Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0801(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0144/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0144/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2019 - 11.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0213

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 117kWORD 49k
Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο
Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P8_TA(2019)0213A8-0144/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2019 (05940/2019)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0050/2019),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.2,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0144/2019),

Α.  λαμβάνοντας ότι, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του κ. Philip R. Lane ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιουνίου 2019·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία ακρόαση του υποψηφίου στις 26 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο με τις οποίες ζητείται να επανεξεταστεί η έλλειψης ισορροπίας των φύλων εντός της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έλαβε σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό, ζητεί δε να γίνει σεβαστό το αίτημα αυτό για τον επόμενο διορισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε εκτελεστικές θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του κ. Philip R. Lane ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου