Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0171/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0211

Antagna texter
PDF 122kWORD 41k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
Könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor
P8_TA(2019)0211RC-B8-0171/2019

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor (2019/2614(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2 och artikel 3.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artikel 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av kommissionens strategiska engagemang för jämställdhet 2016–2019,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 11 februari 2019 om utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken (ECB),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i EUF-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet,

–  med beaktande av protokoll nr 4 om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.2,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0144/2019),

–  med beaktande av att Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse den 19 februari 2019 utsåg José Manuel Campa till ordförande för Europeiska bankmyndigheten,

–  med beaktande av artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(1),

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0146/2019),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 30 januari 2019 att utnämna Sebastiano Laviola till ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden,

–  med beaktande av artikel 56.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(2),

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0148/2019),

–  med beaktande av skrivelserna av den 5 mars 2019 från parlamentets talman till kommissionens ordförande och rådets tjänstgörande ordförande,

–  med beaktande av skrivelsen av den 5 mars 2019 från parlamentets talman till kommissionens ordförande och svaret av den 11 mars 2019 från kommissionens ordförande,

–  med beaktande av skrivelsen av den 23 mars 2018 från parlamentets talman till rådets ordförande,

–  med beaktande av skrivelsen av den 8 mars 2018 från ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor till Eurogruppens ordförande,

–  med beaktande av Europeiska jämställdhetsinstitutets (EIGE) jämställdhetsindex 2017,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 och artikel 228a i arbetsordningen,

A.  I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs jämställdhetsintegrering som en övergripande princip, och i artikel 2 i EU-fördraget anges jämställdhetsprincipen som ett av unionens värden.

B.  Lika möjligheter och icke-diskriminering är grundläggande värden för Europeiska unionen.

C.  Rådet antog den 7 mars 2011 den europeiska jämställdhetspakten för perioden 2011–2020.

D.  Europaparlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i ledande befattningar på området för bankverksamhet och finansiella tjänster. Alla europeiska och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

E.  Ordförandena för parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor som företräder de politiska grupperna har under årens lopp vid flera tillfällen informerat ordförandena för rådet, Eurogruppen och kommissionen och de tjänstgörande ordförandena för rådet om den ojämna könsfördelningen inte bara i ECB utan även i EU:s övriga ekonomiska, finansiella och monetära institutioner.

F.  Det jämställdhetsindex från 2017 som tagits fram av EIGE visade att det ekonomiska beslutsfattandet fortfarande är det område där EU har sämst resultat när det gäller jämställdhet och kvinnors representation.

G.  Endast en av sex ledamöter i ECB:s direktion är kvinna. Endast två av 25 ledamöter i ECB-rådet är kvinnor.

H.  Ordförandena för Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) är alla män.

I.  Den gemensamma tillsynsmekanismens ordförande har nyligen ersatts av en man som lämnat den gemensamma resolutionsnämnden, som är det enda EU-organ i raden av finansiella och ekonomiska institutioner i EU som har en kvinnlig ordförande.

J.  Trots de många krav som förts fram av parlamentet till rådet på att åtgärda den bristande jämställdheten inom ECB:s direktion har rådet inte har tagit detta krav på allvar.

K.  Trots att parlamentet många gånger i samband med tidigare utnämningar begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, var alla kandidater till befattningen som EBA:s ordförande män.

L.  Trots att man i urvalsförfarandena för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna av den gemensamma resolutionsnämnden hittills generellt har beaktat principen om jämn könsfördelning, bestod i detta fall den slutlista som lades fram för parlamentet endast av män, trots de skyldigheter som fastställs i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

M.  Även om det inte kan uteslutas att det i ett enskilt urvalsförfarande baserat på individuella ansökningar inte finns kvalificerade kandidater av båda könen, bör den allmänna principen om jämn könsfördelning respekteras när det gäller sammansättningen av ECB:s och tillsynsmyndigheternas styrelser.

N.  De nuvarande kandidaterna till befattningarna som chefsekonom för ECB, ordförande för EBA och ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden har alla ansetts vara erfarna och kvalificerade av parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor, och de har godkänts av betydande majoriteter i hemliga omröstningar.

O.  Jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan en fråga som berör hela samhället.

1.  Europaparlamentet betonar att en jämn könsfördelning i ledningsorgan och regeringar garanterar bredare kompetens och vidgade perspektiv, och om könsbalans inte respekteras riskerar institutionerna att gå miste om kandidater som kan vara mycket kompetenta.

2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen och den stora majoriteten av EU:s regeringar hittills misslyckats med att främja en mer jämn könsfördelning i EU:s institutioner och organ, särskilt när det gäller utnämningar på hög nivå på områden som rör ekonomiska, finansiella och monetära frågor. Parlamentet förväntar sig att medlemsstaterna och EU-institutionerna snabbt ska se till att det blir en jämnare könsfördelning i ledande befattningar.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas regeringar, Europeiska rådet, rådet, Eurogruppen och kommissionen att aktivt verka för en jämn könsfördelning i sina kommande förslag om slutlistor och utnämningar och att sträva efter att inkludera minst en kvinnlig och en manlig kandidat i varje nomineringsförfarande.

4.  Europaparlamentet understryker att parlamentet i framtiden inte kommer att beakta förteckningar över kandidater där principen om en jämn könsfördelning inte har respekterats vid sidan av kraven på kvalifikationer och erfarenhet i urvalsprocessen.

5.  Europaparlamentet föreslår införandet av ett krav i parlamentets framtida handlingsplan för jämställdhet, i enlighet med artikel 228a i parlamentets arbetsordning, om att inte godkänna utnämningar till styrelser och andra organ inom EU:s byråer om slutlistan över kandidater som föreslagits av institutionen eller organet i fråga inte respekterar könsbalansen.

6.  Europaparlamentet är medvetet om att parlamentet självt inte har levt upp till dessa standarder och åtar sig att förbättra sina egna insatser för att främja jämställdhet på området ekonomiska och monetära frågor.

7.  Europaparlamentet konstaterar att en jämn könsfördelning på den verkställande nivån inom unionens institutioner och organ kräver kvalificerade kandidater från medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män i de nationella institutionerna och på så sätt bana väg för båda manliga och kvinnliga högkvalitativa kandidater till EU:s toppbefattningar på området för banktjänster och finansiella tjänster.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att öka transparensen i förfarandena för rekrytering och utnämning av verkställande direktörer till EU:s byråer, genom att offentliggöra förteckningen över sökande och kandidaterna på slutlistan, samt skälen till att de förts upp på slutlistan, för att möjliggöra en offentlig granskning av dessa förfaranden i fråga om öppenhet, konkurrenskraft och genusmedvetenhet.

9.  Europaparlamentet efterlyser ett närmare samarbete mellan EU-institutionerna för att säkerställa att dessa åtgärder blir effektiva.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Europeiska centralbanken, den gemensamma tillsynsmekanismen, den gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy