa, iż kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w sektorze usług bankowych i finansowych; mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne oraz krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

E.  mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej – w imieniu grup politycznych – przez lata wielokrotnie informowali przewodniczących Rady, Eurogrupy i Komisji oraz urzędujących przewodniczących Rady UE o braku równowagi płci w EBC, ale także w innych instytucjach gospodarczych, finansowych i monetarnych UE;

F.  mając na uwadze, że wskaźnik równouprawnienia płci za 2017 r. sporządzony przez EIGE wykazał, że proces podejmowania decyzji gospodarczych nadal jest obszarem, w którym UE plasuje się na najniższym poziomie pod względem równouprawnienia płci i reprezentacji kobiet;

G.  mając na uwadze, że tylko jedna z sześciu osób zasiadających w Zarządzie EBC jest kobietą; mając na uwadze, że tylko dwie z 25 osób zasiadających w Radzie Prezesów EBC to kobiety;

H.  mając na uwadze, że przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to mężczyźni;

I.  mając na uwadze, że przewodnicząca Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego została właśnie zastąpiona przez mężczyznę, w związku z czym Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji pozostała jedynym organem UE spośród szeroko pojętych unijnych instytucji finansowych i gospodarczych, któremu przewodniczy kobieta;

J.  mając na uwadze, że pomimo licznych wniosków wystosowanych przez Parlament do Rady w celu rozwiązania problemu braku równowagi płci w Zarządzie EBC Rada nie potraktowała tych wniosków poważnie;

K.  mając na uwadze, że mimo licznych apeli o przestrzeganie równowagi płci przy przedstawianiu listy kandydatów, wystosowanych przez Parlament przy poprzednich nominacjach, wśród kandydatów na stanowisko przewodniczącego EUNB znaleźli się wyłącznie mężczyźni;

L.  mając na uwadze, że choć procedury wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji do tej pory ogólnie uwzględniały zasadę równowagi płci, w tym przypadku lista kandydatów przedstawiona Parlamentowi składała się tylko z mężczyzn mimo obowiązków określonych w art. 56 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

M.  mając na uwadze, że chociaż nie można wykluczyć, że w ramach jednolitej procedury selekcji opartej o indywidualne wnioski brak jest wykwalifikowanych kandydatów obu płci, należy przestrzegać ogólnej zasady równowagi płci w odniesieniu do składu zarządu EBC i organów nadzorczych;

N.  mając na uwadze, że wszyscy obecni kandydaci na stanowiska głównego ekonomisty EBC, przewodniczącego EUNB i członka SRB zostali uznani przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu za doświadczonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz zostali zatwierdzeni znaczną większością głosów w tajnych głosowaniach;

O.  mając na uwadze, że osiągnięcie równouprawnienia płci nie jest kwestią kobiet, lecz powinno angażować całe społeczeństwo;

1.  podkreśla, że równowaga płci w zarządach i rządach zapewnia bardziej zróżnicowane kompetencje i szersze perspektywy, a brak równowagi płci naraża instytucje na niebezpieczeństwo pominięcia potencjalnie znakomitych kandydatów;

2.  ubolewa, że Komisja i większość rządów UE jak dotąd nie promowały większej równowagi płci w instytucjach i organach UE, zwłaszcza w odniesieniu do nominacji wysokiego szczebla w polityce gospodarczej, finansowej i monetarnej; oczekuje, że państwa członkowskie i instytucje UE szybko doprowadzą do większej równowagi płci na najwyższych stanowiskach;

3.  wzywa rządy państw członkowskich, Radę Europejską, Radę, Eurogrupę oraz Komisję do aktywnego działania na rzecz zapewnienia równowagi płci w ich przyszłych wnioskach dotyczących list kandydatów i nominacji, tak aby listy kandydatów obejmowały co najmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę na każdą procedurę nominacji;

4.  podkreśla, że Parlament zobowiązuje się nie uwzględniać w przyszłości list kandydatów, w przypadku których zasada równowagi płci nie została zachowana, oprócz wymogów dotyczących kwalifikacji i doświadczenia w procesie selekcji;

5.  sugeruje wprowadzenie do przyszłego planu działania Parlamentu w sprawie równości płci wymogu przewidzianego w art. 228a Regulaminu, aby nie zatwierdzać nominacji do zarządów i innych organów agencji UE, jeżeli lista kandydatów zaproponowanych przez daną instytucję lub dany organ nie jest zgodna z zasadą równowagi płci;

6.  uznaje, że sam Parlament nie spełnia tych standardów i zobowiązuje się do szerszego promowania równowagi płci w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej;

7.  przyznaje, że równowaga płci na szczeblu wykonawczym w instytucjach i organach Unii wymaga wykwalifikowanych kandydatów z państw członkowskich; wzywa w związku z tym państwa członkowskie do podjęcia konkretnych kroków w celu poprawy równowagi płci w instytucjach krajowych, a tym samym do przygotowania gruntu dla kandydatek i kandydatów o wysokich kwalifikacjach na najwyższe stanowiska w UE w sektorze usług bankowych i finansowych;

8.  wzywa Komisję i Radę do zwiększenia przejrzystości procedur rekrutacji i mianowania dyrektorów wykonawczych agencji UE poprzez publikowanie listy kandydatów i listy wybranych kandydatów oraz powodów ich umieszczenia na tej liście, tak aby umożliwić publiczną kontrolę tych procesów pod względem otwartości, konkurencyjności i uwzględniania aspektu płci;

9.  wzywa do ściślejszej współpracy między instytucjami UE w celu zapewnienia skuteczności tych środków;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Jednolitemu Mechanizmowi Nadzorczemu, Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz właściwym organom krajowym państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(2) Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności