Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0148/2019

Ingivna texter :

A8-0148/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2019 - 11.10
CRE 14/03/2019 - 11.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0212

Antagna texter
PDF 114kWORD 42k
Torsdagen den 14 mars 2019 - Strasbourg
Utnämning av Sebastiano Laviola som ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
P8_TA(2019)0212A8-0148/2019

Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2019 om kommissionens förslag till utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 30 januari 2019 att utnämna Sebastiano Laviola till ny ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8‑0021/2019),

–  med beaktande av artiklarna 56.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0148/2019), och av följande skäl:

A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering samt bankresolution.

B.  Trots de skyldigheter som fastställs i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 och trots att Europaparlamentet många gånger begärt att en jämn könsfördelning ska respekteras vid framläggandet av kandidatlistor, beklagar parlamentet att alla kandidater var män. Parlamentet beklagar att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på chefsbefattningar inom bank- och finanstjänstesektorn och begär att kravet om jämn könsfördelning respekteras i samband med nästa utnämning. Alla EU-institutioner och nationella institutioner och organ bör vidta konkreta åtgärder för att säkerställa en jämn könsfördelning.

C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 7 december 2018 den slutlista över kandidater till posten som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 överlämnades slutlistan till parlamentet.

E.  Kommissionen antog den 30 januari 2019 förslaget att utnämna Sebastiano Laviola till styrelseledamot och direktör för utveckling av resolutionspolitik och samordning i den gemensamma resolutionsnämnden och överlämnade detta förslag till parlamentet.

F.  Utskottet för ekonomi och valutafrågor granskade därefter meriterna för den kandidat som föreslagits som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden, särskilt i förhållande till de krav som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

G.  Den 26 februari 2019 höll utskottet en utfrågning med Sebastiano Laviola. Under denna utfrågning höll han ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag att utnämna Sebastiano Laviola till ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden för en period på fem år.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 27 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy