Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2614(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0171/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2019 - 11.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0211

Texte adoptate
PDF 122kWORD 50k
Joi, 14 martie 2019 - Strasbourg
Echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE (2019/2614(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 al Comisiei,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 11 februarie 2019 privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (BCE),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din TFUE, în temeiul căruia Consiliul European a consultat Parlamentul,

–  având în vedere Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 11.2,

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0144/2019),

–  având în vedere alegerea, de către Consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene din 19 februarie 2019, a lui José Manuel Campa în calitate de președinte al Autorității Bancare Europene,

–  având în vedere articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0146/2019),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 30 ianuarie 2019 de numire a lui Sebastiano Laviola ca membru al Comitetului Unic de Rezoluție,

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(2),

–  având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0148/2019),

–  având în vedere scrisorile trimise Președintelui Comisiei și președintelui în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene de către Președintele Parlamentului European, la 5 martie 2019,

–  având în vedere scrisoarea trimisă Președintelui Comisiei Europene de către Președintele Parlamentului European la 5 martie 2019 și răspunsul Președintelui Comisiei din 11 martie 2019,

–  având în vedere scrisoarea trimisă Președintelui Consiliului de către Președintele Parlamentului European, la 23 martie 2018,

–  având în vedere scrisoarea trimisă Președintelui Eurogrupului de către președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, la 8 martie 2018,

–  având în vedere indicele egalității de gen al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) pe 2017,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) și articolul 228a din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit articolului 8 din TFUE, integrarea perspectivei de gen este un principiu orizontal, iar potrivit articolului 2 din TUE principiul egalității de gen este o valoare a Uniunii;

B.  întrucât accesul egal la oportunități și nediscriminarea sunt parte integrantă a valorilor Uniunii Europene;

C.  întrucât, la 7 martie 2011, Consiliul a adoptat Pactul european pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2011-2020;

D.  întrucât Parlamentul regretă că femeile continuă să fie subreprezentate în funcțiile de conducere din sectorul bancar și al serviciilor financiare; întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să pună în aplicare măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

E.  întrucât președinții Comisiei sale pentru afaceri economice și monetare, în numele grupurilor politice, i-au informat în mai multe rânduri, în decursul anilor, pe președinții Consiliului, ai Eurogrupului și ai Comisiei și pe președinții în exercițiu ai Consiliului Uniunii Europene în legătură cu lipsa diversității de gen în cadrul Băncii Centrale Europene (BCE), dar și în cadrul altor instituții economice, financiare și monetare ale UE;

F.  întrucât indicele egalității de gen pe 2017 elaborat de EIGE a atras atenția că procesul decizional din sectorul economic continuă să fie domeniul în care UE înregistrează cel mai scăzut punctaj în ceea ce privește egalitatea de gen și reprezentarea femeilor;

G.  întrucât doar unu din cei șase membri ai Comitetului executiv al BCE este femeie; întrucât doar doi din cei 25 de membri ai Consiliului guvernatorilor BCE sunt femei;

H.  întrucât președinții Autorității Bancare Europene (ABE), Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) sunt bărbați;

I.  întrucât președinta mecanismului unic de supraveghere tocmai a fost înlocuită de un bărbat, ceea ce face ca Comitetul Unic de Rezoluție să rămână singurul organ al UE din domeniul mai larg al instituțiilor financiare și economice ale Uniunii prezidat de o femeie;

J.  întrucât, în pofida numeroaselor solicitări adresate de Parlament Consiliului de a remedia lipsa echilibrului de gen în cadrul Comitetului executiv al BCE, Consiliul nu a luat în serios această cerere;

K.  întrucât, în pofida numeroaselor apeluri lansate de Parlament, în contextul nominalizărilor precedente, la respectarea echilibrului de gen atunci când se prezintă lista de candidați, toți candidații pentru funcția de președinte al ABE au fost bărbați;

L.  întrucât, în timp ce procedurile de selecție pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte și membri ai Comitetului Unic de Rezoluție au ținut în general cont, până în prezent, de principiul echilibrului de gen, în acest caz lista scurtă înaintată Parlamentului a fost alcătuită exclusiv din bărbați, în pofida obligațiilor prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

M.  întrucât, deși nu se poate exclude posibilitatea ca, în cadrul unei proceduri de selecție bazate pe candidaturi individuale, să nu existe candidați calificați de ambele sexe, principiul general al echilibrului de gen ar trebui respectat în ceea ce privește compoziția consiliilor de administrație ale BCE și ale autorităților de supraveghere;

N.  întrucât candidații actuali pentru funcțiile de economist-șef al BCE, președinte al ABE și membru al SRB au fost toți considerați experimentați și calificați de către Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului și au fost aprobați de majorități semnificative în cadrul unor voturi secrete;

O.  întrucât realizarea egalității de gen nu este o problemă a femeilor, ci una care ar trebui să implice întreaga societate,

1.  subliniază că diversitatea de gen în consiliile de administrație și în guverne asigură competențe mai vaste și perspective mai largi, iar lipsa echilibrului de gen generează pentru instituții riscul excluderii unor eventuali candidați excelenți;

2.  regretă că Comisia și marea majoritate a guvernelor din UE nu au reușit până în prezent să promoveze o mai mare diversitate de gen în cadrul instituțiilor și organelor UE, în special în ceea ce privește numirile în posturile la nivel înalt din domeniul afacerilor economice, financiare și monetare; se așteaptă ca statele membre și instituțiile UE să îmbunătățească rapid echilibrul de gen în pozițiile de conducere;

3.  invită guvernele statelor membre, Consiliul European, Consiliul, Eurogrupul și Comisia să facă eforturi pentru a asigura echilibrul de gen în viitoarele lor propuneri de liste scurte și numiri, încercând să includă cel puțin o candidată și un candidat pentru fiecare procedură de numire;

4.  subliniază că Parlamentul se angajează ca pe viitor să nu ia în considerare listele de candidați în cazul cărora nu s-a respectat, în procesul de selecție, principiul echilibrului de gen alături de cerințele privind calificările și experiența;

5.  sugerează introducerea unei cerințe în viitorul Plan de acțiune pentru egalitatea de gen al Parlamentului, preconizat în temeiul articolului 228a din Regulamentul de procedură, de a nu aproba numiri în consiliile de administrație și în alte organe ale agențiilor UE dacă lista scurtă de candidați propusă de instituția sau organul în cauză nu respectă echilibrul de gen;

6.  recunoaște că Parlamentul însuși nu s-a ridicat la înălțimea acestor standarde și se angajează să își îmbunătățească propriul palmares în ceea ce privește promovarea echilibrului de gen în domeniul afacerilor economice și monetare;

7.  recunoaște faptul că echilibrul de gen la nivel executiv în cadrul instituțiilor și organelor Uniunii necesită candidați calificați din partea statelor membre; solicită, prin urmare, statelor membre să adopte măsuri concrete pentru a îmbunătăți echilibrul de gen în instituțiile naționale și a pregăti, astfel, terenul pentru candidați de ambele sexe și de înaltă calitate pentru pozițiile de vârf de la nivelul UE în domeniul serviciilor bancare și financiare;

8.  invită Comisia și Consiliul să îmbunătățească transparența procedurilor de recrutare și de numire a directorilor executivi ai agențiilor UE, publicând lista tuturor candidaților și lista scurtă a candidaților selectați, precum și motivele care au stat la baza acestei selecții, pentru a permite controlul public al deschiderii, competitivității și măsurii în care aceste procese iau în considerare dimensiunea de gen;

9.  solicită o cooperare mai strânsă între instituțiile pentru a asigura eficacitatea acestor măsuri;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, Băncii Centrale Europene, mecanismului unic de supraveghere, Comitetului Unic de Rezoluție, Autorității Bancare Europene, Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și autorităților naționale competente din statele membre.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(2) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate